Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis rady 6/2014

zápis rk
Zápis ze zasedání rady kraje č. 06/2014, které se konalo dne 18. 2. 2014 v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 05/2014
Přítomno 8 členů rady viz prezenční listina ze dne 18. 2. 2014.
Zasedání rady kraje zahájil náměstek hejtmana V. Novotný a omluvil neúčast J. Běhounka a M. Hyského v úvodu jednání.
K navrženému programu jednání nebyly vzneseny návrhy na jeho úpravu a rada kraje přijala navržený program jednání:
 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 5/2014
 2. Koupě pozemku v k. ú. a obci Měřín
 3. Poskytnutí bezdůvodného obohacení za užívání pozemků zastavěných silničním tělesem a výkup pozemků v k. ú. Havlíčkova Borová
 4. Smlouva zakládající právo provést stavbu, smlouva nájemní a smlouva budoucí o zřízení věcného břemene, vše v rámci akce II/410 Jemnice - most ev. č. 410-015
 5. Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví kraje Vysočina - změna usnesení 0100/02/2010/ZK
 6. Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicí III/39013 k. ú. Hodov
 7. Darování pozemku v k. ú. Čenkov u Třešti a obci Třešť
 8. Smlouvy pro majetkoprávní přípravu stavby II/351 Macourov - most ev. č. 351-004
 9. Prodej nemovitého majetku v k.ú. a obci Světlá nad Sázavou - uznání reklamačního nároku skryté vady
 10. Návrh na zařazení nové akce Nemocnice Nové Město na Moravě - rekonstrukce dětského oddělení do rozpočtu kraje, kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M4
 11. Majetkoprávní vypořádání pozemku v k. ú Nová Ves u Třebíče
 12. Uzavření smlouvy zakládající právo Kraje Vysočina jako investora provést stavbu v rámci majetkoprávní přípravy stavby II/405 Příseka obchvat
 13. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
 14. Majetkoprávní vypořádání pozemků silnice III/34521 k. ú. Vestecká Lhotka
 15. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
 16. Výběrové řízení na veřejnou zakázku Nemocnice Jihlava - rekonstrukce pavilonu interny - projektová dokumentace
 17. Darování pozemku zastavěného chodníkem v k.ú. Kozlov u Křižanova
 18. Návrh na vyřazení sbírkového předmětu - Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvková organizace
 19. Poskytnutí dotace KČT Vysočina, o. s. na údržbu značení pěších turistických tras v Kraji Vysočina
 20. Aktualizace střednědobého plánu Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
 21. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky II/150 Okrouhlice - opěrná zeď
 22. Veřejná zakázka na stavební práce: II/602 Velké Meziříčí - ul. Sokolovská a Karlov - 10. stavba
 23. Veřejná zakázka na stavební práce na akci: III/03824 Jihlava - most ev.č. 03824-2
 24. Veřejná zakázka na služby: PD-01-2014, komunikace
 25. Doklady (prohlášení zadavatele) požadované k Rozhodnutí o poskytnutí dotace (níže jen RoPD ) a uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory ze SFŽP (níže jen Smlouva ) v rámci Operačního programu Životní prostředí
 26. Nařízení Kraje Vysočina o zřízení přírodní památky Javorův kopec
 27. Nařízení Kraje Vysočina o zřízení přírodní památky Nad Koupalištěm
 28. Podstatná změna č. XV v projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz I.
 29. Podstatná změna č. XIII v projektu Transformace ÚSP Jinošov II.
 30. Podstatná změna č. X v projektu Transformace ÚSP Křižanov I.
 31. Peněžní dary pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
 32. Peněžní dar pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
 33. Dary pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci
 34. Nadační příspěvek pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
 35. Souhlas s realizací investiční akce Nemocnicí Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizací
 36. Souhlas s realizací investiční akce Nemocnicí Jihlava, příspěvkovou organizací
 37. Žádost o poskytnutí státní dotace na realizaci projektu prevence kriminality Kraje Vysočina - eLearningový modul projektu Asociace krajů ČR KRAJE PRO BEZPEČNÝ INTERNET
 38. Závěrečná zpráva o realizaci projektu Vysočina bezpečně online
 39. 3. Monitorovací zprávy k projektům Technické pomoci OP VK
 40. Penále za porušení rozpočtové kázně příjemců podpory v rámci grantových projektů financovaných z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 41. Projekt Snižování energetické náročnosti - 3. a 4. souhrnná žádost o platbu
 42. Smlouva o spolupráci s Akademií věd České republiky
 43. Návrh na provedení rozpočtového opatření v kapitole Školství, mládeže a sportu - rozvojový program Zajištění bezplatné přípravy k začlenění do základního vzdělávání dětí osob se státní příslušností jiného členského státu Evropské unie na rok 2014
 44. Udělení souhlasu s uzavřením darovacích smluv pro Střední průmyslovou školu Jihlava a Střední průmyslovou školu Třebíč
 45. Návrh na jmenování komise pro posouzení žádostí a schvalování dotací na pořizování a opravy učebních pomůcek základních uměleckých škol v roce 2014
 46. Podpora účasti na mistrovství ve sportovních disciplínách - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
 47. Návrh na jmenování členů konkursních komisí pro konkursní řízení na vedoucí pracovní místa ředitelů (ředitelek) škol a školských zařízení zřizovaných Krajem Vysočina
 48. Projekt Schools as learning institiutions - příspěvek partnerovi na realizaci projektu
 49. Smlouva o partnerství - Střední škola řemesel a služeb Moravské Budějovice
 50. Smlouva o partnerství - Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč
 51. Rozprava členů rady

Usnesení 0250/06/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
navržený program jednání.
odpovědnost: rada kraje
termín: 18. 2. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
K zápisu ze zasedání rady kraje č. 5/2014 nebyly vzneseny žádné připomínky.

L. Joukl navrhl projednání bodů 02 17 v bloku.
K předkládaným bodům odboru majetkového nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení. V průběhu jednání přišel M. Hyský.

02. Koupě pozemku v k. ú. a obci Měřín
Usnesení 0251/06/2014/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 1. 4. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-06-2014-02.doc

03. Poskytnutí bezdůvodného obohacení za užívání pozemků zastavěných silničním tělesem a výkup pozemků v k. ú. Havlíčkova Borová
Usnesení 0252/06/2014/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 1. 4. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-06-2014-03.doc

04. Smlouva zakládající právo provést stavbu, smlouva nájemní a smlouva budoucí o zřízení věcného břemene, vše v rámci akce II/410 Jemnice - most ev. č. 410-015
Usnesení 0253/06/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • uzavřít mezi městem Jemnice na straně vlastníka pozemků a Krajem Vysočina na straně investora smlouvu zakládající Kraji Vysočina právo provést stavbu II/410 Jemnice - most ev. č. 410-015 na pozemcích ve vlastnictví města Jemnice dle materiálu RK-06-2014-04, př. 1;
 • uzavřít mezi Českou republikou - Povodím Moravy, s.p. na straně vlastníka pozemků a Krajem Vysočina na straně investora smlouvu nájemní a smlouvu budoucí o zřízení věcného břemene v rámci majetkoprávní přípravy stavby II/410 Jemnice - most ev. č. 410-015 na dotčené pozemky dle materiálu RK-06-2014-04, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 3. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-06-2014-04.doc, RK-06-2014-04, př. 1, RK-06-2014-04, př. 2, RK-06-2014-04, př. 3

05. Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví kraje Vysočina - změna usnesení 0100/02/2010/ZK
Usnesení 0254/06/2014/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit usnesení č. 0100/02/2010/ZK ze dne 23. 3. 2010 tak, že materiál ZK-02-2010-31, př. 1 se nahrazuje materiálem RK-06-2014-05, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 1. 4. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-06-2014-05.doc, RK-06-2014-05, př. 1

06. Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicí III/39013 k. ú. Hodov
Usnesení 0255/06/2014/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt úplatně pozemky v rozsahu a za cenu dle materiálu RK-06-2014-06, př. 1 v k. ú. Hodov od vlastníků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání kupní smlouvy a na základě dohody smluvních stran uhradit vypočtenou daň z nabytí nemovitých věcí ve výši 4 % z kupní ceny.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 1. 4. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-06-2014-06.doc, RK-06-2014-06, př. 1, RK-06-2014-06, př. 2

07. Darování pozemku v k. ú. Čenkov u Třešti a obci Třešť
Usnesení 0256/06/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darovat pozemek par. č. 780/5 o výměře 152 m2 oddělený geometrickým plánem č. 104-309/2013 z pozemku par. par. č. 780/3 v k. ú. Čenkov u Třešti a obci Třešť z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Třešť;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemek par. č. 780/5 o výměře 152 m2 oddělený geometrickým plánem č. 104-309/2013 z pozemku par. par. č. 780/3 v k. ú. Čenkov u Třešti a obci Třešť z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Třešť.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 1. 4. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-06-2014-07.doc, RK-06-2014-07, př. 1

08. Smlouvy pro majetkoprávní přípravu stavby II/351 Macourov - most ev. č. 351-004
Usnesení 0257/06/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • uzavřít mezi obcí Žižkovo Pole na straně vlastníka pozemků a Krajem Vysočina na straně investora smlouvu zakládající Kraji Vysočina právo provést stavbu II/351 Macourov - most ev. č. 351-004 na pozemcích ve vlastnictví obce Žižkovo Pole dle materiálu RK-06-2014-08, př. 1;
 • uzavřít mezi Českou republikou - Povodím Vltavy, s.p. na straně vlastníka pozemků a Krajem Vysočina na straně investora smlouvu nájemní a smlouvu budoucí o zřízení věcného břemene v rámci majetkoprávní přípravy stavby II/351 Macourov - most ev. č. 351-004 na dotčené pozemky dle materiálu RK-06-2014-08, př. 2;
 • uzavřít mezi fyzickými osobami na straně vlastníků pozemků a Krajem Vysočina na straně investora smlouvu zakládající Kraji Vysočina právo provést stavbu II/351 Macourov - most ev. č. 351-004 na pozemcích dle materiálu RK-06-2014-08, př. 3.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 4. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-06-2014-08.doc, RK-06-2014-08, př. 1, RK-06-2014-08, př. 2, RK-06-2014-08, př. 3, RK-06-2014-08, př. 4

09. Prodej nemovitého majetku v k.ú. a obci Světlá nad Sázavou - uznání reklamačního nároku skryté vady
Usnesení 0258/06/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • uznat reklamační nárok skryté vady u prodané stavby č. p. 992 (bývalá kuchyně a jídelna) na ul. Wolkerova v k. ú. a obci Světlá nad Sázavou uplatněný vlastníkem nemovitosti Aurum - Crystal s. r. o., se sídlem Jihlava, v zastoupení Advokátní společnosti Pánek, Beránek, Melichar, v.o.s. Jihlava, dle materiálů RK-06-2014-09, př. 1 a RK-06-2014-09, př. 2;
 • uzavřít Dohodu o úhradě nákladů vzniklých odstraněním skryté vady prodané věci dle materiálu RK-06-2014-09, př. 3.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 28. únor 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-06-2014-09.doc, RK-06-2014-09, př. 1, RK-06-2014-09, př. 2, RK-06-2014-09, př. 3

10. Návrh na zařazení nové akce Nemocnice Nové Město na Moravě - rekonstrukce dětského oddělení do rozpočtu kraje, kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M4
Usnesení 0259/06/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
zařadit novou akci Nemocnice Nové Město na Moravě - rekonstrukce pavilonu dětského oddělení do rozpočtu Kraje Vysočina pro rok 2014, do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M4 - Investice ve zdravotnictví.
odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický, odbor životního prostředí a zemědělství
termín: 21. 2. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-06-2014-10.doc

11. Majetkoprávní vypořádání pozemku v k. ú Nová Ves u Třebíče
Usnesení 0260/06/2014/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemek par. č. 1093/90 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 75 m2 oddělený dle GPL č. 277-3786/2013 z pozemku par. č. 1093/1 v k. ú. Nová Ves u Třebíče, obec Nová Ves z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Nová Ves.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 1. 4. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-06-2014-11.doc, RK-06-2014-11, př. 1

12. Uzavření smlouvy zakládající právo Kraje Vysočina jako investora provést stavbu v rámci majetkoprávní přípravy stavby II/405 Příseka obchvat
Usnesení 0261/06/2014/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 3. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-06-2014-12.doc

13. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
Usnesení 0262/06/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení služebnosti s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-06-2014-13, př. 1 a RK-06-2014-13, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 5. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-06-2014-13.doc, RK-06-2014-13, př. 1, RK-06-2014-13, př. 2

14. Majetkoprávní vypořádání pozemků silnice III/34521 k. ú. Vestecká Lhotka
Usnesení 0263/06/2014/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 1. 4. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-06-2014-14.doc, RK-06-2014-14, př. 1, RK-06-2014-14, př. 2, RK-06-2014-14, př. 3, RK-06-2014-14, př. 4

15. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
Usnesení 0264/06/2014/RK
Rada kraje
souhlasí
se stavbami na pozemcích dle materiálu RK-06-2014-15, př. 1;
rozhoduje
 • uzavřít nepojmenované smlouvy, prokazující právo stavebníků provést stavbu na pozemcích dle materiálu RK-06-2014-15, př. 1;
 • zveřejnit záměr darování části pozemku par. č. 252/1 v k. ú. Proseč u Kamene zastavěnou chodníkem z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Kámen;
 • zveřejnit záměr darování částí pozemků par. č. 1133/2 v k.ú. Dolní Heřmanice zastavěnou chodníkem z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Dolní Heřmanice.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 18. 5. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-06-2014-15.doc, RK-06-2014-15, př. 1

16. Výběrové řízení na veřejnou zakázku Nemocnice Jihlava - rekonstrukce pavilonu interny - projektová dokumentace
Usnesení 0265/06/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
zahájit zadávání veřejné zakázky na služby Nemocnice Jihlava - rekonstrukce pavilonu interny - projektová dokumentace formou zjednodušeného podlimitního řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů v souladu s Výzvou a Zadávací dokumentací dle materiálu RK-06-2014-16, př. 1;
schvaluje
seznam dodavatelů, kteří budou vyzváni k podání nabídky dle materiálu RK-06-2014-16, př. 2;
jmenuje
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 21. 2. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-06-2014-16.doc, RK-06-2014-16, př. 1, RK-06-2014-16, př. 2, RK-06-2014-16, př. 3, RK-06-2014-16, př. 4

17. Darování pozemku zastavěného chodníkem v k.ú. Kozlov u Křižanova
Usnesení 0266/06/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit záměr darování pozemku par. č. 938/7 - ost. plocha, silnice o výměře 154 m2 odděleného GP č. 165-31/2013 z pozemku par. č. 938/1 v k.ú. Kozlov u Křižanova, obec Kozlov z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Kozlov;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemek par. č. 938/7 - ost. plocha, silnice o výměře 154 m2 oddělený GP č. 165-31/2013 z pozemku par. č. 938/1 v k.ú. Kozlov u Křižanova, obec Kozlov z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Kozlov.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 1. 4. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-06-2014-17.doc, RK-06-2014-17, př. 1

18. Návrh na vyřazení sbírkového předmětu - Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvková organizace
K. Lisá, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, seznámila radu kraje s návrhem udělení souhlasu s vyřazením neupotřebitelného sbírkového předmětu ze sbírky spravované Muzeem Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizací. V průběhu jednání odešel L. Joukl. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0267/06/2014/RK
Rada kraje
souhlasí
s vyřazením neupotřebitelného sbírkového předmětu ze Sbírky Městského muzea v Ledči nad Sázavou, a to dřevěné truhly - př. č. L 951.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ředitel Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
termín: 25. 2. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-06-2014-18.doc, RK-06-2014-18, př. 1

19. Poskytnutí dotace KČT Vysočina, o. s. na údržbu značení pěších turistických tras v Kraji Vysočina
K. Lisá, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložila radě kraje ke schválení návrh poskytnutí dotace KČT Vysočina, o. s. na údržbu značení pěších turistických tras v Kraji Vysočina v roce 2014. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0268/06/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace KČT Vysočina, o. s. se sídlem Na Kopci 22, 586 01 Jihlava, IČO: 47366737, v maximální výši 200 000 Kč z kapitoly Kultura, § 2143 Cestovní ruch dle materiálu RK-06-2014-19, př. 2.
odpovědnost: OKPPCR
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-06-2014-19.doc, RK-06-2014-19, př. 1, RK-06-2014-19, př. 2

20. Aktualizace střednědobého plánu Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje aktualizovaný střednědobý plán Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, na roky 2014 2017. V průběhu jednání přišel L. Joukl. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0269/06/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
střednědobý plán Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, na roky 2014 - 2017 dle materiálu RK-06-2014-20, př. 1.
odpovědnost: ODSH, ředitel KSÚSV
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdrželi se 2.
Zdrojové materiály: RK-06-2014-20.doc, RK-06-2014-20, př. 1

21. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky II/150 Okrouhlice - opěrná zeď
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, seznámila radu kraje se závěry a s doporučením hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0270/06/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
pořadí nabídek podlimitní veřejné zakázky na stavební práce II/150 Okrouhlice - opěrná zeď dle materiálu RK-06-2014-21, př. 1;
rozhoduje
vybrat nejvhodnější nabídku podlimitní veřejné zakázky na stavební práce II/150 Okrouhlice - opěrná zeď , podanou společností Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s., Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO: 60932171, v souladu s materiálem RK-06-2014-21, př. 1;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit oznámení výsledku zadávacího řízení v souladu se zákonem a zahájit jednání o uzavření smlouvy s vybranými uchazeči.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 31. 3. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-06-2014-21.doc, RK-06-2014-21, př. 1

22. Veřejná zakázka na stavební práce: II/602 Velké Meziříčí - ul. Sokolovská a Karlov - 10. stavba
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, seznámila radu kraje s návrhem zadání veřejné zakázky na stavební práce pro kompletní zhotovení stavby „II/602 Velké Meziříčí - ul. Sokolovská a Karlov 10. stavba“. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0271/06/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
zahájit zadávací řízení veřejné zakázky na stavební práce II/602 Velké Meziříčí - ul. Sokolovská a Karlov - 10. stavba formou otevřeného podlimitního řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, v souladu s Oznámením o zahájení zadávacího řízení dle materiálu RK-06-2014-22, př. 1;
jmenuje
stanovuje,
že hodnotící komise je oprávněna k posouzení kvalifikace dotčené zakázky;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit řádný průběh zadávacího řízení veřejné zakázky na II/602 Velké Meziříčí - ul. Sokolovská a Karlov - 10. stavba dle schváleného způsobu zadání a podmínek stanovených v Oznámení o zahájení zadávacího veřejné zakázky na stavební práce dle materiálu RK-06-2014-22, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 31. 5. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-06-2014-22.doc, RK-06-2014-22, př. 1, RK-06-2014-22, př. 2, RK-06-2014-22, př. 3

23. Veřejná zakázka na stavební práce na akci: III/03824 Jihlava - most ev.č. 03824-2
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje návrh opakovaného zadání veřejné zakázky na stavební práce. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0272/06/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
zahájit zadávací řízení na veřejnou zakázku na stavební práce na akci III/03824 Jihlava - most ev.č. 03824-2 formou otevřeného řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se Zadávací dokumentací veřejné zakázky na stavební práce dle materiálu RK-06-2014-23, př. 1;
jmenuje
stanovuje,
že hodnotící komise je oprávněna k posouzení kvalifikace dotčené zakázky;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit řádný průběh zadávacího řízení na veřejnou zakázku na III/03824 Jihlava - most ev.č. 03824-2 dle schváleného způsobu zadání, podmínek stanovených v zadávací dokumentaci veřejné zakázky na stavební práce - materiálu RK-06-2014-23, př. 1 a v navržených termínech.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: dle schválených termínů
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-06-2014-23.doc, RK-06-2014-23, př. 1, RK-06-2014-23, př. 2, RK-06-2014-23, př. 3

24. Veřejná zakázka na služby: PD-01-2014, komunikace
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, seznámila radu kraje s návrhem zadání veřejné zakázky na služby pro vypracování projektových dokumentací. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0273/06/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
zahájit zadávací řízení veřejné zakázky na služby PD-01-2014, komunikace formou otevřeného podlimitního řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, v souladu s Oznámením o zahájení zadávacího řízení dle materiálu RK-06-2014-24, př. 1;
jmenuje
stanovuje
že hodnotící komise je oprávněna k posouzení kvalifikace dotčené zakázky;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit řádný průběh zadávacího řízení veřejné zakázky na PD-01-2014, komunikace dle schváleného způsobu zadání a podmínek stanovených v Oznámení o zahájení zadávacího veřejné zakázky na služby dle materiálu RK-06-2014-24, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 31. 5. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-06-2014-24.doc, RK-06-2014-24, př. 1, RK-06-2014-24, př. 2, RK-06-2014-24, př. 3

25. Doklady (prohlášení zadavatele) požadované k Rozhodnutí o poskytnutí dotace (níže jen RoPD) a uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory ze SFŽP (níže jen Smlouva) v rámci Operačního programu Životní prostředí
E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, informovala radu kraje o návrhu schválení znění dokladů požadovaných k vydání RoPD a Smlouvy v rámci Operačního programu Životní prostředí pro veřejnou zakázku Biodiverzita - hodnocení vlivů zásahů a opatření na dotčené biotopy“. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0274/06/2014/RK
Rada kraje
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálech RK-06-2014-25, př. 1, RK-06-2014-25, př. 2, RK-06-2014-25, př. 3, RK-06-2014-25, př. 4, RK-06-2014-25, př. 5 a RK-06-2014-25, př. 6.
odpovědnost: OŽPZ
termín: 28. 2. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-06-2014-25.doc, RK-06-2014-25, př. 1, RK-06-2014-25, př. 2, RK-06-2014-25, př. 3, RK-06-2014-25, př. 4, RK-06-2014-25, př. 5, RK-06-2014-25, př. 6

26. Nařízení Kraje Vysočina o zřízení přírodní památky Javorův kopec
E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, předložila radě kraje návrh nového vyhlášení stávajícího zvláště chráněného území přírodní památky Javorův kopec. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0275/06/2014/RK
Rada kraje
vydává
Nařízení Kraje Vysočina č. 1/2014, o zřízení přírodní památky Javorův kopec, dle materiálu RK-06-2014-26, př. 1.
odpovědnost: OŽPZ
termín: 18. 2. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-06-2014-26.doc, RK-06-2014-26, př. 1

27. Nařízení Kraje Vysočina o zřízení přírodní památky Nad Koupalištěm
E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, informovala radu kraje o návrhu nového vyhlášení stávajícího zvláště chráněného území přírodní památky Nad Koupalištěm. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0276/06/2014/RK
Rada kraje
vydává
Nařízení Kraje Vysočina č. 2/2014, o zřízení přírodní památky Nad Koupalištěm, dle materiálu RK-06-2014-27, př. 1.
odpovědnost: OŽPZ
termín: 18. 2. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-06-2014-27.doc, RK-06-2014-27, př. 1

V. Novotný navrhl projednání bodů 28 30 v bloku.
K předkládaným bodům odboru sociálních věcí nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení. V průběhu jednání odešel P. Piňos.

28. Podstatná změna č. XV v projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz I.
Usnesení 0277/06/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
oznámení příjemce o změnách v projektu dle materiálu RK-06-2014-28, př. 1;
ukládá
majetkovému odboru a odboru sociálních věcí postupovat dle materiálu RK-06-2014-28, př. 1 a zapracovat jej do požadovaných příloh MPSV.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 15. 1. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-06-2014-28.doc, RK-06-2014-28, př. 1

29. Podstatná změna č. XIII v projektu Transformace ÚSP Jinošov II.
Usnesení 0278/06/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
oznámení příjemce o změnách v projektu dle materiálu RK-06-2014-29, př. 1;
ukládá
 • majetkovému odboru a odboru sociálních věcí postupovat dle materiálu RK-06-2014-29, př. 1;
 • odboru sociálních věcí zapracovat změny dle materiálu RK-06-2014-29, př. 1 do povinných příloh Oznámení příjemce o změnách v projektu.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor majetkový
termín: 30. 6. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-06-2014-29.doc, RK-06-2014-29, př. 1

30. Podstatná změna č. X v projektu Transformace ÚSP Křižanov I.
Usnesení 0279/06/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
oznámení příjemce o změnách v projektu dle materiálu RK-06-2014-30, př. 1;
ukládá
 • majetkovému odboru a odboru sociálních věcí postupovat dle materiálu RK-06-2014-30, př. 1;
 • odboru sociálních věcí zapracovat změny dle materiálu RK-06-2014-30, př. 1 do povinných příloh Oznámení příjemce o změnách v projektu.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor majetkový
termín: 30. 6. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-06-2014-30.doc, RK-06-2014-30, př. 1

V. Novotný navrhl projednání bodů 31 34 v bloku.
K předkládaným bodům odboru zdravotnictví nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení. V průběhu jednání přišel P. Piňos.

31. Peněžní dary pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
Usnesení 0280/06/2014/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovacích smluv pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-06-2014-31, př. 1 a RK-06-2014-31, př. 2.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
termín: 31. 3. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-06-2014-31.doc, RK-06-2014-31, př. 1, RK-06-2014-31, př. 2

32. Peněžní dar pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
Usnesení 0281/06/2014/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-06-2014-32, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
termín: 31. 3. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-06-2014-32.doc, RK-06-2014-32, př. 1

33. Dary pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci
Usnesení 0282/06/2014/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovacích smluv pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-06-2014-33, př. 1, RK-06-2014-33, př. 2, RK-06-2014-33, př. 3, RK-06-2014-33, př. 4, RK-06-2014-33, př. 5 a RK-06-2014-33, př. 6.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelka Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
termín: 31. 3. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-06-2014-33.doc, RK-06-2014-33, př. 1, RK-06-2014-33, př. 2, RK-06-2014-33, př. 3, RK-06-2014-33, př. 4, RK-06-2014-33, př. 5, RK-06-2014-33, př. 6

34. Nadační příspěvek pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
Usnesení 0283/06/2014/RK
Rada kraje
souhlasí
s přijetím nadačního příspěvku do výše 100 000 Kč včetně pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-06-2014-34, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
termín: 31. 5. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-06-2014-34.doc, RK-06-2014-34, př. 1

35. Souhlas s realizací investiční akce Nemocnicí Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizací
E. Tomášová, vedoucí oddělení zdravotní péče, seznámila radu kraje s žádostí Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, o schválení investičního záměru pro rok 2014. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0284/06/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
realizaci investiční akce: perimetr pro oční oddělení Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, v předpokládané pořizovací ceně 220 000 Kč se zdrojem financování z odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděných podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-06-2014-35.doc, RK-06-2014-35, př. 1

36. Souhlas s realizací investiční akce Nemocnicí Jihlava, příspěvkovou organizací
E. Tomášová, vedoucí oddělení zdravotní péče, informovala radu kraje o žádosti Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, o schválení investičního záměru pro rok 2014. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0285/06/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
realizaci investiční akce: osobní automobil pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, v předpokládané pořizovací ceně 207 000 Kč se zdrojem financování z odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděných podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-06-2014-36.doc, RK-06-2014-36, př. 1

37. Žádost o poskytnutí státní dotace na realizaci projektu prevence kriminality Kraje Vysočina - eLearningový modul projektu Asociace krajů ČR KRAJE PRO BEZPEČNÝ INTERNET
P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, předložil radě kraje návrh žádosti o státní dotaci na realizaci projektu eLearningový modul projektu Asociace krajů ČR „KRAJE PRO BEZPEČNÝ INTERNET“. V průběhu jednání odešel P. Krčál. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0286/06/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
podat žádost o dotaci ze státního rozpočtu na realizaci projektu prevence kriminality Kraje Vysočina eLearningový modul projektu Asociace krajů ČR KRAJE PRO BEZPEČNÝ INTERNET dle materiálu RK-06-2014-37, př. 1.
odpovědnost: OI
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-06-2014-37.doc, RK-06-2014-37, př. 1

38. Závěrečná zpráva o realizaci projektu Vysočina bezpečně online
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana a P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, předložili radě kraje na vědomí Závěrečnou zprávu o realizaci projektu Vysočina bezpečně online. V průběhu jednání přišel P. Krčál. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0287/06/2014/RK
Rada kraje
bere na vědomí
Závěrečnou zprávu o realizaci projektu Vysočina bezpečně online dle materiálu RK-06-2014-38, př. 1.
odpovědnost: OSH, OI
termín: 31. 3. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-06-2014-38.doc, RK-06-2014-38, př. 1

M. Hyský navrhl projednání bodů 39 41 v bloku.
K předkládaným bodům odboru regionálního rozvoje nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

39. 3. Monitorovací zprávy k projektům Technické pomoci OP VK
Usnesení 0288/06/2014/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informace o postupu realizace projektů Technické pomoci OP VK dle materiálů RK-06-2014-39, př. 1, RK-06-2014-39, př. 2, RK-06-2014-39, př. 3 a RK-06-2014-39, př. 4;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálech RK-06-2014-39, př. 1, RK-06-2014-39, př. 2, RK-06-2014-39, př. 3 a RK-06-2014-39, př. 4.
odpovědnost: ORR, OE
termín: 24. 2. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-06-2014-39.doc, RK-06-2014-39, př. 1, RK-06-2014-39, př. 2, RK-06-2014-39, př. 3, RK-06-2014-39, př. 4

40. Penále za porušení rozpočtové kázně příjemců podpory v rámci grantových projektů financovaných z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Usnesení 0289/06/2014/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: ORR, OE
termín: 28. 2. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-06-2014-40.doc

41. Projekt Snižování energetické náročnosti - 3. a 4. souhrnná žádost o platbu
Usnesení 0290/06/2014/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informace uvedené v materiálech RK-06-2014-41, př. 1 a RK-06-2014-41, př. 3;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálech RK-06-2014-41, př. 2 a RK-06-2014-41, př. 4.
odpovědnost: ORR
termín: 28. 2. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-06-2014-41.doc, RK-06-2014-41, př. 1, RK-06-2014-41, př. 2, RK-06-2014-41, př. 3, RK-06-2014-41, př. 4

42. Smlouva o spolupráci s Akademií věd České republiky
D. Vichr, vedoucí oddělení strategického plánování, seznámil radu kraje s návrhem uzavření Smlouvy o spolupráci s Akademií věd České republiky a zdůvodnil předložení upravené přílohy č. 1. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0291/06/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Smlouvu o spolupráci s Akademií věd České republiky, se sídlem v Praze 1, Národní 3, PSČ 11000, IČO 60165171 dle materiálu RK-06-2014-42, př. 1upr1.
odpovědnost: ORR
termín: 15. 3. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-06-2014-42.doc, RK-06-2014-42, př. 1

43. Návrh na provedení rozpočtového opatření v kapitole Školství, mládeže a sportu - rozvojový program Zajištění bezplatné přípravy k začlenění do základního vzdělávání dětí osob se státní příslušností jiného členského státu Evropské unie na rok 2014
K. Ubr, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání, předložil radě kraje návrh rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0292/06/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3113 Základní školy) rozpočtu kraje o účelovou dotaci MŠMT na rozvojový program Zajištění bezplatné přípravy k začlenění do základního vzdělávání dětí osob se státní příslušností jiného členského státu Evropské unie ve výši 12 980 Kč pro Základní školu Otokara Březiny, Jihlava, Demlova 34, IČO: 47366419;
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí přidělení účelových prostředků na rozvojový program Zajištění bezplatné přípravy k začlenění do základního vzdělávání dětí osob se státní příslušností jiného členského státu Evropské unie ve výši 12 980 Kč pro Základní školu Otokara Březiny, Jihlava, Demlova 34, IČO: 47366419.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: duben 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-06-2014-43.doc

44. Udělení souhlasu s uzavřením darovacích smluv pro Střední průmyslovou školu Jihlava a Střední průmyslovou školu Třebíč
K. Ubr, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání, požádal radu kraje o udělení souhlasu s uzavřením darovacích smluv pro Střední průmyslovou školu Jihlava a Střední průmyslovou školu Třebíč. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0293/06/2014/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovacích smluv dle materiálů RK-06-2014-44, př. 1 a RK-06-2014-44, př. 2.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitelé Střední průmyslové školy Jihlava a Střední průmyslové školy Třebíč
termín: 31. 3. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-06-2014-44.doc, RK-06-2014-44, př. 1, RK-06-2014-44, př. 2

45. Návrh na jmenování komise pro posouzení žádostí a schvalování dotací na pořizování a opravy učebních pomůcek základních uměleckých škol v roce 2014
K. Ubr, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání, předložil radě kraje návrh jmenování komise pro posouzení žádostí a navrhování dotací na pořizování a opravy učebních pomůcek základních uměleckých škol v roce 2014. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0294/06/2014/RK
Rada kraje
jmenuje
komisi pro posouzení žádostí a navrhování dotací na pořizování a opravy učebních pomůcek základních uměleckých škol v roce 2014 ve složení dle materiálu RK-06-2014-45, př. 1.
odpovědnost: OŠMS
termín: 31. 3. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-06-2014-45.doc, RK-06-2014-45, př. 1, RK-06-2014-45, př. 2, RK-06-2014-45, př. 3

46. Podpora účasti na mistrovství ve sportovních disciplínách - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
K. Ubr, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání, podal radě kraje doplňující informace k předloženému návrhu rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0295/06/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
neposkytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost v celkové výši 72 000 Kč na podporu účasti na mistrovství ve sportovních disciplínách dle tabulky č. 1 materiálu RK-06-2014-46, př. 4;
rozhoduje
poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost v celkové výši 14 943 Kč na podporu účasti na mistrovství ve sportovních disciplínách dle tabulky č. 2 materiálu RK-06-2014-46, př. 4.
odpovědnost: OŠMS; OE
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-06-2014-46.doc, RK-06-2014-46, př. 1, RK-06-2014-46, př. 2, RK-06-2014-46, př. 3, RK-06-2014-46, př. 4

47. Návrh na jmenování členů konkursních komisí pro konkursní řízení na vedoucí pracovní místa ředitelů (ředitelek) škol a školských zařízení zřizovaných Krajem Vysočina
K. Ubr, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání, seznámil radu kraje s návrhem změny usnesení č. 0210/05/2014/RK. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0296/06/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
změnit usnesení č. 0210/05/2014/RK ze dne 11. 2. 2014 tak, že se materiál RK-05-2014-13, př. 1 nahrazuje materiálem RK-06-2014-47, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: 31. 5. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-06-2014-47.doc, RK-06-2014-47, př. 1

48. Projekt Schools as learning institiutions - příspěvek partnerovi na realizaci projektu
K. Ubr, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání, předložil radě kraje ke schválení návrh zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz pro Gymnázium Pelhřimov na realizaci výše uvedeného projektu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0297/06/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz pro Gymnázium Pelhřimov, IČO: 62540009 na realizaci projektu Schools as learning institiutions v celkové výši 1 300 Kč.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický
termín: 31. 3. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-06-2014-48.doc

V. Novotný navrhl projednání bodů 49 50 v bloku.
K předkládaným bodům odboru školství, mládeže a sportu nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

49. Smlouva o partnerství - Střední škola řemesel a služeb Moravské Budějovice
Usnesení 0298/06/2014/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením Smlouvy o partnerství s finančním podílem mezi Základní školou a Praktickou školou Moravské Budějovice, Dobrovského 11, IČO 60418494, a Střední školou řemesel a služeb Moravské Budějovice, IČO 00055069 dle materiálu RK-06-2014-49, př. 1 za účelem realizace projektu Dobré řemeslo je naše šance číslo CZ.1.07/1.1.36/03.0002.
odpovědnost: OŠMS
termín: 28. 2. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-06-2014-49.doc, RK-06-2014-49, př. 1

50. Smlouva o partnerství - Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč
Usnesení 0299/06/2014/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením Smlouvy o partnerství s finančním podílem mezi Střední zdravotnickou školou a Vyšší odbornou školou zdravotnickou Havlíčkův Brod, IČO 00581119, a Vyšší odbornou školou a Střední školou veterinární, zemědělskou a zdravotnickou Třebíč, IČO 60418460, dle materiálu RK-06-2014-50, př. 1 za účelem realizace projektu Inovace výuky cizích jazyků a spolupráce s praxí na SZŠ Havlíčkův Brod a SŠ zdravotnické, zemědělské a veterinární v Třebíči číslo CZ.1.07/1.1.36/03.0031.
odpovědnost: OŠMS
termín: 28. 2. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-06-2014-50.doc, RK-06-2014-50, př. 1

51. Rozprava členů rady
Bez rozsáhlejší diskuse.


V. Novotný ukončil zasedání rady kraje č. 06/2014 s tím, že další zasedání se bude konat dne 25. 2. 2014, v 7:30 hod.Ing. Vladimír Novotný
náměstek hejtmana Kraje Vysočina

Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 06/2014 dne 18. 2. 2014.
Zapsala: P. Pospíchalová, dne 20. 2. 2014 (zápis pořízen na základě záznamu).
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz