Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis rady 38/2010

zápis rk
Zápis ze zasedání rady kraje č. 38/2010, které se konalo dne 29. 11. 2010 v zasedací místnosti Rady kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 37/2010
Přítomno 9 členů rady viz prezenční listina ze dne 29. 11. 2010.
Zasedání rady kraje zahájil hejtman J. Běhounek.
K navrženému programu jednání nebyly vzneseny návrhy na jeho úpravu a rada kraje přijala navržený program jednání:
 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 37/2010
 2. Rozhodnutí o změně Rozhodnutí o poskytnutí dotace na globální granty Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 3. Projekt GENDER FOKUS - žádost o platbu
 4. Soutěž SKUTEK ROKU 2010
 5. Návrh Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování účelových dotací z rozpočtu kraje Vysočina Místním akčním skupinám Vysočiny
 6. Aktualizace Programu rozvoje kraje Vysočina
 7. Vyhlášení 4. výzvy předkladatelům projektových žádostí o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v rámci globálních grantů kraje Vysočina v oblastech podpory 1.2 a 1.3
 8. Zásady pro poskytování dotací - Místní Agenda 21 a Zdraví 21
 9. Poskytnutí dotace na dofinancování projektu nestátní neziskové organizace dle Zásad Zastupitelstva kraje 11/08 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
 10. Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování účelových dotací z rozpočtu kraje Vysočina v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny pro rok 2011
 11. Rozhodnutí o zrušení veřejné zakázky Regionální inovační strategie kraje Vysočina
 12. Pravidla Rady kraje Vysočina pro přidělování dotací na pořádání celoročních volnočasových aktivit pro děti a mládež
 13. Žádost na vznik nových Krajských center talentované mládeže v lyžování a Taekwondu
 14. Pravidla Rady kraje Vysočina na přidělování dotací na celoroční sportovní aktivity pro handicapované sportovce
 15. Dotace na přímé výdaje na vzdělávání na rok 2010 a na rozvojový program Hustota a Specifika - úprava rozpočtu škol a školských zařízení k 15. 11. 2010
 16. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Podpora reprezentace kraje Vysočina na mistrovství ČR, Evropy a světa
 17. Poskytnutí systémové podpory městům dle zásad zastupitelstva kraje
 18. Změny ve školském rejstříku
 19. Projektové záměry příspěvkové organizace Vyšší odborná škola a Obchodní akademie Chotěboř
 20. Projektové záměry příspěvkové organizace Střední průmyslová škola Třebíč
 21. Projekt Vzdělávání energetiků na Vysočině - splnění akceptačního kritéria pro pokračování projektu a Roční specifikace aktivit pro rok 2011
 22. Harmonogram projednávání návrhu opatření k řešení dopadů demografického vývoje do středních škol zřizovaných krajem
 23. Návrh na zařazení nové akce SUPŠ Jihlava-Helenín - havárie náhonu
 24. Uzavření smluv o zřízení věcného břemene pro stavbu II/347 Světlá nad Sázavou - D1, 1. stavba
 25. Uzavření smlouvy zakládajících právo kraje Vysočina jako investora provést stavbu v rámci majetkoprávní přípravy stavby II/405 Příseka obchvat
 26. Návrh na zařazení nové akce Domov pro seniory Mitrov - Stavební úpravy oddělení se zvláštním režimem do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M7 - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Nemovitý majetek
 27. Nabytí nemovitého majetku bezúplatným převodem ze správy Pozemkového fondu ČR do vlastnictví kraje Vysočina
 28. Uzavření smlouvy zakládající právo provést stavbu - k. ú. Jakubín
 29. Dodatek ke Smlouvě o nájmu věcí nemovitých mezi krajem Vysočina a Nemocnicí Jihlava, příspěvkovou organizací
 30. Prodej pozemku a v k. ú. a obci Bystřice nad Pernštejnem
 31. Veřejná zakázka na služby Pavilon urgentní a intenzivní péče - výkon technického dozoru investora
 32. Prodej pozemku v k. ú. Píšť u Humpolce - zveřejnění záměru prodeje
 33. Koupě pozemku v k. ú. Štěpánovice u Jaroměřic nad Rokytnou a obci Výčapy
 34. Smlouva o budoucí darovací smlouvě - k. ú. Chotěboř
 35. Smlouvy uzavírané příspěvkovými organizacemi zřizovanými krajem Vysočina
 36. Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy v kraji Vysočina s předpokládaným použitím prostředků státního rozpočtu
 37. Předání majetku do správy Ústavu sociální péče Zboží, příspěvkové organizací
 38. Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
 39. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
 40. Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicí III/1316 Jihlava - Zborná
 41. Prodej nemovitosti v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
 42. Koupě pozemků v k. ú. a obci Jihlava
 43. Uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě v k. ú. a obci Věž
 44. Vyřazení akce ÚSP Jinošov - Transformace ÚSP Jinošov I z kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M8 - Investice v sociálních věcech
 45. Návrh na úpravu zřizovací listiny Domova důchodců Ždírec, příspěvkové organizace
 46. Dofinancování neuznatelných nákladů projektu Podpora systému primární prevence sociálně patologických jevů - individuální projekt
 47. Návrh vypořádání movitého majetku v souvislosti s ukončením provozování Domova důchodců Velký Újezd
 48. Dofinancování neuznatelných nákladů projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území kraje Vysočina - individuální projekt
 49. Návrh odměn pro ředitele příspěvkových organizací na úseku sociálních služeb
 50. Návrh na dofinancování nestátních neziskových organizací poskytujících sociální služby v kraji Vysočina pro kalendářní rok 2010 a návrh na rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci
 51. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci
 52. Návrh na změny v dokumentaci projektu Interní pavilon v Nemocnici Nové Město na Moravě
 53. Návrh na uložení opatření na základě výsledku veřejnosprávní kontroly
 54. Informace o porušení rozpočtové kázně
 55. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví
 56. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví pro Zdravotnickou záchrannou službu kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci v roce 2010
 57. Informace o LSPP za období do 30. 9. 2010
 58. Návrh na úpravu zřizovací listiny Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
 59. Návrh rozpočtového opatření - finanční plnění vyplývající z agendy příkazních smluv dle stavu k 31. 10. 2010 u kapitoly Zdravotnictví
 60. Návrh rozpočtu kraje Vysočina na rok 2011
 61. Návrh na provedení rozpočtového opatření - dotace na sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011
 62. Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu kraje Vysočina v období leden - říjen 2010
 63. Návrh Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu turistických informačních center v kraji Vysočina
 64. Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace k projektu CZ 0012 Kulturní dědictví Vysočiny v rámci FM EHP/Norska
 65. Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu společenských a kulturních aktivit obcí kraje Vysočina souvisejících zejména s oslavami či připomenutím významných výročí obcí - návrh na změnu
 66. Dodatek ke Smlouvě o půjčce za účelem realizace projektu REILA 2009 a návrh příslušného rozpočtového opatření s tím související
 67. Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina na realizaci Standardu ICT vybavení organizací zřizovaných krajem Vysočina 2011
 68. Smlouva o připojení k páteřní optické síti ROWANet
 69. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Doprava
 70. Rozhodnutí o uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z ROP JV na projekty dopravní infrastruktury
 71. Stanovení rozsahu základní dopravní obslužnosti kraje Vysočina pro rok 2011
 72. Veřejná zakázka II/402 Třešť - Nádražní ul. - dodatečné stavební práce
 73. Zařazení akcí D1 mimoúrovňová křižovatka Měšín a II/360 Jimramov - Horka do kapitoly Doprava, příloha D2 - Investice v dopravě
 74. Návrh Dodatku č. 4 Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v kraji Vysočina pro období 2007 - 2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití
 75. Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
 76. Změna Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací kraje Vysočina
 77. Žádost města Třebíč o poskytnutí finančních prostředků ze ZBÚ - podzemní vody kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
 78. Darovací smlouva
 79. Náhrada výdělku
 80. Návrh na udělení odměn členům řídicích výborů grantových programů Fondu Vysočiny
 81. Návrh na udělení odměn členům výborů a komisí kraje Vysočina
 82. Odvolání a jmenování člena Legislativního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina
 83. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - žádost městyse Strážek o dotaci na úhradu části nákladů na odstranění povodňových škod
 84. Program prevence kriminality kraje Vysočina na rok 2011
 85. Návrh Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro udělování medailí kraje Vysočina
 86. Zhodnocení činnosti Legislativního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina za rok 2010 a plán činnosti na rok 2011
 87. Dotace významným kulturním, sportovním a společenským akcím v kraji Vysočina v roce 2011 (VIP akce)
 88. Jednací řád Zastupitelstva kraje Vysočina
 89. Rejstřík příspěvkových organizací
 90. Odvolání a jmenování člena Komise pro sport a volný čas Rady kraje Vysočina
 91. Odvolání a jmenování člena Komise kultury, cestovního ruchu a vnějších vztahů Rady kraje Vysočina
 92. Odvolání a jmenování člena Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina
 93. Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace Ústav sociální péče Jinošov
 94. Návrh dodatku ke smlouvě uzavřené mezi krajem Vysočina a Městysem Opatov
 95. Rozprava členů rady
Usnesení 1776/38/2010/RK
Rada kraje
schvaluje
navržený program jednání.
odpovědnost: rada kraje
termín: 29. 11. 2010
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
K zápisu ze zasedání rady kraje č. 37/2010 nebyly vzneseny žádné připomínky.

02. Rozhodnutí o změně Rozhodnutí o poskytnutí dotace na globální granty Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje ke schválení Rozhodnutí o změně Rozhodnutí o poskytnutí dotace na globální granty. Projednávání se zúčastnili D. Vichr, vedoucí oddělení strategického plánování odboru regionálního rozvoje, P. Tlustoš, úředník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků ES odboru regionálního rozvoje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1777/38/2010/RK
Rada kraje
schvaluje
 • znění Rozhodnutí č. 3 o změně Rozhodnutí o poskytnutí dotace na globální grant Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost reg. č. CZ.1.07/1.1.01, CZ.1.07/1.2.02 a CZ.1.07/1.3.02 dle materiálů RK-38-2010-02, př. 1, RK-38-2010-02, př. 2 a RK-38-2010-02, př. 3;
 • znění Rozhodnutí č. 1 o změně Rozhodnutí o poskytnutí dotace na globální grant Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost reg. č. CZ.1.07/3.2.09 dle materiálu RK-38-2010-02, př. 4.
odpovědnost: ORR
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2010-02.doc, RK-38-2010-02, př. 1, RK-38-2010-02, př. 2, RK-38-2010-02, př. 3, RK-38-2010-02, př. 4

03. Projekt GENDER FOKUS - žádost o platbu
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, upřesnila radě kraje předložený materiál. Projednávání se zúčastnili D. Vichr, vedoucí oddělení strategického plánování odboru regionálního rozvoje, P. Tlustoš, úředník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků ES odboru regionálního rozvoje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1778/38/2010/RK
Rada kraje
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálech RK-38-2010-03, př. 1 a RK-38-2010-03, př. 2.
odpovědnost: ORR
termín: 30. 11. 2010
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2010-03.doc, RK-38-2010-03, př. 1, RK-38-2010-03, př. 2

04. Soutěž SKUTEK ROKU 2010
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, seznámila radu kraje s navrhovanou úpravou dané přílohy. Projednávání se zúčastnili D. Vichr, vedoucí oddělení strategického plánování odboru regionálního rozvoje, P. Tlustoš, úředník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků ES odboru regionálního rozvoje. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1779/38/2010/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje vyhlásit soutěž o cenu kraje Vysočina s názvem SKUTEK ROKU 2010 dle materiálu RK-38-2010-04, př. 1upr1.
odpovědnost: ORR
termín: 30. 6. 2011
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2010-04.doc, RK-38-2010-04, př. 1

05. Návrh Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování účelových dotací z rozpočtu kraje Vysočina Místním akčním skupinám Vysočiny
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit uvedený návrh Zásad. Projednávání se zúčastnili D. Vichr, vedoucí oddělení strategického plánování odboru regionálního rozvoje, P. Tlustoš, úředník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků ES odboru regionálního rozvoje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1780/38/2010/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování účelových dotací z rozpočtu kraje Vysočina Místním akčním skupinám Vysočiny dle materiálu  RK-38-2010-05, př. 1.
odpovědnost: ORR
termín: 14. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2010-05.doc, RK-38-2010-05, př. 1

06. Aktualizace Programu rozvoje kraje Vysočina
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje prodloužit aktualizaci Programu rozvoje kraje Vysočina. Projednávání se zúčastnili D. Vichr, vedoucí oddělení strategického plánování odboru regionálního rozvoje, P. Tlustoš, úředník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků ES odboru regionálního rozvoje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1781/38/2010/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje uložit radě kraje pokračovat v aktualizaci Programu rozvoje kraje Vysočina dle harmonogramu obsaženém v materiálu RK-38-2010-06, př. 1.
odpovědnost: ORR
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2010-06.doc, RK-38-2010-06, př. 1, RK-38-2010-06, př. 2

07. Vyhlášení 4. výzvy předkladatelům projektových žádostí o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v rámci globálních grantů kraje Vysočina v oblastech podpory 1.2 a 1.3
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, upřesnila radě kraje předložený návrh. Projednávání se zúčastnili D. Vichr, vedoucí oddělení strategického plánování odboru regionálního rozvoje, P. Tlustoš, úředník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků ES odboru regionálního rozvoje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1782/38/2010/RK
Rada kraje
vyhlašuje
4. výzvu předkladatelům grantových projektů k předkládání projektových žádostí o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost do:
 • oblasti podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami dle materiálu RK-38-2010-07, př. 1;
 • oblasti podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení dle materiálu RK-38-2010-07, př. 2
s účinností od 1. 12. 2010;
ukládá
Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina zveřejnit výzvy předkladatelům grantových projektů k předkládání projektových žádostí o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost dle předložených textů s účinností od 1. 12. 2010.
odpovědnost: ORR
termín: 1. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2010-07.doc, RK-38-2010-07, př. 1, RK-38-2010-07, př. 2

08. Zásady pro poskytování dotací - Místní Agenda 21 a Zdraví 21
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit uvedený návrh Zásad. Projednávání se zúčastnili D. Vichr, vedoucí oddělení strategického plánování odboru regionálního rozvoje, P. Tlustoš, úředník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků ES odboru regionálního rozvoje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1783/38/2010/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu naplňování a propagace principů místní Agendy 21 a Zdraví 21 v kraji Vysočina dle materiálu RK-38-2010-08, př. 1.
odpovědnost: ORR
termín: průběžně
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2010-08.doc, RK-38-2010-08, př. 1

09. Poskytnutí dotace na dofinancování projektu nestátní neziskové organizace dle Zásad Zastupitelstva kraje 11/08 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje poskytnout dotace na dofinancování projektu nestátní neziskové organizace. Projednávání se zúčastnili D. Vichr, vedoucí oddělení strategického plánování odboru regionálního rozvoje, P. Tlustoš, úředník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků ES odboru regionálního rozvoje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1784/38/2010/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout dotaci z kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje na dofinancování projektu nestátní neziskové organizace Diecézní charita Brno, se sídlem: třída Kpt. Jaroše 1928/9, 60200 Brno, IČO: 44990260 dle materiálu RK-38-2010-09, př. 2 v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina na dofinancování projektů nestátních neziskových organizací v oblasti podpory 3.2. Regionálního operačního programu Jihovýchod.
odpovědnost: ORR, OE
termín: 14. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2010-09.doc, RK-38-2010-09, př. 1, RK-38-2010-09, př. 2

10. Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování účelových dotací z rozpočtu kraje Vysočina v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny pro rok 2011
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit shora uvedený návrh Zásad. Projednávání se zúčastnili D. Vichr, vedoucí oddělení strategického plánování odboru regionálního rozvoje, P. Tlustoš, úředník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků ES odboru regionálního rozvoje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1785/38/2010/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování účelových dotací z rozpočtu kraje Vysočina v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny dle materiálu RK-38-2010-10, př. 1.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje
termín: 14. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2010-10.doc, RK-38-2010-10, př. 1, RK-38-2010-10, př. 2, RK-38-2010-10, př. 3, RK-38-2010-10, př. 4

11. Rozhodnutí o zrušení veřejné zakázky Regionální inovační strategie kraje Vysočina
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, informovala radu kraje o návrhu zrušit uvedenou veřejnou zakázku. Projednávání se zúčastnili D. Vichr, vedoucí oddělení strategického plánování odboru regionálního rozvoje, P. Tlustoš, úředník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků ES odboru regionálního rozvoje.
Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1786/38/2010/RK
Rada kraje
rozhoduje
v souladu s ustanovením § 84 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zrušit zadávací řízení na podlimitní veřejnou zakázku Regionální inovační strategie kraje Vysočina;
ukládá
Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina zajistit zveřejnění oznámení o zrušení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku Regionální inovační strategie kraje Vysočina .
odpovědnost: ORR
termín: 30. 11. 2010
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2010-11.doc, RK-38-2010-11, př. 1, RK-38-2010-11, př. 2, RK-38-2010-11, př. 3

90. Odvolání a jmenování člena Komise pro sport a volný čas Rady kraje Vysočina
M. Kružíková předložila radě kraje návrh odvolat a jmenovat člena komise pro sport a volný čas rady kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1787/38/2010/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: OSH
termín: 29. 11. 2010
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2010-90.doc, RK-38-2010-90, př. 1

12. Pravidla Rady kraje Vysočina pro přidělování dotací na pořádání celoročních volnočasových aktivit pro děti a mládež
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, informoval radu kraje o návrhu jmenovat níže uvedenou hodnotící komisi. Projednávání se zúčastnil K. Ubr, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1788/38/2010/RK
Rada kraje
jmenuje
 • hodnotící komisi pro Pravidla Rady kraje Vysočina pro přidělování dotací na pořádání celoročních volnočasových aktivit pro děti a mládež ve složení:
ODS - Luboš Straka
KDU-ČSL - František Holas
ČSSD - Dagmar Nejedlá, Martin Paclík
KSČM - Roman Ondrušek
OŠMS - Věra Trávníková, Alena Mikulíková, Vilibald Prokop, Petr Horký
 • Dagmar Nejedlou předsedou hodnotící komise pro Pravidla Rady kraje Vysočina pro přidělování dotací na pořádání celoročních volnočasových aktivit pro děti a mládež.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: prosinec 2011
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2010-12.doc

13. Žádost na vznik nových Krajských center talentované mládeže v lyžování a Taekwondu
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, podal radě kraje doplňující komentář k předloženému materiálu. Projednávání se zúčastnil K. Ubr, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1789/38/2010/RK
Rada kraje
schvaluje
vznik KCTM v lyžování při Sportovním klubu Nové Město na Moravě, IČ - 43378480;
neschvaluje
vznik KCTM v Taekwondu při Sportovním klubu TAEKWONDO LACEK, o. s., IČ - 63257416.
odpovědnost: OŠMS
termín: 30.11. 2010
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2010-13.doc, RK-38-2010-13, př. 1, RK-38-2010-13, př. 2

14. Pravidla Rady kraje Vysočina na přidělování dotací na celoroční sportovní aktivity pro handicapované sportovce
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení shora uvedený návrh Pravidel. Projednávání se zúčastnil K. Ubr, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1790/38/2010/RK
Rada kraje
schvaluje
Pravidla Rady kraje Vysočina pro přidělování dotací na celoroční sportovní aktivity pro handicapované sportovce dle materiálu RK-38-2010-14, př. 1.
odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu
termín: průběžně
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2010-14.doc, RK-38-2010-14, př. 1

15. Dotace na přímé výdaje na vzdělávání na rok 2010 a na rozvojový program Hustota a Specifika - úprava rozpočtu škol a školských zařízení k 15. 11. 2010
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, sdělil radě kraje bližší podrobnosti k navrhovanému rozpočtovému opatření. Projednávání se zúčastnil K. Ubr, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1791/38/2010/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT na přímé výdaje na vzdělávání ve výši 3 158 tis. Kč dle materiálu RK-38-2010-15;
 • změnu závazných ukazatelů příspěvku na provoz právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj (příspěvkovým organizacím) o přímé výdaje na vzdělávání na rok 2010 dle materiálu RK-38-2010-15, př. 1 a o účelovou dotaci rozvojového programu Hustota a Specifika dle materiálu RK-38-2010-15, př. 3;
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí:
 • rozpis účelových prostředků na úhradu přímých výdajů na vzdělávání právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj dle materiálu RK-38-2010-15, př. 1 a právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce dle materiálu RK-38-2010-15, př. 2;
 • rozpis účelových prostředků rozvojového programu Hustota a Specifika právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj dle materiálu RK-38-2010-15, př. 3 a právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce dle materiálu RK-38-2010-15, př. 4.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: prosinec 2010
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2010-15.doc, RK-38-2010-15, př. 1, RK-38-2010-15, př. 2, RK-38-2010-15, př. 3, RK-38-2010-15, př. 4, RK-38-2010-15, př. 5

16. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Podpora reprezentace kraje Vysočina na mistrovství ČR, Evropy a světa
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření. Projednávání se zúčastnil K. Ubr, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1792/38/2010/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost Občanskému sdružení Motus Třebíč, I. Olbrachta 668/1, 674 01 Třebíč, IČ 26551586 ve výši 40 000 Kč na podporu účasti na sportovním mistrovství dle materiálu RK-38-2010-16, př. 2;
rozhoduje
neposkytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost Tomáši Peškovi, Rozsochatec 133, 582 72 Rozsochatec, IČ 45908125 ve výši 9 000 Kč na podporu účasti na sportovním mistrovství dle materiálu RK-38-2010-16, př. 1;
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu spočívající ve snížení § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělání (ÚZ 00320) o částku 40 000 Kč při současném zvýšení § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost (ÚZ 00309) o částku 40 000 Kč.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2010-16.doc, RK-38-2010-16, př. 1, RK-38-2010-16, př. 2

K bodům 17 19, odboru školství, mládeže a sportu, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku. V průběhu jednání odešel M. Hyský.

17. Poskytnutí systémové podpory městům dle zásad zastupitelstva kraje
Usnesení 1793/38/2010/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout peněžitý dar:
odpovědnost: OŠMS, OE
termín: 31. 1. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2010-17.doc, RK-38-2010-17, př. 1, RK-38-2010-17, př. 2, RK-38-2010-17, př. 3

18. Změny ve školském rejstříku
Usnesení 1794/38/2010/RK
Rada kraje
bere na vědomí
stanovisko OŠMS k záměrům změn ve školském rejstříku u školy zřizované jiným zřizovatelem než krajem Vysočina označených v materiálu RK-38-2010-18, př. 1 kódy 6A, 6B;
ukládá
OŠMS předložit žádosti o změny ve školském rejstříku škol a školských zařízení zřizovaných krajem na příslušný správní orgán, pokud rada kraje nebo zastupitelstvo kraje vysloví souhlas se záměrem;
doporučuje
zastupitelstvu kraje souhlasit se záměry změn ve školském rejstříku u škol a školských zařízení zřizovaných krajem Vysočina označených v materiálu RK-38-2010-18, př. 1 kódy 1A, 2A, 2B, 3A, 3B, 4A, 5A, 5B.
odpovědnost: OŠMS
termín: do 30. 1. 2011 odeslat příslušnému správnímu orgánu
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2010-18.doc, RK-38-2010-18, př. 1

19. Projektové záměry příspěvkové organizace Vyšší odborná škola a Obchodní akademie Chotěboř
Usnesení 1795/38/2010/RK
Rada kraje
souhlasí
s realizací projektových záměrů Vyšší odborné školy a Obchodní akademie Chotěboř:
odpovědnost: OŠMS
termín: 10. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2010-19.doc, RK-38-2010-19, př. 1, RK-38-2010-19, př. 2, RK-38-2010-19, př. 3

20. Projektové záměry příspěvkové organizace Střední průmyslová škola Třebíč
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, informoval radu kraje o návrhu vyslovit souhlasné stanovisko s realizací daných projektových záměru a sdělil stanoviska příslušných odborů. Projednávání se zúčastnil K. Ubr, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1796/38/2010/RK
Rada kraje
souhlasí
s realizací projektových záměrů příspěvkové organizace Střední průmyslová škola Třebíč:
odpovědnost: OŠMS
termín: 10. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2010-20.doc, RK-38-2010-20, př. 1, RK-38-2010-20, př. 2, RK-38-2010-20, př. 3, RK-38-2010-20, př. 4, RK-38-2010-20, př. 5, RK-38-2010-20, př. 6

21. Projekt Vzdělávání energetiků na Vysočině - splnění akceptačního kritéria pro pokračování projektu a Roční specifikace aktivit pro rok 2011
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu schválit dodatky ke smlouvě o spolupráci. Projednávání se zúčastnil K. Ubr, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1797/38/2010/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít:
 • Dodatek č. 2 ke Smlouvě o spolupráci při realizaci a financování společného projektu Vzdělávání energetiků na Vysočině dle materiálu RK-38-2010-21, př. 1;
 • Dodatek č. 3 ke Smlouvě o spolupráci při realizaci a financování společného projektu Vzdělávání energetiků na Vysočině dle materiálu RK-38-2010-21, př. 2.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: prosinec 2010
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2010-21.doc, RK-38-2010-21, př. 1, RK-38-2010-21, př. 2

22. Harmonogram projednávání návrhu opatření k řešení dopadů demografického vývoje do středních škol zřizovaných krajem
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje vzít na vědomí harmonogram projednávání Návrhu opatření. Projednávání se zúčastnil K. Ubr, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu. V průběhu jednání přišel M. Hyský. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1798/38/2010/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí harmonogram projednávání návrhu opatření k řešení dopadů demografického vývoje do středních škol zřizovaných krajem dle materiálu RK-38-2010-22, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2010-22.doc, RK-38-2010-22, př. 1

23. Návrh na zařazení nové akce SUPŠ Jihlava-Helenín - havárie náhonu
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s návrhem na zařazení nové akce do rozpočtu kraje. V průběhu jednání odešla M. Kružíková. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1799/38/2010/RK
Rada kraje
rozhoduje
zařadit novou akci SUPŠ Jihlava-Helenín - havárie náhonu do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1 - Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství.
odpovědnost: majetkový, ekonomický
termín: 10. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2010-23.doc, RK-38-2010-23, př. 1

V průběhu jednání přišla M. Kružíková. K bodům 24 43, odboru majetkového, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.

24. Uzavření smluv o zřízení věcného břemene pro stavbu II/347 Světlá nad Sázavou - D1, 1. stavba
Usnesení 1800/38/2010/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o zřízení věcného břemene mezi vlastníky pozemků uvedenými v materiálu RK-38-2010-24, př. 1 jako povinnými z věcného břemene a společností Telefónica O2 Czech Republic, a. s. jako oprávněným z věcného břemene za účelem zřízení (uložení), provozu, údržby a podzemního vedení a zařízení veřejné komunikační sítě s tím, že účastníkem smluv bude i kraj Vysočina jako stavebník vynucené přeložky podzemního vedení a zařízení veřejné komunikační sítě v případech, kdy povinným z věcného břemene není kraj Vysočina, za podmínek dle materiálu RK-38-2010-24, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 1. 6. 2011
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2010-24.doc, RK-38-2010-24, př. 1

25. Uzavření smlouvy zakládajících právo kraje Vysočina jako investora provést stavbu v rámci majetkoprávní přípravy stavby II/405 Příseka obchvat
Usnesení 1801/38/2010/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 6. 2011
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2010-25.doc

26. Návrh na zařazení nové akce Domov pro seniory Mitrov - Stavební úpravy oddělení se zvláštním režimem do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M7 - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Nemovitý majetek
Usnesení 1802/38/2010/RK
Rada kraje
rozhoduje
zařadit novou akci Domov pro seniory Mitrov - Stavební úpravy oddělení se zvláštním režimem do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M7 - Technická zhodnocení a vyjmenované opravy v sociálních organizacích;
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Nemovitý majetek spočívající ve snížení přílohy M5 - Investice ve školství o částku 1 750 tis. Kč při současném zvýšení přílohy M7 - Technická zhodnocení a vyjmenované opravy v sociálních organizacích o částku 1 750 tis. Kč.
odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický,
termín: listopad 2010
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2010-26.doc, RK-38-2010-26, př. 1

27. Nabytí nemovitého majetku bezúplatným převodem ze správy Pozemkového fondu ČR do vlastnictví kraje Vysočina
Usnesení 1803/38/2010/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout bezúplatně nabýt pozemek par. č. 362/4, zahrada, o výměře 840 m2, k. ú. Bedřichov u Jihlavy, obec Jihlava, z vlastnictví České republiky a správy Pozemkového fondu ČR do vlastnictví kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 14. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2010-27.doc, RK-38-2010-27, př. 1

28. Uzavření smlouvy zakládající právo provést stavbu - k. ú. Jakubín
Usnesení 1804/38/2010/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2010-28.doc, RK-38-2010-28, př. 1

29. Dodatek ke Smlouvě o nájmu věcí nemovitých mezi krajem Vysočina a Nemocnicí Jihlava, příspěvkovou organizací
Usnesení 1805/38/2010/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 7 ke Smlouvě o nájmu věcí nemovitých mezi krajem Vysočina a Nemocnicí Jihlava, příspěvkovou organizací dle materiálu RK-38-2010-29, př. 1.
odpovědnost: ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace, odbor majetkový
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2010-29.doc, RK-38-2010-29, př. 1

30. Prodej pozemku a v k. ú. a obci Bystřice nad Pernštejnem
Usnesení 1806/38/2010/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést úplatně pozemek par. č. 904/5 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 9 m2 v k. ú. a obci Bystřice nad Pernštejnem z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví společnosti E.ON Distribuce a. s. F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice za kupní cenu 750 Kč.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 14. prosince 2010
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2010-30.doc, RK-38-2010-30, př. 1

31. Veřejná zakázka na služby Pavilon urgentní a intenzivní péče - výkon technického dozoru investora
Usnesení 1807/38/2010/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2010-31.doc, RK-38-2010-31, př. 1, RK-38-2010-31, př. 2

32. Prodej pozemku v k. ú. Píšť u Humpolce - zveřejnění záměru prodeje
Usnesení 1808/38/2010/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce krajského úřadu kraje Vysočina záměr prodeje části pozemku par. č. 822/1 v k. ú. Píšť u Humpolce, obec Píšť situovaného uvnitř zaploceného areálu ZOD Hořice.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2010-32.doc, RK-38-2010-32, př. 1

33. Koupě pozemku v k. ú. Štěpánovice u Jaroměřic nad Rokytnou a obci Výčapy
Usnesení 1809/38/2010/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: prosinec 2010
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2010-33.doc, RK-38-2010-33, př. 1

34. Smlouva o budoucí darovací smlouvě - k. ú. Chotěboř
Usnesení 1810/38/2010/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě mezi krajem Vysočina a společností AGILE, se sídlem Mírové náměstí 133, Ústí nad Orlicí, PSČ 562 01, IČ: 150 30 741, kterou bude po realizaci převedena do vlastnictví kraje Vysočina stavba Obchodní centrum Chotěboř - stavba kruhové křižovatky s napojením na obchodní centrum a parkoviště, včetně všech pozemků touto stavbou zastavěných.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. ledna 2011
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2010-34.doc, RK-38-2010-34, př. 1

35. Smlouvy uzavírané příspěvkovými organizacemi zřizovanými krajem Vysočina
Usnesení 1811/38/2010/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením smluv na užívání nemovitého majetku dle materiálu RK-38-2010-35.
odpovědnost: ředitel Střední školy obchodu a služeb Jihlava, ředitel Střední uměleckoprůmyslová školy Jihlava-Helenín, Hálkova 42, ředitel Vyšší odborné školy a Střední odborné školy zemědělsko-technické Bystřice nad Pernštejnem, ředitel Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, ředitel Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace, ředitel Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace, odbor majetkový
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2010-35.doc

36. Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy v kraji Vysočina s předpokládaným použitím prostředků státního rozpočtu
Usnesení 1812/38/2010/RK
Rada kraje
rozhoduje
zahájit jednání s vlastníky vedenými v katastru nemovitostí v době uzavírání kupních smluv o koupi pozemků v rozsahu dle materiálu RK-38-2010-36, př. 1 do vlastnictví kraje Vysočina za kupní ceny 40 Kč/m2 u pozemků zastavěných silnicí III. třídy a 50 Kč/m2 u pozemků zastavěných silnicí II. třídy;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt pozemky v rozsahu dle materiálu RK-38-2010-36, př. 1 od vlastníků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání kupních smluv do vlastnictví kraje Vysočina za kupní ceny 40 Kč/m2 u pozemků zastavěných silnicí III. třídy a 50 Kč/m2 u pozemků zastavěných silnicí II. třídy
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 14. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2010-36.doc, RK-38-2010-36, př. 1

37. Předání majetku do správy Ústavu sociální péče Zboží, příspěvkové organizací
Usnesení 1813/38/2010/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje formu schválení dodatku Zřizovací listiny předat k hospodaření Ústavu sociální péče Zboží, příspěvkové organizaci majetek pořízený v rámci akce ÚSP Zboží - novostavba lůžkové části s chráněným bydlením.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 14. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2010-37.doc

38. Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
Usnesení 1814/38/2010/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení věcného břemene s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-38-2010-38, př. 1 a RK-38-2010-38, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2010-38.doc, RK-38-2010-38, př. 1, RK-38-2010-38, př. 2

39. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
Usnesení 1815/38/2010/RK
Rada kraje
souhlasí
se stavbami na pozemcích dle materiálu RK-38-2010-39, př. 1;
rozhoduje
 • uzavřít nepojmenované smlouvy, prokazující právo stavebníků provést stavby na pozemcích dle materiálu RK-38-2010-39, př. 1;
 • zveřejnit záměr darování částí pozemků zastavěných chodníky - par.č. 2721, 2721/8, 2721/12, 2721/13, 2828 a 2919 v k. ú. Nevcehle.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2010-39.doc, RK-38-2010-39, př. 1

40. Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicí III/1316 Jihlava - Zborná
Usnesení 1816/38/2010/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce záměr prodeje pozemku par. č. 283/5 odděleného geometrickým plánem č. 310-28/2010 z pozemku par. č. 283/1 v k. ú. Zborná;
doporučuje
zastupitelstvu kraje nabýt darem pozemky z vlastnictví statutárního města Jihlava do vlastnictví kraje Vysočina, v rozsahu dle materiálu RK-38-2010-40, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 14. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2010-40.doc, RK-38-2010-40, př. 1, RK-38-2010-40, př. 2

41. Prodej nemovitosti v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
Usnesení 1817/38/2010/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • převést budovu bez čp./če. stojící na pozemku st. par. č. 5062 a pozemky st. par. č. 5062 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 224 m2, par. č. 4175 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 11 m2, par. č. 4176 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 19 m2, par. č. 4177 ost. plocha, jiná plocha o výměře 41 m2, par. č. 907/9 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 2 328 m2, par. č. 907/13 - trvalý travní porost o výměře 346 m2, par. č. 907/14 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 1 785 m2, par. č. 907/15 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 737 m2 a par. č. 907/16 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 505 m2 v k. ú. a obci Havlíčkův Brod se všemi součástmi a příslušenstvím za dohodnutou kupní cenu ve výši 6 825 000 Kč z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví společnosti NIMIRU, spol. s r. o. se sídlem, Nádražní 128, PSČ: 580 01 Havlíčkův Brod IČ: 252 76 387 za podmínek kupní smlouvy dle materiálu RK-38-2010-41, př. 1;
 • nepřevést budovu bez čp./če. stojící na pozemku st. par. č. 5062 a pozemky st. par. č. 5062 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 224 m2, par. č. 907/13 - trvalý travní porost o výměře 346 m2, par. č. 907/14 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 1 785 m2 v k. ú. a obci Havlíčkův Brod z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví Ivana Šildbergera;
 • nepřevést budovu bez čp./če. stojící na pozemku st. par. č. 5062 z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví organizace JUNÁK svaz skautů a skautek ČR, Středisko Havlíčkův Brod I. - Bobři.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 14. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2010-41.doc, RK-38-2010-41, př. 1, RK-38-2010-41, př. 2, RK-38-2010-41, př. 3

42. Koupě pozemků v k. ú. a obci Jihlava
Usnesení 1818/38/2010/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt dle GP č. 5271-157/2009 nově oddělené pozemky par. č. 462/6 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 60 m2, par. č. 6177/4 - ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 1 054 m2 a par. č. 6177/39 - ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 29 m2 a dále pozemky par. č. 6177/33 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 260 m2 a par. č. 6177/34 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 176 m2 v k. ú. a obci Jihlava z vlastnictví České republiky a práva hospodařit s majetkem státu pro Povodí Moravy, s. p., se sídlem Dřevařská 932/11, 601 75 Brno do vlastnictví kraje Vysočina za kupní cenu 951 600 Kč.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 6. 2011
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2010-42.doc, RK-38-2010-42, př. 1

43. Uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě v k. ú. a obci Věž
Usnesení 1819/38/2010/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 6. 2011
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2010-43.doc, RK-38-2010-43, př. 1

44. Vyřazení akce ÚSP Jinošov - Transformace ÚSP Jinošov I z kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M8 - Investice v sociálních věcech
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, podal radě kraje doplňující komentář k navrhovanému vyřazení akce ÚSP Jinošov - Transformace ÚSP Jinošov I. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1820/38/2010/RK
Rada kraje
rozhoduje
vyřadit akci ÚSP Jinošov - Transformace ÚSP Jinošov I z kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M8 - Investice v sociálních věcech.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 20. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2010-44.doc

V průběhu jednání odešel L. Joukl. K bodům 78 81, odboru sekretariátu hejtmana, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.

78. Darovací smlouva
Usnesení 1821/38/2010/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dar dobročinnému fondu ViZa, náměstí Národa 4, 880 08 Užhorod, Ukrajinská republika, dle materiálu RK-38-2010-78, př. 1.
odpovědnost: OI
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2010-78.doc, RK-38-2010-78, př. 1

79. Náhrada výdělku
Usnesení 1822/38/2010/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje stanovit výši paušální částky 200 Kč za 1 hodinu, která bude poskytována jako náhrada výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněným členům zastupitelstva, kteří nejsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru, za podmínek dle materiálu RK-38-2010-79.
odpovědnost: OSH, OE
termín: 14. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2010-79.doc

80. Návrh na udělení odměn členům řídicích výborů grantových programů Fondu Vysočiny
Usnesení 1823/38/2010/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit odměny pro členy a garanty řídicích výborů grantových programů Fondu Vysočiny za období 1. 6. 2010 - 30. 11. 2010 dle materiálu RK-38-2010-80, př. 1.
odpovědnost: OSH, oddělení řízení lidských zdrojů
termín: 14. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2010-80.doc, RK-38-2010-80, př. 1

81. Návrh na udělení odměn členům výborů a komisí kraje Vysočina
Usnesení 1824/38/2010/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit:
 • odměny pro předsedy, místopředsedy a členy výborů zastupitelstva kraje za období 1. 6. 2010 - 30. 11. 2010 dle materiálu RK-38-2010-81, př. 1;
 • odměny pro předsedy, místopředsedy a členy komisí rady kraje za období 1. 6. 2010 - 30. 11. 2010 dle materiálu RK-38-2010-81, př. 2upr1.
odpovědnost: OSH, oddělení řízení lidských zdrojů
termín: 14. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2010-81.doc, RK-38-2010-81, př. 1, RK-38-2010-81, př. 2

82. Odvolání a jmenování člena Legislativního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje odvolat a jmenovat člena legislativního výboru. V průběhu jednání přišel L. Joukl. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1825/38/2010/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: OSH
termín: 14. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2010-82.doc, RK-38-2010-82, př. 1

83. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - žádost městyse Strážek o dotaci na úhradu části nákladů na odstranění povodňových škod
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit navrhované rozpočtové opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1826/38/2010/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout poskytnout neinvestiční dotaci městysi Strážek, IČ 00295493 na odstranění povodňových škod po povodni v červnu 2009 ve výši 900 000 Kč dle materiálu RK-38-2010-83, př. 2;
 • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a integrovaný záchranný systém, § 5269 Ostatní správa v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy o částku 900 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Nespecifikovaná rezerva o částku 900 000 Kč.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2010-83.doc, RK-38-2010-83, př. 1, RK-38-2010-83, př. 2

84. Program prevence kriminality kraje Vysočina na rok 2011
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje vzít na vědomí informaci o realizaci a finančních výdajích Programu prevence kriminality kraje Vysočina na rok 2010. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1827/38/2010/RK
Rada kraje
bere na vědomí
Informace o realizaci Programu prevence kriminality kraje Vysočina na rok 2010 dle materiálu RK-38-2010-84, př. 1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • vzít na vědomí Informace o realizaci Programu prevence kriminality kraje Vysočina na rok 2010 dle materiálu RK-38-2010-84, př. 1;
 • schválit:
  • Program prevence kriminality kraje Vysočina na rok 2011 dle materiálu RK-38-2010-84, př. 2;
  • Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na výdaje realizované v rámci Programu prevence kriminality kraje Vysočina v roce 2011 dle materiálu RK-38-2010-84, př. 3;
 • vyhlásit Výzvu k předkládání žádostí o poskytnutí dotací na realizaci projektů v rámci Programu prevence kriminality kraje Vysočina na rok 2011 dle materiálu RK-38-2010-84, př. 4.
rozhoduje
předložit Žádost o státní účelovou dotaci na realizaci Programu prevence kriminality kraje Vysočina na rok 2011 dle materiálu RK-38-2010-84, př. 5.
odpovědnost: OSH
termín: do 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2010-84.doc, RK-38-2010-84, př. 1, RK-38-2010-84, př. 2, RK-38-2010-84, př. 2a, RK-38-2010-84, př. 3, RK-38-2010-84, př. 3a, RK-38-2010-84, př. 4, RK-38-2010-84, př. 4a, RK-38-2010-84, př. 5

85. Návrh Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro udělování medailí kraje Vysočina
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit uvedený návrh Zásad. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1828/38/2010/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro udělování medailí kraje Vysočina dle materiálu RK-38-2010-85, př. 2.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 14. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2010-85.doc, RK-38-2010-85, př. 1, RK-38-2010-85, př. 2

86. Zhodnocení činnosti Legislativního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina za rok 2010 a plán činnosti na rok 2011
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje vzít na vědomí zprávu o činnosti za rok 2010 a plán činnosti na rok 2011 legislativního výboru. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1829/38/2010/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • vzít na vědomí zprávu o činnosti Legislativního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina za rok 2010 dle materiálu RK-38-2010-86, př. 1;
 • schválit plán činnosti na rok 2011 dle materiálu RK-38-2010-86, př. 1;
odpovědnost: předseda Legislativního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2010-86.doc, RK-38-2010-86, př. 1

87. Dotace významným kulturním, sportovním a společenským akcím v kraji Vysočina v roce 2011 (VIP akce)
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje poskytnout dotace významným kulturním, sportovním a společenským akcím v roce 2011. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1830/38/2010/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2010-87.doc, RK-38-2010-87, př. 1, RK-38-2010-87, př. 2

88. Jednací řád Zastupitelstva kraje Vysočina
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit jednací řád zastupitelstva kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1831/38/2010/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Jednací řád Zastupitelstva kraje Vysočina dle materiálu RK-38-2010-88, př. 2.
odpovědnost: OSH
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2010-88.doc, RK-38-2010-88, př. 1, RK-38-2010-88, př. 2

91. Odvolání a jmenování člena Komise kultury, cestovního ruchu a vnějších vztahů Rady kraje Vysočina
T. Škaryd předložil radě kraje návrh odvolat a jmenovat člena komise kultury, cestovního ruchu a vnějších vztahů rady kraje. Na základě doručené žádosti o odvolání dalšího člena komise V. Novotný požádal o úpravu návrhu usnesení. Rada kraje požadavek akceptovala a přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1832/38/2010/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: OSH
termín: 29. 11. 2010
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2010-91.doc, RK-38-2010-91, př. 1

92. Odvolání a jmenování člena Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina
L. Joukl předložil radě kraje návrh odvolat a jmenovat člena finančního výboru zastupitelstva kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1833/38/2010/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: OSH
termín: 14. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2010-92.doc, RK-38-2010-92, př. 1

94. Návrh dodatku ke smlouvě uzavřené mezi krajem Vysočina a Městysem Opatov
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit dodatek ke smlouvě. V průběhu jednání odešel Z. Ryšavý. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1834/38/2010/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít dodatek dle materiálu RK-38-2010-94, př. 2.
odpovědnost: OSH
termín: do 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2010-94.doc, RK-38-2010-94, př. 1, RK-38-2010-94, př. 2

93. Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace Ústav sociální péče Jinošov
P. Krčál podal radě kraje informace k navrhované změně zřizovací listiny uvedené příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1835/38/2010/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • schválit Dodatek č. 6 Zřizovací listiny Ústavu sociální péče Jinošov, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-38-2010-93, př. 1;
 • uložit odboru sociálních věcí zajistit podání návrhu na zápis změny do obchodního rejstříku.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2010-93.doc, RK-38-2010-93, př. 1

59. Návrh rozpočtového opatření - finanční plnění vyplývající z agendy příkazních smluv dle stavu k 31. 10. 2010 u kapitoly Zdravotnictví
A. Krištofová, vedoucí odboru ekonomického, předložila radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření. Projednávání se zúčastnili J. Kopecká, vedoucí oddělení rozpočtu a financování odboru ekonomického, J. Jaroš, úředník oddělení rozpočtu a financování odboru ekonomického. V průběhu jednání přišel Z. Ryšavý. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1836/38/2010/RK
Rada kraje
schvaluje
 • zvýšení příjmové části rozpočtu o příjmy z pronájmu nemovitostí a movitých věcí v úhrnné výši 728 070 Kč v členění dle materiálu RK-38-2010-59, př. 1;
 • zvýšení výdajové části rozpočtu kraje, kapitoly Zdravotnictví v úhrnné výši 728 070 Kč v členění dle materiálu RK-38-2010-59, př. 1 s tím, že finanční prostředky jsou nemocnicím poukázány z rozpočtu kraje ve výši skutečně přijatého nájemného z příkazních smluv na účet kraje;
 • změnu závazného ukazatele Příspěvek na provoz a Investiční dotace u nemocnic zřizovaných krajem Vysočina dle materiálu RK-38-2010-59, př. 1 s určením na údržbu a opravy majetku a na pořízení dlouhodobého majetku;
 • změnu investičního plánu u Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizaci dle materiálu RK-38-2010-59, př. 2 s povinností dodržet účelovost poskytnuté investiční dotace.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický a ředitelé Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace a Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
termín: do 20. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2010-59.doc, RK-38-2010-59, př. 1, RK-38-2010-59, př. 2

60. Návrh rozpočtu kraje Vysočina na rok 2011
A. Krištofová, vedoucí odboru ekonomického, podala radě kraje doplňující komentář k předloženému návrhu rozpočtu kraje na rok 2011. Projednávání se zúčastnili J. Kopecká, vedoucí oddělení rozpočtu a financování odboru ekonomického, J. Jaroš, úředník oddělení rozpočtu a financování odboru ekonomického. Závěrem diskuse rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1837/38/2010/RK
Rada kraje
stanoví
objem prostředků na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu na rok 2011 ve výši 156 716 tis. Kč;
ukládá
vedoucím odvětvových odborů s výkonem zřizovatelské funkce předložit radě kraje návrh finančního plánu příspěvkových organizací zřizovaných krajem na rok 2011 v termínu do 31. 3. 2011 s tím, že u odvětví školství přímé výdaje na vzdělávání nebudou v návrhu zahrnuty a jejich rozpis bude zabezpečen samostatným rozpočtovým opatřením;
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • schválit:
 • rozpočet kraje Vysočina na rok 2011 v celkové výši a členění dle materiálu RK-38-2010-60, př. 1upr1 Rozpočet kraje 2011;
 • závazné ukazatele pro příspěvkové organizace kraje, které jsou obsaženy v části Závazné ukazatele rozpisu rozpočtu pro příspěvkové organizace na rok 2011 materiálu RK-38-2010-60, př. 1upr1 (Rozpočet kraje 2011, část D);
 • zapojení zůstatků zvláštních účtů evropských projektů ve výši bankovních výpisů k 31. 12. 2010 do rozpočtu kraje na rok 2011, kapitoly Evropské projekty;
 • rozhodnout poskytnout účelové dotace organizacím, které jsou obsaženy v části Seznam transferů obcím a jiným subjektům schvalovaných zastupitelstvem kraje materiálu RK-38-2010-60, př. 1upr1 (Rozpočet kraje 2011, část E);
 • svěřit radě kraje provádění:
 • všech rozpočtových opatření týkajících se účelových dotací ze státního rozpočtu, státních fondů, popř. z prostředků Evropské unie a od mezinárodních a jiných institucí a jejich použití;
 • rozpočtových opatření týkajících se převodu zůstatků na zvláštních účtech evropských projektů včetně připsaných úroků (po ukončení realizace projektu, případně jeho etap) do Fondu strategických rezerv v souladu s podmínkami jednotlivých projektů a v souladu se Statutem Fondu strategických rezerv Vysočiny;
 • všech rozpočtových opatření souvisejících s výkonem zřizovatelské funkce, kdy dochází:
  1. ke změně rozpočtu kraje na základě uloženého  odvodu z  investičního fondu, popřípadě změny příspěvku na provoz příspěvkové organizace a zároveň jsou této organizaci z výdajové části rozpočtu kraje poskytnuty finanční prostředky ve stejném objemu formou příspěvku na provoz, popřípadě dotace na investice;
  2. ke zvýšení (snížení) příjmové části rozpočtu kraje o:
 • příjmy z prodeje movitého majetku kraje předaného příspěvkové organizaci do správy;
 • příjmy z pronájmu nemovitostí a movitých věcí ve vlastnictví kraje obhospodařovaných příspěvkovou organizací na základě příkazní smlouvy;
 • příjmy z pronájmu nemovitostí a movitých věcí ve vlastnictví kraje pronajatého příspěvkové organizaci na základě smlouvy o nájmu
a zároveň je ve výdajové části rozpočtu kraje ve stejném objemu nebo objemu sníženém o dopad vyplývající ze zákona o dani z přidané hodnoty upraven u této organizace příslušný dotační titul (příspěvek na provoz, investiční dotace) na její běžný nebo investiční rozvoj;
  1. ke změně rozpočtu kraje v souvislosti se snížením příspěvku na provoz, resp. s odvodem z investičního fondu;
  2. ke změně rozpočtu kraje, kdy
 • dočasný nedostatek finančních zdrojů ke krytí provozních potřeb u příspěvkové organizace je nutné řešit poskytnutím návratné finanční výpomoci z rozpočtu kraje podle § 34 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů;
 • příspěvková organizace vrátí návratnou finanční výpomoc poskytnutou z rozpočtu kraje na účet svého zřizovatele;
 • úprav závazných ukazatelů příspěvkových organizací zřizovaných krajem;
 • všech ostatních rozpočtových opatření do výše 2 000 tis. Kč v jednotlivých případech.
Předmětem svěření nejsou rozpočtová opatření prováděná na položce Nespecifikovaná rezerva v kapitole Rezerva a rozvoj kraje.
odpovědnost: ekonomický odbor
termín: 14. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2010-60.doc, RK-38-2010-60, př. 1, RK-38-2010-60, př. 2, RK-38-2010-60, př. 3

61. Návrh na provedení rozpočtového opatření - dotace na sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011
A. Krištofová, vedoucí odboru ekonomického, předložila radě kraje ke schválení uvedený návrh rozpočtového opatření. Projednávání se zúčastnili J. Kopecká, vedoucí oddělení rozpočtu a financování odboru ekonomického, J. Jaroš, úředník oddělení rozpočtu a financování odboru ekonomického. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1838/38/2010/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Krajský úřad, § 6149 Ostatní všeobecná vnitřní správa jinde nezařazená) rozpočtu kraje o neinvestiční účelovou dotaci ve výši 381 400 Kč na krytí výdajů vzniklých kraji Vysočina v souvislosti se sčítáním lidu, domů a bytů v roce 2011.
odpovědnost: odbor ekonomický, oddělení řízení lidských zdrojů, oddělení hospodářské správy
termín: listopad 2010
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2010-61.doc

62. Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu kraje Vysočina v období leden - říjen 2010
A. Krištofová, vedoucí odboru ekonomického, předložila radě kraje vzít na vědomí měsíční zprávu o plnění rozpočtu kraje. Projednávání se zúčastnili J. Kopecká, vedoucí oddělení rozpočtu a financování odboru ekonomického, J. Jaroš, úředník oddělení rozpočtu a financování odboru ekonomického. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1839/38/2010/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí Zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu kraje Vysočina v období leden - říjen 2010 materiál RK-38-2010-62, př. 1.
odpovědnost: odbor ekonomický
termín: 30. listopadu 2010
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2010-62.doc, RK-38-2010-62, př. 1

45. Návrh na úpravu zřizovací listiny Domova důchodců Ždírec, příspěvkové organizace
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit dodatek zřizovací listiny uvedené příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1840/38/2010/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Dodatek č. 6 Zřizovací listiny Domova důchodců Žďírec, příspěvkové organizace, dle materiálů RK-38-2010-45, př. 1 a RK-38-2010-45, př. 2.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, ředitel Domova důchodců Ždírec, příspěvkové organizace
termín: do 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2010-45.doc, RK-38-2010-45, př. 1, RK-38-2010-45, př. 2

K bodům 46, 48, odboru sociálních věcí, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.

46. Dofinancování neuznatelných nákladů projektu Podpora systému primární prevence sociálně patologických jevů - individuální projekt
Usnesení 1841/38/2010/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet projektu Podpora systému primární prevence sociálně patologických jevů - individuální projekt v celkové maximální výši výši 25 000 Kč na financování neuznatelných výdajů projektu.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor ekonomický
termín: do 30. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2010-46.doc

48. Dofinancování neuznatelných nákladů projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území kraje Vysočina - individuální projekt
Usnesení 1842/38/2010/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území kraje Vysočina - individuální projekt v celkové maximální výši 35 000 Kč na financování neuznatelných výdajů projektu.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor ekonomický
termín: do 30. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2010-48.doc

47. Návrh vypořádání movitého majetku v souvislosti s ukončením provozování Domova důchodců Velký Újezd
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, seznámila radu kraje s návrhem uzavřít darovací smlouvu mezi krajem a Kongregací s účinností k 1. 1. 2011. Závěrem diskuse rada kraje přijala upravený návrh usnesení dle varianty 1.
Usnesení 1843/38/2010/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít s Kongregací milosrdných sester III. řádu Sv. Františka pod ochranou Svaté Rodiny v Brně, IČO: 00406473 darovací smlouvu dle materiálu RK-38-2010-47, př. 4upr1.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, ředitel dotčené příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2010-47.doc, RK-38-2010-47, př. 1, RK-38-2010-47, př. 2, RK-38-2010-47, př. 3, RK-38-2010-47, př. 4, RK-38-2010-47, př. 5

49. Návrh odměn pro ředitele příspěvkových organizací na úseku sociálních služeb
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje ke schválení návrh odměn pro ředitele příspěvkových organizací na úseku sociálních služeb. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1844/38/2010/RK
Rada kraje
stanoví
mimořádné odměny ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina na úseku sociálních služeb dle materiálu RK-38-2010-49, př. 1.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2010-49.doc, RK-38-2010-49, př. 1

50. Návrh na dofinancování nestátních neziskových organizací poskytujících sociální služby v kraji Vysočina pro kalendářní rok 2010 a návrh na rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit návrh na dofinancování nestátních neziskových organizací. V průběhu jednání odešel V. Novotný. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1845/38/2010/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • vyhradit si rozhodnout poskytnout navržené dotace nestátním neziskovým organizacím a příspěvkovým organizacím měst a obcí, u kterých je výše do částky 200 000 Kč;
 • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Sociální věci o částku 1 317 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti j. n., položky Nespecifikovaná rezerva o částku 1 317 000 Kč dle materiálu RK-38-2010-50, př. 1;
 • rozhodnout poskytnout dotaci z kapitoly Sociální věci v celkové výši 1 317 000 Kč pro poskytovatele sociálních služeb dle materiálu RK-38-2010-50, př. 1;
 • schválit vzorovou smlouvu o poskytnutí dotací dle materiálu RK-38-2010-50, př. 2.
odpovědnost: OSV,OE
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2010-50.doc, RK-38-2010-50, př. 1, RK-38-2010-50, př. 2

51. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, D. Buřičová, vedoucí oddělení zdravotní péče odboru zdravotnictví, předložili radě kraje ke schválení Dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1846/38/2010/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci dle materiálu RK-38-2010-51, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelé nemocnic, ředitelka Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina, příspěvkové organizace
termín: 15. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2010-51.doc, RK-38-2010-51, př. 1

52. Návrh na změny v dokumentaci projektu Interní pavilon v Nemocnici Nové Město na Moravě
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, D. Buřičová, vedoucí oddělení zdravotní péče odboru zdravotnictví, předložili radě kraje na vědomí navržené změny uvedeného projektu. V průběhu jednání přišel V. Novotný. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1847/38/2010/RK
Rada kraje
bere na vědomí
navržené změny projektu Interní pavilon v Nemocnici Nové Město na Moravě dle popisu uvedeném v materiálu RK-38-2010-52 a dle materiálů RK-38-2010-52, př. 1, RK-38-2010-52, př. 2;
pověřuje
 • odbor majetkový:
  • jednáním s projektantem k vypracování upravené dokumentace a výkazu-výměr;
  • zahájením jednání s dodavatelem stavby o uvedených změnách;
 • odbor zdravotnictví projednat uvedenou změnu s Úřadem regionální rady ROP JV coby poskytovatelem dotace;
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 6 ke Smlouvě o dílo mezi Vysočinou a firmou. UNISTAV a. s. uzavřené dne 3. 7. 2008 dle materiálu RK-38-2010-52, př. 3.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor majetkový, ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2010-52.doc, RK-38-2010-52, př. 1, RK-38-2010-52, př. 2, RK-38-2010-52, př. 3

53. Návrh na uložení opatření na základě výsledku veřejnosprávní kontroly
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, D. Buřičová, vedoucí oddělení zdravotní péče odboru zdravotnictví, seznámili radu kraje s výsledky veřejnosprávní kontroly u Dětského domova Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1848/38/2010/RK
Rada kraje
ukládá
odvod za porušení rozpočtové kázně dle materiálu RK-38-2010-53, př. 3;
povoluje
ve smyslu § 28 odst. 9 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a na základě žádosti dle materiálu RK-38-2010-53, př. 2 úlevu z povinnosti zaplatit odvod dle materiálu RK-38-2010-53, př. 1 ve výši 79 642,56 Kč Dětskému domovu, příspěvkové organizaci, se sídlem Vítězslava Nováka 305, Kamenice nad Lipou, IČO 70520283;
ukládá
ekonomickému odboru odepsat pohledávku za Dětským domovem, příspěvkovou organizací, se sídlem Vítězslava Nováka 305, Kamenice nad Lipou, IČO 70520283, ve výši 79 642,56 Kč z účetnictví kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ekonomický odbor
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2010-53.doc, RK-38-2010-53, př. 1, RK-38-2010-53, př. 2, RK-38-2010-53, př. 3

54. Informace o porušení rozpočtové kázně
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, D. Buřičová, vedoucí oddělení zdravotní péče odboru zdravotnictví, upřesnili radě kraje předložený návrh. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1849/38/2010/RK
Rada kraje
bere na vědomí
odpovědnost: odbor zdravotnictví
termín: 29. 11. 2010
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2010-54.doc, RK-38-2010-54, př. 1, RK-38-2010-54, př. 2, RK-38-2010-54, př. 3, RK-38-2010-54, př. 4, RK-38-2010-54, př. 5

55. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, D. Buřičová, vedoucí oddělení zdravotní péče odboru zdravotnictví, předložili radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1850/38/2010/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
uložit
 • ředitelům Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace:
   • poskytnuté finanční prostředky použít v plném rozsahu za účelem vylepšení cash flow do 31. 12. 2010;
   • zaslat na odbor zdravotnictví kopie výpisů z účtu dokladující úhrady včetně položkového rozpisu s uvedením IČO a názvu dodavatele, uhrazené částky, data splatnosti faktury a krátkého popisu závazku;
   • finanční půjčku splácet na účet kraje ve formě dvou splátek ve výši dle materiálů RK-38-2010-55, př. 4, RK-38-2010-55, př. 5, RK-38-2010-55, př. 6, RK-38-2010-55, př. 7 s úhradou první splátky nejpozději k 30. 6. 2012 a druhé splátky k 31. 12. 2012;
 • ředitelce Nového Města na Moravě, příspěvkové organizace použít investiční dotaci zejména na vybavení rekonstruovaného interního pavilonu, na rekonstrukci urgentního příjmu a rekonstrukci gynekologických ambulancí.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelé nemocnic zřizovaných krajem, ekonomický odbor
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2010-55.doc, RK-38-2010-55, př. 1, RK-38-2010-55, př. 2, RK-38-2010-55, př. 3, RK-38-2010-55, př. 4, RK-38-2010-55, př. 5, RK-38-2010-55, př. 6, RK-38-2010-55, př. 7

56. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví pro Zdravotnickou záchrannou službu kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci v roce 2010
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, D. Buřičová, vedoucí oddělení zdravotní péče odboru zdravotnictví, předložili radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit navrhované rozpočtové opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1851/38/2010/RK
Rada kraje
souhlasí
se zapojením rezervního fondu k částečnému pokrytí provozních nákladů za účelem zajištění vyrovnaného výsledku hospodaření za rok 2010;
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit:
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ekonomický odbor, ředitelka Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina, příspěvkové organizace.
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2010-56.doc, RK-38-2010-56, př. 1, RK-38-2010-56, př. 2, RK-38-2010-56, př. 3, RK-38-2010-56, př. 4

57. Informace o LSPP za období do 30. 9. 2010
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, D. Buřičová, vedoucí oddělení zdravotní péče odboru zdravotnictví, podali radě kraje doplňující komentář k předloženému doporučení zastupitelstvu kraje schválit ordinační dobu pro zabezpečení výkonu LSPP v nemocnicích od 1. 1. 2011. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1852/38/2010/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit nastavení ordinační doby pro zabezpečení výkonu LSPP v nemocnicích od 1. 1. 2011:
 • v pracovní den od 17:00 do 20:00 pro děti a dospělé;
 • v sobotu, neděli a svátek od 8:00 do 20:00 pro děti;
 • v sobotu, neděli a svátek od 9:00 do 20:00 pro dospělé.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelé nemocnic zřizovaných krajem
termín: 1. 1. 2011
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2010-57.doc, RK-38-2010-57, př. 1, RK-38-2010-57, př. 2, RK-38-2010-57, př. 3, RK-38-2010-57, př. 4

58. Návrh na úpravu zřizovací listiny Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, D. Buřičová, vedoucí oddělení zdravotní péče odboru zdravotnictví, předložili radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit dodatek zřizovací listiny dané příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1853/38/2010/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Dodatek č. 16 Zřizovací listiny Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-38-2010-58, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
termín: do 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2010-58.doc, RK-38-2010-58, př. 1

63. Návrh Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu turistických informačních center v kraji Vysočina
K. Lisá, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, informovala radu kraje o návrhu uvedených Zásad. V průběhu jednání odešel L. Joukl. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1854/38/2010/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu turistických informačních center v kraji Vysočina, dle materiálu RK-38-2010-63, př. 2.
odpovědnost: OKPPCR
termín: 14. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2010-63.doc, RK-38-2010-63, př. 1, RK-38-2010-63, př. 2

64. Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace k projektu CZ 0012 Kulturní dědictví Vysočiny v rámci FM EHP/Norska
K. Lisá, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložila radě kraje ke schválení dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace k danému projektu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1855/38/2010/RK
Rada kraje
schvaluje
dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace k projektu CZ 0012 Kulturní dědictví Vysočiny v rámci FM EHP/Norska dle materiálů RK-38-2010-64, př. 1, RK-38-2010-64, př. 2, RK-38-2010-64, př. 3, RK-38-2010-64, př. 4, RK-38-2010-64, př. 5 a RK-38-2010-64, př. 6.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2010-64.doc, RK-38-2010-64, př. 1, RK-38-2010-64, př. 2, RK-38-2010-64, př. 3, RK-38-2010-64, př. 4, RK-38-2010-64, př. 5, RK-38-2010-64, př. 6

65. Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu společenských a kulturních aktivit obcí kraje Vysočina souvisejících zejména s oslavami či připomenutím významných výročí obcí - návrh na změnu
K. Lisá, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, seznámila radu kraje s návrhem shora uvedených Zásad. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1856/38/2010/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu společenských a kulturních aktivit obcí kraje Vysočina souvisejících zejména s oslavami či připomenutím významných výročí obcí dle materiálu RK-38-2010-65, př. 1.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2010-65.doc, RK-38-2010-65, př. 1, RK-38-2010-65, př. 2

66. Dodatek ke Smlouvě o půjčce za účelem realizace projektu REILA 2009 a návrh příslušného rozpočtového opatření s tím související
K. Lisá, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit dodatek ke Smlouvě o půjčce. V průběhu jednání přišel L. Joukl, odešel J. Matějek. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1857/38/2010/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o půjčce dle materiálu RK-38-2010-66, př. 2;
 • schválit v rámci příjmové části rozpočtu kraje rozpočtové opatření spočívající ve snížení položky 2451- Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací u Muzea Vysočiny Jihlavy o částku 7 601 000 Kč při současném zvýšení § 6172 - Činnost regionální správy a položky 3112 - Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí o stejnou částku 7 601 000 Kč.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, odbor ekonomický a ředitel Muzea Vysočiny Jihlava
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2010-66.doc, RK-38-2010-66, př. 1, RK-38-2010-66, př. 2

67. Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina na realizaci Standardu ICT vybavení organizací zřizovaných krajem Vysočina 2011
P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, podal radě kraje doplňující komentář k předloženému doporučení zastupitelstvu kraje schválit shora uvedený návrh Zásad. Projednávání se zúčastnil R. Brychta, úředník oddělení správy sítě odboru informatiky. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1858/38/2010/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina na realizaci Standardu ICT vybavení organizací zřizovaných krajem Vysočina 2011.
odpovědnost: odbor informatiky
termín: prosinec 2010
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2010-67.doc, RK-38-2010-67, př. 1, RK-38-2010-67, př. 2, RK-38-2010-67, př. 3, RK-38-2010-67, př. 4, RK-38-2010-67, př. 5

68. Smlouva o připojení k páteřní optické síti ROWANet
P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, předložil radě kraje ke schválení návrh smlouvy s Krajským ředitelstvím policie kraje Vysočina o připojení k páteřní optické síti ROWANet. Projednávání se zúčastnil R. Brychta, úředník oddělení správy sítě odboru informatiky. V průběhu jednání přišel J. Matějek, odešla M. Kružíková. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1859/38/2010/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o připojení k páteřní optické síti ROWANet dle materiálu RK-38-2010-68, př. 1.
odpovědnost: Odbor informatiky
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2010-68.doc, RK-38-2010-68, př. 1

K bodům 69, 70, 72, 73, odboru dopravy a silničního hospodářství, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.

69. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Doprava
Usnesení 1860/38/2010/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Doprava spočívající ve snížení § 2212 - Silnice o částku 25 000,- Kč při současném zvýšení § 2223 - Bezpečnost silničního provozu o částku 25 000,- Kč na zakoupení ochranných a propagačních předmětů a pomůcek pro výuku bezpečnosti silničního provozu pro základní školy a předškolní zařízení v kraji Vysočina.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství, odbor ekonomický
termín: do 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2010-69.doc

70. Rozhodnutí o uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z ROP JV na projekty dopravní infrastruktury
Usnesení 1861/38/2010/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod na projekty III/03810 Hesov - mosty ev. č. 03810 - 006, 007, 008 dle materiálu RK-38-2010-70, př. 1 a II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 5. stavba dle materiálu RK-38-2010-70, př. 2.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 31. 1. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2010-70.doc, RK-38-2010-70, př. 1, RK-38-2010-70, př. 2

72. Veřejná zakázka II/402 Třešť - Nádražní ul. - dodatečné stavební práce
Usnesení 1862/38/2010/RK
Rada kraje
bere na vědomí
uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na akci II/402 Třešť - Nádražní ul.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2010-72.doc, RK-38-2010-72, př. 1

73. Zařazení akcí D1 mimoúrovňová křižovatka Měšín a II/360 Jimramov - Horka do kapitoly Doprava, příloha D2 - Investice v dopravě
Usnesení 1863/38/2010/RK
Rada kraje
rozhoduje
zařadit jmenovité akce D1 mimoúrovňová křižovatka Měšín a II/360 Jimramov - Horka do kapitoly Doprava, přílohy D2 - Investice v dopravě.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 30. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2010-73.doc, RK-38-2010-73, př. 1

71. Stanovení rozsahu základní dopravní obslužnosti kraje Vysočina pro rok 2011
L. Joukl podal radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Projednávání se zúčastnil P. Bartoš, vedoucí oddělení správy komunikací odboru dopravy a silničního hospodářství. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1864/38/2010/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje stanovit rozsah základní dopravní obslužnosti území kraje Vysočina pro rok 2011:
 • ve veřejné linkové osobní dopravě maximálně do 281 413 000 Kč prokazatelných ztrát spojů základní dopravní obslužnosti a maximálně do 15,9 mil. počtu ujetých km;
 • ve veřejné drážní osobní dopravě maximálně do 262 145 000 Kč prokazatelných ztrát spojů základní dopravní obslužnosti hrazených z rozpočtu kraje Vysočina a maximálně do 4,2 mil. počtu ujetých vlakokilometrů.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2010-71.doc, RK-38-2010-71, př. 1

74. Návrh Dodatku č. 4 Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v kraji Vysočina pro období 2007 - 2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití
O. Kameníková, vedoucí oddělení zemědělství odboru lesního a vodního hospodářství a zemědělství, R. Zvolánek, úředník oddělení vodního hospodářství odboru lesního a vodního hospodářství a zemědělství, předložili radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit návrh dodatku shora uvedených Zásad. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1865/38/2010/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Dodatek č. 4 Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v kraji Vysočina pro období 2007 - 2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití dle materiálu RK-38-2010-74, př. 1.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2010-74.doc, RK-38-2010-74, př. 1

75. Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
O. Kameníková, vedoucí oddělení zemědělství odboru lesního a vodního hospodářství a zemědělství, R. Zvolánek, úředník oddělení vodního hospodářství odboru lesního a vodního hospodářství a zemědělství, předložili radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit uvedený návrh rozpočtového opatření. V průběhu jednání odešel L. Joukl. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1866/38/2010/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zemědělství, položky Lesní hospodářství o částku 1 836 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 1 836 000 Kč;
 • vyhradit si rozhodnout poskytnout navržené dotace žadatelům v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v kraji Vysočina pro období 2007 -2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití, ve znění Dodatku č. 1, 2 a 3, u kterých je výše částky do 200 000 Kč;
 • rozhodnout poskytnout dotace z kapitoly Zemědělství v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v kraji Vysočina pro období 2007 - 2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití ve znění Dodatku č. 1, 2, a 3, žadatelům uvedeným v materiálu RK-38-2010-75, př. 1.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství, ekonomický odbor
termín: 30. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2010-75.doc, RK-38-2010-75, př. 1

76. Změna Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací kraje Vysočina
O. Kameníková, vedoucí oddělení zemědělství odboru lesního a vodního hospodářství a zemědělství, R. Zvolánek, úředník oddělení vodního hospodářství odboru lesního a vodního hospodářství a zemědělství, seznámili radu kraje s navrhovanou změnou Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1867/38/2010/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit změnu Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací kraje Vysočina dle materiálu RK-38-2010-76, př. 1.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství
termín: 14. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2010-76.doc, RK-38-2010-76, př. 1, RK-38-2010-76, př. 2

77. Žádost města Třebíč o poskytnutí finančních prostředků ze ZBÚ - podzemní vody kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
O. Kameníková, vedoucí oddělení zemědělství odboru lesního a vodního hospodářství a zemědělství, R. Zvolánek, úředník oddělení vodního hospodářství odboru lesního a vodního hospodářství a zemědělství, předložili radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit navrhované rozpočtové opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1868/38/2010/RK
Rada kraje
doporučuje
 • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zemědělství, § 2399 Ostatní záležitosti vodního hospodářství o částku 198 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 198 000 Kč;
 • zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout městu Třebíč finanční prostředky ze ZBÚ - podzemní vody kraje Vysočina ve výši 197 430 Kč na úhradu opatření provedených k nápravě závadného stavu v k. ú. Vlčatín dle materiálu RK-38-2010-77, př. 2.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství
termín: 14. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2010-77.doc, RK-38-2010-77, př. 1, RK-38-2010-77, př. 2

89. Rejstřík příspěvkových organizací
K. Kotrba, vedoucí oddělení právního a krajského živnostenského úřadu, P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, podali radě kraje doplňující komentář k předloženému návrhu Pravidel. V průběhu jednání odešel P. Krčál. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1869/38/2010/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o Rejstříku příspěvkových organizací kraje Vysočina;
schvaluje
Pravidla Rady kraje Vysočina, kterými se stanoví odpovědnost za administraci údajů v Rejstříku příspěvkových organizací kraje Vysočina dle materiálu RK-38-2010-89, př. 1;
ukládá
vedoucím odboru zdravotnictví, odboru sociálních věcí, odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, odboru dopravy a silničního hospodářství a odboru školství mládeže a sportu informovat ředitele příspěvkových organizací o schválení Pravidel Rady kraje Vysočina, kterými se stanoví odpovědnost za administraci údajů v Rejstříku příspěvkových organizací kraje Vysočina dle materiálu RK-38-2010-89, př. 1.
odpovědnost: OI, vedoucí OZ, OSV, OKPPCR, ODSH, OŠMS, ředitelé příspěvkových organizací
termín: průběžně
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2010-89.doc, RK-38-2010-89, př. 1

95. Rozprava členů rady
Bez rozsáhlejší diskuse.

J. Běhounek ukončil zasedání rady kraje č. 38/2010 s tím, že další zasedání se bude konat dne 7. 12. 2010, v 9:00 hod. v zasedací místnosti Rady kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.

MUDr. Jiří Běhounek
hejtman kraje Vysočina


Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 38/2010 dne 29. 11. 2010.
Zapsala: M. Jakoubková, dne 1. 12. 2010 (zápis pořízen na základě záznamu).
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz