Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 28/2005 - 06.09.2005

ČísloNázev
01Pozvánka
02Darování pozemku v k. ú. Dolní Bobrová a obci Bobrová
03Darování pozemku v k. ú. a obci Číhošť
04Majetkoprávní vypořádání nemovitostí v k. ú. a obci Velké Meziříčí a v k. ú. a obci Oslavice
05Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Zvěrkovice u Moravských Budějovic a obci Zvěrkovice, změna usnesení
06Přijetí daru nemovitostí v k. ú. a obci Bácovice
07Směna pozemků v k. ú. Ústí u Humpolce a obci Ústí
08Oprava chodníku v k. ú. Dolní Bory a obci Bory
09Nabytí pozemků pro stavbu "Okružní křižovatka silnic II/411, II/152, III/15226 Moravské Budějovice"
10Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
11Výkup pozemku v k. ú. a obci Jihlava
12Návrh na provedení rozpočtového opatření
13Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Velká Losenice a Pořežín, obec Velká Losenice
14Koupě nemovitostí v k. ú. a obci Přibyslav
15Zhodnocování volných finančních prostředků kraje
16Návrh dodatků zřizovacích listin příspěvkových organizací na úseku kultury
17Návrh na rozpočtové opatření - udělení Ceny kraje Vysočina za naučnou knihu na Podzimním knižním trhu
18Žádost obce Obrataň o mimořádnou dotaci
19Změna schváleného rozpočtu kraje na rok 2005 - Zpřístupnění dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků základních škol s ročníky pouze I. stupně
20Návrh na poskytnutí dotace na pořizování a opravy učebních pomůcek základních uměleckých škol
21FOND VYSOČINY - Grantový program SPORT PRO VŠECHNY 2006
22FOND VYSOČINY - Grantový program VOLNÝ ČAS 2006
23Návrh na řešení vzdělávání, výchovy a herních aktivit dětí a žáků krátkodobě umístěných v nemocnicích
24Grantové schéma kraje pro opatření 3.2 SROP
25Schválení předložení projektů na technickou asistenci Společného regionálního operačního programu pro rok 2005 včetně návrhu na provedení rozpočtové změny
25upr1Schválení předložení projektů na technickou asistenci Společného regionálního operačního programu pro rok 2005 včetně návrhu na provedení rozpočtové změny
26Volba přísedících pro Českou republiku - Krajský soud v Hradci Králové
27Delegování zástupce zřizovatele do komise pro posouzení a hodnocení nabídek
28Delegování zástupce zřizovatele do komise pro posouzení a hodnocení nabídek
29Zakázka kraje na dodavatele "Systému pro podporu dopravní obslužnosti kraje Vysočina"
30Návrh na schválení smlouvy členství kraje v projektovém sdružení partnerů projektu NaturNet-Redime
31Návrhy dodatků zřizovacích listin krajem zřizovaných zdravotnických zařízení a zařízení sociální péče
32Žádost Města Humpolec o finanční pomoc po povodni ze dne 23. května 2005
33Žádost města Pelhřimov o finanční pomoc po povodni ze dne 23. května 2005
34Žádost obce Velký Rybník o finanční pomoc po povodni ze dne 23. května 2005
35Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva a rady kraje za 1. pololetí roku 2005
35upr1Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva a rady kraje za 1. pololetí roku 2005
36Návrh Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro udělení ceny Vesnice Vysočiny
37Návrh na udělení ceny Vesnice Vysočiny
38Návrh na podporu zavádění technologie GPS v kraji Vysočina v roce 2005
39Smlouva o spolupráci krajů
40Schválení smlouvy o financování projektu "Terénní mapování sítě jezdeckých stezek a koňských stanic v kraji Vysočina"
41Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytnutí dotace z rozpočtu kraje Vysočina na zpracování projektové dokumentace pro další kola výzev do grantových schémat vyhlašovaných krajem Vysočina v programovacím období 2004-2006
42Grantová schémata kraje pro opatření 1.1. SROP - 2. výzva
43Návrh na vyhlášení "Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro rok 2005 na kofinancování přípravy a realizace cyklotras a cyklostezek v kraji Vysočina"
44Finanční příspěvky na hospodaření v lesích z rozpočtu kraje Vysočina
45Změna Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací kraje Vysočina
46Poskytování jiného peněžitého plnění členům řídicích výborů grantových programů Fondu Vysočiny
47Návrh na provedení rozpočtového opatření - zvýšení dotace na pořádání Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Jihlava 2005
49Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytnutí dotace z rozpočtu kraje Vysočina na zpracování projektové dokumentace pro 1. kolo výzev do grantových schémat vyhlašovaných krajem Vysočina - rozhodnutí o poskytnutí příspěvku
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz