Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 18/2017 - 23.05.2017

ČísloNázev
01Pozvánka
02Smlouva o datovém propojení objektů MVČR
03Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Informatika - přijetí účelové dotace z Ministerstva vnitra na realizaci projektů v rámci Programu prevence kriminality v roce 2017
04Návrh na poskytnutí věcného daru panu Michaelu Fehnovi a paní Jan Thompson
05Peněžní účelový dar pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
06Peněžní účelový dar pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
07Individuální dotace pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
08Změna účelu zápůjčky pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
09Návrh na schválení řádné účetní závěrky zdravotnických příspěvkových organizací za rok 2016
10Hmotná zainteresovanost ředitelů - vyčíslení odměn za rok 2016 ředitelům/ředitelkám zdravotnických příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina
11Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na START FILM FEST Bystřice nad Pernštejnem
12Projekt Zámek Třebíč - modernizace zámku a zpřístupnění nových expozic - Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu
13Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - zvýšení příspěvku na provoz na mimořádnou akviziční činnost muzeí a galerií
14Návrh na schválení řádné účetní závěrky příspěvkových organizací z odvětví kultury a cestovního ruchu za rok 2016
15Smlouva o převodu práv a povinností z rozhodnutí o umístění stavby
16Aktualizace střednědobého výhledu rozpočtu Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
17Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Domova pro seniory Třebíč, Koutkova - Kubešova, příspěvkové organizace
182. Hlášení o udržitelnosti k projektu Transformace ÚSP Jinošov II.
193. Žádost o změnu v projektu Transformace Domova Háj I.
20Projekt Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina II. - souhlas zřizovatele
21Projektový záměr Domova Háj, příspěvkové organizace Jsme tu s vámi - podpora služby komunitního typu vzniklého po transformaci Domova Háj, p. o.
22Projektový záměr Domova Háj, příspěvkové organizace Podpora realizační fáze procesu transformace Domova Háj
23Návrh na schválení řádné účetní závěrky příspěvkových organizací v odvětví sociální péče za rok 2016
24Smlouva uzavíraná mezi Krajem Vysočina a příspěvkovou organizací zřizovanou Krajem Vysočina
25Koupě spoluvlastnického podílu pozemku v k. ú. Zhoř u Jihlavy a obci Zhoř
26Změna usnesení 0453/06/2009/ZK a odstoupení od uzavřených smluv o budoucích kupních smlouvách pro stavbu II/351, II/350, III/3507 Polná - Slavětín, 1. stavba
27Majetkoprávní vypořádání pozemků po stavbě II/112 Bácovice, most ev. č. 112-049
28Majetkoprávní vypořádání pozemků po stavbě III/3508 Jitkov - most ev. č. 3508-2
29Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicí II/387 v k. ú. Koroužné
30Uzavření smlouvy o zřízení služebnosti v k. ú. Třebíč
31Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
32Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
33Veřejná zakázka na stavební práce Gymnázium Třebíč - přístavba učeben
34Majetkoprávní vypořádání částí silnic II/408, III/3494
35Darování pozemku v k. ú. a obci Bochovice
36Majetkoprávní příprava akce II/360 Oslavička - Rudíkov
37Vyhodnocení účasti Kraje Vysočina na výstavě Mladý tvorca 2017 v Nitře - změna závazných ukazatelů příspěvkových organizací - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
38Podpora účasti na mistrovstvích ve sportovních disciplínách - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
39Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dofinancování evropského vzdělávacího projektu realizovaného Hodinou H, z. s.
40Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - duben 2017
41Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
42Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Životní prostředí - poskytnutí finančního daru Chaloupkám o.p.s.
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz