Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 5/2012 - 31.01.2012

ČísloNázev
01Pozvánka
02Darování pozemku v k. ú. Chloumek a obci Libice nad Doubravou
03Darování pozemků v k. ú. Studénky a obci Puklice
04Zrušení usnesení 1976/40/2010/RK
05Majetkoprávní vypořádání pozemků silnice III/15229 Blatnice - průjezdní úsek
06Majetkoprávní vypořádání pozemků silnice II/639 Batelov, část Bezděčín - průjezdní úsek
07Majetkoprávní vypořádání pozemku v k. ú Hodice
08Majetkoprávní vypořádání pozemků po stavbě II/360 Oslavice - Oslavička
09Věcná břemena na majetku Kraje Vysočina
10Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
11Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy v Kraji Vysočina s předpokládaným použitím prostředků státního rozpočtu
12Nabytí nemovitého majetku bezúplatným převodem ze správy Pozemkového fondu ČR do vlastnictví Kraje Vysočina
13Nabytí nemovitosti v k.ú. Pucov a uzavření smluv o budoucích kupních smlouvách v k. ú. Okříšky
14Kontrola použití finančních prostředků kraje
15Čestné prohlášení k žádosti o platbu projektu Severojižní propojení Kraje Vysočina - 2
16Přehled o nabytých účelových dotacích ze státního rozpočtu ČR, ze státních fondů, z prostředků Evropské unie, z prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod a od mezinárodních a jiných institucí přijatých na účet kraje za období od 1. 7. 2011
17Informace radě kraje o předložení závěrů a doporučení z personálního auditu v Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkové organizaci, Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci a Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkové organizaci
18Informace o veřejných zakázkách malého rozsahu 2. a 3. kategorie v rámci působnosti odboru zdravotnictví za období od 1. 10. 2011 do 31. 12. 2011
19Informace o veřejných zakázkách v rámci působnosti odboru zdravotnictví za období od 1. 10. 2011 do 31. 12. 2011
20Stanovení platů a hmotná zainteresovanost ředitelů nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina a Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina, příspěvkové organizace
21Spolupráce Kraje Vysočina s obcemi s rozšířenou působností při zajišťování administrace Programu obnovy venkova Vysočiny v roce 2012
22Smlouvy o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání
23Poskytnutí dotace KČT Vysočina, o. s. na údržbu značení pěších turistických tras v Kraji Vysočina
24Poskytnutí dotace Klubu českých turistů na údržbu značení cyklistických tras v Kraji Vysočina
25Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - dotace Římskokatolické farnosti Budišov u Třebíče
26Informace o veřejných zakázkách v rámci působnosti odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu za období od 1. 10. 2011 do 31. 12. 2011
27Informace o projektu Vysočina fandí kultuře
28Zrušení části usnesení č. 0031/01/2012/RK
29Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na pořádání akce Svátek keltské kultury BELTINE 2012
30Plán činnosti Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2012
31Jmenování členů školských rad za zřizovatele
32Projektový záměr příspěvkové organizace Střední odborné učiliště technické, Chotěboř, Žižkova 1501
33Projektový záměr příspěvkové organizace Gymnázium Pelhřimov
34Projektový záměr příspěvkové organizace Střední průmyslová škola Jihlava
35Projektový záměr příspěvkové organizace Gymnázium Chotěboř
36Projektový záměr příspěvkové organizace Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola
37Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí finančních prostředků na realizaci projektu Vzdělávání ředitelů SŠ kraje Vysočina
38Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - pracoviště pro moderní měření ve středních školách
39Pravidla Rady Kraje Vysočina pro přidělování dotací na pořádání celoročních volnočasových aktivit pro děti a mládež - schválení navržených podpor
40Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Podpora účasti na sportovních mistrovstvích
41Souhlas s uzavřením smlouvy
42Podání projektové žádosti Transformace ÚSPMP Těchobuz I.
43Návrh na poskytnutí dotací provozovatelům domácí hospicové péče na základě dotačního řízení vyhlášeného radou kraje - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
44Návrh na poskytnutí dotací na provozování služeb specializovaných na pomoc osobám se zdravotním postižením - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
45Zavedení Systému optimalizace nákupů
46Stanovení počtu uvolněných členů Rady Kraje Vysočina
47Situace v oblasti školství v souvislosti s novelou školského zákona
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz