Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis rady 5/2012

zápis rk
Zápis ze zasedání rady kraje č. 5/2012, které se konalo dne 31. 1. 2012 v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 4/2012
Přítomno 7 členů rady viz prezenční listina ze dne 31. 1. 2012.
Zasedání rady kraje zahájil hejtman J. Běhounek a omluvil nepřítomnost M. Kružíkové, J. Matějka.
Radě kraje byl předložen návrh na zařazení bodu 47. Situace v oblasti školství v souvislosti s novelou školského zákona do navrženého programu jednání.
Rada kraje návrh akceptovala a přijala upravený program jednání:
 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 4/2012
 2. Darování pozemku v k. ú. Chloumek a obci Libice nad Doubravou
 3. Darování pozemků v k. ú. Studénky a obci Puklice
 4. Zrušení usnesení 1976/40/2010/RK
 5. Majetkoprávní vypořádání pozemků silnice III/15229 Blatnice - průjezdní úsek
 6. Majetkoprávní vypořádání pozemků silnice II/639 Batelov, část Bezděčín - průjezdní úsek
 7. Majetkoprávní vypořádání pozemku v k. ú Hodice
 8. Majetkoprávní vypořádání pozemků po stavbě II/360 Oslavice - Oslavička
 9. Věcná břemena na majetku Kraje Vysočina
 10. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
 11. Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy v Kraji Vysočina s předpokládaným použitím prostředků státního rozpočtu
 12. Nabytí nemovitého majetku bezúplatným převodem ze správy Pozemkového fondu ČR do vlastnictví Kraje Vysočina
 13. Nabytí nemovitosti v k.ú. Pucov a uzavření smluv o budoucích kupních smlouvách v k. ú. Okříšky
 14. Kontrola použití finančních prostředků kraje
 15. Čestné prohlášení k žádosti o platbu projektu Severojižní propojení Kraje Vysočina - 2
 16. Přehled o nabytých účelových dotacích ze státního rozpočtu ČR, ze státních fondů, z prostředků Evropské unie, z prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod a od mezinárodních a jiných institucí přijatých na účet kraje za období od 1. 7. 2011 do 31. 12. 2011
 17. Informace radě kraje o předložení závěrů a doporučení z personálního auditu v Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkové organizaci, Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci a Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkové organizaci
 18. Informace o veřejných zakázkách malého rozsahu 2. a 3. kategorie v rámci působnosti odboru zdravotnictví za období od 1. 10. 2011 do 31. 12. 2011
 19. Informace o veřejných zakázkách v rámci působnosti odboru zdravotnictví za období od 1. 10. 2011 do 31. 12. 2011
 20. Stanovení platů a hmotná zainteresovanost ředitelů nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina a Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina, příspěvkové organizace
 21. Spolupráce Kraje Vysočina s obcemi s rozšířenou působností při zajišťování administrace Programu obnovy venkova Vysočiny v roce 2012
 22. Smlouvy o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání
 23. Poskytnutí dotace KČT Vysočina, o. s. na údržbu značení pěších turistických tras v Kraji Vysočina
 24. Poskytnutí dotace Klubu českých turistů na údržbu značení cyklistických tras v Kraji Vysočina
 25. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - dotace Římskokatolické farnosti Budišov u Třebíče
 26. Informace o veřejných zakázkách v rámci působnosti odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu za období od 1. 10. 2011 do 31. 12. 2011
 27. Informace o projektu Vysočina fandí kultuře
 28. Zrušení části usnesení č. 0031/01/2012/RK
 29. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na pořádání akce Svátek keltské kultury BELTINE 2012
 30. Plán činnosti Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2012
 31. Jmenování členů školských rad za zřizovatele
 32. Projektový záměr příspěvkové organizace Střední odborné učiliště technické, Chotěboř, Žižkova 1501
 33. Projektový záměr příspěvkové organizace Gymnázium Pelhřimov
 34. Projektový záměr příspěvkové organizace Střední průmyslová škola Jihlava
 35. Projektový záměr příspěvkové organizace Gymnázium Chotěboř
 36. Projektový záměr příspěvkové organizace Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola
 37. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí finančních prostředků na realizaci projektu Vzdělávání ředitelů SŠ kraje Vysočina
 38. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - pracoviště pro moderní měření ve středních školách
 39. Pravidla Rady Kraje Vysočina pro přidělování dotací na pořádání celoročních volnočasových aktivit pro děti a mládež - schválení navržených podpor
 40. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Podpora účasti na sportovních mistrovstvích
 41. Souhlas s uzavřením smlouvy
 42. Podání projektové žádosti Transformace ÚSPMP Těchobuz I.
 43. Návrh na poskytnutí dotací provozovatelům domácí hospicové péče na základě dotačního řízení vyhlášeného radou kraje - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
 44. Návrh na poskytnutí dotací na provozování služeb specializovaných na pomoc osobám se zdravotním postižením - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
 45. Zavedení Systému optimalizace nákupů
 46. Stanovení počtu uvolněných členů Rady Kraje Vysočina
 47. Situace v oblasti školství v souvislosti s novelou školského zákona
 48. Rozprava členů rady
Usnesení 0201/05/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
upravený program jednání.
odpovědnost: rada kraje
termín: 31. 1. 2012
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
K zápisu ze zasedání rady kraje č. 4/2012 nebyly vzneseny žádné připomínky.

V průběhu jednání odešel J. Běhounek. K bodům 02 11, odboru majetkového, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.

02. Darování pozemku v k. ú. Chloumek a obci Libice nad Doubravou
Usnesení 0202/05/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit záměr kraje darovat obci Libice nad Doubravou pozemek par. č. 298/1 ostatní plocha, silnice o výměře 6 063 m2 v k. ú. Chloumek a obci Libice nad Doubravou na úřední desce krajského úřadu;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemek par. č. 298/1 ostatní plocha, silnice o výměře 6 063 m2 v k. ú. Chloumek a obci Libice nad Doubravou z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Libice nad Doubravou.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: březen 2012
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-05-2012-02.doc, RK-05-2012-02, př. 1

03. Darování pozemků v k. ú. Studénky a obci Puklice
Usnesení 0203/05/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit záměr kraje darovat obci Puklice pozemky par. č. 683/2 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 28 m2, par. č. 683/3 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 201 m2 a par. č. 683/4 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 470 m2 nově oddělené geometrickým plánem č. 164-553/2011 z pozemku par. č. 683 ostatní plocha, silnice v k. ú. Studénky a obci Puklice;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemky 683/2 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 28 m2, par. č. 683/3 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 201 m2 a par. č. 683/4 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 470 m2 nově oddělené geometrickým plánem č. 164-553/2011 z pozemku par. č. 683 ostatní plocha, silnice v k. ú. Studénky a obci Puklice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Puklice.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: březen 2012
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-05-2012-03.doc, RK-05-2012-03, př. 1

04. Zrušení usnesení 1976/40/2010/RK
Usnesení 0204/05/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
zrušit usnesení 1976/40/2010/RK.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. ledna 2012
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-05-2012-04.doc

05. Majetkoprávní vypořádání pozemků silnice III/15229 Blatnice - průjezdní úsek
Usnesení 0205/05/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • zahájit jednání o majetkoprávním vypořádání pozemku s obcí Blatnice;
 • zveřejnit na úřední desce záměr darování pozemku par. č. 1023/13 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1 999 m2 v k. ú. Blatnice do vlastnictví obce Blatnice;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemek par. č. 1023/13 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1 999 m2 v k. ú. Blatnice nově oddělený dle geometrického plánu č. 244-1047/2011 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Blatnice.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 27. 3. 2012
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-05-2012-05.doc, RK-05-2012-05, př. 1

06. Majetkoprávní vypořádání pozemků silnice II/639 Batelov, část Bezděčín - průjezdní úsek
Usnesení 0206/05/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • zahájit jednání o majetkoprávním vypořádání pozemků s obcí Batelov;
 • zahájit jednání s vlastníky pozemku par. č. 316/6 v k. ú. Bezděčín na Moravě;
 • zveřejnit na úřední desce záměr darování pozemků v rozsahu dle materiálu RK-05-2012-06, př. 1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • převést darem pozemky v rozsahu dle materiálu RK-05-2012-06, př. 1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Batelov;
 • nabýt úplatně pozemek par. č. 316/6 - zahrada o výměře 16 m2 oddělený dle GPL č. pl. 83-556/2011 pro k. ú. Bezděčín na Moravě za dohodnutou cenu 50 Kč/m2 od vlastníků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání kupní smlouvy.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 27. 3. 2012
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-05-2012-06.doc, RK-05-2012-06, př. 1, RK-05-2012-06, př. 2

07. Majetkoprávní vypořádání pozemku v k. ú Hodice
Usnesení 0207/05/2012/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt darem pozemek par. č. 2773/21 - ostatní plocha, silnice o výměře 36 m2 oddělený dle GPL č. 301-328/2011 v k. ú. a obci Hodice z vlastnictví obce Hodice do vlastnictví Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 27. 3. 2011
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-05-2012-07.doc, RK-05-2012-07, př. 1

08. Majetkoprávní vypořádání pozemků po stavbě II/360 Oslavice - Oslavička
Usnesení 0208/05/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce záměr darování stavebních objektů v rozsahu dle materiálu RK-05-2012-08, př. 1 v k. ú. Oslavička a stavebního objektu 105 situovaného na pozemku par. č. 2523/2 v k. ú. Oslavice;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • převést darem stavební objekty v rozsahu dle materiálu RK-05-2012-08, př. 1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Oslavička;
 • převést darem stavební objekt 105 - napojení lesní cesty situované na pozemku par. č. 2523/2 v k. ú. Oslavice v hodnotě 453 372 Kč včetně DPH z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Oslavice.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 27. 3. 2012
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-05-2012-08.doc, RK-05-2012-08, př. 1

09. Věcná břemena na majetku Kraje Vysočina
Usnesení 0209/05/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení věcného břemene s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-05-2012-09, př. 1 a RK-05-2012-09, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 03. 2012
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-05-2012-09.doc, RK-05-2012-09, př. 1, RK-05-2012-09, př. 2

10. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
Usnesení 0210/05/2012/RK
Rada kraje
souhlasí
se stavbami na pozemcích dle materiálu RK-05-2012-10, př. 1;
rozhoduje
 • uzavřít nepojmenované smlouvy, prokazující právo stavebníků provést stavby na pozemcích dle materiálu RK-05-2012-10, př. 1;
 • zveřejnit záměr darování části pozemku par.č. 1889/1 v k. ú. Dlouhá Brtnice zastavěné chodníkem.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 03. 2012
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-05-2012-10.doc, RK-05-2012-10, př. 1

11. Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy v Kraji Vysočina s předpokládaným použitím prostředků státního rozpočtu
Usnesení 0211/05/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
zahájit jednání s vlastníky vedenými v katastru nemovitostí v době uzavírání kupních smluv o koupi pozemků v rozsahu dle materiálu RK-05-2012-11, př. 1 do vlastnictví Kraje Vysočina za kupní ceny 40 Kč/m2 u pozemků zastavěných silnicí III. třídy a 50 Kč/m2 u pozemků zastavěných silnicí II. třídy;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt pozemky v rozsahu dle materiálu RK-05-2012-11, př. 1 od vlastníků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání kupních smluv do vlastnictví Kraje Vysočina za kupní ceny 40 Kč/m2 u pozemků zastavěných silnicí III. třídy a 50 Kč/m2 u pozemků zastavěných silnicí II. třídy.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 14. 2. 2012
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-05-2012-11.doc, RK-05-2012-11, př. 1

12. Nabytí nemovitého majetku bezúplatným převodem ze správy Pozemkového fondu ČR do vlastnictví Kraje Vysočina
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, informoval radu kraje o návrhu bezúplatně převést pozemky ze správy PF ČR do vlastnictví Kraje Vysočina. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0212/05/2012/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje vydat stanovisko zastupitelstva kraje potvrzující, že pozemky dle materiálu RK-05-2012-12, př. 1 požadované k bezúplatnému převodu z Pozemkového fondu ČR do vlastnictví Kraje Vysočina jsou pro činnost škol a školských zařízení zřízených Krajem Vysočina:
 • Gymnázium Chotěboř, Jiráskova 637, Chotěboř;
 • Gymnázium Havlíčkův Brod, Štáflova 2063, Havlíčkův Brod;
 • Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola, Školní 764, Humpolec;
 • Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod, Bratříků 851, Havlíčkův Brod;
 • Základní škola a Praktická škola Chotěboř, Hradební 529, Chotěboř;
 • Střední škola Kamenice nad Lipou, Masarykova 410, Kamenice nad Lipou;
 • Dětský domov, Budkov 1
zařazených do sítě předškolních zařízení, škol a školských zařízení nezbytné a že převod nemovitostí pro tyto subjekty je i ve výhledu v souladu s koncepcí školství kraje.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 14. 2. 2012
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-05-2012-12.doc, RK-05-2012-12, př. 1

13. Nabytí nemovitosti v k. ú. Pucov a uzavření smluv o budoucích kupních smlouvách v k. ú. Okříšky
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje uzavřít smlouvy o budoucích kupních smlouvách v k. ú. Okříšky. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0213/05/2012/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 14. února 2012
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-05-2012-13.doc, RK-05-2012-13, př. 1, RK-05-2012-13, př. 2

14. Kontrola použití finančních prostředků kraje
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, podala radě kraje doplňující komentář k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0214/05/2012/RK
Rada kraje
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství ve spolupráci s externím kontrolorem Ing. Zdeňkem Novotným, bytem Bratří Čapků 2064/12, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČO: 60570903, provést čtyři kontroly v roce 2012 zaměřené na použití veřejných finančních prostředků poskytnutých Krajem Vysočina na úhradu prokazatelné ztráty vzniklé při provozování veřejné linkové osobní dopravy v rámci závazku veřejné služby;
rozhoduje
uzavřít smlouvu o kontrolní činnosti podle materiálu RK-05-2012-14, př. 1.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-05-2012-14.doc, RK-05-2012-14, př. 1

15. Čestné prohlášení k žádosti o platbu projektu Severojižní propojení Kraje Vysočina - 2
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje návrh vzít na vědomí a prohlásit skutečností k žádosti o platbu daného projektu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0215/05/2012/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informace obsažené v materiálu RK-05-2012-15, př. 1;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-05-2012-15, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 29. 2. 2012
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-05-2012-15.doc, RK-05-2012-15, př. 1

16. Přehled o nabytých účelových dotacích ze státního rozpočtu ČR, ze státních fondů, z prostředků Evropské unie, z prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod a od mezinárodních a jiných institucí přijatých na účet kraje za období od 1. 7. 2011 do 31. 12. 2011
A. Krištofová, vedoucí odboru ekonomického, předložila radě kraje návrh vzít na vědomí přehled o nabytých účelových dotacích ze státního rozpočtu ČR, ze státních fondů a od mezinárodních a jiných institucí na účet kraje za období od 1. 7. 2011 do 31. 12. 2011. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0216/05/2012/RK
Rada kraje
bere na vědomí
 • přehled o nabytých účelových dotacích ze státního rozpočtu ČR, ze státních fondů a od mezinárodních a jiných institucí na účet kraje za období od 1. 7. 2011 do 31. 12. 2011 v celkové výši 2 049 094 408,09 Kč dle materiálu RK-05-2012-16, př. 1;
 • přehled o nabytých účelových dotacích ze státního rozpočtu ČR, z prostředků Evropské unie, z prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod a od mezinárodních a jiných institucí na zvláštní účty za období od 1. 7. 2011 do 31. 12. 2011 v celkové výši 401 938 987,57 Kč dle materiálu RK-05-2012-16, př. 2.
odpovědnost: odbor ekonomický
termín: 31. 1. 2012
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-05-2012-16.doc, RK-05-2012-16, př. 1, RK-05-2012-16, př. 2

21. Spolupráce Kraje Vysočina s obcemi s rozšířenou působností při zajišťování administrace Programu obnovy venkova Vysočiny v roce 2012
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje ke schválení návrh uzavřít mandátní smlouvy s obcemi s rozšířenou působností týkající se spolupráce na administraci Programu obnovy venkova Vysočiny v roce 2012. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0217/05/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít mandátní smlouvy s obcemi s rozšířenou působností (Chotěboř, Pacov, Nové Město na Moravě, Jihlava, Pelhřimov, Telč, Třebíč, Moravské Budějovice, Náměšť nad Oslavou, Havlíčkův Brod, Světlá nad Sázavou, Žďár nad Sázavou, Bystřice nad Pernštejnem, Velké Meziříčí a Humpolec) dle vzoru, který je obsahem materiálu RK-05-2012-21, př. 1.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje
termín: 30. 4. 2012
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-05-2012-21.doc, RK-05-2012-21, př. 1

22. Smlouvy o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje ke schválení smlouvy o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání a o zmocnění centrálního zadavatele. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0218/05/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • uzavřít Smlouvu o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání a o zmocnění centrálního zadavatele dle materiálu RK-05-2012-22, př. 1;
 • uzavřít Smlouvu o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání a o zmocnění centrálního zadavatele dle materiálu RK-05-2012-22, př. 2.
odpovědnost: ORR, OSMS, OKPP, OSV, OZ, ODSH, oHS
termín: 29. 2. 2012
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-05-2012-22.doc, RK-05-2012-22, př. 1, RK-05-2012-22, př. 2

17. Informace radě kraje o předložení závěrů a doporučení z personálního auditu v Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkové organizaci, Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci a Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkové organizaci
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, předložil radě kraje návrh vzít na vědomí rozpracované závěry a doporučení auditu v daných příspěvkových organizací. V průběhu jednání přišel J. Běhounek. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0219/05/2012/RK
Rada kraje
bere na vědomí
detailně rozpracované závěry a doporučení auditu v členění na faktické úspory v počtu personálu a využití prostor u Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace a Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, dle materiálů RK-05-2012-17, př. 1, RK-05-2012-17, př. 2 a RK-05-2012-17, př. 3;
ukládá
 • ředitelům Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace a Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, zrealizovat uvedené aktivity pro rok 2012 nejdéle do 31. 9. 2012;
 • odboru zdravotnictví prověřit, zda uvedené aktivity pro rok 2012 byly provedeny a informovat radu kraje v termínu do 31. 10. 2012 o realizaci tohoto harmonogramu u Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace a Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelé Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace a Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
termín: 31. 10. 2012
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-05-2012-17.doc, RK-05-2012-17, př. 1, RK-05-2012-17, př. 2, RK-05-2012-17, př. 3

18. Informace o veřejných zakázkách malého rozsahu 2. a 3. kategorie v rámci působnosti odboru zdravotnictví za období od 1. 10. 2011 do 31. 12. 2011
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, předložil radě kraje návrh vzít na vědomí informace o veřejných zakázkách malého rozsahu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0220/05/2012/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o veřejných zakázkách malého rozsahu 2. a 3. kategorie s předpokládanou hodnotou vyšší než 200 tis. Kč zadaných MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem Kraje Vysočina jako gesčním radním pro oblast zdravotnictví v rámci působnosti odboru zdravotnictví za období od 1. 10. 2011 do 31. 12. 2011.
Žádná takováto zakázka nebyla ve IV. Q. 2011 zadána.
odpovědnost: odbor zdravotnictví
termín: 29. 2. 2012
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-05-2012-18.doc

19. Informace o veřejných zakázkách v rámci působnosti odboru zdravotnictví za období od 1. 10. 2011 do 31. 12. 2011
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, předložil radě kraje návrh vzít na vědomí informace o veřejných zakázkách v rámci působnosti odboru zdravotnictví za období od 1. 10. 2011 do 31. 12. 2011. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0221/05/2012/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o veřejných zakázkách s předpokládanou hodnotou nad 500 tis. Kč bez DPH zadaných příspěvkovými organizacemi Kraje Vysočina v rámci působnosti odboru zdravotnictví za období od 1. 10. 2011 do 31. 12. 2011 dle materiálu RK-05-2012-19, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví
termín: 29. 2. 2012
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-05-2012-19.doc, RK-05-2012-19, př. 1

20. Stanovení platů a hmotná zainteresovanost ředitelů nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina a Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina, příspěvkové organizace
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, předložil radě kraje ke schválení systém odměňování ředitelů nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina a Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina na rok 2012. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0222/05/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
systém odměňování ředitelů nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina a Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina na rok 2012 dle materiálu RK-05-2012-20, př. 1;
stanoví
smluvní platy ředitelů nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina a Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina dle materiálu RK-05-2012-20, př. 2, a obsah pracovní činnosti ředitelů nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina a Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina dle materiálu RK-05-2012-20, př. 3;
ukládá
ředitelům nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina a ZZS KV předkládat zpracované osobní cíle (úkoly) v termínech stanovených materiálem RK-05-2012-20.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelé nemocnic a ZZS KV
termín: 30. 9. 2013
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: RK-05-2012-20.doc, RK-05-2012-20, př. 1, RK-05-2012-20, př. 2, RK-05-2012-20, př. 3

23. Poskytnutí dotace KČT Vysočina, o. s. na údržbu značení pěších turistických tras v Kraji Vysočina
O. Čermáková, vedoucí oddělení památkové péče odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, seznámila radu kraje s návrhem poskytnout dotace KČT Vysočina na údržbu značení pěších turistických tras v Kraji Vysočina v roce 2012. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0223/05/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci KČT Vysočina, o. s. se sídlem Na Kopci 22, 586 01 Jihlava, IČO: 47366737, v maximální výši 200 000 Kč z kapitoly Kultura, § 2143 Cestovní ruch dle materiálu RK-05-2012-23, př. 2.
odpovědnost: OKPPCR
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-05-2012-23.doc, RK-05-2012-23, př. 1, RK-05-2012-23, př. 2

24. Poskytnutí dotace Klubu českých turistů na údržbu značení cyklistických tras v Kraji Vysočina
O. Čermáková, vedoucí oddělení památkové péče odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, seznámila radu kraje s návrhem poskytnout dotace KČT Vysočina na údržbu značení cyklistických tras v Kraji Vysočina v roce 2012. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0224/05/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci Klubu českých turistů, IČO: 00505609, sídlem: Archeologická 2256, 155 00 Praha 5 z kapitoly Kultura, § 2143 Cestovní ruch ve výši 200 000 Kč dle materiálu RK-05-2012-24, př. 2.
odpovědnost: OKPPCR
termín: 30. 6. 2012
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-05-2012-24.doc, RK-05-2012-24, př. 1, RK-05-2012-24, př. 2

25. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - dotace Římskokatolické farnosti Budišov u Třebíče
O. Čermáková, vedoucí oddělení památkové péče odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložila radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Kultura. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0225/05/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout Římskokatolické farnost Budišov u Třebíče IČO 64268284 dotaci ve výši 80 000 Kč na částečnou úhradu nákladů souvisejících s opravou korouhve na věži kostela sv. Gotharda;
 • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Kultura, § 3322 Zachování a obnova kulturních památek o částku 80 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti j. n., položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 80 000 Kč.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ekonomický odbor
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-05-2012-25.doc, RK-05-2012-25, př. 1, RK-05-2012-25, př. 2

26. Informace o veřejných zakázkách v rámci působnosti odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu za období od 1. 10. 2011 do 31. 12. 2011
O. Čermáková, vedoucí oddělení památkové péče odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložila radě kraje návrh vzít na vědomí informace o veřejných zakázkách v rámci působnosti odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu za období od 1. 10. 2011 do 31. 12. 2011. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0226/05/2012/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o veřejných zakázkách s předpokládanou hodnotou vyšší než 500 000 Kč zadaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými v rámci působnosti odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu za období od 1. 10. 2011 do 31. 12. 2011 dle materiálu RK-05-2012-26, př. 1.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
termín: 31. 1. 2012
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-05-2012-26.doc, RK-05-2012-26, př. 1

27. Informace o projektu Vysočina fandí kultuře
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje vzít na vědomí realizaci aktivit v rámci projektu Vysočina fandí kultuře. Projednávání se zúčastnila O. Čermáková, vedoucí oddělení památkové péče odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0227/05/2012/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí realizaci aktivit v rámci projektu Vysočina fandí kultuře dle materiálu RK-05-2012-27, př. 1.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ředitel Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, ředitel Vysočina Tourism, příspěvkové organizace.
termín: 14. 2. 2012
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-05-2012-27.doc, RK-05-2012-27, př. 1

28. Zrušení části usnesení č. 0031/01/2012/RK
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, zdůvodnila radě kraje předložený návrh zrušit usnesení č. 0031/01/2012/RK. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0228/05/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
zrušit usnesení č. 0031/01/2012/RK ze dne 3. ledna 2012 v té části, která se týká poskytnutí dotace ve výši 60 000 Kč pro Auto klub elektrárna Dukovany v AČR, Třebíč, Horka-Domky, Hrotovická 1202/27, IČO: 71180834, na zdravotní podporu akce 23. ročník Horácké rally 2012.
odpovědnost: OSH
termín: 31. 1. 2012
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-05-2012-28.doc

29. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na pořádání akce Svátek keltské kultury BELTINE 2012
T. Škaryd předložil radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0229/05/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci ve výši 30 000 Kč občanskému sdružení Bratrstvo keltů, Korunovační 164/8, Praha 7 Bubeneč, IČO: 62933213, na krytí nákladů souvisejících s pořádáním Svátku keltské kultury BELTINE 2012 dle materiálu RK-05-2012-29, př. 3;
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje (položka Kulturní, společenské a sportovní akce podporované krajem) spočívající ve snížení § 6409 Ostatní činnosti j. n. o částku 30 000 Kč při současném zvýšení § 3319 Ostatní záležitosti kultury o částku 30 000 Kč dle materiálu RK-05-2012-29.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor
termín: 30. 9. 2012
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-05-2012-29.doc, RK-05-2012-29, př. 1, RK-05-2012-29, př. 2, RK-05-2012-29, př. 3

30. Plán činnosti Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2012
M. Hyský předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit plán činnosti výboru regionálního rozvoje na rok 2012. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0230/05/2012/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Plán činnosti Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2012 dle materiálu RK-05-2012-30, př. 1.
odpovědnost: předseda Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-05-2012-30.doc, RK-05-2012-30, př. 1

31. Jmenování členů školských rad za zřizovatele
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s návrhem jmenovat členy školské rady za zřizovatele. Rada kraje přijala návrh upravený usnesení.
Usnesení 0231/05/2012/RK
Rada kraje
jmenuje
dle § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, členy školské rady za zřizovatele podle materiálu RK-05-2012-31, př. 1upr1;
ruší
školské rady při druhu školy vyšší odborná škola, jejíž činnost vykonávají právnické osoby uvedené v materiálu RK-05-2012-31, př. 3;
rozhoduje
zrušit usnesení rady kraje č. 1626/34/2007/RK ze dne 27. 11. 2007 v části týkající se stanovení počtu členů školských rad dle materiálu RK-34-2007-34, př. 1;
stanoví
počet členů školských rad podle materiálu RK-05-2012-31, př. 4.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: únor 2012
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-05-2012-31.doc, RK-05-2012-31, př. 1, RK-05-2012-31, př. 2, RK-05-2012-31, př. 3, RK-05-2012-31, př. 4

K bodům 32 - 36, odboru školství, mládeže a sportu, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.

32. Projektový záměr příspěvkové organizace Střední odborné učiliště technické, Chotěboř, Žižkova 1501
Usnesení 0232/05/2012/RK
Rada kraje
souhlasí
s realizací projektového záměru Středního odborného učiliště technického, Chotěboř, Žižkova 1501 Zvýšení kvality vzdělávání na SOU Chotěboř. dle materiálu RK-05-2012-32, př. 1.
odpovědnost: OŠMS
termín: 14. 2. 2012
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-05-2012-32.doc, RK-05-2012-32, př. 1, RK-05-2012-32, př. 2

33. Projektový záměr příspěvkové organizace Gymnázium Pelhřimov
Usnesení 0233/05/2012/RK
Rada kraje
souhlasí
s realizací projektového záměru Gymnázia Pelhřimov Zvýšení atraktivity a úrovně výuky dle materiálu RK-05-2012-33, př. 1.
odpovědnost: OŠMS
termín: 14. 2. 2012
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-05-2012-33.doc, RK-05-2012-33, př. 1, RK-05-2012-33, př. 2

34. Projektový záměr příspěvkové organizace Střední průmyslová škola Jihlava
Usnesení 0234/05/2012/RK
Rada kraje
souhlasí
s realizací projektového záměru Střední průmyslové školy Jihlava Inovace výuky prostřednictvím ICT dle materiálu RK-05-2012-34, př. 1.
odpovědnost: OŠMS
termín: 14. 2. 2012
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-05-2012-34.doc, RK-05-2012-34, př. 1, RK-05-2012-34, př. 2

35. Projektový záměr příspěvkové organizace Gymnázium Chotěboř
Usnesení 0235/05/2012/RK
Rada kraje
souhlasí
s realizací projektového záměru Gymnázia Chotěboř EU peníze středním školám - Gymnázium Chotěboř dle materiálu RK-05-2012-35, př. 1.
odpovědnost: OŠMS
termín: 28. 2. 2012
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-05-2012-35.doc, RK-05-2012-35, př. 1, RK-05-2012-35, př. 2

36. Projektový záměr příspěvkové organizace Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola
Usnesení 0236/05/2012/RK
Rada kraje
souhlasí
s realizací projektového záměru České zemědělské akademie v Humpolci, střední školy Stáže v zemědělské a technické oblasti dle materiálu RK-05-2012-36, př. 1.
odpovědnost: OŠMS
termín: 28. 2. 2012
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-05-2012-36.doc, RK-05-2012-36, př. 1, RK-05-2012-36, př. 2

37. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí finančních prostředků na realizaci projektu Vzdělávání ředitelů SŠ kraje Vysočina
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0237/05/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu Vzdělávání ředitelů SŠ o přijaté finanční prostředky ve výši 50 000 Kč za účelem realizace aktivit projektu Vzdělávání ředitelů SŠ kraje Vysočina CZ.1.07/1.3.00/14.0004.
odpovědnost: OŠMS, OE
termín: 15. 2. 2012
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-05-2012-37.doc

38. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - pracoviště pro moderní měření ve středních školách
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit navrhované rozpočtové opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0238/05/2012/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit zvýšení závazného ukazatele Investiční dotace o částku 2 400 tis. Kč u Střední školy technické Jihlava, IČO 13695461, a zvýšení závazného ukazatele Investiční dotace o částku 2 400 tis. Kč u Střední průmyslové školy a Středního odborného učiliště Pelhřimov, IČO 14450470, na pořízení vybavení pro projekty Moderní měření.
odpovědnost: OŠMS, OE
termín: 29. 2. 2012
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-05-2012-38.doc, RK-05-2012-38, př. 1, RK-05-2012-38, př. 2, RK-05-2012-38, př. 3

39. Pravidla Rady Kraje Vysočina pro přidělování dotací na pořádání celoročních volnočasových aktivit pro děti a mládež - schválení navržených podpor
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s návrhem shora uvedených pravidel rady kraje. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0239/05/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3421 Využití volného času dětí a mládeže subjektům na projekt a ve výši dle materiálu RK-05-2012-39, př. 1 na základě vzorové smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu RK-05-2012-39, př. 3;
 • neposkytnout dotaci subjektům na projekt a ve výši dle materiálu RK-05-2012-39, př. 2;
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-05-2012-39.doc, RK-05-2012-39, př. 1, RK-05-2012-39, př. 2

40. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Podpora účasti na sportovních mistrovstvích
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0240/05/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
neposkytnout dotace z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 Ostatní tělovýchovná činnost dle materiálu RK-05-2012-40, př. 3.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu; odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-05-2012-40.doc, RK-05-2012-40, př. 1, RK-05-2012-40, př. 2, RK-05-2012-40, př. 3

41. Souhlas s uzavřením smlouvy
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, informoval radu kraje o předloženém materiálu a zdůvodnil požadavek odložit tento materiál z programu jednání. V průběhu jednání odešel P. Krčál. Rada kraje požadavek předkladatele akceptovala.
Zdrojové materiály: RK-05-2012-41.doc, RK-05-2012-41, př. 1

47. Situace v oblasti školství v souvislosti s novelou školského zákona
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, podal radě kraje doplňující komentář k materiálu ohledně situace v oblasti školství vzniklé v souvislosti s novelou školského zákona. V průběhu jednání přišel P. Krčál. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0241/05/2012/RK
Rada kraje
bere na vědomí
vzniklou situaci v souvislosti se zákonem č. 472/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon);
pověřuje
v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 472/2011 Sb., odbor školství, mládeže a sportu vyhlášením a organizací konkursních řízení na vedoucí pracovní místo ředitele (ředitelky) příspěvkových organizací uvedených v materiálu RK-05-2012-47, př. 1, a to s datem vyhlášení nejdříve dnem 1. února 2012.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: červen 2012
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-05-2012-47, RK-05-2012-47, př. 1, RK-05-2012-47, př. 2

42. Podání projektové žádosti Transformace ÚSPMP Těchobuz I.
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, seznámila radu kraje s předloženým návrhem uvedeného projektového záměru. V průběhu jednání odešel T. Škaryd. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0242/05/2012/RK
Rada kraje
ukládá
odboru sociálních věcí podání projektové žádosti Transformace ÚSPMP Těchobuz I. dle materiálu RK-05-2012-42, př. 1, a to v rámci Integrovaného operačního programu k výzvě č. 7.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 28. 2. 2012
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-05-2012-42.doc, RK-05-2012-42, př. 1

43. Návrh na poskytnutí dotací provozovatelům domácí hospicové péče na základě dotačního řízení vyhlášeného radou kraje - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje poskytnout dotaci pro poskytovatele domácí hospicové péče. V průběhu jednání přišel T. Škaryd. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0243/05/2012/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout poskytnout dotaci pro poskytovatele domácí hospicové péče v celkové výši 7 247 000 Kč z rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2012, z kapitoly Sociální věci dle materiálu RK-05-2012-43, př. 1;
 • schválit vzorovou smlouvu o poskytnutí dotací dle materiálu RK-05-2012-43, př. 2.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 31. 3. 2012
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-05-2012-43.doc, RK-05-2012-43, př. 1, RK-05-2012-43, př. 2, RK-05-2012-43, př. 3

44. Návrh na poskytnutí dotací na provozování služeb specializovaných na pomoc osobám se zdravotním postižením - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje poskytnout dotace na zabezpečení sítě sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0244/05/2012/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout poskytnout dotaci pro Centrum pro zdravotně postižené kraje Vysočina na zabezpečení sítě sociálních služeb pro osoby se smyslovým postižením ve výši 5 000 000 Kč z rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2012, z kapitoly Sociální věci dle materiálu RK-05-2012-44, př. 1;
 • rozhodnout poskytnout dotaci pro Jihlavskou unii neslyšících na útlum činnosti ve výši 236 800 Kč z rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2012, z kapitoly Sociální věci dle materiálu RK-05-2012-44, př. 2;
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 31. 3. 2012
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-05-2012-44.doc

45. Zavedení Systému optimalizace nákupů
V. Novotný podal radě kraje doplňující komentář k předloženému materiálu. Závěrem diskuse rada kraje přijala návrh usnesení dle varianty 1.
Usnesení 0245/05/2012/RK
Rada kraje
ukládá
náměstkovi hejtmana Ing. Vladimíru Novotnému oznámit společnosti eCentre, a. s., že jednací řízení bez uveřejnění na veřejnou zakázku Systém optimalizace nákupů nebude zahájeno.
odpovědnost: Rada Kraje Vysočina
termín: 1. 3. 2012
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-05-2012-45.doc, RK-05-2012-45, př. 1, RK-05-2012-45, př. 2, RK-05-2012-45, př. 3

46. Stanovení počtu uvolněných členů Rady Kraje Vysočina
Z. Ryšavý předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje stanovit s účinností od 1. 4. 2012 počet uvolněných členů Rady Kraje Vysočina na 8. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0246/05/2012/RK
Rada kraje
doporučuje
Zastupitelstvu Kraje Vysočina stanovit s účinností od 1. 4. 2012 počet uvolněných členů Rady Kraje Vysočina na 8 s tím, že neuvolněným členem rady kraje bude Zdeněk Ryšavý.
odpovědnost: Zastupitelstvo Kraje Vysočina
termín: 1. 4. 2012
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: RK-05-2012-46.doc, RK-05-2012-46, př. 1

48. Rozprava členů rady
Bez rozsáhlejší diskuse.

J. Běhounek ukončil zasedání rady kraje č. 5/2012 s tím, že další zasedání se bude konat dne 7. 2. 2012, v 9:00 hod. v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.
MUDr. Jiří Běhounek
hejtman Kraje Vysočina


Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 5/2012 dne 31. 1. 2012.
Zapsala: M. Jakoubková, dne 1. 2. 2012 (zápis pořízen na základě záznamu).
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz