Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 36/2005 - 15.11.2005

ČísloNázev
01Pozvánka
02Informace o uzavření dodatků ke smlouvám o dílo na veřejné zakázky
03Nabytí spoluvlastnického podílu pozemku v k. ú. a obci Chotěboř
04Prodej nemovitostí v k. ú. a obci Štěměchy
05Nabídka bezplatného převodu pozemku v k. ú. Mostiště u Velkého Meziříčí a obci Velké Meziříčí
06Zdravotnická záchranná služba kraje Vysočina - vymezení nemovitého majetku předaného do správy
07Prodej bytové jednotky v obci Jihlava
08Darování nemovitostí v k. ú. a obci Pacov
09Dotace městu Počátky
10Dotace městu Náměšť nad Oslavou
11Svěření pozemků a vyjmutí pozemků v k.ú. Zvole nad Pernštejnem do správy a ze správy SÚS Žďár nad Sázavou
12Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
13Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - k. ú. a obec Třebíč
14Smlouvy uzavírané příspěvkovými organizacemi zřizovanými krajem Vysočina
15Darování nemovitostí v k. ú. Nový Jimramov a obci Nový Jimramov
16Veřejné osvětlení komunikace M. Curieových Třebíč
17Změny ve školském rejstříku
18Stanovení platu ředitelů škol a školských zařízení
19Změna ve Zřizovací listině příspěvkové organizace Pedagogicko - psychologická poradna, Žďár nad Sázavou, Veselská 35
20Změna zástupce Kraje Vysočina ve Výboru Regionálního rozvoje pro Region soudržnosti NUTS II Jihovýchod
21Změna zástupce Kraje Vysočina v Regionální radě Regionu soudržnosti NUTS II Jihovýchod
22Změna zástupce Kraje Vysočina v Monitorovacím výboru SROP
23Jmenování člena Škodní a likvidační skupiny
24Poskytnutí měsíční odměny podle § 50 odst. 5 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů panu Ing. Františku Dohnalovi
25Zásady zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování účelových dotací z rozpočtu kraje Vysočina v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny pro rok 2006
26Návrh na provedení rozpočtového opatření - poskytnutí finanční podpory nositelům projektů nadregionálních cyklotras
27Návrh na rozdělení zůstatku v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny 2005
28Žádost obce Žirov o finanční pomoc po povodních v roce 2005
29Rozdělení státní účelové dotace obcím na jednotky SDH obcí za rok 2005
30Finanční příspěvky na hospodaření v lesích z rozpočtu kraje Vysočina
31Poskytnutí dotace ze zvláštního účtu kraje Vysočina na předsanační práce u skládky průmyslových odpadů v k.ú. Nový Rychnov
32Příslib poskytnutí dotace ze zvláštního účtu kraje Vysočina Městu Humpolec na 1. etapu sanace staré ekologické zátěže bývalého závodu Humpoleckých strojíren
33Návrh na poskytnutí finanční dotace
34Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace - žádost o poskytnutí ručení za kontokorentní úvěr
35Vyjádření k výstavbě Domova důchodců v Pelhřimově
36Návrh na úpravu investičního plánu na rok 2005 u Domova důchodců Mitrov, příspěvkové organizace
37Návrh na úpravu investičního plánu na rok 2005 u Domova důchodců Třebíč Koutkova, příspěvkové organizace
38Návrh systému dotování investic nestátních neziskových organizací v sociálních službách
40Žádost o finanční podporu rozvojové aktivity SK Nové Město na Moravě
41Nájem kanceláří v Bruselu
42Stanovisko k podnětu skupiny členů Zastupitelstva kraje Vysočina na pozastavení výkonu usnesení Rady kraje Vysočina a Zastupitelstva kraje Vysočina
43Zpráva o čerpání rozpočtu kraje v období leden - říjen 2005
44Návrh na provedení rozpočtového opatření, zrušení usnesení
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz