Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 36/2015 - 01.12.2015

ČísloNázev
01Pozvánka
02Věcný dar pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
03Peněžní a věcné dary a dotace pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
04Vyřazení majetku Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
05Souhlas s realizací investičních záměrů Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
06Informace o přímém zadání zakázky malého rozsahu
07Změna závazného ukazatele Limit prostředků na platy u Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
08Rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - příspěvek na pořízení evakuačních podložek
09Koncepce onkologické péče v nemocnicích zřizovaných Krajem Vysočina - koncepce ustavení tzv. Regionální sítě komplexní onkologické péče (Comprehensive Cancer Control Network)
10Refinancování projektu energetických úspor Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, dlouhodobým investičním úvěrem
11Podlicenční smlouva - Standardy operačního řízení ZZS kraje Vysočina
12Náhrada výdělku
13Návrh na poskytnutí finančního daru - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje
14Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - změna závazného ukazatele Příspěvek na provoz pro příspěvkovou organizaci Obchodní akademii a Hotelovou školu Havlíčkův Brod - soutěž Trofej Philippa Milla v Remeši
15Návrh na udělení odměn členům výborů a komisí Kraje Vysočina
16Dotace významným kulturním, sportovním a společenským akcím v Kraji Vysočina v první polovině roku 2016 (VIP akce)
17Vyhlášení a harmonogram sedmého ročníku soutěže Poznej Vysočinu
18Stanovení důležitých termínů na rok 2016
19Návrh Plánu činnosti Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2016
20Návrh plánu činnosti Komise pro zemědělství a životní prostředí Rady Kraje Vysočina na rok 2016
21Prodej pozemku v k. ú. a obci Lidmaň
22Uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě - k. ú. a obec Hrotovice
23Změna usnesení 2001/33/2015/RK
24Předání nabytých nemovitých věcí k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
25Darování a koupě pozemků v k.ú. Mrzkovice, obec Světlá nad Sázavou
26Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene v k. ú. a obci Věž
27Majetkoprávní příprava stavby III/12924 Humpolec - ul. Lnářská - uzavření dodatku nájemní smlouvy
28Uzavření smlouvy o zřízení služebnosti v k. ú. a obci Počátky pro akci Transformace ÚSPM Těchobuz III. - Počátky 1
29Uzavření smluv zakládajících právo provést stavbu a smluv nájemních, popř. smluv o výpůjčce v rámci majetkoprávní přípravy stavby II/405 Příseka obchvat - napojení na obchvat
30Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti v k. ú. Nové Město na Moravě
31Prodej nemovitých věcí v k. ú. a obci Bystřice nad Pernštejnem
32Majetkoprávní vypořádání pozemků zastavěných silnicemi II. a III. třídy
33Uzavření nepojmenovaných smluv zakládajících právo provést stavbu III/1327 Žirovnice - průtah
34Veřejná zakázka na stavební práce Nemocnice Jihlava - PET centrum
35Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky Výběr pojišťovacího makléře pro Kraj Vysočina a jím zřizované příspěvkové organizace na období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016
36Majetkoprávní příprava akce II/353 Stáj - Zhoř
37Smlouva uzavíraná příspěvkovou organizací zřizovanou Krajem Vysočina
38Prodej nemovitých věcí a nabytí nemovité věci v k. ú. Třebíč
39Darování pozemků v k. ú. a obci Třebíč
40Návrh řešení provozních a rozvojových potřeb Krajské knihovny Vysočiny
41Ukončení projektu Analýza potenciálů přeshraniční veřejné dopravy - návrh na rozpočtové opatření
42Závěrečná monitorovací zpráva se žádostí o platbu č. 1 projektu II/523 Jihlava - Větrný Jeníkov
43Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina, městem Havlíčkův brod a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR pro společné zadání veřejné zakázky na stavební práce II/150 Havlíčkův Brod - most ev. č. 150-025
44Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městem Třebíč, pro společné zadání veřejné zakázky ll/351 Třebíč, most ev. č. 351-024
45Změna rozpisu navýšení investičního příspěvku Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny
46Návrh na zařazení akcí do kapitoly Doprava, přílohy D2 - Investice v dopravě
47Stanovení rozsahu základní dopravní obslužnosti Kraje Vysočina pro rok 2016
48Veřejná zakázka na stavební práce: II/379 Velká Bíteš - ul. Na Valech včetně okružní křižovatky
49Informace o přímém zadání veřejné zakázky na dodání balíčků doplňků stravy pro zaměstnankyně a zaměstnance Kraje Vysočina a uvolněné představitelky a představitele (pojištěnce VZP)
50Změna v dočasném schválení počtu zaměstnanců Kraje Vysočina zařazených do krajského úřadu
51Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - říjen 2015
52Provádění rozpočtových opatření týkajících se přijetí a použití účelových dotací ze státního rozpočtu ČR, ze státních fondů a jiných institucí v závěru roku 2015
53Návrh Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2016
54FOND VYSOČINY - žádost o změnu rozpočtu projektu
55Zapojení Kraje Vysočina do projektu Dolního Rakouska financovaného z programu Evropa pro občany
56Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování účelových dotací z rozpočtu Kraje Vysočina v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny pro rok 2016
57Informace u uložení odvodu za porušení rozpočtové kázně a rozhodnutí o žádosti o prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně a penále
58Návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty
59Návrh Dodatku č. 3 Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích pro období 2014 - 2020
60Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu Kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
61Komplexní aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina od roku 2015
62Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Životní prostředí - finanční dary pro vítěze jednotlivých soutěží s tématikou předcházení a třídění odpadů
63Návrh nových Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na infrastrukturu vodovodů a kanalizací
64Ukončení projektu Vysočina Tourism, příspěvkové organizace Propagace turistické nabídky Kraje Vysočina v ČR v letech 2014-2015 a návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura v souvislosti s ukončením projektu
65Ukončení projektu Vysočina Tourism, příspěvkové organizace Zkvalitnění on-line komunikace a zahraniční marketingové aktivity Kraje Vysočina a návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura v souvislosti s ukončením projektu
66Souhlas s uzavřením smlouvy o výpůjčce - Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace
67Návrh na vyřazení sbírkových předmětů - Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvková organizace
68Projekt Hrad Roštejn - zpřístupnění nových expozic
69Souhlas s uzavřením dodatku ke smlouvě o výpůjčce - Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace
70Souhlas zřizovatele k přijetí finančního daru u Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace
71Rozpočtové opatření na kapitole Kultura - změna závazných ukazatelů a investičního plánu u Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
72Návrh na provedení rozpočtového opatření - přijetí dotace na realizaci projektu Porta culturae Muzeu Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizaci a splátka zápůjčky
73Rozpočtové opatření na kapitole Kultura - změna závazných ukazatelů a investičního plánu u Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace
74Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - úprava čerpání mimořádného příspěvku a změna závazných ukazatelů u Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
75Návrh Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení titulu Mistr tradiční rukodělné výroby Kraje Vysočina
76Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací na úseku sociálních služeb
77Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci - poskytnutí dotace na provoz Senior Pointu a Family Pointu Žďár nad Sázavou
78Schválení Dodatku č. 3 ke Smlouvě k provedení smluvních závazků Centra pro rodinu a sociální péči Brno
79Návrh rozpočtového opatření v rámci kapitoly Sociální věci
80Návrh na provedení rozpočtového opatření - příjem peněz od Domova Ždírec, příspěvkové organizace, splátka zápůjčky určené na realizaci projektu Handicap Fit - zkvalitnění sociálních služeb pro seniory a handicapované
81Souhlas zřizovatele k přijetí nadačního příspěvku u Domova bez zámku, příspěvkové organizace
82Strategie protidrogové politiky Kraje Vysočina na období 2016 - 2019
83FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí podpory v rámci grantového programu Podporujeme prorodinnou a seniorskou politiku obcí 2015
84Výzva k podávání žádostí o dotace na podporu programů primární prevence rizikového chování ve školách
85Vyhlášení dotačního řízení na provozování služeb domácí hospicové péče
86Žádost o převod a změnu položkového čerpání poskytnuté dotace - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Sociální věci
87Aktualizace Strategie integrace sociálně vyloučených lokalit v Kraji Vysočina pro období 2016 až 2020
88Návrh na vyřazení nepotřebného majetku, Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborné učiliště technické Chotěboř
89Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na projekt EDU.ECO.NET
90Projektové záměry příspěvkových organizací
91Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu - změna závazných ukazatelů - Střední škola průmyslová, technická a automobilní Jihlava
92Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu - změna závazných ukazatelů - zajištění péče o děti vyžadující okamžitou pomoc (ZDVOP) - dofinancování
93Poskytnutí dotace z kapitoly Školství, mládeže a sportu na činnost regionální fotbalové Akademie Kraje Vysočina
94Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování stipendia pro studium na zahraničních středních školách v partnerských regionech
95Schválení nového dotačního titulu - Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na pořádání technických, přírodovědných a řemeslných volnočasových aktivit pro děti a mládež
96Žádost o proplacení dotace
97Veřejná zakázka na stavební práce SPŠ stavební Havlíčkův Brod - přístavba a stavební úpravy pro praktickou výuku
98Změna smlouvy o nájmu nemovitostí mezi Krajem Vysočina a Nemocnicí Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizací
99Zrušení a opakované zahájení veřejné zakázky na stavební práce na akci: II/402 Třešť - ul. Fritzova
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz