Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis rady 18/2017

zápis rk
Zápis ze zasedání rady kraje č. 18/2017, které se konalo dne 23. 5. 2017 v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 17/2017
Přítomno 7 členů rady viz prezenční listina ze dne 23. 5. 2017.
Zasedání rady kraje zahájil hejtman J. Běhounek a omluvil nepřítomnost V. Novotného a J. Hyliše.
K navrženému programu jednání nebyly vzneseny návrhy na jeho úpravu a rada kraje přijala navržený program jednání:
 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 17/2017
 2. Smlouva o datovém propojení objektů MVČR
 3. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Informatika - přijetí účelové dotace z Ministerstva vnitra na realizaci projektů v rámci Programu prevence kriminality v roce 2017
 4. Návrh na poskytnutí věcného daru panu Michaelu Fehnovi a paní Jan Thompson
 5. Peněžní účelový dar pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
 6. Peněžní účelový dar pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
 7. Individuální dotace pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
 8. Změna účelu zápůjčky pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
 9. Návrh na schválení řádné účetní závěrky zdravotnických příspěvkových organizací za rok 2016
 10. Hmotná zainteresovanost ředitelů - vyčíslení odměn za rok 2016 ředitelům/ředitelkám zdravotnických příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina
 11. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na START FILM FEST Bystřice nad Pernštejnem
 12. Projekt Zámek Třebíč - modernizace zámku a zpřístupnění nových expozic - Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu
 13. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - zvýšení příspěvku na provoz na mimořádnou akviziční činnost muzeí a galerií
 14. Návrh na schválení řádné účetní závěrky příspěvkových organizací z odvětví kultury a cestovního ruchu za rok 2016
 15. Smlouva o převodu práv a povinností z rozhodnutí o umístění stavby
 16. Aktualizace střednědobého výhledu rozpočtu Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
 17. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Domova pro seniory Třebíč, Koutkova - Kubešova, příspěvkové organizace
 18. 2. Hlášení o udržitelnosti k projektu Transformace ÚSP Jinošov II.
 19. 3. Žádost o změnu v projektu Transformace Domova Háj I.
 20. Projekt Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina II. - souhlas zřizovatele
 21. Projektový záměr Domova Háj, příspěvkové organizace Jsme tu s vámi - podpora služby komunitního typu vzniklého po transformaci Domova Háj, p. o.
 22. Projektový záměr Domova Háj, příspěvkové organizace Podpora realizační fáze procesu transformace Domova Háj
 23. Návrh na schválení řádné účetní závěrky příspěvkových organizací v odvětví sociální péče za rok 2016
 24. Smlouva uzavíraná mezi Krajem Vysočina a příspěvkovou organizací zřizovanou Krajem Vysočina
 25. Koupě spoluvlastnického podílu pozemku v k. ú. Zhoř u Jihlavy a obci Zhoř
 26. Změna usnesení 0453/06/2009/ZK a odstoupení od uzavřených smluv o budoucích kupních smlouvách pro stavbu II/351, II/350, III/3507 Polná - Slavětín, 1. stavba
 27. Majetkoprávní vypořádání pozemků po stavbě II/112 Bácovice, most ev. č. 112-049
 28. Majetkoprávní vypořádání pozemků po stavbě III/3508 Jitkov - most ev. č. 3508-2
 29. Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicí II/387 v k. ú. Koroužné
 30. Uzavření smlouvy o zřízení služebnosti v k. ú. Třebíč
 31. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
 32. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
 33. Veřejná zakázka na stavební práce Gymnázium Třebíč - přístavba učeben
 34. Majetkoprávní vypořádání částí silnic II/408, III/3494
 35. Darování pozemku v k. ú. a obci Bochovice
 36. Majetkoprávní příprava akce II/360 Oslavička - Rudíkov
 37. Vyhodnocení účasti Kraje Vysočina na výstavě Mladý tvorca 2017 v Nitře - změna závazných ukazatelů příspěvkových organizací - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
 38. Podpora účasti na mistrovstvích ve sportovních disciplínách - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
 39. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dofinancování evropského vzdělávacího projektu realizovaného Hodinou H, z. s.
 40. Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - duben 2017
 41. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
 42. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Životní prostředí - poskytnutí finančního daru Chaloupkám o.p.s.
 43. Rozprava členů rady

Usnesení 0929/18/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
navržený program jednání.
odpovědnost: rada kraje
termín: 23. 5. 2017
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
K zápisu ze zasedání rady kraje č. 17/2017 nebyly vzneseny žádné připomínky.

02. Smlouva o datovém propojení objektů MVČR
R. Brychta, pracovník technické podpory odboru informatiky, předložil radě kraje návrh uzavření smlouvy o datovém propojení. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0930/18/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Smlouvu o datovém propojení serveroven se společností T-Mobile Czech Republic a.s., IČO 64949681, se sídlem Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4 dle materiálu RK-18-2017-02, př. 1.
odpovědnost: OI
termín: 30. 5. 2017
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2017-02.doc, RK-18-2017-02, př. 1

03. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Informatika - přijetí účelové dotace z Ministerstva vnitra na realizaci projektů v rámci Programu prevence kriminality v roce 2017
R. Brychta, pracovník technické podpory odboru informatiky a I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, seznámili radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0931/18/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Informatika, § 5399 - Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku) o účelové neinvestiční dotace z Ministerstva vnitra celkem ve výši 141 000 Kč určené na realizaci projektu Kazuistické semináře v roce 2017 dle materiálu RK-18-2017-03, př. 1 a na realizaci projektu 7. Mezinárodní konference dle materiálu RK-18-2017-03, př. 2;
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Informatika spočívající ve zvýšení § 5399 - Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku o 80 000 Kč při současném snížení § 3636 - Územní rozvoj o 80 000 Kč na financování vlastního podílu kraje na realizaci projektů.
odpovědnost: odbor informatiky, ekonomický odbor
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2017-03.doc, RK-18-2017-03, př. 1, RK-18-2017-03, př. 2

04. Návrh na poskytnutí věcného daru panu Michaelu Fehnovi a paní Jan Thompson
J. Běhounek informoval radu kraje o návrhu poskytnutí věcného daru. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0932/18/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout věcný dar v podobě grafiky Emanuela Ranného s názvem William Shakespeare panu Michaelu Fehnovi, který rezignoval na funkci předsedy představenstva E.ON Česká republika, a paní Jan Thompson, britské velvyslankyni v České republice, s účinností k okamžiku předání daru;
ukládá
hejtmanovi kraje předat dary dle materiálu RK-18-2017-04.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 23. 5. 2017
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2017-04.doc

J. Běhounek navrhl projednání bodů 05 07 v bloku.
K předkládaným bodům odboru zdravotnictví nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

05. Peněžní účelový dar pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
Usnesení 0933/18/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy o poskytnutí peněžního účelového daru pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-18-2017-05, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
termín: 2. 6. 2017
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2017-05.doc, RK-18-2017-05, př. 1

06. Peněžní účelový dar pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
Usnesení 0934/18/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-18-2017-06, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
termín: 2. 6. 2017
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2017-06.doc, RK-18-2017-06, př. 1

07. Individuální dotace pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
Usnesení 0935/18/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s přijetím individuální dotace pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-18-2017-07, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelka Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
termín: 2. 6. 2017
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2017-07.doc, RK-18-2017-07, př. 1

08. Změna účelu zápůjčky pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
D. Talpa, vedoucí oddělení zdravotní správy a J. Dvořáková, vedoucí oddělení zdravotní péče, informovali radu kraje o návrhu dodatku ke Smlouvě o zápůjčce. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0936/18/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít dodatek ke Smlouvě o zápůjčce ke krytí výdajů spojených s pořízením vybavení zrekonstruované budovy č. 13 (plicní oddělení, oddělení následné péče a rehabilitace, odborné ambulance oddělení, ambulance kožní, endokrinologie nebo ambulance bolesti) dle materiálu RK-18-2017-08, př. 2.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
termín: 20. 6. 2017
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2017-08.doc, RK-18-2017-08, př. 1, RK-18-2017-08, př. 2

09. Návrh na schválení řádné účetní závěrky zdravotnických příspěvkových organizací za rok 2016
D. Talpa, vedoucí oddělení zdravotní správy a J. Dvořáková, vedoucí oddělení zdravotní péče, předložili radě kraje ke schválení řádnou účetní závěrku zdravotnických příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za rok 2016. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0937/18/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • řádnou účetní závěrku zdravotnických příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za rok 2016 pro každou jednotlivou organizaci v rozsahu uvedeném na adrese https://portalpo.kr-vysocina.cz/zaverky_rada/zobraz;
 • výsledek hospodaření zdravotnických příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za rok 2016 včetně převedení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2016 do rezervního fondu dle materiálu RK-18-2017-09, př. 1;
ukládá
 • ředitelům nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina a ředitelce Trojlístku - centra pro děti a rodinu Kamenice na Lipou provést příděly do rezervního fondu ze zlepšeného výsledku hospodaření roku 2016 dle materiálu RK-18-2017-09, př. 1;
 • ředitelům nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina následně zúčtovat příděl do rezervního fondu vůči neuhrazené ztrátě z minulých let dle materiálu RK-18-2017-09, př. 1;
bere na vědomí
zprávy o činnosti a o plnění úkolů příspěvkové organizace zdravotnických příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina dle materiálu RK-18-2017-09, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelé zdravotnických příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina
termín: 31. 5. 2017
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2017-09.doc, RK-18-2017-09, př. 1, RK-18-2017-09, př. 2

10. Hmotná zainteresovanost ředitelů - vyčíslení odměn za rok 2016 ředitelům/ředitelkám zdravotnických příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina
D. Talpa, vedoucí oddělení zdravotní správy a J. Dvořáková, vedoucí oddělení zdravotní péče a I. Hanáková Kosourová, vedoucí oddělení řízení lidských zdrojů, požádali radu kraje o stanovení odměn ředitelům a ředitelkám příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku zdravotnictví. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0938/18/2017/RK
Rada kraje
stanoví
v souladu s § 134 a § 134a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, odměny ředitelům/ředitelkám příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku zdravotnictví, dle materiálu RK-18-2017-10, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, oddělení řízení lidských zdrojů, ředitelé zdravotnických příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina
termín: 30. 6. 2017
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2017-10.doc, RK-18-2017-10, př. 1, RK-18-2017-10, př. 2, RK-18-2017-10, př. 3, RK-18-2017-10, př. 4

11. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na START FILM FEST Bystřice nad Pernštejnem
J. Fischerová informovala radu kraje o návrhu poskytnutí dotace společnosti Kinematograf bratří Čadíků, s.r.o., na realizaci akce START FILM FEST Bystřice nad Pernštejnem. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0939/18/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotaci ve výši 70 000 Kč společnosti Kinematograf bratří Čadíků, s.r.o., Mokrá 98, Mokrá-Horákov, IČ: 25525620 na realizaci akce START FILM FEST Bystřice nad Pernštejnem dle materiálu RK-18-2017-11, př. 3;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-18-2017-11, př. 3;
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje (položka Kulturní, sportovní a společenské akce podporované krajem) spočívající ve snížení § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené o částku 70 000 Kč při současném zvýšení § 3313 - Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií o částku 70 000 Kč.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2017-11.doc, RK-18-2017-11, př. 1, RK-18-2017-11, př. 2, RK-18-2017-11, př. 3

12. Projekt Zámek Třebíč - modernizace zámku a zpřístupnění nových expozic - Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu
L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložil radě kraje ke schválení monitorovací zprávu o zajištění udržitelnosti výše uvedeného projektu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0940/18/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
monitorovací zprávu o zajištění udržitelnosti projektu Zámek Třebíč - modernizace zámku a zpřístupnění nových expozic dle materiálů RK-18-2017-12, př. 1, RK-18-2017-12, př. 2 a RK-18-2017-12, př. 3;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálech RK-18-2017-12, př. 1, RK-18-2017-12, př. 2 a RK-18-2017-12, př. 3.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
termín: 30. 5. 2017
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2017-12.doc, RK-18-2017-12, př. 1, RK-18-2017-12, př. 2, RK-18-2017-12, př. 3

13. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - zvýšení příspěvku na provoz na mimořádnou akviziční činnost muzeí a galerií
L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, podal radě kraje doplňující informace k předloženému návrhu rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0941/18/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Kultura, § 3315 - Činnost muzeí a galerií o celkovou částku 1 120 000 Kč za účelem pokrytí mimořádných akvizičních činností zřizovaných příspěvkových organizací na úseku kultury při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené a položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 1 120 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz pro jednotlivé příspěvkové organizace dle materiálu RK-18-2017-13, př. 4 k pokrytí mimořádných akvizičních činností sbírkotvorných organizací na úseku kultury v roce 2017.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, odbor ekonomický, ředitel Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, ředitel Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, ředitel Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace, ředitel Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2017-13.doc, RK-18-2017-13, př. 1, RK-18-2017-13, př. 2, RK-18-2017-13, př. 3, RK-18-2017-13, př. 4, RK-18-2017-13, př. 5

14. Návrh na schválení řádné účetní závěrky příspěvkových organizací z odvětví kultury a cestovního ruchu za rok 2016
L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, seznámil radu kraje s výsledky hospodaření příspěvkových organizací z odvětví kultury a cestovního ruchu za rok 2016. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0942/18/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • řádnou účetní závěrku příspěvkových organizací z odvětví kultury a cestovního ruchu dle seznamu v materiálu RK-18-2017-14, př. 1 za rok 2016 pro každou jednotlivou organizaci v rozsahu uvedeném na adrese https://portalpo.kr-vysocina.cz/zaverky_rada;
 • výsledek hospodaření příspěvkových organizací z odvětví kultury a cestovního ruchu za rok 2016 včetně návrhu na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2016 do peněžních fondů v rozsahu dle materiálu RK-18-2017-14, př. 3;
ukládá
 • ředitelům příspěvkových organizací z odvětví kultury a cestovního ruchu provést příděly do rezervního fondu a fondu odměn ze zlepšeného výsledku hospodaření roku 2016 dle materiálu RK-18-2017-14, př. 3;
 • řediteli Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, následně zúčtovat příděl do rezervního fondu vůči neuhrazené ztrátě minulých let dle materiálu RK-18-2017-14, př. 3;
bere na vědomí
přehled vybraných ukazatelů činnosti příspěvkových organizací z odvětví kultury za rok 2016 uvedených v příloze RK-18-2017-14, př. 2.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ředitelé příspěvkových organizací z odvětví kultury a cestovního ruchu
termín: 31. 5. 2017
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2017-14.doc, RK-18-2017-14, př. 1, RK-18-2017-14, př. 2, RK-18-2017-14, př. 3

15. Smlouva o převodu práv a povinností z rozhodnutí o umístění stavby
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, informovala radu kraje o předloženém návrhu smlouvy. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0943/18/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o postoupení práv a povinností z investorství ke stavebnímu objektu SO 402 - Veřejné osvětlení a nasvícení přechodu pro chodce, stavby III/3928 Velká Bíteš - Rekonstrukce násypu, dle materiálu RK-18-2017-15, př. 1.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 30. 6. 2017
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2017-15.doc, RK-18-2017-15, př. 1

16. Aktualizace střednědobého výhledu rozpočtu Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje ke schválení střednědobý výhled rozpočtu KSÚSV. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0944/18/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
střednědobý výhled rozpočtu KSÚSV na roky 2018 - 2020 dle materiálu RK-18-2017-16, př. 1.
odpovědnost: ODSH, OE
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2017-16.doc, RK-18-2017-16, př. 1

17. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Domova pro seniory Třebíč, Koutkova - Kubešova, příspěvkové organizace
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a L. Hondlová, úředník na úseku ekonomické agendy a kontroly oddělení sociálních služeb, seznámily radu kraje s návrhem vyřazení uvedeného nepotřebného majetku. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0945/18/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s vyřazením nepotřebného majetku Vana Primo, inventární číslo 022/1030, rok pořízení 1996, pořizovací cena 188 664,- Kč, zůstatková cena 0,- Kč, a s likvidací nepotřebného majetku provedenou odbornou firmou v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
odpovědnost: OSV
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2017-17.doc

18. 2. Hlášení o udržitelnosti k projektu Transformace ÚSP Jinošov II.
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a L. Hondlová, úředník na úseku ekonomické agendy a kontroly oddělení sociálních služeb, podaly radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. V průběhu jednání odešla J. Fialová. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0946/18/2017/RK
Rada kraje
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-18-2017-18, př. 1.
odpovědnost: OSV
termín: 12. 6. 2017
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2017-18.doc, RK-18-2017-18, př. 1

19. 3. Žádost o změnu v projektu Transformace Domova Háj I.
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a L. Hondlová, úředník na úseku ekonomické agendy a kontroly oddělení sociálních služeb, předložily radě kraje ke schválení návrh změny výše uvedeného projektu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0947/18/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
změnu v projektu dle materiálu RK-18-2017-19;
ukládá
odboru sociálních věcí zapracovat tuto změnu dle požadavků IROP.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 31. 5. 2017
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2017-19.doc

20. Projekt Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina II. - souhlas zřizovatele
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a L. Hondlová, úředník na úseku ekonomické agendy a kontroly oddělení sociálních služeb, informovaly radu kraje o návrhu zapojení Základní školy Třebíč, Cyrilometodějská 22, Základní školy a Praktické školy Moravské Budějovice, Dobrovského 11 a Základní školy a Praktické školy Chotěboř do projektu „Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina II“. V průběhu jednání přišla J. Fialová. Rada kraje přijala po krátké diskuzi upravený návrh usnesení.
Usnesení 0948/18/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
se zapojením krajem zřizovaných příspěvkových organizací dle materiálu RK-18-2017-20, př. 1 do projektu „Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina II.“ dle výzvy č. 30_17_007 Operačního programu potravinové a materiální pomoci.
odpovědnost: OSV
termín: 30. 6. 2017
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2017-20.doc, RK-18-2017-20, př. 1

21. Projektový záměr Domova Háj, příspěvkové organizace Jsme tu s vámi - podpora služby komunitního typu vzniklého po transformaci Domova Háj, p. o.
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a L. Hondlová, úředník na úseku ekonomické agendy a kontroly oddělení sociálních služeb, seznámily radu kraje s návrhem rozhodnutí o zařazení výše uvedeného projektu do akcí určených k budoucí realizaci. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0949/18/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
v souladu s čl. 7 odst. 8 Pravidel zařadit akci Podpora realizační fáze procesu transformace Domova Háj dle materiálu RK-18-2017-21, př. 1 do stavu zařazená akce v zásobníku akcí k budoucí realizaci;
souhlasí
s předložením projektového záměru dle materiálu RK-18-2017-21, př. 3.
odpovědnost: OSV
termín: 31. 5. 2017
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2017-21.doc, RK-18-2017-21, př. 1, RK-18-2017-21, př. 2, RK-18-2017-21, př. 3

22. Projektový záměr Domova Háj, příspěvkové organizace Podpora realizační fáze procesu transformace Domova Háj
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a L. Hondlová, úředník na úseku ekonomické agendy a kontroly oddělení sociálních služeb, předložily radě kraje návrh rozhodnutí o zařazení výše uvedeného projektu do akcí určených k budoucí realizaci. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0950/18/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
v souladu s čl. 7 odst. 8 Pravidel zařadit akci Podpora realizační fáze procesu transformace Domova Háj dle materiálu RK-18-2017-22, př. 1 do stavu zařazená akce v zásobníku akcí k budoucí realizaci;
souhlasí
s předložením projektového záměru dle materiálu RK-18-2017-22, př. 3.
odpovědnost: OSV
termín: 31. 5. 2017
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2017-22.doc, RK-18-2017-22, př. 1, RK-18-2017-22, př. 2, RK-18-2017-22, př. 3

23. Návrh na schválení řádné účetní závěrky příspěvkových organizací v odvětví sociální péče za rok 2016
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a L. Hondlová, úředník na úseku ekonomické agendy a kontroly oddělení sociálních služeb, informovaly radu kraje o výsledcích hospodaření příspěvkových organizací z odvětví sociální péče za rok 2016. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0951/18/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • řádnou účetní závěrku příspěvkových organizací z odvětví sociální péče dle seznamu v materiálu RK-18-2017-23, př. 1 za rok 2016 pro každou jednotlivou organizaci v rozsahu uvedeném na adrese https://portalpo.kr-vysocina.cz/zaverky_rada;
 • výsledek hospodaření příspěvkových organizací z odvětví sociální péče za rok 2016 včetně návrhu na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2016 do peněžních fondů v rozsahu dle materiálu RK-18-2017-23, př. 2;
ukládá
 • ředitelům příspěvkových organizací z odvětví sociální péče provést příděly do rezervního fondu nebo fondu odměn ze zlepšeného výsledku hospodaření roku 2016 dle materiálu RK-18-2017-23, př. 2;
 • ředitelům Domova pro seniory Velké Meziříčí, příspěvkové organizace a Domovu bez zámku Náměšť nad Oslavou, příspěvkové organizace, následně zúčtovat příděl do rezervního fondu vůči neuhrazené ztrátě minulých let dle materiálu RK-18-2017-23, př. 2;
bere na vědomí
přehled vybraných ukazatelů činnosti příspěvkových organizací z odvětví sociální péče rok 2016 uvedených v materiálu RK-18-2017-23, př. 3.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, ředitelé příspěvkových organizací za odvětví sociální péče
termín: 31. 5. 2017
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2017-23.doc, RK-18-2017-23, př. 1, RK-18-2017-23, př. 2, RK-18-2017-23, př. 3

24. Smlouva uzavíraná mezi Krajem Vysočina a příspěvkovou organizací zřizovanou Krajem Vysočina
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložili radě kraje návrh rozhodnutí o uzavření smlouvy o výpůjčce. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0952/18/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o výpůjčce mezi Krajem Vysočina na straně půjčitele a Domovem Háj, příspěvkovou organizací, na straně vypůjčitele dle materiálu RK-18-2017-24, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, odbor sociálních věcí
termín: 31. 5. 2017
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2017-24.doc, RK-18-2017-24, př. 1

J. Běhounek navrhl projednání bodů 25 29, 31 - 36 v bloku.
K předkládaným bodům odboru majetkového nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

25. Koupě spoluvlastnického podílu pozemku v k. ú. Zhoř u Jihlavy a obci Zhoř
Usnesení 0953/18/2017/RK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 20. 6. 2017
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2017-25.doc, RK-18-2017-25, př. 1, RK-18-2017-25, př. 1a, RK-18-2017-25, př. 2

26. Změna usnesení 0453/06/2009/ZK a odstoupení od uzavřených smluv o budoucích kupních smlouvách pro stavbu II/351, II/350, III/3507 Polná - Slavětín, 1. stavba
Usnesení 0954/18/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 20. 6. 2017
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2017-26.doc, RK-18-2017-26, př. 1, RK-18-2017-26, př. 2, RK-18-2017-26, př. 3, RK-18-2017-26, př. 4

27. Majetkoprávní vypořádání pozemků po stavbě II/112 Bácovice, most ev. č. 112-049
Usnesení 0955/18/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout úplatně nabýt do vlastnictví Kraje Vysočina pozemky v k. ú. a obci Bácovice a v k. ú. Hodějovice a obci Pelhřimov v rozsahu dle materiálu RK-18-2017-27, př. 1 od vlastníků aktuálně evidovaných v katastru nemovitostí ke dni uzavření kupních smluv za cenu 100 Kč/m2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 20. 6. 2017
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2017-27.doc, RK-18-2017-27, př. 1, RK-18-2017-27, př. 2, RK-18-2017-27, př. 2a, RK-18-2017-27, př. 3

28. Majetkoprávní vypořádání pozemků po stavbě III/3508 Jitkov - most ev. č. 3508-2
Usnesení 0956/18/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • úplatně nabýt do vlastnictví Kraje Vysočina pozemky v k. ú. Oudoleň v rozsahu dle materiálu RK-18-2017-28, př. 1 od vlastníků aktuálně evidovaných v katastru nemovitostí ke dni uzavření kupních smluv za cenu 100 Kč/m2;
 • nabýt darem do vlastnictví Kraje Vysočina pozemky v k. ú. Oudoleň v rozsahu dle materiálu RK-18-2017-28, př. 2 z vlastnictví obce Oudoleň, se sídlem Oudoleň č. 123, 582 24, IČ 002 67 96.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 20. 6. 2017
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2017-28.doc, RK-18-2017-28, př. 1, RK-18-2017-28, př. 2, RK-18-2017-28, př. 3, RK-18-2017-28, př. 3a, RK-18-2017-28, př. 4

29. Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicí II/387 v k. ú. Koroužné
Usnesení 0957/18/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • nabýt darem do vlastnictví Kraje Vysočina pozemky v k. ú. a obci Koroužné v rozsahu dle materiálu RK-18-2017-29, př. 1 z vlastnictví obce Koroužné, se sídlem Koroužné 33, 593 01, IČ 005 45 686;
 • nabýt úplatně do vlastnictví Kraje Vysočina pozemky v k. ú. a obci Koroužné v rozsahu dle materiálu RK-18-2017-29, př. 2 od vlastníků aktuálně evidovaných v katastru nemovitostí ke dni uzavření kupních smluv za cenu 100 Kč/m2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 20. 6. 2017
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2017-29.doc, RK-18-2017-29, př. 1, RK-18-2017-29, př. 2, RK-18-2017-29, př. 3, RK-18-2017-29, př. 3a, RK-18-2017-29, př. 4

31. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
Usnesení 0958/18/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
se stavbami na pozemcích dle materiálu RK-18-2017-31, př. 1;
rozhoduje
 • uzavřít nepojmenované smlouvy, prokazující právo stavebníků provést stavbu na pozemcích dle materiálu RK-18-2017-31, př. 1;
 • zveřejnit záměr darování části pozemku dle materiálu RK-18-2017-31, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 8. 2017
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2017-31.doc, RK-18-2017-31, př. 1

32. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
Usnesení 0959/18/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení služebnosti s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-18-2017-32, př. 1, RK-18-2017-32, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 8. 2017
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2017-32.doc, RK-18-2017-32, př. 1, RK-18-2017-32, př. 2

33. Veřejná zakázka na stavební práce Gymnázium Třebíč - přístavba učeben
Usnesení 0960/18/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
pořadí nabídek na veřejnou zakázku Gymnázium Třebíč - přístavba učeben dle Zprávy o hodnocení nabídek dle materiálu RK-18-2017-33, př. 2;
rozhoduje
vybrat ESTING GROUP s.r.o., Okrajová 1335/3, 674 01 Třebíč, IČO 292 32 864 jako dodavatele s ekonomicky nejvýhodnější nabídkou na veřejnou zakázku Gymnázium Třebíč - přístavba učeben;
ukládá
odboru majetkového oznámit bez zbytečného odkladu výsledek zadávacího řízení na uvedenou veřejnou zakázku všem účastníkům zadávacího řízení a zahájit úkony nutné k uzavření smlouvy s vybraným uchazečem.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 5. 2017
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2017-33.doc, RK-18-2017-33, př. 1, RK-18-2017-33, př. 2, RK-18-2017-33, př. 3

34. Majetkoprávní vypořádání částí silnic II/408, III/3494
Usnesení 0961/18/2017/RK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 20. 6. 2017
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2017-34.doc, RK-18-2017-34, př. 1, RK-18-2017-34, př. 1a, RK-18-2017-34, př. 1b, RK-18-2017-34, př. 2

35. Darování pozemku v k. ú. a obci Bochovice
Usnesení 0962/18/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darování pozemku par. č. 1064/2 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 86 m2, odděleného z pozemku par. č. 1064 dle GP č. 157-37182/2015 v k.ú. a obci Bochovice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Bochovice;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemek par. č. 1064/2 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 86 m2, oddělený z pozemku par. č. 1064 dle GP č. 157-37182/2015 v k.ú. a obci Bochovice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Bochovice.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 12. 9. 2017
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2017-35.doc, RK-18-2017-35, př. 1, RK-18-2017-35, př. 1a, RK-18-2017-35, př. 1b

36. Majetkoprávní příprava akce II/360 Oslavička - Rudíkov
Usnesení 0963/18/2017/RK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 6. 2017
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2017-36.doc, RK-18-2017-36, př. 1, RK-18-2017-36, př. 2, RK-18-2017-36, př. 3

30. Uzavření smlouvy o zřízení služebnosti v k. ú. Třebíč
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, podal radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala po krátké diskuzi upravený návrh usnesení.
Usnesení 0964/18/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít mezi městem Třebíč, jako povinným ze služebnosti a Krajem Vysočina, jako oprávněným ze služebnosti bezúplatnou smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti vstupu, vjezdu, průchodu, průjezdu, chůze a jízdy po pozemku par. č. 2429/1 a pozemku par. č. 995/3, vše v k. ú. a obci Třebíč dle materiálu RK-18-2017-30, př. 2upr1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 6. 2017
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2017-30.doc, RK-18-2017-30, př. 1, RK-18-2017-30, př. 2

37. Vyhodnocení účasti Kraje Vysočina na výstavě Mladý tvorca 2017 v Nitře - změna závazných ukazatelů příspěvkových organizací - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu a L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství, předložili radě kraje návrh rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. V průběhu jednání odešel P. Franěk. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0965/18/2017/RK
Rada kraje
bere na vědomí
vyhodnocení účasti na výstavě Mladý tvorca 2017 popsané v materiálu RK-18-2017-37, př. 1;
souhlasí
se zajištěním účasti na výstavě Mladý tvorca 2018 v rozsahu popsaném v materiálu RK-18-2017-37, př. 2;
ukládá
odboru školství, mládeže a sportu zapracovat finanční prostředky na pokrytí nákladů spojených s účastí na výstavě Mladý tvorca 2018 do návrhu rozpočtu kraje kapitoly Školství, mládeže a sportu na rok 2018;
schvaluje
zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u škol a školských zařízení dle materiálu RK-18-2017-37, př. 3.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický
termín: 31. prosinec 2017
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2017-37.doc, RK-18-2017-37, př. 1, RK-18-2017-37, př. 2, RK-18-2017-37, př. 3, RK-18-2017-37, př. 4

38. Podpora účasti na mistrovstvích ve sportovních disciplínách - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu a L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství, seznámili radu kraje s návrhem poskytnutí dotace na podporu účasti na mistrovství ve sportovních disciplínách. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0966/18/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotace z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost v celkové výši 49 511 Kč na podporu účasti na mistrovství ve sportovních disciplínách dle materiálu RK-18-2017-38, př. 3;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy dle materiálů RK-18-2017-38, př. 1 a RK-18-2017-38, př. 2.
odpovědnost: OŠMS, OE
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2017-38.doc, RK-18-2017-38, př. 1, RK-18-2017-38, př. 2, RK-18-2017-38, př. 3

39. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dofinancování evropského vzdělávacího projektu realizovaného Hodinou H, z. s.
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu a L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství, podali radě kraje doplňující informace k předloženému návrhu rozpočtového opatření. V průběhu jednání přišel P. Franěk. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0967/18/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout z kapitoly Školství, mládeže a sportu dotaci Hodině H, z. s., se sídlem Hrnčířská 111, 393 01 Pelhřimov, IČO: 26552361, ve výši 40 000 Kč na dofinancování projektu Vysočina Imprint a uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-18-2017-39, př. 2.
odpovědnost: OŠMS, OE
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2017-39.doc, RK-18-2017-39, př. 1, RK-18-2017-39, př. 2

40. Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - duben 2017
A. Krištofová, vedoucí odboru ekonomického, seznámila radu kraje s pravidelnou zprávou o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za uplynulé období. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0968/18/2017/RK
Rada kraje
bere na vědomí
Zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - duben 2017.
odpovědnost: odbor ekonomický
termín: 31. května 2017
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2017-40.doc, RK-18-2017-40, př. 1

41. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
D. Buřičová, vedoucí odboru analýz a podpory řízení, předložila radě kraje na vědomí zprávu o dosud realizovaných aktivitách projektu Profesionální a bezpečný úřad Kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0969/18/2017/RK
Rada kraje
bere na vědomí
zprávu o dosud realizovaných aktivitách projektu Profesionální a bezpečný úřad Kraje Vysočina;
schvaluje
 • převod konečného zůstatku ve výši 98 281,03 Kč na zvláštním účtu projektu Zvýšení kvality finančního řízení příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina včetně připsaných úroků za 2. čtvrtletí 2017 do Fondu strategických rezerv, z důvodu ukončení projektu a s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty;
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ve výši 10 188,75 Kč určenou na financování projektu Profesionální a bezpečný úřad Kraje Vysočina.
odpovědnost: OAPŘ
termín: 31. 5. 2017
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2017-41.doc, RK-18-2017-41, př. 1

42. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Životní prostředí - poskytnutí finančního daru Chaloupkám o.p.s.
M. Hyský informoval radu kraje o návrhu poskytnutí finančního daru Chaloupkám o.p.s., školskému zařízení pro zájmové a další vzdělávání, na podporu akce Víkend otevřených zahrad. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0970/18/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout finanční dar ve výši 20 000 Kč pro Chaloupky o.p.s., školská zařízení pro zájmové a další vzdělávání, se sídlem Kněžice 109, 675 29 Kněžice, IČO 25557475 dle materiálu RK-18-2017-42, př. 3;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Životní prostředí, § 3792 - Ekologická výchova a osvěta o částku 20 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 20 000 Kč.
odpovědnost: odbor životního prostředí a zemědělství, odbor ekonomický
termín: 31. 10. 2017
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2017-42.doc, RK-18-2017-42, př. 1, RK-18-2017-42, př. 2, RK-18-2017-42, př. 3

43. Rozprava členů rady
Bez rozsáhlejší diskuze.

J. Běhounek ukončil zasedání rady kraje č. 18/2017 s tím, že další zasedání se bude konat dne 30. 5. 2017, v 7:00 hod.MUDr. Jiří Běhounek
hejtman Kraje Vysočina


Ověřovatelé zápisu:

Ing. Josef Pavlík               …..………………………………….……


Mgr. Pavel Pacal               …..………………………………….……


Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 18/2017 dne 23. 5. 2017.
Zapsala: P. Pospíchalová, dne 23. 5. 2017.
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz