Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis rady 4/2012

zápis rk
Zápis ze zasedání rady kraje č. 4/2012, které se konalo dne 24. 1. 2012 v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 3/2012
Přítomno 9 členů rady viz prezenční listina ze dne 24. 1. 2012.
Zasedání rady kraje zahájil hejtman J. Běhounek.
Radě kraje byl předložen návrh na zařazení následujícího bodu do programu jednání:
60. Dodatek ke smlouvě o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR - zadání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce „I/34 Česká Bělá, most ev. č. 34-046“
a návrh na vyřazení bodu 47. Výsledky 3. výzvy globálního grantu Podpora nabídky dalšího vzdělávání v kraji Vysočina realizovaného Krajem Vysočina v rámci oblasti podpory 3.2 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (Zdrojové materiály: RK-04-2012-47.doc) z důvodu duplikace tohoto materiálu s bodem 46.
Rada kraje předložené návrhy akceptovala a přijala upravený program jednání:
 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 3/2012
 2. Vyjmutí pozemku z hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
 3. Nabytí pozemků pro akci II/602 hranice kraje - Pelhřimov, 6. stavba - křižovatka II/406 a II/602 v k. ú. Kostelec u Jihlavy a obci Kostelec
 4. Majetkoprávní vypořádání pozemků silnice II/152 a III/15222 Dědice - průjezdní úsek
 5. Majetkoprávní vypořádání pozemků silnice III/03418 Herálec, část Kamenice - průjezdní úsek
 6. Majetkoprávní vypořádání pozemků silnice III/36068 Lukov - průjezdní úsek
 7. Koupě nemovitostí v k. ú. a obci Cetoraz a v k. ú. a obci Pelhřimov pro akci Transformace ÚSPM Těchobuz I - změna usnesení 0498/06/2011/ZK
 8. Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Dolní Heřmanice
 9. Uzavření dodatku č. 2 nájemní smlouvy na pozemky pro stavbu kraje II/150 Havlíčkův Brod - Okrouhlice
 10. Změna názvu akce zařazené na kapitole Nemovitý majetek v příloze M1 - Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství
 11. Změna usnesení 0190/03/2010/ZK, 0374/05/2010/ZK,0089/02/2009/ZK, 0197/03/2009/ZK a 0463/06/2009/ZK
 12. Změna hospodaření se svěřeným majetkem v k. ú. a obci Světlá nad Sázavou
 13. Majetkoprávní vypořádání silnice III/34311, zrušení usnesení 0106/03/2012/RK
 14. Nabytí nemovitosti v k.ú. Velké Meziříčí
 15. Smlouvy uzavírané příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina
 16. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
 17. Věcná břemena na majetku Kraje Vysočina
 18. Uzavření smlouvy zakládající právo provést stavbu + smlouvy o budoucí darovací smlouvě - k.ú. Hojovice
 19. Nabytí nemovitosti v k.ú. Jaroměřice nad Rokytnou
 20. Akční plán elektronické bezpečnosti Kraje Vysočina na rok 2012
 21. Projekt Technologického centra kraje Vysočina a Spisová služba spolufinancovaný z IOP, rozpočtové opatření
 22. Finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtům obcí Kraje Vysočina na rok 2012
 23. Návrh na rozdělení části disponibilního zůstatku kraje z roku 2011
 24. Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu Kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
 25. FOND VYSOČINY - grantový program Čistá voda 2012
 26. Veřejná zakázka na stavební práce na akci Stavby - 01, mosty
 27. Žádost o souhlas se zajišťováním dopravní obslužnosti Jihomoravským krajem na území Kraje Vysočina
 28. Veřejná zakázka na služby Vypracování projektových dokumentací - soubor 1
 29. Úprava Pravidel Rady Kraje Vysočina pro pronajímání nebytových prostor v sídle Kraje Vysočina
 30. Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva kraje a rady kraje za 2. pololetí roku 2011
 31. Zpráva o spolupráci Kraje Vysočina se zahraničními partnery za období od 4. čtvrtletí 2010 do konce roku 2011
 32. FOND VYSOČINY - grantový program Environmentální osvěta - Přírodní zahrady 2012
 33. Projektový záměr Integrovaný systém nakládání s odpady - výměna zkušeností a spolupráce švýcarských municipalit s Krajem Vysočina
 34. Schválení předfinancování projektu Transformace Ústavu sociální péče Jinošov, příspěvkové organizace
 35. Realizace záměru projektu Transformace Ústavu sociální péče Křižanov, příspěvkové organizace a schválení jeho předfinancování
 36. Vybavení přístavby Domova důchodců Ždírec hmotným majetkem - návrh na rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci
 37. Změna zřizovací listiny příspěvkových organizací na úseku sociálních služeb
 38. Žádost o schválení výpůjčky majetku pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
 39. Uzavření darovacích smluv na finanční dar pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
 40. Uzavření darovací smlouvy na movitý majetek pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
 41. Návrh rozpočtového opatření - půjčka pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, na přístrojové vybavení pro Pavilon urgentní a intenzivní péče
 42. Strategie Kraje Vysočina 2020 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
 43. FOND VYSOČINY - grantový program Naše školka 2012
 44. Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace na realizaci cyklostezky Jihlava - Třebíč - Raabs
 45. Návrh Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování účelových dotací z rozpočtu Kraje Vysočina Místním akčním skupinám Vysočiny
 46. Výsledky 3. výzvy globálního grantu Podpora nabídky dalšího vzdělávání v kraji Vysočina realizovaného Krajem Vysočina v rámci oblasti podpory 3.2 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 47. Návrh na vyhlášení grantového programu Sportujeme 2012
 48. Návrh na vyhlášení grantového programu Sportoviště 2012
 49. Návrh na vyhlášení grantového programu Jednorázové akce 2012
 50. Anketa Sportovec Kraje Vysočina 2011 - jmenování hodnotitelské komise
 51. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace soukromým školám a školským zařízením
 52. Podpora Krajských center talentované mládeže z kapitoly Školství, mládeže a sportu - návrh na provedení rozpočtového opatření
 53. Změny ve školském rejstříku
 54. Projektový záměr příspěvkové organizace Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod
 55. Projektový záměr příspěvkové organizace Hotelová škola Třebíč
 56. Stanovisko Rady Kraje Vysočina ke Koncepčnímu záměru reformy systému financování regionálního školství z 28. 11. 2011
 57. Žádost o poskytnutí daru - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
 58. Další prověření činnosti Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
 59. Dodatek ke smlouvě o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR - zadání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce „I/34 Česká Bělá, most ev. č. 34-046“
 60. Rozprava členů rady
Usnesení 0142/04/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
upravený program jednání.
odpovědnost: rada kraje
termín: 24. 1. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
K zápisu ze zasedání rady kraje č. 3/2012 nebyly vzneseny žádné připomínky.

J. Běhounek navrhl projednání bodů 02 19 v bloku.
K předkládaným bodům odboru majetkového nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

02. Vyjmutí pozemku z hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
Usnesení 0143/04/2012/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit dodatek č. xxx Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu RK-04-2012-02, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 14. 2. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-04-2012-02.doc, RK-04-2012-02, př. 1

03. Nabytí pozemků pro akci II/602 hranice kraje - Pelhřimov, 6. stavba - křižovatka II/406 a II/602 v k. ú. Kostelec u Jihlavy a obci Kostelec
Usnesení 0144/04/2012/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt pro akci II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 6. stavba - křižovatka II/406 a II/602 pozemky za podmínek dle materiálu RK-04-2012-03, př. 1 a od vlastníků aktuálně evidovaných v katastru nemovitostí ke dni uzavření kupní smlouvy.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 14. 2. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-04-2012-03.doc, RK-04-2012-03, př. 1, RK-04-2012-03, př. 2

04. Majetkoprávní vypořádání pozemků silnice II/152 a III/15222 Dědice - průjezdní úsek
Usnesení 0145/04/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • zahájit jednání o majetkoprávním vypořádání pozemků s obcí Dědice;
 • zveřejnit na úřední desce záměr darování pozemků v rozsahu dle materiálu RK-04-2012-04, př. 1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • převést darem pozemky v rozsahu dle materiálu RK-04-2012-04, př. 1 v k. ú. Dědice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Dědice;
 • nabýt darem pozemky v rozsahu dle materiálu RK-04-2012-04, př. 2 v k. ú. Dědice z vlastnictví obce Dědice do vlastnictví Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 27. 3. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-04-2012-04.doc, RK-04-2012-04, př. 1, RK-04-2012-04, př. 2

05. Majetkoprávní vypořádání pozemků silnice III/03418 Herálec, část Kamenice - průjezdní úsek
Usnesení 0146/04/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • zahájit jednání o majetkoprávním vypořádání pozemků s obcí Herálec;
 • zahájit jednání o majetkoprávním vypořádání s vlastníky pozemku par. č. 36/2 v k. ú. Kamenice u Herálce;
 • zveřejnit na úřední desce záměr darování pozemků v rozsahu dle materiálu RK-04-2012-05, př. 1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • převést darem pozemky v rozsahu dle materiálu RK-04-2012-05, př. 1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Herálec;
 • nabýt úplatně pozemek par. č. 36/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 165 m2 v k.ú. Kamenice u Herálce oddělený dle GPL č. pl. 210-1328/2011 za dohodnutou cenu 40 Kč/m2 od vlastníků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání kupní smlouvy.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 27. 3. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-04-2012-05.doc, RK-04-2012-05, př. 1

06. Majetkoprávní vypořádání pozemků silnice III/36068 Lukov - průjezdní úsek
Usnesení 0147/04/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • zahájit jednání o majetkoprávním vypořádání pozemků s obcí Lukov;
 • zveřejnit na úřední desce záměr darování pozemků v rozsahu dle materiálu RK-04-2012-06, př. 1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • převést darem pozemky v rozsahu dle materiálu RK-04-2012-06, př. 1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Lukov;
 • nabýt darem pozemky v rozsahu dle materiálu RK-04-2012-06, př. 2 z vlastnictví obce Lukov do vlastnictví Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 27. 3. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-04-2012-06.doc, RK-04-2012-06, př. 1, RK-04-2012-06, př. 2

07. Koupě nemovitostí v k. ú. a obci Cetoraz a v k. ú. a obci Pelhřimov pro akci Transformace ÚSPM Těchobuz I - změna usnesení 0498/06/2011/ZK
Usnesení 0148/04/2012/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit usnesení č. 0498/06/2011/ZK ze dne 8. 11. 2011 tak, že text:
zastupitelstvo kraje rozhoduje nabýt koupí pozemky par. č. 405/17 - orná půda o výměře 1 614 m2 a par. č. 405/18 - orná půda o výměře 1 395 m2 v k. ú. a obci Cetoraz z vlastnictví obce Cetoraz do vlastnictví Kraje Vysočina za kupní cenu 664 940 Kč
se nahrazuje textem:
zastupitelstvo kraje rozhoduje nabýt koupí pozemky par. č. 405/24 - orná půda o výměře 1 348 m2 a par. č. 405/27 - orná půda o výměře 1 973 m2 v k. ú. a obci Cetoraz z vlastnictví obce Cetoraz do vlastnictví Kraje Vysočina za kupní cenu 664 940 Kč.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 14. 2. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-04-2012-07.doc

08. Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Dolní Heřmanice
Usnesení 0149/04/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • zahájit jednání s obcí Dolní Heřmanice o darování dle GP č. 263-120/2009 nově oddělených pozemků par. č. 752/5 - ostatní plocha, silnice o výměře 6 m2, par. č. 969/19 - ostatní plocha, silnice o výměře 2 m2, par. č. 1065/2 - ostatní plocha, silnice o výměře 22 m2 a par. č. 1131/2 - ostatní plocha, silnice o výměře 128 m2 v k. ú. a obci Dolní Heřmanice z vlastnictví obce Dolní Heřmanice do vlastnictví Kraje Vysočina;
 • zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darování částí pozemku par. č. 1133/1 v k. ú. a obci Dolní Heřmanice, dle GP č. 263-120/2009 nově označených jako pozemky par. č. 1133/8 - orná půda o výměře 104 m2 a par. č. 1133/9 - orná půda o výměře 51 m2 v k. ú. a obci Dolní Heřmanice do vlastnictví obce Dolní Heřmanice;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • převést darem dle GP č. 263-120/2009 nově oddělené pozemky par. č. 1133/8 - orná půda o výměře 104 m2 a par. č. 1133/9 - orná půda o výměře 51 m2 v k. ú. a obci Dolní Heřmanice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Dolní Heřmanice;
 • nabýt darem dle GP č. 263-120/2009 nově oddělené pozemky par. č. 752/5 - ostatní plocha, silnice o výměře 6 m2, par. č. 969/19 - ostatní plocha, silnice o výměře 2 m2, par. č. 1065/2 - ostatní plocha, silnice o výměře 22 m2 a par. č. 1131/2 - ostatní plocha, silnice o výměře 128 m2 v k. ú. a obci Dolní Heřmanice z vlastnictví obce Dolní Heřmanice do vlastnictví Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 27. 3. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-04-2012-08.doc, RK-04-2012-08, př. 1

09. Uzavření dodatku č. 2 nájemní smlouvy na pozemky pro stavbu kraje II/150 Havlíčkův Brod - Okrouhlice
Usnesení 0150/04/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít s Českou republikou - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu nemovitosti č. UZSVM/HHB/2664/2011-HHBM ze dne 26.4.2011 dle materiálu RK-04-2012-09, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 3. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-04-2012-09.doc, RK-04-2012-09, př. 1

10. Změna názvu akce zařazené na kapitole Nemovitý majetek v příloze M1 - Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství
Usnesení 0151/04/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
změnu názvu akce zařazené v rozpočtu kraje na kapitole Nemovitý majetek, v příloze M1 - Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství z názvu SPŠ Jihlava - oprava oken na nový název SPŠ Jihlava - oprava oken a sociálního zařízení.
odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický
termín: 24. ledna 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-04-2012-10.doc

11. Změna usnesení 0190/03/2010/ZK, 0374/05/2010/ZK,0089/02/2009/ZK, 0197/03/2009/ZK a 0463/06/2009/ZK
Usnesení 0152/04/2012/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit usnesení:
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 14. února 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-04-2012-11.doc

12. Změna hospodaření se svěřeným majetkem v k. ú. a obci Světlá nad Sázavou
Usnesení 0153/04/2012/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit:
 • dodatek č. xx Zřizovací listiny České zemědělské akademie v Humpolci, střední školy dle materiálu RK-04-2012-12, př. 1;
 • dodatek č. xx Zřizovací listiny Akademie - Vyšší odborné školy, Gymnázia a Střední odborné školy uměleckoprůmyslové Světlá nad Sázavou dle materiálu RK-04-2012-12, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 14. 2. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-04-2012-12.doc, RK-04-2012-12, př. 1, RK-04-2012-12, př. 2, RK-04-2012-12, př. 3

13. Majetkoprávní vypořádání silnice III/34311, zrušení usnesení 0106/03/2012/RK
Usnesení 0154/04/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
zrušit usnesení 0106/03/2012/RK;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt darem pozemek par. č. 655/1 o výměře 5926 m2, který byl oddělen z pozemků vedených v katastru nemovitostí jako par. č. 655 a par. č. 653/3 a z pozemku vedeného ve zjednodušené evidenci PK jako par. č. 727 a pozemek par. č. 718/1 o výměře 13791 m2, který byl oddělen z pozemků vedených v katastru nemovitostí jako par. č. 718/1 a par. č. 718/2 a z pozemku vedeného ve zjednodušené evidenci PK jako par. č. 651/1 na základě geometrických plánů č. 178-140/2011 a č. 182-16/2012 v katastrálním území Chlumětín z vlastnictví obce Chlumětín do vlastnictví Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 14. 2. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-04-2012-13.doc

14. Nabytí nemovitosti v k.ú. Velké Meziříčí
Usnesení 0155/04/2012/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt darem pozemek par. č. 6035/45 - trvalý travní porost o výměře 1 500 m2 oddělený GP č. 3817-51/2012 z pozemku par. č. 6035/1 (původně par. č. 5999/149) v k.ú. a obci Velké Meziříčí z vlastnictví města Velké Meziříčí do vlastnictví Kraje Vysočina s tím, že k tomuto pozemku bude ve prospěch dárce zřízeno předkupní právo jako právo věcné zapisující se do katastru nemovitostí.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 14. února 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-04-2012-14.doc, RK-04-2012-14, př. 1

15. Smlouvy uzavírané příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina
Usnesení 0156/04/2012/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením smluv na užívání nemovitého majetku dle materiálů RK-04-2012-15, př. 1, RK-04-2012-15, př. 2, RK-04-2012-15, př. 3, RK-04-2012-15, př. 4.
odpovědnost: ředitel Obchodní akademie a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Jihlava, ředitelka Hotelové školy Třebíč, ředitel Střední průmyslové školy Třebíč, odbor majetkový
termín: 15. 2. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-04-2012-15.doc, RK-04-2012-15, př. 1, RK-04-2012-15, př. 2, RK-04-2012-15, př. 3, RK-04-2012-15, př. 4

16. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
Usnesení 0157/04/2012/RK
Rada kraje
souhlasí
se stavbami na pozemcích dle materiálu RK-04-2012-16, př. 1;
rozhoduje
 • uzavřít nepojmenované smlouvy, prokazující právo stavebníků provést stavby na pozemcích dle materiálu RK-04-2012-16, př. 1;
 • zveřejnit záměry darování částí pozemků par.č. 853/1 a par.č. 853/8 v k.ú. Lukov u Moravských Budějovic, par.č. 902/1 v k.ú. Bořetín zastavěných chodníky a část pozemku par.č. 671/1 v k.ú. Dukovany zastavěného parkovacím pruhem a chodníkem.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 3. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-04-2012-16.doc, RK-04-2012-16, př. 1

17. Věcná břemena na majetku Kraje Vysočina
Usnesení 0158/04/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení věcného břemene s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-04-2012-17, př. 1 a RK-04-2012-17, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 3. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-04-2012-17.doc, RK-04-2012-17, př. 1, RK-04-2012-17, př. 2

18. Uzavření smlouvy zakládající právo provést stavbu + smlouvy o budoucí darovací smlouvě - k.ú. Hojovice
Usnesení 0159/04/2012/RK
Rada kraje
souhlasí
se stavbou Chodníky v obci Hojovice, kterou budou dotčeny pozemky par.č. 836/36, par. č. 836/35, par.č. 73/2, par.č. 855/7 a par.č. 855/5 v k.ú. Hojovice;
rozhoduje
 • uzavřít mezi Krajem Vysočina a obcí Hojovice smlouvu zakládající obci Hojovice právo provést stavbu Chodníky v obci Hojovice, kterou budou dotčeny pozemky par.č. 836/36, par.č. 836/35, par.č. 73/2, par.č. 855/7 a par.č. 855/5 v k.ú. Hojovice;
 • zveřejnit záměr darování části pozemků par.č. 836/36, par.č. 836/35, par.č. 73/2, par.č. 855/7 a par.č. 855/5 v k.ú. Hojovice zastavěných stavbou Chodníky v obci Hojovice, jejímž investor je obec Hojovice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Hojovice;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít mezi Krajem Vysočina a obcí Hojovice smlouvu o budoucí darovací smlouvě, ve které se Kraj Vysočina zaváže převést darem části pozemků par.č. 836/36, par.č. 836/35, par.č. 73/2, par.č. 855/7 a par.č. 855/5 v k.ú. Hojovice zastavěných stavbou Chodníky v obci Hojovice do vlastnictví obce Hojovice a obec se zaváže uvedené pozemky do svého vlastnictví přijmout.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 3. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-04-2012-18.doc

19. Nabytí nemovitosti v k.ú. Jaroměřice nad Rokytnou
Usnesení 0160/04/2012/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt pozemek par. č. 2480/68 - orná půda o výměře 940 m2 oddělený GP č. 1217-580/2011 z pozemků par. č. 2480/66 a par. č. 2480/67 v k.ú. a obci Jaroměřice nad Rokytnou z vlastnictví města Jaroměřice nad Rokytnou do vlastnictví Kraje Vysočina za dohodnutou kupní cenu 64 830 Kč.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 14. února 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-04-2012-19.doc, RK-04-2012-19, př. 1

22. Finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtům obcí Kraje Vysočina na rok 2012
J. Kopecká, vedoucí oddělení rozpočtu a financování, informovala radu kraje o rozpisu finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtům obcí Kraje Vysočina na rok 2012. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0161/04/2012/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí rozpis finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtům obcí Kraje Vysočina na rok 2012 dle materiálu RK-04-2012-22, př. 1.
odpovědnost: ekonomický odbor
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-04-2012-22.doc, RK-04-2012-22, př. 1

23. Návrh na rozdělení části disponibilního zůstatku kraje z roku 2011
J. Kopecká, vedoucí oddělení rozpočtu a financování, podala radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0162/04/2012/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit:
 • zapojení části disponibilního zůstatku Kraje Vysočina za rok 2011 v celkové výši 213 024 310 Kč do rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2012 dle materiálu RK-04-2012-23, př. 1;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Hotelové školy Třebíč, IČO 66610699 o částku 1 000 000 Kč určenou na vybavení rekonstruované školní kuchyně;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, IČO 00094854 o částku 1 500 000 Kč na zajištění projektu „Vysočina fandí kultuře“;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz související s dodávkou, implementací, údržbou a podporou softwarového systému ERP u:
  • Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace, IČO 00090638 o částku 1 026 720 Kč
  • Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace, IČO 00842001 o částku 803 520 Kč
  • Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace, IČO 00179540 o částku 661 200 Kč
  • Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace, IČO 00511951 o částku 670 560 Kč
  • Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace, IČO 00839396 o částku 713 520 Kč
  • Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina, příspěvková organizace, IČO 47366630 o částku 752 400 Kč
  • Dětského domova Kamenice nad Lipou, příspěvková organizace, IČO 70520283 o částku 59 520 Kč
  • Dětského centra Jihlava, příspěvková organizace, IČO 00380695 o částku 69 360 Kč
 • zvýšení závazného ukazatele Investiční dotace související s dodávkou, implementací, údržbou a podporou softwarového systému ERP u:
  • Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace, IČO 00090638 o částku 817 200 Kč
  • Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace, IČO 00842001 o částku 702 960 Kč
  • Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace, IČO 00179540 o částku 376 200 Kč
  • Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace, IČO 00511951 o částku 695 760 Kč
  • Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace, IČO 00839396 o částku 700 080 Kč
  • Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina, příspěvková organizace, IČO 47366630 o částku 531 960 Kč
  • Dětského domova Kamenice nad Lipou, příspěvková organizace, IČO 70520283 o částku 251 280 Kč
  • Dětského centra Jihlava, příspěvková organizace, IČO 00380695 o částku 254 160 Kč
 • převod finančních prostředků ve výši 2 350 000 Kč z disponibilního zůstatku Kraje Vysočina na kapitolu Evropské projekty, na zvláštní účet projektu „Technologické centrum kraje Vysočina a Spisová služba“;
 • zapojení zůstatku účtu ZBÚ ISNOV ve výši 4 407 520 Kč do rozpočtu kraje na rok 2012, kapitoly Životní prostředí na realizaci projektu „Integrovaný systém nakládání s odpady Vysočiny“.
odpovědnost: ekonomický odbor, odbor školství, mládeže a sportu, odbor zdravotnictví
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-04-2012-23.doc, RK-04-2012-23, př. 1

20. Akční plán elektronické bezpečnosti Kraje Vysočina na rok 2012
P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, předložil radě kraje na vědomí informaci o plnění opatření Akčního plánu elektronické bezpečnosti Kraje Vysočina za rok 2011. Rada kraje přijala po krátké diskusi upravený návrh usnesení.
Usnesení 0163/04/2012/RK
Rada kraje
bere na vědomí
 • Informaci o plnění opatření Akčního plánu elektronické bezpečnosti Kraje Vysočina na rok 2011 dle materiálu RK-04-2012-20, př. 1;
 • Akční plán elektronické bezpečnosti Kraje Vysočina na rok 2012 dle materiálu RK-04-2012-20, př. 2upr1.
odpovědnost: OI, OSH
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-04-2012-20.doc, RK-04-2012-20, př. 1, RK-04-2012-20, př. 2

21. Projekt Technologického centra kraje Vysočina a Spisová služba spolufinancovaný z IOP, rozpočtové opatření
P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, seznámil radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření na podporu realizace projektu Technologické centrum kraje Vysočina a Spisová služba. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0164/04/2012/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit:
 • navýšení rozpočtu projektu o 0,5 mil. Kč na 74,6 mil. Kč;
 • převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů ve výši max. 1,6 mil. Kč na zvláštní účet určený na financování projektu Technologické centrum kraje Vysočina a Spisová služba s tím, že finanční prostředky budou uvolňovány postupně podle aktuální potřeby projektu.
odpovědnost: OI, OE
termín: 29. 2. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-04-2012-21.doc

24. Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu Kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
J. Mikyna, vedoucí oddělení vodního hospodářství a O. Kameníková, vedoucí oddělení zemědělství, informovali radu kraje o návrhu vyřízení žádostí o poskytnutí finančních příspěvků na hospodaření v lesích podle Zásad z rozpočtu kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0165/04/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dotace z kapitoly Zemědělství v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v kraji Vysočina pro období 2007 - 2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití, ve znění Dodatku č. 1, 2, 3, 4 a 5, dle materiálu RK-04-2012-24, př. 2;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout dotace z kapitoly Zemědělství v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v kraji Vysočina pro období 2007 - 2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití, ve znění Dodatku č. 1, 2, 3, 4 a 5, dle materiálu RK-04-2012-24, př. 1.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství, ekonomický odbor
termín: 14. 2. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-04-2012-24.doc, RK-04-2012-24, př. 1, RK-04-2012-24, př. 2

25. FOND VYSOČINY - grantový program Čistá voda 2012
J. Mikyna, vedoucí oddělení vodního hospodářství a O. Kameníková, vedoucí oddělení zemědělství, seznámili radu kraje s návrhem vyhlášení grantového programu na podporu zpracování studií nebo projektových dokumentací v oblasti zásobování pitnou vodou, odvádění a čištění odpadních vod a ochrany před povodněmi. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0166/04/2012/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje vyhlásit grantový program Čistá voda 2012 dle materiálu RK-04-2012-25, př. 1.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství
termín: 14. 2. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-04-2012-25.doc, RK-04-2012-25, př. 1

26. Veřejná zakázka na stavební práce na akci Stavby - 01, mosty
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje návrh zadání výše uvedené veřejné zakázky na stavební práce. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0167/04/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
zahájit zadávací řízení na veřejnou zakázku na stavební práce Stavby - 01, mosty formou otevřeného řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, v souladu se Zadávací dokumentací veřejné zakázky na stavební práce dle materiálu RK-04-2012-26, př. 1;
jmenuje
 • komisi pro otevírání obálek veřejné zakázky na stavební práce na akci Stavby - 01, mosty dle materiálu RK-04-2012-26, př. 2;
 • hodnotící komise veřejných zakázek na stavební práce na akci Stavby - 01, mosty, kterou současně pověřuje posouzením kvalifikace dle doplněného materiálu RK-04-2012-26, př. 3;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit řádný průběh zadávacího řízení na veřejnou zakázku na akci Stavby - 01, mosty dle schváleného způsobu zadání, podmínek stanovených v zadávací dokumentaci veřejné zakázky na stavební práce dle materiálu RK-04-2012-26, př. 1 a v navržených termínech.
odpovědnost: ODSH
termín: 31. 3. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-04-2012-26.doc, RK-04-2012-26, př. 1, RK-04-2012-26, př. 2, RK-04-2012-26, př. 3

27. Žádost o souhlas se zajišťováním dopravní obslužnosti Jihomoravským krajem na území Kraje Vysočina
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, informovala radu kraje o žádosti Jihomoravského kraje o souhlas se zajišťováním dopravní obslužnosti na území Kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0168/04/2012/RK
Rada kraje
souhlasí
se zajišťováním dopravní obslužnosti v územním obvodu Kraje Vysočina Jihomoravským krajem v souladu s § 3 odst. 2 zákona č. 194/2010 Sb. o veřejných službách v přepravě cestujících v rozsahu linek:
 • 257 Boskovice - Skalice nad Svitavou - Voděrady - Lysice (- Kozárov - Lomnice) - Olešnice;
 • 301 Brno - Lipůvka - Černá Hora - Lysice - Kunštát - Olešnice - Bystré.
odpovědnost: ODSH
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-04-2012-27.doc, RK-04-2012-27, př. 1

28. Veřejná zakázka na služby Vypracování projektových dokumentací - soubor 1
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, seznámila radu kraje s předloženým návrhem zadání výše uvedené veřejné zakázky. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0169/04/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
zahájit zadávací řízení na veřejnou zakázku na služby Vypracování projektových dokumentací - soubor 1 formou otevřeného řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, v souladu se Zadávací dokumentací veřejné zakázky na služby dle materiálu RK-04-2012-28, př. 1;
jmenuje
 • komisi pro otevírání obálek veřejné zakázky na služby pro akci Vypracování projektových dokumentací - soubor 1 dle materiálu RK-04-2012-28, př. 2;
 • hodnotící komisi veřejné zakázky na služby pro akci Vypracování projektových dokumentací - soubor 1, kterou současně pověřuje posouzením kvalifikace dle doplněného materiálu RK-04-2012-28, př. 3;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit řádný průběh zadávacího řízení veřejné zakázky Vypracování projektových dokumentací - soubor 1 dle schváleného způsobu zadání, podmínek stanovených v zadávací dokumentaci veřejné zakázky na služby dle materiálu RK-04-2012-28, př. 1 a v navržených termínech.
odpovědnost: ODSH
termín: 30. 4. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-04-2012-28.doc, RK-04-2012-28, př. 1, RK-04-2012-28, př. 2, RK-04-2012-28, př. 3

60. Dodatek ke smlouvě o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR - zadání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce „I/34 Česká Bělá, most ev. č. 34-046“
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, podala radě kraje doplňující informace k předloženému návrhu dodatku smlouvy o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0170/04/2012/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít dodatek smlouvy o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR dle materiálu RK-04-2012-60, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 15. 2. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-04-2012-60.doc, RK-04-2012-60, př. 1

29. Úprava Pravidel Rady Kraje Vysočina pro pronajímání nebytových prostor v sídle Kraje Vysočina
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje ke schválení úpravu přílohy Pravidel Rady Kraje Vysočina pro pronajímání nebytových prostor v sídle Kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0171/04/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
formální úpravu Přílohy č. 1 Pravidel Rady Kraje Vysočina pro pronajímání nebytových prostor v sídle Kraje Vysočina č. 13/11 ze dne 11. 10. 2011 dle materiálu RK-04-2012-29, př. 1.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 24. 1. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-04-2012-29.doc, RK-04-2012-29, př. 1

30. Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva kraje a rady kraje za 2. pololetí roku 2011
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje na vědomí Zprávu o plnění usnesení rady kraje za druhé pololetí roku 2011. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0172/04/2012/RK
Rada kraje
bere na vědomí
Zprávu o plnění usnesení rady kraje za druhé pololetí roku 2011 dle materiálu RK-04-2012-30, př. 2;
schvaluje
navrhovaná řešení dle materiálu RK-04-2012-30, př. 2;
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 14. 2. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-04-2012-30.doc, RK-04-2012-30, př. 1, RK-04-2012-30, př. 2

31. Zpráva o spolupráci Kraje Vysočina se zahraničními partnery za období od 4. čtvrtletí 2010 do konce roku 2011
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, informovala radu kraje o předložené Zprávě o spolupráci Kraje Vysočina se zahraničními partnery za období od čtvrtého čtvrtletí 2010 do konce roku 2011. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0173/04/2012/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí Zprávu o spolupráci Kraje Vysočina se zahraničními partnery za období od čtvrtého čtvrtletí 2010 do konce roku 2011 dle materiálu RK-04-2012-31, př. 1.
odpovědnost: OSH
termín: 29. 2. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-04-2012-31.doc, RK-04-2012-31, př. 1

32. FOND VYSOČINY - grantový program Environmentální osvěta - Přírodní zahrady 2012
J. Joneš, vedoucí odboru životního prostředí a E. Navrátilová, pracovnice oddělení technické ochrany životního prostředí, předložili radě kraje návrh vyhlášení grantového programu na podporu rozvoje systému environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0174/04/2012/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje vyhlásit grantový program Environmentální osvěta - Přírodní zahrady 2012 dle materiálu RK-04-2012-32, př. 1.
odpovědnost: odbor životního prostředí
termín: 29. 2. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-04-2012-32.doc, RK-04-2012-32, př. 1, RK-04-2012-32, př. 2

33. Projektový záměr Integrovaný systém nakládání s odpady - výměna zkušeností a spolupráce švýcarských municipalit s Krajem Vysočina
J. Joneš, vedoucí odboru životního prostředí a E. Navrátilová, pracovnice oddělení technické ochrany životního prostředí, seznámili radu kraje s projektovým záměrem v rámci komunikační kampaně Integrovaného systému nakládání s odpady Kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0175/04/2012/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu schválit projektový záměr Integrovaný systém nakládání s odpady - výměna zkušeností a spolupráce švýcarských municipalit s Krajem Vysočina dle materiálu RK-04-2012-33, př. 1
odpovědnost: odbor životního prostředí
termín: 30. 6. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-04-2012-33.doc, RK-04-2012-33, př. 1

34. Schválení předfinancování projektu Transformace Ústavu sociální péče Jinošov, příspěvkové organizace
J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb, podal radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0176/04/2012/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • vzít na vědomí informaci o realizaci projektu Transformace ÚSP Jinošov dle materiálu RK-04-2012-34, př. 1;
 • schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet projektu Transformace ÚSP Jinošov v celkové výši max. 17 452 000 Kč na částečnou realizaci projektu. Finance budou uvolňovány postupně dle aktuální potřeby projektu.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor ekonomický
termín: 30. 4. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-04-2012-34.doc, RK-04-2012-34, př. 1

35. Realizace záměru projektu Transformace Ústavu sociální péče Křižanov, příspěvkové organizace a schválení jeho předfinancování
J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb, předložil radě kraje na vědomí informaci o projektu Transformace ÚSP Křižanov a návrh poskytnutí zálohy pro účely financování 1. etapy projektu na úhradu nákladů. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0177/04/2012/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • vzít na vědomí informaci o projektu Transformace ÚSP Křižanov dle materiálu RK-04-2012-35, př. 2;
 • schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet projektu Transformace ÚSP Křižanov ve výši max. 5 500 000 Kč na přípravu a částečnou realizaci projektu, blíže dle materiálu RK-04-2012-35, př. 1. Finance budou uvolňovány v průběhu 1. etapy postupně dle aktuální potřeby projektu.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor ekonomický, odbor majetkový
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-04-2012-35.doc, RK-04-2012-35, př. 1, RK-04-2012-35, př. 2

36. Vybavení přístavby Domova důchodců Ždírec hmotným majetkem - návrh na rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci
J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb, informoval radu kraje o předloženém návrhu rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0178/04/2012/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Sociální věci, § 4357 Domovy o částku 10 000 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 10 000 000 Kč z důvodu zajištění finančních prostředků na vybavení objektu přístavby Domova důchodců Ždírec hmotným majetkem.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-04-2012-36.doc

37. Změna zřizovací listiny příspěvkových organizací na úseku sociálních služeb
J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb, seznámil radu kraje s návrhy dodatků zřizovacích listin příspěvkových organizací na úseku sociálních služeb. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0179/04/2012/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • schválit Dodatek č. XX Zřizovací listiny Diagnostického ústavu sociální péče Černovice, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-04-2012-37, př. 1;
 • schválit Dodatek č. XX Zřizovací listiny Ústavu sociální péče Zboží, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-04-2012-37, př. 2;
 • schválit Dodatek č. XX Zřizovací listiny Domova Háj, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-04-2012-37, př. 3;
 • schválit Dodatek č. XX Zřizovací listiny Domova pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-04-2012-37, př. 4;
 • schválit Dodatek č. XX Zřizovací listiny Ústavu sociální péče Křižanov, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-04-2012-37, př. 5;
 • schválit Dodatek č. XX Zřizovací listiny Domova ve Věži, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-04-2012-37, př. 6;
 • schválit Dodatek č. XX Zřizovací listiny Domova důchodců Proseč-Obořiště, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-04-2012-37, př. 7;
 • schválit Dodatek č. XX Zřizovací listiny Domova důchodců Proseč u Pošné, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-04-2012-37, př. 8.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, ředitelé dotčených příspěvkových organizací
termín: 29. 2. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-04-2012-37.doc, RK-04-2012-37, př. 1, RK-04-2012-37, př. 2, RK-04-2012-37, př. 3, RK-04-2012-37, př. 4, RK-04-2012-37, př. 5, RK-04-2012-37, př. 6, RK-04-2012-37, př. 7, RK-04-2012-37, př. 8

38. Žádost o schválení výpůjčky majetku pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, informoval radu kraje o žádosti Nemocnice Nové Město na Moravě, p. o., o vyjádření souhlasu s uzavřením smlouvy o výpůjčce majetku. V průběhu jednání odešel T. Škaryd. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0180/04/2012/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením smlouvy o výpůjčce majetku dle materiálu RK-04-2012-38, př. 1 s vítězem veřejné zakázky dle materiálu RK-04-2012-38, př. 2, včetně výpůjčky majetku.
odpovědnost: ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace; OZ
termín: 30. 6. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-04-2012-38.doc, RK-04-2012-38, př. 1, RK-04-2012-38, př. 2

J. Běhounek navrhl projednání bodů 39, 40 v bloku.
K předkládaným bodům odboru zdravotnictví nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

39. Uzavření darovacích smluv na finanční dar pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
Usnesení 0181/04/2012/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy dle materiálů RK-04-2012-39, př. 1 a RK-04-2012-39, př. 2.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
termín: 28. 2. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-04-2012-39.doc, RK-04-2012-39, př. 1, RK-04-2012-39, př. 2

40. Uzavření darovací smlouvy na movitý majetek pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
Usnesení 0182/04/2012/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy dle materiálu RK-04-2012-40, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
termín: 28. 2. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-04-2012-40.doc, RK-04-2012-40, př. 1

41. Návrh rozpočtového opatření - půjčka pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, na přístrojové vybavení pro Pavilon urgentní a intenzivní péče
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, podal radě kraje doplňující informace k předloženému návrhu rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0183/04/2012/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zdravotnictví, § 3522 - Ostatní nemocnice o částku 50 000 000 Kč s určením pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci za účelem poskytnutí půjčky dle materiálu RK-04-2012-41, př. 1 při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti j. n., položky Nespecifikovaná rezerva o stejnou částku 50 000 000 Kč;
 • rozhodnout o uzavření smlouvy o půjčce pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-04-2012-41, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-04-2012-41.doc, RK-04-2012-41, př. 1, RK-04-2012-41, př. 2

42. Strategie Kraje Vysočina 2020 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, představila radě kraje aktuální znění Strategie Kraje Vysočina 2020. V průběhu jednání přišel T. Škaryd. Rada kraje přijala po krátké diskusi upravený návrh usnesení.
Usnesení 0184/04/2012/RK
Rada kraje
bere na vědomí
postup prací při přípravě Kraje Vysočina na příští programovací období EU 2014-2020;
ukládá
odboru regionálního rozvoje zaslat na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR zpracovanou Strategii Kraje Vysočina 2020 dle materiálu RK-04-2012-42, př. 1upr1 a tabulku vazeb dle materiálu RK-04-2012-42, př. 2upr1 a vyhodnotit Strategii Kraje Vysočina 2020 z hlediska vlivů na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje o částku 250 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 250 000 Kč na výdaje související s vyhodnocením Strategie Kraje Vysočina 2020 z hlediska vlivů na ŽP;
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí zpracovanou Strategii Kraje Vysočina 2020 dle materiálu RK-04-2012-42, př. 1upr1.
odpovědnost: ORR
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-04-2012-42.doc, RK-04-2012-42, př. 1, RK-04-2012-42, př. 2

43. FOND VYSOČINY - grantový program Naše školka 2012
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje návrh grantového programu na podporu projektů v oblasti zkvalitňování předškolní péče. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0185/04/2012/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje vyhlásit grantový program Naše školka 2012 dle materiálu RK-04-2012-43, př. 1.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje
termín: 14. 2. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-04-2012-43.doc, RK-04-2012-43, př. 1, RK-04-2012-43, př. 2

44. Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace na realizaci cyklostezky Jihlava - Třebíč - Raabs
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, seznámila radu kraje s návrhem uzavření dodatku Smlouvy o poskytnutí dotace na realizaci cyklostezky Jihlava - Třebíč Raabs. V průběhu jednání odešel P. Krčál. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0186/04/2012/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu RK-04-2012-44, př. 2.
odpovědnost: ORR
termín: 29. 2. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-04-2012-44.doc, RK-04-2012-44, př. 1, RK-04-2012-44, př. 2, RK-04-2012-44, př. 3

45. Návrh Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování účelových dotací z rozpočtu Kraje Vysočina Místním akčním skupinám Vysočiny
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje ke schválení návrh Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování účelových dotací z rozpočtu Kraje Vysočina Místním akčním skupinám Vysočiny. V průběhu jednání přišel P. Krčál. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0187/04/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování účelových dotací z rozpočtu Kraje Vysočina Místním akčním skupinám Vysočiny dle materiálu RK-04-2012-45, př. 1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje zrušit Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování účelových dotací z rozpočtu Kraje Vysočina Místním akčním skupinám Vysočiny č. 11/10 ze dne 14. 12. 2010 schválené usnesením č. 0552/07/2010/ZK.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje
termín: 14. 2. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-04-2012-45.doc, RK-04-2012-45, př. 1

46. Výsledky 3. výzvy globálního grantu Podpora nabídky dalšího vzdělávání v kraji Vysočina realizovaného Krajem Vysočina v rámci oblasti podpory 3.2 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, seznámila radu kraje s výsledky 3. výzvy globálního grantu „Podpora nabídky dalšího vzdělávání v kraji Vysočina“ realizovaného Krajem Vysočina v rámci oblasti podpory 3.2 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0188/04/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
formální úpravu Směrnice Zprostředkujícího subjektu OP VK dle materiálu RK-04-2012-46, př. 5;
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • schválit Seznam projektů doporučených k financování dle Tabulky č. 1 materiálu RK-04-2012-46, př. 3;
 • schválit Seznam projektů nedoporučených k financování dle Tabulky č. 2 materiálu RK-04-2012-46, př. 3;
 • rozhodnout poskytnout podporu na projekty uvedené v Seznamu projektů doporučených k financování dle Tabulky č. 1 materiálu RK-04-2012-46, př. 3 maximálně do výší a za podmínek stanovených v Tabulce č. 1 materiálu RK-04-2012-46, př. 3 a vzoru smlouvy uvedeném v materiálu RK-04-2012-46, př. 4.
odpovědnost: ORR
termín: 31. 3. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-04-2012-46.doc, RK-04-2012-46, př. 1, RK-04-2012-46, př. 2, RK-04-2012-46, př. 3, RK-04-2012-46, př. 4, RK-04-2012-46, př. 5

J. Běhounek navrhl projednání bodů 48, 49 a 50 v bloku.
K předkládaným bodům odboru školství, mládeže a sportu nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.
V průběhu jednání odešel L. Joukl.

48. Návrh na vyhlášení grantového programu Sportujeme 2012
Usnesení 0189/04/2012/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje vyhlásit grantový program Sportujeme 2012 dle materiálu RK-04-2012-48, př. 1.
odpovědnost: OŠMS, oddělení mládeže a sportu
termín: 30. 6. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-04-2012-48.doc, RK-04-2012-48, př. 1, RK-04-2012-48, př. 2

49. Návrh na vyhlášení grantového programu Sportoviště 2012
Usnesení 0190/04/2012/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje vyhlásit grantový program SPORTOVIŠTĚ 2012 na podporu rozvoje volnočasových aktivit v oblasti tělovýchovy a sportu, dle materiálu RK-04-2012-49, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-04-2012-49.doc, RK-04-2012-49, př. 1, RK-04-2012-49, př. 2, RK-04-2012-49, př. 3

50. Návrh na vyhlášení grantového programu Jednorázové akce 2012
Usnesení 0191/04/2012/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje vyhlásit grantový program Jednorázové akce 2012 dle materiálu RK-04-2012-50, př. 1.
odpovědnost: OŠMS
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-04-2012-50.doc, RK-04-2012-50, př. 1, RK-04-2012-50, př. 2

51. Anketa Sportovec Kraje Vysočina 2011 - jmenování hodnotitelské komise
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu a P. Panovec, vedoucí oddělení mládeže a sportu, požádali radu kraje o jmenování členů hodnotící komise „Sportovec Kraje Vysočina 2011“. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0192/04/2012/RK
Rada kraje
jmenuje
hodnotící komisi ve složení:
 • komise pro sport a volný čas - Luděk Šíma, Pavel Nevrkla, Martin Paclík, Zdeněk Kopecký, Jiří Šmrha, Petr Stoček;
 • zástupci sportovních organizací - Mgr. Luboš Straka (AŠSK), Václav Babický (SSS), Ing. Vítězslav Holub (ČSTV), Ivan Rybníček (AČR), Martin Zuzaňák (Sokol), Ing. Karel Coufal (ČASPV);
 • zástupci mediálních partnerů - Michal Boček, Vladimír Šťastný, David Kratochvíl;
 • zástupce Krajského úřadu Kraje Vysočina - Mgr. Petr Panovec.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: 31. 1. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-04-2012-51.doc

52. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace soukromým školám a školským zařízením
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu a P. Panovec, vedoucí oddělení mládeže a sportu, podali radě kraje doplňující informace k předloženému návrhu rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0193/04/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitoly Školství, mládeže a sportu) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT v celkové výši 38 000 tis. Kč určenou na pokrytí dotací soukromým školám a školským zařízením na 1. čtvrtletí roku 2012 dle materiálu RK-04-2012-52, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: leden 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-04-2012-52.doc, RK-04-2012-52, př. 1

53. Podpora Krajských center talentované mládeže z kapitoly Školství, mládeže a sportu - návrh na provedení rozpočtového opatření
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu a P. Panovec, vedoucí oddělení mládeže a sportu, předložili radě kraje návrh podpory krajských center talentované mládeže. V průběhu jednání přišel L. Joukl. Rada kraje přijala po krátké diskusi upravený návrh usnesení.
Usnesení 0194/04/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost dle vzorové smlouvy RK-04-2012-53, př. 2upr1 organizacím:
 • Krajskému sdružení ČSTV Vysočina, Evžena Rošického 6, Jihlava, IČO 70927511 ve výši 32 000 Kč na projekt Krajského sportovního centra mládeže ve stolním tenise;
 • Sportovnímu klubu OK Jihlava, o.s., Evžena Rošického 6, Jihlava, IČO 63442566 ve výši 160 000 Kč na projekt Krajského sportovního centra mládeže v orientačním běhu;
 • Šachové škole Vysočiny, o. s., Husova 761, Náměšť nad Oslavou, IČO 26559480 ve výši 60 000 Kč na projekt Krajského sportovního centra mládeže v šachu;
 • Krajskému atletickému svazu Vysočina, Evžena Rošického 6, Jihlava, 586 01, IČO 70923060 ve výši 130 000 Kč na projekt Krajského sportovního centra mládeže v atletice;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost dle vzorové smlouvy RK-04-2012-53, př. 2upr1 organizacím:
 • Fotbalovému klubu mládeže VYSOČINA JIHLAVA, o.s., Jiráskova 2603/69, Jihlava, IČO 22908951 ve výši 1 500 000 Kč na projekt Krajského sportovního centra mládeže ve fotbale;
 • Jihlavskému plaveckému klubu AXIS, Evžena Rošického 6, Jihlava, IČO 63438216 ve výši 230 000 Kč na projekt Krajského sportovního centra mládeže v plavání;
 • Dukle Jihlava - mládež, Tolstého 23 Jihlava, IČO 70802769 ve výši 1 000 000 Kč na projekt Krajského sportovního centra mládeže v ledním hokeji;
 • Basketbalovému klubu Jihlava, o.s., Evžena Rošického 6, Jihlava, IČO 62797972 ve výši 230 000 Kč na projekt Krajského sportovního centra mládeže v basketbalu;
 • Tělocvičné jednotě Sokol Nové Veselí, Žďárská 158, Nové Veselí, IČO 75070961 ve výši 230 000 Kč na projekt Krajského sportovního centra mládeže v házené;
 • Krajskému centru talentované mládeže VOLEJBAL VYSOČINA, o. s., Pavlovova 12, Jihlava, IČO 22729275 ve výši 230 000 Kč na projekt Krajského sportovního centra mládeže ve volejbalu;
 • Sportovnímu klubu Nové Město na Moravě, Vlachovická 1355, Nové Město na Moravě, IČO 43378480 ve výši 250 000 Kč na projekt Krajského sportovního centra mládeže v lyžování.
odpovědnost: OŠMS, EO
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-04-2012-53.doc, RK-04-2012-53, př. 1, RK-04-2012-53, př. 2

54. Změny ve školském rejstříku
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu a P. Panovec, vedoucí oddělení mládeže a sportu, seznámili radu kraje se záměry škol a školských zařízení na změny ve školském rejstříku. Rada kraje přijala po krátké diskusi upravený návrh usnesení.
Usnesení 0195/04/2012/RK
Rada kraje
bere na vědomí
stanovisko OŠMS k záměrům změn ve školském rejstříku u škol a školských zařízení zřizovaných jiným zřizovatelem než Krajem Vysočina označeným v materiálu RK-04-2012-54, př. 1upr1 kód 4A;
ukládá
OŠMS předložit žádosti o změny ve školském rejstříku škol a školských zařízení zřizovaných krajem na příslušný správní orgán, pokud rada kraje nebo zastupitelstvo kraje vysloví souhlas se záměrem;
doporučuje
zastupitelstvu kraje souhlasit se záměry změn ve školském rejstříku u škol a školských zařízení zřizovaných Krajem Vysočina označenými v materiálu RK-04-2012-54, př. 1upr1 kódy 1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 3A.
odpovědnost: OŠMS
termín: do 15. 3. 2012 odeslat příslušnému správnímu orgánu
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-04-2012-54.doc, RK-04-2012-54, př. 1

55. Projektový záměr příspěvkové organizace Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu a P. Panovec, vedoucí oddělení mládeže a sportu, informovali radu kraje o žádosti Obchodní akademie a Hotelové školy Havlíčkův Brod o souhlas s předloženým projektovým záměrem. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0196/04/2012/RK
Rada kraje
souhlasí
s realizací projektového záměru Obchodní akademie a Hotelové školy Havlíčkův Brod Zahraniční praxí ke zdokonalení profesních kompetencí i jazykových dovedností dle materiálu RK-04-2012-55, př. 1.
odpovědnost: OŠMS
termín: 14. 2. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-04-2012-55.doc, RK-04-2012-55, př. 1, RK-04-2012-55, př. 2

56. Projektový záměr příspěvkové organizace Hotelová škola Třebíč
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu a P. Panovec, vedoucí oddělení mládeže a sportu, předložili radě kraje žádost Hotelové školy Třebíč o vyjádření souhlasu zřizovatele s realizací projektového záměru “Pracovní zkušenosti v Evropě”. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0197/04/2012/RK
Rada kraje
souhlasí
s realizací projektového záměru Hotelové školy Třebíč Pracovní zkušenosti v Evropě dle materiálu RK-04-2012-56, př. 1.
odpovědnost: OŠMS
termín: 11. 2. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-04-2012-56.doc, RK-04-2012-56, př. 1, RK-04-2012-56, př. 2

57. Stanovisko Rady Kraje Vysočina ke Koncepčnímu záměru reformy systému financování regionálního školství z 28. 11. 2011
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu a P. Panovec, vedoucí oddělení mládeže a sportu, podali radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. V průběhu jednání odešel M. Hyský. Rada kraje přijala po krátké diskusi upravený návrh usnesení.
Usnesení 0198/04/2012/RK
Rada kraje
bere na vědomí
připomínky OŠMS Kraje Vysočina ke Koncepčnímu záměru reformy systému financování regionálního školství dle materiálu RK-04-2012-57, př. 2;
nesouhlasí
s Koncepčním záměrem reformy systému financování regionálního školství.
odpovědnost: OŠMS
termín: 30. 1. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-04-2012-57.doc, RK-04-2012-57, př. 1, RK-04-2012-57, př. 2

58. Žádost o poskytnutí daru - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
Z. Kadlec, ředitel krajského úřadu, M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu a P. Panovec, vedoucí oddělení mládeže a sportu, seznámili radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření. V průběhu jednání přišel M. Hyský. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0199/04/2012/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3211 Činnost vysokých škol o částku 2 000 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 2 000 000 Kč;
 • rozhodnout poskytnout dar dle materiálu RK-04-2012-58, př. 3.
odpovědnost: OŠMS
termín: do 29. 2. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-04-2012-58.doc, RK-04-2012-58, př. 1, RK-04-2012-58, př. 2, RK-04-2012-58, př. 3

59. Další prověření činnosti Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
J. Běhounek a Z. Kadlec, ředitel krajského úřadu, informovali radu kraje o návrhu prověření činnosti Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0200/04/2012/RK
Rada kraje
ukládá
 • hejtmanovi Kraje Vysočina projednat a dohodnout se zástupci politických stran zastoupených v Zastupitelstvu Kraje Vysočina další možnosti prověření činnosti Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace;
 • Krajskému úřadu Kraje Vysočina připravit podklady pro jednání o dalších možnostech prověření činnosti Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace.
odpovědnost: hejtman kraje
termín: do 29. 2. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-04-2012-59.doc

61. Rozprava členů rady
Bez rozsáhlejší diskuse.


J. Běhounek ukončil zasedání rady kraje č. 4/2012 s tím, že další zasedání se bude konat dne 31. 1. 2012, v 9:00 hod.MUDr. Jiří Běhounek
hejtman Kraje Vysočina


Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 4/2011 dne 24. 1. 2012.
Zapsala: P. Pospíchalová, dne 26. 1. 2012 (zápis pořízen na základě záznamu).
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz