Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis rady 36/2015

zápis rk
Zápis ze zasedání rady kraje č. 36/2015, které se konalo dne 1. 12. 2015 v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 35/2015
Přítomno 7 členů rady – viz prezenční listina ze dne 1. 12. 2015.
Zasedání rady kraje zahájil hejtman J. Běhounek a omluvil neúčast J. Fialové a L. Joukla.
Radě kraje byly předloženy návrhy na zařazení následujících bodů do navrženého programu jednání:
97. Veřejná zakázka na stavební práce „SPŠ stavební Havlíčkův Brod – přístavba a stavební úpravy pro praktickou výuku“
98. Změna smlouvy o nájmu nemovitostí mezi Krajem Vysočina a Nemocnicí Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizací
99. Zrušení a opakované zahájení veřejné zakázky na stavební práce na akci: II/402 Třešť – ul. Fritzova
Rada kraje předložené návrhy akceptovala a přijala upravený program jednání:
 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 35/2015
 2. Věcný dar pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
 3. Peněžní a věcné dary a dotace pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
 4. Vyřazení majetku Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
 5. Souhlas s realizací investičních záměrů Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
 6. Informace o přímém zadání zakázky malého rozsahu
 7. Změna závazného ukazatele Limit prostředků na platy u Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
 8. Rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - příspěvek na pořízení evakuačních podložek
 9. Koncepce onkologické péče v nemocnicích zřizovaných Krajem Vysočina - koncepce ustavení tzv. Regionální sítě komplexní onkologické péče (Comprehensive Cancer Control Network)
 10. Refinancování projektu energetických úspor Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, dlouhodobým investičním úvěrem
 11. Podlicenční smlouva - Standardy operačního řízení ZZS kraje Vysočina
 12. Náhrada výdělku
 13. Návrh na poskytnutí finančního daru - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje
 14. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - změna závazného ukazatele Příspěvek na provoz pro příspěvkovou organizaci Obchodní akademii a Hotelovou školu Havlíčkův Brod - soutěž Trofej Philippa Milla v Remeši
 15. Návrh na udělení odměn členům výborů a komisí Kraje Vysočina
 16. Dotace významným kulturním, sportovním a společenským akcím v Kraji Vysočina v první polovině roku 2016 (VIP akce)
 17. Vyhlášení a harmonogram sedmého ročníku soutěže Poznej Vysočinu
 18. Stanovení důležitých termínů na rok 2016
 19. Návrh Plánu činnosti Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2016
 20. Návrh plánu činnosti Komise pro zemědělství a životní prostředí Rady Kraje Vysočina na rok 2016
 21. Prodej pozemku v k. ú. a obci Lidmaň
 22. Uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě - k. ú. a obec Hrotovice
 23. Změna usnesení 2001/33/2015/RK
 24. Předání nabytých nemovitých věcí k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
 25. Darování a koupě pozemků v k.ú. Mrzkovice, obec Světlá nad Sázavou
 26. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene v k. ú. a obci Věž
 27. Majetkoprávní příprava stavby III/12924 Humpolec - ul. Lnářská - uzavření dodatku nájemní smlouvy
 28. Uzavření smlouvy o zřízení služebnosti v k. ú. a obci Počátky pro akci Transformace ÚSPM Těchobuz III. - Počátky 1
 29. Uzavření smluv zakládajících právo provést stavbu a smluv nájemních, popř. smluv o výpůjčce v rámci majetkoprávní přípravy stavby II/405 Příseka obchvat - napojení na obchvat
 30. Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti v k. ú. Nové Město na Moravě
 31. Prodej nemovitých věcí v k. ú. a obci Bystřice nad Pernštejnem
 32. Majetkoprávní vypořádání pozemků zastavěných silnicemi II. a III. třídy
 33. Uzavření nepojmenovaných smluv zakládajících právo provést stavbu III/1327 Žirovnice - průtah
 34. Veřejná zakázka na stavební práce Nemocnice Jihlava - PET centrum
 35. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky Výběr pojišťovacího makléře pro Kraj Vysočina a jím zřizované příspěvkové organizace na období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016
 36. Majetkoprávní příprava akce II/353 Stáj - Zhoř
 37. Smlouva uzavíraná příspěvkovou organizací zřizovanou Krajem Vysočina
 38. Prodej nemovitých věcí a nabytí nemovité věci v k. ú. Třebíč
 39. Darování pozemků v k. ú. a obci Třebíč
 40. Návrh řešení provozních a rozvojových potřeb Krajské knihovny Vysočiny
 41. Ukončení projektu Analýza potenciálů přeshraniční veřejné dopravy - návrh na rozpočtové opatření
 42. Závěrečná monitorovací zpráva se žádostí o platbu č. 1 projektu II/523 Jihlava - Větrný Jeníkov
 43. Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina, městem Havlíčkův brod a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR pro společné zadání veřejné zakázky na stavební práce II/150 Havlíčkův Brod - most ev. č. 150-025
 44. Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městem Třebíč, pro společné zadání veřejné zakázky ll/351 Třebíč, most ev. č. 351-024
 45. Změna rozpisu navýšení investičního příspěvku Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny
 46. Návrh na zařazení akcí do kapitoly Doprava, přílohy D2 - Investice v dopravě
 47. Stanovení rozsahu základní dopravní obslužnosti Kraje Vysočina pro rok 2016
 48. Veřejná zakázka na stavební práce: II/379 Velká Bíteš - ul. Na Valech včetně okružní křižovatky
 49. Informace o přímém zadání veřejné zakázky na dodání balíčků doplňků stravy pro zaměstnankyně a zaměstnance Kraje Vysočina a uvolněné představitelky a představitele (pojištěnce VZP)
 50. Změna v dočasném schválení počtu zaměstnanců Kraje Vysočina zařazených do krajského úřadu
 51. Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - říjen 2015
 52. Provádění rozpočtových opatření týkajících se přijetí a použití účelových dotací ze státního rozpočtu ČR, ze státních fondů a jiných institucí v závěru roku 2015
 53. Návrh Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2016
 54. FOND VYSOČINY - žádost o změnu rozpočtu projektu
 55. Zapojení Kraje Vysočina do projektu Dolního Rakouska financovaného z programu Evropa pro občany
 56. Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování účelových dotací z rozpočtu Kraje Vysočina v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny pro rok 2016
 57. Informace u uložení odvodu za porušení rozpočtové kázně a rozhodnutí o žádosti o prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně a penále
 58. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty
 59. Návrh Dodatku č. 3 Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích pro období 2014 - 2020
 60. Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu Kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
 61. Komplexní aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina od roku 2015
 62. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Životní prostředí - finanční dary pro vítěze jednotlivých soutěží s tématikou předcházení a třídění odpadů
 63. Návrh nových Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na infrastrukturu vodovodů a kanalizací
 64. Ukončení projektu Vysočina Tourism, příspěvkové organizace Propagace turistické nabídky Kraje Vysočina v ČR v letech 2014-2015 a návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura v souvislosti s ukončením projektu
 65. Ukončení projektu Vysočina Tourism, příspěvkové organizace Zkvalitnění on-line komunikace a zahraniční marketingové aktivity Kraje Vysočina a návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura v souvislosti s ukončením projektu
 66. Souhlas s uzavřením smlouvy o výpůjčce - Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace
 67. Návrh na vyřazení sbírkových předmětů - Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvková organizace
 68. Projekt Hrad Roštejn - zpřístupnění nových expozic
 69. Souhlas s uzavřením dodatku ke smlouvě o výpůjčce - Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace
 70. Souhlas zřizovatele k přijetí finančního daru u Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace
 71. Rozpočtové opatření na kapitole Kultura - změna závazných ukazatelů a investičního plánu u Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
 72. Návrh na provedení rozpočtového opatření - přijetí dotace na realizaci projektu Porta culturae Muzeu Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizaci a splátka zápůjčky
 73. Rozpočtové opatření na kapitole Kultura - změna závazných ukazatelů a investičního plánu u Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace
 74. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - úprava čerpání mimořádného příspěvku a změna závazných ukazatelů u Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
 75. Návrh Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení titulu Mistr tradiční rukodělné výroby Kraje Vysočina
 76. Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací na úseku sociálních služeb
 77. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci - poskytnutí dotace na provoz Senior Pointu a Family Pointu Žďár nad Sázavou
 78. Schválení Dodatku č. 3 ke Smlouvě k provedení smluvních závazků Centra pro rodinu a sociální péči Brno
 79. Návrh rozpočtového opatření v rámci kapitoly Sociální věci
 80. Návrh na provedení rozpočtového opatření - příjem peněz od Domova Ždírec, příspěvkové organizace, splátka zápůjčky určené na realizaci projektu Handicap Fit - zkvalitnění sociálních služeb pro seniory a handicapované
 81. Souhlas zřizovatele k přijetí nadačního příspěvku u Domova bez zámku, příspěvkové organizace
 82. Strategie protidrogové politiky Kraje Vysočina na období 2016 - 2019
 83. FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí podpory v rámci grantového programu Podporujeme prorodinnou a seniorskou politiku obcí 2015
 84. Výzva k podávání žádostí o dotace na podporu programů primární prevence rizikového chování ve školách
 85. Vyhlášení dotačního řízení na provozování služeb domácí hospicové péče
 86. Žádost o převod a změnu položkového čerpání poskytnuté dotace - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Sociální věci
 87. Aktualizace Strategie integrace sociálně vyloučených lokalit v Kraji Vysočina pro období 2016 až 2020
 88. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku, Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborné učiliště technické Chotěboř
 89. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na projekt EDU.ECO.NET
 90. Projektové záměry příspěvkových organizací
 91. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu - změna závazných ukazatelů - Střední škola průmyslová, technická a automobilní Jihlava
 92. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu - změna závazných ukazatelů - zajištění péče o děti vyžadující okamžitou pomoc (ZDVOP) - dofinancování
 93. Poskytnutí dotace z kapitoly Školství, mládeže a sportu na činnost regionální fotbalové AkademieKraje Vysočina
 94. Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování stipendia pro studium na zahraničních středních školách v partnerských regionech
 95. Schválení nového dotačního titulu - Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na pořádání technických, přírodovědných a řemeslných volnočasových aktivit pro děti a mládež
 96. Žádost o proplacení dotace
 97. Veřejná zakázka na stavební práce „SPŠ stavební Havlíčkův Brod – přístavba a stavební úpravy pro praktickou výuku“
 98. Změna smlouvy o nájmu nemovitostí mezi Krajem Vysočina a Nemocnicí Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizací
 99. Zrušení a opakované zahájení veřejné zakázky na stavební práce na akci: II/402 Třešť – ul. Fritzova
 100. Rozprava členů rady

Usnesení 2163/36/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
upravený program jednání.
odpovědnost: rada kraje
termín: 1. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
K zápisu ze zasedání rady kraje č. 35/2015 nebyly vzneseny žádné připomínky.

49. Informace o přímém zadání veřejné zakázky na dodání balíčků doplňků stravy pro zaměstnankyně a zaměstnance Kraje Vysočina a uvolněné představitelky a představitele (pojištěnce VZP)
M. Březina, ředitel sekce pro službu veřejnosti, předložil radě kraje na vědomí informaci o přímém zadání veřejné zakázky malého rozsahu Dodání balíčků doplňků stravy pro zaměstnankyně a zaměstnance Kraje Vysočina a uvolněné představitelky a představitele - pojištěnce VZP. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2164/36/2015/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o přímém zadání veřejné zakázky malého rozsahu Dodání balíčků doplňků stravy pro zaměstnankyně a zaměstnance Kraje Vysočina a uvolněné představitelky a představitele (pojištěnce VZP) dle materiálu RK-36-2015-49.
odpovědnost: ředitel krajského úřadu
termín: 1. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2015-49.doc, RK-36-2015-49, př. 1, RK-36-2015-49, př. 2, RK-36-2015-49, př. 3

50. Změna v dočasném schválení počtu zaměstnanců Kraje Vysočina zařazených do krajského úřadu
M. Březina, ředitel sekce pro službu veřejnosti, informoval radu kraje o dočasném prodloužení 3 pracovních míst pro zajištění realizace aktivit grantového programu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2165/36/2015/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o dočasném prodloužení 3 pracovních míst s úvazkem 1,0 od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2018 pro realizaci aktivit grantového programu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina.
odpovědnost: ředitel krajského úřadu
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2015-50.doc

J. Běhounek navrhl projednání bodů 02 – 03 v bloku.
K předkládaným bodům odboru zdravotnictví nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

02. Věcný dar pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
Usnesení 2166/36/2015/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-36-2015-02, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
termín: 11. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2015-02.doc, RK-36-2015-02, př. 1

03. Peněžní a věcné dary a dotace pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
Usnesení 2167/36/2015/RK
Rada kraje
souhlasí
s přijetím peněžních a věcných darů a dotací pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-36-2015-03, př. 1, RK-36-2015-03, př. 2, RK-36-2015-03, př. 3, RK-36-2015-03, př. 4, RK-36-2015-03, př. 5, RK-36-2015-03, př. 6, RK-36-2015-03, př. 7, RK-36-2015-03, př. 8 a RK-36-2015-03, př. 9.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelka Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
termín: 11. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2015-03.doc, RK-36-2015-03, př. 1, RK-36-2015-03, př. 2, RK-36-2015-03, př. 3, RK-36-2015-03, př. 4, RK-36-2015-03, př. 5, RK-36-2015-03, př. 6, RK-36-2015-03, př. 7, RK-36-2015-03, př. 8, RK-36-2015-03, př. 9

04. Vyřazení majetku Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, seznámila radu kraje s návrhem vyřazení nepotřebného majetku Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2168/36/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
nepřijmout nabídku Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, na bezúplatný převod majetku uvedeného v materiálu RK-36-2015-04, př. 1 do vlastnictví kraje;
souhlasí
s vyřazením nepotřebného majetku Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, uvedeného v materiálu RK-36-2015-04, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelka Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2015-04.doc, RK-36-2015-04, př. 1

05. Souhlas s realizací investičních záměrů Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje ke schválení investiční záměry Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2169/36/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
realizaci investičních záměrů Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-36-2015-05, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2015-05.doc, RK-36-2015-05, př. 1

06. Informace o přímém zadání zakázky malého rozsahu
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje na vědomí informaci o přímém zadání veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Informační systém - Hlášení nežádoucích událostí. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2170/36/2015/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o přímém zadání veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Informační systém - Hlášení nežádoucích událostí a uzavření smlouvy k této zakázce.
odpovědnost: OZ
termín: 1. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2015-06.doc, RK-36-2015-06, př. 1

07. Změna závazného ukazatele Limit prostředků na platy u Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, seznámila radu kraje s navrhovanou změnou závazného ukazatele „Limit prostředků na platy“ na rok 2015 u Nemocnice Pelhřimov. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2171/36/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
zvýšení závazného ukazatele Limit prostředků na platy na rok 2015 u Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, ve výši 218 405 tis. Kč.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2015-07.doc, RK-36-2015-07, př. 1

08. Rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - příspěvek na pořízení evakuačních podložek
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, podala radě kraje doplňující informace k předloženému návrhu rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2172/36/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3522 - Ostatní nemocnice spočívající ve snížení položky 5901 - Nespecifikované rezervy o částku 300 000 Kč při současném zvýšení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 300 000 Kč na pořízení evakuačních podložek;
 • navýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz pro:
  • Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, ve výši 57 000 Kč
  • Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, ve výši 52 000 Kč
  • Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, ve výši 66 000 Kč
  • Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, ve výši 70 000 Kč
  • Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, ve výši 55 000 Kč
za účelem pořízení evakuačních podložek;
ukládá
ředitelům nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina zaslat prostřednictvím Portálu příspěvkových organizací Kraje Vysočina na odbor zdravotnictví žádost o poskytnutí příspěvku na pořízení evakuačních podložek nejpozději k 11. 12. 2015. Kopie dodavatelské faktury a výpisu z účtu dokládající její úhradu budou doloženy dodatečně - nejpozději do 31. 3. 2016.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitelé nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina
termín: 31. 3. 2016
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2015-08.doc, RK-36-2015-08, př. 1

09. Koncepce onkologické péče v nemocnicích zřizovaných Krajem Vysočina - koncepce ustavení tzv. Regionální sítě komplexní onkologické péče (Comprehensive Cancer Control Network)
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, informovala radu kraje o předložené koncepci onkologické péče v Kraji Vysočina. Rada kraje přijala po krátké diskuzi upravený návrh usnesení.
Usnesení 2173/36/2015/RK
Rada kraje
souhlasí
s navrženou koncepcí onkologické péče v Kraji Vysočina včetně smluvního podložení spolupráce zapojených poskytovatelů dle materiálů RK-36-2015-09, př. 1 a RK-36-2015-09, př. 2;
bere na vědomí
vytvoření pracovní skupiny pro účely naplnění koncepce onkologické péče dle materiálu RK-36-2015-09, př. 1;
ukládá
 • odboru zdravotnictví navrženou koncepci onkologické péče zapracovat do strategických dokumentů kraje a průběžně informovat radu kraje o naplňování koncepce onkologické péče,
 • ředitelům nemocnic zřizovaným Krajem Vysočina v termínu do 31. 1. 2016 dohodnout na základě společné schůzky primářů hlavní onkologické diagnózy, ve kterých bude zahájena spolupráce ve smyslu deklarované smlouvy o spolupráci poskytovatelů nejdříve;
 • odboru zdravotnictví do 31. 3. 2016 předložit výstupy z jednání s ostatními partnery.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelé nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina
termín: 31. 1. 2016
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2015-09.doc, RK-36-2015-09, př. 1, RK-36-2015-09, př. 2

10. Refinancování projektu energetických úspor Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, dlouhodobým investičním úvěrem
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, seznámila radu kraje s předloženým návrhem refinancování. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2174/36/2015/RK
Rada kraje
ruší
usnesení č. 1761/29/2015/RK v části: rada kraje souhlasí s uzavřením Smlouvy o úvěru mezi Nemocnicí Jihlava, příspěvkovou organizací, a Komerční bankou, a.s. a doporučuje zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Smlouvu o ručení s Komerční bankou, a.s.;
souhlasí
s uzavřením Smlouvy o úvěru mezi Nemocnicí Jihlava, příspěvkovou organizací, a Československou obchodní bankou, a. s., dle materiálů RK-36-2015-10, př. 4, RK-36-2015-10, př. 5 a RK-36-2015-10, př. 6;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dohodu o ručení s Československou obchodní bankou, a. s., dle materiálu RK-36-2015-10, př. 7.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
termín: 15. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2015-10.doc, RK-36-2015-10, př. 1, RK-36-2015-10, př. 2, RK-36-2015-10, př. 3, RK-36-2015-10, př. 4, RK-36-2015-10, př. 5, RK-36-2015-10, př. 6, RK-36-2015-10, př. 7

11. Podlicenční smlouva - Standardy operačního řízení ZZS kraje Vysočina
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje návrh uzavření podlicenční smlouvy se Zdravotnickou záchrannou službou Kraje Vysočina, příspěvkovou organizací. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2175/36/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít podlicenční smlouvu se Zdravotnickou záchrannou službou Kraje Vysočina, příspěvkovou organizací, dle materiálu RK-36-2015-11, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelka Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2015-11.doc, RK-36-2015-11, př. 1

12. Náhrada výdělku
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, seznámila radu kraje s návrhem stanovení výše paušální částky poskytované z rozpočtu kraje jako náhrada výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněným členům zastupitelstva kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2176/36/2015/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje stanovit výši paušální částky 200 Kč za 1 hodinu, která bude poskytována jako náhrada výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněným členům zastupitelstva, kteří nejsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru, za podmínek dle materiálu RK-36-2015-12.
odpovědnost: OSH, OE
termín: 15. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2015-12.doc

13. Návrh na poskytnutí finančního daru - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, informovala radu kraje o předloženém návrhu rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2177/36/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout finanční dar Dětskému centru Jihlava, příspěvkové organizaci, IČO: 00380695, se sídlem: Jiráskova 2176/67, 58601 Jihlava, dle materiálu RK-36-2015-13, př. 1;
 • poskytnout finanční dar Trojlístku - centru pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizaci, IČO: 70520283, se sídlem: Kamenice nad Lipou, Vít. Nováka 305, dle materiálu RK-36-2015-13, př. 2;
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje spočívající ve zvýšení § 3529 Ostatní ústavní péče o částku 12 000 Kč při současném snížení § 6113 Zastupitelstva krajů o částku 12 000 Kč.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2015-13.doc, RK-36-2015-13, př. 1, RK-36-2015-13, př. 2

14. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - změna závazného ukazatele Příspěvek na provoz pro příspěvkovou organizaci Obchodní akademii a Hotelovou školu Havlíčkův Brod - soutěž Trofej Philippa Milla v Remeši
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje návrh dofinancování výdajů spojených se zajištěním přípravy týmu na soutěž Trofej Philippa Milla ve francouzské Remeši. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2178/36/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz pro Obchodní akademii a Hotelovou školu Havlíčkův Brod, Bratříků 851, 58001 Havlíčkův Brod, IČO: 60126817, o částku 3 360 Kč na výdaje spojené s účastí na soutěži Trofej Philippa Milla ve Francii v Remeši (překlady a tlumočení během soutěže).
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2015-14.doc

15. Návrh na udělení odměn členům výborů a komisí Kraje Vysočina
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, seznámila radu kraje s návrhem udělení odměn členům výborů a komisí zastupitelstva kraje za uplynulé období. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2179/36/2015/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: OSH, oddělení řízení lidských zdrojů
termín: 15. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2015-15.doc

16. Dotace významným kulturním, sportovním a společenským akcím v Kraji Vysočina v první polovině roku 2016 (VIP akce)
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje návrh poskytnutí dotací na VIP akce nad 200 000 Kč a dotací, jejichž příjemcem je obec (město). Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2180/36/2015/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • poskytnout dotace z rozpočtu kraje roku 2016, kapitoly Zastupitelstvo kraje žadatelům na akce a ve výši dle materiálu RK-36-2015-16, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu RK-36-2015-16, př. 2.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2015-16.doc, RK-36-2015-16, př. 1, RK-36-2015-16, př. 2

17. Vyhlášení a harmonogram sedmého ročníku soutěže Poznej Vysočinu
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, požádala radu kraje o vyhlášení 7. ročníku soutěže Poznej Vysočinu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2181/36/2015/RK
Rada kraje
vyhlašuje
7. ročník soutěže Poznej Vysočinu dle materiálu RK-36-2015-17;
schvaluje
harmonogram 7. ročníku soutěže Poznej Vysočinu dle materiálu RK-36-2015-17;
rozhoduje
financovat výdaje se zajištěním 7. ročníku soutěže Poznej Vysočinu dle materiálu RK-36-2015-17.
odpovědnost: OSH
termín: 1. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2015-17.doc

18. Stanovení důležitých termínů na rok 2016
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje na vědomí návrhy termínů důležitých jednání a akcí v roce 2016. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2182/36/2015/RK
Rada kraje
bere na vědomí
návrhy termínů jednání dle materiálu RK-36-2015-18;
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí stanovení termínů na rok 2016.
odpovědnost: OSH
termín: 15. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2015-18.doc

19. Návrh Plánu činnosti Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2016
M. Hyský seznámil radu kraje s návrhem Plánu činnosti Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2016. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2183/36/2015/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Plán činnosti Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2016 dle materiálu RK-36-2015-19, př. 1.
odpovědnost: předsedkyně Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2015-19.doc, RK-36-2015-19, př. 1

20. Návrh plánu činnosti Komise pro zemědělství a životní prostředí Rady Kraje Vysočina na rok 2016
Z. Chlád předložil radě kraje ke schválení Plán činnosti Komise pro zemědělství a životní prostředí Rady Kraje Vysočina na rok 2016. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2184/36/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
Plán činnosti Komise pro zemědělství a životní prostředí Rady Kraje Vysočina na rok 2016 dle materiálu RK-36-2015-20, př. 1.
odpovědnost: předseda komise pro zemědělství a životní prostředí
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2015-20.doc, RK-36-2015-20, př. 1

J. Běhounek navrhl projednání bodů 21 – 24, 28 – 30, 32 – 34, 36 - 39 v bloku.
K předkládaným bodům odboru majetkového nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

21. Prodej pozemku v k. ú. a obci Lidmaň
Usnesení 2185/36/2015/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 1. 2016
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2015-21.doc, RK-36-2015-21, př. 1

22. Uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě - k. ú. a obec Hrotovice
Usnesení 2186/36/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr prodeje části pozemku par. č. 929/1 - ost. plocha, silnice v rozsahu ca 10 m2 v k. ú. a obci Hrotovice;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně budoucího prodávajícího a společností E.ON Distribuce, a s., se sídlem F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice, IČO: 280 85 400 na straně budoucího kupujícího smlouvu o budoucí kupní smlouvě na převod části pozemku par. č. 929/1 v k. ú. a obci Hrotovice v rozsahu cca 10 m2 za kupní cenu ve výši 200 Kč/m2 plus DPH.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: únor 2016
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2015-22.doc, RK-36-2015-22, př. 1

23. Změna usnesení 2001/33/2015/RK
Usnesení 2187/36/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
změnit usnesení 2001/33/2015/RK tak, že se v materiálu RK-33-2015-14, př. 2 u smlouvy o zřízení služebnosti uvedené pod pořadovým č. 4 nahrazuje ve sloupci Úhrada bez DPH částka 59 600 Kč částkou 14 600 Kč.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 3. 2016
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2015-23.doc, RK-36-2015-23, př. 1

24. Předání nabytých nemovitých věcí k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
Usnesení 2188/36/2015/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje formou schválení dodatku zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, předat této organizaci k hospodaření pozemky dle materiálů RK-36-2015-24, př. 1, RK-36-2015-24, př. 2, RK-36-2015-24, př. 3 a RK-36-2015-24, př. 4.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 15. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2015-24.doc, RK-36-2015-24, př. 1, RK-36-2015-24, př. 2, RK-36-2015-24, př. 3, RK-36-2015-24, př. 4

28. Uzavření smlouvy o zřízení služebnosti v k. ú. a obci Počátky pro akci Transformace ÚSPM Těchobuz III. - Počátky 1
Usnesení 2189/36/2015/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít mezi městem Počátky, se sídlem Palackého nám. 1, 394 64 Počátky, IČ: 002 48 843 na straně povinného ze služebnosti a Krajem Vysočina na straně oprávněného ze služebnosti smlouvu o zřízení služebnosti užívání části pozemku par. č. 4474/10 v k. ú. a obci Počátky pro účely uložení, provozu a oprav podzemních inženýrských sítí pro akci Transformace ÚSPM Těchobuz III - Počátky 1, a to bezúplatně.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 15. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2015-28.doc, RK-36-2015-28, př. 1, RK-36-2015-28, př. 1a, RK-36-2015-28, př. 1b

29. Uzavření smluv zakládajících právo provést stavbu a smluv nájemních, popř. smluv o výpůjčce v rámci majetkoprávní přípravy stavby II/405 Příseka obchvat - napojení na obchvat
Usnesení 2190/36/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít v rámci majetkoprávní přípravy stavby II/405 Příseka obchvat - napojení na obchvat
 • smlouvy zakládající právo investora provést stavbu a nájemní smlouvy mezi vlastníky pozemků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání smluv v rozsahu dle materiálu RK-36-2015-29, př. 1 a Krajem Vysočina;
 • smlouvu zakládající právo investora provést stavbu a smlouvu o výpůjčce mezi městem Brtnice, které je vlastníkem pozemků dle materiálu RK-36-2015-29, př. 1 a Krajem Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2015-29.doc, RK-36-2015-29, př. 1

30. Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti v k. ú. Nové Město na Moravě
Usnesení 2191/36/2015/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi Krajem Vysočina jako budoucím oprávněným a městem Nové Město na Moravě jako budoucím povinným ze služebnosti na akci Kiosková trafostanice - podzemní vedení VN na pozemku par. č. 2036/1 v k. ú. a obci Nové Město na Moravě dle materiálu RK-36-2015-30, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 15. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2015-30.doc, RK-36-2015-30, př. 1, RK-36-2015-30, př. 2

32. Majetkoprávní vypořádání pozemků zastavěných silnicemi II. a III. třídy
Usnesení 2192/36/2015/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt pozemky od vlastníků aktuálně evidovaných v katastru nemovitostí ke dni uzavření kupní smlouvy v rozsahu materiálů RK-36-2015-32, př. 1, RK-36-2015-32, př. 2, RK-36-2015-32, př. 3, RK-36-2015-32, př. 4 a RK-36-2015-32, př. 5 za kupní cenu ve výši 50 Kč/m2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 15. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2015-32.doc, RK-36-2015-32, př. 1, RK-36-2015-32, př. 2, RK-36-2015-32, př. 3, RK-36-2015-32, př. 4, RK-36-2015-32, př. 5

33. Uzavření nepojmenovaných smluv zakládajících právo provést stavbu III/1327 Žirovnice - průtah
Usnesení 2193/36/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • uzavřít nepojmenovanou smlouvu zakládající právo investora Kraje Vysočina provést stavbu III/1327 Žirovnice - průtah na pozemcích ve vlastnictví města Žirovnice v rozsahu dle materiálu RK-36-2015-33, př. 1;
 • uzavřít nepojmenovanou smlouvu zakládající právo investora města Žirovnice provést stavbu III/1327 Žirovnice - průtah na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina v rozsahu dle materiálu RK-36-2015-33, př. 2;
 • uzavřít nepojmenované smlouvy zakládající právo investora Kraje Vysočina provést stavbu III/1327 Žirovnice - průtah na pozemcích ve vlastnictví právnické osoby a fyzických osob v rozsahu dle materiálu RK-36-2015-33, př. 3.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 29. 2. 2016
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2015-33.doc, RK-36-2015-33, př. 1, RK-36-2015-33, př. 2, RK-36-2015-33, př. 3, RK-36-2015-33, př. 4

34. Veřejná zakázka na stavební práce Nemocnice Jihlava - PET centrum
Usnesení 2194/36/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
odůvodnění veřejné zakázky dle materiálu RK-36-2015-34, př. 1;
rozhoduje
zahájit zadávání veřejné zakázky na stavební práce Nemocnice Jihlava - PET centrum formou otevřeného řízení dle ZVZ v souladu se Zadávací dokumentací dle materiálu RK-36-2015-34, př. 2;
jmenuje
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 3. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2015-34.doc, RK-36-2015-34, př. 1, RK-36-2015-34, př. 2, RK-36-2015-34, př. 3, RK-36-2015-34, př. 4

36. Majetkoprávní příprava akce II/353 Stáj - Zhoř
Usnesení 2195/36/2015/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout úplatně nabýt pozemky, v rozsahu a za ceny dle materiálu RK-36-2015-36, př. 1, z vlastnictví fyzické osoby do vlastnictví Kraje Vysočina v rámci majetkoprávní přípravy akce II/353 Stáj - Zhoř.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 15. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2015-36.doc, RK-36-2015-36, př. 1, RK-36-2015-36, př. 2

37. Smlouva uzavíraná příspěvkovou organizací zřizovanou Krajem Vysočina
Usnesení 2196/36/2015/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením smlouvy na užívání nemovitého majetku dle materiálu RK-36-2015-37, př. 1.
odpovědnost: ředitelka Krajské knihovny Vysočiny, odbor majetkový
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2015-37.doc, RK-36-2015-37, př. 1, RK-36-2015-37, př. 1a

38. Prodej nemovitých věcí a nabytí nemovité věci v k. ú. Třebíč
Usnesení 2197/36/2015/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 15. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2015-38.doc, RK-36-2015-38, př. 1, RK-36-2015-38, př. 2, RK-36-2015-38, př. 3, RK-36-2015-38, př. 4, RK-36-2015-38, př. 5, RK-36-2015-38, př. 6

39. Darování pozemků v k. ú. a obci Třebíč
Usnesení 2198/36/2015/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemky par. č. 1499/7 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 86 m2, par. č. 1499/8 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 95 m2 a par. č. 1499/9 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 542 m2 oddělené GP č. 5915-597/2015 z pozemku par. č. 1499/2 a dále pozemky par. č. 1499/10 - ost. plocha, silnice o výměře 183 m2 a par. č. 1499/11 - ost. plocha, silnice o výměře 129 m2 oddělené GP č. 5940-597/2015 z pozemky par. č. 1499/2 v k. ú. a obci Třebíč z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Třebíč.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 15. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2015-39.doc, RK-36-2015-39, př. 1

25. Darování a koupě pozemků v k.ú. Mrzkovice, obec Světlá nad Sázavou
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, podal radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2199/36/2015/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: OM
termín: únor 2016
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2015-25.doc, RK-36-2015-25, př. 1

26. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene v k. ú. a obci Věž
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje návrh zřízení služebnosti ve prospěch kraje na pozemku ve vlastnictví Státního pozemkového úřadu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2200/36/2015/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene chůze a jízdy na pozemku par. č. 1178 v k. ú. a obci Věž a dále na části pozemků par. č. 1160/7 a par. č. 1190 v k. ú. a obci Věž v rozsahu uvedeném v GP č. 376-1262/2013, ve prospěch pozemku par. č. st. 46/1 v k. ú. a obci Věž, jehož součástí je stavba objektu občanské vybavenosti čp. 1 včetně součástí a příslušenství, a to dle materiálu RK-36-2015-26, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 15. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2015-26.doc, RK-36-2015-26, př. 1, RK-36-2015-26, př. 2

27. Majetkoprávní příprava stavby III/12924 Humpolec - ul. Lnářská - uzavření dodatku nájemní smlouvy
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s návrhem uzavření dodatku nájemní smlouvy s Českými dráhami, a.s., v důsledku prodloužení majetkoprávní přípravy stavby. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2201/36/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít s Českými dráhami, a.s., se sídlem nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 00 Praha - Nové Město, IČ 709 94 226, Dodatek č. 2 Nájemní smlouvy dle materiálu RK-36-2015-27, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2015-27.doc, RK-36-2015-27, př. 1

31. Prodej nemovitých věcí v k. ú. a obci Bystřice nad Pernštejnem
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, informoval radu kraje o předloženém návrhu prodeje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2202/36/2015/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout úplatně převést nemovitosti areálu praktického vzdělávání Vyšší odborné školy a Střední odborné školy zemědělsko - technické Bystřice nad Pernštejnem na ul. Nádražní v k. ú. a obci Bystřice nad Pernštejnem v rozsahu materiálu RK-36-2015-31, př. 2, včetně součástí a příslušenství, za kupní cenu 2 853 000 Kč z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví společnosti AQUAPLASTIK MORAVA s.r.o., se sídlem Bystřice nad Pernštejnem, Nádražní 663, PSČ 593 01, IČO 26892243.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 15. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2015-31.doc

35. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky Výběr pojišťovacího makléře pro Kraj Vysočina a jím zřizované příspěvkové organizace na období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, podal radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2203/36/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
vybrat nabídku uchazeče MARSH, s.r.o., Praha 2, Na Rybníčku 5/1329, PSČ 12000, IČO 45306541, jako nejvhodnější nabídku pro veřejnou zakázku malého rozsahu „Výběr pojišťovacího makléře pro Kraj Vysočina a jím zřizované příspěvkové organizace na období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016“;
ukládá
odboru majetkovému a odboru analýz a podpory řízení zajistit oznámení výsledků veřejné zakázky všem dotčeným zájemcům a všem dotčeným uchazečům, zahájit jednání s vybraným uchazečem o uzavření smlouvy k plnění veřejné zakázky a zajistit uzavření smlouvy.
odpovědnost: OM, OAPŘ
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2015-35.doc

40. Návrh řešení provozních a rozvojových potřeb Krajské knihovny Vysočiny
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového a L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, informovali radu kraje o návrhu komplexního řešení provozních a rozvojových potřeb Krajské knihovny Vysočiny. Rada kraje přijala po krátké diskuzi upravený návrh usnesení.
Usnesení 2204/36/2015/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • vzít na vědomí informaci o návrhu komplexního řešení provozních a rozvojových potřeb Krajské knihovny Vysočiny dle materiálů RK-36-2015-40, RK-36-2015-40, př. 1 a RK-36-2015-40, př. 3;
 • schválit záměr vybudování sídla Krajské knihovny Vysočiny jako novostavby v lokalitě Ostrov v Havlíčkově Brodě s využitím spolufinancování z externích zdrojů.
odpovědnost: OM,OKPPCR
termín: 15. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: RK-36-2015-40.doc, RK-36-2015-40, př. 1, RK-36-2015-40, př. 2, RK-36-2015-40, př. 3, RK-36-2015-40, př. 3a, RK-36-2015-40, př. 4

97. Veřejná zakázka na stavební práce „SPŠ stavební Havlíčkův Brod – přístavba a stavební úpravy pro praktickou výuku“
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje návrh rozhodnutí o zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku na realizaci stavebních prací „SPŠ stavební Havlíčkův Brod – přístavba a stavební úpravy pro praktickou výuku“. Rada kraje materiál projednala a po rozsáhlé diskusi doporučila předkladateli materiál k dopracování. P. Kolář doporučení rady akceptoval a požádal o stažení tohoto materiálu z programu jednání.
Zdrojové materiály: RK-36-2015-97.doc

98. Změna smlouvy o nájmu nemovitostí mezi Krajem Vysočina a Nemocnicí Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizací
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s návrhem úpravy předmětu pronájmu nemovitého majetku ve vlastnictví Kraje Vysočina užívaného Nemocnicí Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizací, na základě nájemní smlouvy. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2205/36/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít:
 • Dodatek č. 10 ke Smlouvě o nájmu nemovitostí mezi Krajem Vysočina a Nemocnicí Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizací dle materiálu RK-36-2015-98, př. 1;
 • Smlouvu o budoucí nájemní smlouvě mezi Krajem Vysočina a Nemocnicí Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizací dle materiálu RK-36-2015-98, př. 2.
odpovědnost: ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, odbor majetkový
termín: 1. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2015-98.doc, RK-36-2015-98, př. 1, RK-36-2015-98, př. 2

64. Ukončení projektu Vysočina Tourism, příspěvkové organizace Propagace turistické nabídky Kraje Vysočina v ČR v letech 2014-2015 a návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura v souvislosti s ukončením projektu
L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu a M. Skryjová, úředník na úseku ekonomické agendy, informovali radu kraje o ukončení realizace projektu Propagace turistické nabídky Kraje Vysočina v ČR v letech 2014-2015. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2206/36/2015/RK
Rada kraje
bere na vědomí
ukončení realizace projektu Propagace turistické nabídky Kraje Vysočina v ČR v letech 2014-2015 dle materiálů RK-36-2015-64, př. 1 a RK-36-2015-64, př. 2;
schvaluje
   • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Kultura, 2143 - Cestovní ruch, položky 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 872 421,19 Kč odpovídající vlastnímu podílu financování z celkových způsobilých nákladů projektu Propagace turistické nabídky Kraje Vysočina v ČR v letech 2014-2015 s určením pro Vysočina Tourism, příspěvkovou organizaci při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 872 421,19 Kč;
   • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Vysočina Tourism, příspěvkové organizace o částku 872 421,19 Kč s určením na pokrytí vlastního podílu organizace na spolufinancování projektu Propagace turistické nabídky Kraje Vysočina v ČR v letech 2014-2015, dle materiálu RK-36-2015-64, př. 2;
   • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Kultura, 2143 - Cestovní ruch, položky 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 687 858,83 Kč odpovídající části nezpůsobilých nákladů projektu Propagace turistické nabídky Kraje Vysočina v ČR v letech 2014-2015 s určením pro Vysočina Tourism, příspěvkovou organizaci při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 687 858,83 Kč;
   • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Vysočina Tourism, příspěvkové organizace o částku 687 858,83 Kč s určením na pokrytí části nezpůsobilých nákladů projektu Propagace turistické nabídky Kraje Vysočina v ČR v letech 2014-2015, dle materiálu RK-36-2015-64, př. 2;
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2015 u položky 2451 - Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací o částku 5 885 050,69 Kč v souvislosti s vratkou zápůjčky poskytnuté Vysočina Tourism, příspěvkové organizaci na předfinancování projektu Propagace turistické nabídky Kraje Vysočina v ČR v letech 2014-2015 a převedení této částky do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina (položka 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech).
odpovědnost: OKPPCR, OE, Vysočina Tourism, příspěvková organizace
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2015-64.doc, RK-36-2015-64, př. 1, RK-36-2015-64, př. 2, RK-36-2015-64, př. 3

65. Ukončení projektu Vysočina Tourism, příspěvkové organizace Zkvalitnění on-line komunikace a zahraniční marketingové aktivity Kraje Vysočina a návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura v souvislosti s ukončením projektu
L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu a M. Skryjová, úředník na úseku ekonomické agendy, informovali radu kraje o ukončení realizace projektu Zkvalitnění on-line komunikace a zahraniční marketingové aktivity Kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2207/36/2015/RK
Rada kraje
bere na vědomí
ukončení realizace projektu Zkvalitnění on-line komunikace a zahraniční marketingové aktivity Kraje Vysočina dle materiálů RK-36-2015-65, př. 1 a RK-36-2015-65, př. 2;
schvaluje
   • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Kultura, 2143 - Cestovní ruch, položky 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 340 299,20 Kč odpovídající vlastnímu podílu financování z celkových způsobilých nákladů projektu Zkvalitnění on-line komunikace a zahraniční marketingové aktivity Kraje Vysočina s určením pro Vysočina Tourism, příspěvkovou organizaci při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 340 299,20 Kč;
   • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Vysočina Tourism, příspěvkové organizace o částku 340 299,20 Kč s určením na pokrytí vlastního podílu organizace na spolufinancování projektu Zkvalitnění on-line komunikace a zahraniční marketingové aktivity Kraje Vysočina, dle materiálu RK-36-2015-65, př. 2;
   • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Kultura, 2143 - Cestovní ruch, položky 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 110 983,92 Kč odpovídající nezpůsobilým nákladům projektu Zkvalitnění on-line komunikace a zahraniční marketingové aktivity Kraje Vysočina s určením pro Vysočina Tourism, příspěvkovou organizaci při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o stejnou částku 110 983,92 Kč;
   • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Vysočina Tourism, příspěvkové organizace o částku 110 983,92 Kč s určením na pokrytí nezpůsobilých nákladů projektu Zkvalitnění on-line komunikace a zahraniční marketingové aktivity Kraje Vysočina, dle materiálu RK-36-2015-65, př. 2;
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2015 u položky 2451 - Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací o částku 2 083 131,87 Kč v souvislosti s vratkou zápůjčky poskytnuté Vysočina Tourism, příspěvkové organizaci na předfinancování projektu Zkvalitnění on-line komunikace a zahraniční marketingové aktivity Kraje Vysočina a převedení této částky do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina (položka 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech).
odpovědnost: OKPPCR, OE, Vysočina Tourism, příspěvková organizace
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2015-65.doc, RK-36-2015-65, př. 1, RK-36-2015-65, př. 2, RK-36-2015-65, př. 3

66. Souhlas s uzavřením smlouvy o výpůjčce - Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace
L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu a M. Skryjová, úředník na úseku ekonomické agendy, požádali radu kraje o vyjádření souhlasu zřizovatele s uzavřením smlouvy o výpůjčce pro Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvkovou organizaci. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2208/36/2015/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením smlouvy o výpůjčce dle materiálu RK-36-2015-66, př. 1, a to na dobu určitou od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2017.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu; ředitel Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace
termín: 15. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2015-66.doc, RK-36-2015-66, př. 1

67. Návrh na vyřazení sbírkových předmětů - Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvková organizace
L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu a M. Skryjová, úředník na úseku ekonomické agendy, seznámili radu kraje s návrhem vyřazení sbírkových předmětů ze Sbírky Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2209/36/2015/RK
Rada kraje
souhlasí
s vyřazením sbírkových předmětů ze Sbírky Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod dle materiálu RK-36-2015-67, př. 1.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ředitel Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
termín: 10. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2015-67.doc, RK-36-2015-67, př. 1

68. Projekt Hrad Roštejn - zpřístupnění nových expozic
L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu a M. Skryjová, úředník na úseku ekonomické agendy, předložili radě kraje ke schválení záměr projektu Hrad Roštejn - zpřístupnění nových expozic. V průběhu jednání odešel M. Hyský. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2210/36/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
záměr projektu Hrad Roštejn - zpřístupnění nových expozic dle materiálu RK-36-2015-68, př. 1;
ukládá
odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu v případě schválení finančních prostředků na přípravu projektu zastupitelstvem kraje připravit projektovou žádost a předložit ji ke schválení Radě Kraje Vysočina;
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů ve výši 5 000 000 Kč na zvláštní účet kraje určený na financování projektu Hrad Roštejn - zpřístupnění nových expozic s tím, že tyto finanční prostředky budou čerpány na přípravu projektu dle aktuálních potřeb.
odpovědnost: OKPPCR
termín: 31. 7. 2016
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2015-68.doc, RK-36-2015-68, př. 1

69. Souhlas s uzavřením dodatku ke smlouvě o výpůjčce - Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace
L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu a M. Skryjová, úředník na úseku ekonomické agendy, seznámili radu kraje s návrhem uzavření dodatku ke smlouvě o výpůjčce pro Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvkovou organizaci. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2211/36/2015/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením dodatku č. 5 ke smlouvě o výpůjčce dle materiálu RK-36-2015-69, př. 1, a to na dobu určitou do 31. 12. 2016.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu; ředitel Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace
termín: 10. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2015-69.doc, RK-36-2015-69, př. 1, RK-36-2015-69, př. 2

70. Souhlas zřizovatele k přijetí finančního daru u Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace
L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu a M. Skryjová, úředník na úseku ekonomické agendy, požádali radu kraje o vyjádření souhlasu zřizovatele s uzavřením darovací smlouvy pro Horácké divadlo Jihlava, příspěvkovou organizaci. V průběhu jednání přišel M. Hyský. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2212/36/2015/RK
Rada kraje
souhlasí
   • s uzavřením darovací smlouvy pro Horácké divadlo Jihlava, příspěvkovou organizaci dle materiálu RK-36-2015-70, př. 1;
   • s použitím rezervního fondu pro rok 2015 u Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace, ve výši 20 000 Kč na zajištění provozu.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ředitel Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2015-70.doc, RK-36-2015-70, př. 1

71. Rozpočtové opatření na kapitole Kultura - změna závazných ukazatelů a investičního plánu u Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu a M. Skryjová, úředník na úseku ekonomické agendy, podali radě kraje doplňující informace k předloženému návrhu rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2213/36/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
   • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (§ 3315 - Činnost muzeí a galerií, položka 2122 - Odvody příspěvkových organizací) a výdajů (kapitola Kultura, § 3315 - Činnost muzeí a galerií, položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím) rozpočtu kraje o částku 250 000 Kč s určením pro Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci;
   • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace o částku 250 000 Kč v souvislosti s pokrytím předpokládaného schodkového finančního hospodaření v letošním roce;
   • zvýšení závazného ukazatele Odvod z fondu investic u Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace o částku 250 000 Kč z důvodu přebytku zdrojů ve fondu investic;
ukládá
   • odvod z fondu investic do rozpočtu kraje Muzeu Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizaci ve výši 250 000 Kč;
   • řediteli Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace provést odvod z fondu investic do rozpočtu kraje ve výši 250 000 Kč nejpozději do 7. 12. 2015.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ekonomický odbor, ředitel Muzea Vysočiny Havlíčků Brod, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2015-71.doc, RK-36-2015-71, př. 1

72. Návrh na provedení rozpočtového opatření - přijetí dotace na realizaci projektu Porta culturae Muzeu Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizaci a splátka zápůjčky
L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu a M. Skryjová, úředník na úseku ekonomické agendy, předložili radě kraje návrh rozpočtového opatření v souvislosti s přijetím dotace na realizaci projektu Porta culturae Muzeu Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizaci. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2214/36/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
   • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu s účelovým znakem 41117007) o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 185 672,83 Kč při současném zvýšení výdajů u kapitoly Kultura, § 3315 - Činnosti muzeí a galerií a položky 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 185 672,83 Kč (ÚZ 41117007) s určením pro Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci;
   • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, o částku 185 672,83 Kč na realizaci projektu Porta culturae;
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit rozpočtové opatření, spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2015 u položky 2451 - Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací o částku 185 672,83 Kč v souvislosti se splátkou zápůjčky poskytnuté Muzeu Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizaci na předfinancování projektu Porta culturae a převedení této částky do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina (položka 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech).
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, odbor ekonomický, Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvková organizace
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2015-72.doc

73. Rozpočtové opatření na kapitole Kultura - změna závazných ukazatelů a investičního plánu u Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace
L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu a M. Skryjová, úředník na úseku ekonomické agendy, informovali radu kraje o předloženém rozpočtovém opatření na kapitole Kultura. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2215/36/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
   • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (§ 3311 - Divadelní činnost, položka 2122 - Odvody příspěvkových organizací) a výdajů (kapitola Kultura, § 3311 - Divadelní činnosti, položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím) rozpočtu kraje o částku 1 200 000 Kč s určením pro Horácké divadlo Jihlava, příspěvkovou organizaci;
   • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace o částku 1 200 000 Kč v souvislosti s pokrytím předpokládaného schodkového finančního hospodaření v letošním roce;
   • zvýšení závazného ukazatele Odvod z fondu investic u Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace o částku 1 200 000 Kč z důvodu přebytku zdrojů ve fondu investic;
ukládá
   • odvod z fondu investic do rozpočtu kraje Horáckému divadlu Jihlava, příspěvkové organizaci ve výši 1 200 000 Kč;
   • řediteli Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace provést odvod z fondu investic do rozpočtu kraje ve výši 1 200 000 Kč nejpozději do 7. 12. 2015.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ekonomický odbor, ředitel Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2015-73.doc

74. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - úprava čerpání mimořádného příspěvku a změna závazných ukazatelů u Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu a M. Skryjová, úředník na úseku ekonomické agendy, předložili radě kraje ke schválení návrh změny použití mimořádného neinvestičního příspěvku u Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, na mimořádný investiční příspěvek na projekt Sklářství na Vysočině. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2216/36/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
   • změnu použití mimořádného neinvestičního příspěvku ve výši 50 000 Kč u Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace na mimořádný investiční příspěvek na projekt Sklářství na Vysočině (experimentální archeologická stavba středověké sklářské pece v Havlíčkově Brodě);
   • zvýšení závazného ukazatele Investiční příspěvek u Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, o částku 50 000 Kč na projekt Sklářství na Vysočině (experimentální archeologická stavba středověké sklářské pece v Havlíčkově Brodě);
   • snížení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace o částku 50 000 Kč z důvodu změny použití mimořádného neinvestičního příspěvku na projekt Sklářství na Vysočině;
stanoví
u Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace jako závazný ukazatel finančního plánu na rok 2015:
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu; ředitel Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2015-74.doc, RK-36-2015-74, př. 1, RK-36-2015-74, př. 2

75. Návrh Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení titulu Mistr tradiční rukodělné výroby Kraje Vysočina
L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu a M. Skryjová, úředník na úseku ekonomické agendy, seznámili radu kraje s předloženým návrhem Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení titulu Mistr tradiční rukodělné výroby Kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2217/36/2015/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení titulu Mistr tradiční rukodělné výroby Kraje Vysočina dle materiálu RK-36-2015-75, př. 1.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2015-75.doc, RK-36-2015-75, př. 1

41. Ukončení projektu Analýza potenciálů přeshraniční veřejné dopravy - návrh na rozpočtové opatření
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, seznámila radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2218/36/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu Analýza potenciálů přeshraniční veřejné dopravy o účelovou dotaci z OP AT-CZ ve výši 244 000,07 Kč;
 • rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve snížení rozpočtu zvláštního účtu Analýza potenciálů přeshraniční veřejné dopravy o splátku kontokorentního úvěru ve výši přijaté dotace;
 • převod konečného zůstatku na zvláštním účtu Analýza potenciálů přeshraniční veřejné dopravy včetně připsaných úroků za 4. čtvrtletí 2015 do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení projektu a s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty.
odpovědnost: ODSH, OE
termín: 30. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2015-41.doc, RK-36-2015-41, př. 1

42. Závěrečná monitorovací zpráva se žádostí o platbu č. 1 projektu II/523 Jihlava - Větrný Jeníkov
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje ke schválení závěrečnou monitorovací zprávu se žádostí o platbu výše uvedenému projektu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2219/36/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
závěrečnou monitorovací zprávu se žádostí o platbu č. 1 projektu II/523 Jihlava - Větrný Jeníkov dle materiálu RK-36-2015-42, př. 1;
prohlašuje
skutečnosti dle materiálu RK-36-2015-42, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 30. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2015-42.doc, RK-36-2015-42, př. 1

43. Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina, městem Havlíčkův brod a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR pro společné zadání veřejné zakázky na stavební práce II/150 Havlíčkův Brod - most ev. č. 150-025
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, informovala radu kraje o návrhu uzavření smlouvy o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina, městem Havlíčkův Brod a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2220/36/2015/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít smlouvu o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina, městem Havlíčkův Brod a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, dle materiálu RK-36-2015-43, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 31. 3. 2016
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2015-43.doc, RK-36-2015-43, př. 1

44. Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městem Třebíč, pro společné zadání veřejné zakázky ll/351 Třebíč, most ev. č. 351-024
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, seznámila radu kraje s návrhem uzavření smlouvy o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městem Třebíč. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2221/36/2015/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít smlouvu o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městem Třebíč dle materiálu RK-36-2015-44, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2015-44.doc, RK-36-2015-44, př. 1

45. Změna rozpisu navýšení investičního příspěvku Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, podala radě kraje doplňující informace k předloženému návrhu změny původně schváleného rozpisu cen u jmenovitých akcí. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2222/36/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
změnu rozpisu jmenovitých akcí dle materiálu RK-36-2015-45, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2015-45.doc, RK-36-2015-45, př. 1

46. Návrh na zařazení akcí do kapitoly Doprava, přílohy D2 - Investice v dopravě
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, seznámila radu kraje s návrhem zařazení níže uvedených jmenovitých akcí do rozpočtu kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2223/36/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
zařadit jmenovité akce:
 • II/347 Závidkovice - odvodnění
 • II/602 Velké Meziříčí - okružní křižovatka
do kapitoly Doprava, přílohy D2 - Investice v dopravě.
odpovědnost: ODSH, OE
termín: 30. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2015-46.doc

47. Stanovení rozsahu základní dopravní obslužnosti Kraje Vysočina pro rok 2016
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje návrh stanovení rozsahu základní dopravní obslužnosti Kraje Vysočina pro rok 2016. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2224/36/2015/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
stanovit rozsah základní dopravní obslužnosti Kraje Vysočina pro rok 2016:
 • ve veřejné linkové osobní dopravě maximálně do 292 903 000 Kč prokazatelných ztrát spojů základní dopravní obslužnosti a maximálně do 16,2 mil. počtu ujetých km;
 • ve veřejné drážní osobní dopravě maximálně do 303 000 000 Kč prokazatelných ztrát spojů základní dopravní obslužnosti hrazených z rozpočtu Kraje Vysočina a maximálně do 4,15 mil. počtu ujetých vlakokilometrů.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2015-47.doc

48. Veřejná zakázka na stavební práce: II/379 Velká Bíteš - ul. Na Valech včetně okružní křižovatky
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, informovala radu kraje o návrhu zadání veřejné zakázky na stavební práce „II/379 Velká Bíteš – ul. Na Valech včetně okružní křižovatky“. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2225/36/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
zahájit zadávací řízení veřejné zakázky na stavební práce II/379 Velká Bíteš - ul. Na Valech včetně okružní křižovatky formou otevřeného podlimitního řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, v souladu s Oznámením o zahájení zadávacího řízení dle materiálu RK-36-2015-48, př. 1;
jmenuje
stanoví,
že hodnotící komise je oprávněna k posouzení kvalifikace dotčené zakázky;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit řádný průběh zadávacího řízení veřejné zakázky na II/379 Velká Bíteš - ul. Na Valech včetně okružní křižovatky dle schváleného způsobu zadání a podmínek stanovených v Oznámení o zahájení zadávacího veřejné zakázky na stavební práce dle materiálu RK-36-2015-48, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 31. 3. 2016
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2015-48.doc, RK-36-2015-48, př. 1, RK-36-2015-48, př. 2, RK-36-2015-48, př. 3

99. Zrušení a opakované zahájení veřejné zakázky na stavební práce na akci: II/402 Třešť – ul. Fritzova
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, seznámila radu kraje s návrhem rozhodnutí o způsobu opětovného zadání veřejné zakázky na stavební práce „II/402 Třešť – ul. Fritzova“. Rada kraje přijala po krátké diskuzi upravený návrh usnesení.
Usnesení 2226/36/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • zrušit veřejnou zakázku na stavební práce na akci „II/402 Třešť – ul. Fritzova“, v souladu s rozhodnutím o zrušení zakázky dle materiálu RK-36-2015-99, př. 4;
 • zahájit opakované zadávací řízení na veřejnou zakázku na stavební práce „II/402 Třešť – ul. Fritzova“ formou otevřeného řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se Zadávací dokumentací veřejné zakázky na stavební práce dle materiálu RK-36-2015-99, př. 1;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství odeslat písemné oznámení o zrušení zadávacího řízení „II/402 Třešť – ul. Fritzova“, všem známým uchazečům a odeslat oznámení o zrušení zadávacího řízení k uveřejnění ve lhůtě stanovené zákonem;
jmenuje
stanoví,
že hodnotící komise je oprávněna k posouzení kvalifikace dotčené zakázky;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit řádný průběh zadávacího řízení na veřejnou zakázku „II/402 Třešť – ul. Fritzova“ dle schváleného způsobu zadání, podmínek stanovených v zadávací dokumentaci veřejné zakázky na stavební práce dle materiálu RK-36-2015-99, př. 1 a v navržených termínech.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: dle zákonných termínů
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2015-99.doc, RK-36-2015-99, př. 1, RK-36-2015-99, př. 2, RK-36-2015-99, př. 3, RK-36-2015-99, př. 4

51. Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - říjen 2015
A. Krištofová, vedoucí odboru ekonomického a P. Tulis, úředník na úseku rozpočtu a financování, předložili radě kraje pravidelnou zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za uplynulé období. Z jednání se omluvila M. Kružíková. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2227/36/2015/RK
Rada kraje
bere na vědomí
Zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - říjen 2015 dle materiálu RK-36-2015-51, př. 1.
odpovědnost: odbor ekonomický
termín: 15. prosince 2015
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2015-51.doc, RK-36-2015-51, př. 1

52. Provádění rozpočtových opatření týkajících se přijetí a použití účelových dotací ze státního rozpočtu ČR, ze státních fondů a jiných institucí v závěru roku 2015
A. Krištofová, vedoucí odboru ekonomického a P. Tulis, úředník na úseku rozpočtu a financování, podali radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2228/36/2015/RK
Rada kraje
pověřuje
Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor ekonomický rozhodováním o použití poskytnutých dotací, na které kraj obdržel účelově vázané prostředky ze státního rozpočtu ČR, ze státních fondů a jiných institucí v období od 9. 12. 2015 do 31. 12. 2015;
ukládá
Krajskému úřadu Kraje Vysočina, Odboru ekonomickému předložit radě kraje v měsíci lednu 2016 přehled o použití poskytnutých dotací, na které kraj obdržel účelově vázané prostředky ze státního rozpočtu ČR, ze státních fondů a jiných institucí v období od 9. 12. 2015 do 31. 12. 2015.
odpovědnost: odbor ekonomický
termín: 31. 1. 2016
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2015-52.doc

53. Návrh Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2016
A. Krištofová, vedoucí odboru ekonomického a P. Tulis, úředník na úseku rozpočtu a financování, seznámili radu kraje s návrhem Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2016. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2229/36/2015/RK
Rada kraje
stanoví
 • objem prostředků na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu na rok 2016 (§ 6172) ve výši 173 964 tis. Kč;
 • objem prostředků na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu na rok 2016 pro zaměstnance realizující projekty spolufinancované z Evropské unie ve výši 3 738 tis. Kč;
ukládá
vedoucím odvětvových odborů s výkonem zřizovatelské funkce předložit radě kraje návrh finančního plánu příspěvkových organizací zřizovaných krajem na rok 2016 v termínu do 31. 3. 2016 s tím, že u odvětví školství přímé výdaje na vzdělávání nebudou v návrhu zahrnuty a jejich rozpis bude zabezpečen samostatným rozpočtovým opatřením;
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • schválit
 • Rozpočet Kraje Vysočina na rok 2016 v celkové výši a členění dle materiálu RK-36-2015-53, př. 1 – Rozpočet kraje 2016;
 • závazné ukazatele pro příspěvkové organizace kraje, které jsou obsaženy v části Závazné ukazatele rozpisu rozpočtu pro příspěvkové organizace na rok 2016 materiálu RK-36-2015-53, př. 1 (Rozpočet kraje 2016, část D);
 • zapojení zůstatků zvláštních účtů evropských projektů ve výši bankovních výpisů k 31. 12. 2015 do rozpočtu kraje na rok 2016, kapitoly Evropské projekty;
 • rozhodnout poskytnout účelové dotace organizacím, které jsou obsaženy v části Seznam transferů schvalovaných zastupitelstvem kraje materiálu RK-36-2015-53, př. 1 (Rozpočet kraje 2016, část E);
 • svěřit radě kraje provádění:
 • všech rozpočtových opatření týkajících se účelových dotací ze státního rozpočtu, státních fondů, popř. z prostředků Evropské unie a od mezinárodních a jiných institucí a jejich použití ke stanovenému účelu;
 • rozpočtových opatření týkajících se převodu zůstatků na zvláštních účtech evropských projektů včetně připsaných úroků (po ukončení realizace projektu, případně jeho etap) do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina v souladu s podmínkami jednotlivých projektů a v souladu se Statutem Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina nebo na splátku kontokorentního úvěru;
 • všech rozpočtových opatření souvisejících s výkonem zřizovatelské funkce, kdy dochází:
  1. ke změně rozpočtu kraje na základě uloženého odvodu z investičního fondu, popřípadě změny příspěvku na provoz příspěvkovým organizacím a zároveň jsou těmto organizacím z výdajové části rozpočtu kraje poskytnuty finanční prostředky ve stejném objemu formou příspěvku na provoz, popřípadě dotace na investice;
  2. ke zvýšení (snížení) příjmové části rozpočtu kraje o:
 • příjmy z prodeje movitého majetku kraje předaného příspěvkové organizaci do správy;
 • příjmy z pronájmu nemovitostí a movitých věcí ve vlastnictví kraje obhospodařovaných příspěvkovou organizací na základě příkazní smlouvy;
 • příjmy z pronájmu nemovitostí a movitých věcí ve vlastnictví kraje pronajatého příspěvkové organizaci na základě smlouvy o nájmu
a zároveň je ve výdajové části rozpočtu kraje ve stejném objemu nebo objemu sníženém o dopad vyplývající ze zákona o dani z přidané hodnoty upraven u této organizace příslušný dotační titul (příspěvek na provoz, investiční příspěvek) na její běžný nebo investiční rozvoj;
  1. ke změně rozpočtu kraje v souvislosti se snížením příspěvku na provoz, resp. s odvodem z fondu investic;
  2. ke změně rozpočtu kraje, kdy
 • dočasný nedostatek finančních zdrojů ke krytí provozních potřeb u příspěvkové organizace je nutné řešit poskytnutím návratné finanční výpomoci z rozpočtu kraje podle § 34 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů;
 • příspěvková organizace vrátí návratnou finanční výpomoc poskytnutou z rozpočtu kraje na účet svého zřizovatele;
 • úprav závazných ukazatelů příspěvkových organizací zřizovaných krajem;
 • všech ostatních rozpočtových opatření do výše 2 000 tis. Kč v jednotlivých případech.
Předmětem svěření nejsou rozpočtová opatření prováděná na položce Nespecifikovaná rezerva v kapitole Rezerva a rozvoj kraje.
odpovědnost: ekonomický odbor
termín: 15. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2015-53.doc, RK-36-2015-53, př. 1, RK-36-2015-53, př. 2, RK-36-2015-53, př. 3

54. FOND VYSOČINY - žádost o změnu rozpočtu projektu
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, informovala radu kraje o předloženém návrhu změny rozpočtu projektu podpořeného v rámci Fondu Vysočiny – grantový program Naše školka 2015. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2230/36/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. FV01193.0009 dle materiálu RK-36-2015-54, př. 2.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2015-54.doc, RK-36-2015-54, př. 1, RK-36-2015-54, př. 2, RK-36-2015-54, př. 3

55. Zapojení Kraje Vysočina do projektu Dolního Rakouska financovaného z programu Evropa pro občany
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje návrh zapojení Kraje Vysočina do projektu Dolního Rakouska financovaného z programu Evropa pro občany. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2231/36/2015/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout o mezinárodní spolupráci Kraje Vysočina jako nefinančního partnera projektu podaného do programu Evropa pro občany dle materiálu RK-36-2015-55, př. 1;
ukládá
odboru regionálního rozvoje spolupracovat s hlavním partnerem projektu na přípravě a předložení projektové žádosti v souladu s projektovou fiší.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje
termín: 15. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2015-55.doc, RK-36-2015-55, př. 1

56. Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování účelových dotací z rozpočtu Kraje Vysočina v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny pro rok 2016
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, seznámila radu kraje s návrhem Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování účelových dotací z rozpočtu Kraje Vysočina v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2232/36/2015/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování účelových dotací z rozpočtu Kraje Vysočina v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny dle materiálu RK-36-2015-56, př. 1.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje
termín: 16. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2015-56.doc, RK-36-2015-56, př. 1, RK-36-2015-56, př. 1a, RK-36-2015-56, př. 1b, RK-36-2015-56, př. 1c, RK-36-2015-56, př. 1d, RK-36-2015-56, př. 2

96. Žádost o proplacení dotace
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, informovala radu kraje o žádosti Obce Vysoké Studnice o přehodnocení rozhodnutí o neposkytnutí dotace na realizaci akce „Vysoké Studnice – MA21“. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2233/36/2015/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje nevyhovět žádosti Obce Vysoké Studnice dle materiálu RK-36-2015-96, př. 2.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje
termín: 15. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2015-96.doc, RK-36-2015-96, př. 1, RK-36-2015-96, př. 2

57. Informace u uložení odvodu za porušení rozpočtové kázně a rozhodnutí o žádosti o prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně a penále
M. Ňachaj, vedoucí odboru kontroly, informoval radu kraje o žádosti o prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně a prominutí příslušného penále. Rada kraje přijala návrh usnesení dle varianty B.
Usnesení 2234/36/2015/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o uložení odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 11 570 Kč vyměřeného platebním výměrem Krajského úřadu Kraje Vysočina č. j. KUJI 66213/2015 ze dne 6. 10. 2015 společnosti Vrátka Třebíč s.r.o. se sídlem L. Pokorného 56/19, Zámostí, 674 01 Třebíč, IČO 29268427 a informaci, že penále z odvodu za porušení rozpočtové kázně dosud neuložené společnosti Vrátka Třebíč s.r.o. se sídlem L. Pokorného 56/19, Zámostí, 674 01 Třebíč, IČO 29268427 činí 7 209 Kč;
rozhoduje
neprominout povinnost odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 11 570 Kč vyměřeného platebním výměrem Krajského úřadu Kraje Vysočina č. j. KUJI 66213/2015 ze dne 6. 10. 2015 společnosti Vrátka Třebíč s.r.o. se sídlem L. Pokorného 56/19, Zámostí, 674 01 Třebíč, IČO 29268427;
povoluje
ve smyslu § 22 odst. 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a na základě žádosti dle materiálu RK-36-2015-57, př. 3 prominutí povinnosti zaplatit dosud neuložené penále z odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 7 209 Kč společnosti Vrátka Třebíč s.r.o. se sídlem L. Pokorného 56/19, Zámostí, 674 01 Třebíč, IČO 29268427, a to jako podporu malého rozsahu (de minimis) ve smyslu Nařízení komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. 12. 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis (Úř. věst. L 352, 24. 12. 2013, s. 1);
odpovědnost: odbor kontroly
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2015-57.doc, RK-36-2015-57, př. 1, RK-36-2015-57, př. 2, RK-36-2015-57, př. 3

58. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty
E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, podala radě kraje doplňující informace k předloženému návrhu rozpočtového opatření. V průběhu jednání odešel P. Krčál. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2235/36/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou dotaci z OPŽP ve výši:
   • 904 257,90 Kč za realizaci projektu Biodiverzita - EVL V Lisovech;
   • 391 010,84 Kč za realizaci projektu Biodiverzita - PP Jezdovické rašeliniště;
   • 540 951,30 Kč za realizaci projektu Biodiverzita - EVL Šimanovské rašeliniště;
   • 754 434,90 Kč za realizaci projektu Biodiverzita - PR Údolí Brtnice;
   • 632 502,90 Kč za realizaci projektu Biodiverzita - PR Rašeliniště Kaliště;
   • 3 377 965,98 Kč za realizaci projektu Biodiverzita II - PR Pařez;
   • 806 672,25 Kč za realizaci projektu Revitalizace zámeckého parku ve Zboží.
odpovědnost: OŽPZ, OE
termín: 30. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2015-58.doc

59. Návrh Dodatku č. 3 Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích pro období 2014 - 2020
E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, předložila radě kraje návrh dodatku Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích pro období 2014 – 2020. V průběhu jednání přišel P. Krčál. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2236/36/2015/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Dodatek č. 3 Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích pro období 2014 - 2020 dle materiálu RK-36-2015-59, př. 1.
odpovědnost: odbor životního prostředí a zemědělství
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2015-59.doc, RK-36-2015-59, př. 1, RK-36-2015-59, př. 2

60. Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu Kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, seznámila radu kraje s návrhem poskytnutí finančních příspěvků na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu Kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2237/36/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
   • poskytnout dotace z kapitoly Zemědělství v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích pro období 2014 - 2020 ve znění Dodatku č. 1 a 2 dle materiálu RK-36-2015-60, př. 2;
   • neposkytnout dotace z kapitoly Zemědělství v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích pro období 2014 - 2020 ve znění Dodatku č. 1 a 2 dle materiálu RK-36-2015-60, př. 3;
   • uzavřít smlouvy se žadateli dle materiálu RK-36-2015-60, př. 4;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
   • poskytnout dotace z kapitoly Zemědělství v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích pro období 2014 - 2020 ve znění Dodatku č. 1 a 2 dle materiálu RK-36-2015-60, př. 1;
   • uzavřít smlouvy se žadateli dle materiálu RK-36-2015-60, př. 5.
odpovědnost: odbor životního prostředí a zemědělství, ekonomický odbor
termín: 30. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2015-60.doc, RK-36-2015-60, př. 1, RK-36-2015-60, př. 2, RK-36-2015-60, př. 3, RK-36-2015-60, př. 4, RK-36-2015-60, př. 5

61. Komplexní aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina od roku 2015
E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, informovala radu kraje o předložené komplexní aktualizaci Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina od roku 2015. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2238/36/2015/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
   • schválit komplexní aktualizaci Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina od roku 2015 ve znění materiálu RK-36-2015-61, př. 1;
   • vzít na vědomí stanovisko Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů k návrhu koncepce Komplexní aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina od roku 2015 ve znění materiálu RK-36-2015-61, př. 2;
   • konstatovat, že požadavky a podmínky vyplývající ze stanoviska Ministerstva životního prostředí ve znění materiálu RK-36-2015-61, př. 2, jsou ve schválené koncepci Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina od roku 2015 zapracovány nebo byly řádně vysvětleny ve znění materiálu RK-36-2015-61, př. 3.
odpovědnost: odbor životního prostředí a zemědělství
termín: 30. 1. 2016
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2015-61.doc, RK-36-2015-61, př. 1, RK-36-2015-61, př. 2, RK-36-2015-61, př. 3

62. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Životní prostředí - finanční dary pro vítěze jednotlivých soutěží s tématikou předcházení a třídění odpadů
E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, předložila radě kraje návrh poskytnutí finančních darů vítězům jednotlivých soutěží s tématikou předcházení a třídění odpadů. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2239/36/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout finanční dary z kapitoly Životní prostředí, § 3727 - Prevence vzniku odpadů vítězům soutěží dle materiálu RK-36-2015-62, př. 3.
odpovědnost: OŽPZ
termín: 15. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2015-62.doc, RK-36-2015-62, př. 1, RK-36-2015-62, př. 2, RK-36-2015-62, př. 3

63. Návrh nových Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na infrastrukturu vodovodů a kanalizací
E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, seznámila radu kraje s návrhem Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na infrastrukturu vodovodů a kanalizací. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2240/36/2015/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na infrastrukturu vodovodů a kanalizací dle materiálu RK-36-2015-63, př. 1.
odpovědnost: odbor životního prostředí a zemědělství
termín: 15. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2015-63.doc, RK-36-2015-63, př. 1, RK-36-2015-63, př. 2

76. Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací na úseku sociálních služeb
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a H. Šteflová, vedoucí oddělení sociální správy, informovaly radu kraje o předložených dodatcích zřizovacích listin příspěvkových organizací Domov Kamélie Křižanov a Domov důchodců Proseč u Pošné. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2241/36/2015/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
   • schválit Dodatek č. XX Zřizovací listiny Domova Kamélie Křižanov, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-36-2015-76, př. 1;
   • schválit Dodatek č. X Zřizovací listiny Domova důchodců Proseč u Pošné, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-36-2015-76, př. 2.
odpovědnost: OSV a ředitelé dotčených příspěvkových organizací
termín: 15. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2015-76.doc, RK-36-2015-76, př. 1, RK-36-2015-76, př. 2

77. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci - poskytnutí dotace na provoz Senior Pointu a Family Pointu Žďár nad Sázavou
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a H. Šteflová, vedoucí oddělení sociální správy, podaly radě kraje doplňující informace k předloženému návrhu rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2242/36/2015/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
   • poskytnout dotaci z kapitoly Sociální věci, § 4339 - Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství Městu Žďár nad Sázavou ve výši 30 000 Kč na provoz Senior Pointu Žďár nad Sázavou pro rok 2015 dle materiálu RK-36-2015-77, př. 1;
   • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-36-2015-77, př. 1;
   • poskytnout dotaci z kapitoly Sociální věci, § 4339 - Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství Městu Žďár nad Sázavou ve výši 30 000 Kč na provoz Family Pointu Žďár nad Sázavou pro rok 2015 dle materiálu RK-36-2015-77, př. 2;
   • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-36-2015-77, př. 2.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2015-77.doc, RK-36-2015-77, př. 1, RK-36-2015-77, př. 2

78. Schválení Dodatku č. 3 ke Smlouvě k provedení smluvních závazků Centra pro rodinu a sociální péči Brno
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a H. Šteflová, vedoucí oddělení sociální správy, předložily radě kraje návrh uzavření dodatku ke Smlouvě k provedení smluvních závazků Centra pro rodinu a sociální péči v Brně. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2243/36/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 3 ke Smlouvě k provedení smluvních závazků Centra pro rodinu a sociální péči v Brně dle materiálu RK-36-2015-78, př. 1.
odpovědnost: OSV
termín: 15. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2015-78.doc, RK-36-2015-78, př. 1

79. Návrh rozpočtového opatření v rámci kapitoly Sociální věci
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a H. Šteflová, vedoucí oddělení sociální správy, seznámily radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci. V průběhu jednání odešel Z. Chlád. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2244/36/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci spočívající ve snížení § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem, o částku 1 000 000 Kč při současném zvýšení § 4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti o částku 500 000 Kč a § 4339 - Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství o částku 500 000 Kč na dofinancování plánovaných aktivit odboru sociálních věcí v roce 2015.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2015-79.doc

80. Návrh na provedení rozpočtového opatření - příjem peněz od Domova Ždírec, příspěvkové organizace, splátka zápůjčky určené na realizaci projektu Handicap Fit - zkvalitnění sociálních služeb pro seniory a handicapované
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a H. Šteflová, vedoucí oddělení sociální správy, informovaly radu kraje o předloženém návrhu rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2245/36/2015/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2015 u položky 2451 - Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací o částku 3 356 822,86 Kč v souvislosti s přijetím splátky zápůjčky od Domova Ždírec, příspěvkové organizace, poskytnuté na předfinancování projektu Handicap Fit - zkvalitnění sociálních služeb pro seniory a handicapované a převedení této částky do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina (položka 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech).
odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2015-80.doc

81. Souhlas zřizovatele k přijetí nadačního příspěvku u Domova bez zámku, příspěvkové organizace
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a H. Šteflová, vedoucí oddělení sociální správy, požádaly radu kraje o vyjádření souhlasu zřizovatele s uzavřením smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku pro Domov bez zámku, příspěvkovou organizaci. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2246/36/2015/RK
Rada kraje
souhlasí
   • s uzavřením smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku pro Domov bez zámku, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-36-2015-81, př. 1;
   • s tvorbou fondu investic pro rok 2015 u Domova bez zámku, příspěvkové organizace, ve výši 60 000 Kč a s použitím nadačního příspěvku k částečné úhradě schválené investiční akce - nákup plošiny.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, ředitelka Domova bez zámku, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2015-81.doc, RK-36-2015-81, př. 1, RK-36-2015-81, př. 2

82. Strategie protidrogové politiky Kraje Vysočina na období 2016 - 2019
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a H. Šteflová, vedoucí oddělení sociální správy, seznámily radu kraje s předloženou Strategií protidrogové politiky Kraje Vysočina na období 2016 – 2019. V průběhu jednání přišel Z. Chlád. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2247/36/2015/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit dokument Strategie protidrogové politiky Kraje Vysočina na období 2016 - 2019 dle materiálu RK-36-2015-82, př. 1.
odpovědnost: OSV
termín: 31. 12. 2019
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2015-82.doc, RK-36-2015-82, př. 1

83. FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí podpory v rámci grantového programu Podporujeme prorodinnou a seniorskou politiku obcí 2015
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a H. Šteflová, vedoucí oddělení sociální správy, informovaly radu kraje o předloženém materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2248/36/2015/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
   • rozhodnout o poskytnutí dotace v rámci grantového programu Podporujeme prorodinnou a seniorskou politiku obcí 2015 městům a obcím, na projekt a ve výši dle materiálu RK-36-2015-83, př. 1;
   • uzavřít veřejnosprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu RK-36-2015-83, př. 3;
   • rozhodnout o neposkytnutí dotace v rámci grantového programu Podporujeme prorodinnou a seniorskou politiku obcí 2015 městům a obcím uvedených v materiálu RK-36-2015-83, př. 2.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2015-83.doc, RK-36-2015-83, př. 1, RK-36-2015-83, př. 2, RK-36-2015-83, př. 3, RK-36-2015-83, př. 4

84. Výzva k podávání žádostí o dotace na podporu programů primární prevence rizikového chování ve školách
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a H. Šteflová, vedoucí oddělení sociální správy, předložily radě kraje návrh Výzvy k podávání žádostí o dotace na poskytování programů specifické primární prevence rizikového chování ve školách pro rok 2016. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2249/36/2015/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje vyhlásit Výzvu k podávání žádostí o dotace na poskytování programů specifické primární prevence rizikového chování ve školách pro rok 2016 dle materiálu RK-36-2015-84, př. 1.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 16. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2015-84.doc, RK-36-2015-84, př. 1

85. Vyhlášení dotačního řízení na provozování služeb domácí hospicové péče
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a H. Šteflová, vedoucí oddělení sociální správy, seznámily radu kraje s návrhem vyhlášení dotačního řízení na provozování služeb domácí hospicové péče. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2250/36/2015/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje vyhlásit Výzvu k podávání žádostí o dotace na provozování domácí hospicové péče na rok 2016 dle materiálu RK-36-2015-85, př. 1.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 29. 2. 2016
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2015-85.doc, RK-36-2015-85, př. 1

86. Žádost o převod a změnu položkového čerpání poskytnuté dotace - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Sociální věci
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a H. Šteflová, vedoucí oddělení sociální správy, informovaly radu kraje o předloženém návrhu rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2251/36/2015/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
   • schválit snížení dotace poskytnuté organizaci Domácí hospic Vysočina, o.p.s., IČO: 70803978 na sociální službu Odborné sociální poradenství Jihlava na částku 133 000 Kč a současně navýšit dotaci na službu Odborné sociální poradenství Nové Město na Moravě na celkovou částku 195 000 Kč dle materiálu RK-36-2015-86, př. 1;
   • schválit snížení dotace poskytnuté organizaci Diecézní charitě Brno, Oblastní charita Jihlava, IČO: 44990260 na sociální službu Následná péče na částku 508 000 Kč a současně navýšit dotaci na službu Terénní programy Sovy na celkovou částku 475 500 Kč dle materiálu RK-36-2015-86, př. 1;
   • schválit rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci spočívající ve zvýšení § 4378 o částku 50 000 Kč při současném snížení § 4354 o částku 50 000 Kč na pokrytí sociální služby Terénní programy Sovy zajišťované Diecézní charitou Brno;
   • schválit změnu v položkovém čerpání dotace poskytnuté organizaci Centrum multikulturního vzdělávání Jihlava, IČO: 02415178 na službu Sociální rehabilitace dle materiálu RK-36-2015-86, př. 2.
odpovědnost: OSV,OE
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2015-86.doc, RK-36-2015-86, př. 1, RK-36-2015-86, př. 2

87. Aktualizace Strategie integrace sociálně vyloučených lokalit v Kraji Vysočina pro období 2016 až 2020
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a H. Šteflová, vedoucí oddělení sociální správy, předložily radě kraje návrh aktualizace výše uvedeného dokumentu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2252/36/2015/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Strategii integrace sociálně vyloučených lokalit v Kraji Vysočina - aktualizaci pro období 2016 - 2020 dle materiálu RK-36-2015-87, př. 1.
odpovědnost: OSV
termín: 15. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2015-87.doc, RK-36-2015-87, př. 1

88. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku, Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborné učiliště technické Chotěboř
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s předloženým návrhem vyřazení nepotřebného majetku Vyšší odborné školy, Obchodní akademie a Středního odborného učiliště technického Chotěboř. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2253/36/2015/RK
Rada kraje
souhlasí
s vyřazením CNC soustruhu, rok výroby 1989, inventární číslo 7350, pořizovací cena 1 280 088 Kč zůstatková cena 0 Kč z majetku kraje způsobem navrženým ředitelkou Vyšší odborné školy, Obchodní akademie a Středního odborného učiliště technického Chotěboř dle materiálu RK-36-2015-88.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitelka Vyšší odborné školy, Obchodní akademie a Středního odborného učiliště technického Chotěboř
termín: 31. 1. 2016
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2015-88.doc

89. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na projekt EDU.ECO.NET
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2254/36/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
   • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MMR v rámci Operačního programu Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007-2013 ve výši 35 341,40 Kč určenou pro Vysočinu Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace, na realizaci projektu M00201 EDU.ECO.NET - Síť pro společný hospodářský a pracovní prostor Rakousko-Česko;
   • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz pro Vysočinu Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace, IČO 75140349, o částku 35 341,40 Kč na realizaci projektu M00201 EDU.ECO.NET - Síť pro společný hospodářský a pracovní prostor Rakousko-Česko.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: prosinec 2015
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2015-89.doc

90. Projektové záměry příspěvkových organizací
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, informoval radu kraje o předloženém návrhu realizace projektových záměrů uvedených příspěvkových organizací. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2255/36/2015/RK
Rada kraje
souhlasí
s realizací projektových záměrů příspěvkových organizací:
   • Vysočina Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace dle materiálu RK-36-2015-90, př. 1;
   • Střední průmyslová škola Třebíč dle materiálu RK-36-2015-90, př. 2;
   • Střední škola stavební Jihlava dle materiálu RK-36-2015-90, př. 3.
odpovědnost: OŠMS
termín: 30. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2015-90.doc, RK-36-2015-90, př. 1, RK-36-2015-90, př. 2, RK-36-2015-90, př. 3, RK-36-2015-90, př. 4

91. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu - změna závazných ukazatelů - Střední škola průmyslová, technická a automobilní Jihlava
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2256/36/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
Střední škole průmyslové, technické a automobilní Jihlava, IČO 60545992 zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz o částku 6 000 Kč při současném snížení závazného ukazatele Investiční příspěvek o částku 6 000 Kč na realizaci projektu Postav si své auto.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický, ředitel Střední školy průmyslové, technické a automobilní Jihlava
termín: prosinec 2015
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2015-91.doc, RK-36-2015-91, př. 1

92. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu - změna závazných ukazatelů - zajištění péče o děti vyžadující okamžitou pomoc (ZDVOP) - dofinancování
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s předloženým návrhem dofinancování zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2257/36/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
   • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu spočívající ve zvýšení § 3133 Dětské domovy o částku 604 000 Kč při současném snížení § 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání o částku 604 000 Kč;
   • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz Dětskému domovu, Nová Ves u Chotěboře 1, IČO 70155861 o částku 283 000 Kč na dofinancování ZDVOP dle materiálu RK-36-2015-92;
   • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz Dětskému domovu, Senožaty 199, IČO 70844330 o částku 321 000 Kč na dofinancování ZDVOP dle materiálu RK-36-2015-92.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický, ředitelky PO zařazených do systému ZDVOP
termín: 31. prosince 2015
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2015-92.doc, RK-36-2015-92, př. 1, RK-36-2015-92, př. 2

93. Poskytnutí dotace z kapitoly Školství, mládeže a sportu na činnost regionální fotbalové Akademie Kraje Vysočina
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, informoval radu kraje o návrhu poskytnutí dotace z rozpočtu kraje Nadačnímu fondu regionální fotbalové Akademie Kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2258/36/2015/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
   • rozhodnout poskytnout dotaci z rozpočtu kraje na rok 2016, z kapitoly Školství, mládeže a sportu ve výši 1 100 000 Kč Nadačnímu fondu regionální fotbalové Akademie Kraje Vysočina se sídlem Mrštíkova 1176/1, 586 01 Jihlava IČO: 04417909;
   • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-36-2015-93, př. 1.
odpovědnost: OŠMS, OE
termín: 30. 6. 2016
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2015-93.doc, RK-36-2015-93, př. 1

94. Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování stipendia pro studium na zahraničních středních školách v partnerských regionech
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení výše uvedená Pravidla Rady Kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2259/36/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování stipendia pro studium na zahraničních středních školách v partnerských regionech.
odpovědnost: OŠMS
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2015-94.doc, RK-36-2015-94, př. 1, RK-36-2015-94, př. 2, RK-36-2015-94, př. 3

95. Schválení nového dotačního titulu - Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na pořádání technických, přírodovědných a řemeslných volnočasových aktivit pro děti a mládež
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s návrhem Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na pořádání technických, přírodovědných a řemeslných volnočasových aktivit pro děti a mládež. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2260/36/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
o zapojení Kraje Vysočina do dotačního programu MŠMT Naplňování Koncepce podpory mládeže na krajské úrovni;
schvaluje
Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na pořádání technických, přírodovědných a řemeslných volnočasových aktivit pro děti a mládež dle materiálu RK-36-2015-95, př. 2;
ukládá
OŠMS odeslat na MŠMT žádost Kraje Vysočina do dotačního programu MŠMT Naplňování Koncepce podpory mládeže na krajské úrovni dle materiálu RK-36-2015-95, př. 4.
odpovědnost: OŠMS
termín: 9. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2015-95.doc, RK-36-2015-95, př. 1, RK-36-2015-95, př. 2, RK-36-2015-95, př. 3, RK-36-2015-95, př. 4

100. Rozprava členů rady
Bez rozsáhlejší diskuze.


J. Běhounek ukončil zasedání rady kraje č. 36/2015 s tím, že další zasedání se bude konat dne 8. 12. 2015, v 8:00 hod.
MUDr. Jiří Běhounek
hejtman Kraje Vysočina


Ověřovatelé zápisu:

Ing. Vladimír Novotný               ……...……………………………………


Ing. Bc. Martin Hyský               …..………………………………….……


Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 36/2015 dne 1. 12. 2015.
Zapsala: P. Pospíchalová, dne 2. 12. 2015 (zápis pořízen na základě záznamu).
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz