Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis rady 7/2014

zápis rk
Zápis ze zasedání rady kraje č. 07/2014, které se konalo dne 25. 2. 2014 v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 6/2014
Přítomno 9 členů rady viz prezenční listina ze dne 25. 2. 2014.
Zasedání rady kraje zahájil hejtman J. Běhounek.
Radě kraje byly předloženy návrhy na zařazení následujících bodů do navrženého programu jednání:
55. Veřejná zakázka na stavební práce „Transformace ÚSP Jinošov II. Okříšky“ změna usnesení 0172/04/2014/RK;
56. Informace o schválení žádostí o finanční podporu z OP LZZ na grantový projekt Zvýšení kvality finančního řízení příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina reg. č. CZ.1.04/4.1.01/C4.00005;
57. Realizace úspor energie v objektu DM Světlá nad Sázavou projekt do Operačního programu Životní prostředí;
58. Záměr vyjádření podpory výstavbě 5. bloku Jaderné elektrárny Dukovany.
Rada kraje návrhy akceptovala a přijala upravený program jednání:
 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 6/2014
 2. Majetkoprávní vypořádání pozemků silnice III/35112 Okřešice - průjezdní úsek
 3. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Kouty u Třebíče a obci Kouty
 4. Koupě pozemků v k. ú. Lhotka u Humpolce a obci Humpolec
 5. Uzavření smlouvy zakládající právo Kraje Vysočina jako investora provést stavbu v rámci majetkoprávní přípravy stavby II/523 Jihlava - Humpolec
 6. Změna názvu akce zařazené na kapitole Nemovitý majetek, v příloze M1 - Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství
 7. Majetkoprávní vypořádání pozemků silnice II/404 k. ú. Luka nad Jihlavou
 8. Veřejná zakázka na stavební práce SŠ technická Jihlava - rekonstrukce elektroinstalace
 9. Veřejná zakázka na stavební práce Gymnázium Havlíčkův Brod - rekonstrukce elektroinstalace
 10. Podání návrhu na zahájení řízení o zřízení věcného břemene
 11. Smlouvy uzavírané příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina
 12. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
 13. Dodatky ke Smlouvám o nájmu věcí nemovitých mezi Krajem Vysočina a Nemocnicí Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizací, Nemocnicí Třebíč, příspěvkovou organizací, Nemocnicí Pelhřimov, příspěvkovou organizací, Nemocnicí Jihlava, příspěvkovou organizací
 14. Vypořádání pozemků po dokončení stavby - k. ú. Přibyslav
 15. Uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene pro stavbu přeložky plynového potrubí v rámci staveb Kraje Vysočina
 16. Stavební záměr Nemocnice Třebíč - pavilon chirurgických oborů , návrh na zařazení nové akce Nemocnice Třebíč - stavební úpravy pavilonu U, přestěhování CT do rozpočtu kraje
 17. Monitorovací zpráva a žádost o platbu projektu II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 6. stavba
 18. Zpráva o pokroku č. 2 projektu II/406 Telč - průtah
 19. Rozhodnutí o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na projekt III/13035 Hořice - most ev. č. 13035-2
 20. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky II/408 Jemnice - Dobrá Voda
 21. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava - změna finančního vztahu k rozpočtu kraje u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, vratka provozní dotace
 22. Souhlas s realizací investičních akcí Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
 23. Peněžní dary pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
 24. Věcný dar pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
 25. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Informatika
 26. Smlouva o užívání elektronického nástroje E-ZAK
 27. Návrh na provedení rozpočtového opatření kapitola Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na akce Vysočina hledá talent a Šikula Vysočiny
 28. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - dotace v oblasti neprofesionálního umění
 29. Informace o veřejných zakázkách v rámci působnosti odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu za období od 1. 10. 2013 do 31. 12. 2013
 30. Zlatá jeřabina - Cena Kraje Vysočina za kulturní počin roku 2013
 31. Projektová žádost Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace do Operačního programu Cíl 3 Evropské územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007 - 2013
 32. Porušení rozpočtové kázně příjemce podpory v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 33. Monitorovací zpráva v rámci projektu RECOM CZ - AT
 34. Monitorovací zpráva v rámci projektu Technická pomoc Vysočina
 35. Dílčí zpráva o provádění energetického managementu v podmínkách Kraje Vysočina
 36. Změna části usnesení 0151/03/2014/RK - Podpora Krajských center talentované mládeže
 37. Dar Nadačnímu fondu olympioniků regionu Vysočina
 38. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na Rozvojový program na podporu škol, které realizují inkluzivní vzdělávání a vzdělávání žáků se znevýhodněním v roce 2014
 39. Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Gymnázium, Střední odbornou školu a Vyšší odbornou školu Ledeč nad Sázavou
 40. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Podpora sociálně znevýhodněných romských žáků středních škol a studentů vyšších odborných škol na leden - červen 2014
 41. Změna v projektu Od myšlenky k výrobku
 42. Soutěž S Vysočinou do Evropy - 5. ročník
 43. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí finanční podpory na účast na mezinárodních finále školních sportovních družstev
 44. Volba přísedícího pro Českou republiku - Krajský soud v Hradci Králové
 45. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí věcného daru - slavnostního praporu Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina a stuhy ke slavnostnímu praporu 22. základny vrtulníkového letectva
 46. Odvolání a jmenování ředitelů příspěvkových organizací na základě výběrových řízení
 47. Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce
 48. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Domova pro seniory Třebíč, Koutkova - Kubešova, příspěvkové organizace
 49. Návrh na rozpočtové opatření - na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace ze státního rozpočtu na projekt Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina - individuální projekt II
 50. Dodatek smlouvy o partnerství projektu Rovnost na Vysočině v kontextu tvorby rodinné politiky kraje reg.č. CZ.1.04/3.4.04/76.00239.
 51. Podstatná změna VI. v projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz III.
 52. Informace o doporučení výběrové komise MPSV k podpoře projektů Transformace ÚSPMP Těchobuz II. a Transformace ÚSP Křižanov II. z Integrovaného operačního programu
 53. Jmenování na pracovní místo vedoucí Odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Kraje Vysočina
 54. Dar pro příspěvkovou organizaci
 55. Veřejná zakázka na stavební práce „Transformace ÚSP Jinošov II. Okříšky“ změna usnesení 0172/04/2014/RK
 56. Informace o schválení žádostí o finanční podporu z OP LZZ na grantový projekt Zvýšení kvality finančního řízení příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina reg. č. CZ.1.04/4.1.01/C4.00005
 57. Realizace úspor energie v objektu DM Světlá nad Sázavou projekt do Operačního programu Životní prostředí
 58. Záměr vyjádření podpory výstavbě 5. bloku Jaderné elektrárny Dukovany
 59. Rozprava členů rady
Usnesení 0300/07/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
upravený program jednání.
odpovědnost: rada kraje
termín: 25. 2. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
K zápisu ze zasedání rady kraje č. 6/2014 nebyly vzneseny žádné připomínky.

46. Odvolání a jmenování ředitelů příspěvkových organizací na základě výběrových řízení
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, I. Hanáková Kosourová, vedoucí oddělení řízení lidských zdrojů, seznámily radu kraje s návrhem odvolat a jmenovat ředitele příspěvkových organizací. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0301/07/2014/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, oddělení řízení lidských zdrojů
termín: 31. 5. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-07-2014-46.doc, RK-07-2014-46, př. 1, RK-07-2014-46, př. 2, RK-07-2014-46, př. 3, RK-07-2014-46, př. 4, RK-07-2014-46, př. 5

47. Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje návrh uzavřít smlouvu o výpůjčce. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0302/07/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o výpůjčce dle materiálu RK-07-2014-47, př. 1.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 28. 2. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-07-2014-47.doc, RK-07-2014-47, př. 1

48. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Domova pro seniory Třebíč, Koutkova - Kubešova, příspěvkové organizace
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, informovala radu kraje o návrhu souhlasit s vyřazením nepotřebného majetku dané příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0303/07/2014/RK
Rada kraje
souhlasí
s vyřazením nepotřebného majetku klimatizační jednotka, inventární číslo HIM 0048, rok pořízení 1999, pořizovací cena 168 410 Kč, zůstatková cena k 31. 12. 2013 50 516 Kč a s likvidací nepotřebného majetku provedenou odbornou firmou v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, ředitelka Domova pro seniory Třebíč, Koutkova - Kubešova, příspěvkové organizace
termín: 31. 3. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-07-2014-48.doc

49. Návrh na rozpočtové opatření - na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace ze státního rozpočtu na projekt Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina - individuální projekt II
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0304/07/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 8 809 443,51 Kč určenou na financování projektu „Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina individuální projekt II“.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor ekonomický
termín: 28. 02. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-07-2014-49.doc

50. Dodatek smlouvy o partnerství projektu Rovnost na Vysočině v kontextu tvorby rodinné politiky kraje reg. č. CZ.1.04/3.4.04/76.00239.
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje ke schválení dodatek č. 2 smlouvy o partnerství. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0305/07/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít dodatek č. 2 smlouvy o partnerství dle materiálů RK-07-2014-50, př. 1 a RK-07-2014-50, př. 2.
odpovědnost: OSV,EO
termín: 28. 2. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-07-2014-50.doc, RK-07-2014-50, př. 1, RK-07-2014-50, př. 2

51. Podstatná změna VI. v projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz III.
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, informovala radu kraje o navrhované změně v daném projektu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0306/07/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
oznámení příjemce o změnách v projektu dle materiálu RK-07-2014-51, př. 1;
ukládá
majetkovému odboru a odboru sociálních věcí postupovat dle materiálu RK-07-2014-51, př. 1 a zapracovat jej do příloh požadovaných MPSV.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 28. 2. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-07-2014-51.doc, RK-07-2014-51, př. 1

52. Informace o doporučení výběrové komise MPSV k podpoře projektů Transformace ÚSPMP Těchobuz II. a Transformace ÚSP Křižanov II. z Integrovaného operačního programu
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, upřesnila radě kraje návrh vzít na vědomí informaci o doporučení výběrové komise MPSV k podpoře projektu Transformace ÚSP Křižanov II. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0307/07/2014/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o doporučení výběrové komise MPSV k podpoře projektů Transformace ÚSPMP Těchobuz II. a Transformace ÚSP Křižanov II. z Integrovaného operačního programu dle materiálů RK-07-2014-52, př. 1 a RK-07-2014-52, př. 2;
ukládá
 • odboru sociálních věcí zpracovat odpověď spočívající v informování MPSV o pokračování v realizaci projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz II. s využitím dotace z IOP, ne však v nabídnuté výši, ale formou předfinancování projektu z rozpočtu kraje a pozdějším využitím dofinancované dotace po ukončení výběrových řízení v ostatních krajích;
 • odboru sociálních věcí zpracovat odpověď v informování MPSV o tom, že v případě projektu Transformace ÚSP Křižanov II nemá kraj o jeho realizaci za nabídnutých podmínek a v termínech stávajícího Integrovaného operačního programu zájem, ale bude se připravovat na jeho realizaci v případě vypsání vhodného dotačního titulu.
odpovědnost: OSV
termín: 30. 11. 2015
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-07-2014-52.doc, RK-07-2014-52, př. 1, RK-07-2014-52, př. 2

57. Realizace úspor energie v objektu DM Světlá nad Sázavou projekt do Operačního programu Životní prostředí
E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, předložila radě kraje návrh vzít na vědomí úpravu projektové žádosti na uvedenou akci. V průběhu jednání odešel P. Krčál. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0308/07/2014/RK
Rada kraje
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-07-2014-57, př. 1;
bere na vědomí
úpravy projektové žádosti „Realizace úspor energie v objektu DM Světlá nad Sázavou“ dle materiálů RK-07-2014-57, př. 2 a RK-07-2014-57, př. 3.
odpovědnost: odbor životního prostředí a zemědělství a odbor majetkový
termín: 26. 2. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-07-2014-57.doc, RK-07-2014-57, př. 1, RK-07-2014-57, př. 2, RK-07-2014-57, př. 3

V průběhu jednání přišel P. Krčál, odešel Z. Chlád. K bodům 02 07, 11, 12, 14, 15, odboru majetkového, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.

02. Majetkoprávní vypořádání pozemků silnice III/35112 Okřešice - průjezdní úsek
Usnesení 0309/07/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce záměr darování pozemků v rozsahu dle materiálu RK-07-2014-02, př. 1 do vlastnictví obce Okřešice;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • převést darem pozemky v rozsahu dle materiálu RK-07-2014-02, př. 1 v k. ú. Okřešice u Třebíče z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Okřešice;
 • nabýt darem pozemky v rozsahu dle materiálu RK-07-2014-02, př. 2 v k. ú. Okřešice u Třebíče z vlastnictví obce Okřešice do vlastnictví Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 1. 4. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-07-2014-02.doc, RK-07-2014-02, př. 1, RK-07-2014-02, př. 2, RK-07-2014-02, př. 3

03. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Kouty u Třebíče a obci Kouty
Usnesení 0310/07/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darování pozemků dle materiálu RK-07-2014-03, př. 1, tab. 1 v k. ú. Kouty u Třebíče a obci Kouty z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Kouty;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • převést darem nově oddělené pozemky dle GP č. 315-3647/2013 pro k. ú. Kouty u Třebíče a obec Kouty uvedené v materiálu RK-07-2014-03, př. 1, tab. 1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Kouty;
 • nabýt darem nově oddělené pozemky dle GP č. 315-3647/2013 pro k. ú. Kouty u Třebíče a obci Kouty uvedené v materiálu RK-07-2014-03, př. 1, tab. 2 z vlastnictví obce Kouty do vlastnictví Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 1. 4. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-07-2014-03.doc, RK-07-2014-03, př. 1, RK-07-2014-03, př. 2

04. Koupě pozemků v k. ú. Lhotka u Humpolce a obci Humpolec
Usnesení 0311/07/2014/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 1. 4. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-07-2014-04.doc, RK-07-2014-04, př. 1

05. Uzavření smlouvy zakládající právo Kraje Vysočina jako investora provést stavbu v rámci majetkoprávní přípravy stavby II/523 Jihlava - Humpolec
Usnesení 0312/07/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít mezi Krajem Vysočina jako investorem a městem Humpolec jako vlastníkem pozemků vedených v katastru nemovitostí jako par. č. 2421/5 a par. č. 2421/6 v katastrálním území Humpolec smlouvu zakládající Kraji Vysočina právo provést stavbu „II/523 Jihlava - Humpolec“.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 5. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-07-2014-05.doc

06. Změna názvu akce zařazené na kapitole Nemovitý majetek, v příloze M1 - Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství
Usnesení 0313/07/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
změnit název akce zařazené v rozpočtu kraje na kapitole Nemovitý majetek, v příloze M1Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství z „ČZA v Humpolci, střední škola oprava oken DM Světlá nad Sázavou“ na nový „ČZA v Humpolci, střední škola oprava oken budovy dílen a šaten Světlá nad Sázavou“.
odpovědnost: odbor majetkový, odbor školství, mládeže a sportu
termín: 28. únor 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-07-2014-06.doc

07. Majetkoprávní vypořádání pozemků silnice II/404 k. ú. Luka nad Jihlavou
Usnesení 0314/07/2014/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 1. 4. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-07-2014-07.doc, RK-07-2014-07, př. 1, RK-07-2014-07, př. 2

11. Smlouvy uzavírané příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina
Usnesení 0315/07/2014/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením smluv na užívání nemovitého majetku dle materiálů RK-07-2014-11, př. 1 a RK-07-2014-11, př. 2.
odpovědnost: ředitel Střední průmyslové školy Třebíč, ředitel Vysočina Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace, ředitelka Základní školy Pelhřimov, Komenského 1326, odbor majetkový
termín: 28. 2. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-07-2014-11.doc, RK-07-2014-11, př. 1, RK-07-2014-11, př. 2

12. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
Usnesení 0316/07/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení služebnosti s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-07-2014-12, př. 1 a RK-07-2014-12, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 5. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-07-2014-12.doc, RK-07-2014-12, př. 1, RK-07-2014-12, př. 2

14. Vypořádání pozemků po dokončení stavby - k. ú. Přibyslav
Usnesení 0317/07/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit záměr darování pozemků oddělených GP č. 1376-165/2010 z pozemků ve vlastnictví Kraje Vysočina dle materiálu RK-07-2014-14, př. 1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Přibyslav;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • převést darem pozemky oddělené GP č. 1376-165/2010 z pozemků ve vlastnictví Kraje Vysočina dle materiálu RK-07-2014-14, př. 1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Přibyslav;
 • nabýt darem pozemky oddělené GP č. 1376-165/2010 z pozemků ve vlastnictví města Přibyslav dle materiálu RK-07-2014-14, př. 2 z vlastnictví města Přibyslav do vlastnictví Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 1. 4. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-07-2014-14.doc, RK-07-2014-14, př. 1, RK-07-2014-14, př. 2, RK-07-2014-14, př. 3

15. Uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene pro stavbu přeložky plynového potrubí v rámci staveb Kraje Vysočina
Usnesení 0318/07/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi Krajem Vysočina jako povinným z věcného břemene a RWE GasNet, s. r. o., se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem jako oprávněným z věcného břemene, spočívající v právu zřízení a provozování stavby „III/34525 Nová Ves u Chotěboře, most v km 0,069 přeložka plynárenského zařízení a s tím souvisejícím právu vstupu a vjezdu oprávněného z věcného břemene či jeho dodavatelů na část budoucího služebného pozemku par. č. 2071/2 v k. ú. a obci Nová Ves u Chotěboře za jednorázovou úhradu za zřízení věcného břemene ve výši 500 Kč bez DPH dle smlouvy dle materiálu RK-07-2014-15, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 4. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-07-2014-15.doc, RK-07-2014-15, př. 1, RK-07-2014-15, př. 2

08. Veřejná zakázka na stavební práce SŠ technická Jihlava - rekonstrukce elektroinstalace
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, informoval radu kraje o předloženém návrhu zahájit zadávací řízení veřejné zakázky na stavební práce SŠ technická Jihlava rekonstrukce elektroinstalace“. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0319/07/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
odůvodnění veřejné zakázky dle materiálu RK-07-2014-08, př. 1;
rozhoduje
zahájit zadávací řízení veřejné zakázky na stavební práce „SŠ technická Jihlava rekonstrukce elektroinstalace“ formou otevřeného řízení dle Zákona v souladu se zadávací dokumentací dle materiálů RK-07-2014-08, př. 2 a RK-07-2014-08, př. 2a;
jmenuje
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 15. 3. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-07-2014-08.doc, RK-07-2014-08, př. 1, RK-07-2014-08, př. 2, RK-07-2014-08, př. 2a, RK-07-2014-08, př. 3, RK-07-2014-08, př. 4

09. Veřejná zakázka na stavební práce Gymnázium Havlíčkův Brod - rekonstrukce elektroinstalace
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, informoval radu kraje o návrhu na zahájení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce „Gymnázium Havlíčkův Brod rekonstrukce elektroinstalace“. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0320/07/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
odůvodnění veřejné zakázky dle materiálu RK-07-2014-09, př. 1;
rozhoduje
zahájit zadávání veřejné zakázky na stavební práce „Gymnázium Havlíčkův Brod rekonstrukce elektroinstalace“ formou otevřeného řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zadávací dokumentací dle materiálu RK-07-2014-09, př. 2 a RK-07-2014-09, př. 2a;
jmenuje
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 20. 3. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-07-2014-09.doc, RK-07-2014-09, př. 1, RK-07-2014-09, př. 2, RK-07-2014-09, př. 2a, RK-07-2014-09, př. 3, RK-07-2014-09, př. 4

10. Podání návrhu na zahájení řízení o zřízení věcného břemene
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, sdělil radě kraje bližší podrobnosti k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0321/07/2014/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 1. 7. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-07-2014-10.doc

13. Dodatky ke Smlouvám o nájmu věcí nemovitých mezi Krajem Vysočina a Nemocnicí Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizací, Nemocnicí Třebíč, příspěvkovou organizací, Nemocnicí Pelhřimov, příspěvkovou organizací, Nemocnicí Jihlava, příspěvkovou organizací
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje ke schválení dodatky ke Smlouvám o nájmu věcí nemovitých. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0322/07/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít:
 • Dodatek č. 9 ke Smlouvě o nájmu věcí nemovitých mezi Krajem Vysočina a Nemocnicí Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizací dle materiálu RK-07-2014-13, př. 1;
 • Dodatek č. 10 ke Smlouvě o nájmu věcí nemovitých mezi Krajem Vysočina a Nemocnicí Pelhřimov, příspěvkovou organizací dle materiálu RK-07-2014-13, př. 2;
 • Dodatek č. 9 ke Smlouvě o nájmu věcí nemovitých mezi Krajem Vysočina a Nemocnicí Třebíč, příspěvkovou organizací dle materiálu RK-07-2014-13, př. 3;
 • Dodatek č. 11 ke Smlouvě o nájmu věcí nemovitých mezi Krajem Vysočina a Nemocnicí Jihlava, příspěvkovou organizací dle materiálu RK-07-2014-13, př. 4.
odpovědnost: ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace, ředitel Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace ředitel Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace, ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace, odbor majetkový
termín: 15. 3. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-07-2014-13.doc, RK-07-2014-13, př. 1, RK-07-2014-13, př. 2, RK-07-2014-13, př. 3, RK-07-2014-13, př. 4

16. Stavební záměr Nemocnice Třebíč - pavilon chirurgických oborů, návrh na zařazení nové akce Nemocnice Třebíč - stavební úpravy pavilonu U, přestěhování CT do rozpočtu kraje
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, podal radě kraje doplňující komentář k předloženému stavebnímu záměru dostavby areálu Nemocnice Třebíč. Projednávání se zúčastnila S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví. V průběhu jednání přišel Z. Chlád. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0323/07/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
stavební záměr „Nemocnice Třebíč pavilon chirurgických oborů“ dle materiálu RK-07-2014-16, př. 1 a RK-07-2014-16, př. 1a;
rozhoduje
zařadit novou akci „Nemocnice Třebíč stavební úpravy pavilonu U, přestěhování CT“ do rozpočtu kraje, kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M4 Investice ve zdravotnictví.
odpovědnost: odbor majetkový, odbor zdravotnictví, pracovní tým jmenovaný ředitelem Krajského úřadu Kraje Vysočina spisem č. j. KUJI 18022/2013
termín: 28. 2. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-07-2014-16.doc, RK-07-2014-16, př. 1, RK-07-2014-16, př. 1a, RK-07-2014-16, př. 2

55. Veřejná zakázka na stavební práce „Transformace ÚSP Jinošov II. Okříšky“ změna usnesení 0172/04/2014/RK
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, zdůvodnil radě kraje předložený návrh na změnu usnesení 0172/04/2014/RK. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0324/07/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • změnit usnesení 0172/04/2014/RK, tak, že se zrušuje část usnesení, kterým rada kraje schválila pořadí nabídek a rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku Transformace ÚSP Jinošov II. Okříšky část 2 Transformace ÚSP Jinošov II. Okříšky 2 v souladu s materiálem RK-07-2014-55, př. 1;
 • nově posoudit a vyhodnotit nabídky na veřejnou zakázku Transformace ÚSP Jinošov II. Okříšky část 2 Transformace ÚSP Jinošov II. Okříšky 2 v souladu s materiálem RK-07-2014-55, př. 2;
 • vybrat jako nejvhodnější nabídku na veřejnou zakázku Transformace ÚSP Jinošov II. Okříšky část 2 Transformace ÚSP Jinošov II. Okříšky 2 nabídku uchazeče GREMIS, s. r. o., Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziříčí, IČO 15544451;
ukládá
odboru majetkovému oznámit rozhodnutí o opatření k nápravě a výsledky nového rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky všem dotčeným uchazečům.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 28. 2. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-07-2014-55.doc, RK-07-2014-55, př. 1, RK-07-2014-55, př. 2

K bodům 17, 18, odboru dopravy a silničního hospodářství, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení obou bodů současně.

17. Monitorovací zpráva a žádost o platbu projektu II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 6. stavba
Usnesení 0325/07/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
monitorovací zprávu a žádost o platbu projektu II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 6. stavba dle materiálu RK-07-2014-17, př. 1;
prohlašuje
skutečnosti dle materiálu RK-07-2014-17, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 3. 3. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-07-2014-17.doc, RK-07-2014-17, př. 1

18. Zpráva o pokroku č. 2 projektu II/406 Telč - průtah
Usnesení 0326/07/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
zprávu o pokroku č. 2 projektu II/406 Telč - průtah dle materiálu RK-07-2014-18, př. 1;
prohlašuje
skutečnosti dle materiálu RK-07-2014-18, př. 2.
odpovědnost: ODSH
termín: 3. 3. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-07-2014-18.doc, RK-07-2014-18, př. 1, RK-07-2014-18, př. 2

19. Rozhodnutí o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na projekt III/13035 Hořice - most ev. č. 13035-2
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje návrh rozhodnout o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod na daný projekt. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0327/07/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod na projekt III/13035 Hořice - most ev. č. 13035-2 dle materiálu RK-07-2014-19, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 31. 3. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-07-2014-19.doc, RK-07-2014-19, př. 1

20. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky II/408 Jemnice - Dobrá Voda
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje návrh schválit pořadí nabídek na uvedenou veřejnou zakázku a rozhodnout o nejvhodnější nabídce uchazeče v souladu se závěry hodnotící komise. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0328/07/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
pořadí nabídek podlimitní veřejné zakázky na stavební práce II/408 Jemnice - Dobrá Voda dle materiálu RK-07-2014-20, př. 1;
rozhoduje
vybrat nejvhodnější nabídku podlimitní veřejné zakázky na stavební práce II/408 Jemnice - Dobrá Voda, podanou společností STRABAG a.s., se sídlem Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha, IČO: 60838744, (Odštěpný závod Brno, Tovární 3, 620 00 Brno), v souladu s materiálem RK-07-2014-20, př. 1;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit oznámení výsledku zadávacího řízení v souladu se zákonem a zahájit jednání o uzavření smlouvy s vybranými uchazeči.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 31. 3. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-07-2014-20.doc, RK-07-2014-20, př. 1

21. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava - změna finančního vztahu k rozpočtu kraje u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, vratka provozní dotace
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit navrhované rozpočtové opatření na kapitole Doprava. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0329/07/2014/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit rozpočtové opatření spočívající ve:
 • zvýšení příjmové části rozpočtu Kraje Vysočina u § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené a položky 2229 Ostatní přijaté vratky transferů o částku 23 250 000 Kč při současném zvýšení výdajové části rozpočtu u kapitoly Doprava, § 2212 Silnice a položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím s ÚZ 00013 o stejnou částku 23 250 000 Kč s určením pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci na údržbu silnic v roce 2014;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace o částku 23 250 000 Kč s určením na údržbu silnic v roce 2014.
odpovědnost: ODSH, OE, ředitel KSÚSV
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-07-2014-21.doc, RK-07-2014-22, př. 1

22. Souhlas s realizací investičních akcí Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje návrh schválit realizaci níže uvedených investičních záměrů. V průběhu jednání odešel L. Joukl. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0330/07/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
realizaci investičních záměrů Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace:
 • Ultrazvukový přístroj pro gynekologickou ambulanci v pořizovací ceně 300 000 Kč financovaný z peněžního daru od Města Havlíčkův Brod;
 • Vyhřívané lůžko pro dětské oddělení v pořizovací ceně 240 000 Kč financované z peněžních darů od jiných subjektů.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-07-2014-22.doc

K bodům 23, 24, odboru zdravotnictví, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení obou bodů současně.

23. Peněžní dary pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
Usnesení 0331/07/2014/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovacích smluv pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-07-2014-23, př. 1, a materiálu RK-07-2014-23, př. 2.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
termín: 31. 3. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-07-2014-23.doc, RK-07-2014-23, př. 1, RK-07-2014-23, př. 2

24. Věcný dar pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
Usnesení 0332/07/2014/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-07-2014-24, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
termín: 31. 3. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-07-2014-24.doc, RK-07-2014-24, př. 1

25. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Informatika
P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, předložil radě kraje ke schválení návrh rozpočtového opatření na kapitole Informatika. V průběhu jednání přišel L. Joukl. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0333/07/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Informatika, § 3636 Územní rozvoj o částku 300 tis. Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje o částku 300 tis. Kč za účelem spolufinancování výdajů mezinárodní konference LDA V4 v Hradci Králové dle materiálu RK-07-2014-25, př. 1.
odpovědnost: OI, OE
termín: 28. 2. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-07-2014-25.doc, RK-07-2014-25, př. 1

26. Smlouva o užívání elektronického nástroje E-ZAK
D. Buřičová, vedoucí odboru analýz a podpory řízení, předložila radě kraje návrh rozhodnout o uzavření smluv o užívání elektronického nástroje E- ZAK s příspěvkovými organizacemi kraje. Projednávání se zúčastnil P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0334/07/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
vzorovou Smlouvu o užívání elektronického nástroje E-ZAK dle materiálu RK-07-2014-26, př. 1;
ukládá
Odboru analýz a podpory řízení Krajského úřadu Kraje Vysočina zajistit uzavření smluv s jednotlivými příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina.
odpovědnost: OAPŘ, OI
termín: 30. 6. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-07-2014-26.doc, RK-07-2014-26, př. 1

56. Informace o schválení žádostí o finanční podporu z OP LZZ na grantový projekt Zvýšení kvality finančního řízení příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina reg. č. CZ.1.04/4.1.01/C4.00005
D. Buřičová, vedoucí odboru analýz a podpory řízení, seznámila radu kraje s návrhem schválit žádost o finanční podporu z OP LZZ na daný grantový projekt. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0335/07/2014/RK
Rada kraje
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálech RK-07-2014-56, př. 2 a RK-07-2014-56, př. 3;
ukládá
Odboru analýz a podpory řízení Krajského úřadu Kraje Vysočina provést úpravy požadované materiálem RK-07-2014-56, př. 1, provést úpravu harmonogramu dle materiálu RK-07-2014-56, předložit je poskytovateli dotace a informovat o provedených změnách radu kraje.
odpovědnost: OAPŘ
termín: 30. 6. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-07-2014-56.doc, RK-07-2014-56, př. 1, RK-07-2014-56, př. 2, RK-07-2014-56, př. 3

27. Návrh na provedení rozpočtového opatření kapitola Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na akce Vysočina hledá talent a Šikula Vysočiny
J. Běhounek předložil radě kraje návrh rozhodnout o žádosti společnosti MON ARCH PLUS CZ, o poskytnutí dotace na pořádání akcí zaměřených na podporu nových talentů v Kraji Vysočina. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení dle varianty A.
Usnesení 0336/07/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci ve výši 194 000 Kč společnosti MON ARCH PLUS CZ, s.r.o., Jiráskova 1424/78, 586 01 Jihlava, IČO: 26255669, na krytí nákladů spojených s pořádáním akce Vysočina hledá talent a Šikula Vysočiny dle doplněného materiálu RK-07-2014-27, př. 2upr1;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 3319 Ostatní záležitosti kultury o částku 194 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 194 000 Kč.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, odbor ekonomický
termín: 30. 11. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-07-2014-27.doc, RK-07-2014-27, př. 1, RK-07-2014-27, př. 2

28. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - dotace v oblasti neprofesionálního umění
K. Lisá, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje poskytnout dotaci pořadateli krajské postupové přehlídky. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0337/07/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotace z kapitoly Kultura, § 3319 Ostatní záležitosti kultury pořadatelům krajských postupových přehlídek a národních přehlídek dle materiálu RK-07-2014-28, př. 1 v rámci Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací v oblasti neprofesionálního umění č. 14/12 a uzavřít smlouvy o poskytnutí dotace dle vzorového materiálu RK-07-2014-28, př. 4;
 • neposkytnout dotaci žadateli uvedenému v materiálu RK-07-2014-28, př. 2;
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout poskytnout dotaci z kapitoly Kultura, § 3319 Ostatní záležitosti kultury pořadateli krajské postupové přehlídky dle materiálu RK-07-2014-28, př. 3 v souladu s Pravidly Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací v oblasti neprofesionálního umění č. 14/12;
 • uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle vzorového materiálu RK-07-2014-28, př. 4.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-07-2014-28.doc, RK-07-2014-28, př. 1, RK-07-2014-28, př. 2, RK-07-2014-28, př. 3, RK-07-2014-28, př. 4

29. Informace o veřejných zakázkách v rámci působnosti odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu za období od 1. 10. 2013 do 31. 12. 2013
K. Lisá, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložila radě kraje návrh vzít na vědomí informaci o veřejných zakázkách za období od 1. 10. 2013 do 31. 12. 2013. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0338/07/2014/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o veřejných zakázkách s předpokládanou hodnotou vyšší než 500 000 Kč bez DPH zadaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými v rámci působnosti odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu za období od 1. 10. 2013 do 31. 12. 2013 dle materiálu RK-07-2014-29, př. 1.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
termín: 25. 2. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-07-2014-29.doc, RK-07-2014-29, př. 1

30. Zlatá jeřabina - Cena Kraje Vysočina za kulturní počin roku 2013
K. Lisá, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, sdělila radě kraje bližší podrobnosti k navrhovanému seznamu nominovaných, kulturních akcí. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0339/07/2014/RK
Rada kraje
bere na vědomí
seznam kulturních akcí nominovaných na Cenu Kraje Vysočina za kulturní počin roku 2013 - Zlatá jeřabina dle materiálu RK-07-2014-30, př. 1.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
termín: 30. 6. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-07-2014-30.doc, RK-07-2014-30, př. 1, RK-07-2014-30, př. 2

31. Projektová žádost Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace do Operačního programu Cíl 3 Evropské územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007 - 2013
K. Lisá, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje vzít na vědomí informace o projektu Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0340/07/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
předběžný záměr Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace dle materiálu RK-07-2014-31, př. 1 s tím, že v případě neschválení závazku kraje na zabezpečení předfinancování projektu a krytí finanční spoluúčasti Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace zastupitelstvem kraje, bude projektová žádost stažena;
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • vzít na vědomí informace o projektu Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace „Živá kulturní spolupráce Vysočina Dolní Rakousko“ dle materiálu RK-07-2014-31, př. 1;
 • schválit závazek kraje na:
  • předfinancování projektu Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace „Živá kulturní spolupráce Vysočina Dolní Rakousko“ do výše 3 120 000 Kč předpokládaných celkových způsobilých výdajů projektu;
  • krytí finančních zdrojů spoluúčasti Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace ve výši 10 % z celkových způsobilých výdajů projektu „Živá kulturní spolupráce Vysočina Dolní Rakousko“, tj. max. do výše 312 000 Kč z rozpočtu kraje.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, odbor ekonomický, ředitel Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-07-2014-31.doc, RK-07-2014-31, př. 1

32. Porušení rozpočtové kázně příjemce podpory v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje materiál týkající se žádosti příjemce podpory o prominutí povinnosti zaplatit penále do rozpočtu kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0341/07/2014/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: ORR, OE
termín: 28. 2. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-07-2014-32.doc, RK-07-2014-32, př. 1, RK-07-2014-32, př. 2

K bodům 33, 34, odboru regionálního rozvoje, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení obou bodů současně.

33. Monitorovací zpráva v rámci projektu RECOM CZ - AT
Usnesení 0342/07/2014/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informace uvedené v materiálu RK-07-2014-33, př. 1;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-07-2014-33, př. 1.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje, odbor ekonomický
termín: 25. 2. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-07-2014-33.doc, RK-07-2014-33, př. 1

34. Monitorovací zpráva v rámci projektu Technická pomoc Vysočina
Usnesení 0343/07/2014/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informace uvedené v materiálu RK-07-2014-34, př. 1;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-07-2014-34, př. 1.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje, odbor ekonomický
termín: 25. 2. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-07-2014-34.doc, RK-07-2014-34, př. 1

35. Dílčí zpráva o provádění energetického managementu v podmínkách Kraje Vysočina
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, seznámila radu kraje s návrhem schválit manuál aplikace „Energetický management Kraje Vysočina“. V průběhu jednání odešel P. Piňos. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0344/07/2014/RK
Rada kraje
bere na vědomí
zprávu obsaženou v materiálu RK-07-2014-35, př. 1;
schvaluje
Metodický manuál aplikace Energetický management ve znění uvedeném v materiálu RK-07-2014-35, př. 2.
odpovědnost: ORR
termín: 25. 2. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-07-2014-35.doc, RK-07-2014-35, př. 1, RK-07-2014-35, př. 2

36. Změna části usnesení 0151/03/2014/RK - Podpora Krajských center talentované mládeže
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, zdůvodnil radě kraje předložený návrh na změnu usnesení 0151/03/2014/RK. Projednávání se zúčastnil K. Ubr, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0345/07/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
změnit usnesení 0151/03/2014/RK tak, že slova Šachové škole Vysočiny, o. s., Husova 761, Náměšť nad Oslavou, IČO 26559480 ve výši 60 000 Kč na projekt Krajského sportovního centra mládeže v šachu; se zrušují a nahrazují slovy Krajskému šachovému centru talentované mládeže Vysočina, o. s., Vagonova 2654, Havlíčkův Brod, IČO 22608826 ve výši 60 000 Kč na projekt Krajského sportovního centra mládeže v šachu.
odpovědnost: OŠMS
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-07-2014-36.doc

37. Dar Nadačnímu fondu olympioniků regionu Vysočina
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s návrhem poskytnout dar Nadačnímu fondu olympioniků regionu Vysočina. Projednávání se zúčastnil K. Ubr, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0346/07/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dar z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 Ostatní tělovýchovná činnost Nadačnímu fondu olympioniků regionu Vysočina, IČ 02118424 ve výši 100 tis. Kč dle materiálu RK-07-2014-37, př. 2.
odpovědnost: OŠMS
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-07-2014-37.doc, RK-07-2014-37, př. 1, RK-07-2014-37, př. 2

38. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na Rozvojový program na podporu škol, které realizují inkluzivní vzdělávání a vzdělávání žáků se znevýhodněním v roce 2014
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření. Projednávání se zúčastnil K. Ubr, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0347/07/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu) rozpočtu kraje o účelovou dotaci MŠMT na Rozvojový program na podporu škol, které realizují inkluzivní vzdělávání a vzdělávání žáků se znevýhodněním v celkové výši 86 269 Kč dle materiálu RK-07-2014-38, př. 1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí přidělení účelových prostředků na Rozvojový program na podporu škol, které realizují inkluzivní vzdělávání a vzdělávání žáků se znevýhodněním v roce 2014 Základní škole, Základní umělecké škole a Mateřské škole Lipnice nad Sázavou dle materiálu RK-07-2014-38, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: duben 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-07-2014-38.doc, RK-07-2014-38, př. 1

39. Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Gymnázium, Střední odbornou školu a Vyšší odbornou školu Ledeč nad Sázavou
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, informoval radu kraje o návrhu souhlasit s uzavřením darovací smlouvy pro uvedenou školu. Projednávání se zúčastnil K. Ubr, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0348/07/2014/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy dle materiálu RK-07-2014-39, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitelka Gymnázia, Střední odborné školy a Vyšší odborné školy Ledeč nad Sázavou.
termín: 31. 3. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-07-2014-39.doc, RK-07-2014-39, př. 1

40. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Podpora sociálně znevýhodněných romských žáků středních škol a studentů vyšších odborných škol na leden - červen 2014
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Projednávání se zúčastnil K. Ubr, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0349/07/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci z MŠMT na Podporu sociálně znevýhodněných romských žáků středních škol a studentů vyšších odborných škol na leden - červen 2014 v celkové výši 17 700 Kč dle materiálu RK-07-2014-40, př. 1;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o účelovou neinvestiční dotaci na Podporu sociálně znevýhodněných romských žáků středních škol a studentů vyšších odborných škol na leden - červen 2014 u příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina dle materiálu RK-07-2014-40, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: 31. 3. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-07-2014-40.doc, RK-07-2014-40, př. 1

41. Změna v projektu Od myšlenky k výrobku
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, K. Ubr, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu, informovali radu kraje o navrhovaných změnách v projektu „Od myšlenky k výrobku“. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0350/07/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
o změnách v projektu Od myšlenky k výrobku dle materiálu RK-07-2014-41, př. 1.
odpovědnost: OŠMS
termín: 28. 2. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-07-2014-41.doc, RK-07-2014-41, př. 1

42. Soutěž S Vysočinou do Evropy - 5. ročník
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje k projednání návrh na poskytnutí darů finalistům 5. ročníku soutěže „S Vysočinou do Evropy“. Projednávání se zúčastnil K. Ubr, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0351/07/2014/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o nákladech finálové části 5. ročníku soutěže S Vysočinou do Evropy dle materiálu RK-07-2014-42, př. 1;
rozhoduje
poskytnout věcné dary finalistům 5. ročníku soutěže S Vysočinou do Evropy dle materiálu RK-07-2014-42, př. 2.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: 19. 3. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-07-2014-42.doc, RK-07-2014-42, př. 1, RK-07-2014-42, př. 2

43. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí finanční podpory na účast na mezinárodních finále školních sportovních družstev
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení návrh rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Projednávání se zúčastnil K. Ubr, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0352/07/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u organizací:
 • Gymnázium Žďár nad Sázavou, IČO: 48895407, o částku 30 000 Kč za účelem pokrytí části nákladů spojených s účastí na mezinárodním finále v basketbalu dívek 3x3 v Pekingu;
 • Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě, IČO: 48895512, o částku 30 000 Kč za účelem pokrytí části nákladů spojených s účastí na světovém finále v přespolním běhu školních družstev 2014 v Izraeli.
odpovědnost: OŠMS, OE
termín: 30. 6. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-07-2014-43.doc, RK-07-2014-43, př. 1, RK-07-2014-43, př. 2

44. Volba přísedícího pro Českou republiku - Krajský soud v Hradci Králové
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje k projednání návrh na volbu přísedícího Krajského soudu v Hradci Králové. V průběhu jednání přišel P. Piňos. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0353/07/2014/RK
Rada kraje
ukládá
 • hejtmanovi kraje navrhnout zastupitelstvu kraje pana Mgr. Bc. Jana Štefáčka do funkce přísedícího Krajského soudu v Hradci Králové;
 • odboru sekretariátu hejtmana pozvat pana Mgr. Bc. Jana Štefáčka na jednání Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 2/2014, které se bude konat 1. 4. 2014.
odpovědnost: hejtman kraje, OSH
termín: 1. 4. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-07-2014-44.doc, RK-07-2014-44, př. 1

45. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí věcného daru - slavnostního praporu Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina a stuhy ke slavnostnímu praporu 22. základny vrtulníkového letectva
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0354/07/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout věcný dar v podobě slavnostního praporu včetně žerdi, stojanu a slavnostní stuhy k praporu v pořizovací ceně 55 200 Kč Zdravotnické záchranné službě Kraje Vysočina, příspěvkové organizaci dle materiálu RK-07-2014-45, př. 1;
 • poskytnout věcný dar v podobě stuhy ke slavnostnímu praporu v pořizovací ceně 4 500 Kč České republice Ministerstvu obrany dle materiálu RK-07-2014-45, př. 2;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví, a sdělovacích prostředků o částku 59 700 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 59 700 Kč na pořízení slavnostního praporu včetně žerdi, stojanu a slavnostní stuhy k praporu Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina a stuhy ke slavnostnímu praporu 22. základny vrtulníkového letectva dle materiálu RK-07-2014-45.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, odbor ekonomický
termín: 22. 5. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-07-2014-45.doc, RK-07-2014-45, př. 1, RK-07-2014-45, př. 2

53. Jmenování na pracovní místo vedoucí Odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Kraje Vysočina
Z. Kadlec, ředitel krajského úřadu, podal radě kraje doplňující komentář k předloženému návrhu jmenovat vedoucího odboru školství, mládeže a sportu v souladu s doporučením výběrové komise. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0355/07/2014/RK
Rada kraje
jmenuje
na návrh ředitele krajského úřadu RNDr. Kamila Ubra na pracovní místo vedoucí Odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Kraje Vysočina dle materiálu RK-07-2014-53, př. 1.
odpovědnost: ředitel krajského úřadu
termín: 28. 2. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-07-2014-53.doc, RK-07-2014-53, př. 1, RK-07-2014-53, př. 2

54. Dar pro příspěvkovou organizaci
Z. Kadlec, ředitel krajského úřadu, seznámil radu kraje s návrhem poskytnout finanční dar Dětskému domovu Humpolec, příspěvkové organizaci. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0356/07/2014/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy dle materiálu RK-07-2014-54, př. 1.
odpovědnost: ředitel
termín: 25. 2. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-07-2014-54.doc, RK-07-2014-54, př. 1

58. Záměr vyjádření podpory výstavbě 5. bloku Jaderné elektrárny Dukovany
Z. Kadlec, ředitel krajského úřadu, předložil radě kraje návrh vzít na vědomí záměr vyjádření podpory výstavbě 5. bloku Jaderné elektrárny Dukovany. V průběhu jednání odešel V. Novotný. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0357/07/2014/RK
Rada kraje
bere na vědomí
záměr vyjádření podpory výstavbě 5. bloku Jaderné elektrárny Dukovany dle materiálu RK-07-2014-58, př. 1 s využitím argumentů uvedených v materiálu RK-07-2014-58, př. 2;
ukládá
řediteli Krajského úřadu Kraje Vysočina požádat o stanovisko k záměru Martina Uhlíře, koordinátora projektu EDU 5 (ČEZ, a.s.), ředitele Jaderné elektrárny Dukovany, Město Třebíč, Jihomoravský kraj, Úřad pro jadernou bezpečnost, Občanskou bezpečnostní komisi při Jaderné elektrárně Dukovany, Energoregion 2020, Sdružení Energetické Třebíčsko a se stanovisky předložit materiál k projednání orgánům Kraje Vysočina.
odpovědnost: ředitel
termín: 30. 6. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-07-2014-58.doc, RK-07-2014-58, př. 1, RK-07-2014-58, př. 2

59. Rozprava členů rady
Bez rozsáhlejší diskuse.

J. Běhounek ukončil zasedání rady kraje č. 07/2014 s tím, že další zasedání se bude konat dne 4. 3. 2014, v 8:00 hod., v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.
MUDr. Jiří Běhounek
hejtman Kraje Vysočina

Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 07/2014 dne 25. 2. 2014.
Zapsala: M. Jakoubková, dne 27. 2. 2014 (zápis pořízen na základě záznamu).
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz