Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis rady 39/2010

zápis rk
Zápis ze zasedání rady kraje č. 39/2010, které se konalo dne 7. 12. 2010 v zasedací místnosti Rady kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 38/2010
Přítomno 8 členů rady viz prezenční listina ze dne 7. 12. 2010.
Zasedání rady kraje zahájil hejtman J. Běhounek a omluvil nepřítomnost M. Hyského.
Radě kraje byly předloženy návrhy na zařazení následujících bodů do navrženého programu jednání:
77. Majetkoprávní příprava stavby „II/353 D1 Rytířsko Jamné“
78. „Domov důchodců Ždírec - rekonstrukce“ návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Nemovitý majetek
79. Prodej nemovitého majetku v k. ú. a obci Bystřice nad Pernštejnem
80. Projekt „Transformace Ústavu sociální péče Jinošov“ dočasné navýšení počtu zaměstnanců kraje po dobu realizace projektu
81. Stanovení počtu zaměstnanců kraje
82. Zrušení zadávacího řízení pro projekt „Technologické centrum“, realizovaného v rámci IOP
Rada kraje návrhy akceptovala a přijala upravený program jednání:
 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 38/2010
 2. Vyřazení stavby parkoviště v k. ú. a obci Telč
 3. Návrh na zařazení nové akce Nemocnice Pelhřimov - rekonstrukce výtahů
 4. Výběrové řízení na veřejnou zakázku Transformace ÚSP Jinošov I.
 5. Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
 6. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
 7. Zřízení věcného břemene v k. ú. Heroltice u Jihlavy
 8. Souhlas s umístěním sídla společnosti v k. ú. a obci Třebíč
 9. Veřejná zakázka na stavební práce Pavilon urgentní a intenzivní péče
 10. Smlouvy uzavírané příspěvkovými organizacemi zřizovanými krajem Vysočina
 11. Pronájem nemovitého majetku kraje Vysočina
 12. Informace o veřejných zakázkách malého rozsahu s předpokládanou hodnotou vyšší než 200 000 Kč v rámci působnosti oddělení řízení lidských zdrojů za období od 1. 7. 2010 do 30. 9. 2010
 13. Areál Věžní 26 Jihlava - změny pro rok 2011
 14. Detašované pracoviště - Úřad práce Žďár nad Sázavou
 15. Vyřazení vozidla z majetku kraje
 16. Převod zůstatků na zvláštních účtech na splátku kontokorentního úvěru - rozpočtové opatření
 17. Provádění rozpočtových opatření týkajících se přijetí a použití účelových dotací ze státního rozpočtu ČR a ze státních fondů v závěru roku 2010
 18. Návrh rozpočtového opatření - příjmy z prodeje majetku ve správě příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina za 2. pololetí 2010
 19. Poskytnutí části dotace pro nestátní neziskové organizace poskytující sociální služby v kraji Vysočina a pro domovy pro seniory zřizované obcemi
 20. Nadlimitní veřejná zakázka na služby Provozování sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi v kraji Vysočina VI - rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnějších nabídek
 21. Návrh rozpočtového opatření v rámci kapitoly Sociální věci
 22. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství - přijetí účelové investiční dotace na meliorace a hrazení bystřin v lesích
 23. Nařízení kraje Vysočina o zřízení přírodní rezervace Čermákovy louky
 24. Nařízení kraje Vysočina o zřízení přírodní památky Dědkovo
 25. Smlouva o partnerství s Mykologickým klubem Jihlava
 26. Změna harmonogramu prací u schválených žádostí do OPŽP projektu Úspory energií v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina - druhá etapa
 27. Odvolání ředitelky Domu dětí a mládeže Junior, Tyršova 793, Chotěboř; ředitele Domu dětí a mládeže Hrádek 694, Třebíč; ředitele Domu dětí a mládeže Masarykovo náměstí 2190, Bystřice nad Pernštejnem; ředitelky Základní umělecké školy Zahradní 622, Bystřice
 28. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na projekt Interkulturní vzdělávání dětí a dospělých
 29. Jmenování ředitele Základní školy Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378
 30. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku
 31. Návrh na provedení rozpočtového opatření v kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Rozvojového programu podpory přípravy sportovních talentů na školách s oborem gymnázium a gymnázium se sportovní přípravou na rok 2010
 32. Návrh na jmenování členů konkursní komise pro konkursní řízení na funkci ředitele (ředitelky) Dětského domova, Hrotovice, Sokolská 362
 33. Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2010
 34. Odměny ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných krajem Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu
 35. Informace o veřejných zakázkách s předpokládanou hodnotou přesahující 500 000 Kč v rámci působnosti odboru školství, mládeže a sportu za období od 1. 7. 2010 do 30. 11. 2010
 36. Stanovení platu ředitele příspěvkové organizace zřizované krajem Vysočina na úseku kultury
 37. Změna investičního plánu Krajské knihovny Vysočiny na rok 2010
 38. Změna investičního plánu Muzea Vysočiny Pelhřimov na rok 2010
 39. Úprava rezervního fondu Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace na rok 2010
 40. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace
 41. Rozhodnutí o uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z ROP JV na projekt Zámek Třebíč - modernizace zámku a zpřístupnění nových expozic
 42. Souhlas s prodloužením výpůjček sbírkových předmětů Horácké galerie v Novém Městě na Moravě
 43. Projektový záměr Krajské knihovny Vysočiny AKS Clavius REKS pro neprofesionální knihovny v okrese Havlíčkův Brod
 44. Projektový záměr Krajské knihovny Vysočiny Kurzy počítačové gramotnosti pro knihovníky kraje Vysočina
 45. Projektový záměr Krajské knihovny Vysočiny Počítačová gramotnost
 46. Projektový záměr Krajské knihovny Vysočiny V knihovně jsme jako doma IV.
 47. Odvolání ředitele Hradu Kámen, příspěvkové organizace
 48. Pronájem nebytových prostor v sídle kraje Vysočina
 49. Pronájem nebytových prostor v sídle kraje Vysočina
 50. Pronájem nebytových prostor v sídle kraje Vysočina
 51. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - návrh na poskytnutí peněžitého daru Sboru dobrovolných hasičů Petrovice
 52. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí daru Horolezeckému klubu Vysočiny.
 53. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí daru Petru Svobodovi.
 54. Návrh plánu činnosti Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina na rok 2011
 55. Rozhodnutí o uzavření Smlouvy o vzájemné spolupráci v rámci realizace projektu Zvýšení kvality řízení Krajského úřadu kraje Vysočina
 56. Porušení rozpočtové kázně příjemců podpory Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 57. Porušení rozpočtové kázně příjemců podpory v rámci grantových projektů financovaných z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 58. Dodatek ke Smlouvě o realizaci grantového projektu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.01/02.0084
 59. Penále za porušení rozpočtové kázně příjemců podpory v rámci grantových projektů financovaných z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 60. Dodatek ke Smlouvě o realizaci grantového projektu č. CZ.1.07/1.1.01/02.0043 v rámci globálního grantu Zvyšování kvality ve vzdělávání v kraji Vysočina Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 61. Zpráva o zahájení realizace projektu KVALITA 10
 62. Fond Vysočiny - změna podmínek realizace projektu příjemce Miroslav Hort
 63. Návrh rozpočtového opatření - přijetí zálohové platby na globální grant Podpora nabídky dalšího vzdělávání v kraji Vysočina
 64. Návrh na provedení rozpočtového opatření u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
 65. Veřejná zakázka na služby: SJ propojení kraje Vysočina - 2 - vypracování projektové dokumentace na stavbu: II/410 Jemnice - Menhartice a II/410 Menhartice - hranice kraje , DSP a inženýrská činnost
 66. Veřejná zakázka na služby: SJ propojení kraje Vysočina - 2 - vypracování projektové dokumentace na stavbu: II/360 Štěpánovice - Výčapy , II/360 Výčapy - Slavice a II/360 Slavice - Střítež , DSP a inženýrská činnost
 67. Návrh na provedení rozpočtového opatření - účelová dotace ze státního rozpočtu poskytnutá v rámci Programu péče o krajinu pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny
 68. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - přijetí dotace na úhradu prokázaných výdajů souvisejících s úhradou preventivních opatření zabraňujících vzniku a šíření onemocnění tuberkulózou za II. čtvrtletí 2010
 69. Ukončení projektu Rekonstrukce budovy interny v Nemocnici Havlíčkův Brod
 70. Návrh na změnu investičního plánu Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
 71. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví včetně změny závazných ukazatelů na kapitole Zdravotnictví
 72. Návrh na rozpočtové opatření u Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace včetně změny závazných ukazatelů
 73. Hmotná zainteresovanost ředitelů zdravotnických zařízení
 74. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví
 75. Návrh na poskytnutí darů z kapitoly Zdravotnictví
 76. Návrh rozpočtového opatření - Nemocnice Třebíč dotační program Rezidenční místa 2010
 77. Majetkoprávní příprava stavby „II/353 D1 Rytířsko Jamné“
 78. „Domov důchodců Ždírec - rekonstrukce“ návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Nemovitý majetek
 79. Prodej nemovitého majetku v k. ú. a obci Bystřice nad Pernštejnem
 80. Projekt „Transformace Ústavu sociální péče Jinošov“ dočasné navýšení počtu zaměstnanců kraje po dobu realizace projektu
 81. Stanovení počtu zaměstnanců kraje
 82. Zrušení zadávacího řízení pro projekt „Technologické centrum“, realizovaného v rámci IOP
 83. Rozprava členů rady
Usnesení 1870/39/2010/RK
Rada kraje
schvaluje
upravený program jednání.
odpovědnost: rada kraje
termín: 7. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
K zápisu ze zasedání rady kraje č. 38/2010 nebyly vzneseny žádné připomínky.

K bodům 02, 05 08, 10, 11, odboru majetkového, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.

02. Vyřazení stavby parkoviště v k. ú. a obci Telč
Usnesení 1871/39/2010/RK
Rada kraje
souhlasí
s vyřazením stavby parkoviště na pozemku par. č. 609/11 v pořizovací ceně 98 913 Kč v k. ú. a obci Telč z majetkové evidence Gymnázia Otokara Březiny a Střední odborné školy Telč.
odpovědnost: ředitel Gymnázia Otokara Březiny a Střední odborné školy Telč, odbor majetkový
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2010-02.doc

05. Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
Usnesení 1872/39/2010/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení věcného břemene s oprávněnými za podmínek dle materiálů
RK-39-2010-05, př. 1 a RK-39-2010-05, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 1. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2010-05.doc, RK-39-2010-05, př. 1, RK-39-2010-05, př. 2

06. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
Usnesení 1873/39/2010/RK
Rada kraje
souhlasí
se stavbami na pozemcích dle materiálu RK-39-2010-06, př. 1;
rozhoduje
uzavřít nepojmenované smlouvy, prokazující právo stavebníků provést stavby na pozemcích dle materiálu RK-39-2010-06, př. 1;
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 1. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2010-06.doc, RK-39-2010-06, př. 1

07. Zřízení věcného břemene v k. ú. Heroltice u Jihlavy
Usnesení 1874/39/2010/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2010-07.doc, RK-39-2010-07, př. 1

08. Souhlas s umístěním sídla společnosti v k. ú. a obci Třebíč
Usnesení 1875/39/2010/RK
Rada kraje
souhlasí
souhlasí s umístěním sídla a provozovny společnosti Všeobecné praktické lékařství, s. r. o. na adrese Purkyňovo náměstí č. p. 2, Třebíč
odpovědnost: ředitel Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace, odbor majetkový
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2010-08.doc, RK-39-2010-08, př. 1, RK-39-2010-08, př. 2

10. Smlouvy uzavírané příspěvkovými organizacemi zřizovanými krajem Vysočina
Usnesení 1876/39/2010/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením smluv na užívání nemovitého majetku dle materiálu RK-39-2010-10.
odpovědnost: ředitel Střední školy stavební Jihlava, ředitel Střední školy technické Žďár nad Sázavou, odbor majetkový
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2010-10.doc

11. Pronájem nemovitého majetku kraje Vysočina
Usnesení 1877/39/2010/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, odbor majetkový
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2010-11.doc

03. Návrh na zařazení nové akce Nemocnice Pelhřimov - rekonstrukce výtahů
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s návrhem zařadit uvedenou novou akci do rozpočtu kraje na rok 2010. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1878/39/2010/RK
Rada kraje
rozhoduje
zařadit novou akci: Nemocnice Pelhřimov - rekonstrukce výtahů do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M4 - Investice ve zdravotnictví.
odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický
termín: 27. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2010-03.doc

04. Výběrové řízení na veřejnou zakázku Transformace ÚSP Jinošov I.
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, sdělil radě kraje bližší podrobnosti k návrhu zahájit zadávací řízení na uvedenou veřejnou zakázku. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1879/39/2010/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 20. 2. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2010-04.doc, RK-39-2010-04, př. 1, RK-39-2010-04, př. 2

09. Veřejná zakázka na stavební práce Pavilon urgentní a intenzivní péče
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje návrh schválit pořadí nabídek a rozhodnout o nejvhodnější nabídce v souladu se závěry hodnotící komise. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1880/39/2010/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 10. 1. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2010-09.doc, RK-39-2010-09, př. 1, RK-39-2010-09, př. 2

77. Majetkoprávní příprava stavby „II/353 D1 Rytířsko Jamné“
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, sdělil radě kraje bližší podrobnosti k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1881/39/2010/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít nájemní smlouvu mezi Vysočinou na straně nájemce a Pozemkovým fondem České republiky na straně pronajímatele na pozemky par. č. 289/7 orná půda o výměře 399 m2, par. č. 396/2 trvalý travní porost o výměře 394 m2 a par. č. 398/6 trvalý travní porost o výměře 12 m2, všechny v k. ú. Jamné u Jihlavy a pozemku par. č. 130/3 ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Rytířsko na dobu neurčitou za nájemné stanovené dohodou ve výši 100 Kč/rok po dobu od data účinnosti smlouvy do nabytí právní moci stavebního povolení na stavbu „II/353 D1 Rytířsko Jamné“ a za nájemné stanovené dohodou ve výši 5796 Kč/rok po dobu od nabytí právní moci stavebního povolení na stavbu „II/353 D1 Rytířsko Jamné“.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 28. 2. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2010-77

78. „Domov důchodců Ždírec - rekonstrukce“ návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Nemovitý majetek
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, informoval radu kraje o předloženém návrhu rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1882/39/2010/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Nemovitý majetek, příloha M8 Investice v sociálních věcech, § 4357 Domovy) rozpočtu kraje o účelovou investiční dotaci Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ve výši 7 800 tis. Kč na krytí výdajů investiční akce „Domov důchodců Ždírec - rekonstrukce“.
odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický
termín: 7. prosinec 2010
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2010-78

79. Prodej nemovitého majetku v k. ú. a obci Bystřice nad Pernštejnem
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje prodat nemovitý majetek v k. ú. a obci Bystřice nad Pernštejnem. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1883/39/2010/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 14. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2010-79, RK-39-2010-79, př. 1, RK-39-2010-79, př. 2, RK-39-2010-79, př. 3, RK-39-2010-79, př. 4

12. Informace o veřejných zakázkách malého rozsahu s předpokládanou hodnotou vyšší než 200 000 Kč v rámci působnosti oddělení řízení lidských zdrojů za období od 1. 7. 2010 do 30. 9. 2010
I. Hanáková Kosourová, vedoucí oddělení řízení lidských zdrojů, předložila radě kraje na vědomí informaci o uvedené veřejné zakázce malého rozsahu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1884/39/2010/RK
Rada kraje
bere na vědomí
Informaci o veřejné zakázce malého rozsahu s předpokládanou hodnotou vyšší než 200 000 Kč zadanou MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje, v rámci působnosti oddělení řízení lidských zdrojů za období od 1. 7. 2010 do 30. 9. 2010 dle materiálu RK-39-2010-12, př. 1.
odpovědnost: oddělení řízení lidských zdrojů
termín: 7. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2010-12.doc, RK-39-2010-12, př. 1

13. Areál Věžní 26 Jihlava - změny pro rok 2011
I. Šmídová, vedoucí oddělení hospodářské správy, předložila radě kraje ke schválení návrhy dodatků k nájemní smlouvě, podnájemní smlouvě a smlouvě o výpůjčce. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1885/39/2010/RK
Rada kraje
rozhoduje
odpovědnost: oddHS, OKPPCR
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2010-13.doc, RK-39-2010-13, př. 1, RK-39-2010-13, př. 2, RK-39-2010-13, př. 3

14. Detašované pracoviště - Úřad práce Žďár nad Sázavou
I. Šmídová, vedoucí oddělení hospodářské správy, informovala radu kraje o navrhovaných změnách detašovaného pracoviště krajského úřadu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1886/39/2010/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • uzavřít Dodatek č. 4 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor a movitého majetku podle materiálu RK-39-2010-14, př. 1;
 • vyřadit nepotřebný majetek: stěna šatní zrcadlo inv. č. KUJIH000CQTZ, skříň policová inv. č. KUJIH000CQUU, skříň šatní inv. č. KUJIH000EB07, skříň kombinovaná inv. č. KUJIH000EC00, skříň šatní inv. č. KUJIH000EC2Q, stůl pracovní inv. č. KUJIH000EC1V, stůl pomocný pod PC inv. č. KUJIH000EC3L;
 • uzavřít darovací smlouvu podle materiálu RK-39-2010-14, př. 2.
odpovědnost: oddHS
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2010-14.doc, RK-39-2010-14, př. 1, RK-39-2010-14, př. 2

15. Vyřazení vozidla z majetku kraje
I. Šmídová, vedoucí oddělení hospodářské správy, seznámila radu kraje s návrhem vyřadit uvedené osobní vozidlo z majetku kraje. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1887/39/2010/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • uzavřít zprostředkovatelskou smlouvu o prodeji osobního vozidla reg.zn. 2J6 1199 přes autobazar za cenu dle znaleckého posudku;
 • vyřadit majetek - osobní vozidlo reg. zn. 2J6 1199 v pořizovací ceně 1 315 000,- Kč k 31. 1. 2011.
odpovědnost: oddělení hospodářské správy
termín: 31. 1. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2010-15.doc

16. Převod zůstatků na zvláštních účtech na splátku kontokorentního úvěru - rozpočtové opatření
J. Kopecká, vedoucí oddělení rozpočtu a financování odboru ekonomického, předložila radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1888/39/2010/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající v zapojení úroků za rok 2010 do rozpočtu zvláštního účtu a snížení rozpočtu zvláštního účtu projektu Kulturní dědictví Vysočiny o splátku kontokorentního úvěru ve výši 10 049 182,54 Kč;
 • rozpočtové opatření spočívající v zapojení úroků za rok 2010 do rozpočtu zvláštního účtu a snížení rozpočtu zvláštního účtu projektu Úspora energií v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina o splátku kontokorentního úvěru ve výši 7 444 523,27 Kč.
odpovědnost: odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2010-16.doc

17. Provádění rozpočtových opatření týkajících se přijetí a použití účelových dotací ze státního rozpočtu ČR a ze státních fondů v závěru roku 2010
J. Kopecká, vedoucí oddělení rozpočtu a financování odboru ekonomického, informovala radu kraje o předloženém materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1889/39/2010/RK
Rada kraje
pověřuje
Krajský úřad kraje Vysočina, Odbor ekonomický rozhodováním o použití poskytnutých dotacích, na které kraj obdržel účelově vázané prostředky ze státního rozpočtu ČR, ze státních fondů a jiných institucí v období od 15. 12. 2010 do 31. 12. 2010;
ukládá
Krajskému úřadu kraje Vysočina, Odboru ekonomickému předložit radě kraje v měsíci lednu 2011 přehled o použití poskytnutých dotacích, na které kraj obdržel účelově vázané prostředky ze státního rozpočtu ČR, ze státních fondů a jiných institucí v období od 15. 12. 2010 do 31. 12. 2010.
odpovědnost: odbor ekonomický
termín: 31. 1. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2010-17.doc

18. Návrh rozpočtového opatření - příjmy z prodeje majetku ve správě příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina za 2. pololetí 2010
J. Kopecká, vedoucí oddělení rozpočtu a financování odboru ekonomického, předložila radě kraje ke schválení uvedený návrh rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1890/39/2010/RK
Rada kraje
schvaluje
 • zvýšení příjmové a výdajové části rozpočtu kraje na rok 2010 o příjmy z prodeje majetku ve správě příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina v úhrnné výši 1 286 590 Kč dle materiálu RK-39-2010-18, př. 1 a RK-39-2010-18, př. 2;
 • změnu závazných ukazatelů Příspěvek na provoz a Investiční dotace na rok 2010 u příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina dle materiálu RK-39-2010-18, př. 2 s tím, že finanční prostředky jsou organizacím poukázány ve výši skutečně odvedených příjmů z prodeje majetku realizovanými těmito organizacemi;
 • změnu investičního plánu na rok 2010 u Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy Žďár nad Sázavou dle materiálu RK-39-2010-18, př. 3 s povinností pro příspěvkové organizace dodržet účelovost poskytnuté investiční dotace.
odpovědnost: odbory dopravy a silničního hospodářství, sociálních věcí, odbor kultury památkové péče a cestovního ruchu , školství, mládeže a sportu, ekonomický a ředitelé příspěvkových organizací
termín: do 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2010-18.doc, RK-39-2010-18, př. 1, RK-39-2010-18, př. 2, RK-39-2010-18, př. 3

19. Poskytnutí části dotace pro nestátní neziskové organizace poskytující sociální služby v kraji Vysočina a pro domovy pro seniory zřizované obcemi
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje poskytnout navržené dotace nestátním neziskovým organizacím. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1891/39/2010/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • vyhradit si rozhodnout poskytnout navržené dotace nestátním neziskovým organizacím, u kterých je výše do částky 200 000 Kč;
 • rozhodnout poskytnout část dotace pro poskytovatele sociálních služeb v celkové výši 17 366 900,- Kč z rozpočtu kraje Vysočina na rok 2011, kapitoly Sociální věci dle materiálů RK-39-2010-19, př. 1, RK-39-2010-19, př. 2 a RK-39-2010-19, př. 3;
 • schválit vzorovou smlouvu o poskytnutí dotací dle materiálu RK-39-2010-19, př. 4.
odpovědnost: OSV
termín: 31. 1. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2010-19.doc, RK-39-2010-19, př. 1, RK-39-2010-19, př. 2, RK-39-2010-19, př. 3, RK-39-2010-19, př. 4

20. Nadlimitní veřejná zakázka na služby Provozování sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi v kraji Vysočina VI - rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnějších nabídek
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje návrh schválit pořadí nabídek a rozhodnout o nejvhodnější nabídce v souladu se závěry hodnotící komise. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1892/39/2010/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
odbor sociálních věcí
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2010-20.doc, RK-39-2010-20, př. 1, RK-39-2010-20, př. 2, RK-39-2010-20, př. 3, RK-39-2010-20, př. 4

21. Návrh rozpočtového opatření v rámci kapitoly Sociální věci
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1893/39/2010/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci spočívající ve zvýšení § 4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti o částku 300 000 Kč při současném snížení § 4332 Zařízení pro výkon pěstounské péče 150 000 Kč a § 4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství o 150 000 Kč.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2010-21.doc

22. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství - přijetí účelové investiční dotace na meliorace a hrazení bystřin v lesích
J. Bartoš, vedoucí oddělení lesního hospodářství a myslivosti odboru lesního a vodního hospodářství a zemědělství, předložil radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření. V průběhu jednání odešel P. Krčál. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1894/39/2010/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Zemědělství, § 1037 Celospolečenské funkce lesů) rozpočtu kraje o účelovou investiční dotaci z Ministerstva zemědělství ve výši 764 000 Kč na meliorace a hrazení bystřin v lesích ve veřejném zájmu.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství, ekonomický odbor
termín: 17. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2010-22.doc

23. Nařízení kraje Vysočina o zřízení přírodní rezervace Čermákovy louky
D. Vacková, úředník oddělení ochrany životního prostředí odboru životního prostředí, předložila radě kraje ke schválení Nařízení kraje Vysočina č. 6/2010. V průběhu jednání přišel P. Krčál. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1895/39/2010/RK
Rada kraje
vydává
Nařízení kraje Vysočina č. 6/2010, o zřízení přírodní rezervace Čermákovy louky, dle materiálu RK-39-2010-23, př. 1.
odpovědnost: OŽP
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2010-23.doc, RK-39-2010-23, př. 1

24. Nařízení kraje Vysočina o zřízení přírodní památky Dědkovo
D. Vacková, úředník oddělení ochrany životního prostředí odboru životního prostředí, předložila radě kraje ke schválení Nařízení kraje o zřízení přírodní památky Dědkovo. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1896/39/2010/RK
Rada kraje
vydává
Nařízení kraje Vysočina č. 7/2010, o zřízení přírodní památky Dědkovo, dle materiálu
RK-39-2010-24, př. 1upr1.
odpovědnost: OŽP
termín: 7. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2010-24.doc, RK-39-2010-24, př. 1, RK-39-2010-24, př. 2, RK-39-2010-24, př. 3

25. Smlouva o partnerství s Mykologickým klubem Jihlava
J. Joneš, vedoucí odboru životního prostředí, předložil radě kraje ke schválení Smlouvu o partnerství s Mykologickým klubem Jihlava. Projednávání se zúčastnil M. Brom, úředník úseku strukturálních fondů EU odboru životního prostředí. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1897/39/2010/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Smlouvu o partnerství s Mykologickým klubem Jihlava dle materiálu RK-39-2010-25, př. 2.
odpovědnost: OŽP
termín: průběžně
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2010-25.doc, RK-39-2010-25, př. 1, RK-39-2010-25, př. 2

26. Změna harmonogramu prací u schválených žádostí do OPŽP projektu Úspory energií v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina - druhá etapa
J. Joneš, vedoucí odboru životního prostředí, předložil radě kraje ke schválení změny v harmonogramech prací u daného projektu. Projednávání se zúčastnil M. Brom, úředník úseku strukturálních fondů EU odboru životního prostředí. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1898/39/2010/RK
Rada kraje
rozhoduje
schválit žádost dle materiálu RK-39-2010-26, př. 1.
odpovědnost: odbor životního prostředí
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2010-26.doc, RK-39-2010-26, př. 1, RK-39-2010-26, př. 2

27. Odvolání ředitelky Domu dětí a mládeže Junior, Tyršova 793, Chotěboř; ředitele Domu dětí a mládeže Hrádek 694, Třebíč; ředitele Domu dětí a mládeže Masarykovo náměstí 2190, Bystřice nad Pernštejnem; ředitelky Základní umělecké školy Zahradní 622, Bystřice
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, informoval radu kraje o návrhu odvolat ředitele uvedených organizací. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1899/39/2010/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
odbor školství, mládeže a sportu
termín: prosinec 2010
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2010-27.doc, RK-39-2010-27, př. 1, RK-39-2010-27, př. 2, RK-39-2010-27, př. 3, RK-39-2010-27, př. 4, RK-39-2010-27, př. 5

28. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na projekt Interkulturní vzdělávání dětí a dospělých
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1900/39/2010/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MMR v rámci Operačního programu Cíl Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007-2013 ve výši 16 370 Kč určenou pro Vysočinu Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace, na realizaci projektu Interkulturní vzdělávání dětí a dospělých;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz pro Vysočinu Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace, IČO 75140349, o částku 16 370 Kč na realizaci projektu Interkulturní vzdělávání dětí a dospělých.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: prosinec 2010
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2010-28.doc

29. Jmenování ředitele Základní školy Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje se závěry konkurzní komise a předložil návrh na jmenování ředitele uvedené základní školy. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1901/39/2010/RK
Rada kraje
jmenuje
Mgr. Petra Hořejše do funkce ředitele Základní školy Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 s účinností od 1. 2. 2011 podle materiálu RK-39-2010-29, př. 2.
odpovědnost: OŠMS
termín: 31. 1. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2010-29.doc, RK-39-2010-29, př. 1, RK-39-2010-29, př. 2

30. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh na vyslovení souhlasného stanoviska s vyřazením níže uvedeného nepotřebného majetku. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1902/39/2010/RK
Rada kraje
souhlasí
s vyřazením strojů:
 • obuvnický pás směnový, inventární číslo BO 10000018, rok pořízení 1965, pořizovací cena 122 862 Kč, zůstatková cena 0 Kč;
 • kompresor šroubový MSK G11, inventární číslo BO 10000389, rok pořízení 1995, pořizovací cena 338 892 Kč, zůstatková cena 68 864 Kč;
 • přilisovací stroj podešví, inventární číslo BO 10000392, rok pořízení 1997, pořizovací cena 111 532 Kč, zůstatková cena 0 Kč
z majetku kraje jeho likvidací odbornou firmou dle návrhu Hotelové školy Třebíč.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitelka Hotelové školy Třebíč
termín: do 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2010-30.doc

31. Návrh na provedení rozpočtového opatření v kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Rozvojového programu podpory přípravy sportovních talentů na školách s oborem gymnázium a gymnázium se sportovní přípravou na rok 2010
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1903/39/2010/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a zvýšení výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3128 Sportovní školy - gymnázia) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci MŠMT ČR v rámci Rozvojového programu podpory přípravy sportovních talentů na školách s oborem gymnázium a gymnázium se sportovní přípravou ve výši 54 400 Kč dle materiálu RK-39-2010-31;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz Gymnáziu Jihlava, IČ 60545984, o částku 54 400 Kč na realizaci Rozvojového programu podpory přípravy sportovních talentů na školách s oborem gymnázium a gymnázium se sportovní přípravou dle materiálu RK-39-2010-31;
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí přidělení účelových prostředků Gymnáziu Jihlava ve výši 54 400 Kč na realizaci Rozvojového programu podpory přípravy sportovních talentů na školách s oborem gymnázium a gymnázium se sportovní přípravou na dofinancování 4. čtvrtletí 2010.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: prosinec 2010
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2010-31.doc

32. Návrh na jmenování členů konkursní komise pro konkursní řízení na funkci ředitele (ředitelky) Dětského domova, Hrotovice, Sokolská 362
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje se závěry konkurzní komise a předložil návrh na jmenování ředitele Dětského domova Hrotovice. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1904/39/2010/RK
Rada kraje
jmenuje
konkursní komisi pro konkursní řízení na funkci ředitele (ředitelky) Dětského domova, Hrotovice, Sokolská 362 dle doplněného materiálu RK-39-2010-32, př. 1;
souhlasí
s přizváním zástupce města Hrotovice a vedoucího OŠMS Krajského úřadu kraje Vysočina jako odborníků s hlasem poradním v souladu s § 2 odst. 5 vyhlášky č. 54/2005 Sb.
odpovědnost: OŠMS
termín: 10. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2010-32.doc, RK-39-2010-32, př. 1

33. Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2010
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh na vyslovení souhlasného stanoviska se změnou použití IF a RF příspěvkových organizací na rok 2010. V průběhu jednání odešel Z. Ryšavý. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1905/39/2010/RK
Rada kraje
souhlasí
 • s úpravou použití investičního fondu příspěvkových organizací na rok 2010 dle materiálu RK-39-2010-33, př. 1;
 • s úpravou objemu čerpání rezervního fondu příspěvkových organizací na rok 2010 dle materiálu RK-39-2010-33, př. 2.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitelé příspěvkových organizací zřízených krajem Vysočina
termín: průběžně do konce roku 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2010-33.doc, RK-39-2010-33, př. 1, RK-39-2010-33, př. 2

34. Odměny ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných krajem Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, informoval radu kraje o návrhu poskytnout mimořádné odměny ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných krajem. V průběhu jednání přišel Z. Ryšavý. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1906/39/2010/RK
Rada kraje
stanoví
v souladu s § 134 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, odměny ředitelům příspěvkových organizací na úseku školství zřizovaných krajem Vysočina, dle materiálů RK-39-2010-34, př. 1 a RK-39-2010-34, př. 3,
schvaluje
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu spočívající ve zvýšení § 3114 Speciální základní školy o částku 13 600 Kč, § 3231 Základní umělecké školy o částku 27 200 Kč a § 3421 Využití volného času dětí a mládeže o částku 40 800 Kč při současném snížení § 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání (ÚZ 00320) o částku 81 600 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz škol a školských zařízení dle materiálu RK-39-2010-34, př. 3 za účelem výplaty odměn ředitelům.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: prosinec 2010
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2010-34.doc, RK-39-2010-34, př. 1, RK-39-2010-34, př. 2, RK-39-2010-34, př. 3

35. Informace o veřejných zakázkách s předpokládanou hodnotou přesahující 500 000 Kč v rámci působnosti odboru školství, mládeže a sportu za období od 1. 7. 2010 do 30. 11. 2010
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje na vědomí informace o veřejných zakázkách malého rozsahu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1907/39/2010/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o veřejných zakázkách s předpokládanou hodnotou vyšší než 500 000 Kč zadaných se souhlasem RNDr. Marie Kružíkové, radní kraje pro oblast školství, v rámci působnosti odboru školství, mládeže a sportu za období od 1. 7. 2010 do 30. 11. 2010 dle materiálu RK-39-2010-35, př. 1.
odpovědnost: OŠMS
termín: průběžně
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2010-35.doc, RK-39-2010-35, př. 1

36. Stanovení platu ředitele příspěvkové organizace zřizované krajem Vysočina na úseku kultury
I. Schallnerová, vedoucí oddělení kultury odboru kultury a památkové péče a cestovního ruchu, předložila radě kraje ke schválení návrh stanovit plat řediteli příspěvkové organizace kraje na úseku kultury. Projednávání se zúčastnila A. Prokešová, úředník odboru kultury a památkové péče a cestovního ruchu. V průběhu jednání odešla M. Kružíková. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1908/39/2010/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2010-36.doc, RK-39-2010-36, př. 1, RK-39-2010-36, př. 2

K bodům 37 - 40, 42 46, odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.

37. Změna investičního plánu Krajské knihovny Vysočiny na rok 2010
Usnesení 1909/39/2010/RK
Rada kraje
schvaluje
změnu investičního plánu Krajské knihovny Vysočiny pro rok 2010 dle materiálu
RK-39-2010-37, př. 1, včetně položkového rozpisu investičních akcí.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ředitelka Krajské knihovny Vysočiny
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2010-37.doc, RK-39-2010-37, př. 1

38. Změna investičního plánu Muzea Vysočiny Pelhřimov na rok 2010
Usnesení 1910/39/2010/RK
Rada kraje
schvaluje
změnu investičního plánu Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace pro rok 2010 dle materiálu RK-39-2010-38, př. 1, včetně položkového rozpisu investičních akcí.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ředitel Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2010-38.doc, RK-39-2010-38, př. 1

39. Úprava rezervního fondu Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace na rok 2010
Usnesení 1911/39/2010/RK
Rada kraje
souhlasí
s použitím rezervního fondu pro rok 2010 u Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace na pokrytí výdajů spojených s úhradou energií zvýšených z důvodu posunutí termínu realizace projektu Zámek Třebíč - modernizace zámku a zpřístupnění nových expozic.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ředitel Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2010-39.doc

40. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace
Usnesení 1912/39/2010/RK
Rada kraje
souhlasí
 • s vyřazením automobilu Ford Tranzit 2.5 D kombi (inv. číslo 137) z hospodaření Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace a s likvidací;
 • s vyřazením počítačové sestavy FOXEN ENVIRO ke kameře (inv. číslo 145), z hospodaření Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace a s její ekologickou likvidací ve firmě Envinet a. s.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ředitel Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2010-40.doc

42. Souhlas s prodloužením výpůjček sbírkových předmětů Horácké galerie v Novém Městě na Moravě
Usnesení 1913/39/2010/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením dodatků smluv o prodloužení výpůjčky sbírkových předmětů ze sbírek Horácké galerie v Novém Městě na Moravě dle materiálů RK-39-2010-42, př. 1 a RK-39-2010-42, př. 2, a to na dobu určitou do 31. 12. 2015.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ředitel Horácké galerie v Novém Městě na Moravě
termín: 7. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2010-42.doc, RK-39-2010-42, př. 1, RK-39-2010-42, př. 2

43. Projektový záměr Krajské knihovny Vysočiny AKS Clavius REKS pro neprofesionální knihovny v okrese Havlíčkův Brod
Usnesení 1914/39/2010/RK
Rada kraje
schvaluje
předběžný záměr Krajské knihovny Vysočiny AKS Clavius REKS pro neprofesionální knihovny v okrese Havlíčkův Brod dle materiálu RK-39-2010-43, př. 1.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ředitelka Krajské knihovny Vysočiny
termín: 7. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2010-43.doc, RK-39-2010-43, př. 1

44. Projektový záměr Krajské knihovny Vysočiny Kurzy počítačové gramotnosti pro knihovníky kraje Vysočina
Usnesení 1915/39/2010/RK
Rada kraje
schvaluje
projektový záměr Kurzy počítačové gramotnosti pro knihovníky kraje Vysočina dle materiálu RK-39-2010-44, př. 1.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ředitelka Krajské knihovny Vysočiny
termín: 7. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2010-44.doc, RK-39-2010-44, př. 1

45. Projektový záměr Krajské knihovny Vysočiny Počítačová gramotnost
Usnesení 1916/39/2010/RK
Rada kraje
schvaluje
předběžný záměr Krajské knihovny Vysočiny Počítačová gramotnost dle materiálu RK-39-2010-45, př. 1.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ředitelka Krajské knihovny Vysočiny
termín: 7. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2010-45.doc, RK-39-2010-45, př. 1

46. Projektový záměr Krajské knihovny Vysočiny V knihovně jsme jako doma IV.
Usnesení 1917/39/2010/RK
Rada kraje
schvaluje
projektový záměr Krajské knihovny Vysočiny V knihovně jsme jako doma IV. dle materiálu RK-39-2010-46, př. 1.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ředitelka Krajské knihovny Vysočiny
termín: 7. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2010-46.doc, RK-39-2010-46, př. 1

41. Rozhodnutí o uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z ROP JV na projekt Zámek Třebíč - modernizace zámku a zpřístupnění nových expozic
I. Schallnerová, vedoucí oddělení kultury odboru kultury a památkové péče a cestovního ruchu, předložila radě kraje ke schválení  Smlouvu o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod. Projednávání se zúčastnila A. Prokešová, úředník odboru kultury a památkové péče a cestovního ruchu. V průběhu jednání přišla M. Kružíková. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1918/39/2010/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod na projekt Zámek Třebíč - modernizace zámku a zpřístupnění nových expozic dle materiálu RK-39-2010-41, př. 1upr1.
odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2010-41.doc, RK-39-2010-41, př. 1

47. Odvolání ředitele Hradu Kámen, příspěvkové organizace
I. Schallnerová, vedoucí oddělení kultury odboru kultury a památkové péče a cestovního ruchu, předložila radě kraje k rozhodnutí odvolat ředitele uvedené příspěvkové organizace. Projednávání se zúčastnila A. Prokešová, úředník odboru kultury a památkové péče a cestovního ruchu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1919/39/2010/RK
Rada kraje
odvolává
Miloslava Vaňhu z funkce ředitele Hradu Kámen, příspěvkové organizace dle materiálu RK-39-2010-47, př. 1.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
termín: 1. 1. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2010-47.doc, RK-39-2010-47, př. 1

80. Projekt „Transformace Ústavu sociální péče Jinošov“ dočasné navýšení počtu zaměstnanců kraje po dobu realizace projektu
Z. Kadlec zdůvodnil radě kraje předložený návrh navýšit počet zaměstnanců kraje po dobu realizace daného projektu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1920/39/2010/RK
Rada kraje
stanoví
v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. b) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, počet zaměstnanců kraje Vysočina zařazených do krajského úřadu ke dni 1. 1. 2011 na 428 zaměstnanců.
odpovědnost: ředitel krajského úřadu
termín: 31. 8. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2010-80

81. Stanovení počtu zaměstnanců kraje
Z. Kadlec předložil radě kraje ke schválení návrh stanovit počet zaměstnanců kraje k dni 1. 3. 2011. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1921/39/2010/RK
Rada kraje
stanoví
v souladu s ustanovení § 59 odst. 1 písm. b) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, počet zaměstnanců kraje Vysočina zařazených do Krajského úřadu kraje Vysočina k 1. 3. 2011 na 427 zaměstnanců.
odpovědnost: ředitel
termín: 1. 3. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2010-81

K bodům 48 50, odboru sekretariátu hejtmana, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.

48. Pronájem nebytových prostor v sídle kraje Vysočina
Usnesení 1922/39/2010/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu dle materiálu RK-39-2010-48, př. 3.
odpovědnost: OSH
termín: 7. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2010-48.doc, RK-39-2010-48, př. 1, RK-39-2010-48, př. 2, RK-39-2010-48, př. 3

49. Pronájem nebytových prostor v sídle kraje Vysočina
Usnesení 1923/39/2010/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu dle materiálu RK-39-2010-49, př. 3.
odpovědnost: OSH
termín: 7. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2010-49.doc, RK-39-2010-49, př. 1, RK-39-2010-49, př. 2, RK-39-2010-49, př. 3

50. Pronájem nebytových prostor v sídle kraje Vysočina
Usnesení 1924/39/2010/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu dle materiálu RK-39-2010-50, př. 3.
odpovědnost: OSH
termín: 7. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2010-50.doc, RK-39-2010-50, př. 1, RK-39-2010-50, př. 2, RK-39-2010-50, př. 3

51. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - návrh na poskytnutí peněžitého daru Sboru dobrovolných hasičů Petrovice
J. Běhounek upřesnil radě kraje návrh poskytnout finanční dar Sboru dobrovolných hasičů Petrovice. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1925/39/2010/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout finanční dar ve výši 20 000 Kč Sboru dobrovolných hasičů Petrovice, IČO: 44065442, Petrovice 23, 675 21 Okříšky dle materiálu RK-39-2010-51, př. 1;
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje spočívající ve snížení § 6113 - Zastupitelstva krajů o částku 20 000 Kč při současném zvýšení § 5512 - Požární ochrana - dobrovolná část o částku 20 000 KČ určenou na finanční dar pro Sbor dobrovolných hasičů Petrovice, IČO: 44065442, Petrovice 23, 675 21 Okříšky.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2010-51.doc, RK-39-2010-51, př. 1, RK-39-2010-51, př. 2

52. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí daru Horolezeckému klubu Vysočiny.
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1926/39/2010/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dar ve výši 100 000 Kč Horolezeckému klubu Vysočiny, Nečasova 584, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 65759991 dle materiálu RK-39-2010-52, př. 3;
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje (položka Kulturní, společenské a sportovní akce podporované krajem) spočívající ve snížení § 6409 Ostatní činnosti j. n. o částku 100 000 Kč při současném zvýšení § 3419 Ostatní tělovýchovná činnost, o stejnou částku 100 000 Kč dle materiálů RK-39-2010-52, RK-39-2010-52, př. 1, RK-39-2010-52, př. 2 a RK-39-2010-52, př. 3.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2010-52.doc, RK-39-2010-52, př. 1, RK-39-2010-52, př. 2, RK-39-2010-52, př. 3

53. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí daru Petru Svobodovi.
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1927/39/2010/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
odbor sekretariátu hejtmana, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2010-53.doc, RK-39-2010-53, př. 1, RK-39-2010-53, př. 2, RK-39-2010-53, př. 3

54. Návrh plánu činnosti Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina na rok 2011
V. Novotný předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit návrh plánu činnosti finančního výboru. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1928/39/2010/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Plán činnosti Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina na rok 2011 dle materiálu RK-39-2010-54, př. 1.
odpovědnost: předseda finančního výboru
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2010-54.doc, RK-39-2010-54, př. 1

55. Rozhodnutí o uzavření Smlouvy o vzájemné spolupráci v rámci realizace projektu Zvýšení kvality řízení Krajského úřadu kraje Vysočina
E. Janoušková, ředitelka sekce ekonomiky a podpory, předložila radě kraje ke schválení návrh Smlouvy o vzájemné spolupráci. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1929/39/2010/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Smlouvu o vzájemné spolupráci dle materiálu RK-39-2010-55, př. 1.
odpovědnost: ředitelka sekce ekonomiky a podpory
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2010-55.doc, RK-39-2010-55, př. 1

Ze zasedání se omluvil P. Krčál. V průběhu jednání odešel L. Joukl.
K bodům 56 - 59, odboru regionálního rozvoje, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.

56. Porušení rozpočtové kázně příjemců podpory Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Usnesení 1930/39/2010/RK
Rada kraje
ukládá
odvod za porušení rozpočtové kázně dle materiálu RK-39-2010-56, př. 1;
povoluje
ve smyslu § 28 odst. 9 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a na základě žádosti dle materiálu RK-39-2010-56, př. 3 úlevu z povinnosti zaplatit odvod dle materiálu RK-39-2010-56, př. 1 ve výši 16 955 Kč Střední průmyslové škole Třebíč, manželů Curieových 734 se sídlem Manželů Curieových 734 674 01 Třebíč IČ 66610702;
ukládá
Ekonomickému odboru Krajského úřadu kraje Vysočina odepsat pohledávku za Střední průmyslovou školou Třebíč, manželů Curieových 734 se sídlem Manželů Curieových 734 674 01 Třebíč IČ 66610702, ve výši 16 955 Kč z účetnictví kraje Vysočina;
ukládá
odvod za porušení rozpočtové kázně dle materiálu RK-39-2010-56, př. 2;
povoluje
ve smyslu § 28 odst. 9 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a na základě žádosti dle materiálu RK-39-2010-56, př. 4 úlevu z povinnosti zaplatit odvod dle materiálu RK-39-2010-56, př. 2 ve výši 2 372 Kč Střední škole technické Žďár nad Sázavou, se sídle Strojírenská 675/6, 591 01 Žďár nad Sázavou IČ 00226106;
ukládá
Ekonomickému odboru Krajského úřadu kraje Vysočina odepsat pohledávku za Střední školou technickou Žďár nad Sázavou, se sídle Strojírenská 675/6, 591 01 Žďár nad Sázavou IČ 00226106, ve výši 2 372 Kč z účetnictví kraje Vysočina.
odpovědnost: ORR, EO
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2010-56.doc, RK-39-2010-56, př. 1, RK-39-2010-56, př. 2, RK-39-2010-56, př. 3, RK-39-2010-56, př. 4

57. Porušení rozpočtové kázně příjemců podpory v rámci grantových projektů financovaných z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Usnesení 1931/39/2010/RK
Rada kraje
povoluje
ve smyslu § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a na základě žádosti dle materiálu RK-39-2010-57, př. 10 úlevu z povinnosti zaplatit odvod dle materiálu RK-39-2010-57, př. 1 ve výši 56 520 Kč Základní škole a Mateřské škole Větrný Jeníkov, příspěvková organizace, 588 42, Větrný Jeníkov 171, IČ 70987556;
ukládá
ekonomickému odboru odepsat pohledávku za Základní školou a mateřskou školou Větrný Jeníkov, příspěvková organizace, 588 42, Větrný Jeníkov 171, IČ 70987556, ve výši 56 520 Kč z účetnictví kraje Vysočina;
povoluje
ve smyslu § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a na základě žádosti dle materiálu RK-39-2010-57, př. 11 úlevu z povinnosti zaplatit odvod dle materiálu RK-39-2010-57, př. 2 ve výši 72 875 Kč, Základní škole Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 se sídlem Nuselská 3240, 580 01 Havlíčkův Brod, IČ 70910961;
ukládá
ekonomickému odboru odepsat pohledávku za Základní školou Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 se sídlem Nuselská 3240, 580 01 Havlíčkův Brod, IČ 70910961, ve výši 72 875 Kč z účetnictví kraje Vysočina;
povoluje
ve smyslu § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a na základě žádosti dle materiálu RK-39-2010-57, př. 12 úlevu z povinnosti zaplatit odvod dle materiálu RK-39-2010-57, př. 3 ve výši 2 542 Kč, Českým drahám, a. s. se sídlem nábř. Ludvíka Svobody 1222/12, 110 00 Praha 1 - Nové Město, IČ 70994226. Tato úleva je povolena jako podpora malého rozsahu v souladu s Nařízením Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. prosince 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis;
ukládá
ekonomickému odboru odepsat pohledávku za organizací České drahy, a. s. se sídlem nábř. Ludvíka Svobody 1222/12, 110 00 Praha 1 - Nové Město, IČ 70994226, ve výši 2 542 Kč z účetnictví kraje Vysočina;
povoluje
ve smyslu § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a na základě žádosti dle materiálu RK-39-2010-57, př. 13 úlevu z povinnosti zaplatit odvod dle materiálu RK-39-2010-57, př. 4 ve výši 122 188 Kč, Základní škole Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 se sídlem Nuselská 3240, 580 01 Havlíčkův Brod, IČ 70910961;
ukládá
ekonomickému odboru odepsat pohledávku za Základní školou Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 se sídlem Nuselská 3240, 580 01 Havlíčkův Brod, IČ 70910961, ve výši 122 188 Kč z účetnictví kraje Vysočina;
povoluje
ve smyslu § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a na základě žádosti dle materiálu RK-39-2010-57, př. 14 úlevu z povinnosti zaplatit odvod dle materiálu RK-39-2010-57, př. 5 ve výši 40 Kč, Základní škole Žďár nad Sázavou, Komenského 6, Komenského 6, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ 48895229;
ukládá
ekonomickému odboru odepsat pohledávku za Základní školou Žďár nad Sázavou, Komenského 6, Komenského 6, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ 48895229, ve výši 40 Kč z účetnictví kraje Vysočina;
povoluje
ve smyslu § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a na základě žádosti dle materiálu RK-39-2010-57, př. 15 úlevu z povinnosti zaplatit odvod dle materiálu RK-39-2010-57, př. 6 ve výši 5 204 Kč organizaci STŘED, o. s., Mládežnická 229, 674 01 Třebíč, IČ 70870896. Tato úleva je povolena jako podpora malého rozsahu v souladu s Nařízením Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. prosince 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis;
ukládá
ekonomickému odboru odepsat pohledávku za organizací STŘED o. s., se sídlem Mládežnická 229, 674 01 Třebíč, IČ 70870896, ve výši 5 204 Kč z účetnictví kraje Vysočina;
povoluje
ve smyslu § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a na základě žádosti dle materiálu RK-39-2010-57, př. 16 úlevu z povinnosti zaplatit odvod dle materiálu RK-39-2010-57, př. 7 ve výši 2 398 Kč, Základní škole Jihlava, Jungmannova 6, příspěvkové organizaci, Jungmannova 6, 586 01 Jihlava, IČ 70882223;
ukládá
ekonomickému odboru odepsat pohledávku za Základní školou Jihlava, Jungmannova 6, příspěvkové organizaci, Jungmannova 6, 586 01 Jihlava, IČ 70882223, ve výši 2 398 Kč z účetnictví kraje Vysočina;
povoluje
ve smyslu § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a na základě žádosti dle materiálu RK-39-2010-57, př. 17 úlevu z povinnosti zaplatit odvod dle materiálu RK-39-2010-57, př. 8 ve výši 28 613 Kč organizaci Impuls Třebíč, Okružní 935, 674 01 Třebíč, IČ 26652366. Tato úleva je povolena jako podpora malého rozsahu v souladu s Nařízením Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. prosince 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis;
ukládá
ekonomickému odboru odepsat pohledávku za organizací Impuls Třebíč, Okružní 935, 674 01 Třebíč, IČ 26652366, ve výši 28 613 Kč z účetnictví kraje Vysočina;
povoluje
ve smyslu § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a na základě žádosti dle materiálu RK-39-2010-57, př. 18 úlevu z povinnosti zaplatit odvod dle materiálu RK-39-2010-57, př. 9 ve výši 25 889 Kč organizaci Impuls Třebíč, Okružní 935, 674 01 Třebíč, IČ 26652366. Tato úleva je povolena jako podpora malého rozsahu v souladu s Nařízením Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. prosince 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis;
ukládá
ekonomickému odboru odepsat pohledávku za organizací Impuls Třebíč, Okružní 935, 674 01 Třebíč, IČ 26652366, ve výši 25 889 Kč z účetnictví kraje Vysočina.
odpovědnost: ORR, EO
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2010-57.doc, RK-39-2010-57, př. 1, RK-39-2010-57, př. 2, RK-39-2010-57, př. 3, RK-39-2010-57, př. 4, RK-39-2010-57, př. 5, RK-39-2010-57, př. 6, RK-39-2010-57, př. 7, RK-39-2010-57, př. 8, RK-39-2010-57, př. 9, RK-39-2010-57, př. 10, RK-39-2010-57, př. 11, RK-39-2010-57, př. 12, RK-39-2010-57, př. 13, RK-39-2010-57, př. 14, RK-39-2010-57, př. 15, RK-39-2010-57, př. 16, RK-39-2010-57, př. 17, RK-39-2010-57, př. 18

58. Dodatek ke Smlouvě o realizaci grantového projektu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.01/02.0084
Usnesení 1932/39/2010/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o realizaci grantového projektu reg. č. CZ.1.07/1.1.01/02.0084 dle materiálu RK-39-2010-58, př. 2.
odpovědnost: ORR
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2010-58.doc, RK-39-2010-58, př. 1, RK-39-2010-58, př. 2

59. Penále za porušení rozpočtové kázně příjemců podpory v rámci grantových projektů financovaných z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Usnesení 1933/39/2010/RK
Rada kraje
povoluje
ve smyslu § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a na základě žádosti dle materiálu RK-39-2010-59, př. 5 úlevu z povinnosti zaplatit penále dle materiálu RK-39-2010-59, př. 1 ve výši 4 749 Kč Základní škole Budišov - příspěvkové organizaci, Budišov 221, 675 03 Budišov, IČ 70283915;
ukládá
ekonomickému odboru odepsat pohledávku za Základní školou Budišov - příspěvkovou organizaci, se sídlem Budišov 221, 675 03 Budišov, IČ 70283915, ve výši 4 749 Kč z účetnictví kraje Vysočina;
povoluje
ve smyslu § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a na základě žádosti dle materiálu RK-39-2010-59, př. 6 úlevu z povinnosti zaplatit penále dle materiálu RK-39-2010-59, př. 2 ve výši 12 183 Kč Základní škole Jihlava, Kollárova 30, se sídlem Kollárova 30, 586 01 Jihlava, IČ 70881413;
ukládá
ekonomickému odboru odepsat pohledávku za Základní školou Jihlava, Kollárova 30, se sídlem Kollárova 30, 586 01 Jihlava, IČ 70881413, ve výši 12 183 Kč z účetnictví kraje Vysočina;
povoluje
ve smyslu § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a na základě žádosti dle materiálu RK-39-2010-59, př. 7 úlevu z povinnosti zaplatit penále dle materiálu RK-39-2010-59, př. 3 ve výši 2 023 Kč Základní škole Velké Meziříčí, Sokolovská 470/13 se sídlem Sokolovská 470/13, 594 01 Velké Meziříčí, IČ 70282234;
ukládá
ekonomickému odboru odepsat pohledávku za Základní školou Velké Meziříčí, Sokolovská 470/13 se sídlem Sokolovská 470/13, 594 01 Velké Meziříčí, IČ 70282234, ve výši 2 023 Kč z účetnictví kraje Vysočina.
povoluje
ve smyslu § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a na základě žádosti dle materiálu RK-39-2010-59, př. 8 úlevu z povinnosti zaplatit penále dle materiálu RK-39-2010-59, př. 4 ve výši 2 437 Kč Mateřské škole Mozaika Jihlava, Březinova 114, příspěvkové organizaci se sídlem Březinova 114, 586 01 Jihlava, IČ 70993165;
ukládá
ekonomickému odboru odepsat pohledávku za Mateřskou školou Mozaika Jihlava, Březinova 114, příspěvková organizace se sídlem Březinova 114, 586 01 Jihlava, IČ 70993165, ve výši 2 437 Kč z účetnictví kraje Vysočina.
odpovědnost: ORR, EO
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2010-59.doc, RK-39-2010-59, př. 1, RK-39-2010-59, př. 2, RK-39-2010-59, př. 3, RK-39-2010-59, př. 4, RK-39-2010-59, př. 5, RK-39-2010-59, př. 6, RK-39-2010-59, př. 7, RK-39-2010-59, př. 8

60. Dodatek ke Smlouvě o realizaci grantového projektu č. CZ.1.07/1.1.01/02.0043 v rámci globálního grantu Zvyšování kvality ve vzdělávání v kraji Vysočina Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
A. Zítková, úředník oddělení grantových programů odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje ke schválení Dodatek č. 1 ke Smlouvě o realizaci grantového projektu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1934/39/2010/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o realizaci grantového projektu reg. č. CZ.1.07/1.1.01/02.0043 dle materiálu RK-39-2010-60, př. 2.
odpovědnost: ORR
termín: 20. 1. 2011
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2010-60.doc, RK-39-2010-60, př. 1, RK-39-2010-60, př. 2

61. Zpráva o zahájení realizace projektu KVALITA 10
A. Zítková, úředník oddělení grantových programů odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje na vědomí informaci o zahájení realizace daného projektu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1935/39/2010/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informace uvedené v materiálu RK-39-2010-61, př. 1;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-39-2010-61, př. 1.
odpovědnost: ORR
termín: 15. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2010-61.doc, RK-39-2010-61, př. 1

62. Fond Vysočiny - změna podmínek realizace projektu příjemce Miroslav Hort
A. Zítková, úředník oddělení grantových programů odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje ke schválení Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1936/39/2010/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny FV 002/238/10 uzavřené mezi krajem Vysočina a příjemcem Miroslavem Hortem s místem podnikání: Bohdalov 293, 592 13 Bohdalov, IČ: 65752252 dle materiálu RK-39-2010-62, př. 3.
odpovědnost: ORR
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2010-62.doc, RK-39-2010-62, př. 1, RK-39-2010-62, př. 2, RK-39-2010-62, př. 3

63. Návrh rozpočtového opatření - přijetí zálohové platby na globální grant Podpora nabídky dalšího vzdělávání v kraji Vysočina
A. Zítková, úředník oddělení grantových programů odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1937/39/2010/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu GG 3.2 OP VK o účelovou dotaci z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ve výši 7 784 179 Kč určenou na financování grantových projektů realizovaných v rámci globálního grantu Podpora nabídky dalšího vzdělávání v kraji Vysočina.
odpovědnost: ORR, EO
termín: 7. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2010-63.doc

64. Návrh na provedení rozpočtového opatření u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření. V průběhu jednání přišel L. Joukl. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1938/39/2010/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Doprava a § 2212 - Silnice spočívající ve zvýšení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím s účelovým znakem (ÚZ) 00000 o částku 24 663,59 tis. Kč , při současném snížení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím s účelovým znakem 00013 o stejnou částku 24 663,29 tis. Kč;
bere na vědomí
aktuální stav přílohy rozpočtu kraje Vysočina D1: Souvislé opravy silnic II. a III. tříd a opravy mostů v kraji Vysočina dle materiálu RK-39-2010-64, př. 2.
odpovědnost: ODSH, OE, KSÚSV
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2010-64.doc, RK-39-2010-64, př. 1, RK-39-2010-64, př. 2

65. Veřejná zakázka na služby: SJ propojení kraje Vysočina - 2 - vypracování projektové dokumentace na stavbu: II/410 Jemnice - Menhartice a II/410 Menhartice - hranice kraje , DSP a inženýrská činnost
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje návrh rozhodnout o zahájení uvedené podlimitní veřejné zakázky. Rada kraje upravený přijala návrh usnesení.
Usnesení 1939/39/2010/RK
Rada kraje
rozhoduje
zahájit zadávací řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce na akci: SJ propojení kraje Vysočina - 2 - vypracování projektové dokumentace na stavbu: II/410 Jemnice - Menhartice a II/410 Menhartice - hranice kraje , DSP a inženýrská činnost formou otevřeného řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se Zadávací dokumentací veřejné zakázky na služby dle materiálu RK-39-2010-65, př. 1;
jmenuje
 • komisi pro otevírání obálek veřejné zakázky na služby na SJ propojení kraje Vysočina - 2 - vypracování projektové dokumentace na stavbu: II/410 Jemnice - Menhartice a II/410 Menhartice - hranice kraje , DSP a inženýrská činnost dle materiálu RK-39-2010-65, př. 2upr1;
 • hodnotící komisi veřejné zakázky na služby na akci SJ propojení kraje Vysočina - 2 - vypracování projektové dokumentace na stavbu: II/410 Jemnice - Menhartice a II/410 Menhartice - hranice kraje , DSP a inženýrská činnost, dle doplněného materiálu RK-39-2010-65, př. 3upr1;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit řádný průběh zadávacího řízení na veřejnou zakázku na služby na akci: SJ propojení kraje Vysočina - 2 - vypracování projektové dokumentace na stavbu: II/410 Jemnice - Menhartice a II/410 Menhartice - hranice kraje , DSP a inženýrská činnost dle schváleného způsobu zadání, podmínek stanovených v zadávací dokumentaci veřejné zakázky na služby - dle materiálu RK-39-2010-65, př. 1 a v navržených termínech.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: dle schválených termínů
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2010-65.doc, RK-39-2010-65, př. 1, RK-39-2010-65, př. 2, RK-39-2010-65, př. 3

66. Veřejná zakázka na služby: SJ propojení kraje Vysočina - 2 - vypracování projektové dokumentace na stavbu: II/360 Štěpánovice - Výčapy , II/360 Výčapy - Slavice a II/360 Slavice - Střítež , DSP a inženýrská činnost
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje návrh rozhodnout o zahájení uvedené podlimitní veřejné zakázky. V průběhu jednání odešla M. Kružíková. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1940/39/2010/RK
Rada kraje
rozhoduje
zahájit zadávací řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce na akci: SJ propojení kraje Vysočina - 2 - vypracování projektové dokumentace na stavbu: II/360 Štěpánovice - Výčapy , II/360 Výčapy - Slavice a II/360 Slavice - Střítež , DSP a inženýrská činnost formou otevřeného řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se Zadávací dokumentací veřejné zakázky na služby dle materiálu RK-39-2010-66, př. 1;
jmenuje
 • komisi pro otevírání obálek veřejné zakázky na služby na SJ propojení kraje Vysočina - 2 - vypracování projektové dokumentace na stavbu: II/360 Štěpánovice - Výčapy, II/360 Výčapy - Slavice a II/360 Slavice - Střítež , DSP a inženýrská činnost dle materiálu
 • RK-39-2010-66, př. 2upr1;
 • hodnotící komisi veřejné zakázky na služby na akci SJ propojení kraje Vysočina - 2 - vypracování projektové dokumentace na stavbu: II/360 Štěpánovice - Výčapy, II/360 Výčapy - Slavice a II/360 Slavice - Střítež , DSP a inženýrská činnost, dle doplněného materiálu RK-39-2010-66, př. 3upr1;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit řádný průběh zadávacího řízení na veřejnou zakázku na služby na akci: SJ propojení kraje Vysočina - 2 - vypracování projektové dokumentace na stavbu: II/360 Štěpánovice - Výčapy , II/360 Výčapy - Slavice a II/360 Slavice - Střítež , DSP a inženýrská činnost dle schváleného způsobu zadání, podmínek stanovených v zadávací dokumentaci veřejné zakázky na služby - dle materiálu RK-39-2010-66, př. 1 a v navržených termínech.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: dle schválených termínů
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2010-66.doc, RK-39-2010-66, př. 1, RK-39-2010-66, př. 2, RK-39-2010-66, př. 3

67. Návrh na provedení rozpočtového opatření - účelová dotace ze státního rozpočtu poskytnutá v rámci Programu péče o krajinu pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření. V průběhu jednání přišla M. Kružíková. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1941/39/2010/RK
Rada kraje
schvaluje
 • zvýšení příjmové části rozpočtu kraje (pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu, účelový znak 15091) o účelovou dotaci z Ministerstva životního prostředí poskytnutou v rámci Programu péče o krajinu ve výši 26 400 Kč při současném zvýšení výdajové části rozpočtu kraje, kapitoly Doprava, § 2212 - Silnice, pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím (účelový znak 15091) o stejnou částku 26 400 Kč s určením pro KSÚSV;
 • zvýšení závazného ukazatele příspěvku na provoz u KSÚSV o účelovou dotaci ze státního rozpočtu na ošetření památného stromořadí u Jezdovic v k. ú. Třešť, v celkové výši 26 400 Kč.
odpovědnost: ODSH, OE, ředitel KSÚSV
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2010-67.doc

68. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - přijetí dotace na úhradu prokázaných výdajů souvisejících s úhradou preventivních opatření zabraňujících vzniku a šíření onemocnění tuberkulózou za II. čtvrtletí 2010
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, D. Buřičová, vedoucí oddělení zdravotní péče odboru zdravotnictví, předložili radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1942/39/2010/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4111 - Neinvestiční přijaté transfery z Všeobecné pokladní správy státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Zdravotnictví, § 3549 Ostatní speciální zdravotnická péče) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MF ČR ve výši 393 950 Kč na úhradu prokázaných výdajů souvisejících s úhradou preventivních opatření zabraňujících vzniku a šíření onemocnění tuberkulózou za II. čtvrtletí 2010.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2010-68.doc

69. Ukončení projektu Rekonstrukce budovy interny v Nemocnici Havlíčkův Brod
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, D. Buřičová, vedoucí oddělení zdravotní péče odboru zdravotnictví, sdělili radě kraje doplňující detaily k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1943/39/2010/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu projektu Rekonstrukce budovy interny v Nemocnici Havlíčkův Brod o připsané úroky za rok 2010 a účelovou dotaci z ROP JV ve výši 6 259 264,39 Kč;
 • převod konečného zůstatku ve výši 6 298 610,80 Kč a připsaných úroků za rok 2010 na zvláštním účtu projektu Rekonstrukce budovy interny v Nemocnici Havlíčkův Brod do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení projektu;
 • rozpočtové opatření spočívající ve snížení rozpočtu zvláštního účtu projektu Rekonstrukce budovy interny v Nemocnici Havlíčkův Brod ve výši převodu konečného zůstatku včetně připsaných úroků za rok 2010.
bere na vědomí
informaci o celkovém vyúčtování projektu dle materiálů RK-39-2010-69, př. 1, RK-39-2010-69, př. 2.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ekonomický odbor
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2010-69.doc, RK-39-2010-69, př. 1, RK-39-2010-69, př. 2

70. Návrh na změnu investičního plánu Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, D. Buřičová, vedoucí oddělení zdravotní péče odboru zdravotnictví, seznámili radu kraje s žádostí Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace o změnu investičního plánu na rok 2010. V průběhu jednání odešel L. Joukl. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1944/39/2010/RK
Rada kraje
schvaluje
převod prostředků investiční dotace na rok 2010 ve výši 1 380 630 Kč na vybavení call-centra z rozpočtu kraje do investičního fondu Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace nejpozději do 23. 12. 2010;
souhlasí
se zařazením investiční akce Firewall za 230 tis. Kč do investičního plánu Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace pro rok 2010 s tím, že tuto akci bude nemocnice financovat z vlastních zdrojů investičního fondu;
ukládá
řediteli Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, předložit odboru zdravotnictví do 30. 9. 2011 kopie zaplacených faktur či jiných dokladů včetně bankovních výpisů
dokladujících úhradu všech investičních i neinvestičních závazků na vybudování a vybavení call-centra s realizací v roce 2011.
odpovědnost: odbor zdravotnictví a ředitel Nemocnice Jihlava, p. o.
termín: 30. 9. 2011
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2010-70.doc

71. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví včetně změny závazných ukazatelů na kapitole Zdravotnictví
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, D. Buřičová, vedoucí oddělení zdravotní péče odboru zdravotnictví, předložili radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví. V průběhu jednání přišel L. Joukl. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1945/39/2010/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření v rámci výdajové časti rozpočtu kraje, kapitoly Zdravotnictví a § 3522 - Ostatní nemocnice spočívající ve zvýšení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 240 570 Kč s určením pro:
  • Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci…   1 280 Kč;
  • Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci………… 119 300 Kč;
  • Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci………. 95 790 Kč;
  • Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci                   24 200 Kč;
při současném snížení položky 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o stejnou částku 240 570 Kč, z toho:
 • Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci o 1 280 Kč;
 • Nemocnice Jihlava, příspěvkovou organizaci o 119 300 Kč;
 • Nemocnice Pelhřimov, příspěvkovou organizaci o 95 790 Kč;
 • Nemocnice Třebíč, příspěvkovou organizaci o 24 200 Kč;
 • snížení závazného ukazatele „Investiční dotace“ pro:
 • Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci o 1 280 Kč;
 • Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci o 119 300 Kč;
 • Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci o 95 790 Kč;
 • Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci o 24 200 Kč;
 • navýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro:
 • Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci o 1 280 Kč;
 • Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci o 119 300 Kč;
 • Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci o 95 790 Kč;
 • Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci o 24 200 Kč;
s určením na zajištění nákupu na vyjmenované licenční dovybavení nemocnic kraje Vysočina dle rozsahu schváleném usnesením č. 1445/29/2010/RK.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitelé Nemocnice Havlíčkův Brod, Nemocnice Jihlava, Nemocnice Pelhřimov, Nemocnice Třebíč
termín: 30. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2010-71.doc

72. Návrh na rozpočtové opatření u Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace včetně změny závazných ukazatelů
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, D. Buřičová, vedoucí oddělení zdravotní péče odboru zdravotnictví, předložili radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1946/39/2010/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření v rámci výdajové časti rozpočtu kraje, kapitoly Zdravotnictví a § 3522 - Ostatní nemocnice spočívající ve zvýšení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím (ÜZ 00054) o částku 60 000 Kč s určením pro Nemocnici Jihlava při současném snížení položky 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím (ÚZ 00054) o stejnou částku 60 000 Kč;
 • snížení závazného ukazatele Investiční dotace pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, o 60 tis. Kč v souvislosti s rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví o poskytnutí dotace na projekt Modernizace a obnova přístrojového vybavení Kardiovaskulárního centra Nemocnice Jihlava;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci o 60 tis. Kč v souvislosti s rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví o poskytnutí dotace na projekt Modernizace a obnova přístrojového vybavení Kardiovaskulárního centra Nemocnice Jihlava.
odpovědnost: ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, OZ, OE
termín: 30. 06. 2011
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2010-72.doc

73. Hmotná zainteresovanost ředitelů zdravotnických zařízení
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, D. Buřičová, vedoucí oddělení zdravotní péče odboru zdravotnictví, podali radě kraje doplňující komentář k návrhu na odměňování ředitelů zdravotnických zařízení. Závěrem diskuse rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1947/39/2010/RK
Rada kraje
stanoví
 • odměny pro ředitele nemocnic zřizovaných krajem Vysočina dle materiálu RK-39-2010-73, př. 2upr1;
 • mimořádné odměny ředitelkám příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina na úseku zdravotnictví dle materiálu RK-39-2010-73, př. 2upr1;
schvaluje
zvýšení závazného ukazatele Limit mzdových prostředků na rok 2010 u zdravotnických zařízení zřizovaných krajem Vysočina dle materiálu RK-39-2010-73, př. 2upr1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelé zdravotnických zařízení
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2010-73.doc, RK-39-2010-73, př. 1, RK-39-2010-73, př. 2

74. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, D. Buřičová, vedoucí oddělení zdravotní péče odboru zdravotnictví, předložili radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1948/39/2010/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví dle rozpisu uvedeném v materiálu RK-39-2010-74, př. 1;
 • navýšení závazného ukazatele Investiční dotace pro:
  • Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci o 736 060 Kč;
  • Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci o 999 710 Kč;
  • Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci o 242 970 Kč;
  • Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci o 714 860 Kč;
  • Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci o 467 200 Kč
s určením na zajištění investic na bezdrátové technologie a nákup SW v nemocnicích kraje Vysočina dle rozsahu uvedeném v materiálu RK-39-2010-74; převod prostředků investiční dotace bude realizován do investičních fondů nemocnic;
 • navýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz pro:
   • Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci o 218 700 Kč;
   • Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci o 420 500 Kč
s určením na zajištění nákup SW v nemocnicích kraje Vysočina dle rozsahu uvedeném v materiálu RK-39-2010-74;
ukládá
ředitelům nemocnic předložit odboru zdravotnictví do 30. 4. 2011 kopie zaplacených faktur či jiných dokladů včetně bankovních výpisů dokladujících úhradu všech investičních i neinvestičních závazků na bezdrátové technologie a nákup SW realizovaných v roce 2011.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitelé nemocnic zřizovaných krajem
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2010-74.doc, RK-39-2010-74, př. 1

75. Návrh na poskytnutí darů z kapitoly Zdravotnictví
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, D. Buřičová, vedoucí oddělení zdravotní péče odboru zdravotnictví, informovali radu kraje o předloženém návrhu na poskytnutí darů z kapitoly Zdravotnictví. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1949/39/2010/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
OZ
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2010-75.doc, RK-39-2010-75, př. 1

76. Návrh rozpočtového opatření - Nemocnice Třebíč dotační program Rezidenční místa 2010
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, D. Buřičová, vedoucí oddělení zdravotní péče odboru zdravotnictví, předložili radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1950/39/2010/RK
Rada kraje
schvaluje
 • zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2010 u položky 4116 - Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu o účelovou dotaci poskytnutou Ministerstvem zdravotnictví ČR v rámci dotačního programu Rezidenční místa 2009 (ÚZ 35015) ve výši 21 510 Kč pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci;
 • zvýšení výdajové části rozpočtu na rok 2010, kapitoly Zdravotnictví, § 3522 - Ostatní nemocnice, položky 5331 - Příspěvky na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím (ÚZ 35015) o částku 21 510 Kč s určením pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci;
 • změnu závazného ukazatele Příspěvek na provoz na rok 2010 určenou v rámci státního dotačního programu Rezidenční místa 2009 na úhradu nákladů spojených se specializačním vzděláváním rezidenta o částku 21 510 Kč u Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace (rozhodnutí č.j. 16717/2009/VZV/RM/ROZ-III.) s tím, že prostředky budou poukázány nemocnici ve výši poukázané Ministerstvem zdravotnictví na účet kraje.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický; ředitel Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2010-76.doc, RK-39-2010-76, př. 1

82. Zrušení zadávacího řízení pro projekt „Technologické centrum“, realizovaného v rámci IOP
P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, informoval radu kraje o návrhu zrušit zadávací řízení pro uvedený projekt. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1951/39/2010/RK
Rada kraje
rozhoduje
zrušit zadávací řízení „Vybudování technologického centra kraje Vysočina“ a „Vybudování síťové infrastruktury“;
ukládá
odboru informatiky odeslat oznámení o zrušení zadávacího řízení k uveřejnění v informačním systému.
odpovědnost: odbor informatiky, odbor majetkový
termín: 10. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2010-82

83. Rozprava členů rady
Bez rozsáhlejší diskuse.

J. Běhounek ukončil zasedání rady kraje č. 39/2010 s tím, že další zasedání se bude konat dne 21. 12. 2010, v 9:00 hod. v zasedací místnosti Rady kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.MUDr. Jiří Běhounek
hejtman kraje Vysočina

Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 39/2010 dne 7. 12. 2010.
Zapsala: M. Jakoubková, dne 8. 12. 2010 (zápis pořízen na základě záznamu).
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz