Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis rady 11/2013

zápis rk
Zápis ze zasedání rady kraje č. 11/2013, které se konalo dne 26. 3. 2013 v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 10/2013
Přítomno 7 členů rady viz prezenční listina ze dne 26. 3. 2013.
Zasedání rady kraje zahájil hejtman J. Běhounek a omluvil nepřítomnost L. Joukla, M. Hyského.
Radě kraje byly předloženy návrhy na zařazení následujících bodů do navrženého programu jednání:
50. Darování pozemku v k. ú. Česká Bělá
51. Darování pozemků v k. ú. Služátky u Pelhřimova a obci Pelhřimov
52. Podstatná změna II. v projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz II.
53. Podstatná změna II. v projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz III.
Rada kraje návrhy akceptovala a přijala upravený program jednání:
 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 10/2013
 2. Věcná břemena na majetku Kraje Vysočina
 3. Majetkoprávní příprava stavby II/353 D1 - Rytířsko - Jamné, 2. stavba
 4. Změna usnesení 0091/03/2013/RK
 5. Smlouvy uzavírané příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina
 6. Koupě pozemků v k. ú. a obci Počátky pro akci Transformace ÚSPM Těchobuz III.
 7. Připsání dotace na projekt silniční infrastruktury II/408 Jemnice - most - návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
 8. Připsání dotace na projekt silniční infrastruktury II/152 Jaroměřice nad Rokytnou - Dědice - návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
 9. Monitorovací zpráva/hlášení o pokroku projektu II/150 Havlíčkův Brod - Okrouhlice
 10. Monitorovací zpráva/hlášení o pokroku projektu II/353 D1 - Rytířsko - Jamné, 2. stavba
 11. Čestné prohlášení k projektu II/360 Oslavice - Oslavička
 12. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky II/411 Dešov - most ev. č. 411-004
 13. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky II/375 Jimramov - most ev. č. 375-001
 14. Smlouva o převodu práv a povinností z rozhodnutí o umístění stavby - akce II/403 Nevcehle - průtah
 15. Lékařská pohotovostní služba v nemocnicích zřizovaných Krajem Vysočina
 16. Posun termínu realizace vzdělávacích akcí
 17. Poskytnutí půjčky a dotace pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
 18. Vize příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku kultury a cestovního ruchu
 19. Návrh na provedení rozpočtového opatření - Vysočina Tourism, příspěvková organizace - proplacení 3. etapy (závěrečná etapa) realizace projektu podpořeného z Operačního programu Cíl 3 Evropská územní spolupráce Rakousko-Česká republika 2007-2013
 20. Zpráva o činnosti příspěvkových organizací kapitoly Školství, mládeže a sportu - schválení výsledku hospodaření za rok 2012
 21. Návrh na provedení rozpočtového opatření v kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Rozvojového programu podpory přípravy sportovních talentů na školách s oborem gymnázium a gymnázium se sportovní přípravou na rok 2013
 22. Návrh finančního plánu příspěvkových organizací kapitoly Školství, mládeže a sportu zřizovaných Krajem Vysočina na rok 2013 a návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - změna závazných ukazatelů
 23. Řešení havarijního stavu střechy Pedagogicko-psychologické poradny Havlíčkův Brod - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
 24. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dofinancování evropských vzdělávacích projektů
 25. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Podpora účasti na mistrovství ve sportovních disciplínách
 26. Ustanovení řídícího a organizačního výboru Her VI. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2014
 27. Podpora pořádání sportovních mistrovství - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
 28. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace organizátorům krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek v roce 2013 dle schválených pravidel rady kraje
 29. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - neinvestiční dotace MŠMT (rozvojový program Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce 2012 - Excelence středních škol 2012) a změna závazných ukazatelů u organ
 30. Talent Vysočiny a Cena hejtmana Vysočiny - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
 31. Návrh na poskytnutí finančního daru Městu Třebíč z kapitoly Školství, mládeže a sportu - návrh na provedení rozpočtového opatření
 32. Jmenování ředitelů škol a školských zařízení na základě konkursního řízení
 33. Smlouva o poskytnutí prostředků z ERDF v rámci Programu přeshraniční spolupráce Cíl Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007-2013 pro jednání rady kraje č. 11/2013 dne 26. 3. 2013 zpracoval: D. Marešová předkládá: I. Fryšová Popis p
 34. Prohlášení skutečností v soupisce výdajů v rámci vyúčtování 4. monitorovacího období projektu MA-G 21 , registrační číslo M00172
 35. Rozhodnutí o výběru dodavatele Dosažitelnost spojuje - doprovodná oblastní studie
 36. Porušení rozpočtové kázně příjemce podpory v OP VK
 37. Porušení rozpočtové kázně příjemce podpory v OP VK
 38. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - finanční příspěvek na realizaci soutěže Poznej Vysočinu
 39. Pracoviště Žďár nad Sázavou - dodatek č. 1 k nájemní smlouvě
 40. Návrh na poskytnutí části dotace pro nestátní neziskové organizace poskytující sociální služby v Kraji Vysočina pro kalendářní rok 2013 financované z IP kraje a návrh na rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci
 41. Jmenování ředitele Domova ve Zboží, příspěvkové organizace na základě výběrového řízení
 42. Žádost o podstatnou změnu v projektu Rovnost na Vysočině v kontextu tvorby rodinné politiky kraje
 43. Podstatná změna č. XVI v projektu Transformace ÚSP Jinošov
 44. Smlouva o výpůjčce uzavíraná příspěvkovou organizací zřizovanou Krajem Vysočina
 45. Schválení Monitorovací zprávy č. 10 projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území kraje Vysočina - individuální projekt
 46. 1. monitorovací zpráva projektu Harmonizace při opatrování dětí
 47. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci - uzavření darovací smlouvy s městem Ledeč nad Sázavou
 48. 1. Monitorovací zpráva projektu Transformace Ústavu sociální péče Křižanov I.
 49. 1. Monitorovací zpráva projektu Transformace Ústavu sociální péče Jinošov II.
 50. Darování pozemku v k. ú. Česká Bělá
 51. Darování pozemků v k. ú. Služátky u Pelhřimova a obci Pelhřimov
 52. Podstatná změna II. v projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz II.
 53. Podstatná změna II. v projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz III.
 54. Rozprava členů rady
Usnesení 0526/11/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
upravený program jednání.
odpovědnost: rada kraje
termín: 26. 3. 2013
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
K zápisu ze zasedání rady kraje č. 10/2013 nebyly vzneseny žádné připomínky.

K bodům 02 06, 50, 51, odboru majetkového, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.

02. Věcná břemena na majetku Kraje Vysočina
Usnesení 0527/11/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s budoucími oprávněnými za podmínek dle materiálu RK-11-2013-02, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 26. 06. 2013
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-11-2013-02.doc, RK-11-2013-02, př. 1

03. Majetkoprávní příprava stavby II/353 D1 - Rytířsko - Jamné, 2. stavba
Usnesení 0528/11/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • uzavřít se Zemědělským družstvem Velký Beranov v rozsahu a za podmínek dle materiálu RK-11-2013-03, př. 1 dodatek č. 1 podnájemní smlouvy a smlouvy o poskytnutí náhrady za škodu na zemědělských pozemcích,
 • uzavřít s obcí Jamné smlouvu o výpůjčce na část předmětného pozemku v k. ú. Jamné u Jihlavy v rozsahu a za podmínek dle materiálu RK-11-2013-03, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 6. 2013
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-11-2013-03.doc, RK-11-2013-03, př. 1, RK-11-2013-03, př. 2, RK-11-2013-03, př. 3

04. Změna usnesení 0091/03/2013/RK
Usnesení 0529/11/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
změnit usnesení 0091/03/2013/RK tak, že v materiálu RK-03-2013-05, př. 1upr1 se u pořadového čísla 2 mění původní název stavby Autobusová zastávka na silnici II/360 v Kozlově na nový název Přístupový chodník, nástupiště a přístřešek.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 26. 5. 2013
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-11-2013-04.doc

05. Smlouvy uzavírané příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina
Usnesení 0530/11/2013/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením smluv na užívání nemovitého majetku dle materiálů RK-11-2013-05, př. 1, RK-11-2013-05, př. 2, RK-11-2013-05, př. 3, RK-11-2013-05, př. 4, RK-11-2013-05, př. 5 a RK-11-2013-05, př. 6.
odpovědnost: ředitel Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace, ředitel Střední průmyslové školy a Středního odborného učiliště Pelhřimov, ředitel Střední průmyslové školy Třebíč, odbor majetkový
termín: 31. 3. 2013
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-11-2013-05.doc, RK-11-2013-05, př. 1, RK-11-2013-05, př. 1a, RK-11-2013-05, př. 2, RK-11-2013-05, př. 3, RK-11-2013-05, př. 4, RK-11-2013-05, př. 4a, RK-11-2013-05, př. 5, RK-11-2013-05, př. 5a, RK-11-2013-05, př. 6

06. Koupě pozemků v k. ú. a obci Počátky pro akci Transformace ÚSPM Těchobuz III.
Usnesení 0531/11/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
uhradit městu Počátky po uzavření kupní smlouvy na koupi pozemků par. č. st. 469 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 120 m2, par. č. 3230/8 ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 481 m2 a par. č. 3234/16 trvalý travní porost o výměře 334 m2 v k. ú. a obci Počátky podle usnesení 0570/08/2012/ZK částku ve výši 9 352 Kč odpovídající dani z převodu nemovitostí dle závazku ze smlouvy o budoucí kupní smlouvě uzavřené dne 18. 10. 2012 podle usnesení 0444/05/2012/ZK mezi Krajem Vysočina a městem Počátky.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 5. 2013
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-11-2013-06.doc

50. Darování pozemku v k. ú. Česká Bělá
Usnesení 0532/11/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darování pozemku par. č. st. 293 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. a obci Česká Bělá z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Česká Bělá;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemek par. č. st. 293 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 8 m2 v k. ú. a obci Česká Bělá z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Česká Bělá.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 14. 5. 2013
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-11-2013-50, RK-11-2013-50, př. 1

51. Darování pozemků v k. ú. Služátky u Pelhřimova a obci Pelhřimov
Usnesení 0533/11/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce Kraje Vysočina záměr darování pozemků par. č. 403/16 ostatní plocha, silnice o výměře 51 m2 a par. č. 403/18 ostatní plocha, silnice o výměře 2 634 m2 v k. ú. Služátky u Pelhřimova a obci Pelhřimov do vlastnictví města Pelhřimov;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemky par. č. 403/16 ostatní plocha, silnice o výměře 51 m2 a par. č. 403/18 ostatní plocha, silnice o výměře 2 634 m2 v k. ú. Služátky u Pelhřimova a obci Pelhřimov z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Pelhřimov.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 14. 5. 2013
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-11-2013-51, RK-11-2013-51, př. 1

K bodům 07 10, odboru dopravy a silničního hospodářství, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.

07. Připsání dotace na projekt silniční infrastruktury II/408 Jemnice - most - návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
Usnesení 0534/11/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu devizového účtu „OP AT-CZ“ o účelovou dotaci z Operačního programu „Cíl 3 Evropská územní spolupráce Rakousko Česká republika 2007 2013“ a z Ministerstva pro místní rozvoj České republiky ve výši 3 996 976,17 Kč, která je určena na financování projektu II/408 Jemnice - most;
 • převod přijaté dotace z devizového účtu „OP AT-CZ“ na zvláštní účet II/408 Jemnice - most ve výši 3 996 976,17 Kč;
 • převod části přijaté dotace ve výši 3 800 000 Kč ze zvláštního účtu II/408 Jemnice - most do Fondu strategických rezerv a s tím související rozpočtové opatření.
odpovědnost: ODSH, OE
termín: 30. 4. 2013
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-11-2013-07.doc

08. Připsání dotace na projekt silniční infrastruktury II/152 Jaroměřice nad Rokytnou - Dědice - návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
Usnesení 0535/11/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu devizového účtu „OP AT-CZ“ o účelovou dotaci z Operačního programu „Cíl 3 Evropská územní spolupráce Rakousko Česká republika 2007 2013“ a z Ministerstva pro místní rozvoj České republiky ve výši 26 285 489,77 Kč, která je určena na financování projektu II/152 Jaroměřice nad Rokytnou - Dědice;
 • převod přijaté dotace z devizového účtu „OP AT-CZ“ na zvláštní účet II/152 Jaroměřice - Dědice ve výši 26 285 489,77 Kč;
 • převod přijaté dotace ze zvláštního účtu II/152 Jaroměřice - Dědice v celé výši do Fondu strategických rezerv a s tím související rozpočtové opatření.
odpovědnost: ODSH, OE
termín: 30. 4. 2013
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-11-2013-08.doc

09. Monitorovací zpráva/hlášení o pokroku projektu II/150 Havlíčkův Brod - Okrouhlice
Usnesení 0536/11/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
monitorovací zprávu/hlášení o pokroku projektu II/150 Havlíčkův Brod - Okrouhlice dle materiálu RK-11-2013-09, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 30. 4. 2013
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-11-2013-09.doc, RK-11-2013-09, př. 1

10. Monitorovací zpráva/hlášení o pokroku projektu II/353 D1 - Rytířsko - Jamné, 2. stavba
Usnesení 0537/11/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
monitorovací zprávu/hlášení o pokroku projektu II/353 D1 - Rytířsko - Jamné, 2. stavba dle materiálu RK-11-2013-10, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 30. 4. 2013
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-11-2013-10.doc, RK-11-2013-10, př. 1

11. Čestné prohlášení k projektu II/360 Oslavice - Oslavička
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, informovala radu kraje o předloženém materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0538/11/2013/RK
Rada kraje
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-11-2013-11, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 30. 3. 2013
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-11-2013-11.doc, RK-11-2013-11, př. 1

12. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky II/411 Dešov - most ev. č. 411-004
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje návrh schválit pořadí nabídek a rozhodnout o nejvhodnější nabídce uchazeče v souladu se závěry hodnotící komise. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0539/11/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
pořadí nabídek veřejné zakázky na stavební práce „II/411 Dešov most ev. č. 411-004“ dle materiálu RK-11-2013-12, př. 1;
rozhoduje
vybrat, v souladu s materiálem RK-11-2013-12, př. 1, nejvhodnější nabídku podlimitní veřejné zakázky na stavební práce „II/411 Dešov most ev. č. 411-004“, kterou podal dodavatel MAKOS a.s., se sídlem Sirotčí 1170/7, 703 00 Ostrava, IČ: 25825071;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit oznámení výsledku zadávacího řízení v souladu se zákonem a zahájit jednání o uzavření smlouvy s vybranými uchazeči.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 30. 4. 2013
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-11-2013-12.doc, RK-11-2013-12, př. 1

13. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky II/375 Jimramov - most ev. č. 375-001
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje ke schválení pořadí nabídek a rozhodnutí o nejvhodnější nabídce uchazeče shora uvedené veřejné zakázky v souladu se závěry hodnotící komise. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0540/11/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
pořadí nabídek veřejné zakázky na stavební práce „II/375 Jimramov most ev. č. 375-001“ dle materiálu RK-11-2013-13, př. 1;
rozhoduje
vybrat, v souladu s materiálem RK-11-2013-13, př. 1, nejvhodnější nabídku podlimitní veřejné zakázky na stavební práce, kterou podal dodavatel Mitrenga-stavby, spol. s r. o., se sídlem Křižíkova 1566/19, 612 00 Brno, IČ: 26944022;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit oznámení výsledku zadávacího řízení v souladu se zákonem a zahájit jednání o uzavření smlouvy s vybranými uchazeči.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 30. 4. 2013
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-11-2013-13.doc, RK-11-2013-13, př. 1

14. Smlouva o převodu práv a povinností z rozhodnutí o umístění stavby - akce II/403 Nevcehle - průtah
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje návrh uzavřít smlouvu o převodu práv a povinností z rozhodnutí o umístění stavby. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0541/11/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o převodu práv a povinností z rozhodnutí o umístění stavby ke stavbě objektu SO C401 Přeložka vzdušného vedení NN v km 0,424 v rámci stavby II/403 Nevcehle - průtah dle materiálu RK-11-2013-14, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 5. 4. 2013
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-11-2013-14.doc, RK-11-2013-14, př. 1

18. Vize příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku kultury a cestovního ruchu
I. Schallnerová, vedoucí oddělení kultury odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložila radě kraje návrh schválit vize příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku kultury a cestovního ruchu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0542/11/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
vize příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku kultury a cestovního ruchu dle materiálu RK-11-2013-18, př. 1;
ukládá
odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu zveřejnit schválené vize na Portálu příspěvkových organizací v termínu stanoveném Pravidly Rady Kraje Vysočina, kterými se konkretizují vybrané vztahy mezi zřizovatelem a příspěvkovými organizacemi, zejména vybrané povinnosti ředitelů příspěvkových organizací, a stanoví se podmínky k jejich plnění č. 07/12.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ředitelé příspěvkových organizací na úseku kultury a cestovního ruchu
termín: 1. 4. 2013
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: RK-11-2013-18.doc, RK-11-2013-18, př. 1

19. Návrh na provedení rozpočtového opatření - Vysočina Tourism, příspěvková organizace - proplacení 3. etapy (závěrečná etapa) realizace projektu podpořeného z Operačního programu Cíl 3 Evropská územní spolupráce Rakousko-Česká republika 2007-2013
I. Schallnerová, vedoucí oddělení kultury odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložila radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0543/11/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4152 Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních institucí) a výdajů (kapitola Kultura, § 2143 - Cestovní ruch, položka 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci od vedoucího partnera projektu ve výši 85 389,70 Kč (ÚZ 41500000);
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Vysočina Tourism, příspěvkové organizace, IČO 28263693 o částku 85 389,70 Kč na realizaci projektu „Mezinárodní aktivace turistických trhů v České republice a Rakousku pro regiony Vysočina, Jižní Morava a Dolní Rakousko - NEWMARKETS“.
odpovědnost: OKPPCR, OE, Vysočina Tourism, příspěvková organizace
termín: 5. 4. 2013
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-11-2013-19.doc

15. Lékařská pohotovostní služba v nemocnicích zřizovaných Krajem Vysočina
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, seznámila radu kraje s materiálem ohledně lékařské pohotovostní služby v nemocnicích zřizovaných Krajem Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0544/11/2013/RK
Rada kraje
bere na vědomí
 • ekonomicko-provozní data a informace za jednotlivé nemocnice a společný návrh ke zvýšení efektivnosti nemocnicemi zajišťovaných služeb lékařské pohotovostní služby (včetně prohlídek těl zemřelých), lékárenské pohotovostní služby a pohotovostní služby zubních lékařů) dle materiálů RK-11-2013-15, př. 1, RK-11-2013-15, př. 2 a RK-11-2013-15, př. 3;
 • stanovisko VZP Regionální pobočky Brno týkající se zřízení pracoviště krajského koronera a úhrady výkonů na poskytování této péče dle materiálu RK-11-2013-15, př. 4;
ukládá
 • ředitelům nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina v termínu do 30. 4. 2013 v souladu se společným návrhem ke zvýšení efektivnosti nemocnicemi zajišťovaných služeb lékařské pohotovostní služby dle materiálu RK-11-2013-15, př. 1 předložit odboru zdravotnictví vyčíslení předpokládaných úspor nákladů souvisejících s(e):
 • zřízením centrálního krajského pracoviště pro lékařskou pohotovostní službu stomatologie v Jihlavě;
 • vyhlášením výběrového řízení na zajištění služby prohlídky zemřelých mimo zdravotnické zařízení pro celý kraj, nebo zřídit pro tuto službu při Nemocnici Jihlava (případně ZZS KV) centrální krajské pracoviště
při současném snížení výnosů (příspěvku na provoz od zřizovatele na zajištění lékařské pohotovostní služby ÚZ 00058).
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelé Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, Nemocnice Třebíč, příspěvkové
termín: 30. 4. 2013
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-11-2013-15.doc, RK-11-2013-15, př. 1, RK-11-2013-15, př. 2, RK-11-2013-15, př. 3, RK-11-2013-15, př. 4

16. Posun termínu realizace vzdělávacích akcí
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, informovala radu kraje o předloženém materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0545/11/2013/RK
Rada kraje
ruší
 • část usnesení č. 2107/39/2012/RK: „ukládá provést vyúčtování školících akcí nejdéle do 30. 6. 2013“;
 • část usnesení č. 2107/39/2012/RK: „ukládá předložit v termínu do 31. 8. 2013 kopie zaplacených faktur či jiných dokladů včetně bankovních výpisů dokladujících úhradu všech závazků za shora realizované semináře, školení“;
ukládá
 • ředitelům Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, Dětského centra Jihlava, příspěvkové organizace a Dětského domova Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizace, provést vyúčtování školících akcí nejdéle do 30. 6. 2013;
 • ředitelům Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, Dětského centra Jihlava, příspěvkové organizace a Dětského domova Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizace, předložit nejdéle v termínu do 31. 8. 2013 kopie zaplacených faktur či jiných dokladů včetně bankovních výpisů dokladujících úhradu všech závazků za realizované semináře, školení;
 • ředitelům Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace a Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace provést vyúčtování školících akcí nejdéle do 31. 10. 2013;
 • ředitelům Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace a Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace předložit nejdéle v termínu do 13. 12. 2013 kopie zaplacených faktur či jiných dokladů včetně bankovních výpisů dokladujících úhradu všech závazků za realizované semináře, školení.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitelé Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, Dětského centra Jihlava, příspěvkové organizace, Dětského domova Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizace,
termín: 13. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-11-2013-16.doc, RK-11-2013-16, př. 1, RK-11-2013-16, př. 2, RK-11-2013-16, př. 3, RK-11-2013-16, př. 4, RK-11-2013-16, př. 5

17. Poskytnutí půjčky a dotace pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje uzavřít Smlouvu o půjčce pro Nemocnici Nové Město na Moravě. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0546/11/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
realizaci investičních akcí:
 • monitorovací systém s centrálním monitorem v předpokládané výši 3 000 tis. Kč;
 • C rameno pro operační sál v předpokládané výši 1 800 tis. Kč;
 • elektrochirurgický přístroj na gynekologii v předpokládané výši 350 tis. Kč;
 • 2 ks narkotizačních přístrojů v předpokládané výši 2 200 tis. Kč;
 • poskytnutí „Investiční dotace“ pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, ve výši 230 000 Kč s určením na pořízení venkovního přístřešku pro emergency, jejíž finanční krytí bylo schváleno v rámci rozpočtového opatření vztahujícího se k rozdělení části disponibilního zůstatku Kraje Vysočina za rok 2012 dle usnesení zastupitelstva kraje č. 0013/01/2013 s promítnutím specifikace účelu do závazného ukazatele;
neschvaluje
„Investiční dotaci“ v objemu 1 170 000 Kč, o kterou Nemocnice požádala ve výši 1 400 tis. Kč dle materiálu RK-11-2013-17, př. 1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • změnit usnesení č. 13/01/2013/ZK v části, kde se text: „na poskytnutí půjčky pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci na pořízení investičního vybavení urgentního příjmu“ nahrazuje textem: „na poskytnutí půjčky pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci na financování nákupu přístrojového vybavení v rozsahu: monitorovací systém s centrálním monitorem, C rameno pro operační sál,  elektrochirurgický přístroj na gynekologii a 2 ks narkotizačních přístrojů dle materiálu RK-11-2013-17;
 • rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o půjčce mezi Kraje Vysočina a Nemocnicí Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-11-2013-17, př. 2;
 • rozhodnout uzavřít Smlouvu o půjčce pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-11-2013-17, př. 3;
ukládá
ředitelce Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace průběžně předkládat odboru zdravotnictví dodavatelské faktury, na základě kterých budou finanční prostředky z rozpočtu kraje poukázány na účet nemocnice. Po úhradě dlužných částek dodavateli zasílat na odbor zdravotnictví výpisy z bankovních účtů o řádných úhradách těchto faktur.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
termín: 14. 5. 2013
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-11-2013-17.doc, RK-11-2013-17, př. 1, RK-11-2013-17, př. 2, RK-11-2013-17, př. 3

20. Zpráva o činnosti příspěvkových organizací kapitoly Školství, mládeže a sportu - schválení výsledku hospodaření za rok 2012
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh schválit Zprávu o činnosti příspěvkových organizací odvětví školství za rok 2012. Projednávání se zúčastnila A. Vlachová, vedoucí oddělení ekonomiky školství odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0547/11/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
 • výsledek hospodaření příspěvkových organizací odvětví školství za rok 2012 dle tabulky č. 1 materiálu RK-11-2013-20, př. 1;
 • návrhy přídělů ze zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2012 do peněžních fondů organizací dle tabulky č. 1 materiálu RK-11-2013-20, př. 1;
 • u organizace vykazující neuhrazenou ztrátu minulých let její řešení dle tabulky č. 2 materiálu RK-11-2013-20, př. 1, tj. uhradit ziskem roku 2012;
bere na vědomí
informaci o výši pohledávek po lhůtě splatnosti dle materiálu RK-11-2013-20, př. 3, závazků po lhůtě splatnosti dle materiálu RK-11-2013-20, př. 4, krytí peněžních fondů finančními prostředky dle materiálu RK-11-2013-20, př. 5, výši dlouhodobých bankovních úvěrů, půjček a dlouhodobých závazků dle materiálu RK-11-2013-20, př. 6.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitelé příspěvkových organizací kapitoly Školství, mládeže a sportu
termín: duben 2013
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-11-2013-20.doc, RK-11-2013-20, př. 1, RK-11-2013-20, př. 2, RK-11-2013-20, př. 3, RK-11-2013-20, př. 4, RK-11-2013-20, př. 5, RK-11-2013-20, př. 6

21. Návrh na provedení rozpočtového opatření v kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Rozvojového programu podpory přípravy sportovních talentů na školách s oborem gymnázium a gymnázium se sportovní přípravou na rok 2013
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření v kapitole Školství, mládeže a sportu. Projednávání se zúčastnila A. Vlachová, vedoucí oddělení ekonomiky školství odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0548/11/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a zvýšení výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3128 Sportovní školy gymnázia) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci MŠMT ČR v rámci Rozvojového programu podpory přípravy sportovních talentů na školách s oborem gymnázium a gymnázium se sportovní přípravou ve výši 3 687 900 Kč dle materiálu RK-11-2013-21;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ Gymnáziu Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě, IČO 48895512, o částku 1 230 000 Kč na realizaci Rozvojového programu podpory přípravy sportovních talentů na školách s oborem gymnázium a gymnázium se sportovní přípravou dle materiálu RK-11-2013-21;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ Gymnáziu Jihlava, IČO 60545984, o částku 2 457 900 Kč na realizaci Rozvojového programu podpory přípravy sportovních talentů na školách s oborem gymnázium a gymnázium se sportovní přípravou dle materiálu RK-11-2013-21;
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí přidělení účelových prostředků Gymnáziu Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě ve výši 1 230 000 Kč a přidělení účelových prostředků Gymnáziu Jihlava ve výši 2 457 900 Kč na realizaci Rozvojového programu podpory přípravy sportovních talentů na školách s oborem gymnázium a gymnázium se sportovní přípravou na 2. 4. čtvrtletí roku 2013.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: květen 2013
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-11-2013-21.doc

22. Návrh finančního plánu příspěvkových organizací kapitoly Školství, mládeže a sportu zřizovaných Krajem Vysočina na rok 2013 a návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - změna závazných ukazatelů
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s návrhem finančních plánů příspěvkových organizací na rok 2013. Projednávání se zúčastnila A. Vlachová, vedoucí oddělení ekonomiky školství odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0549/11/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 2122 Odvody příspěvkových organizací) o částku 426 tis. Kč při současném zvýšení výdajů rozpočtu kraje kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3121 Gymnázia o částku 26 tis. Kč a § 3122 Střední odborné školy o částku 400 tis. Kč;
 • zvýšení závazných ukazatelů „Odvod z investičního fondu“ o částku 400 tis. Kč a „Příspěvek na provoz“ o částku 400 tis. Kč Obchodní akademii Dr. Albína Bráfa a Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky Třebíč, IČO 60418443;
 • zvýšení závazného ukazatele „Odvod z investičního fondu“ o částku 26 tis. Kč a „Příspěvek na provoz“ o částku 26 tis. Kč Gymnáziu Žďár nad Sázavou, IČO 48895407;
 • finanční plány výnosů a nákladů na rok 2013 dle materiálu RK-11-2013-22, př. 1;
 • plán tvorby a použití peněžních fondů v roce 2013 dle materiálu RK-11-2013-22, př. 2;
 • plán čerpání investičního fondu na rok 2013 dle materiálu RK-11-2013-22, př. 3;
 • odpisový plán na rok 2013 dle materiálu RK-11-2013-22, př. 4;
souhlasí
 • se zapojením rezervního fondu na pokrytí případné ztráty v hlavní činnosti na konci kalendářního roku;
 • s převodem finančních prostředků z rezervního fondu k posílení zdrojů v investičním fondu dle materiálu RK-11-2013-22, př. 2;
 • se zapojením fondu odměn na pokrytí případného překročení stanoveného objemu prostředků na platy za kalendářní rok;
 • v případě kladného vývoje hospodaření s použitím prostředků příspěvku na provoz i na úhradu přímých ostatních neinvestičních výdajů;
stanovuje
 • u příspěvkových organizací v odvětví školství jako závazný ukazatel finančního plánu na rok 2013:
  • celkový objem použití investičního fondu
  • jmenovitý seznam akcí financovaných z prostředků investičního fondu
 • použití příspěvku na provoz poskytnutého z rozpočtu zřizovatele k přednostnímu krytí nákladů účetních odpisů;
 • v souladu s usnesením č. 0263/06/2012/RK ze dne 7. 2. 2012 pro Vysočinu Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvkovou organizaci, závazný ukazatel „Limit prostředků na platy“ ve výši 3 050 tis. Kč jako způsob usměrňování prostředků na platy;
 • v souladu s usnesením č. 0263/06/2012/RK ze dne 7. 2. 2012 pro Školní statek, Humpolec, Dusilov 384, závazný ukazatel „Limit prostředků na platy“ ve výši 150 tis. Kč jako způsob usměrňování prostředků na platy;
zmocňuje
ředitele příspěvkových organizací v odvětví školství:
 • k provádění dílčích úprav a přesunů finančních prostředků mezi jmenovitě schválenými akcemi financovanými z prostředků investičního fondu při dodržení celkového objemu použití investičního fondu;
 • k použití prostředků rezervního fondu a jejich převodu do investičního fondu, včetně použití zůstatku investičního fondu, za účelem krytí nákladů spojených s řešením havarijních situací vzniklých na majetku svěřeném do správy příspěvkové organizace, za předchozího souhlasu příslušného odvětvového odboru, příp. odboru majetkového;
ukládá
 • odvod z investičního fondu do rozpočtu kraje Obchodní akademii Dr. Albína Bráfa a Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky Třebíč ve výši 400 tis. Kč dle materiálu RK-11-2013-22;
 • odvod z investičního fondu do rozpočtu kraje Gymnáziu Žďár nad Sázavou ve výši 26 tis. Kč dle materiálu RK-11-2013-22;
 • vedoucímu odboru školství, mládeže a sportu a vedoucímu majetkového odboru v případě havarijní situace věcně prověřit návrhy ředitelů příspěvkových organizací v odvětví školství na použití prostředků svého rezervního a investičního fondu k řešení této havarijní situace;
 • ředitelům příspěvkových organizací v odvětví školství:
 1. provádět odvody z investičního fondu do rozpočtu kraje čtvrtletně s tím, že odvodová povinnost za 1. a 2. čtvrtletí bude splněna do 30. 6. 2013, za 3. čtvrtletí bude zabezpečena do 31. 8. 2013 a za 4. čtvrtletí do 15. 11. 2013;
 2. sledovat výsledek hospodaření jednotlivých doplňkových činností vymezených ve zřizovací listině; v případě vykázání ztráty u jednotlivé doplňkové činnosti zjistit důvody tohoto stavu a přijmout nápravná opatření k odstranění tohoto nežádoucího vývoje pro následující účetní období;
 3. promítat schválená rozpočtová opatření orgánů kraje do finančního plánu.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, majetkový odbor, ředitelé příspěvkových organizací v odvětví školství
termín: průběžně do 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-11-2013-22.doc, RK-11-2013-22, př. 1, RK-11-2013-22, př. 2, RK-11-2013-22, př. 3, RK-11-2013-22, př. 4, RK-11-2013-22, př. 5

23. Řešení havarijního stavu střechy Pedagogicko-psychologické poradny Havlíčkův Brod - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, upřesnil radě kraje předložený návrh rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Projednávání se zúčastnila A. Vlachová, vedoucí oddělení ekonomiky školství odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0550/11/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3146 Zařízení výchovného poradenství a preventivně výchovné péče o částku 211 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Péče o lidské zdroje a majetek kraje o  částku 211 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Pedagogicko-psychologické poradny Havlíčkův Brod, IČO 70837139 o částku 211 000 Kč za účelem pokrytí nákladů na opravu pultové plechové střechy na objektu organizace dle materiálu RK-11-2013-23.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický
termín: květen 2013
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-11-2013-23.doc, RK-11-2013-23, př. 1

24. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dofinancování evropských vzdělávacích projektů
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Projednávání se zúčastnila A. Vlachová, vedoucí oddělení ekonomiky školství odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0551/11/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Střední průmyslové školy Třebíč, IČO: 66610702, o částku 50 000 Kč na dofinancování evropského vzdělávacího projektu Mladí technici v Evropě II - získání bohatších zkušeností přímo v evropských zemích znamená lepší šanci najít dobrou práci dle materiálu RK-11-2013-24, př. 1.
odpovědnost: OŠMS
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: RK-11-2013-24.doc, RK-11-2013-24, př. 1, RK-11-2013-24, př. 2

25. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Podpora účasti na mistrovství ve sportovních disciplínách
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh schválit navrhované rozpočtové opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Projednávání se zúčastnila A. Vlachová, vedoucí oddělení ekonomiky školství odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0552/11/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost v celkové výši 4 760 Kč na podporu účasti na mistrovství ve sportovních disciplínách dle tabulky č. 1 materiálu RK-11-2013-25, př. 2;
odpovědnost: OŠMS; OE
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-11-2013-25.doc, RK-11-2013-25, př. 1, RK-11-2013-25, př. 2

26. Ustanovení řídícího a organizačního výboru Her VI. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2014
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, informoval radu kraje o návrhu ustanovit řídicí a organizační výbor Her VI. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2014. Projednávání se zúčastnila A. Vlachová, vedoucí oddělení ekonomiky školství odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0553/11/2013/RK
Rada kraje
ustanovuje
odpovědnost: OŠMS
termín: 31. prosince 2013
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-11-2013-26.doc, RK-11-2013-26, př. 1, RK-11-2013-26, př. 2, RK-11-2013-26, př. 3

27. Podpora pořádání sportovních mistrovství - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s žádostí organizátorů mistrovství o finanční podporu. Projednávání se zúčastnila A. Vlachová, vedoucí oddělení ekonomiky školství odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0554/11/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost ve výši 100 000 Kč na podporu pořádání sportovních mistrovství dle tabulky 1 materiálu RK-11-2013-27, př. 3;
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-11-2013-27.doc, RK-11-2013-27, př. 1, RK-11-2013-27, př. 2, RK-11-2013-27, př. 3

28. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace organizátorům krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek v roce 2013 dle schválených pravidel rady kraje
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole kapitoly Školství, mládeže a sportu. Projednávání se zúčastnila A. Vlachová, vedoucí oddělení ekonomiky školství odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0555/11/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz v celkové výši 77 800 Kč u organizací zřizovaných krajem dle tabulky č. 1 materiálu RK-11-2013-28, př. 1;
rozhoduje
poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3421 Využití volného času dětí a mládeže:
 • organizaci Active - středisko volného času, příspěvková organizace, IČO 72052414 na realizaci postupového kola soutěže ve výši 4 000 Kč dle tabulky č. 2 materiálu RK-11-2013-28, př. 1;
 • organizaci Dům dětí a mládeže Jihlava, příspěvková organizace, IČO 72549246 na realizaci postupového kola soutěže v celkové výši 20 000 Kč dle tabulky č. 2 materiálu RK-11-2013-28, př. 1;
 • organizaci ZO Českého svazu ochránců přírody Kněžice, IČO 18825460 na realizaci postupového kola soutěže v celkové výši 20 000 Kč dle tabulky č. 3 materiálu RK-11-2013-28, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: 1. 6. 2013
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-11-2013-28.doc, RK-11-2013-28, př. 1, RK-11-2013-28, př. 2, RK-11-2013-28, př. 3, RK-11-2013-28, př. 4, RK-11-2013-28, př. 5, RK-11-2013-28, př. 6, RK-11-2013-28, př. 7

29. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - neinvestiční dotace MŠMT (rozvojový program Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce 2012 - Excelence středních škol 2012) a změna závazných ukazatelů u organizací zřizovaných krajem
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje vzít na vědomí přidělení účelových prostředků organizacím na platy pedagogických pracovníků středních škol, kteří se podíleli na vzdělávání talentovaného žáka v hodnoceném oboru. Projednávání se zúčastnila A. Vlachová, vedoucí oddělení ekonomiky školství odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0556/11/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3421 Využití volného času dětí a mládeže) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci MŠMT ČR ve výši 1 202 334 Kč na platy pedagogických pracovníků středních škol, kteří se podíleli na vzdělávání talentovaného žáka v hodnoceném oboru dle materiálu RK-11-2013-29, př. 1;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u krajem zřizovaných příspěvkových organizací o poskytnuté finanční prostředky v celkové výši 1 192 754 Kč dle tabulky 1 materiálu RK-11-2013-29, př. 1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí přidělení účelových prostředků organizacím uvedeným v materiálu RK-11-2013-29, př. 1 na platy pedagogických pracovníků středních škol, kteří se podíleli na vzdělávání talentovaného žáka v hodnoceném oboru ve výši 1 202 334 Kč.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: 30. 6. 2013
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-11-2013-29.doc, RK-11-2013-29, př. 1

30. Talent Vysočiny a Cena hejtmana Vysočiny - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Projednávání se zúčastnila A. Vlachová, vedoucí oddělení ekonomiky školství odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0557/11/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání organizaci Active - středisko volného času, příspěvková organizace, IČO 72052414 ve výši 120 000 Kč na náklady spojené s realizací a slavnostním vyhlášením ocenění Talent Vysočiny a Cena hejtmana Vysočiny 2013 dle vzorové smlouvy v materiálu RK-11-2013-30, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: 30. 6. 2013
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-11-2013-30.doc, RK-11-2013-30, př. 1

31. Návrh na poskytnutí finančního daru Městu Třebíč z kapitoly Školství, mládeže a sportu - návrh na provedení rozpočtového opatření
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, informoval radu kraje o návrhu poskytnout Městu Třebíč finanční dar ve výši 28 400 Kč na pořádání uvedených soutěží. Projednávání se zúčastnila A. Vlachová, vedoucí oddělení ekonomiky školství odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0558/11/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout finanční dar z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3421 - Využití volného času dětí a mládeže organizaci Město Třebíč, IČO 00290629, na podporu soutěží Dětská scéna - přehlídka dětského divadla - krajské kolo a Krajské postupové kolo Celostátní přehlídky školních dětských pěveckých sborů a Celostátní přehlídky středoškolských pěveckých sborů pro kraj Vysočina v celkové výši 28 400 Kč dle vzorové smlouvy uvedené v materiálu RK-11-2013-31, př. 2.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: 30. 6. 2013
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-11-2013-31.doc, RK-11-2013-31, př. 1, RK-11-2013-31, př. 2

32. Jmenování ředitelů škol a školských zařízení na základě konkursního řízení
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, podal radě kraje doplňující komentář k předloženému návrhu jmenovat ředitele škol a školských zařízení na základě konkursního řízení. Projednávání se zúčastnila A. Vlachová, vedoucí oddělení ekonomiky školství odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0559/11/2013/RK
Rada kraje
jmenuje
podle § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 472/2011 Sb., na období šesti let na vedoucí pracovní místo ředitele: Gymnázium Pacov - Mgr. Josef Novák; Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou - Mgr. Ivana Vitisková; Střední odborná škola Nové Město na Moravě - Mgr. Ivo Teplý; Střední škola řemesel Třebíč - Ing. Zdeněk Široký; Střední škola technická Jihlava - Mgr. Josef Váca; Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Žďár nad Sázavou - RNDr. Marie Vystrčilová; Vysočina Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace - Mgr. Roman Křivánek; Základní škola a Mateřská škola při zdravotnických zařízeních Kraje Vysočina - Mgr. Jana Sedláková; Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 - Mgr. Bohuslav Žilka podle materiálu RK-11-2013-32, př. 3.
odpovědnost: OŠMS
termín: 31. 7. 2013
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-11-2013-32.doc, RK-11-2013-32, př. 1, RK-11-2013-32, př. 2, RK-11-2013-32, př. 3

33. Smlouva o poskytnutí prostředků z ERDF v rámci Programu přeshraniční spolupráce Cíl Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007-2013
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje návrh uzavřít Smlouvu o poskytnutí prostředků z ERDF. Projednávání se zúčastnil P. Tlustoš, úředník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků EU odboru regionálního rozvoje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0560/11/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Smlouvu o poskytnutí prostředků z ERDF dle materiálu RK-11-2013-33, př. 1.
odpovědnost: ORR
termín: 3. 5. 2013
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-11-2013-33.doc, RK-11-2013-33, př. 1

34. Prohlášení skutečností v soupisce výdajů v rámci vyúčtování 4. monitorovacího období projektu MA-G 21 , registrační číslo M00172
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, sdělila radě kraje bližší podrobnosti k předloženému materiálu. Projednávání se zúčastnil P. Tlustoš, úředník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků EU odboru regionálního rozvoje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0561/11/2013/RK
Rada kraje
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-11-2013-34, př. 1.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje, odbor ekonomický
termín: 26. 3. 2013
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-11-2013-34.doc, RK-11-2013-34, př. 1

35. Rozhodnutí o výběru dodavatele Dosažitelnost spojuje - doprovodná oblastní studie
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje návrh rozhodnout o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče v rámci podlimitní veřejné zakázky dle doporučení hodnotící komise. Projednávání se zúčastnil P. Tlustoš, úředník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků EU odboru regionálního rozvoje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0562/11/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
pořadí nabídek v rámci podlimitní veřejné zakázky Dosažitelnost spojuje - doprovodná oblastní studie dle materiálu RK-11-2013-35, př. 1;
rozhoduje
o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče UDIMO, spol. s r.o., IČO 44740069, se sídlem Sokolská tř. 8, 702 00 Ostrava, v rámci podlimitní veřejné zakázky Dosažitelnost spojuje - doprovodná oblastní studie;
ukládá
Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina zajistit oznámení výsledků veřejné zakázky uchazečům, kteří podali nabídky.
odpovědnost: ORR
termín: 26. 3. 2013
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-11-2013-35.doc, RK-11-2013-35, př. 1

36. Porušení rozpočtové kázně příjemce podpory v OP VK
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, seznámila radu kraje s návrhem rozhodnout o změně usnesení rady kraje na základě porušení rozpočtové kázně příjemce podpory v OP VK. Projednávání se zúčastnil P. Tlustoš, úředník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků EU odboru regionálního rozvoje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0563/11/2013/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: ORR
termín: 26. 3. 2013
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-11-2013-36.doc

37. Porušení rozpočtové kázně příjemce podpory v OP VK
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, seznámila radu kraje s návrhem rozhodnout o změně usnesení rady kraje na základě porušení rozpočtové kázně příjemce podpory v OP VK. Projednávání se zúčastnil P. Tlustoš, úředník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků EU odboru regionálního rozvoje.
V souvislosti s projednávaným materiálem V. Novotný oznámil ve smyslu § 8 odst. 1 zákona č. 159/2006 Sb., osobní střet zájmů.
Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0564/11/2013/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: ORR
termín: 26. 3. 2013
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-11-2013-37.doc

38. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - finanční příspěvek na realizaci soutěže Poznej Vysočinu
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0565/11/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Smlouvu o spolupráci dle materiálu RK-11-2013-38, př. 1.
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (§ 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání, položka 2111 - Příjmy z poskytování služeb a výrobků) o částku 150 000 Kč a výdajů (kapitola Zastupitelstvo kraje, § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání o částku 123 960 Kč a kapitola Ostatní finanční operace, § 6399 - Ostatní finanční operace o částku 26 040 Kč) rozpočtu kraje dle materiálu RK-11-2013-38, př. 1.
odpovědnost: OSH
termín: 26. 3. 2013
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-11-2013-38.doc, RK-11-2013-38, př. 1

39. Pracoviště Žďár nad Sázavou - dodatek č. 1 k nájemní smlouvě
E. Janoušková, ředitelka sekce ekonomiky a podpory, předložila radě kraje návrh uzavřít dodatek č. 1 k nájemní smlouvě. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0566/11/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor a movitých věcí č. 1/2013 podle materiálu RK-11-2013-39, př. 1.
odpovědnost: OddHS
termín: 1. 4. 2013
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-11-2013-39.doc, RK-11-2013-39, př. 1

40. Návrh na poskytnutí části dotace pro nestátní neziskové organizace poskytující sociální služby v Kraji Vysočina pro kalendářní rok 2013 financované z IP kraje a návrh na rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje poskytnout navržené dotace nestátním neziskovým organizacím. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0567/11/2013/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • vyhradit si rozhodnout poskytnout navržené dotace nestátním neziskovým organizacím, u kterých je výše do částky 200 000 Kč;
 • rozhodnout poskytnout dotaci z kapitoly Sociální věci v celkové výši 14 725 000 Kč pro poskytovatele sociálních služeb dle materiálu RK-11-2013-40, př. 1;
 • schválit vzorovou smlouvu o poskytnutí dotace dle materiálu RK-11-2013-40, př. 2;
 • schválit rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci dle materiálu RK-11-2013-40, př. 3upr1.
odpovědnost: OSV,OE
termín: 15. 5. 2013
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-11-2013-40.doc, RK-11-2013-40, př. 1, RK-11-2013-40, př. 2, RK-11-2013-40, př. 3, RK-11-2013-40, př. 4

41. Jmenování ředitele Domova ve Zboží, příspěvkové organizace na základě výběrového řízení
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, seznámila radu kraje s návrhem jmenovat na vedoucí pracovní místo ředitele Domova ve Zboží v souladu se závěry hodnotící komise. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0568/11/2013/RK
Rada kraje
jmenuje
v souladu s § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na vedoucí pracovní místo ředitele Domova ve Zboží, příspěvkové organizace, Ing. Bc. Josefa Procházku dle materiálu RK-11-2013-41, př. 3;
stanoví
v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě a nařízením vlády č. 222/2010 Sb., kterým se stanoví katalog prací ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, plat Ing. Bc. Josefa Procházky, ředitele Domova ve Zboží, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-11-2013-41, př. 4.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 1. 5. 2013
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-11-2013-41.doc, RK-11-2013-41, př. 1, RK-11-2013-41, př. 2, RK-11-2013-41, př. 3, RK-11-2013-41, př. 4

42. Žádost o podstatnou změnu v projektu Rovnost na Vysočině v kontextu tvorby rodinné politiky kraje
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, seznámila radu kraje s žádostí o podstatnou změnu v daném projektu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0569/11/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
podat Žádost o podstatnou změnu v projektu Rovnost na Vysočině v kontextu tvorby koncepce rodinné politiky kraje reg. č.: CZ.1.04/3.4.04/76.00239 dle materiálu RK-11-2013-42, př. 1;
ukládá
odboru sociálních věcí předložit Žádost o podstatnou změnu v projektu dle materiálu RK-11-2013-42, př. 1, MPSV ČR.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 15. 04. 2013
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-11-2013-42.doc, RK-11-2013-42, př. 1

K bodům 43, 52, 53, odboru sociálních věcí, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.

43. Podstatná změna č. XVI v projektu Transformace ÚSP Jinošov
Usnesení 0570/11/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
dílčí změny v projektu;
ukládá
 • odboru sociálních věcí zapracovat změny dle požadavků Integrovaného operačního programu;
 • odboru sociálních věcí zrealizovat popsané změny.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 10. 4. 2013
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-11-2013-43.doc, RK-11-2013-43, př. 1

52. Podstatná změna II. v projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz II.
Usnesení 0571/11/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
oznámení příjemce o změnách v projektu dle materiálu RK-11-2013-52, př. 1;
ukládá
 • majetkovému odboru a odboru sociálních věcí postupovat dle materiálu RK-11-2013-52, př. 1;
 • odboru sociálních věcí zapracovat změny dle materiálu RK-11-2013-52, př. 1 do povinných příloh Oznámení příjemce o změnách v projektu.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor majetkový
termín: 15. 6. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-11-2013-52, RK-11-2013-52, př. 1

53. Podstatná změna II. v projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz III.
Usnesení 0572/11/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
oznámení příjemce o změnách v projektu dle materiálu RK-11-2013-53, př. 1;
ukládá
majetkovému odboru a odboru sociálních věcí postupovat dle materiálu RK-11-2013-53, př. 1 a zapracovat jej do příloh požadovaných MPSV.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 15. 6. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-11-2013-53, RK-11-2013-53, př. 1

44. Smlouva o výpůjčce uzavíraná příspěvkovou organizací zřizovanou Krajem Vysočina
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje návrh uzavřít smlouvu o výpůjčce movitého majetku. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0573/11/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o výpůjčce movitého majetku dle materiálu RK-11-2013-44, př. 1.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, ředitelka Domova bez zámku, příspěvkové organizace
termín: 31. 3. 2013
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-11-2013-44.doc, RK-11-2013-44, př. 1

K bodům 45, 46, 48, 49, odboru sociálních věcí, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.

45. Schválení Monitorovací zprávy č. 10 projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území kraje Vysočina - individuální projekt
Usnesení 0574/11/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
monitorovací zprávu projektu dle materiálů RK-11-2013-45, př. 1 a RK-11-2013-45, př. 2;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-11-2013-45, př. 2;
ukládá
odboru sociálních věcí odeslat tyto materiály na MPSV.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 29. 3. 2013
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-11-2013-45.doc, RK-11-2013-45, př. 1, RK-11-2013-45, př. 2

46. 1. monitorovací zpráva projektu Harmonizace při opatrování dětí
Usnesení 0575/11/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
monitorovací zprávu projektu dle materiálů RK-11-2013-46, př. 1;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-11-2013-46, př. 1;
ukládá
odboru sociálních věcí předložit tyto materiály včetně požadovaných příloh kontrolnímu orgánu CRR.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 29. 3. 2013
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-11-2013-46.doc, RK-11-2013-46, př. 1

48. 1. Monitorovací zpráva projektu Transformace Ústavu sociální péče Křižanov I.
Usnesení 0576/11/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
monitorovací zprávu projektu dle materiálů RK-11-2013-48, př. 1 a RK-11-2013-48, př. 2;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-11-2013-48, př. 2;
ukládá
odboru sociálních věcí odeslat tyto materiály na příslušnou pobočku Centra pro regionální rozvoj včetně příloh požadovaných MPSV.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 27. 3. 2013
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-11-2013-48.doc, RK-11-2013-48, př. 1, RK-11-2013-48, př. 2

49. 1. Monitorovací zpráva projektu Transformace Ústavu sociální péče Jinošov II.
Usnesení 0577/11/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
monitorovací zprávu projektu dle materiálů RK-11-2013-49, př. 1 a RK-11-2013-49, př. 2;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-11-2013-49, př. 2;
ukládá
odboru sociálních věcí odeslat tyto materiály na příslušnou pobočku Centra pro regionální rozvoj včetně příloh požadovaných MPSV.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 2. 4. 2013
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-11-2013-49.doc, RK-11-2013-49, př. 1, RK-11-2013-49, př. 2

47. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci - uzavření darovací smlouvy s městem Ledeč nad Sázavou
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje uzavřít darovací smlouvu s městem Ledeč nad Sázavou. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0578/11/2013/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout poskytnout dar dle materiálu RK-11-2013-47, př. 2;
 • schválit rozpočtové opatření spočívající ve snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti j. n., položky Nespecifikovaná rezerva o částku 350 000 Kč při současném zvýšení kapitoly Sociální věci, § 4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti o částku 350 000 Kč.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor ekonomický
termín: 30. 6. 2013
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-11-2013-47.doc, RK-11-2013-47, př. 1, RK-11-2013-47, př. 2, RK-11-2013-47, př. 3

54. Rozprava členů rady
Bez rozsáhlejší diskuse.

J. Běhounek ukončil zasedání rady kraje č. 11/2013 s tím, že další zasedání se bude konat dne 10. 4. 2013, v 15:00 hod. v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.

MUDr. Jiří Běhounek
hejtman Kraje Vysočina


Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 11/2013 dne 26. 3. 2013.
Zapsala: M. Jakoubková, dne 27. 3. 2013 (zápis pořízen na základě záznamu).
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz