Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do zastupitelstva 4/2010 - 22.06.2010

ČísloNázev
01Pozvánka
02Zpráva o činnosti rady kraje
03Informace o činnosti krajského úřadu pro zastupitelstvo kraje
04Návrh na udělení odměn členům řídicích výborů grantových programů Fondu Vysočiny
05Návrh na udělení odměn členům výborů a komisí kraje Vysočina
06Návrh na poskytnutí dotací obcím kraje Vysočina na výdaje realizované v rámci Programu prevence kriminality kraje Vysočina na rok 2010 - II. část
07Návrh na poskytnutí peněžitého daru Moravskoslezskému kraji, Olomouckému kraji a Zlínskému kraji - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje
083. ročník celostátní soutěže o cenu hejtmana kraje Vysočina - Bezpečná nemocnice
09Poskytnutí půjčky pro Nemocnici Jihlava, p. o. na projekt modernizace a obnovy přístrojového vybavení Kardiovaskulárního centra Nemocnice Jihlava - projekt předkládaný do Integrovaného operačního programu
10Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - finanční výpomoc obcím s vysokým podílem školních dětí
11Návrh na uzavření smlouvy o přijetí úvěru od Evropské investiční banky
12Rozpočtový výhled kraje Vysočina na období 2011 až 2013
13Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví
14Úprava finanční alokace Fondu Vysočiny pro rok 2010 - návrh na provedení rozpočtového opatření
15Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava - změna finančního vztahu k rozpočtu kraje u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny
16Nové projektové záměry z oblasti dopravní infrastruktury pro spolufinancování z ROP Jihovýchod
17Návrh na zavedení integrovaného dopravního systému kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Doprava
18Darování pozemků v k. ú. a obci Rynárec
19Darování pozemku v k.ú. Kyjov u Černé, obec Kyjov
20Darování pozemku v k. ú. a obci Třebíč
21Darování pozemků v k. ú. a obci Putimov
22Darování nemovitostí - k. ú. Střelecká, obec Dobronín
23Darování pozemku v k. ú. a obci Rapotice
24Darování pozemku v k. ú. Šmolovy u Havlíčkova Brodu a obci Havlíčkův Brod - změna usnesení 123/03/2003/ZK
25Darování pozemku v k. ú. Velký Dešov a obci Dešov
26Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Kojčice
27Vzájemné darování pozemků v k. ú. a Chrtníč
28Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Počátky
29Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Ledeč nad Sázavou
30Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Velká Bíteš - změna usnesení č. 0252/04/2009/ZK
31Vzájemné převody pozemků v k. ú. a obci Třebíč
32Darování vodovodního a kanalizačního řadu na ulici Manželů Curieových v Třebíči
33Přijetí daru pozemků v k. ú. Ohrazenice na Moravě a obci Jaroměřice na Moravě a v k. ú. a obci Jaroměřice na Moravě
34Prodej části pozemku v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
35Úplatné nabytí pozemků v k. ú. Ždírec na Moravě, obec Ždírec - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Nemovitý majetek
36Úplatné nabytí nemovitostí v k. ú. Náměšť nad Oslavou a v k. ú. Velká Bíteš
37Koupě pozemků v areálu ÚSP pro dospělé Věž v k. ú. a obci Věž - změna usnesení 0105/02/2010/ZK
38Výkup pozemků v k. ú. Černovice u Tábora a obci Černovice
39Výkup pozemků v k. ú. a obci Hodíškov
40Nabytí porostů na pozemcích pro akci II/388 Bobrová - Zvole
41Koupě pozemků v k. ú. a obci Krokočín po dokončení akce III/3992 Krokočín most ev. č. 3992-1
42Výkup pozemků v k. ú. a obci Kejžlice
43Výkup pozemku v k. ú. a obci Jeřišno
44Výkup pozemků v k. ú. Závidkovice a obci Světlá nad Sázavou
45Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě - k. ú. Ostrov nad Oslavou
46Uzavření budoucí kupní smlouvy na prodej pozemků v k.ú. Hruškové Dvory, obec Jihlava
47Majetkoprávní vypořádání pozemků po ukončení stavby II/353 D1 - Rytířsko - Jamné
48Majetkoprávní příprava pro stavbu II/128 Salačova Lhota - obchvat
49Majetkoprávní příprava pro stavbu II/128 Lukavec - obchvat
50Majetkoprávní vypořádání pozemků a převod vyřazených úseků silnic II. a III. třídy v k. ú. a obci Třebíč
51Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Jihlava, k. ú. Staré Hory a k. ú. Helenín
52Majetkoprávní vypořádání pozemku po stavbě - k. ú. Jimramov
53Změna usnesení 0491/06/2009/ZK, darování nemovitého majetku a změna smlouvy o převzetí vzdělávací činnosti DDM Havlíčkův Brod
54Změna usnesení č. 0081/02/2008/ZK
55Změna usnesení č. 0534/07/2009/ZK
56Změna hospodaření u svěřeného majetku v k. ú. Jihlava
57Předání majetku k hospodaření Zdravotnické záchranné službě kraje Vysočina, příspěvkové organizaci
58Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Nemovitý majetek, příloze M8
59Přijetí finančního daru od města Ledeč nad Sázavou - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Nemovitý majetek
60Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace Ústav sociální péče pro mentálně postižené Těchobuz
61Schválení vlastního podílu na investiční akci Přístavba k Domovu důchodců Ždírec , pro účely žádosti o dotaci z programu Ministerstva práce a sociálních věcí - Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb
62Návrh na poskytnutí dotací na podporu projektů v oblasti prorodinné politiky
63Schválení předfinancování projektu Transformace Ústavu sociální péče Jinošov, příspěvkové organizace
64Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Sociální věci - poskytnutí dotace pro nestátní neziskové organizace na podporu provozování sociálních služeb
65Schválení aktualizace Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb kraje Vysočina
66Zpráva o uplatňování Zásad územního rozvoje kraje Vysočina v uplynulém období
67Partnerská smlouva k projektu De-Lan
68Projekty kraje Vysočina spolufinancované z Integrovaného operačního programu
69Projekt CEMSDI - grantová dohoda
70FOND VYSOČINY - Bioodpady 2010 - schválení navržených podpor
71Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Životní prostředí - Integrovaný systém nakládání s odpady v kraji Vysočina (ISNOV)
72Realizace akce Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina - Dětský domov - Budkov
73Implementace soustavy Natura 2000 v kraji Vysočina - lesy a rybníky - předfinancování projektu
74Sloučení Hradu Kámen, příspěvkové organizace s Muzeem Vysočiny Pelhřimov, příspěvkovou organizací
75Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace - změna závazného data ukončení realizace akce
76Fond Vysočiny - finanční dotace v rámci grantového programu Edice Vysočiny VII
77Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na rozvojový program ve vzdělávání Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním pro rok 2010
78Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - účelová dotace na rozvojový program Školní vybavení pro žáky 1. ročníku základního vzdělávání
79Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - podpora účasti na sportovním mistrovství
80Změny ve zřizovací listině
81Poskytnutí systémové podpory městům dle zásad zastupitelstva kraje - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
82Změny ve školském rejstříku
83Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - projekt Nové metody interaktivní výuky na gymnáziích kraje Vysočina
84Studie dopadů demografického vývoje do středních škol zřizovaných krajem
85Systémové řešení zřizovatelských kompetencí v oblasti uměleckého a zájmového vzdělávání - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
86Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - podpora účasti na sportovním mistrovství
87Návrh na provedení rozpočtového opatření - poskytnutí účelové investiční dotace městu Třebíč na dofinancování akce Regenerace sportoviště Horka-Domky, I. Etapa - baseballové hřiště
88Komplexní využití některých nemovitostí v majetku kraje v Bystřici nad Pernštejnem - podpora projektu Centrum zelených vědomostí - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
89Komplexní využití některých nemovitostí v majetku kraje v Bystřici nad Pernštejnem - podpora projektu Centrum zelených vědomostí - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
90Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu kraje Vysočina
91Změna Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na drobné vodohospodářské ekologické akce
92FOND VYSOČINY - grantový program Čistá voda 2010 - poskytnutí dotací
93Poskytnutí dotací na akce zařazené Ministerstvem zemědělství v roce 2010 do programu 129 180 Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací II (1. část) a návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
94Návrh na poskytnutí ceny Vesnice Vysočiny
95Aktualizace Programu rozvoje kraje Vysočina
96Dodatek ke smlouvě o půjčce
97Fond Vysočiny - návrh na poskytnutí podpory v rámci grantového programu Rozvoj vesnice 2010
98Centrum popularizace vědy Vysočina
99Stanovení termínů jednání
100Návrh Výboru pro udělování medailí kraje Vysočina na udělení medailí kraje Vysočina pro rok 2010
101Stanovisko Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina k usnesení Kontrolního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina č. 007/04/2010/KV ze dne 10. 5. 2010
102FOND VYSOČINY - grantový program Rozvoj podnikatelů 2010 - II.
103Nabytí pozemků pro akci ZZS kraje Vysočina - výjezdové stanoviště Polná
104Poskytnutí dotace na podporu dobrovolnictví a neformální pomoci osobám závislým na pomoci jiné osoby - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
105Zápisy o kontrolách provedených Kontrolním výborem Zastupitelstva kraje Vysočina
106FOND VYSOČINY - Bezpečné metropolitní sítě 2010 - schválení navržených podpor
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz