Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis rady 24/2015

zápis rk
Zápis ze zasedání rady kraje č. 24/2015, které se konalo dne 11. 8. 2015 v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 23/2015
Přítomno 7 členů rady – viz prezenční listina ze dne 11. 8. 2015.
Zasedání rady kraje zahájil hejtman J. Běhounek a omluvil nepřítomnost P. Krčála a P. Piňose.
Radě kraje byly předloženy návrhy na zařazení následujících bodů do navrženého programu jednání:
67. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky „II/130 Golčův Jeníkov – křižovatka s D1, úsek č. 1, část I“
68. Pracoviště pro praktickou výuku Obchodní akademie a Hotelové školy Havlíčkův Brod
Rada kraje předložené návrhy akceptovala a přijala upravený program jednání:
 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 23/2015
 2. Fond Vysočiny - poskytnutí dotací v rámci grantového programu Lyžařské běžecké trasy 2015
 3. Udělení Ceny Kraje Vysočina za nejkrásnější knihu Vysočiny na 25. Podzimním knižním veletrhu v Havlíčkově Brodě
 4. Návrh rozpočtového opatření v souvislosti s třemi vratkami zápůjček na realizaci projektů realizovaných Vysočina Tourism, příspěvkovou organizací
 5. Návrh na provedení rozpočtového opatření - příjem peněz od Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace v souvislosti s 1. splátkou zápůjčky určenou na realizaci projektu Komplexní propagace Zámku Třebíč
 6. Peněžní dar pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
 7. Peněžní dary pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
 8. Peněžní dar a věcné dary pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
 9. Věcný dar pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
 10. Smlouva o výpůjčce pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
 11. Rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví - projekt Modernizace a obnova přístrojového vybavení KOC III. Nemocnice Jihlava
 12. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - příspěvek na opravu RTG přístroje pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
 13. Rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví - financování provozu pracovišť Národního onkologického registru
 14. Rezignace člena zastupitelstva kraje
 15. Informace o výjezdním zasedání Komise pro sport a volný čas Rady Kraje Vysočina
 16. Rezignace a jmenování člena Komise pro sport a volný čas Rady Kraje Vysočina
 17. Návrh Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím na opravy a repase mobilní požární techniky jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí v Kraji Vysočina
 18. Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva kraje a rady kraje za první pololetí roku 2015
 19. Uzavření dohod o realizaci managementových opatření v přírodních rezervacích Niva Doubravy a Havranka v letech 2015 - 2019 - ruční kosení podmáčených luk
 20. Stanovisko Kraje Vysočina k žádosti o vydání integrovaného povolení pro zařízení KRONOSPAN - Výroba OSB desek společnosti KRONOSPAN OSB, spol. s r.o., Jihlava a k žádosti o vydání integrovaného povolení pro zařízení KRONOSPAN - Výroba dřevotřískových desek společnosti KRONOSPAN CR, spol. s r.o., Jihlava
 21. Smlouva o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení
 22. Zajištění vysokorychlostního vážení
 23. Veřejná zakázka na služby: II/150 H. Brod - most ev. č. 150-025
 24. Darování pozemků a staveb po vyřazení úseku stávající silnice III/03811 v Havlíčkově Brodě
 25. Předání pozemků v k.ú. Rozsochatec do hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
 26. Dodatek Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
 27. Uzavření smlouvy o zřízení služebnosti po stavbě přeložky plynového potrubí v rámci stavební akce kraje III/345 Chotěboř - průtah úsek č. 2
 28. Změna usnesení 1008/18/2015/RK
 29. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
 30. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
 31. Majetkoprávní příprava stavby III/38816 Věstínek - most ev. č. 38816-1
 32. Majetkoprávní příprava stavby II/379 Velká Bíteš - křiž. s III/3792, změna usnesení 0212/03/2015/ZK a 0417/05/2014/ZK
 33. Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy v Kraji Vysočina s předpokládaným použitím prostředků státního rozpočtu - změna usnesení
 34. Majetkoprávní příprava pro stavbu III/3518 Měřín - most ev. č. 3518-1
 35. Majetkoprávní vypořádání pozemků silnice III/4045 v k. ú. Přímělkov a obci Brtnice
 36. Záměr prodeje nemovitých věcí v k. ú. Třebíč
 37. Uzavření smlouvy v rámci přípravy stavby II/133, III/1335 Nový Rychnov - průtah
 38. Pracoviště pro praktickou výuku Střední průmyslové školy stavební akademika Stanislava Bechyně, Havlíčkův Brod, Jihlavská 628 - návrh na zařazení nové akce do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1
 39. Příprava projektů kraje zaměřených na snižování energetické náročnosti budov pro programovací období EU 2014-2020
 40. 6. Monitorovací zprávy k projektům Technické pomoci OP VK
 41. Přijetí dotace a ukončení projektu Dosažitelnost spojuje v rámci Operačního programu Cíl Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007-2013
 42. Plán zlepšování projektu Zdravý Kraj Vysočina a místní Agenda 21
 43. Fond Vysočiny - návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu Prodejny regionálních produktů 2015
 44. Darovací smlouvy pro vítěze středoškolských soutěží - prezentace Kraje Vysočina na EXPO 2015
 45. Návrh na rozpočtové opatření při přijetí finančních prostředků - splátka zápůjčky poskytnuté v roce 2012 Energetické agentuře Vysočiny
 46. Teritoriální pakt zaměstnanosti v Kraji Vysočina
 47. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci - přijetí dotací ze státního rozpočtu na výplatu státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
 48. 4. monitorovací zpráva projektu Standardizace orgánů sociálně-právní ochrany Kraje Vysočina
 49. Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - Přijetí dotace z IOP - projekt Transformace ÚSP Křižanov II.
 50. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
 51. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - vratka nedočerpaných prostředků v rámci OP LZZ. Název projektu: Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina - individuální projekt II
 52. FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí podpory v rámci grantového programu Investujme v sociálních službách 2015
 53. Podstatná změna XX. projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz II.
 54. Udělení souhlasu s uzavřením smlouvy o nadačním příspěvku peněžitém pro Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře 1
 55. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
 56. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - výzva č. 56
 57. Podpora učebních oborů
 58. Podpora pořádání sportovních mistrovství - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
 59. Podpora účasti na mistrovstvích ve sportovních disciplínách - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
 60. Projektové záměry příspěvkových organizací - OP VK
 61. Program na podporu polytechnické výchovy v mateřských a základních školách
 62. Finanční zajištění činnosti lektora francouzského jazyka v Kraji Vysočina ve školním roce 2015/2016 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
 63. Poskytnutí Studijního stipendia Kraje Vysočina
 64. Návrh na úpravu investičního plánu Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Třešť na rok 2015
 65. Soutěž S Vysočinou do Evropy
 66. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku, Střední škola průmyslová, technická a automobilní Jihlava
 67. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky „II/130 Golčův Jeníkov – křižovatka s D1, úsek č. 1, část I“
 68. Pracoviště pro praktickou výuku Obchodní akademie a Hotelové školy Havlíčkův Brod
 69. Rozprava členů rady

Usnesení 1435/24/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
upravený program jednání.
odpovědnost: rada kraje
termín: 11. 8. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
K zápisu ze zasedání rady kraje č. 23/2015 nebyly vzneseny žádné připomínky.

02. Fond Vysočiny - poskytnutí dotací v rámci grantového programu Lyžařské běžecké trasy 2015
L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, seznámil radu kraje s návrhem poskytnutí dotací žadatelům v rámci grantového programu „Lyžařské běžecké trasy 2015“. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1436/24/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotace v rámci grantového programu Lyžařské běžecké trasy 2015 žadatelům uvedeným v materiálu RK-24-2015-02, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy se žadateli dle materiálu RK-24-2015-02, př. 4;
 • neposkytnout dotace v rámci grantového programu Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu 2015 žadatelům uvedeným v materiálu RK-24-2015-02, př. 2;
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout poskytnout dotace v rámci grantového programu Lyžařské běžecké trasy 2015 žadatelům uvedeným v materiálu RK-24-2015-02, př. 3;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy se žadateli dle materiálu RK-24-2015-02, př. 5.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
termín: 8. 9. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2015-02.doc, RK-24-2015-02, př. 1, RK-24-2015-02, př. 2, RK-24-2015-02, př. 3, RK-24-2015-02, př. 4, RK-24-2015-02, př. 5

03. Udělení Ceny Kraje Vysočina za nejkrásnější knihu Vysočiny na 25. Podzimním knižním veletrhu v Havlíčkově Brodě
L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložil radě kraje návrh udělení Ceny Kraje Vysočina za nejkrásnější knihu Vysočiny na 25. Podzimním knižním veletrhu v Havlíčkově Brodě. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1437/24/2015/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje udělit Cenu Kraje Vysočina za nejkrásnější knihu Vysočiny autorovi a nakladateli knihy, která bude vybrána odbornou porotou v rámci 25. Podzimního knižního veletrhu v Havlíčkově Brodě.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ředitelka Krajské knihovny Vysočiny
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2015-03.doc

04. Návrh rozpočtového opatření v souvislosti s třemi vratkami zápůjček na realizaci projektů realizovaných Vysočina Tourism, příspěvkovou organizací
L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, informoval radu kraje o předloženém návrhu rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1438/24/2015/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit rozpočtové opatření, spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2015 u položky 2451 - Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací o částku 1 969 000 Kč v souvislosti s vratkami částí zápůjček poskytnutých na předfinancování projektů Marketingové aktivity Kraje Vysočina v oblasti domácího cestovního ruchu pro období 2014-2015, Zkvalitnění on-line komunikace a zahraniční marketingové aktivity v Kraji Vysočina a Propagace turistické nabídky Kraje Vysočina v ČR v letech 2014-2015 a převedení této částky do Fondu strategických rezerv (položka 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech).
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ekonomický odbor
termín: 8. 9. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2015-04.doc, RK-24-2015-04, př. 1, RK-24-2015-04, př. 2, RK-24-2015-04, př. 3

05. Návrh na provedení rozpočtového opatření - příjem peněz od Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace v souvislosti s 1. splátkou zápůjčky určenou na realizaci projektu Komplexní propagace Zámku Třebíč
L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, seznámil radu kraje s návrhem přijetí první splátky zápůjčky od Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace, poskytnuté na realizaci projektu „Komplexní propagace Zámku Třebíč“. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1439/24/2015/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit rozpočtové opatření, spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2015 u položky 2451 - Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací o částku 1 940 583,39 Kč v souvislosti se splátkou zápůjčky poskytnuté na předfinancování projektu Komplexní propagace Zámku Třebíč a převedení této částky do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina (položka 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech).
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, odbor ekonomický
termín: 30. 10. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2015-05.doc, RK-24-2015-05, př. 1

J. Běhounek navrhl projednání bodů 06 – 10 v bloku.
K předkládaným bodům odboru zdravotnictví nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

06. Peněžní dar pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
Usnesení 1440/24/2015/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-24-2015-06, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
termín: 21. 8. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2015-06.doc, RK-24-2015-06, př. 1

07. Peněžní dary pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
Usnesení 1441/24/2015/RK
Rada kraje
souhlasí
s přijetím peněžních darů pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-24-2015-07, př. 2, RK-24-2015-07, př. 3, RK-24-2015-07, př. 4, RK-24-2015-07, př. 5, RK-24-2015-07, př. 6, RK-24-2015-07, př. 7, RK-24-2015-07, př. 8, RK-24-2015-07, př. 9, RK-24-2015-07, př. 10, RK-24-2015-07, př. 11, RK-24-2015-07, př. 12, RK-24-2015-07, př. 13, RK-24-2015-07, př. 14, RK-24-2015-07, př. 15, RK-24-2015-07, př. 16, RK-24-2015-07, př. 17, RK-24-2015-07, př. 18, RK-24-2015-07, př. 19, RK-24-2015-07, př. 20, RK-24-2015-07, př. 21, RK-24-2015-07, př. 22, RK-24-2015-07, př. 23, RK-24-2015-07, př. 24 a RK-24-2015-07, př. 25.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelka Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
termín: 21. 8. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2015-07.doc, RK-24-2015-07, př. 1, RK-24-2015-07, př. 2, RK-24-2015-07, př. 3, RK-24-2015-07, př. 4, RK-24-2015-07, př. 5, RK-24-2015-07, př. 6, RK-24-2015-07, př. 7, RK-24-2015-07, př. 8, RK-24-2015-07, př. 9, RK-24-2015-07, př. 10, RK-24-2015-07, př. 11, RK-24-2015-07, př. 12, RK-24-2015-07, př. 13, RK-24-2015-07, př. 14, RK-24-2015-07, př. 15, RK-24-2015-07, př. 16, RK-24-2015-07, př. 17, RK-24-2015-07, př. 18, RK-24-2015-07, př. 19, RK-24-2015-07, př. 20, RK-24-2015-07, př. 21, RK-24-2015-07, př. 22, RK-24-2015-07, př. 23, RK-24-2015-07, př. 24, RK-24-2015-07, př. 25

08. Peněžní dar a věcné dary pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
Usnesení 1442/24/2015/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovacích smluv pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-24-2015-08, př. 1 a RK-24-2015-08, př. 2.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
termín: 21. 8. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2015-08.doc, RK-24-2015-08, př. 1, RK-24-2015-08, př. 2

09. Věcný dar pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
Usnesení 1443/24/2015/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-24-2015-09, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
termín: 21. 8. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2015-09.doc, RK-24-2015-09, př. 1

10. Smlouva o výpůjčce pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
Usnesení 1444/24/2015/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením smlouvy o výpůjčce pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-24-2015-10, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
termín: 31. 8. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2015-10.doc, RK-24-2015-10, př. 1

11. Rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví - projekt Modernizace a obnova přístrojového vybavení KOC III. Nemocnice Jihlava
D. Talpa, vedoucí oddělení zdravotní správy, podal radě kraje doplňující informace k předloženému návrhu rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1445/24/2015/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout uzavřít Smlouvu o zápůjčce ke krytí celkových výdajů projektu Modernizace a obnova přístrojového vybavení KOC III. Nemocnice Jihlava dle materiálu RK-24-2015-11, př. 4;
 • schválit převod finančních prostředků ve výši 135 566 000 Kč z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina do rozpočtu kraje na rok 2015 na kapitolu Zdravotnictví, § 3522 - Ostatní nemocnice za účelem poskytnutí zápůjčky ve výši 135 566 000 Kč s určením pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, na předfinancování projektu Modernizace a obnova přístrojového vybavení KOC III. Nemocnice Jihlava;
ukládá
řediteli Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, předložit odboru zdravotnictví:
 • žádosti o převod příslušné části prostředků zápůjčky a kopie faktur, na základě kterých budou peněžní prostředky poskytnuty na účet nemocnice; následně po úhradě faktur zaslat odboru zdravotnictví výpis z bankovního účtu, a to za podmínky, že zastupitelstvo kraje schválí rozpočtové opatření a rozhodne uzavřít smlouvu o zápůjčce ke krytí celkových výdajů projektu Modernizace a obnova přístrojového vybavení KOC III. Nemocnice Jihlava;
 • po ukončení financování a závěrečném vyhodnocení projektu Modernizace a obnova přístrojového vybavení KOC III. Nemocnice Jihlava vůči poskytovateli dotace žádost o poskytnutí investiční dotace na úhradu povinné spoluúčasti ve výši 15 % celkových způsobilých výdajů.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
termín: 8. 9. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2015-11.doc, RK-24-2015-11, př. 1, RK-24-2015-11, př. 2, RK-24-2015-11, př. 3, RK-24-2015-11, př. 4

12. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - příspěvek na opravu RTG přístroje pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
D. Talpa, vedoucí oddělení zdravotní správy, seznámil radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1446/24/2015/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit:
 • rozpočtové opatření v rámci výdajové části rozpočtu kraje, kapitoly Zdravotnictví, § 3522 - Ostatní nemocnice spočívající ve zvýšení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 3 000 000 Kč pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, při současném snížení položky 5901 - Nespecifikované rezervy o stejnou částku 3 000 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz na rok 2015 o částku 3 000 000 Kč pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, s určením na pokrytí nákladů spojených s opravou přenosného detektoru RTG přístroje Siemens Ysio;
ukládá
řediteli Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, zaslat prostřednictvím Portálu příspěvkových organizací Kraje Vysočina na odbor zdravotnictví žádost o poskytnutí příspěvku v termínu do 30. 11. 2015. Součástí žádosti bude kopie dodavatelské faktury s vyčíslením uplatňovaného nároku na odpočet DPH. Následně po úhradě faktur zaslat odboru zdravotnictví výpis z bankovního účtu.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitel Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
termín: 8. 9. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2015-12.doc, RK-24-2015-12, př. 1, RK-24-2015-12, př. 2

13. Rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví - financování provozu pracovišť Národního onkologického registru
D. Talpa, vedoucí oddělení zdravotní správy, předložil radě kraje návrh poskytnutí dotace poskytovateli zdravotních služeb Klinická onkologie Třebíč, s.r.o., na zajištění provozu okresního pracoviště Národního onkologického registru. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1447/24/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci z kapitoly Zdravotnictví, § 3549 - Ostatní speciální zdravotnická péče poskytovateli zdravotních služeb Klinická onkologie Třebíč, s.r.o., Třebíč, Obránců míru 491/51, IČO 292 99 667 ve výši 64 580 Kč na provoz okresního pracoviště NOR a uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle materiálu RK-24-2015-13, př. 4;
schvaluje
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3549 - Ostatní speciální zdravotnická péče spočívající ve snížení položky 5901 - Nespecifikované rezervy o částku 300 000 Kč při současném zvýšení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 235 420 Kč s určením pro:
 • Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, ve výši 48 125 Kč
 • Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, ve výši 75 385 Kč
 • Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, ve výši 37 255 Kč
 • Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, ve výši 74 655 Kč
a zvýšení položky 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám o částku 64 580 Kč s určením pro Klinickou onkologii Třebíč, s.r.o., Třebíč, Obránců míru 491/51, IČO 292 99 667;
 • navýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz o částku 235 420 Kč, a to pro:
 • Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, IČO 00179540 o 48 125 Kč
 • Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, IČO 00090638 o 75 385 Kč
 • Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, IČO 00511951 o 37 255 Kč
 • Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, IČO 00842001 o 74 655 Kč
s určením na zajištění provozu pracovišť Národního onkologického registru včetně vybavení pracovišť a pokrytí mzdových nákladů.
odpovědnost: ředitelé Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, odbor zdravotnictví, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2015-13.doc, RK-24-2015-13, př. 1, RK-24-2015-13, př. 2, RK-24-2015-13, př. 3, RK-24-2015-13, př. 4

14. Rezignace člena zastupitelstva kraje
J. Běhounek informoval radu kraje o rezignaci člena zastupitelstva kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1448/24/2015/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 8. 9. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2015-14.doc

15. Informace o výjezdním zasedání Komise pro sport a volný čas Rady Kraje Vysočina
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje na vědomí informaci o výjezdním zasedání Komise pro sport a volný čas Rady Kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1449/24/2015/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o výjezdním zasedání Komise pro sport a volný čas Rady Kraje Vysočina dle materiálu RK-24-2015-15, př. 1.
odpovědnost: OSH
termín: 11. 8. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2015-15.doc, RK-24-2015-15, př. 1

16. Rezignace a jmenování člena Komise pro sport a volný čas Rady Kraje Vysočina
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, požádala radu kraje o jmenování člena Komise pro sport a volný čas Rady Kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1450/24/2015/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: OSH
termín: 11. 8. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2015-16.doc

17. Návrh Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím na opravy a repase mobilní požární techniky jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí v Kraji Vysočina
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, seznámila radu kraje s předloženým návrhem Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1451/24/2015/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit:
 • Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím na opravy a repase mobilní požární techniky jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí v Kraji Vysočina dle materiálu RK-24-2015-17, př. 1;
 • Výzvu k předkládání žádostí o poskytnutí dotace na realizaci projektů dle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím na opravy a repase mobilní požární techniky jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí v Kraji Vysočina na rok 2016 dle materiálu RK-24-2015-17, př. 2.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2015-17.doc, RK-24-2015-17, př. 1, RK-24-2015-17, př. 2, RK-24-2015-17, př. 3

18. Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva kraje a rady kraje za první pololetí roku 2015
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje na vědomí Zprávu o plnění usnesení rady kraje a zastupitelstva kraje za první pololetí roku 2015. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1452/24/2015/RK
Rada kraje
bere na vědomí
Zprávu o plnění usnesení rady kraje za první pololetí roku 2015 dle materiálu RK-24-2015-18, př. 2;
schvaluje
navrhovaná řešení dle materiálu RK-24-2015-18, př. 2;
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 8. 9. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2015-18.doc, RK-24-2015-18, př. 1, RK-24-2015-18, př. 2

19. Uzavření dohod o realizaci managementových opatření v přírodních rezervacích Niva Doubravy a Havranka v letech 2015 - 2019 - ruční kosení podmáčených luk
E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, podala radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1453/24/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít dohody o realizaci managementových opatření dle materiálů RK-24-2015-19, př. 1 a RK-24-2015-19, př. 2.
odpovědnost: odbor životního prostředí a zemědělství
termín: 25. 8. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2015-19.doc, RK-24-2015-19, př. 1, RK-24-2015-19, př. 2, RK-24-2015-19, př. 3, RK-24-2015-19, př. 4

20. Stanovisko Kraje Vysočina k žádosti o vydání integrovaného povolení pro zařízení KRONOSPAN - Výroba OSB desek společnosti KRONOSPAN OSB, spol. s r.o., Jihlava a k žádosti o vydání integrovaného povolení pro zařízení KRONOSPAN - Výroba dřevotřískových desek společnosti KRONOSPAN CR, spol. s r.o., Jihlava
Z. Chlád seznámil radu kraje s návrhem stanoviska Kraje Vysočina k žádosti o vydání integrovaného povolení pro uvedená zařízení společnosti KRONOSPAN. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1454/24/2015/RK
Rada kraje
dává
v souladu s § 9 odst. 2 zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), v platném znění, toto vyjádření:
Kraj Vysočina, jako účastník řízení ve věci vydání integrovaného povolení pro zařízení KRONOSPAN - Výroba OSB desek a KRONOSPAN - Výroba dřevotřískových desek
požaduje
v integrovaném povolení, části Ovzduší stanovit následující podmínky:
 1. Provozovatel zajistí pravidelné provádění kontinuálního monitoringu prašného spadu na vymezených 8 lokalitách v bezprostředním okolí areálu Na hranici 6 v Jihlavě. Monitoring bude prováděn vždy v období od května do října kalendářního roku a výsledky monitoringu bude provozovatel pravidelně poskytovat příslušnému správnímu úřadu (podle ustanovení § 33 písm. a) zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci);
 2. Při provozu zařízení bude zabezpečováno maximální omezení úniku polétavého prachu mimo areál zařízení.
odpovědnost: Z. Chlád
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2015-20.doc

21. Smlouva o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, informovala radu kraje o návrhu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie ke stavbě III/3443 Dolní Krupá – přeložka. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1455/24/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie ke stavbě III/3443 Dolní Krupá - přeložka dle materiálu RK-24-2015-21, př. 1.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 30. 9. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2015-21.doc, RK-24-2015-21, př. 1

22. Zajištění vysokorychlostního vážení
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje návrh příkazní smlouvy na zajištění vysokorychlostního vážení. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1456/24/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít příkazní smlouvu s městem Velké Meziříčí na zajištění vysokorychlostního vážení dle materiálu RK-24-2015-22, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 31. 8. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2015-22.doc, RK-24-2015-22, př. 1

23. Veřejná zakázka na služby: II/150 H. Brod - most ev. č. 150-025
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, seznámila radu kraje s návrhem zadání veřejné zakázky na služby pro vypracování projektové dokumentace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1457/24/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
zahájit zadávací řízení veřejné zakázky na služby II/150 H. Brod - most ev. č. 150-025 formou otevřeného podlimitního řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, v souladu s Oznámením o zahájení zadávacího řízení dle materiálu RK-24-2015-23, př. 1;
jmenuje
stanovuje,
že hodnotící komise je oprávněna k posouzení kvalifikace dotčené zakázky;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit řádný průběh zadávacího řízení veřejné zakázky na II/150 H. Brod - most ev. č. 150-025 dle schváleného způsobu zadání a podmínek stanovených v Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na služby dle materiálu RK-24-2015-23, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2015-23.doc, RK-24-2015-23, př. 1, RK-24-2015-23, př. 2, RK-24-2015-23, př. 3

67. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky „II/130 Golčův Jeníkov – křižovatka s D1, úsek č. 1, část I“
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, seznámila radu kraje se závěry a s doporučením hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky uvedené veřejné zakázky. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1458/24/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
pořadí nabídek podlimitní veřejné zakázky „II/130 Golčův Jeníkov – křižovatka s D1, úsek č. 1, část I“ dle materiálu RK-24-2015-67, př. 1;
rozhoduje
vybrat jako nejvhodnější nabídku podlimitní veřejné zakázky „II/130 Golčův Jeníkov – křižovatka s D1, úsek č. 1, část I“ nabídku podanou dodavatelem STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha, IČO 60838744 (odštěpný závod Brno, Tovární 3, 620 00 Brno), v souladu s materiálem RK-24-2015-67, př. 1;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit oznámení výsledku zadávacího řízení v souladu se zákonem a zahájit jednání o uzavření smlouvy s vybraným uchazečem.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 30. 9. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2015-67.doc, RK-24-2015-67, př. 1

L. Joukl navrhl projednání bodů 24 – 32 v bloku.
K předkládaným bodům odboru majetkového nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

24. Darování pozemků a staveb po vyřazení úseku stávající silnice III/03811 v Havlíčkově Brodě
Usnesení 1459/24/2015/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout převést darem pozemky v k. ú. a obci Havlíčkův Brod a stavbu silnice III/03811 včetně všech součástí a příslušenství v úseku stávající silnice III/03811 v ulicích Nádražní a Havířská od křižovatky se silnicí III/03810 (UB 2321A178) po okružní křižovatku se silnicí III/03811a (UB 2321A18501) z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Havlíčkův Brod dle darovací smlouvy dle materiálu RK-24-2015-24, př. 1;
 • schválit dodatek č. xxx Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-24-2015-24, př. 2.
odpovědnost: OM
termín: 8. 9. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2015-24.doc, RK-24-2015-24, př. 1, RK-24-2015-24, př. 2, RK-24-2015-24, př. 3

25. Předání pozemků v k.ú. Rozsochatec do hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
Usnesení 1460/24/2015/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit dodatek č. xxx Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-24-2015-25, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 8. 9. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2015-25.doc, RK-24-2015-25, př. 1

26. Dodatek Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
Usnesení 1461/24/2015/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit dodatek Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu RK-24-2015-26, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 8. 9. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2015-26.doc, RK-24-2015-26, př. 1

27. Uzavření smlouvy o zřízení služebnosti po stavbě přeložky plynového potrubí v rámci stavební akce kraje III/345 Chotěboř - průtah úsek č. 2
Usnesení 1462/24/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít úplatnou smlouvu o zřízení služebnosti mezi Krajem Vysočina jako povinným ze služebnosti a RWE GasNet, s. r. o., se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem, IČ 27295567, jako oprávněným ze služebnosti, spočívající v právu užívání částí pozemků ve prospěch oprávněného tak, jak je uvedeno v geometrickém plánu č. 4436-289/2015 pro k. ú. a obec Chotěboř dle smlouvy dle materiálu RK-24-2015-27, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2015-27.doc, RK-24-2015-27, př. 1, RK-24-2015-27, př. 2, RK-24-2015-27, př. 2a, RK-24-2015-27, př. 2b

28. Změna usnesení 1008/18/2015/RK
Usnesení 1463/24/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
změnit usnesení 1008/18/2015/RK tak, že v materiálu RK-18-2015-27, př. 2 se úhrada za zřízení služebnosti u smlouvy o zřízení služebnosti pod pořadovým číslem 10 v částce 75 384 Kč bez DPH nahrazuje částkou 35 384 Kč bez DPH.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 11. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2015-28.doc

29. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
Usnesení 1464/24/2015/RK
Rada kraje
souhlasí
se stavbami na pozemcích dle materiálu RK-24-2015-29, př. 1;
rozhoduje
 • uzavřít nepojmenované smlouvy, prokazující právo stavebníků provést stavbu na pozemcích dle materiálu RK-24-2015-29, př. 1;
 • zveřejnit záměr darování části pozemků dle materiálu RK-24-2015-29, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2015-29.doc, RK-24-2015-29, př. 1

30. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
Usnesení 1465/24/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení služebnosti s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-24-2015-30, př. 1 a RK-24-2015-30, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2015-30.doc, RK-24-2015-30, př. 1, RK-24-2015-30, př. 2

31. Majetkoprávní příprava stavby III/38816 Věstínek - most ev. č. 38816-1
Usnesení 1466/24/2015/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2015-31.doc, RK-24-2015-31, př. 1, RK-24-2015-31, př. 2, RK-24-2015-31, př. 3, RK-24-2015-31, př. 4, RK-24-2015-31, př. 5

32. Majetkoprávní příprava stavby II/379 Velká Bíteš - křiž. s III/3792, změna usnesení 0212/03/2015/ZK a 0417/05/2014/ZK
Usnesení 1467/24/2015/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit usnesení 0212/03/2015/ZK ze dne 12. 5. 2015 a usnesení 0417/05/2014/ZK ze dne 9. 9. 2014 tak, že obě znění usnesení se doplňují o text: V případě, že nebude stavba II/379 Velká Bíteš - křižovatka s III/3792 realizována do konce r. 2025, budou pozemky vráceny dárci s tím, že tato rozvazovací podmínka bude zakotvena v darovací smlouvě, dle materiálu RK-24-2015-32, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2015-32.doc, RK-24-2015-32, př. 1

33. Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy v Kraji Vysočina s předpokládaným použitím prostředků státního rozpočtu - změna usnesení
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, podal radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1468/24/2015/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2015-33.doc, RK-24-2015-33, př. 1, RK-24-2015-33, př. 2, RK-24-2015-33, př. 3

34. Majetkoprávní příprava pro stavbu III/3518 Měřín - most ev. č. 3518-1
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s návrhem majetkoprávní přípravy výše uvedené akce. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1469/24/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • uzavřít mezi Krajem Vysočina a vlastníky pozemků nepojmenované smlouvy zakládající Kraji Vysočina právo provést stavbu III/3518 Měřín - most ev. č. 3518-1 na pozemcích v rozsahu dle materiálu RK-24-2015-34, př. 1;
 • uzavřít nájemní smlouvu na dočasný zábor pozemku par. č. 1322/2 v k. ú. Měřín mezi Krajem Vysočina na straně nájemce a Českou republikou - Státním pozemkovým úřadem, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 na straně pronajímatele pro stavbu III/3518 Měřín - most ev. č. 3518-1 v rozsahu a za cenu dle materiálu RK-24-2015-34, př. 2;
 • uzavřít mezi nájemní smlouvu na trvalý a dočasný zábor pozemků par. č. 187/4, par. č. 187/5 a par. č. 187/16 v k. ú. Měřín mezi Krajem Vysočina na straně nájemce a Povodím Moravy s. p., Dřevařská 932/11, 602 00 Brno na straně pronajímatele pro stavbu III/3518 Měřín - most ev. č. 3518-1, v rozsahu dle materiálu RK-24-2015-34, př. 3;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi Krajem Vysočina jako budoucím oprávněným a Povodím Moravy, s. p., Dřevařská 932/11, 602 00 Brno jako budoucím povinným, spočívající v právu vstup a vjezd na pozemek par. č. 187/16 v k. ú. Měřín za účelem provádění údržby a oprav stavby III/3518 Měřín - most ev. č. 3518-1 v rozsahu dle materiálu RK-24-2015-34, př. 4.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 8. 9. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2015-34.doc, RK-24-2015-34, př. 1, RK-24-2015-34, př. 2, RK-24-2015-34, př. 3, RK-24-2015-34, př. 4, RK-24-2015-34, př. 5

35. Majetkoprávní vypořádání pozemků silnice III/4045 v k. ú. Přímělkov a obci Brtnice
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje návrh majetkoprávního vypořádání pozemků. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1470/24/2015/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt darem pozemek par. č. 132/11 - ostatní plocha, silnice o výměře 21 m2 oddělený geometrickým plánem 115-4620/2013 z pozemků par. č. 132/6 a par. č. 132/7 v k. ú. Přímělkov a obci Brtnice z vlastnictví města Brtnice do vlastnictví Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 8. 9. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2015-35.doc, RK-24-2015-35, př. 1, RK-24-2015-35, př. 1a

36. Záměr prodeje nemovitých věcí v k. ú. Třebíč
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, podal radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1471/24/2015/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 14. 8. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2015-36.doc, RK-24-2015-36, př. 1, RK-24-2015-36, př. 2, RK-24-2015-36, př. 3, RK-24-2015-36, př. 4, RK-24-2015-36, př. 5, RK-24-2015-36, př. 6

37. Uzavření smlouvy v rámci přípravy stavby II/133, III/1335 Nový Rychnov - průtah
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje návrh uzavření smluv nezbytných pro vydání stavebního povolení pro akci „II/133, III/1335 Nový Rychnov – průtah“. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1472/24/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně stavebníka a nájemce DRUPO výrobní družstvo, se sídlem Březinova 323, 394 03 Horní Cerekev, IČ 000 28 690 na straně vlastníka pozemků a pronajímatele smlouvu zakládající Kraji Vysočina právo provést stavbu II/133, III/1335 Nový Rychnov - průtah a smlouvu nájemní na části pozemku par. č. 2/1 v k. ú. a obci Nový Rychnov v rozsahu dočasného a trvalého záboru dle materiálu RK-24-2015-37, př. 1 a to na dobu 8 měsíců za nájemné ve výši 20 Kč/m2/rok.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 10. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2015-37.doc, RK-24-2015-37, př. 1, RK-24-2015-37, př. 2

38. Pracoviště pro praktickou výuku Střední průmyslové školy stavební akademika Stanislava Bechyně, Havlíčkův Brod, Jihlavská 628 - návrh na zařazení nové akce do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání a A. Vlachová, vedoucí oddělení financování školství, informovali radu kraje o záměru Střední průmyslové školy stavební akademika Stanislava Bechyně, Havlíčkův Brod, Jihlavská 628, rozšířit oborovou nabídku o stavební učební obory. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1473/24/2015/RK
Rada kraje
bere na vědomí
záměr Střední průmyslové školy stavební akademika Stanislava Bechyně, Havlíčkův Brod, Jihlavská 628 dle materiálu RK-24-2015-38, př. 1;
rozhoduje
zařadit do rozpočtu kraje pro rok 2015, do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1 - Školství novou akci SPŠ stavební Havlíčkův Brod - přístavba a stavební úpravy pro praktickou výuku.
odpovědnost: ředitel Střední průmyslové školy stavební akademika Stanislava Bechyně, Havlíčkův Brod, Jihlavská 628, OM, OŠMS, OE
termín: 31. 8. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2015-38.doc, RK-24-2015-38, př. 1

39. Příprava projektů kraje zaměřených na snižování energetické náročnosti budov pro programovací období EU 2014-2020
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, J. Jež, vedoucí oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků EU a P. Tlustoš, pracovník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků EU, předložili radě kraje k projednání seznam budov v majetku kraje doporučených k řešení snižování jejich energetické náročnosti s podporou v rámci operačního programu Životní prostředí 2014-2020. Rada kraje přijala po rozsáhlé diskuzi upravený návrh usnesení.
Usnesení 1474/24/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
seznam budov vhodných pro předložení do specifického cíle 5.1. Operačního programu Životní prostředí 2014-2020 dle materiálu RK-24-2015-39, př. 1 s důrazem na potřebnost akce na jednotlivých budovách;
ukládá
odboru regionálního rozvoje a odboru majetkovému v případě schválení finančních prostředků zastupitelstvem kraje, přípravu projektů do specifického cíle 5.1. Operačního programu Životní prostředí 2014-2020 dle materiálu RK-24-2015-39, př. 1 a jejich předložení ke schválení Radou Kraje Vysočina;
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina nebo z cizích zdrojů ve výši max. 2 000 000 Kč na zvláštní účet kraje určený na přípravu projektů zaměřených na snižování energetické náročnosti budov.
odpovědnost: ORR, OM, OE
termín: 30. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2015-39.doc, RK-24-2015-39, př. 1

40. 6. Monitorovací zprávy k projektům Technické pomoci OP VK
J. Jež, vedoucí oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků EU a P. Tlustoš, pracovník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků EU, předložili radě kraje na vědomí informace o průběhu realizace a prohlášení skutečností uvedených v monitorovacích zprávách a soupisce účetních dokladů k dosud neukončeným projektům Technické pomoci. V průběhu jednání odešla J. Fialová. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1475/24/2015/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informace o postupu realizace projektů Technické pomoci OP VK dle materiálů RK-24-2015-40, př. 1, RK-24-2015-40, př. 2, RK-24-2015-40, př. 3 a RK-24-2015-40, př. 4;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálech RK-24-2015-40, př. 1, RK-24-2015-40, př. 2, RK-24-2015-40, př. 3 a RK-24-2015-40, př. 4.
odpovědnost: ORR, OE
termín: 24. 8. 2015
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2015-40.doc, RK-24-2015-40, př. 1, RK-24-2015-40, př. 2, RK-24-2015-40, př. 3, RK-24-2015-40, př. 4

41. Přijetí dotace a ukončení projektu Dosažitelnost spojuje v rámci Operačního programu Cíl Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007-2013
J. Jež, vedoucí oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků EU a P. Tlustoš, pracovník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků EU, seznámili radu kraje s návrhem přijetí dotace, ukončení projektu „Dosažitelnost spojuje“ a převodu zůstatku zvláštního účtu projektu do Fondu strategických rezerv. V průběhu jednání přišla J. Fialová. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1476/24/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu Dosažitelnost spojuje o přijaté finanční prostředky ze strany Vedoucího partnera - Verkehrsverbund Ost-Region (VOR) s.r.o ve výši 443 163,86 Kč (16 485,00 EUR) a o přijaté finanční prostředky ze strany MMR ČR ve výši 26 536,39 Kč;
 • převod konečného zůstatku ve výši 542 891,31 Kč a připsaných úroků na zvláštním účtu Dosažitelnost spojuje do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení projektu a s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje, odbor ekonomický
termín: 31. 8. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2015-41.doc, RK-24-2015-41, př. 1

42. Plán zlepšování projektu Zdravý Kraj Vysočina a místní Agenda 21
J. Jež, vedoucí oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků EU a P. Tlustoš, pracovník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků EU, předložili radě kraje na vědomí Plán zlepšování projektu Zdravý Kraj Vysočina a místní Agenda 21 za období let 2015 a 2016. V průběhu jednání odešel L. Joukl. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1477/24/2015/RK
Rada kraje
bere na vědomí
Plán zlepšování projektu Zdravý Kraj Vysočina a místní Agenda 21 za období let 2015 a 2016 dle materiálu RK-24-2015-42, př. 1.
odpovědnost: ORR
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2015-42.doc, RK-24-2015-42, př. 1

43. Fond Vysočiny - návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu Prodejny regionálních produktů 2015
J. Jež, vedoucí oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků EU a P. Tlustoš, pracovník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků EU, informovali radu kraje o návrhu poskytnutí dotací v rámci grantového programu Prodejny regionálních produktů 2015. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1478/24/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
odpovědnost: ORR
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2015-43.doc, RK-24-2015-43, př. 1, RK-24-2015-43, př. 2, RK-24-2015-43, př. 3, RK-24-2015-43, př. 4

44. Darovací smlouvy pro vítěze středoškolských soutěží - prezentace Kraje Vysočina na EXPO 2015
J. Jež, vedoucí oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků EU a P. Tlustoš, pracovník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků EU, seznámili radu kraje s návrhem uzavření darovacích smluv pro vítěze středoškolských soutěží při přípravě prezentace Kraje Vysočina na EXPO 2015. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1479/24/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout finanční dary z kapitoly Regionální rozvoj, § 2143 Cestovní ruch dle materiálu RK-24-2015-44, př. 1.
odpovědnost: ORR
termín: 20. 9. 2015
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2015-44.doc, RK-24-2015-44, př. 1

45. Návrh na rozpočtové opatření při přijetí finančních prostředků - splátka zápůjčky poskytnuté v roce 2012 Energetické agentuře Vysočiny
J. Jež, vedoucí oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků EU a P. Tlustoš, pracovník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků EU, podali radě kraje doplňující informace k předloženému návrhu rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1480/24/2015/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů rozpočtu kraje (položka 2420 - Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů) o částku 1 236 566 Kč v souvislosti se splátkou zápůjčky od Energetické agentury Vysočiny poskytnuté na předfinancování projektu FUWA - Future of Waste a převedení této částky do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina (položka 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech).
odpovědnost: ORR, OE
termín: 30. 9. 2015
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2015-45.doc

46. Teritoriální pakt zaměstnanosti v Kraji Vysočina
J. Jež, vedoucí oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků EU a P. Tlustoš, pracovník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků EU, seznámili radu kraje s předloženým dokumentem. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1481/24/2015/RK
Rada kraje
bera na vědomí
informace obsažené v materiálu RK-24-2015-46;
ukládá
Ing. Bc. Martinu Hyskému, členu rady kraje pro oblast regionálního rozvoje a územního plánování a Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina projednat s regionálními partnery problematiku popsanou v materiálu RK-24-2015-46 a předložit Radě Kraje Vysočina podklady k rozhodnutí o založení paktu zaměstnanosti nejdéle do 30. 11. 2015.
odpovědnost: ORR
termín: 30. 11. 2015
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2015-46.doc, RK-24-2015-46, př. 1

47. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci - přijetí dotací ze státního rozpočtu na výplatu státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje návrh rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1482/24/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve:
 • zvýšení příjmové části rozpočtu kraje u položky 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o účelovou dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR (účelový znak 13307) ve výši 9 500 000 Kč určenou na výplatu státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí;
 • zvýšení výdajové části rozpočtu kraje u kapitoly Sociální věci, § 4324 - Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc dle materiálu RK-24-2015-47, př. 1;
odpovědnost: OSV, OE, ředitelky Dětského centra Jihlava, Trojlístku - centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, Dětského domova Nová Ves u Chotěboře, Dětského domova Senožaty a ředitel Dětského domova Telč
termín: 30. 9. 2015
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2015-47.doc, RK-24-2015-47, př. 1

48. 4. monitorovací zpráva projektu Standardizace orgánů sociálně-právní ochrany Kraje Vysočina
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje ke schválení 4. monitorovací zprávu výše uvedeného projektu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1483/24/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
monitorovací zprávu projektu dle materiálů RK-24-2015-48, př. 1 a RK-24-2015-48, př. 2;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-24-2015-48, př. 2, části B2;
ukládá
odboru sociálních věcí předložit tyto materiály včetně požadovaných příloh řídícímu orgánu na MPSV.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 31. 8. 2015
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2015-48.doc, RK-24-2015-48, př. 1, RK-24-2015-48, př. 2

49. Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - Přijetí dotace z IOP - projekt Transformace ÚSP Křižanov II.
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, podala radě kraje doplňující informace k předloženému návrhu rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1484/24/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu Transformace ÚSP Křižanov II. o účelovou dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 12 160 391,37 Kč určenou na financování projektu Transformace ÚSP Křižanov II.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor ekonomický
termín: 30. 9. 2015
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2015-49.doc

50. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, seznámila radu kraje s návrhem rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1485/24/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Sociální věci, § 4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti o částku 500 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 500 000 Kč na zajištění personálních auditů u příspěvkových organizací a na analýzy spojené s přechodem financování sociálních služeb na kraj.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2015-50.doc

51. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - vratka nedočerpaných prostředků v rámci OP LZZ. Název projektu: Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina - individuální projekt II
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, informovala radu kraje o předloženém návrhu rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1486/24/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
 • převod nevyčerpaných prostředků ve výši 541 386,94 Kč na zvláštním účtu projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina - individuální projekt II. Registrační číslo projektu CZ.1.04/3.1.00/05.00073, č. ú.: 4200397733/6800 na účet MPSV, č. ú.: 6015-2229001/0710 a s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty;
 • převod konečného zůstatku a připsaných úroků za 3. čtvrtletí 2015 na projektovém účtu do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení projektu a s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor ekonomický
termín: 19. 8. 2015
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2015-51.doc, RK-24-2015-51, př. 1

52. FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí podpory v rámci grantového programu Investujme v sociálních službách 2015
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje návrh poskytnutí dotací v rámci grantového programu Investujme v sociálních službách 2015. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1487/24/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotaci v rámci grantového programu Investujme v sociálních službách 2015 subjektům uvedeným v materiálu RK-24-2015-52, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy se žadateli dle materiálu RK-24-2015-52, př. 5;
 • neposkytnout dotaci v rámci grantového programu Investujme v sociálních službách 2015 subjektům uvedeným v materiálu RK-24-2015-52, př. 2;
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout poskytnout dotace v rámci grantového programu Investujme v sociálních službách 2015 subjektům, na projekt a ve výši dle přílohy RK-24-2015-52, př. 3;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy se žadateli dle materiálu RK-24-2015-52, př. 6;
 • rozhodnout neposkytnout dotace v rámci grantového programu Investujme v sociálních službách 2015 subjektům uvedeným v materiálu RK-24-2015-52, př. 4.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 31. 1. 2017
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2015-52.doc, RK-24-2015-52, př. 1, RK-24-2015-52, př. 2, RK-24-2015-52, př. 3, RK-24-2015-52, př. 4, RK-24-2015-52, př. 5, RK-24-2015-52, př. 6

53. Podstatná změna XX. projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz II.
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, seznámila radu kraje se změnou výše uvedeného projektu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1488/24/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
oznámení příjemce o změnách v projektu dle materiálu RK-24-2015-53, př. 1;
ukládá
odboru sociálních věcí postupovat dle materiálu RK-24-2015-53, př. 1 a zapracovat jej do příloh požadovaných MPSV.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 14. 8. 2015
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2015-53.doc, RK-24-2015-53, př. 1

54. Udělení souhlasu s uzavřením smlouvy o nadačním příspěvku peněžitém pro Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře 1
J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání a A. Vlachová, vedoucí oddělení financování školství, požádaly radu kraje o vyjádření souhlasu zřizovatele s uzavřením smlouvy o nadačním příspěvku peněžitém pro Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře 1. V průběhu jednání odešel V. Novotný. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1489/24/2015/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením smlouvy o nadačním příspěvku peněžitém dle materiálu RK-24-2015-54, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitelka Dětského domova, Nová Ves u Chotěboře 1
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2015-54.doc, RK-24-2015-54, př. 1

55. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání a A. Vlachová, vedoucí oddělení financování školství, podaly radě kraje doplňující informace k předloženému návrhu rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1490/24/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu) rozpočtu kraje o účelovou dotaci MŠMT na realizaci Rozvojového programu na podporu školních psychologů a školních speciálních pedagogů ve školách a metodiků - specialistů ve školských poradenských zařízeních v roce 2015 (období srpen - prosinec) v celkové výši 1 746 732 Kč;
 • změnu závazného ukazatele Příspěvek na provoz právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj o poskytnuté účelové prostředky na realizaci Rozvojového programu na podporu školních psychologů a školních speciálních pedagogů ve školách a metodiků - specialistů ve školských poradenských zařízeních v roce 2015 (období srpen - prosinec) dle tabulky 1 materiálu RK-24-2015-55, př. 1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí přidělení účelových prostředků na realizaci Rozvojového programu na podporu školních psychologů a školních speciálních pedagogů ve školách a metodiků - specialistů ve školských poradenských zařízeních v roce 2015 (období srpen - prosinec) právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj dle tabulky 1 materiálu RK-24-2015-55, př. 1 a právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce dle tabulky 2 materiálu RK-24-2015-55, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: září 2015
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2015-55.doc, RK-24-2015-55, př. 1

56. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - výzva č. 56
J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání a A. Vlachová, vedoucí oddělení financování školství, předložily radě kraje návrh přijetí účelových prostředků z MŠMT na realizaci projektů příspěvkových organizací kraje v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a jejich zprostředkování organizacím. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1491/24/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3114 Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, § 3121 Gymnázia, § 3122 Střední odborné školy a § 3127 Střední školy) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v celkové výši 11 205 919 Kč dle materiálu RK-24-2015-56, př. 1;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz na financování způsobilých výdajů projektu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost dle materiálu RK-24-2015-56, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: srpen 2015
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2015-56.doc, RK-24-2015-56, př. 1

57. Podpora učebních oborů
J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání a A. Vlachová, vedoucí oddělení financování školství, seznámily radu kraje s předloženým návrhem uzavření darovacích smluv. V průběhu jednání přišel V. Novotný. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1492/24/2015/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o motivačních stipendiích, která budou poskytnuta žákům uvedeným v materiálu RK-24-2015-57, př. 1;
rozhoduje
uzavřít darovací smlouvy na základě vzorové smlouvy dle materiálu RK-24-2015-57, př. 2 (zletilí) a RK-24-2015-57, př. 3 (nezletilí) s žáky uvedenými v materiálu RK-24-2015-57, př. 1, s nimiž nebyla dosud smlouva uzavřena.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický
termín: 31. 10. 2015
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2015-57.doc, RK-24-2015-57, př. 1, RK-24-2015-57, př. 2, RK-24-2015-57, př. 3

58. Podpora pořádání sportovních mistrovství - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání a A. Vlachová, vedoucí oddělení financování školství, informovaly radu kraje o návrhu poskytnutí dotace na podporu pořádání MČR ve středním triatlonu spolku SK AXIOM OrBiTt Žďár nad Sázavou. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1493/24/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost v celkové výši 50 000 Kč na podporu pořádání MČR ve středním triatlonu spolku SK AXIOM OrBiTt Žďár nad Sázavou, Strojírenská 341/16, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČO: 70881197;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-24-2015-58, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu; odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2015-58.doc, RK-24-2015-58, př. 1

59. Podpora účasti na mistrovstvích ve sportovních disciplínách - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání a A. Vlachová, vedoucí oddělení financování školství, předložily radě kraje návrh podpory účasti na mistrovstvích ve sportovních disciplínách. V průběhu jednání přišel L. Joukl. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1494/24/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost v celkové výši 22 000 Kč spolku Třebíč Nuclears, Na Hvězdě 1388, 674 01 Třebíč, IČO: 26596792, na účast na MS v baseballu U-18;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-24-2015-59, př. 2;
 • neposkytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost v celkové výši 12 400 Kč spolku Spolek Trial klub Žižkovo Pole 134, 582 22 Žižkovo Pole, IČO: 02744201, na účast na MS v biketrialu.
odpovědnost: OŠMS; OE
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2015-59.doc, RK-24-2015-59, př. 1, RK-24-2015-59, př. 2

60. Projektové záměry příspěvkových organizací - OP VK
J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání a A. Vlachová, vedoucí oddělení financování školství, seznámily radu kraje s návrhem realizace projektových záměrů OA, SZŠ a SOŠS Jihlava, Gymnázia Chotěboř a Střední školy stavební Třebíč. V průběhu jednání odešel M. Hyský. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1495/24/2015/RK
Rada kraje
souhlasí
s realizací projektových záměrů OA, SZŠ a SOŠS Jihlava dle materiálu RK-24-2015-60, př. 1, Gymnázia Chotěboř dle materiálu RK-24-2015-60, př. 3 a Střední školy stavební Třebíč, jejíž projektový záměr je popsán v materiálu RK-24-2015-60, př. 5.
odpovědnost: OŠMS
termín: 30. 8. 2015
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2015-60.doc, RK-24-2015-60, př. 1, RK-24-2015-60, př. 2, RK-24-2015-60, př. 3, RK-24-2015-60, př. 4, RK-24-2015-60, př. 5, RK-24-2015-60, př. 6, RK-24-2015-60, př. 7

61. Program na podporu polytechnické výchovy v mateřských a základních školách
J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání a A. Vlachová, vedoucí oddělení financování školství, informovaly radu kraje o průběžném stavu programu na podporu polytechnické výchovy v mateřských a základních školách. V průběhu jednání přišel M. Hyský. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1496/24/2015/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o průběžném stavu programu na podporu polytechnické výchovy.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: březen 2016
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2015-61.doc, RK-24-2015-61, př. 1

62. Finanční zajištění činnosti lektora francouzského jazyka v Kraji Vysočina ve školním roce 2015/2016 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání a A. Vlachová, vedoucí oddělení financování školství, předložily radě kraje návrh zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz organizacím zřizovaným Krajem Vysočina na pokrytí nákladů souvisejících s činností lektora francouzského jazyka v roce 2015. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1497/24/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz organizacím zřizovaným Krajem Vysočina na pokrytí nákladů souvisejících s činností lektora francouzského jazyka v roce 2015 dle materiálu RK-24-2015-62, př. 1;
ukládá
OŠMS zapracovat finanční prostředky na pokrytí působení lektora francouzského jazyka na Vysočině do návrhu rozpočtu kraje, kapitoly Školství, mládeže a sportu na rok 2016.
odpovědnost: OŠMS
termín: průběžně
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2015-62.doc, RK-24-2015-62, př. 1

63. Poskytnutí Studijního stipendia Kraje Vysočina
J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání a A. Vlachová, vedoucí oddělení financování školství, seznámily radu kraje s návrhem přidělení zahraničního studijního středoškolského stipendia. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1498/24/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout finanční dar z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání ve výši 16 885 Kč dle materiálu RK-24-2015-63, př. 1.
odpovědnost: OŠMS
termín: 30. 9. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2015-63.doc, RK-24-2015-63, př. 1

64. Návrh na úpravu investičního plánu Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Třešť na rok 2015
J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání a A. Vlachová, vedoucí oddělení financování školství, seznámily radu kraje s návrhem úpravy použití fondu investic Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Třešť na rok 2015. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1499/24/2015/RK
Rada kraje
souhlasí
s úpravou použití fondu investic Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Třešť na rok 2015 dle materiálu RK-24-2015-64, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitel Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Třešť
termín: průběžně do konce roku 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2015-64.doc, RK-24-2015-64, př. 1

65. Soutěž S Vysočinou do Evropy
J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání a A. Vlachová, vedoucí oddělení financování školství, informovaly radu kraje o návrhu vyhlášení 7. ročníku soutěže S Vysočinou do Evropy. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1500/24/2015/RK
Rada kraje
vyhlašuje
7. ročník soutěže S Vysočinou do Evropy;
schvaluje
propozice soutěže S Vysočinou do Evropy dle materiálu RK-24-2015-65, př. 1;
bere na vědomí
harmonogram přípravy soutěže S Vysočinou do Evropy dle materiálu RK-24-2015-65, př. 2.
odpovědnost: OŠMS
termín: 31. 3. 2016
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2015-65.doc, RK-24-2015-65, př. 1, RK-24-2015-65, př. 2

66. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku, Střední škola průmyslová, technická a automobilní Jihlava
J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání a A. Vlachová, vedoucí oddělení financování školství, předložily radě kraje návrh vyřazení nepotřebného majetku Střední školy průmyslové, technické a automobilní Jihlava. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1501/24/2015/RK
Rada kraje
souhlasí
s vyřazením soustruhu SPT 16 NC, rok výroby 1991, inventární číslo 21649, pořizovací cena 882 890 Kč, zůstatková cena 0 Kč z majetku kraje způsobem navrženým ředitelem Střední školy průmyslové, technické a automobilní Jihlava dle materiálu RK-24-2015-66.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitel Střední školy průmyslové, technické a automobilní Jihlava
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2015-66.doc

68. Pracoviště pro praktickou výuku Obchodní akademie a Hotelové školy Havlíčkův Brod
J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání a A. Vlachová, vedoucí oddělení financování školství, seznámily radu kraje s návrhem zřízení pracoviště pro praktickou výuku žáků Obchodní akademie a Hotelové školy Havlíčkův Brod. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1502/24/2015/RK
Rada kraje
bere na vědomí
 • zřízení pracoviště pro praktickou výuku Obchodní akademie a Hotelové školy Havlíčkův Brod dle materiálu RK-24-2015-68, př. 1;
 • uzavření smlouvy na užívání nemovitého majetku dle materiálu RK-24-2015-68, př. 2;
ukládá
řediteli Obchodní akademie a Hotelové školy Havlíčkův Brod projednat připomínky dle materiálu RK-24-2015-68, př. 3 s Městem Havlíčkův Brod a nejpozději do konce července 2016 předložit k projednání radě kraje návrh na úpravu smlouvy.
odpovědnost: ředitel Obchodní akademie a Hotelové školy Havlíčkův Brod, OŠMS
termín: 31. 7. 2016
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2015-68.doc, RK-24-2015-68, př. 1, RK-24-2015-68, př. 2, RK-24-2015-68, př. 3

69. Rozprava členů rady
Bez rozsáhlejší diskuse.


J. Běhounek ukončil zasedání rady kraje č. 24/2015 s tím, že další zasedání se bude konat dne 25. 8. 2015, v 8:00 hod.MUDr. Jiří Běhounek
hejtman Kraje Vysočina

Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 24/2015 dne 11. 8. 2015.
Zapsala: P. Pospíchalová, dne 12. 8. 2015 (zápis pořízen na základě záznamu).
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz