Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 11/2013 - 26.03.2013

ČísloNázev
01Pozvánka
02Věcná břemena na majetku Kraje Vysočina
03Majetkoprávní příprava stavby II/353 D1 - Rytířsko - Jamné, 2. stavba
04Změna usnesení 0091/03/2013/RK
05Smlouvy uzavírané příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina
06Koupě pozemků v k. ú. a obci Počátky pro akci Transformace ÚSPM Těchobuz III.
07Připsání dotace na projekt silniční infrastruktury II/408 Jemnice - most - návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
08Připsání dotace na projekt silniční infrastruktury II/152 Jaroměřice nad Rokytnou - Dědice - návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
09Monitorovací zpráva/hlášení o pokroku projektu II/150 Havlíčkův Brod - Okrouhlice
10Monitorovací zpráva/hlášení o pokroku projektu II/353 D1 - Rytířsko - Jamné, 2. stavba
11Čestné prohlášení k projektu II/360 Oslavice - Oslavička
12Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky II/411 Dešov - most ev. č. 411-004
13Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky II/375 Jimramov - most ev. č. 375-001
14Smlouva o převodu práv a povinností z rozhodnutí o umístění stavby - akce II/403 Nevcehle - průtah
15Lékařská pohotovostní služba v nemocnicích zřizovaných Krajem Vysočina
16Posun termínu realizace vzdělávacích akcí
17Poskytnutí půjčky a dotace pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
18Vize příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku kultury a cestovního ruchu
19Návrh na provedení rozpočtového opatření - Vysočina Tourism, příspěvková organizace - proplacení 3. etapy (závěrečná etapa) realizace projektu podpořeného z Operačního programu Cíl 3 Evropská územní spolupráce Rakousko-Česká republika 2007-2013
20Zpráva o činnosti příspěvkových organizací kapitoly Školství, mládeže a sportu - schválení výsledku hospodaření za rok 2012
21Návrh na provedení rozpočtového opatření v kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Rozvojového programu podpory přípravy sportovních talentů na školách s oborem gymnázium a gymnázium se sportovní přípravou na rok 2013
22Návrh finančního plánu příspěvkových organizací kapitoly Školství, mládeže a sportu zřizovaných Krajem Vysočina na rok 2013 a návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - změna závazných ukazatelů
23Řešení havarijního stavu střechy Pedagogicko-psychologické poradny Havlíčkův Brod - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
24Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dofinancování evropských vzdělávacích projektů
25Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Podpora účasti na mistrovství ve sportovních disciplínách
26Ustanovení řídícího a organizačního výboru Her VI. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2014
27Podpora pořádání sportovních mistrovství - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
28Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace organizátorům krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek v roce 2013 dle schválených pravidel rady kraje
29Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - neinvestiční dotace MŠMT (rozvojový program Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce 2012 - Excelence středních škol 2012) a změna závazných ukazatelů u organ
30Talent Vysočiny a Cena hejtmana Vysočiny - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
31Návrh na poskytnutí finančního daru Městu Třebíč z kapitoly Školství, mládeže a sportu - návrh na provedení rozpočtového opatření
32Jmenování ředitelů škol a školských zařízení na základě konkursního řízení
33Smlouva o poskytnutí prostředků z ERDF v rámci Programu přeshraniční spolupráce Cíl Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007-2013
34Prohlášení skutečností v soupisce výdajů v rámci vyúčtování 4. monitorovacího období projektu MA-G 21 , registrační číslo M00172
35Rozhodnutí o výběru dodavatele Dosažitelnost spojuje - doprovodná oblastní studie
36Porušení rozpočtové kázně příjemce podpory v OP VK
37Porušení rozpočtové kázně příjemce podpory v OP VK
38Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - finanční příspěvek na realizaci soutěže Poznej Vysočinu
39Pracoviště Žďár nad Sázavou - dodatek č. 1 k nájemní smlouvě
40Návrh na poskytnutí části dotace pro nestátní neziskové organizace poskytující sociální služby v Kraji Vysočina pro kalendářní rok 2013 financované z IP kraje a návrh na rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci
41Jmenování ředitele Domova ve Zboží, příspěvkové organizace na základě výběrového řízení
42Žádost o podstatnou změnu v projektu Rovnost na Vysočině v kontextu tvorby rodinné politiky kraje
43Podstatná změna č. XVI v projektu Transformace ÚSP Jinošov
44Smlouva o výpůjčce uzavíraná příspěvkovou organizací zřizovanou Krajem Vysočina
45Schválení Monitorovací zprávy č. 10 projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území kraje Vysočina - individuální projekt
461. monitorovací zpráva projektu Harmonizace při opatrování dětí
47Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci - uzavření darovací smlouvy s městem Ledeč nad Sázavou
481. Monitorovací zpráva projektu Transformace Ústavu sociální péče Křižanov I.
491. Monitorovací zpráva projektu Transformace Ústavu sociální péče Jinošov II.
50Darování pozemku v k. ú. Česká Bělá
51Darování pozemků v k. ú. Služátky u Pelhřimova a obci Pelhřimov
52Podstatná změna II. v projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz II.
53Podstatná změna II. v projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz III.
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz