Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 28/2006 - 19.09.2006

ČísloNázev
01Pozvánka
02Veřejná zakázka malého rozsahu ,,Domov důchodců Mitrov - Oprava sociálního zařízení"
03Veřejná zakázka malého rozsahu ,,Ústav sociální péče Křižanov - Oprava oken"
04Souhlas se stavbou chodníku a darování pozemků v k. ú. Okřešice u Třebíče a obci Okřešice
05Zveřejnění záměru prodeje pozemku v k. ú. a obci Jemnice
06Majetkoprávní vypořádání pozemků a staveb v k. ú. Nové Veselí po ukončení stavby rekonstrukce silnice II/353 Nové Veselí - Bohdalov
07Dohoda o skončení smlouvy o výpůjčce
08Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
09 Koupě pozemku v k. ú. a obci Buřenice
10Výkup pozemku v k. ú. a obci Dehtáře
11Pronájem nemovitého majetku kraje Vysočina
12Změna v realizaci akce "SOU zemědělské Velké Meziříčí - Oprava střechy domova mládeže"
13Návrh na provedení rozpočtového opatření - Technická zhodnocení a vyjmenované opravy v sociálních a zdravotnických zařízeních - "Ústav sociální péče pro dospělé Věž - Oprava říms a vytápění okapů"
14Stanovení platu
15Návrh na provedení rozpočtového opatření - Dotace na náhradní stravování dětí, žáků a studentů krajského a obecního školství
16Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2006
17Návrh na jmenování členů konkursní komise pro konkursní řízení na funkci ředitele (ředitelky) Dětského domova, Senožaty 199
18Žádost o souhlas s uzavřením dlouhodobé nájemní smlouvy SPŠ Třebíč
19Návrh na provedení rozpočtového opatření - dofinancování evropských projektů
20Návrh rozpočtového opatření - dotace na aktivní politiku zaměstnanosti od úřadů práce za období leden - srpen 2006
21Návrh na provedení rozpočtového opatření - dotace na volby do 1/3 Senátu Parlamentu České republiky a do zastupitelstev obcí
22Zpráva o čerpání rozpočtu kraje v období leden - srpen 2006
23Návrh rozpočtového opatření v souvislosti s řešením nerealizované investice u Domova důchodců Humpolec, příspěvkové organizace
24Návrh na provedení rozpočtového opatření - změna rozpočtu v kapitole Zdravotnictví
25Výběrové řízení na obsazení funkčního místa ředitele/ředitelky Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
26Změna rozpočtu v kapitole zdravotnictví
27Návrh rozpočtového opatření - poskytnutí provozní dotace Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci na pořádání akcí IV. Anesteziologické dny Vysočiny a IV. Pneumologický seminář Vysočiny
28Změna organizačního řádu Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
29Návrh rozpočtového opatření a změna finančního plánu na rok 2006 u Domova pro seniory Třebíč, Koutkova - Kubešova, příspěvkové organizace
30Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
31Vyúčtování využití příspěvku na služby obecného hospodářského zájmu RRAV
32Fond Vysočiny - prodloužení termínu realizace u dvou projektů v rámci grantového programu Certifikace - osvědčení 2005 formou uzavření dodatků č. 1 ke Smlouvám o poskytnutí podpory
33Fond Vysočiny - jmenování náhradníků v řídicích výborech grantových programů Výzkum a vývoj pro inovace 2006 a Certifikace - osvědčení 2006
34Žádost o poskytnutí dotace pro zajištění rozvoje Koordinačního uskupení nestátních neziskových organizací kraje Vysočina
35Organizace cestovního ruchu - management destinace Vysočina
36FOND VYSOČINY - žádost o prodloužení realizace projektu
37Dotace z ERDF pro individuální projekt INTERREG IIIC - ICHNOS
38Fond Vysočiny - dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory
39Návrh na rozpočtové opatření - Cena pro nejlepší český dokumentární film Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Jihlava 2006
40Návrh na změnu Organizačního řádu Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace
41Veřejná zakázka malého rozsahu: "Zajištění kopírovacích služeb"
42Způsob zpracování Strategie protidrogové politiky kraje Vysočina na léta 2006 - 2007
43Smlouva na provoz bufetu
44Prodej movitých věcí - provoz bufetu
45Smlouva o nájmu - Úřad práce Žďár nad Sázavou
46Veřejná zakázka kraje - Program základů managementu
47FOND VYSOČINY - žádost o prodloužení realizace projektu.
48Návrh na vytvoření loga "Zdravý kraj Vysočina"
48upr1Návrh na vytvoření loga "Zdravý kraj Vysočina"
49Veřejná zakázka na stavební práce na stavbu "III/15245 Dalešice - most"
50Veřejná zakázka na služby na akci "Severojižní propojení kraje Vysočina - 2"
51Mimořádná platba dotace na projekt v rámci podopatření 2.1.1 SROP
52Změna žádosti o Projekt kraje Vysočina do opatření 3.3 SROP - Budování rozvojového partnerství za účelem posílení kapacity při plánování a realizaci programů v kraji Vysočina II
53Informace o záměru využití budovy uvolněné ZŠ Jihlava, Křížová 33 na třídě Legionářů 36
54Návrh na provedení rozpočtového opatření - poskytnutí dotace FC Vysočina, a.s. na výchovu talentované mládeže v kraji Vysočina
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz