Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis rady 29/2007

zápis rk
Zápis ze zasedání rady kraje č. 29/2007, které se konalo dne 16. 10. 2007 v zasedací místnosti Rady kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 28/2007
Přítomno 8 členů rady viz prezenční listina ze dne 16. 10. 2007.
Zasedání rady kraje zahájil hejtman M. Vystrčil a omluvil nepřítomnost M. Matějkové.
Radě kraje byly předloženy návrhy na zařazení následujících bodů do navrženého programu jednání:
60. Kontrola v Nemocnici Třebíč, příspěvkové organizaci, v rámci výkonu zřizovatelské funkce kraje Vysočina
61. Bloková výjimka XR 43/2007 - Podpora investic v souvislosti se zpracováním a uváděním zemědělských produktů na trh
Rada kraje návrhy akceptovala a přijala upravený program jednání:
 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 28/2007
 2. Stanovení počtu zaměstnanců kraje
 3. Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
 4. Darování pozemků v k. ú. Podklášteří a obci Třebíč
 5. Návrh na zařazení nové akce do kapitoly Nemovitý majetek
 6. Prodej bytové jednotky v obci a k. ú. Nové Město na Moravě
 7. Prodej pozemku v k. ú. Týmova Ves a obci Lukavec
 8. Smlouvy opravňující investora provést stavbu
 9. Změna usnesení 1795/37/2006/RK
 10. Prodej pozemku v k. ú. a obci Pelhřimov
 11. Dodatečné služby na akci "Úspora energií v objektech kraje Vysočina"
 12. Kácení stromů v areálu bývalých Kasáren Otakara Jaroše
 13. FOND VYSOČINY - grantový program "Regionální kultura VII."
 14. Návrh na rozpočtové opatření - Cena pro nejlepší český dokumentární film Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Jihlava 2007 (poskytnutí věcného daru)
 15. Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytnutí dotací na opravu a údržbu válečných hrobů a pietních míst vztahujících se k událostem 1. světové války u příležitosti 90. výročí jejího ukončení v roce 2008 a k činnosti československých legií
 16. Návrh na provedení rozpočtového opatření na rok 2007 - poskytnutí finanční dotace pořadateli národní přehlídky "Divadelní Třebíč 2007" a krajské postupové přehlídky "Třešťské divadelní jaro 2007"
 17. Návrh na úpravu investičního plánu pro rok 2007 u Krajské knihovny Vysočiny
 18. Dodatečné stavební práce na akci "Rekonstrukce silnice II/150 Pavlíkov - Vilémovice"
 19. Uzavření dodatku smlouvy o dílo č. 1 - akce: III/03821 Havlíčkův Brod, Lidická - Havířská, II. stavba
 20. Veřejná zakázka malého rozsahu na služby "II/152 Jaroměřice n. R. - Hrotovice - hr. kraje, 1. stavba"
 21. Veřejná zakázka "Zpracování studií proveditelnosti na projekty silniční infrastruktury kraje Vysočina předkládaných jako příloha žádosti o podporu do Regionálního operačního programu Jihovýchod"
 22. Partnerství kraje Vysočina v projektu Nord-Süd-Straßenverbindung Waldviertel - Vysocina, Teil 2, Verkehrsuntersuchung
 23. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
 24. Delegování zástupce zřizovatele do komise pro posouzení a hodnocení nabídek - Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
 25. Návrh na provedení rozpočtového opatření - "Záchrana drobných živočichů na silnici III/38815 okolo Vírské nádrže" pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny.
 26. Rozpočtové opatření - příjem dotace GS SROP 3.2
 27. Dodatek Smlouvy o poskytnutí podpory na realizaci akci "Poskytování kvalitního ubytování, stravování a služeb lázeňského typu pod "jednou střechou" tuzemským a zahraničním turistům" v rámci grantového schématu Podpora regionální a místní infrastruktury ce
 28. Dodatek Smlouvy o poskytnutí podpory na realizaci akce "Polensko - vítejte u nás" v rámci grantového schématu Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu v kraji Vysočina
 29. Dohoda o spolupráci Řídícího orgánu a Zprostředkujícího subjektu při zabezpečení realizace Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 30. Schválení nabytí peněz ve formě dotace po realizaci projektu "Realizace informační kampaně pro iniciativu společenství INTERREG IIIA Česká republika - Rakousko v kraji Vysočina" v rámci iniciativy INTERREG IIIA Česká republika - Rakousko
 31. Organizace cestovního ruchu - zřízení příspěvkové organizace
 32. Informace z Domova pro seniory Mitrov, příspěvkové organizace
 33. Návrh na provedení rozpočtového opatření -dotace ze státního rozpočtu na výplatu státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc a schválení výplaty příspěvku na účet Dětského centra Jihlava
 34. Výzva č. 1/2007 - včelařství k Zásadám Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na podporu zemědělství v kraji Vysočina pro období 2007-2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití ( dále jen "Zásady")
 35. Strategie ochrany krajiny v kraji Vysočina - ochrana krajinného rázu
 36. Dětský domov, Hrotovice, Sokolská 362 - vzdání se funkce ředitele
 37. Odvolání ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných krajem
 38. Návrh na úpravu finančního plánu Domova mládeže a Školní jídelny Jihlava
 39. Stanovení platu
 40. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - souhlas s uzavřením smlouvy o nájmu nebytových prostor, úprava schváleného rozpočtu a změna závazného ukazatele u Domu dětí a mládeže, Žďár nad Sázavou
 41. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace pro sportovní gymnázium
 42. Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2007
 43. Dlouhodobý plán kraje Vysočina na podporu rozvoje talentů
 44. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dofinancování evropských projektů
 45. Oprava usnesení rady kraje z materiálu RK-27-2007-50
 46. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na pořádání postupových soutěží a přehlídek pro děti a mládež
 47. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - souhlas s uzavřením smlouvy o nájmu atletického stadionu Tělovýchovné jednoty Nové Město na Moravě , úprava schváleného rozpočtu a změna závazného ukazatele u Střední odborn
 48. Návrh na prodloužení termínu čerpání dotace na akci "Dostavba kuželny Pelhřimov"
 49. Pravidla Rady kraje Vysočina pro přidělování příspěvků na účast na mistrovství ČR, Evropy a světa ve sportovních disciplínách
 50. Fond Vysočiny - grantový program Volný čas 2008
 51. Pravidla Rady kraje Vysočina pro přijímání a vyřizování stížností
 52. Pravidla Rady kraje Vysočina pro přijímání a vyřizování peticí
 53. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - návrh na rozdělení rezervy dle Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování příspěvku obcím kraje Vysočina na požární ochranu na rok 2007 - Příspěvek na akceschopnost Jedn
 54. Den krajů
 55. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - poskytnutí finančního daru
 56. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na pořádání plaveckých závodů AXIS CUP 2007
 57. Konzultační a koordinační služby v oblasti zadávání veřejných zakázek na telekomunikace, smlouva o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání
 58. Smlouva o výpůjčce s Úřadem regionální rady
 59. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na pořádání akce Biojarmark
 60. Kontrola v Nemocnici Třebíč, příspěvkové organizaci, v rámci výkonu zřizovatelské funkce kraje Vysočina
 61. Bloková výjimka XR 43/2007 - Podpora investic v souvislosti se zpracováním a uváděním zemědělských produktů na trh
 62. Rozprava členů rady
Usnesení 1350/29/2007/RK
Rada kraje
schvaluje
upravený program jednání.
odpovědnost: rada kraje
termín: 16. 10. 2007
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zápis ze zasedání č. 28/2007 ověřen na příštím zasedání rady kraje.

02. Stanovení počtu zaměstnanců kraje
S. Zikmundová seznámila radu kraje s návrhem stanovit počet zaměstnanců kraje Vysočina k 1. 1. 2008. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1351/29/2007/RK
Rada kraje
stanoví
v souladu s ustanovení § 59 odst. 1 písm. b) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, počet zaměstnanců kraje Vysočina zařazených do Krajského úřadu kraje Vysočina k 1. 1. 2008 na 398 zaměstnanců.
odpovědnost: ředitelka KrÚ
termín: 1. 1. 2008
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2007-02.doc

59. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na pořádání akce Biojarmark
I. Rohovský předložil radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1352/29/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
v souladu s § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, poskytnout dotaci ve výši 5 tis. Kč Základní organizaci Českého svazu ochránců přírody, Věžní 1, 586 01 Jihlava, IČ: 86787039 na krytí nákladů souvisejících s pořádáním akce Biojarmark a
schvaluje
provést rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje příloha Z2 Akce podporované krajem v roce 2007 (Kulturní, společenské a sportovní akce), spočívající ve snížení této rezervy, § 6409 Ostatní činnosti j. n. o částku 5 tis. Kč a ve zvýšení § 1019 Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj, položka 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením o stejnou částku 5 tis. Kč, na krytí nákladů souvisejících s pořádáním akce Biojarmark, dle materiálu RK-29-2007-59, př. 1 a materiálu RK-29-2007-59, př. 2.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor
termín: 15. 11. 2007
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2007-59.doc, RK-29-2007-59, př. 1, RK-29-2007-59, př. 2

34. Výzva č. 1/2007 - včelařství k Zásadám Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na podporu zemědělství v kraji Vysočina pro období 2007-2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití ( dále jen "Zásady")
P. Bureš, vedoucí odboru lesního a vodního hospodářství a zemědělství, J. Merunková, pracovnice oddělení zemědělství odboru lesního a vodního hospodářství a zemědělství, informovali radu kraje o předloženém materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1353/29/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
Vyhlásit Výzvu č. 1/2007 - včelařství k "Zásadám Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na podporu zemědělství v kraji Vysočina pro období 2007-2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití" č. 13/2007 pro opatření č. 3 Podpora poskytování technické podpory v odvětví zemědělství, dle materiálu RK-29-2007-34, př. 2;
jmenuje
hodnotitelskou komisi ve složení podle materiálu RK-29-2007-34, př. 3.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství
termín: 31. 10. 2007
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2007-34.doc, RK-29-2007-34, př. 1, RK-29-2007-34, př. 2

61. Bloková výjimka XR 43/2007 - Podpora investic v souvislosti se zpracováním a uváděním zemědělských produktů na trh
P. Bureš, vedoucí odboru lesního a vodního hospodářství a zemědělství, J. Merunková, pracovnice oddělení zemědělství odboru lesního a vodního hospodářství a zemědělství, podrobněji seznámili radu kraje s uvedeným materiálem. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1354/29/2007/RK
Rada kraje
schvaluje
nové znění textu formuláře pro blokovou výjimku XR 43/2007 Podpora investic v souvislosti se zpracováním a uváděním zemědělských produktů na trh dle materiálu RK-29-2007-61, př. 3;
bere na vědomí
dopis Evropské komise dle materiálu RK-29-2007-61, př. 1;
ukládá
Krajskému úřadu kraje Vysočina Odboru lesního a vodního hospodářství a zemědělství odpověď na něj dle materiálu RK-29-2007-61, př. 4.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství
termín: 16. 10. 2007
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2007-61, RK-29-2007-61, př. 1, RK-29-2007-61, př. 2, RK-29-2007-61, př. 3, RK-29-2007-61, př. 4
03. Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
Ze zasedání se omluvil I. Rohovský. P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje ke schválení návrh na uzavření smluv o smlouvách budoucích o zřízení věcného břemene. V průběhu jednání odešla M. Černá. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1355/29/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s budoucími oprávněnými na majetku kraje Vysočina pro pozemkové parcely a za podmínek dle materiálu RK-29-2007-03, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 11. 2007
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2007-03.doc, RK-29-2007-03, př. 1

04. Darování pozemků v k. ú. Podklášteří a obci Třebíč
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, informoval radu kraje o návrhu darovat pozemky v k. ú. Podklášteří a obci Třebíč do vlastnictví města. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1356/29/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit záměr darování pozemku par. č. 573/3 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 174 m2 k. ú. Podklášteří a obci Třebíč z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Třebíč;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemek par. č. 573/3 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 174 m2 v k. ú. Podklášteří a obci Třebíč z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Třebíč.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: prosinec 2007
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2007-04.doc

05. Návrh na zařazení nové akce do kapitoly Nemovitý majetek
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s žádostí ředitelky Hotelové školy Třebíč o pomoc při řešení havarijní situace v objektu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1357/29/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
zařadit novou akci "Hotelová škola Třebíč - rekonstrukce ohřevu TUV" do přílohy M1, rozepisující položku Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství, kapitoly Nemovitý majetek, rozpočtu kraje Vysočina na rok 2007 s tím, že finanční krytí nové akce bude zajištěno změnou rozpisu rozpočtu v rámci přílohy M1.
odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický
termín: říjen 2007
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2007-05.doc

06. Prodej bytové jednotky v obci a k. ú. Nové Město na Moravě
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, upřesnil radě kraje předložený záměr prodeje bytové jednotky v Novém Městě na Moravě. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1358/29/2007/RK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 10. 2007
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2007-06.doc

07. Prodej pozemku v k. ú. Týmova Ves a obci Lukavec
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje prodat pozemek v k. ú. Týmova Ves a obci Lukavec do vlastnictví dané společnosti. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1359/29/2007/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést úplatně pozemek par. č. 460/2 - ostatní plocha, silnice o výměře 1 476 m2 v k. ú. Týmova Ves a obci Lukavec z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví společnosti Dřevozpracující družstvo, se sídlem v Lukavci č.p. 9, IČ 000 28 631 za kupní cenu ve výši 221 400 Kč.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 6. 11. 2007
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2007-07.doc

08. Smlouvy opravňující investora provést stavbu
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, podal radě kraje informace k žádosti investorů vyslovit souhlasné stanovisko se stavbou na pozemcích ve vlastnictví kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1360/29/2007/RK
Rada kraje
souhlasí
se stavbami na pozemcích dle materiálu RK-29-2007-08, př. 1;
rozhoduje
 • uzavřít nepojmenované smlouvy, prokazující právo stavebníků provést stavby na pozemcích dle materiálu RK-29-2007-08, př. 1;
 • zveřejnit záměr darování částí pozemků dle materiálu RK-29-2007-08, př. 1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem části pozemků zastavěných stavbami do vlastnictví obcí dle materiálu RK-29-2007-08, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2008
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2007-08.doc, RK-29-2007-08, př. 1

09. Změna usnesení 1795/37/2006/RK
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, zdůvodnil radě kraje úpravu návrhu usnesení 1795/37/2006/RK. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1361/29/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
změnit usnesení 1795/37/2006/RK tak, že v části "Rada kraje rozhoduje" bude v odstavci označeném písmenem c) doplněn výčet částí pozemků, které kraj Vysočina zatíží věcným břemenem spočívajícím v právu vlastníků bytových a nebytových jednotek užívat uvedené pozemky k provozu přípojek elektro, plynu a vody a dále ke vstupu oprávněných z věcného břemene a jeho dodavatelů za účelem oprav a údržby těchto sítí a to bezúplatně, o část pozemku par. č. 3051/9 v k. ú. a obci Havlíčkův Brod.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 10. 2007
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2007-09.doc

10. Prodej pozemku v k. ú. a obci Pelhřimov
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje prodat pozemek v k. ú. a obci Pelhřimov do vlastnictví žadatelů. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1362/29/2007/RK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 6. 11. 2007
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2007-10.doc

11. Dodatečné služby na akci "Úspora energií v objektech kraje Vysočina"
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, informoval radu kraje o návrhu zahájit výběrové řízení na provedení dodatečných služeb uvedené akce. V průběhu jednání odešel M. Vystrčil. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1363/29/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
provést výběrové řízení na dodatečné služby na akci "Úspora energií v objektech kraje Vysočina" formou jednacího řízení bez uveřejnění ve smyslu ustanovení § 26 odst. 3 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů dle materiálu RK-29-2007-11 př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31.10. 2007
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2007-11.doc

12. Kácení stromů v areálu bývalých Kasáren Otakara Jaroše
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje návrh vyslovit souhlasné stanovisko s kácením stromů v areálu bývalých Kasáren Otakara Jaroše. V průběhu jednání přišli M. Vystrčil, M. Černá. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1364/29/2007/RK
Rada kraje
souhlasí
s podáním žádosti o vydání rozhodnutí o pokácení 22 kusů stromů nacházejících se na pozemku par. č. 3939/1 v k. ú. Jihlava, obec Jihlava;
ukládá
odboru majetkovému zabezpečit po vydání kladného rozhodnutí o pokácení dřevin rostoucích mimo les pokácení těchto stromů prostřednictvím odborné firmy.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: listopad 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2007-12.doc

32. Informace z Domova pro seniory Mitrov, příspěvkové organizace
J. Vondráček, J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí a zdravotnictví, podali radě kraje doplňující komentář k předloženému materiálu. Projednávání se zúčastnila V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1365/29/2007/RK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví
termín: 31. 1. 2008
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2007-32.doc

33. Návrh na provedení rozpočtového opatření -dotace ze státního rozpočtu na výplatu státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc a schválení výplaty příspěvku na účet Dětského centra Jihlava
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, předložila radě kraje ke schválení uvedený návrh rozpočtového opatření. M. Vystrčil vznesl námitku k obsahu předloženého návrhu usnesení. Na základě této připomínky předkladatel požádal radu kraje o stažení materiálu z projednávání. Rada kraje požadavek akceptovala.
Zdrojové materiály: RK-29-2007-33.doc

Seznámení se situací v Nemocnici Třebíč v souvislosti se záměnou novorozenců
Rada kraje pozvala na své zasedání vedení Nemocnice Třebíč ke společnému jednání ohledně záměny novorozenců. V rámci rozsáhlé diskuse zástupci nemocnice radním podrobně komentovali první verzi zprávy o výsledcích vnitřního šetření v Nemocnici Třebíč ustavené v souvislosti se vznikem podezření na záměnu novorozenců. Sdělili například jakým způsobem je vedena zdravotnická dokumentace, vysvětlili důvody záměny novorozenců vč. podrobné rekapitulace celého případu. Radní si po seznámení s celou situací vyžádali vypracování podrobnější verze zprávy o vnitřním šetření nemocnice a jeho výsledcích (do pondělí 22. 10. 2007) a zároveň rozhodli, že v rámci projednávání tohoto tématu na následujícím jednání Rady kraje bude nabídnuta možnost účasti i všem zastupitelům kraje, kteří nejsou členy RK. Jednání se zúčastnila také V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví.

60. Kontrola v Nemocnici Třebíč, příspěvkové organizaci, v rámci výkonu zřizovatelské funkce kraje Vysočina
Na zasedání se dostavil I. Rohovský, omluvil se J. Vondráček. V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, sdělila radě kraje doplňující detaily k předloženému materiálu. Závěrem diskuse rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1366/29/2007/RK
Rada kraje
pověřuje
krajský úřad provedením kontroly v Nemocnici Třebíč, příspěvkové organizaci, v rámci výkonu své zřizovatelské funkce.
odpovědnost: krajský úřad
termín: 16. 10. 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2007-60

Dále v rámci projednávané bodu rada kraje podrobněji hovořila o možnosti poskytnout rodinám finanční pomoc. Závěrem diskuse přijala návrh usnesení.
Usnesení 1367/29/2007/RK
Rada kraje
pověřuje
hejtmana kraje Vysočina, Miloše Vystrčila, jednáním s rodinami postiženými důsledky záměny novorozenců v Nemocnici Třebíč jednáním o možnosti poskytnutí finanční pomoci.
odpovědnost: hejtman kraje
termín: 16. 10. 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

13. FOND VYSOČINY - grantový program "Regionální kultura VII."
O. Čermáková, vedoucí oddělení památkové péče odboru kultury a památkové péče, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit grantový program na podporu kulturních akcí v oblasti neprofesionálního umění. Projednávání se zúčastnily I. Schallnerová, vedoucí oddělení kultury odboru kultury a památkové péče, M. Janíčková, pracovnice oddělení kultury odboru kultury a památkové péče. V průběhu jednání odešla M. Černá. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1368/29/2007/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje vyhlásit grantový program REGIONÁLNÍ KULTURA VII. na podporu kulturních akcí v oblasti neprofesionálního umění dle materiálu RK-29-2007-13, př. 1.
odpovědnost: OKPP
termín: 6. 11. 2007
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2007-13.doc, RK-29-2007-13, př. 1

14. Návrh na rozpočtové opatření - Cena pro nejlepší český dokumentární film Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Jihlava 2007 (poskytnutí věcného daru)
I. Schallnerová, vedoucí oddělení kultury odboru kultury a památkové péče, seznámila radu kraje s návrhem poskytnout věcný dar režisérovi, který obdrží cenu pro nejlepší český dokumentární film. Projednávání se zúčastnily O. Čermáková, vedoucí oddělení památkové péče odboru kultury a památkové péče, M. Janíčková, pracovnice oddělení kultury odboru kultury a památkové péče. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1369/29/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
v souladu s § 59 odst. 2 písm. f) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, poskytnout věcný dar v hodnotě 50 tis. Kč režisérovi filmu, který obdrží Cenu pro nejlepší český dokumentární film udílenou pod záštitou kraje Vysočina v rámci Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Jihlava 2007 dle vzoru darovací smlouvy uvedené v materiálu RK-29-2007-14, př. 1 a
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout v souladu s § 36 odst. 1 písm. b) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, poskytnout finanční dar ve výši 150 tis.Kč režisérovi filmu, který obdrží Cenu pro nejlepší český dokumentární film udílenou pod záštitou kraje Vysočina v rámci Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Jihlava 2007 dle vzoru darovací smlouvy uvedené v materiálu RK-29-2007-14, př. 2.
odpovědnost: odbor kultury a památkové péče
termín: 6. 11. 2007
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2007-14.doc, RK-29-2007-14, př. 1, RK-29-2007-14, př. 2

15. Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytnutí dotací na opravu a údržbu válečných hrobů a pietních míst vztahujících se k událostem 1. světové války u příležitosti 90. výročí jejího ukončení v roce 2008 a k činnosti československých legií
O. Čermáková, vedoucí oddělení památkové péče odboru kultury a památkové péče, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit výše uvedený návrh Zásad. Projednávání se zúčastnily I. Schallnerová, vedoucí oddělení kultury odboru kultury a památkové péče, M. Janíčková, pracovnice oddělení kultury odboru kultury a památkové péče. V průběhu jednání přišla M. Černá. Závěrem diskuse rada kraje doporučila předkladateli zjistit možnosti zveřejnění seznamu válečných hrobů na webových stránkách kraje a přijala upravený návrh usnesení. Předkladatel doporučení rady kraje akceptoval.
Usnesení 1370/29/2007/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit "Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytnutí dotací na opravu a údržbu válečných hrobů a pietních míst vztahujících se k událostem 1. světové války u příležitosti 90. výročí jejího ukončení v roce 2008 a k činnosti československých legií" dle materiálu RK-29-2007-15, př. 1upr1.
odpovědnost: odbor kultury a památkové péče
termín: 6. 11. 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2007-15.doc, RK-29-2007-15, př. 1

16. Návrh na provedení rozpočtového opatření na rok 2007 - poskytnutí finanční dotace pořadateli národní přehlídky "Divadelní Třebíč 2007" a krajské postupové přehlídky "Třešťské divadelní jaro 2007"
I. Schallnerová, vedoucí oddělení kultury odboru kultury a památkové péče, předložila radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření. Projednávání se zúčastnily O. Čermáková, vedoucí oddělení památkové péče odboru kultury a památkové péče, M. Janíčková, pracovnice oddělení kultury odboru kultury a památkové péče. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1371/29/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotaci pro KVIZ - Kulturní, vzdělávací a informační zařízení Třebíč (příspěvkovou organizaci), Karlovo náměstí 47, 674 01 TŘEBÍČ, IČ 440 65 566, ve výši 60.000 Kč na částečnou úhradu nákladů spojených s pořádáním národní přehlídky "Divadelní Třebíč 2007";
 • poskytnout dotaci Městskému kulturnímu středisku Třešť (příspěvkové organizaci), Fialková 1/8, 589 01 Třešť, IČ 473 66 745, ve výši 20.000 Kč na částečnou úhradu nákladů spojených s pořádáním krajské přehlídky "Třešťské divadelní jaro 2007";
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Kultura, § 3319-Ostatní záležitosti kultury snížení položky 5901-Nespecifikované rezervy o částku 80 tis. Kč při současném zvýšení položky 5321-Neinvestiční transfery obcím o částku 80 tis. Kč na poskytnutí dotace pro KVIZ - Kulturní, vzdělávací a informační zařízení Třebíč (60 tis. Kč) na částečnou úhradu nákladů spojených s pořádáním národní přehlídky "Divadelní Třebíč 2007" a pro Městské kulturní středisko Třešť (20 tis. Kč) na částečnou úhradu nákladů spojených s pořádáním krajské přehlídky "Třešťské divadelní jaro 2007".
odpovědnost: odbor kultury a památkové péče, odbor ekonomický
termín: 31. 10. 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2007-16.doc

17. Návrh na úpravu investičního plánu pro rok 2007 u Krajské knihovny Vysočiny
I. Schallnerová, vedoucí oddělení kultury odboru kultury a památkové péče, zdůvodnila radě kraje úpravu návrhu investičního plánu dané příspěvkové organizace. Projednávání se zúčastnily O. Čermáková, vedoucí oddělení památkové péče odboru kultury a památkové péče, M. Janíčková, pracovnice oddělení kultury odboru kultury a památkové péče. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1372/29/2007/RK
Rada kraje
schvaluje
 • změnu účelu investiční dotace z rozpočtu kraje u Krajské knihovny Vysočiny pro rok 2007 dle materiálu RK-29-2007-17, př. 1;
 • změnu investičního plánu pro rok 2007 u Krajské knihovny Vysočiny dle materiálu RK-29-2007-17, př. 1.
odpovědnost: odbor kultury a památkové péče, odbor ekonomický, ředitelka Krajské knihovny Vysočiny
termín: 31. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2007-17.doc, RK-29-2007-17, př. 1

18. Dodatečné stavební práce na akci "Rekonstrukce silnice II/150 Pavlíkov - Vilémovice"
L. Staněk, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, informoval radu kraje o návrhu provést výběrové řízení na stavební práce uvedené akce. Projednávání se zúčastnili H. Strnadová, vedoucí oddělení investičního odboru dopravy a silničního hospodářství, V. Zikán, referent oddělení projektového řízení odboru dopravy a silničního hospodářství. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1373/29/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
provést výběrové řízení na dodatečné stavební práce na akci "Rekonstrukce silnice II/150 Pavlíkov - Vilémovice" formou jednacího řízení bez uveřejnění.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 15. 11. 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2007-18.doc, RK-29-2007-18, př. 1

19. Uzavření dodatku smlouvy o dílo č. 1 - akce: III/03821 Havlíčkův Brod, Lidická - Havířská, II. stavba
L. Staněk, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, informoval radu kraje o návrhu uzavřít dodatek smlouvy o dílo. Projednávání se zúčastnili H. Strnadová, vedoucí oddělení investičního odboru dopravy a silničního hospodářství, V. Zikán, referent oddělení projektového řízení odboru dopravy a silničního hospodářství. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1374/29/2007/RK
Rada kraje
bere na vědomí
uzavření Dodatku smlouvy o dílo č. 1 akce "III/03821 Havlíčkův Brod, Lidická - Havířská, II. stavba" a smlouvy o dílo "III/03821 Havlíčkův Brod, Lidická - Havířská, II. stavba - úprava okružní křižovatky pro průjezd nadměrných nákladů" s dodavatelem Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a. s., Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův Brod.
odpovědnost: odbor dopravy a SH
termín: 31. 10. 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2007-19.doc, RK-29-2007-19, př. 1

20. Veřejná zakázka malého rozsahu na služby "II/152 Jaroměřice n. R. - Hrotovice - hr. kraje, 1. stavba"
L. Staněk, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, seznámil radu kraje s výsledky hodnocení níže uvedené zakázky, která byla rozhodnutím hejtmana kraje zadána vybranému uchazeči. Projednávání se zúčastnili H. Strnadová, vedoucí oddělení investičního odboru dopravy a silničního hospodářství, V. Zikán, referent oddělení projektového řízení odboru dopravy a silničního hospodářství. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1375/29/2007/RK
Rada kraje
bere na vědomí
rozhodnutí Miloše Vystrčila, hejtmana kraje, o zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby na zpracování projektové dokumentace pro stavbu silnice "II/152 Jaroměřice n. R. - Hrotovice - hr. kraje, 1. stavba", dodavateli Dopravoprojekt Ostrava spol. s r. o., se sídlem Masarykovo nám. 5/5, Ostrava.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 16. 10. 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2007-20.doc

21. Veřejná zakázka "Zpracování studií proveditelnosti na projekty silniční infrastruktury kraje Vysočina předkládaných jako příloha žádosti o podporu do Regionálního operačního programu Jihovýchod"
L. Staněk, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, seznámil radu kraje s výsledky hodnocení níže uvedené zakázky, která byla rozhodnutím náměstka hejtmana zadána vybranému uchazeči. Projednávání se zúčastnili H. Strnadová, vedoucí oddělení investičního odboru dopravy a silničního hospodářství, V. Zikán, referent oddělení projektového řízení odboru dopravy a silničního hospodářství. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1376/29/2007/RK
Rada kraje
bere na vědomí
rozhodnutí Václava Kodeta, náměstka hejtmana, o zadání veřejné zakázky malého rozsahu "Zpracování studií proveditelnosti na projekty silniční infrastruktury kraje Vysočina předkládaných jako příloha žádosti o podporu do Regionálního operačního programu Jihovýchod" dodavateli Eurovision, s. r. o., Husova 6, 602 00 Brno, IČ:276 91 845.
odpovědnost: ODSH
termín: 16. 10. 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2007-21.doc

22. Partnerství kraje Vysočina v projektu Nord-Süd-Straßenverbindung Waldviertel - Vysocina, Teil 2, Verkehrsuntersuchung
L. Staněk, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložil radě kraje ke schválení účast kraje Vysočina jako partnera daného projektu. Projednávání se zúčastnili H. Strnadová, vedoucí oddělení investičního odboru dopravy a silničního hospodářství, V. Zikán, referent oddělení projektového řízení odboru dopravy a silničního hospodářství. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1377/29/2007/RK
Rada kraje
schvaluje
účast kraje Vysočina jako partnera v projektu "Nord-Süd-Straßenverbindung Waldviertel - Vysocina, Teil 2, Verkehrsuntersuchung" za podmínek stanovených v materiálu RK-29-2007-22, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 31. 10. 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2007-22.doc, RK-29-2007-22, př. 1, RK-29-2007-22, př. 2

23. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
L. Staněk, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložil radě kraje návrh na vyslovení souhlasného stanoviska s vyřazením nepotřebného majetku uvedené příspěvkové organizace. Projednávání se zúčastnili H. Strnadová, vedoucí oddělení investičního odboru dopravy a silničního hospodářství, V. Zikán, referent oddělení projektového řízení odboru dopravy a silničního hospodářství. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1378/29/2007/RK
Rada kraje
souhlasí
s vyřazením a prodejem přebytečného a neupotřebitelného hmotného majetku dle návrhu Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, za cenu v místě a čase obvyklou a s likvidací přebytečného a neupotřebitelného majetku dle materiálu RK-29-2007-23.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství, ředitel Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
termín: do 31. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2007-23.doc

24. Delegování zástupce zřizovatele do komise pro posouzení a hodnocení nabídek - Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
L. Staněk, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, požádal radu kraje o doplnění zástupců zřizovatele a jejich náhradníků do komise pro posouzení a hodnocení nabídek uvedených veřejných zakázek. Projednávání se zúčastnili H. Strnadová, vedoucí oddělení investičního odboru dopravy a silničního hospodářství, V. Zikán, referent oddělení projektového řízení odboru dopravy a silničního hospodářství. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1379/29/2007/RK
Rada kraje
deleguje
pana Iva Rohovského a zástupce politického klubu KSČM a Ing. Ivanu Ševecovou, pracovnici odboru dopravy a silničního hospodářství, jako zástupce zřizovatele, a pana Ing. Vladislava Nechvátala a zástupce politického klubu KSČM a Ing. Václava Zikána, pracovníka odboru dopravy a silničního hospodářství jako náhradníky za zástupce zřizovatele do komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek na "Dodávku kameniva pro zimní údržbu vozovek" a na "Dodávku drtí určených k posypu vozovek na okrese Jihlava v roce 2007/2008", která se uskuteční dne 24. 10. 2007.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 19.10. 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2007-24.doc

25. Návrh na provedení rozpočtového opatření - "Záchrana drobných živočichů na silnici III/38815 okolo Vírské nádrže" pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny.
L. Staněk, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložil radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření. Projednávání se zúčastnili H. Strnadová, vedoucí oddělení investičního odboru dopravy a silničního hospodářství, V. Zikán, referent oddělení projektového řízení odboru dopravy a silničního hospodářství. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1380/29/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout neinvestiční dotaci ve výši 227 500,- Kč Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci, IČ 0090450 k zajištění ochrany ohrožených živočichů na silnici III/38815 u Vírské přehrady;
schvaluje
 • v rámci výdajové části rozpočtu kraje zvýšení kapitoly Doprava, § 2212 Silnice, položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 227 500,- Kč s určením pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti j. n., položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o stejnou částku 227 500,- Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele příspěvku na provoz u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace o částku 227 500,- Kč na úhradu nákladů spojených se zabezpečením ochrany ohrožených živočichů u Vírské nádrže na silnici III/38815.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství, odbor ekonomický a ředitel KSÚSV
termín: 30. 11. 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2007-25.doc, RK-29-2007-25, př. 1

26. Rozpočtové opatření - příjem dotace GS SROP 3.2
T. Čihák, pověřen řízením odboru regionálního rozvoje, předložit radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření. Projednávání se zúčastnily V. Kotrbová, vedoucí oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků ES odboru regionálního rozvoje, J. Hadravová, vedoucí oddělení grantových programů odboru regionálního rozvoje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1381/29/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • nabýt peníze ve formě účelové dotace z Ministerstva pro místní rozvoj ČR (prostřednictvím centrálního účtu Ministerstva financí ČR) ve výši 5 784 932,- Kč na zvláštní bankovní účet grantového schématu (236 67);
 • zvýšit příjmy (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdaje (ORJ 9000, § 4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti) rozpočtu zvláštního účtu Sociální integrace o účelové dotace z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 5 784 932,- Kč;
odpovědnost: ORR, EO
termín: 30. 10. 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2007-26.doc, RK-29-2007-26, př. 1

27. Dodatek Smlouvy o poskytnutí podpory na realizaci akci "Poskytování kvalitního ubytování, stravování a služeb lázeňského typu pod "jednou střechou" tuzemským a zahraničním turistům" v rámci grantového schématu Podpora regionální a místní infrastruktury cestovního ruchu v kraji Vysočina
T. Čihák, pověřen řízením odboru regionálního rozvoje, informoval radu kraje o návrhu uzavřít dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí podpory na realizaci dané akce. Projednávání se zúčastnily V. Kotrbová, vedoucí oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků ES odboru regionálního rozvoje, J. Hadravová, vedoucí oddělení grantových programů odboru regionálního rozvoje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1382/29/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí podpory na realizaci akce "Poskytování kvalitního ubytování, stravování a služeb lázeňského typu pod "jednou střechou" tuzemským a zahraničním turistům" v rámci grantového schématu Podpora regionální a místní infrastruktury cestovního ruchu v kraji Vysočina dle materiálu RK-29-2007-27, př. 2.
odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina
termín: 31. 10. 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2007-27.doc

28. Dodatek Smlouvy o poskytnutí podpory na realizaci akce "Polensko - vítejte u nás" v rámci grantového schématu Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu v kraji Vysočina
T. Čihák, pověřen řízením odboru regionálního rozvoje, předložil radě kraje ke schválení dodatek č. 3 Smlouvy o poskytnutí podpory na realizaci výše uvedené akce. Projednávání se zúčastnily V. Kotrbová, vedoucí oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků ES odboru regionálního rozvoje, J. Hadravová, vedoucí oddělení grantových programů odboru regionálního rozvoje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1383/29/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 3 Smlouvy o poskytnutí podpory na realizaci akce "Polensko - vítejte u nás" v rámci grantového schématu Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu v kraji Vysočina dle materiálu RK-29-2007-28, př. 3.
odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina
termín: 31. 10. 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2007-28.doc

29. Dohoda o spolupráci Řídícího orgánu a Zprostředkujícího subjektu při zabezpečení realizace Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
T. Čihák, pověřen řízením odboru regionálního rozvoje, předložil radě kraje ke schválení návrh uzavřít dohodu o spolupráci mezi výše uvedenými subjekty. Projednávání se zúčastnily V. Kotrbová, vedoucí oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků ES odboru regionálního rozvoje, J. Hadravová, vedoucí oddělení grantových programů odboru regionálního rozvoje. Na zasedání se dostavil J. Vondráček. Na základě nově vzniklých skutečností, které vyplynuly z jednání Rady Asociace krajů České republiky, předkladatel požádal radu kraje o odložení materiálu k dopracování. Rada kraje požadavek předkladatele akceptovala.
Zdrojové materiály: RK-29-2007-29.doc, RK-29-2007-29, př. 1

30. Schválení nabytí peněz ve formě dotace po realizaci projektu "Realizace informační kampaně pro iniciativu společenství INTERREG IIIA Česká republika - Rakousko v kraji Vysočina" v rámci iniciativy INTERREG IIIA Česká republika - Rakousko
T. Čihák, pověřen řízením odboru regionálního rozvoje, informoval radu kraje o předloženém materiálu. Projednávání se zúčastnily V. Kotrbová, vedoucí oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků ES odboru regionálního rozvoje, J. Hadravová, vedoucí oddělení grantových programů odboru regionálního rozvoje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1384/29/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • nabýt peníze ve formě účelové dotace ve výši 142 274,- Kč za podmínek daných Rozhodnutím o účasti strukturálních fondů EU na financování projektu "Realizace informační kampaně pro iniciativu společenství INTERREG IIIA Česká republika - Rakousko v kraji Vysočina";
 • zvýšit příjmy (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdaje (ORJ 9000, § 3636 - Územní rozvoj) rozpočtu zvláštního účtu INTERREG IIIA - Technická asistence o účelovou dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 142 274,- Kč;
 • převést konečný zůstatek ve výši 142 758,13 Kč a připsané úroky na zvláštním účtu INTERREG IIIA - Technická asistence do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení projektu;
 • snížit výdaje rozpočtu zvláštního účtu INTERREG IIIA - Technická asistence - § 3636 - Územní rozvoj ve výši převodu konečného zůstatku 142 758,13 Kč a připsaných úroků při současné úpravě položky 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech o stejnou částku.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje, ekonomický odbor
termín: 31. 10. 2007
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2007-30.doc, RK-29-2007-30, př. 1, RK-29-2007-30, př. 2

31. Organizace cestovního ruchu - zřízení příspěvkové organizace
T. Čihák, pověřen řízením odboru regionálního rozvoje, I. Mahelová, vedoucí oddělení cestovního ruchu odboru regionálního rozvoje, předložili radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit zřizovací listinu zmíněné příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1385/29/2007/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • zřídit příspěvkovou organizaci s názvem Vysočina Tourism, příspěvková organizace, s účinností od 1. 1. 2008;
 • schválit zřizovací listinu příspěvkové organizace Vysočina Tourism, příspěvková organizace, dle materiálu RK-29-2007-31, př. 4.
odpovědnost: ORR
termín: 6. 11 .2007
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2007-31.doc, RK-29-2007-31, př. 1, RK-29-2007-31, př. 2, RK-29-2007-31, př. 3, RK-29-2007-31, př. 4

35. Strategie ochrany krajiny v kraji Vysočina - ochrana krajinného rázu
J. Joneš, vedoucí odboru životního prostředí, sdělil radě kraje podrobnosti k předloženému záměru. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1386/29/2007/RK
Rada kraje
bere na vědomí
záměr zpracovat Strategii ochrany krajiny v kraji Vysočina - ochrany krajinného rázu;
ukládá
odboru životního prostředí Krajského úřadu kraje Vysočina realizovat záměr zpracování Strategii ochrany krajiny v kraji Vysočina - ochrany krajinného rázu.
odpovědnost: OŽP
termín: 30. 9. 2008
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2007-35.doc, RK-29-2007-35, př. 1

36. Dětský domov, Hrotovice, Sokolská 362 - vzdání se funkce ředitele
P. Panovec, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení návrh vyhlásit konkurzní řízení na funkci ředitele Dětského domova, Hrotovice. Projednávání se zúčastnili A. Vlachová, vedoucí oddělení ekonomiky školství odboru školství mládeže a sportu, K. Ubr, referent odboru školství mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1387/29/2007/RK
Rada kraje
bere na vědomí
vzdání se funkce ředitelky Dětského domova, Hrotovice, Sokolská 362 ke dni 2. 1. 2008;
pověřuje
v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, odbor školství, mládeže a sportu vyhlášením a organizací konkursního řízení na funkci ředitele (ředitelky) Dětského domova, Hrotovice, Sokolská 362.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: říjen - prosinec 2007
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2007-36.doc

37. Odvolání ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných krajem
P. Panovec, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství mládeže a sportu, seznámil radu kraje s návrhem odvolat níže uvedené ředitele příspěvkových organizací kraje. Projednávání se zúčastnili A. Vlachová, vedoucí oddělení ekonomiky školství odboru školství mládeže a sportu, K. Ubr, referent odboru školství mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1388/29/2007/RK
Rada kraje
odvolává
 • paní Mgr. Alenu Šilhanovou z funkce ředitelky Základní školy Třebíč, 9. května 3 ke dni 31. 12. 2007 a
 • paní Martu Žižkovou z funkce ředitelky Domu dětí a mládeže, Světlá nad Sázavou, Jelenova 102 ke dni 31. 12. 2007,
stanoví
paní Mgr. Aleně Šilhanové a paní Martě Žižkové mimořádnou odměnu dle materiálu
RK-29-2007-37, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: 31. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2007-37.doc

38. Návrh na úpravu finančního plánu Domova mládeže a Školní jídelny Jihlava
P. Panovec, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství mládeže a sportu, upřesnil radě kraje návrh na úpravu finančního plánu zmíněné organizace. Projednávání se zúčastnili A. Vlachová, vedoucí oddělení ekonomiky školství odboru školství mládeže a sportu, K. Ubr, referent odboru školství mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1389/29/2007/RK
Rada kraje
souhlasí
 • s úpravou objemu čerpání rezervního fondu a jeho zapojení na úhradu provozních nákladů organizace ve výši 587 tis. Kč;
 • s použitím prostředků příspěvku na provoz na pokrytí mzdových výdajů do výše 522 tis. Kč a na pokrytí potřebných odvodů včetně přídělu do FKSP do výše 295 tis. Kč;
 • s úpravou použití investičního fondu na opravu střechy ve výši 115 tis. Kč a výmalbu prostor ve výši 70 tis. Kč.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitelka Domova mládeže a Školní jídelny Jihlava
termín: do konce roku 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: RK-29-2007-38.doc

39. Stanovení platu
P. Panovec, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení návrh stanovit plat ředitelce Pedagogicko-psychologické poradny Jihlava. Projednávání se zúčastnili A. Vlachová, vedoucí oddělení ekonomiky školství odboru školství mládeže a sportu, K. Ubr, referent odboru školství mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1390/29/2007/RK
Rada kraje
stanoví
v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, plat Mgr. Haně Kabelkové, ředitelce Pedagogicko-psychologické poradny Jihlava, s účinností od 1. 11. 2007 dle materiálu RK-29-2007-39, př. 2.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: říjen 2007
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2007-39.doc

40. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - souhlas s uzavřením smlouvy o nájmu nebytových prostor, úprava schváleného rozpočtu a změna závazného ukazatele u Domu dětí a mládeže, Žďár nad Sázavou
P. Panovec, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení výše uvedený návrh rozpočtového opatření. Projednávání se zúčastnili A. Vlachová, vedoucí oddělení ekonomiky školství odboru školství mládeže a sportu, K. Ubr, referent odboru školství mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1391/29/2007/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením Smlouvy o nájmu nebytových prostor mezi Domem dětí a mládeže, Žďár nad Sázavou a Sportovním klubem Nové Město na Moravě dle materiálu RK-29-2007-40, př. 1;
rozhoduje
poskytnout neinvestiční dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3421 Využití volného času dětí a mládeže Domu dětí a mládeže, Žďár nad Sázavou, IČ 43380093, příspěvkové organizaci ve výši 300 tis. Kč na úhradu nájemného dle materiálu RK-29-2007-40, př. 1;
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení rozpočtu kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3421 Využití volného času dětí a mládeže o částku 300 tis. Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Péče o lidské zdroje a majetek kraje o stejnou částku 300 tis. Kč s určením pro Dům dětí a mládeže, Žďár nad Sázavou, IČ 43380093, příspěvkovou organizaci na úhradu nájemného dle materiálu RK-29-2007-40;
 • zvýšení závazného ukazatele příspěvku na provoz u Domu dětí a mládeže, Žďár nad Sázavou, IČ 43380093, příspěvkové organizace o částku 300 tis. Kč na úhradu nájemného dle materiálu RK-29-2007-40;
bere na vědomí
Rámcovou smlouvu o spolupráci uzavřenou mezi Gymnáziem Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě a Sportovním klubem Nové Město na Moravě dle materiálu RK-29-2007-40, př. 2.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor, ředitel Domu dětí a mládeže, Žďár nad Sázavou
termín: listopad 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: RK-29-2007-40.doc, RK-29-2007-40, př. 1, RK-29-2007-40, př. 2

41. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace pro sportovní gymnázium
P. Panovec, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření. Projednávání se zúčastnili A. Vlachová, vedoucí oddělení ekonomiky školství odboru školství mládeže a sportu, K. Ubr, referent odboru školství mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1392/29/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
nabýt peníze ve formě účelové dotace ve výši 295 223 Kč z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na sportovní gymnázia určenou pro Gymnázium Vincence Makovského, Nové Město na Moravě dle materiálu RK-29-2007-41, př. 1;
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3128 Sportovní školy - gymnázia) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci MŠMT pro sportovní gymnázia ve výši 295 223 Kč určenou pro Gymnázium Vincence Makovského, Nové Město na Moravě, IČ 48895512 na sportovní přípravu sportovců - kmenových žáků gymnázia a na zabezpečení trenérů a členů realizačních týmů;
 • zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz pro Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami, Leandra Čecha 152, Nové Město na Moravě, IČ 48895512 o částku 295 223 Kč dle materiálu RK-29-2007-41;
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí přidělení účelových prostředků pro Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami, Leandra Čecha 152, Nové Město na Moravě na 4. čtvrtletí 2007 na realizaci vyhlášeného rozvojového programu pro sportovní gymnázia a gymnázia s třídami se studijním oborem sportovní příprava na rok 2007 ve výši 295 223 Kč.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: listopad 2007
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2007-41.doc, RK-29-2007-41, př. 1

42. Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2007
P. Panovec, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství mládeže a sportu, upřesnil radě kraje návrh na investičního fondu příspěvkových organizací na rok 2007. Projednávání se zúčastnili A. Vlachová, vedoucí oddělení ekonomiky školství odboru školství mládeže a sportu, K. Ubr, referent odboru školství mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1393/29/2007/RK
Rada kraje
souhlasí
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitelé příspěvkových organizací zřízených krajem Vysočina dle př. 1, 2 tohoto materiálu
termín: prosinec 2007
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2007-42.doc, RK-29-2007-42, př. 1, RK-29-2007-42, př. 2

43. Dlouhodobý plán kraje Vysočina na podporu rozvoje talentů
P. Panovec, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství mládeže a sportu, sdělil radě kraje podrobnosti k předloženému dlouhodobému plánu kraje na podporu rozvoje talentů. Projednávání se zúčastnili A. Vlachová, vedoucí oddělení ekonomiky školství odboru školství mládeže a sportu, K. Ubr, referent odboru školství mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1394/29/2007/RK
Rada kraje
schvaluje
Dlouhodobý plán kraje Vysočina na podporu rozvoje talentů dle materiálu RK-29-2007-43, př. 1;
bere na vědomí
pověřuje
OŠMS dopracováním záměrů do konkrétních podpůrných opatření a předložení orgánům kraje k projednání.
odpovědnost: OŠMS
termín: 30. 11. 2007
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2007-43.doc, RK-29-2007-43, př. 1, RK-29-2007-43, př. 2, RK-29-2007-43, př. 3, RK-29-2007-43, př. 4

44. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dofinancování evropských projektů
P. Panovec, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení uvedený návrh rozpočtového opatření. Projednávání se zúčastnili A. Vlachová, vedoucí oddělení ekonomiky školství odboru školství mládeže a sportu, K. Ubr, referent odboru školství mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1395/29/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání - Podpora volnočasových aktivit, soutěží, mezinárodní spolupráce a sportu na dofinancování evropských projektů uvedených v materiálu RK-29-2007-44, př. 1 v celkové výši 77 800 Kč;
schvaluje
změnu závazného ukazatele příspěvku na provoz Obchodní akademie a Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky Jihlava, IČ 60545887 ve výši 30 000 Kč a Střední škole stavební Jihlava, IČ 60545267 ve výši 25 500 Kč.
odpovědnost: OŠMS, EO
termín: 15. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2007-44.doc, RK-29-2007-44, př. 1, RK-29-2007-44, př. 2, RK-29-2007-44, př. 3, RK-29-2007-44, př. 4

45. Oprava usnesení rady kraje z materiálu RK-27-2007-50
P. Panovec, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství mládeže a sportu, zdůvodnil radě kraje předložený návrh na opravu usnesení 1306/27/2007/RK. Projednávání se zúčastnili A. Vlachová, vedoucí oddělení ekonomiky školství odboru školství mládeže a sportu, K. Ubr, referent odboru školství mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1396/29/2007/RK
Rada kraje
ruší
usnesení č. 1306/27/2007/RK a
rozhoduje
poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3421 Využití volného času dětí a mládeže - Podpora volnočasových aktivit, soutěží, mezinárodní spolupráce a sportu Pionýrské skupině Kamarádi cest Okříšky ve výši 25 000,- Kč na realizaci krajského kola soutěže Sedmikvítek 2007.
odpovědnost: OŠMS, EO
termín: 31.10. 2007
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2007-45.doc

46. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na pořádání postupových soutěží a přehlídek pro děti a mládež
P. Panovec, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení výše uvedený návrh rozpočtového opatření. Rada kraje se s předkladatelem shodli odložit materiál na příští jednání rady kraje z důvodu ověření požadovaných údajů.
Zdrojové materiály: RK-29-2007-46.doc, RK-29-2007-46, př. 1, RK-29-2007-46, př. 2, RK-29-2007-46, př. 3

47. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - souhlas s uzavřením smlouvy o nájmu atletického stadionu Tělovýchovné jednoty Nové Město na Moravě , úprava schváleného rozpočtu a změna závazného ukazatele u Střední odborné školy Nové Město na Moravě a Gymnázia Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě
P. Panovec, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství mládeže a sportu, sdělil radě kraje bližší podrobnosti k návrhu uzavřít Smlouvy o nájmu atletického stadionu mezi oběma výše zmíněnými školami a Tělovýchovnou jednotou Nové Město na Moravě. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1397/29/2007/RK
Rada kraje
souhlasí
 • s uzavřením Smlouvy o nájmu atletického stadionu mezi Střední odbornou školou Nové Město na Moravě a Tělovýchovnou jednotou Nové Město na Moravě dle materiálu RK-29-2007-47, př. 3;
 • s uzavřením Smlouvy o nájmu atletického stadionu mezi Gymnáziem Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě a Tělovýchovnou jednotou Nové Město na Moravě dle materiálu RK-29-2007-47, př. 3;
rozhoduje
 • poskytnout neinvestiční dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3123 Střední odborná učiliště a učiliště, Střední odborné škole Nové Město na Moravě , IČ 67009425 ve výši 500 tis. Kč na úhradu nájemného dle materiálu RK-29-2007-47, př. 3;
 • poskytnout neinvestiční dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3121 Gymnázia, Gymnáziu Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě, IČ 48895512 ve výši 500 tis. Kč na úhradu nájemného dle materiálu RK-29-2007-47, př. 3;
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení rozpočtu kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3123 Střední odborná učiliště a učiliště o částku 500 tis. Kč a § 3121 Gymnázia o částku 500 tis. Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 1 000 tis. Kč na úhradu nájemného dle materiálu RK-29-2007-47;
 • zvýšení závazného ukazatele příspěvku na provoz u Střední odborné školy Nové Město na Moravě o částku 500 tis. Kč a u Gymnázia Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě o částku 500 tis. Kč na úhradu nájemného dle materiálu RK-29-2007-47.
odpovědnost: OŠMS, ekonomický odbor
termín: 31. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2007-47.doc, RK-29-2007-47, př. 1, RK-29-2007-47, př. 2, RK-29-2007-47, př. 3

48. Návrh na prodloužení termínu čerpání dotace na akci "Dostavba kuželny Pelhřimov"
P. Panovec, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství mládeže a sportu, seznámil radu kraje s žádostí Města Pelhřimov o prodloužení termínu čerpání dotace do 31. 8. 2008. V průběhu jednání odešel J. Vondráček. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1398/29/2007/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít dodatek č. 1 dle materiálu RK-29-2007-48, př. 2.
odpovědnost: odbor školství mládeže a sportu
termín: 16. 11. 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2007-48.doc, RK-29-2007-48, př. 1, RK-29-2007-48, př. 2

49. Pravidla Rady kraje Vysočina pro přidělování příspěvků na účast na mistrovství ČR, Evropy a světa ve sportovních disciplínách
P. Panovec, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení návrh uvedených Pravidel. V průběhu jednání přišel J. Vondráček. Závěrem diskuse rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1399/29/2007/RK
Rada kraje
schvaluje
Pravidla Rady kraje Vysočina pro přidělování příspěvků na účast na mistrovství ČR, Evropy a světa ve sportovních disciplínách dle materiálu RK-29-2007-49, př. 1upr1.
odpovědnost: OŠMS
termín: průběžně
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2007-49.doc, RK-29-2007-49, př. 1

50. Fond Vysočiny - grantový program Volný čas 2008
P. Panovec, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství mládeže a sportu, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje vyhlásit grantový program na podporu dlouhodobých volnočasových a sportovních aktivit. V průběhu jednání odešel M. Vystrčil. Závěrem diskuse rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1400/29/2007/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit:
 • změnu alokace Fondu Vysočiny pro rok 2007 převodem prostředků ve výši 1 mil. Kč z dílčího cíle 2.1 do dílčího cíle 2.4;
 • vyhlásit grantový program "Volný čas 2008" dle materiálu RK-29-2007-50, př. 1upr1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: únor 2008
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2007-50.doc, RK-29-2007-50, př. 1

51. Pravidla Rady kraje Vysočina pro přijímání a vyřizování stížností
E. Rydvalová, vedoucí oddělení vnější kontroly, informovala radu kraje o aktualizovaném návrhu Pravidel. V průběhu jednání přišel M. Vystrčil. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1401/29/2007/RK
Rada kraje
schvaluje
Pravidla Rady kraje Vysočina pro přijímání a vyřizování stížností dle materiálu RK-29-2007-51, př. 1.
odpovědnost: OVK
termín: 16. 10. 2007
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2007-51.doc, RK-29-2007-51, př. 1, RK-29-2007-51, př. 2

52. Pravidla Rady kraje Vysočina pro přijímání a vyřizování peticí
E. Rydvalová, vedoucí oddělení vnější kontroly, seznámila radu kraje s aktualizovaným návrhem Pravidel. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1402/29/2007/RK
Rada kraje
schvaluje
Pravidla Rady kraje Vysočina pro přijímání a vyřizování peticí dle materiálu RK-29-2007-52, př. 1.
odpovědnost: OVK
termín: 16. 10. 2007
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2007-52.doc, RK-29-2007-52, př. 1, RK-29-2007-52, př. 2

53. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - návrh na rozdělení rezervy dle Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování příspěvku obcím kraje Vysočina na požární ochranu na rok 2007 - Příspěvek na akceschopnost Jednotek požární ochrany obcí
Z. Kadlec, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložil radě kraje návrh ke schválení navrhované rozpočtové opatření. Projednávání se zúčastnil P. Dvořák, referent oddělení pro řešení mimořádných situací odboru sekretariátu hejtmana. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1403/29/2007/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout v souladu se „Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování příspěvku obcím kraje Vysočina na požární ochranu na rok 2007  Příspěvek na akceschopnost jednotek požární ochrany obcí“ poskytnout dotaci z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 Požární ochrana dobrovolná část v celkové výši 100 000 Kč na akceschopnost následujícím obcím:
 • městys Sněžné (okres Žďár nad Sázavou), IČ 00295451        18 000 Kč
 • městys Křižanov (okres Žďár nad Sázavou), IČ 00294616        18 000 Kč
 • obec Osová Bítýška (okres Žďár nad Sázavou), IČ 00084409        18 000 Kč
 • město Jaroměřice nad Rokytnou (okres Třebíč), IČ 00289507        18 000 Kč
 • městys Libice nad Doubravou (okres Havlíčkův Brod), IČ 00267791        9 000 Kč
 • městys Dalešice (okres Třebíč), IČ 00289264        7 000 Kč
 • obec Bojiště (okres Havlíčků Brod), IČ 00267228        7 000 Kč
 • obec Slavíkov (okres Havlíčkův Brod), IČ 00268241        5 000 Kč.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2007-53.doc, RK-29-2007-53, př. 1

54. Den krajů
Z. Kadlec, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, Z. Čech, referent vnějších vztahů odboru sekretariátu hejtmana, upřesnili radě kraje navrhovanou formu prezentace krajských příspěvkových organizací z oblasti kultury. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1404/29/2007/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informace o pořádání Dne krajů na Vysočině dne 28. 10. 2007.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, odbor kultury a památkové péče
termín: 1. 11. 2007
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2007-54.doc, RK-29-2007-54, př. 1

55. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - poskytnutí finančního daru
Z. Kadlec, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, Z. Čech, referent vnějších vztahů odboru sekretariátu hejtmana, předložili radě kraje ke schválení výše uvedený návrh rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1405/29/2007/RK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor
termín: 17. 11. 2007
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2007-55.doc

56. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na pořádání plaveckých závodů AXIS CUP 2007
Z. Kadlec, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, Z. Čech, referent vnějších vztahů odboru sekretariátu hejtmana, předložili radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje poskytnout Jihlavskému plaveckému klubu AXIS dotaci na pořádání plaveckých závodů. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1406/29/2007/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • v souladu s § 36 odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rozhodnout poskytnout dotaci ve výši 20 000 Kč Jihlavskému plaveckému klubu AXIS, Rošického 6, 586 01 Jihlava, IČ: 63438216 na krytí nákladů spojených s pořádání mezinárodních plaveckých závodů AXIS CUP 2007;
 • schválit provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje příloha Z2 hlavní knihy rozpočtu Akce podporované krajem v roce 2007 (Kulturní, společenské a sportovní akce) ), spočívající ve snížení této rezervy, § 6409 Ostatní činnosti j. n. o částku 20 tis. Kč a současném zvýšení § 3419 Ostatní tělovýchovná činnost, položka 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením o stejnou částku 20 tis. Kč na krytí nákladů souvisejících s pořádáním mezinárodních plaveckých závodů AXIS CUP 2007, dle materiálu RK-29-2007-56, př. 1, materiálu RK-29-2007-56, př. 2.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor
termín: 30. 11. 2007
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2007-56.doc, RK-29-2007-56, př. 1, RK-29-2007-56, př. 2

57. Konzultační a koordinační služby v oblasti zadávání veřejných zakázek na telekomunikace, smlouva o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání
P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, seznámil radu kraje s výsledky hodnocení níže uvedené zakázky, která byla rozhodnutím člena rady kraje zadána vybranému uchazeči. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1407/29/2007/RK
Rada kraje
bere na vědomí
rozhodnutí člena rady kraje Jaroslava Huláka o přidělení veřejné zakázky malého rozsahu "Konzultační a koordinační služby v oblasti zadávání veřejných zakázek na telekomunikace" uchazeči Anderson Consulting, s. r. o., Ostromečská 1383/14, 130 00 Praha 3, IČ 27119441;
schvaluje
uzavřít mezi krajem Vysočina a příspěvkovými organizacemi kraje Smlouvu o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání dle materiálu RK-29-2007-57, př. 2, za účelem realizace veřejné zakázky na telekomunikační služby.
odpovědnost: odbor informatiky, odbor majetkový
termín: 31. 10. 2007
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2007-57.doc, RK-29-2007-57, př. 1, RK-29-2007-57, př. 2

58. Smlouva o výpůjčce s Úřadem regionální rady
E. Janoušková, ředitelka sekce ekonomiky a podpory, sdělila radě kraje bližší podrobnosti k předloženému návrhu Smlouvy o výpůjčce s Úřadem regionální rady. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1408/29/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Smlouvu o výpůjčce movitých věcí podle materiálu RK-29-2007-58, př. 1.
odpovědnost: oddělení organizační a hospodářské správy
termín: 30. 9. 2007
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-29-2007-58.doc, RK-29-2007-58, př. 1

61. Rozprava členů rady
Bez rozsáhlejší diskuse.

M. Vystrčil ukončil zasedání rady kraje č. 29/2007 s tím, že další zasedání se bude konat dne 23. 10. 2007, v 9.00 hod. v zasedací místnosti Rady kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.

Miloš Vystrčil
hejtman kraje Vysočina
Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 29/2007 dne 16. 10. 2007.
Zapsala: M. Jakoubková, dne 19. 10. 2007 (zápis pořízen na základě záznamu).
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz