Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 29/2007 - 16.10.2007

ČísloNázev
01Pozvánka
02Stanovení počtu zaměstnanců kraje
03Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
04Darování pozemků v k. ú. Podklášteří a obci Třebíč
05Návrh na zařazení nové akce do kapitoly Nemovitý majetek
06Prodej bytové jednotky v obci a k. ú. Nové Město na Moravě
07Prodej pozemku v k. ú. Týmova Ves a obci Lukavec
08Smlouvy opravňující investora provést stavbu
09Změna usnesení 1795/37/2006/RK
10Prodej pozemku v k. ú. a obci Pelhřimov
11Dodatečné služby na akci "Úspora energií v objektech kraje Vysočina"
12Kácení stromů v areálu bývalých Kasáren Otakara Jaroše
13FOND VYSOČINY - grantový program "Regionální kultura VII."
14Návrh na rozpočtové opatření - Cena pro nejlepší český dokumentární film Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Jihlava 2007 (poskytnutí věcného daru)
15Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytnutí dotací na opravu a údržbu válečných hrobů a pietních míst vztahujících se k událostem 1. světové války u příležitosti 90. výročí jejího ukončení v roce 2008 a k činnosti československých legií
16Návrh na provedení rozpočtového opatření na rok 2007 - poskytnutí finanční dotace pořadateli národní přehlídky "Divadelní Třebíč 2007" a krajské postupové přehlídky "Třešťské divadelní jaro 2007"
17Návrh na úpravu investičního plánu pro rok 2007 u Krajské knihovny Vysočiny
18Dodatečné stavební práce na akci "Rekonstrukce silnice II/150 Pavlíkov - Vilémovice"
19Uzavření dodatku smlouvy o dílo č. 1 - akce: III/03821 Havlíčkův Brod, Lidická - Havířská, II. stavba
20Veřejná zakázka malého rozsahu na služby "II/152 Jaroměřice n. R. - Hrotovice - hr. kraje, 1. stavba"
21Veřejná zakázka "Zpracování studií proveditelnosti na projekty silniční infrastruktury kraje Vysočina předkládaných jako příloha žádosti o podporu do Regionálního operačního programu Jihovýchod"
22Partnerství kraje Vysočina v projektu Nord-Süd-Straßenverbindung Waldviertel - Vysocina, Teil 2, Verkehrsuntersuchung
23Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
24Delegování zástupce zřizovatele do komise pro posouzení a hodnocení nabídek - Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
25Návrh na provedení rozpočtového opatření - "Záchrana drobných živočichů na silnici III/38815 okolo Vírské nádrže" pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny.
26Rozpočtové opatření - příjem dotace GS SROP 3.2
27Dodatek Smlouvy o poskytnutí podpory na realizaci akci "Poskytování kvalitního ubytování, stravování a služeb lázeňského typu pod "jednou střechou" tuzemským a zahraničním turistům" v rámci grantového schématu Podpora regionální a místní infrastruktury ce
28Dodatek Smlouvy o poskytnutí podpory na realizaci akce "Polensko - vítejte u nás" v rámci grantového schématu Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu v kraji Vysočina
29Dohoda o spolupráci Řídícího orgánu a Zprostředkujícího subjektu při zabezpečení realizace Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
30Schválení nabytí peněz ve formě dotace po realizaci projektu "Realizace informační kampaně pro iniciativu společenství INTERREG IIIA Česká republika - Rakousko v kraji Vysočina" v rámci iniciativy INTERREG IIIA Česká republika - Rakousko
31Organizace cestovního ruchu - zřízení příspěvkové organizace
32Informace z Domova pro seniory Mitrov, příspěvkové organizace
33Návrh na provedení rozpočtového opatření -dotace ze státního rozpočtu na výplatu státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc a schválení výplaty příspěvku na účet Dětského centra Jihlava
34Výzva č. 1/2007 - včelařství k Zásadám Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na podporu zemědělství v kraji Vysočina pro období 2007-2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití ( dále jen "Zásady")
35Strategie ochrany krajiny v kraji Vysočina - ochrana krajinného rázu
36Dětský domov, Hrotovice, Sokolská 362 - vzdání se funkce ředitele
37Odvolání ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných krajem
38Návrh na úpravu finančního plánu Domova mládeže a Školní jídelny Jihlava
39Stanovení platu
40Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - souhlas s uzavřením smlouvy o nájmu nebytových prostor, úprava schváleného rozpočtu a změna závazného ukazatele u Domu dětí a mládeže, Žďár nad Sázavou
41Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace pro sportovní gymnázium
42Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2007
43Dlouhodobý plán kraje Vysočina na podporu rozvoje talentů
44Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dofinancování evropských projektů
45Oprava usnesení rady kraje z materiálu RK-27-2007-50
46Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na pořádání postupových soutěží a přehlídek pro děti a mládež
47Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - souhlas s uzavřením smlouvy o nájmu atletického stadionu Tělovýchovné jednoty Nové Město na Moravě , úprava schváleného rozpočtu a změna závazného ukazatele u Střední odborn
48Návrh na prodloužení termínu čerpání dotace na akci "Dostavba kuželny Pelhřimov"
49Pravidla Rady kraje Vysočina pro přidělování příspěvků na účast na mistrovství ČR, Evropy a světa ve sportovních disciplínách
50Fond Vysočiny - grantový program Volný čas 2008
51Pravidla Rady kraje Vysočina pro přijímání a vyřizování stížností
52Pravidla Rady kraje Vysočina pro přijímání a vyřizování peticí
53Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - návrh na rozdělení rezervy dle Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování příspěvku obcím kraje Vysočina na požární ochranu na rok 2007 - Příspěvek na akceschopnost Jedn
54Den krajů
55Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - poskytnutí finančního daru
56Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na pořádání plaveckých závodů AXIS CUP 2007
57Konzultační a koordinační služby v oblasti zadávání veřejných zakázek na telekomunikace, smlouva o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání
58Smlouva o výpůjčce s Úřadem regionální rady
59Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na pořádání akce Biojarmark
60Kontrola v Nemocnici Třebíč, příspěvkové organizaci, v rámci výkonu zřizovatelské funkce kraje Vysočina
61Bloková výjimka XR 43/2007 - Podpora investic v souvislosti se zpracováním a uváděním zemědělských produktů na trh
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz