Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 37/2005 - 22.11.2005

ČísloNázev
01Pozvánka
02Darování pozemku pod vodojemem v k. ú. a obci Okrouhlička
03Souhlas k napojení stavby VZP na kanalizaci v k. ú. Jihlava
04Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
05Návrh na provedení rozpočtového opatření - dotace na nové volby do zastupitelstva obce Velký Rybník
06Návrh na řešení postupu při poskytování členského příspěvku RRAV
07Zakázka na zpracování "Ex-ante evaluace regionálního operačního programu NUTS II Jihovýchod pro programové období 2007 - 2013"
08Zakázka na zpracování "SEA - Posouzení vlivů realizace Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod pro programové období 2007-2013 na životní prostředí
09Stanovení platu řediteli příspěvkové organizace zřizované krajem Vysočina na úseku kultury - postup do vyššího platového stupně
10Návrh rozpočtového opatření na rok 2005 - změna závazného ukazatele u Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace, pro rok 2005 - příspěvek na provoz
10upr1Návrh rozpočtového opatření na rok 2005 - změna závazného ukazatele u Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace, pro rok 2005 - příspěvek na provoz
11Návrh rozpočtového opatření v kapitole Kultura - změna závazného ukazatele u Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace, pro rok 2005 - příspěvek na provoz
12Návrh mimořádné odměny ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina na úseku kultury
13Souhlas se zápůjčkou skříňkového betlému ze sbírek Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace, na výstavu betlémů "100 jesliček" v Římě
14Fond Vysočiny - grantový program "Nevyužívané památky"
15ZUŠ Žďár nad Sázavou - finanční příspěvek v rámci neprofesionálního umění
16Dotace na pilotní ověřování školních vzdělávacích programů na 1. stupni vybraných základních škol - PILOT 1, dotace na pilotní ověřování školních vzdělávacích programů na 2. stupni vybraných základních škol - PILOT Z
17Zřízení školských na školách zřizovaných krajem Vysočina, jmenování zástupců za zřizovatele
18Stanovení platu ředitelů škol a školských zařízení
19Prominutí penále a dohoda o narovnání
20Návrh změny ve smlouvě o poskytnutí podpory
21Návrh změny ve Smlouvě poskytnutí podpory
22Návrh změny ve Smlouvě o poskytnutí podpory
23Návrh změny ve Smlouvě o poskytnutí podpory
24Metodika dofinancování evropských projektů
25Metodika poskytování příspěvku na pořádání mistrovství ČR, Evropy a světa ve sportovních disciplínách
26Metodika přidělování příspěvku na otevření krajských sportovišť
27Metodika poskytování příspěvku na účast na mistrovství ČR Evropy a světa ve sportovních disciplínách
27upr1Metodika poskytování příspěvku na účast na mistrovství ČR, Evropy a světa ve sportovních disciplínách
282. zimní olympiáda pro děti a mládež ČR - rozpočet
29Vyhlášení sportovce kraje Vysočina za rok 2005
30Zakázka kraje "Podpora talentované mládeže ve sportovních oddílech kopané v kraji Vysočina"
31Fond Vysočiny - grantový program Veřejně přístupný internet II
32Posílení sítě MAN Jihlava kraje Vysočina
33Projekt elektronického archivu kraje Vysočina financovaný z Broadbandového fondu MIČR
34Projekt SomtNet-MAX financovaný z Broadbandového fondu MIČR - partnerské smlouvy s krajem Vysočina
35FOND VYSOČINY - Grantový program GIS V
36Delegování zástupce zřizovatele do komise pro posouzení a hodnocení nabídek - SÚS Havlíčkův Brod
37Návrh na čerpání nespecifikované rezervy kapitoly požární ochrana a IZS
38Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví včetně návrhu na změnu investičního plánu na rok 2005 u Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
39Návrh na změnu investičního plánu na rok 2005 u Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
40Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví včetně návrhu na změnu investičního plánu na rok 2005 u Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
41Návrh rozpočtového opatření na rok 2005 - investiční dotace pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci v souvislosti s prodejem vybraného majetku v areálu staré nemocnice v Jihlavě
42Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví včetně návrhu na změnu investičního plánu na rok 2005 u Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
43Hospicové hnutí Vysočina - informace o průběhu projektu "rodinný pokoj", žádost o finanční spoluúčast kraje Vysočina
44Smlouva o partnerství a vzájemné spolupráci
45Návrh na úpravu investičního plánu na rok 2005 u Domova důchodců Velké Meziříčí, příspěvkové organizace
46Úprava závazného ukazatele "Limit prostředků na platy" u Domova důchodců Velké Meziříčí, příspěvkové organizace zřizované krajem Vysočina na rok 2005
47Program rozvoje kraje Vysočina - aktualizace programové části
48Návrh odboru kultury a památkové péče na zvýšení rozpočtu kapitoly Kultura na rok 2006
48upr1Návrh odboru kultury a památkové péče na zvýšení rozpočtu kapitoly Kultura na rok 2006
49Zpráva o postupu zakládání akciových společností v kraji Vysočina a stanovení termínu pro zahájení jejich činnosti
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz