Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis rady 17/2017

zápis rk
Zápis ze zasedání rady kraje č. 17/2017, které se konalo dne 15. 5. 2017 v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 16/2017
Přítomno 9 členů rady viz prezenční listina ze dne 15. 5. 2017.
Zasedání rady kraje zahájil hejtman J. Běhounek a omluvil pozdější příchod J. Fischerové.
Radě kraje byly předloženy návrhy na zařazení následujících bodů do programu jednání:
 1. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky „II/602 Velké Meziříčí, most ev. č. 602 - 028“;
 2. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky  II/351 Třebíč křiž. s II/399, 1. Část.
Rada kraje návrhy akceptovala a přijala upravený program jednání:
 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 16/2017
 2. Nadační příspěvek pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
 3. Peněžní účelový dar pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
 4. Věcné dary pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
 5. Věcný dar pro Trojlístek - centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkovou organizaci
 6. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - příspěvek na provoz pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, na pořádání 6. jihlavské konference fetomaternální a perinatální medicíny: Porodnické operace
 7. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - poskytnutí finančního daru Diecézní charitě Brno Oblastní charita Jihlava
 8. Návrh na udělení věcných darů
 9. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky Vydávání novin Kraj Vysočina včetně realizace jejich multimediálního obsahu
 10. Návrh trojstranné dohody mezi Krajem Vysočina, Krajskou hospodářskou komorou a Agrární komorou Kraje Vysočina k projektu Kalendář 2018
 11. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na pořádání akce Vysočina Fest 2017
 12. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na 21. Mezinárodní festival dokumentárních filmů Ji.hlava 2017
 13. Návrh na vyřazení sbírkových předmětů - Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace
 14. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - poskytnutí dotace na podporu aktivit Centra dokumentárního filmu v roce 2017
 15. FOND VYSOČINY - jmenování zástupce garanta s právem poradním
 16. Dodatek č. 3 ke Smlouvě o poskytnutí dotace ID O01266.0001
 17. Jmenování Pracovní skupiny pro posuzování žádostí o zařazení do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina dle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro zařazování do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina
 18. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci - přijetí dotace pro Domov Kamélie Křižanov, příspěvkovou organizaci, na projekt Krok do života - Podpora procesu transformace pobytových služeb a podpora služeb komunitního typu vzniklých po transformaci“
 19. Žádost o navýšení příspěvku na provoz pro příspěvkové organizace zapojené do projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina - individuální projekt IV.
 20. Poskytnutí daru vítězům krajského kola Dopravní soutěže mladých cyklistů
 21. Veřejná zakázka na služby: II/360 Střítež - Štěpánovice u Jaroměřic nad Rokytnou, PD
 22. Příprava akcí s předpokládaným financováním ze zdrojů EU
 23. Uzavření smluv o budoucích smlouvách o zřízení služebností a smlouvy zakládající právo provést stavbu v k. ú. Golčův Jeníkov
 24. Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti v k. ú. Střítež u Jihlavy
 25. Majetkoprávní vypořádání pozemků po stavbě II/150 Dobrá - most ev. č. 150-019
 26. Přijetí daru v k. ú. Heřmanice u Vilémova a obci Vilémov
 27. Prodej pozemků v k. ú. a obci Jihlava
 28. Prodej pozemků v k. ú. Věžnice
 29. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. a obci Hrotovice
 30. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
 31. Majetkoprávní příprava stavby II/379 Velká Bíteš - křižovatka s III/3792
 32. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Macourov, Žižkovo Pole a obci Žižkovo Pole
 33. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
 34. Smlouva uzavíraná příspěvkovou organizací zřizovanou Krajem Vysočina
 35. Vzájemné darování pozemků v k. ú. Kámen u Pacova a obci Kámen
 36. Změna smluv o nájmu nemovitostí mezi Krajem Vysočina a Nemocnicí Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizací
 37. Majetkoprávní příprava stavby II/152 Jaroměřice - Hrotovice - hr. kraje, 1. stavba
 38. Prodej pozemku v k. ú. a obci Náměšť nad Oslavou
 39. Veřejná zakázka na stavební práce Úspory energií - SŠ PTA Jihlava
 40. Návrh na rozhodnutí o nedokončení pořizovaného majetku a jeho vyřazení z účetní evidence
 41. Zadávací řízení na nadlimitní veřejnou zakázku Elektrická energie pro Kraj Vysočina v roce 2018
 42. Zadávací řízení na nadlimitní veřejnou zakázku Zemní plyn pro Kraj Vysočina v roce 2018
 43. Změna Pravidel Rady Kraje Vysočina
 44. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku - Dětský domov, Senožaty 199
 45. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku, Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod
 46. Havarijní pojištění vozidla České zemědělské akademie v Humpolci, střední školy
 47. Havarijní pojištění dvou vozidel Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Třešť
 48. Souhlas zřizovatele s přijetím nadačního příspěvku do vlastnictví příspěvkové organizace
 49. Návrh na poskytnutí finančního daru - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu
 50. Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Gymnázium Havlíčkův Brod
 51. Konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitelky/ředitele Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Třešť
 52. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu -dotace organizátorům krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek v roce 2017 dle schválených pravidel rady kraje
 53. Podpora pořádání sportovních mistrovství - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
 54. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí finančního daru na přípravu na extrémní sportovní akce
 55. Zadávací řízení na nadlimitní veřejnou zakázku Dodávka center obnovitelných zdrojů energie
 56. Finanční příspěvek na realizaci soutěže Stavíme ze stavebnice ROTO - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
 57. Zapojení škol do Místních akčních plánů rozvoje vzdělávání
 58. Poskytnutí věcných darů oceněným na Technickém fóru 2017 a pořízení propagačních předmětů k zajištění aktivit v rámci Roku zemědělství a odborného vzdělávání
 59. Zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz pro Obchodní akademii a Hotelovou školu Havlíčkův Brod na pořádání soutěže Kuchař Vysočiny Junior 2017 - návrh na provedení rozpočtového opatření
 60. Žádost o souhlas s odepsáním pohledávky - Dětský domov, Rovečné 40
 61. Návrh na schválení řádné účetní závěrky příspěvkových organizací, škol a školských zařízení zřizovaných Krajem Vysočina za rok 2016
 62. Projekt Vzdělávání energetiků na Vysočině - využití notebooků po ukončení studia žáků
 63. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina (OP Technická pomoc 2014 - 2020)
 64. Žádost o finanční podporu projektu Partnerství krajské a místní samosprávy pro rozvoj venkova
 65. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina
 66. Plán zlepšování Projektu Zdravý Kraj Vysočina a místní Agenda 21 na období 2017 - 2018
 67. Projekt Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina - podání 6. žádosti o platbu
 68. Skutek roku 2016 - dary oceněným
 69. Neposkytnutí dotací žadatelům v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina
 70. Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina
 71. Průběžné provozní monitorovací zprávy projektů Operačního programu Životní prostředí
 72. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství - Studie Ověření účinnosti herbicidních látek při pěstování brambor v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody v roce 2017
 73. Návrh na vyřazení majetku kraje, náhrady škody
 74. Majetkoprávní příprava stavby II/353 Velký Beranov - obchvat
 75. Poskytnutí věcného daru vítězům krajské soutěže s názvem Poznej Vysočinu 2017
 76. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky „II/602 Velké Meziříčí, most ev. č. 602 - 028“
 77. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky  II/351 Třebíč křiž. s II/399, 1. Část
 78. Rozprava členů rady
Usnesení 0852/17/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
upravený program jednání.
odpovědnost: rada kraje
termín: 15. 5. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
K zápisu ze zasedání rady kraje č. 16/2017 nebyly vzneseny žádné připomínky.

K bodům 02 - 05, odboru zdravotnictví, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.

02. Nadační příspěvek pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
Usnesení 0853/17/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-17-2017-02, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
termín: 26. 5. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2017-02.doc, RK-17-2017-02, př. 1

03. Peněžní účelový dar pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
Usnesení 0854/17/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-17-2017-03, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
termín: 26. 5. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2017-03.doc, RK-17-2017-03, př. 1, RK-17-2017-03, př. 2

04. Věcné dary pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
Usnesení 0855/17/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s přijetím věcných darů pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-17-2017-04, př. 1 a RK-17-2017-04, př. 2.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelka Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
termín: 26. 5. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2017-04.doc, RK-17-2017-04, př. 1, RK-17-2017-04, př. 2

05. Věcný dar pro Trojlístek - centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkovou organizaci
Usnesení 0856/17/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy o poskytnutí věcného daru pro Trojlístek centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-17-2017-05, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelka Trojlístku - centra pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizace
termín: 26. 5. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2017-05.doc, RK-17-2017-05, př. 1

06. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - příspěvek na provoz pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, na pořádání 6. jihlavské konference fetomaternální a perinatální medicíny: Porodnické operace
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0857/17/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3592 Další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví spočívající ve zvýšení položky 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 15 000 Kč s určením pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, při současném snížení položky 5901 Nespecifikované rezervy o stejnou částku 15 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku 15 000 Kč u Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, s určením na krytí nákladů spojených s pořádáním 6. jihlavské konference fetomaternální a perinatální medicíny: Porodnické operace;
ukládá
řediteli Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, předložit prostřednictvím Portálu příspěvkových organizací Kraje Vysočina žádost o poskytnutí příspěvku na provoz, a to nejpozději do 31. 7. 2017.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
termín: 31. 7. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2017-06.doc, RK-17-2017-06, př. 1, RK-17-2017-06, př. 2, RK-17-2017-06, př. 3, RK-17-2017-06, př. 4

07. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - poskytnutí finančního daru Diecézní charitě Brno Oblastní charita Jihlava
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, upřesnila radě kraje předložený návrh rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0858/17/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout finanční dar ve výši 5 000 Kč z kapitoly Požární ochrana a IZS § 5399 Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku Diecézní charitě Brno, třída Kpt. Jaroše 1928/9, 60200 Brno - Černá Pole, IČO: 44990260 dle materiálu RK-17-2017-07, př. 2.
odpovědnost: OSH, OE
termín: do 30. 6. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2017-07.doc, RK-17-2017-07, př. 1, RK-17-2017-07, př. 2

08. Návrh na udělení věcných darů
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, informovala radu kraje o návrhu poskytnout věcný dar za mimořádně hrdinský čin vybraným osobám oceněným Záslužnou medailí Kraje Vysočina I. Stupně. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0859/17/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout věcný dar za mimořádně hrdinský čin dle materiálu RK-17-2017-08, př. 1 na základě vzorové darovací smlouvy dle materiálu RK-17-2017-08, př. 2.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 30. 6. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2017-08.doc, RK-17-2017-08, př. 1, RK-17-2017-08, př. 2, RK-17-2017-08, př. 3

09. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky Vydávání novin Kraj Vysočina včetně realizace jejich multimediálního obsahu
Na zasedání se dostavila J. Fischerová. I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, seznámila radu kraje s návrhem rozhodnout o výběru nejvhodnější nabídky uvedené veřejné zakázky v souladu s výsledkem hodnocení nabídek provedeném hodnotící komisí. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0860/17/2017/RK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 10. 10. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2017-09.doc, RK-17-2017-09, př. 1, RK-17-2017-09, př. 2

10. Návrh trojstranné dohody mezi Krajem Vysočina, Krajskou hospodářskou komorou a Agrární komorou Kraje Vysočina k projektu Kalendář 2018
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, informovala radu kraje o návrhu uzavřít smlouvu o spolupráci mezi krajem a podnikatelským sektorem. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0861/17/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Smlouvu o spolupráci dle materiálu RK-17-2017-10, př. 1upr1.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 30. 6. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2017-10.doc, RK-17-2017-10, př. 1

75. Poskytnutí věcného daru vítězům krajské soutěže s názvem Poznej Vysočinu 2017
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje návrh poskytnout věcný dar čtyřiceti účastníkům krajské soutěže „Poznej Vysočinu 2017“ ve formě dvoudenního zájezdu do Prahy. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0862/17/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout věcný dar čtyřiceti účastníkům krajské soutěže „Poznej Vysočinu 2017“ ve formě dvoudenního zájezdu do Prahy dle materiálu RK-17-2017-75, př. 1.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 20. 5. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2017-75.doc, RK-17-2017-75, př. 1, RK-17-2017-75, př. 2

11. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na pořádání akce Vysočina Fest 2017
J. Fischerová podala radě kraje doplňující komentář k předloženému návrhu rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení dle varianty A.
Usnesení 0863/17/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotaci ve výši 200 000 Kč společnosti YASHICA s.r.o., se sídlem Žďárského 186, 674 01 Kožichovice, IČO: 46980121, na pořádání akce Vysočina Fest dle materiálu RK-17-2017-11, př. 2upr1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-17-2017-11, př. 2upr1;
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje (položka Kulturní, společenské a sportovní akce podporované krajem) spočívající ve snížení § 6409 Ostatní činnosti j.n. o částku 200 000 Kč při současném zvýšení § 3319 Ostatní záležitosti kultury o částku 200 000 Kč dle materiálu RK-17-2017-11.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor
termín: 30. 6. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2017-11.doc, RK-17-2017-11, př. 1, RK-17-2017-11, př. 2

12. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na 21. Mezinárodní festival dokumentárních filmů Ji.hlava 2017
J. Fischerová předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0864/17/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • poskytnout dotaci ve výši 500 000 Kč společnosti DOC.DREAM services s.r.o., Jana Masaryka 1662/16, 586 01 Jihlava, IČ: 05386551 na realizaci akce 21. Mezinárodní festival dokumentárních filmů Ji.hlava 2017 dle materiálu RK-17-2017-12, př. 3;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace dle materiálu RK-17-2017-12, př. 3 schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 3313 Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií o částku 500 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti j.n., položky Nespecifikovaná rezerva o částku 500 000 Kč dle materiálu RK-17-2017-12.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2017-12.doc, RK-17-2017-12, př. 1, RK-17-2017-12, př. 2, RK-17-2017-12, př. 3

13. Návrh na vyřazení sbírkových předmětů - Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace
L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložil radě kraje návrh souhlasit s vyřazením sbírkových předmětů ze sbírky spravované danou příspěvkovou organizací. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0865/17/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s vyřazením sbírkových předmětů viz RK-17-2017-13, př. 1 ze Sbírky Muzea Vysočiny kód sbírky MVJI/002-05-07/146002.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu; ředitel Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2017-13.doc, RK-17-2017-13, př. 1

14. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - poskytnutí dotace na podporu aktivit Centra dokumentárního filmu v roce 2017
L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit navrhované rozpočtové opatření na kapitole Kultura. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0866/17/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje
 • rozhodnout:
 • poskytnout příjemci DOC.DREAM services s.r.o., se sídlem Jana Masaryka 1662/16, 586 01 Jihlava, IČO: 05386551, dotaci ve výši 350 000 Kč pro Centrum dokumentárního filmu v Jihlavě;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-17-2017-14, př. 2;
 • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Kultura, § 3313 Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií o částku 350 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti j. n., položky Nespecifikovaná rezerva o částku 350 000 Kč.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ekonomický odbor
termín: 30. 5. 2018
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2017-14.doc, RK-17-2017-14, př. 1, RK-17-2017-14, př. 2

15. FOND VYSOČINY - jmenování zástupce garanta s právem poradním
L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, upřesnil radě kraje návrh jmenovat zástupce garanta s právem poradním u grantového programu „Klenotnice Vysočiny 2017“. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0867/17/2017/RK
Rada kraje
jmenuje
Bc. Ivu Strnadovou, DiS. zástupcem garanta grantového programu „Klenotnice Vysočiny 2017“ s právem poradním.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
termín: 30. 6. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2017-15.doc

16. Dodatek č. 3 ke Smlouvě o poskytnutí dotace ID O01266.0001
L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložil radě kraje návrh uzavřít Dodatek č. 3 ke Smlouvě o poskytnutí dotace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0868/17/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 3 ke Smlouvě o poskytnutí dotace ID O01266.0001 dle materiálu RK-17-2017-16, př. 5.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2017-16.doc, RK-17-2017-16, př. 1, RK-17-2017-16, př. 2, RK-17-2017-16, př. 3, RK-17-2017-16, př. 4, RK-17-2017-16, př. 5

17. Jmenování Pracovní skupiny pro posuzování žádostí o zařazení do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina dle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro zařazování do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, informovala radu kraje o návrhu jmenovat pracovní skupinu pro posuzování žádostí o zařazení do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0869/17/2017/RK
Rada kraje
jmenuje
Pracovní skupinu pro posuzování žádostí o zařazení do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina dle Dodatku č. 2 Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro zařazování do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina ve složení:
 • Tři členové rady kraje člen rady kraje zodpovědný za sociální oblast, za zdravotní oblast a za oblast financování Mgr. Pavel Franěk (ANO 2011), Ing. Vladimír Novotný (ČSSD), Ing. Josef Pavlík (ANO 2011);
 • Členové delegovaní ze zastupitelstva kraje po jednom za každý politický subjekt, který není zastoupen dle předcházejícího bodu;
KDU-ČSL Bc. Karel Křivánek, náhradník Ing. Jaromír Kalina;
ODS RNDr. Miloš Vystrčil, náhradník Mgr. Vítězslav Schrek;
KSČM Kamil Vejvoda, náhradník Milan Plodík;
SPV Ing. Marie Černá, náhradník Zdeňka Marková;
SPD+SPO Jana Krejčová, náhradník Dagmar Barimová;
 • Ředitel sekce pro služby veřejnosti Ing. Miroslav Březina;
 • Vedoucí odboru sociálních věcí JUDr. Věra Švarcová;
 • Vedoucí oddělení sociálních služeb Mgr. Jiří Bína;
 • Vedoucí odboru zdravotnictví Ing. Soňa Měrtlová;
 • Předseda Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky s hlasem poradním Mgr. Bc. Petr Krčál;
Předseda pracovní skupiny Mgr. Pavel Franěk;
Místopředseda pracovní skupiny JUDr. Věra Švarcová.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2017-17.doc

18. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci - přijetí dotace pro Domov Kamélie Křižanov, příspěvkovou organizaci, na projekt Krok do života - Podpora procesu transformace pobytových služeb a podpora služeb komunitního typu vzniklých po transformaci“
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0870/17/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Sociální věci, § 4357 Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem, položka 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 554 055,95 Kč (evropský podíl - ÚZ 104513013 ve výši 495 734,27 Kč, státní podíl - ÚZ 104113013 ve výši 58 321,68 Kč) určenou pro Domov Kamélie Křižanov, příspěvkovou organizaci na realizaci projektu „"Krok do života" - Podpora procesu transformace pobytových služeb a podpora služeb komunitního typu vzniklých po transformaci“;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku 554 055,95 Kč u Domova Kamélie Křižanov, příspěvkové organizace, na financování projektu „"Krok do života" - Podpora procesu transformace pobytových služeb a podpora služeb komunitního typu vzniklých po transformaci“ dle oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí.
odpovědnost: OSV, EO, ředitelka Domova Kamélie Křižanov, p. o.
termín: 23. 5. 2017
odpovědnost: OSV, EO, ředitelka Domova Kamélie Křižanov, p. o.
termín: 23. 5. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2017-18.doc, RK-17-2017-18, př. 1

19. Žádost o navýšení příspěvku na provoz pro příspěvkové organizace zapojené do projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina - individuální projekt IV.
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, sdělila radě kraje bližší podrobnosti k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0871/17/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
navýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u příspěvkových organizací za odvětví sociální péče v celkové výši 1 231 566,16 Kč dle materiálu RK-17-2017-19, př. 2.
odpovědnost: OSV,OE
termín: 31. 12. 2018
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2017-19.doc, RK-17-2017-19, př. 1, RK-17-2017-19, př. 2, RK-17-2017-19, př. 3

20. Poskytnutí daru vítězům krajského kola Dopravní soutěže mladých cyklistů
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje návrh poskytnout dary vítězům krajského kola Dopravní soutěže mladých cyklistů 2017. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0872/17/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dary nejlepším jednotlivcům (dívka a chlapec) v I. a II. kategorii krajského kola Dopravní soutěže mladých cyklistů 2017 a to takto:
 • Nejlepší dívka v I. kategorii: krosové kola Leader fox DAFT v hodnotě 9.200,- Kč včetně DPH;
 • Nejlepší chlapec v I. kategorii: horské kolo Leader fox FACTOR v hodnotě 8.900,- Kč včetně DPH;
 • Nejlepší dívka v II. kategorii: krosové kola Leader fox DAFT v hodnotě 9.200,- Kč včetně DPH;
 • Nejlepší chlapec v II. kategorii: horské kolo Leader fox FACTOR v hodnotě 8.900,- Kč včetně DPH;
v celkové hodnotě darů 36.200,- Kč s DPH na základě vzorové smlouvy dle materiálu RK-17-2017-20, př. 11.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 31. 7. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2017-20.doc, RK-17-2017-20, př. 1

21. Veřejná zakázka na služby: II/360 Střítež - Štěpánovice u Jaroměřic nad Rokytnou, PD
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje návrh rozhodnout o zahájení zadávacího řízení na shora uvedenou veřejnou zakázku. V průběhu jednání odešel M. Hyský. Rada kraje delegovala své zástupce do hodnotící komise a přijala návrh usnesení.
Usnesení 0873/17/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
zahájit zadávací řízení veřejné zakázky na služby „II/360 Střítež Štěpánovice u Jaroměřic nad Rokytnou, PD“ formou otevřeného řízení podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, v souladu se zadávací dokumentací, dle materiálu RK-17-2017-21, př. 1;
jmenuje
hodnotící komisi dle doplněného materiálu RK-17-2017-21, př. 2;
stanoví,
že hodnotící komise je oprávněna k posouzení kvalifikace dotčené zakázky;
ukládá
Odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit řádný průběh zadávacího řízení veřejné zakázky „II/360 Střítež Štěpánovice u Jaroměřic nad Rokytnou, PD“ dle schváleného způsobu zadání a podmínek stanovených zadávací dokumentací, dle materiálu RK-17-2017-21, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 31. 7. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2017-21.doc, RK-17-2017-21, př. 1, RK-17-2017-21, př. 2, RK-17-2017-21, př. 3

22. Příprava akcí s předpokládaným financováním ze zdrojů EU
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, upřesnila radě kraje návrh vzít na vědomí přehled podaných žádostí o podporu v 1. výzvě IROP a předpoklad podávání žádostí o podporu do 70. výzvy IROP. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0874/17/2017/RK
Rada kraje
bere na vědomí
 • přehled podaných žádostí o podporu v 1. výzvě IROP a předpoklad podávání žádostí o podporu do 70. výzvy IROP dle přílohy materiálu RK-17-2017-22, př. 1 za Kraj Vysočina;
 • Informaci Ministerstva pro místní rozvoj o ukončení příjmu žádostí o podporu v 1. výzvě IROP a o aktuální situaci v této výzvě, dle přílohy materiálu RK-17-2017-22, př. 2.
odpovědnost: ODSH
termín: 21. 12. 2018
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2017-22.doc, RK-17-2017-22, př. 1, RK-17-2017-22, př. 2

76. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky „II/602 Velké Meziříčí, most ev. č. 602 - 028“
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, seznámila radu kraje s návrhem rozhodnout o výběru nejvhodnější nabídky uvedené veřejné zakázky v souladu s výsledkem hodnocení nabídek provedeném hodnotící komisí. V průběhu jednání přišel M. Hyský. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0875/17/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
pořadí nabídek veřejné zakázky „II/602 Velké Meziříčí, most ev. č. 602 - 028“ dle materiálu RK-17-2017-76, př. 1;
rozhoduje
vybrat jako nejvhodnější nabídku zakázky nabídku předloženou Porr a.s., Dubečská 3238/36, 100 00 Praha, IČO:  43005560, (odštěpný závod - Morava, Skály 870, 763 62 Tlumačov), v souladu s materiálem RK-17-2017-76, př. 1;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit oznámení výsledku zadávacího řízení v souladu se zákonem a zahájit jednání o uzavření smlouvy s vybraným uchazečem.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 30. 6. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2017-76.doc, RK-17-2017-76, př. 1, RK-17-2017-76, př. 2

77. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky „II/351 Třebíč křiž. s II/399, 1. část“
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, informovala radu kraje o návrhu rozhodnout o výběru nejvhodnější nabídky dané veřejné zakázky v souladu s výsledkem hodnocení nabídek provedeném hodnotící komisí. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0876/17/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
pořadí nabídek veřejné zakázky „II/351 Třebíč křiž. s II/399, 1. část“ dle materiálu
RK-17-2017-77, př. 1;
rozhoduje
vybrat jako nejvhodnější nabídku zakázky nabídku předloženou EUROVIA CS, a.s., Národní 138/10, 110 00 Praha, IČO: 45274924 (odštěpný závod oblast Morava, závod Morava jih, Vídeňská 104, 619 00 Brno), v souladu s materiálem RK-17-2017-77, př. 1;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit oznámení výsledku zadávacího řízení v souladu se zákonem a zahájit jednání o uzavření smlouvy s vybraným uchazečem.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 30. 6. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2017-77.doc, RK-17-2017-77, př. 1, RK-17-2017-77, př. 2

V průběhu jednání odešel J. Hyliš. K bodům 23 26, 28 - 36, odboru majetkového, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.

23. Uzavření smluv o budoucích smlouvách o zřízení služebností a smlouvy zakládající právo provést stavbu v k. ú. Golčův Jeníkov
Usnesení 0877/17/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • uzavřít mezi Městem Golčův Jeníkov, jako budoucím povinným ze služebnosti a Krajem Vysočina jako budoucím oprávněným ze služebnosti bezúplatnou smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti za účelem zřízení a provozování stavby „Transformace Domov Háj III, stavba Golčův Jeníkov, DOZP přípojky vody, kanalizace a STL plynu“ na pozemku 2162/1 v katastrálním území Golčův Jeníkov a obci Golčův Jeníkov dle materiálů RK-17-2017-23, př. 1 a RK-17-2017-23, př. 2;
 • uzavřít mezi Městem Golčův Jeníkov, jako budoucím povinným ze služebnosti a Krajem Vysočina jako budoucím oprávněným ze služebnosti bezúplatnou smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti za účelem zřízení a provozování stavby „Transformace Domov Háj III, stavba Golčův Jeníkov, DOZP přípojka STL plynu“ na pozemcích par. č. 89/10, 89/11, 89/12 a 89/15 v katastrálním území Golčův Jeníkov a obci Golčův Jeníkov dle materiálů  RK-17-2017-23, př. 3, a RK-17-2017-23, př. 4;
 • uzavřít smlouvu zakládající právo provést stavbu mezi Městem Golčův Jeníkov jako vlastníkem dotčených pozemků a Krajem Vysočina jako investorem stavby za účelem prokázání práva stavby „Komunikační připojení pozemku pro stavbu domku pro sociální bydlení v Golčově Jeníkově“ na pozemku par. č. 89/11 v katastrálním území Golčův Jeníkov a obci Golčův Jeníkov dle materiálů RK-17-2017-23, př. 5 a RK-17-2017-23, př. 4.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 5. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2017-23.doc, RK-17-2017-23, př. 1, RK-17-2017-23, př. 2, RK-17-2017-23, př. 3, RK-17-2017-23, př. 4, RK-17-2017-23, př. 5

24. Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti v k. ú. Střítež u Jihlavy
Usnesení 0878/17/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi Krajem Vysočina jako budoucím oprávněným, Povodím Vltavy, státním podnikem jako budoucím povinným a Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, jako investorem stavby na akci „Rekonstrukce mostu přes Zlatý potok v obci Střítež ev. č. 3525-2“ na pozemku par. č. 909 v k. ú. Střítež u Jihlavy dle materiálů RK-17-2017-24, př. 1 a RK-17-2017-24, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 8. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2017-24.doc, RK-17-2017-24, př. 1, RK-17-2017-24, př. 2

25. Majetkoprávní vypořádání pozemků po stavbě II/150 Dobrá - most ev. č. 150-019
Usnesení 0879/17/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • úplatně nabýt do vlastnictví Kraje Vysočina pozemek v k. ú. Nová Ves u Světlé nad Sázavou a obci Nová Ves u Světlé v rozsahu dle materiálu RK-17-2017-25, př. 1 od vlastníků aktuálně evidovaných v katastru nemovitostí ke dni uzavření kupní smlouvy za cenu 100 Kč/m2;
 • nabýt bezúplatným převodem do vlastnictví Kraje Vysočina pozemek v k. ú. Babice u Okrouhlice a obci Okrouhlice v rozsahu dle materiálu RK-17-2017-25, př. 2 z vlastnictví České republiky a práva hospodařit s majetkem státu pro Lesy ČR, s. p., Přemyslova 1106/19, 501 68 Hradec Králové dle smlouvy dle materiálu RK-17-2017-25, př. 3.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 20. 6. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2017-25.doc, RK-17-2017-25, př. 1, RK-17-2017-25, př. 2, RK-17-2017-25, př. 3, RK-17-2017-25, př. 4, RK-17-2017-25, př. 4a, RK-17-2017-25, př. 4b, RK-17-2017-25, př. 5

26. Přijetí daru v k. ú. Heřmanice u Vilémova a obci Vilémov
Usnesení 0880/17/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt darem pozemek č. 563/2 o výměře 56 m2, oddělený geometrickým plánem 324,94-1082/2013 z pozemku par. č. 563 v k. ú. Heřmanice u Vilémova a obci Vilémov od Povodí Labe, státního podniku, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové do vlastnictví Kraje Vysočina dle darovací smlouvy dle materiálu RK-17-2017-26, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 20. června 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2017-26.doc, RK-17-2017-26, př. 1, RK-17-2017-26, př. 2, RK-17-2017-26, př. 2a

28. Prodej pozemků v k. ú. Věžnice
Usnesení 0881/17/2017/RK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 20. 6. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2017-28.doc, RK-17-2017-28, př. 1, RK-17-2017-28, př. 1a, RK-17-2017-28, př. 2

29. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. a obci Hrotovice
Usnesení 0882/17/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darování pozemků v rozsahu dle materiálu RK-17-2017-29, př. 1 do vlastnictví města Hrotovice
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • převést darem pozemky v rozsahu dle materiálu RK-17-2017-29, př. 1 z vlastnictví Kraje Vysočina, do vlastnictví města Hrotovice;
 • nabýt darem pozemky v rozsahu dle materiálu RK-17-2017-29, př. 2 z vlastnictví města Hrotovice do vlastnictví Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 20. června 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2017-29.doc, RK-17-2017-29, př. 1, RK-17-2017-29, př. 2, RK-17-2017-29, př. 3

30. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
Usnesení 0883/17/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
se stavbami na pozemcích dle materiálu RK-17-2017-30, př. 1;
rozhoduje
 • uzavřít nepojmenované smlouvy, prokazující právo stavebníků provést stavbu na pozemcích dle materiálu RK-17-2017-30, př. 1;
 • zveřejnit záměr darování části pozemku dle materiálu RK-17-2017-30, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 8. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2017-30.doc, RK-17-2017-30, př. 1

31. Majetkoprávní příprava stavby II/379 Velká Bíteš - křižovatka s III/3792
Usnesení 0884/17/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít s Povodím Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Brno, IČ 70890013 nájemní smlouvu v rozsahu, na dobu a za podmínek dle materiálu RK-17-2017-31, př. 1.
odpovědnost: OM
termín: 15. 6. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2017-31.doc, RK-17-2017-31, př. 1, RK-17-2017-31, př. 2

32. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Macourov, Žižkovo Pole a obci Žižkovo Pole
Usnesení 0885/17/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darovat pozemek par. č. 2173/10 o výměře 362 m2 v k. ú. a obci Žižkovo Pole do vlastnictví obce Žižkovo Pole;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • převést darem pozemek par. č. 2173/10 o výměře 362 m2 v k. ú. a obci Žižkovo Pole z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Žižkovo Pole;
 • nabýt darem pozemek par. č. 204/2 o výměře 1473 m2 v k. ú. Macourov a obci Žižkovo Pole z vlastnictví obce Žižkovo Pole do vlastnictví Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 20. června 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2017-32.doc, RK-17-2017-32, př. 1

33. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
Usnesení 0886/17/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení služebnosti s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-17-2017-33, př. 1 a RK-17-2017-33, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 8. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2017-33.doc, RK-17-2017-33, př. 1, RK-17-2017-33, př. 2

34. Smlouva uzavíraná příspěvkovou organizací zřizovanou Krajem Vysočina
Usnesení 0887/17/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením smlouvy dle materiálu RK-17-2017-34, př. 1.
odpovědnost: ředitelka Psychocentrum - manželská a rodinná poradna Kraje Vysočina, příspěvková organizace, odbor majetkový
termín: 31. 5. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2017-34.doc, RK-17-2017-34, př. 1

35. Vzájemné darování pozemků v k. ú. Kámen u Pacova a obci Kámen
Usnesení 0888/17/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darovat pozemky v k. ú. Kámen u Pacova a obci Kámen dle materiálu RK-17-2017-35, př. 2 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Kámen;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • převést darem pozemky v k. ú.Kámen u Pacova a obci Kámen dle materiálu RK-17-2017-35, př. 2 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Kámen;
 • nabýt darem pozemky v k. ú. Kámen u Pacova a obci Kámen dle materiálu RK-17-2017-35, př. 1 z vlastnictví obce Kámen do vlastnictví Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 20. 6. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2017-35.doc, RK-17-2017-35, př. 1, RK-17-2017-35, př. 2, RK-17-2017-35, př. 3, RK-17-2017-35, př. 3a

36. Změna smluv o nájmu nemovitostí mezi Krajem Vysočina a Nemocnicí Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizací
Usnesení 0889/17/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít:
 • Dodatek č. 14 ke Smlouvě o nájmu nemovitostí mezi Krajem Vysočina a Nemocnicí Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizací dle materiálu RK-17-2017-36, př. 1;
 • Dodatek č. 2 ke Smlouvě o nájmu nemovitostí mezi Krajem Vysočina a Nemocnicí Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizací dle materiálu RK-17-2017-36, př. 2.
odpovědnost: ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, odbor majetkový
termín: 31. 5. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2017-36.doc, RK-17-2017-36, př. 1, RK-17-2017-36, př. 2

27. Prodej pozemků v k. ú. a obci Jihlava
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje úplatně převést pozemky v k. ú. a obci Jihlava do vlastnictví žadatelů. V průběhu jednání přišel J. Hyliš. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0890/17/2017/RK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 20. 6. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2017-27.doc, RK-17-2017-27, př. 1, RK-17-2017-27, př. 2, RK-17-2017-27, př. 3

37. Majetkoprávní příprava stavby II/152 Jaroměřice - Hrotovice - hr. kraje, 1. stavba
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje změnit usnesení 0162/03/2008/ZK. V průběhu jednání odešla J. Fialová. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0891/17/2017/RK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.
odpovědnost: Odbor majetkový
termín: 20. 6. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2017-37.doc, RK-17-2017-37, př. 1, RK-17-2017-37, př. 1a, RK-17-2017-37, př. 1b, RK-17-2017-37, př. 2

38. Prodej pozemku v k. ú. a obci Náměšť nad Oslavou
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, informoval radu kraje o návrhu prodat pozemek v k. ú. a obci Náměšť nad Oslavou do vlastnictví žadatele. V průběhu jednání přišla J. Fialová. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0892/17/2017/RK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 20. 6. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2017-38.doc, RK-17-2017-38, př. 1, RK-17-2017-38, př. 2, RK-17-2017-38, př. 3, RK-17-2017-38, př. 4, RK-17-2017-38, př. 5

39. Veřejná zakázka na stavební práce Úspory energií - SŠ PTA Jihlava
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, sdělil radě kraje bližší podrobnosti k návrhu rozhodnout o zahájení zadávacího řízení na shora uvedenou veřejnou zakázku. Rada kraje delegovala své zástupce do hodnotící komise a přijala návrh usnesení.
Usnesení 0893/17/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
zahájit zadávání veřejné zakázky na stavební práce „Úspory energií - SŠ PTA Jihlava“ formou zjednodušeného podlimitního řízení uveřejněním výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele dle materiálu RK-17-2017-39, př. 1;
schvaluje
zadávací podmínky veřejné zakázky dle materiálu RK-17-2017-39, př. 2;
jmenuje
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 19. 5. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2017-39.doc, RK-17-2017-39, př. 1, RK-17-2017-39, př. 2, RK-17-2017-39, př. 3, RK-17-2017-39, př. 4, RK-17-2017-39, př. 5

40. Návrh na rozhodnutí o nedokončení pořizovaného majetku a jeho vyřazení z účetní evidence
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, sdělil radě kraje bližší podrobnosti k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0894/17/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • nedokončení pořizovaného dlouhodobého majetku a jeho odepsání z účetní evidence v celkové hodnotě 1 223 735,10 Kč Kč v členění:
 • SOŠ a SOU Třešť rekonstrukce kuchyně hodnota 164 339 Kč;
 • Muzeum Vysočiny Jihlava rekonstrukce elektroinstalace dílny hodnota 370 440 Kč;
 • Gymnázium V.Meziříčí tělocvična a venkovní hřiště hodnota 62 400 Kč;
 • OA a HŠ Havl.Brod rekonstrukce kotelny a rozvodů hodnota 439 697 Kč;
 • Nemocnice Třebíč stavební úpravy pavilonu UNP hodnota 78 000 Kč;
 • ÚSP Křižanov infrastruktura k pozemku par. č. 491/1, k. ú. horní Bobrová hodnota 83 859,10 Kč;
 • ČZA V Humpolci, střední škola rekonstrukce kovárny hodnota 25 000 Kč;
 • neuplatnit právo na náhradu škody v celkové výši 1 223 735,10 Kč.
odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický
termín: 31. 7. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2017-40.doc

74. Majetkoprávní příprava stavby II/353 Velký Beranov - obchvat
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, informoval radu kraje o návrhu uzavřít s Českou republikou Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových níže uvedené smlouvy. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0895/17/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • uzavřít s Českou republikou Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových smlouvu o souhlasu s dočasným záborem pozemků ČR ÚZSVM na pozemky v rozsahu a za podmínek dle materiálu RK-17-2017-74, př. 1;
 • uzavřít s Českou republikou Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových smlouvu o souhlasu s realizací stavebního záměru na pozemcích ve vlastnictví ČR ÚZSVM na pozemky v rozsahu dle materiálu RK-17-2017-74, př. 2.
odpovědnost: OM
termín: 30. 6. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2017-74.doc, RK-17-2017-74, př. 1, RK-17-2017-74, př. 2, RK-17-2017-74, př. 3

41. Zadávací řízení na nadlimitní veřejnou zakázku Elektrická energie pro Kraj Vysočina v roce 2018
D. Buřičová, vedoucí odboru analýz a podpory řízení, seznámila radu kraje s návrhem rozhodnout o zahájení zadávacího řízení na shora uvedenou veřejnou zakázku. Rada kraje delegovala své zástupce do hodnotící komise a přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0896/17/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
o způsobu zadání veřejné zakázky na dodávky Elektrická energie pro Kraj Vysočina v roce 2018 v souladu se zadávací dokumentací dle materiálů RK-17-2017-41, př. 1upr1, RK-17-2017-41, př. 2, RK-17-2017-41, př. 3, RK-17-2017-41, př. 4, RK-17-2017-41, př. 5, RK-17-2017-41, př. 6, RK-17-2017-41, př. 7;
pověřuje
k provádění úkonů zadavatele v rámci posouzení podmínek účasti v zadávacím řízení a hodnocení nabídek u nadlimitní veřejné zakázky Elektrická energie pro Kraj Vysočina v roce 2018 hodnotící komisi ve složení dle materiálu RK-17-2017-41, př. 8upr1,
stanoví,
že osobami oprávněnými otevřít nabídky a provádět další elektronické úkony v rámci veřejné zakázky Elektrická energie pro Kraj Vysočina v roce 2018 jsou zaměstnanci Odboru analýz a podpory řízení Krajského úřadu Kraje Vysočina,
ukládá
Odboru analýz a podpory řízení Krajského úřadu Kraje Vysočina zajistit řádný průběh zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky Elektrická energie pro Kraj Vysočina v roce 2018 dle schváleného způsobu zadání, podmínek stanovených v zadávací dokumentaci této nadlimitní veřejné zakázky na dodávky a v termínech stanovených zákonem.
odpovědnost: OAPŘ
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2017-41.doc, RK-17-2017-41, př. 1, RK-17-2017-41, př. 2, RK-17-2017-41, př. 3, RK-17-2017-41, př. 4, RK-17-2017-41, př. 5, RK-17-2017-41, př. 6, RK-17-2017-41, př. 7, RK-17-2017-41, př. 8, RK-17-2017-41, př. 9

42. Zadávací řízení na nadlimitní veřejnou zakázku Zemní plyn pro Kraj Vysočina v roce 2018
D. Buřičová, vedoucí odboru analýz a podpory řízení, informovala radu kraje o návrhu rozhodnout o zahájení zadávacího řízení na shora uvedenou veřejnou zakázku. Rada kraje delegovala své zástupce do hodnotící komise a přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0897/17/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
o způsobu zadání veřejné zakázky na dodávky Zemní plyn pro Kraj Vysočina v roce 2018 v souladu se zadávací dokumentací dle materiálů RK-17-2017-42, př. 1upr1, RK-17-2017-42, př. 2, RK-17-2017-42, př. 3, RK-17-2017-42, př. 4, RK-17-2017-42, př. 5;
pověřuje
k provádění úkonů zadavatele posouzení podmínek účasti v zadávacím řízení a hodnocení nabídek u nadlimitní veřejné zakázky Zemní plyn pro Kraj Vysočina v roce 2018 hodnotící komisi ve složení dle materiálu RK-17-2017-42, př. 6upr1;
stanoví,
že osobami oprávněnými otevřít nabídky a provádět další elektronické úkony v rámci veřejné zakázky Zemní plyn pro Kraj Vysočina v roce 2018 jsou zaměstnanci Odboru analýz a podpory řízení Krajského úřadu Kraje Vysočina,
ukládá
Odboru analýz a podpory řízení Krajského úřadu Kraje Vysočina zajistit řádný průběh zadávacího řízení nadlimitní veřejnou zakázku dodávky Zemní plyn pro Kraj Vysočina v roce 2018 dle schváleného způsobu zadání, podmínek stanovených v zadávací dokumentaci této nadlimitní veřejné zakázky na dodávky a v termínech stanovených zákonem.
odpovědnost: OAPŘ
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2017-42.doc, RK-17-2017-42, př. 1, RK-17-2017-42, př. 2, RK-17-2017-42, př. 3, RK-17-2017-42, př. 4, RK-17-2017-42, př. 5, RK-17-2017-42, př. 6, RK-17-2017-42, př. 7

43. Změna Pravidel Rady Kraje Vysočina
D. Buřičová, vedoucí odboru analýz a podpory řízení, podala radě kraje doplňující komentář k navrhované změně níže uvedených pravidel v gesci odboru analýz a podpory řízení. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0898/17/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • Pravidla Rady Kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek dle materiálu
 • RK-17-2017-43, př. 2 (změnový dokument viz materiál RK-17-2017-43, př. 1);
 • Pravidla Rady Kraje Vysočina, kterými se konkretizují vybrané vztahy mezi zřizovatelem a příspěvkovými organizacemi, zejména vybrané povinnosti ředitelů příspěvkových organizací, a stanoví se podmínky k jejich plnění dle materiálu RK-17-2017-43, př. 3 (změnový dokument viz materiál RK-17-2017-43, př. 4) a RK-17-2017-43, př. 7;
 • Pravidla Rady Kraje Vysočina o komunikaci mezi Krajem Vysočina a příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina a o užívání Portálu příspěvkových organizací Kraje Vysočina dle materiálu RK-17-2017-43, př. 6 (změnový dokument viz materiál RK-17-2017-43, př. 5);
ukládá
Odboru analýz a podpory řízení Krajského úřadu Kraje Vysočina zpracovat procesní postup administrace dynamických nákupních systémů a rámcových smluv a průběžně tento procesní postup aktualizovat.
odpovědnost: OAPŘ
termín: 15. 5. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2017-43.doc, RK-17-2017-43, př. 1, RK-17-2017-43, př. 2, RK-17-2017-43, př. 3, RK-17-2017-43, př. 4, RK-17-2017-43, př. 5, RK-17-2017-43, př. 6, RK-17-2017-43, př. 7

44. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku - Dětský domov, Senožaty 199
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh souhlasit s vyřazením daného nepotřebného majetku dle návrhu dětského domova. Projednávání se zúčastnili J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství odboru školství, mládeže a sportu. V průběhu jednání odešel J. Hyliš. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0899/17/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s vyřazením osobního automobilu Mercedes-Benz Vito 111 CDI KBII/L, inventární číslo 0026/n, pořízeného v roce 2005, pořizovací cena 850 000 Kč, zůstatková cena 0 Kč z majetku kraje způsobem navrženým Dětským domovem, Senožaty 199, dle materiálu RK-17-2017-44.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitelka Dětského domova, Senožaty 199
termín: 31. 8. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2017-44.doc

45. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku, Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh souhlasit s vyřazením níže uvedeného nepotřebného majetku dle návrhu školy. Projednávání se zúčastnili J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0900/17/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s vyřazením šicího stroje YAMATO, inventární číslo DHM 152, rok pořízení 2001, pořizovací cena 214 964,10 Kč, zůstatková cena 49 772,10 Kč z majetku kraje způsobem navrženým Obchodní akademií a Hotelovou školou Havlíčkův Brod dle materiálu RK-17-2017-45.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitel Obchodní akademie a Hotelové školy Havlíčkův Brod.
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2017-45.doc

K bodům 46, 47, odboru školství, mládeže a sportu, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení obou bodů současně.

46. Havarijní pojištění vozidla České zemědělské akademie v Humpolci, střední školy
Usnesení 0901/17/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
výjimku pro prodloužení havarijního pojištění od 1. 6. 2017 do 31. 5. 2019 pro vozidlo České zemědělské akademie v Humpolci, střední školy starší 10 let IVECO ML120E registrační značky 2J8 3676.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, Česká zemědělská akademie, střední škola
termín: 31. května 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2017-46.doc, RK-17-2017-46, př. 1

47. Havarijní pojištění dvou vozidel Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Třešť
Usnesení 0902/17/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
výjimku pro prodloužení havarijního pojištění od 1. 6. 2017 do 31. 5. 2019 pro vozidlo Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Třešť starší 10 let PEUGEOT BOXER registrační značky 2J3 9657;
schvaluje
výjimku pro prodloužení havarijního pojištění od 1. 7. 2017 do 30. 6. 2019 pro vozidlo Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Třešť starší 10 let MERCEDES BENZ VITO registrační značky 5J1 2038.
odpovědnost: OŠMS, SOŠ a SOU Třešť
termín: 1. červen 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2017-47.doc, RK-17-2017-47, př. 1

48. Souhlas zřizovatele s přijetím nadačního příspěvku do vlastnictví příspěvkové organizace
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, informoval radu kraje o návrhu souhlasit s přijetím nadačního příspěvku do vlastnictví uvedené příspěvkové organizace. Projednávání se zúčastnili J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0903/17/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s přijetím nadačního příspěvku do vlastnictví příspěvkové organizace Střední průmyslové školy Třebíč dle materiálu RK-17-2017-48, př. 2.
odpovědnost: OŠMS
termín: 31. 5. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2017-48.doc, RK-17-2017-48, př. 1, RK-17-2017-48, př. 2

49. Návrh na poskytnutí finančního daru - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu. Projednávání se zúčastnili J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství odboru školství, mládeže a sportu. V průběhu jednání přišel J. Hyliš. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0904/17/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout finanční dar ve výši 11 000 Kč Základní umělecké škole Jihlava, příspěvkové organizaci, IČO 75151332, dle materiálu RK-17-2017-49, př. 2;
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu spočívající ve zvýšení § 3319 - Ostatní záležitosti kultury o částku 11 000 Kč při současném snížení § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání (ÚZ 00302) o částku 11 000 Kč.
odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu
termín: 31. 7. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2017-49.doc, RK-17-2017-49, př. 1, RK-17-2017-49, př. 2

50. Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Gymnázium Havlíčkův Brod
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh souhlasit s uzavřením darovací smlouvy pro danou školu. Projednávání se zúčastnili J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0905/17/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy dle materiálu RK-17-2017-50, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitel Gymnázia Havlíčkův Brod
termín: 30. 6. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2017-50.doc, RK-17-2017-50, př. 1

51. Konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitelky/ředitele Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Třešť
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s návrhem vyhlásit konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitelky/ředitele Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Třešť. Projednávání se zúčastnili J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0906/17/2017/RK
Rada kraje
vyhlašuje
v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitelky/ředitele Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Třešť podle materiálu RK-17-2017-51, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: 1. 8. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: RK-17-2017-51.doc, RK-17-2017-51, př. 1

52. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu -dotace organizátorům krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek v roce 2017 dle schválených pravidel rady kraje
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Projednávání se zúčastnili J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0907/17/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz v celkové výši 87 500 Kč u organizací zřizovaných krajem dle tabulky č. 1 materiálu RK-17-2017-52, př. 1;
rozhoduje
    • poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3421 Využití volného času dětí a mládeže, ve výši 20 000 Kč organizaci dle tabulky č. 2 materiálu RK-17-2017-52, př. 1;
    • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-17-2017-52, př. 5.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: 30. 6. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2017-52.doc, RK-17-2017-52, př. 1, RK-17-2017-52, př. 2, RK-17-2017-52, př. 3, RK-17-2017-52, př. 4, RK-17-2017-52, př. 5

53. Podpora pořádání sportovních mistrovství - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh poskytnout dotaci na pořádání sportovního mistrovství 3 organizátorům mistrovství. Projednávání se zúčastnili J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0908/17/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu; odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2017-53.doc, RK-17-2017-53, př. 1, RK-17-2017-53, př. 2, RK-17-2017-53, př. 3, RK-17-2017-53, př. 4

54. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí finančního daru na přípravu na extrémní sportovní akce
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh poskytnout finanční dar na sportovní přípravu jednotlivým žadatelům. Projednávání se zúčastnili J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0909/17/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout finanční dar z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 Ostatní tělovýchovná činnost podpora sportu ve výši 10 000 Kč spolku Elitavers Akademy, z.s., se sídlem Na Vyhlídce 2324/16, 586 01 Jihlava, IČO 03461726, dle materiálu RK-17-2017-54, př. 1;
 • poskytnout finanční dar z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 Ostatní tělovýchovná činnost podpora sportu ve výši 10 000 Kč spolku Spolek Off-limits.cz, se sídlem Zahraničního odboje 922/25, Borovina, 674 01 Třebíč, IČO 03322301, dle materiálu RK-17-2017-54, př. 2.
odpovědnost: OŠMS, OE
termín: 30. 11. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2017-54.doc, RK-17-2017-54, př. 1, RK-17-2017-54, př. 2

55. Zadávací řízení na nadlimitní veřejnou zakázku Dodávka center obnovitelných zdrojů energie
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, informoval radu kraje o návrhu rozhodnout o zahájení zadávacího řízení na shora uvedenou veřejnou zakázku. Projednávání se zúčastnili J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0910/17/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
o způsobu zadání veřejné zakázky na dodávku vybavení „Dodávka center obnovitelných zdrojů energie“ v souladu se zadávací dokumentací dle materiálů RK-17-2017-55, př. 1, RK-17-2017-55, př. 2, RK-17-2017-55, př. 3, RK-17-2017-55, př. 4, RK-17-2017-55, př. 5, RK-17-2017-55, př. 6;
pověřuje
k provádění úkonů zadavatele v rámci otevírání obálek, posouzení podmínek účasti v zadávacím řízení a hodnocení nabídek u nadlimitní veřejné zakázky „Dodávka center obnovitelných zdrojů energie“ hodnotící komisi ve složení dle materiálu RK-17-2017-55, př. 1;
ukládá
 • Odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Kraje Vysočina zajistit řádný průběh zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky „Dodávka center obnovitelných zdrojů energie“ na dodávky zařízení pro projekt „Pořízení tří center obnovitelných zdrojů energie“, reg. č. CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0001995 dle schváleného způsobu zadání, podmínek stanovených v zadávací dokumentaci této nadlimitní veřejné zakázky na dodávky a  v termínech stanovených zákonem;
 • Odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Kraje Vysočina ve spolupráci s Projektovou kanceláří Kraje Vysočina zapracovat případné další připomínky Centra regionálního rozvoje ČR.
odpovědnost: OŠMS
termín: září 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2017-55.doc, RK-17-2017-55, př. 1, RK-17-2017-55, př. 2, RK-17-2017-55, př. 3, RK-17-2017-55, př. 4, RK-17-2017-55, př. 5, RK-17-2017-55, př. 6

56. Finanční příspěvek na realizaci soutěže Stavíme ze stavebnice ROTO - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Projednávání se zúčastnili J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0911/17/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Smlouvu o spolupráci na soutěži „Stavíme ze stavebnice ROTO“ se společností MARSH, s.r.o., IČO 45306541, dle materiálu RK-17-2017-56, př. 1;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků) o částku 48 400 Kč a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání o částku 40 000 Kč a kapitola Ostatní finanční operace, § 6399 Ostatní finanční operace o částku 8 400 Kč) rozpočtu kraje dle materiálu RK-17-2017-56, př. 1.
odpovědnost: OŠMS
termín: prosinec 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2017-56.doc, RK-17-2017-56, př. 1

57. Zapojení škol do Místních akčních plánů rozvoje vzdělávání
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, upřesnil radě kraje návrh souhlasit se zapojením základních škol do aktivit projektů „Místní akční plány rozvoje vzdělávání“. Projednávání se zúčastnili J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0912/17/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
se zapojením škol dle materiálu RK-17-2017-57, př. 2 do aktivit projektu na tvorbu Místních akčních plánů rozvoje vzdělávání.
odpovědnost: OŠMS
termín: prosinec 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2017-57.doc, RK-17-2017-57, př. 1, RK-17-2017-57, př. 2

58. Poskytnutí věcných darů oceněným na Technickém fóru 2017 a pořízení propagačních předmětů k zajištění aktivit v rámci Roku zemědělství a odborného vzdělávání
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh poskytnout dary oceněným na Technickém fóru 2017 a schválit jednorázové pořízení propagačních předmětů k zajištění aktivit v rámci Roku zemědělství a odborného vzdělávání. Projednávání se zúčastnili J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0913/17/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout věcné dary dle materiálu RK-17-2017-58, př. 1 na základě vzorové darovací smlouvy dle materiálu RK-17-2017-58, př. 2;
schvaluje
jednorázové pořízení propagačních předmětů dle materiálu RK-17-2017-58, př. 1.
odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2017-58.doc, RK-17-2017-58, př. 1, RK-17-2017-58, př. 2

59. Zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz pro Obchodní akademii a Hotelovou školu Havlíčkův Brod na pořádání soutěže Kuchař Vysočiny Junior 2017 - návrh na provedení rozpočtového opatření
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s žádostí Obchodní akademie a Hotelové školy Havlíčkův Brod o poskytnutí finančních prostředků na pořádání soutěže „Kuchař Vysočiny Junior 2017“. Projednávání se zúčastnili J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0914/17/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro Obchodní akademii a Hotelovou školu Havlíčkův Brod, IČO 60126817 o částku 20 000 Kč určenou k pokrytí nákladů spojených s pořádáním soutěže „Kuchař Vysočiny Junior 2017“ dle materiálu RK-17-2017-59, př. 1.
odpovědnost: OŠMS
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2017-59.doc, RK-17-2017-59, př. 1

60. Žádost o souhlas s odepsáním pohledávky - Dětský domov, Rovečné 40
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, podal radě kraje doplňující komentář k žádosti Dětského domova, Rovečné 40 o souhlas s odepsáním nedobytné pohledávky. Projednávání se zúčastnili J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0915/17/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s odepsáním pohledávky Dětského domova, Rovečné 40 v celkové hodnotě 41 258 Kč dle materiálu RK-17-2017-60.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: do 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2017-60.doc

61. Návrh na schválení řádné účetní závěrky příspěvkových organizací, škol a školských zařízení zřizovaných Krajem Vysočina za rok 2016
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh schválit řádné účetní závěrky příspěvkových organizací, škol a školských zařízení kraje za rok 2016. Projednávání se zúčastnili J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0916/17/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
ukládá
ředitelům příspěvkových organizací z odvětví školství provést příděly do rezervního fondu a fondu odměn ze zlepšeného výsledku hospodaření roku 2016 dle dokladu „Návrh na rozdělení hospodářského výsledku“ za každou jednotlivou organizaci uvedenou na adrese https://portalpo.kr-vysocina.cz/zaverky_rada;
bere na vědomí
zprávy o činnosti a o plnění úkolů příspěvkových organizací z odvětví školství pro každou jednotlivou organizaci, uvedenou na adrese https://portalpo.kr-vysocina.cz/zaverky_rada.
odpovědnost: OŠMS, ředitelky a ředitelé škol a školských zařízení
termín: do 31. 5. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2017-61.doc, RK-17-2017-61, př. 1

62. Projekt Vzdělávání energetiků na Vysočině - využití notebooků po ukončení studia žáků
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, sdělil radě kraje bližší podrobnosti k předloženému materiálu. Projednávání se zúčastnili J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0917/17/2017/RK
Rada kraje
ukládá
řediteli Střední průmyslové školy Třebíč nabídnout a v případě zájmu odprodat zájemcům z žáků 4. ročníku školního roku 2016/17 vzdělávacího programu Energetika notebooky zapůjčené v rámci projektu „Vzdělávání energetiků na Vysočině“ za 4 117 Kč, a to každému nejvýše jeden kus.
odpovědnost: ředitel Střední průmyslové školy Třebíč, OŠMS
termín: 30. 6. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2017-62.doc, RK-17-2017-62, př. 1

63. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina (OP Technická pomoc 2014 - 2020)
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0918/17/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu „Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina“ o přijaté finanční prostředky ze strany poskytovatele dotace ve výši 384 076 Kč.
odpovědnost: ORR, OE
termín: 31. 5. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2017-63.doc

64. Žádost o finanční podporu projektu Partnerství krajské a místní samosprávy pro rozvoj venkova
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, sdělila radě kraje podrobnosti k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0919/17/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
neposkytnout Sdružení místních samospráv České republiky, se sídlem Nábřeží 599, 760 01 Zlín - Prštné, IČO: 75130165 finanční podporu na realizaci projektu „Partnerství krajské a místní samosprávy pro rozvoj venkova“ dle žádosti uvedené v materiálu RK-17-2017-64, př. 1.
odpovědnost: ORR
termín: 31. 5. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2017-64.doc, RK-17-2017-64, př. 1

65. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0920/17/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu „Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina“ o přijaté finanční prostředky ze strany Ministerstva životního prostředí ve výši 76 500 000 Kč.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje, odbor ekonomický
termín: 31. 5. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2017-65.doc

66. Plán zlepšování Projektu Zdravý Kraj Vysočina a místní Agenda 21 na období 2017 - 2018
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje návrh vzít na vědomí Plán zlepšování Projektu Zdravý Kraj Vysočina a místní Agenda 21 v Kraji Vysočina v letech 2017 a 2018. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0921/17/2017/RK
Rada kraje
bere na vědomí
Plán zlepšování Projektu Zdravý Kraj Vysočina a místní Agenda 21 za období let 2017 a 2018 dle materiálu RK-17-2017-66, př. 1.
odpovědnost: ORR
termín: 15. 5. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2017-66.doc, RK-17-2017-66, př. 1

67. Projekt Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina - podání 6. žádosti o platbu
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, upřesnila radě kraje návrh vzít na vědomí informace o předložení 6. žádosti o platbu daného projektu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0922/17/2017/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informace uvedené v Zjednodušené žádosti o platbu projektu „Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina“ dle materiálu RK-17-2017-67, př. 1;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-17-2017-67, př. 1.
odpovědnost: ORR
termín: 22. 5. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2017-67.doc, RK-17-2017-67, př. 1, RK-17-2017-67, př. 2

68. Skutek roku 2016 - dary oceněným
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje návrh poskytnout dary vítězům soutěže o Cenu Zastupitelstva Kraje Vysočina s názvem SKUTEK ROKU 2016. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0923/17/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout věcné dary dle vzoru smlouvy uvedeného v materiálu RK-17-2017-68, př. 3 fyzickým osobám uvedeným v materiálu RK-17-2017-68, př. 1 a právnickým osobám uvedeným v materiálu RK-17-2017-68, př. 2.
odpovědnost: ORR
termín: 26. 5. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2017-68.doc, RK-17-2017-68, př. 1, RK-17-2017-68, př. 2, RK-17-2017-68, př. 3, RK-17-2017-68, př. 4

69. Neposkytnutí dotací žadatelům v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, zdůvodnila radě kraje návrh neposkytnout dotaci žadatelům v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0924/17/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
neposkytnout dotaci na výměnu zdrojů tepla na pevná paliva v domácnostech žadatelům uvedeným v materiálu RK-17-2017-69, př. 1.
odpovědnost: ORR
termín: 31. 5. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2017-69.doc, RK-17-2017-69, př. 1, RK-17-2017-69, př. 2

70. Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje návrh uzavřít Dodatky ke Smlouvám. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0925/17/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace dle materiálů RK-17-2017-70, př. 7, RK-17-2017-70, př. 8, RK-17-2017-70, př. 9.
odpovědnost: ORR
termín: 30. 6. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2017-70.doc, RK-17-2017-70, př. 1, RK-17-2017-70, př. 2, RK-17-2017-70, př. 3, RK-17-2017-70, př. 4, RK-17-2017-70, př. 5, RK-17-2017-70, př. 6, RK-17-2017-70, př. 7, RK-17-2017-70, př. 8, RK-17-2017-70, př. 9, RK-17-2017-70, př. 10

71. Průběžné provozní monitorovací zprávy projektů Operačního programu Životní prostředí
E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, předložila radě kraje ke schválení průběžné provozní monitorovací zprávy projektů Operačního programu Životní prostředí. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0926/17/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
průběžné provozní monitorovací zprávy dle materiálů RK-17-2017-71, př. 1, RK-17-2017-71, př. 2, RK-17-2017-71, př. 3, RK-17-2017-71, př. 4, RK-17-2017-71, př. 5, RK-17-2017-71, př. 6;
prohlašuje
skutečnosti v nich uvedené;
bere na vědomí
informace ve změnových listech dle materiálů RK-17-2017-71, př. 7, RK-17-2017-71, př. 8, RK-17-2017-71, př. 9, RK-17-2017-71, př. 10, RK-17-2017-71, př. 11, RK-17-2017-71, př. 12.
odpovědnost: OŽPZ
termín: 31. 5. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2017-71.doc, RK-17-2017-71, př. 1, RK-17-2017-71, př. 2, RK-17-2017-71, př. 3, RK-17-2017-71, př. 4, RK-17-2017-71, př. 5, RK-17-2017-71, př. 6, RK-17-2017-71, př. 7, RK-17-2017-71, př. 8, RK-17-2017-71, př. 9, RK-17-2017-71, př. 10, RK-17-2017-71, př. 11, RK-17-2017-71, př. 12

72. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství - Studie Ověření účinnosti herbicidních látek při pěstování brambor v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody v roce 2017
E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, předložila radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opaření na kapitole Zemědělství. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0927/17/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zemědělství, § 1019 - Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj o částku 120 000 Kč, při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 120 000 Kč na zpracování studie „Ověření účinnosti herbicidních látek při pěstování brambor v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody v roce 2017“.
odpovědnost: odbor životního prostředí a zemědělství, odbor ekonomický
termín: 30. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2017-72.doc

73. Návrh na vyřazení majetku kraje, náhrady škody
P. Pavlík předložil radě kraje návrh vzít na vědomí Zápis č. 1/2017 z jednání Škodní a likvidační skupiny Rady Kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0928/17/2017/RK
Rada kraje
bere na vědomí
Zápis č. 1/2017 z jednání Škodní a likvidační skupiny Rady Kraje Vysočina dle materiálu RK-17-2017-73, př. 1;
rozhoduje
ukládá
 • oddělení hospodářské správy vyřadit majetek dle materiálu RK-17-2017-73, př. 1 z majetkové evidence;
 • odboru ekonomickému odepsat škody uvedené v materiálu RK-17-2017-73, př. 1 z účetnictví kraje.
odpovědnost: oddělení hospodářské správy, odbor ekonomický
termín: 31. 8. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2017-73.doc, RK-17-2017-73, př. 1, RK-17-2017-73, př. 2

78. Rozprava členů rady
Bez rozsáhlejší diskuse.

J. Běhounek ukončil zasedání rady kraje č. 17/2017 s tím, že další zasedání se bude konat dne 23. 5. 2017, v 7:30 hod., v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.MUDr. Jiří Běhounek
hejtman Kraje VysočinaOvěřovatelé zápisu:


Mgr. Pavel Franěk               …..………………………………….……Ing. Vladimír Novotný               ……...……………………………………


Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 17/2017 dne 15. 5. 2017.
Zapsala: M. Jakoubková, dne17. 5. 2017.

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz