Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 25/2014 - 26.08.2014

ČísloNázev
01Pozvánka
02Nabytí pozemků pod silnicí III/4044 k. ú. Luka nad Jihlavou a pod silnicí II/387 k. ú. Švařec
03Majetkoprávní příprava stavby II/379 Velká Bíteš - křiž. s III/3792
04Změna usnesení 0286/04/2013/ZK ve znění usnesení 0303/04/2014/ZK
05Majetkoprávní vypořádání pozemků silnice III/15222 Chotěbudice
06Majetkoprávní vypořádání pozemků po opravě mostu 39039-5 v k. ú. Zubří u N. M. n M.
07Uzavření smlouvy o souhlasu s realizací stavebního záměru na pozemcích ve vlastnictví ČR - ÚZSVM v rámci majetkoprávní přípravy stavby II/385 Dolní Rožínka - hranice kraje, II. stavba
08Uzavření dalších smluv v rámci přípravy stavby II/523 Jihlava - žel. přejezd St. Hory - křiž. s III/13112
09Směna pozemků v k. ú. Kamenice u Jihlavy
10Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Cerekvička a k. ú. Rosice u Cerekvičky a obci Cerkvička-Rosice
11Návrh na uzavření smluv o zajištění správy rozestavěné stavby na objekty pořízené v rámci projektů Transformace ÚSPMP Těchobuz I a Transformace Ústavu sociální péče Křižanov I.
12Koupě pozemků v k. ú. a obci Křižanov a v k. ú. a obci Kadolec pro akci Transformace ÚSP Křižanov II
13Uzavření smlouvy kupní v k. ú. a obci Humpolec pro akci Transformace ÚSPMP Těchobuz II.
14Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
15Koupě pozemku v k. ú. Třebíč
16Smlouva zakládající právo provést stavbu v k. ú. Kundratice u Křižanova a obci Kundratice
17Uzavření dodatků č. 1 nájemní a podnájemní smlouvy pro akci II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 6. stavba - křižovatka II/406 a II/602
18Stavební záměr Střední průmyslová škola Třebíč - demolice a výstavba pavilonu B, rekonstrukce pavilonu A a tělocvičny
19Odůvodnění veřejných zakázek zadávaných v rámci projektu OPŽP na základě 60. výzvy a předfinancování projektu
20Smlouva o společném postupu při zajištění a realizaci akce II/360 Velké Meziříčí - JV obchvat
21Rozhodnutí o uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z ROP JV na projekt II/347 Světlá n. S. - D1, 2. stavba - úsek č. 1
22Čestné prohlášení k projektu II/408 Jemnice - Dobrá Voda
23Monitorovací zpráva a žádost o platbu č. 2 projektu II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 6. stavba
24Prohlášení k žádosti o podporu projektu II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 7. stavba - úsek č. 1
25Závěrečná monitorovací zpráva a žádost o platbu projektu II/405 Zašovice - Okříšky
26Zpráva o pokroku č. 3 projektu II/406 Telč - průtah
27Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Doprava - změna finančního vztahu k rozpočtu kraje u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace a změna rozsahu základní dopravní obslužnosti Kraje Vysočina pro rok 2014
28Memorandum o spolupráci při řešení dopravní obslužnosti a využití dopravní infrastruktury dálkového tahu po silnici I/23 a I/34 v rámci územního obvodu Jihomoravský kraj, Kraj Vysočina a Jihočeský kraj
29Smlouva o převodu investorství
30Smlouva o převodu investorství
31Veřejná zakázka na stavební práce: II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 7. stavba - úsek č. 1
32Návrh na zařazení akcí do kapitoly Doprava, přílohy D2 - Investice v dopravě, a změna názvu akce
33Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městem Moravské Budějovice pro společné zadání veřejné zakázky na stavební práce II/152 Moravské Budějovice
34Smlouva o převodu investorství
35Poskytnutí licence k softwarovému systému Projektové řízení
36Kraje pro bezpečný internet
37Zadávací řízení na nadlimitní veřejnou zakázku Virtualizované desktopy
38Závěrečná monitorovací zpráva na úrovni celého projektu MA-G 21
39Fond Vysočiny - návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu Rozvoj vesnice 2014
40Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí 4. zálohy na projekt Přírodní a technické obory - výzva pro budoucnost
41Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí zápůjčky poskytnuté na projekt Přírodní a technické obory - výzva pro budoucnost
42Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt RECOM CZ-AT
43Monitorovací zpráva v rámci projektu Technická pomoc Vysočina
44Monitorovací zpráva v rámci projektu RECOM CZ-AT
45Projekt Přírodní a technické obory - výzva pro budoucnost - podání 3. monitorovací zprávy
46Prominutí penále za porušení rozpočtové kázně příjemci podpory v rámci grantových projektů financovaných z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
47Souhlas s uzavřením dlouhodobé smlouvy o výpůjčce - Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace
48Fond Vysočiny - návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu Edice Vysočiny 2014
49Změna investičního plánu Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, na rok 2014
50Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR Krajské knihovně Vysočiny
51Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR Oblastní galerii Vysočiny v Jihlavě
52Projekt Zámek Třebíč - modernizace zámku a zpřístupnění nových expozic - upravená závěrečná monitorovací zpráva s žádostí o platbu včetně přepočtu finanční mezery
53Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - červenec 2014
54Smlouva o smlouvě budoucí Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace, k výzvě IOP
55Havarijní pojištění osobního vozidla Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
56Peněžní dar pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
57Havarijní pojištění vozidla Obchodní akademie a Hotelové školy Havlíčkův Brod
58Podpora účasti na mistrovstvích ve sportovních disciplínách - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
59Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2014
60Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - Individuální projekty
61Souhlas s realizací projektu - Střední školy stavební Jihlava
62Smlouvy o partnerství - Vysočina Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace, Základní škola a Praktická škola Velké Meziříčí, Základní škola Třebíč, Cyrilometodějská 22, Vyšš
63Smlouva o partnerství příspěvkové organizace Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola Žďár nad Sázavou
64Smlouvy o partnerství příspěvkových organizací Gymnázium Žďár nad Sázavou a Gymnázium dr. A. Hrdličky, Humpolec, Komenského 147
65Podpora technické tvořivosti v základních školách
66Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí Studijního stipendia Kraje Vysočina
67Finanční zajištění činností lektora francouzského jazyka v Kraji Vysočina ve školním roce 2014/2015 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
68Změna v síti poradenských zařízení zřizovaných krajem
69FOND VYSOČINY - grantový program Bioodpady 2014
70Implementace soustavy Natura 2000 v kraji Vysočina - lesy a rybníky - návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
71Zadávací řízení na veřejné zakázky na služby Revitalizace zámeckého parku ve Zboží a Hrad Kámen - revitalizace parku
72Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - poskytnutí daru na festival Dort pro Brontosaura
73Návrh Memoranda o spolupráci mezi Krajem Vysočina a Minskou oblastí Běloruska
74Aktualizace stálé konference, Smlouva o spolupráci mezi regionem Champagne-Ardenne a Vysočinou
75Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zajištění varování obyvatelstva ve vysílání České televize v případě radiační havárie Jaderné elektrárny Dukovany nebo Jaderné elektrárny Temelín
76Poskytnutí finančního daru z kapitoly Zastupitelstvo kraje
77Rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje
78Stanovení platu ředitelkám/ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina
79Odvolání a jmenování ředitelek/ředitelů příspěvkových organizací na základě výběrových řízení
80Návrh na provedení rozpočtového opatření - přijetí dotace na činnost koordinátora pro romské záležitosti
81Návrh na poskytnutí daru Městu Žďár nad Sázavou - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
82FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí podpory v rámci grantového programu Investujme v sociálních službách 2014
83Návrh na úpravu investičního plánu u některých příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví sociální péče
842. monitorovací zpráva projektu Standardizace orgánů sociálně-právní ochrany Kraje Vysočina
85Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociálních věcí - přijetí dotací ze státního rozpočtu na výplatu státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
86Schválení Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení ceny PODNIK PŘÁTELSKÝ RODINĚ a vyhlášení soutěže PODNIK PŘÁTELSKÝ RODINĚ 2014
87Vyhlášení dotačního řízení na projekty rodinné politiky
88FOND VYSOČINY - grantový program Podporujeme prorodinnou a seniorskou politiku obcí 2014
89Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt SENIOR PLUS
90Podstatná změna č. XVII v projektu Transformace ÚSP Jinošov II.
91Podstatná změna č. XIV v projektu Transformace ÚSP Křižanov I.
92Žádost o poskytnutí dotace občanskému sdružení Český svaz žen o. s. na podporu celoročních aktivit - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
93Podstatná změna IX. v projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz III.
94Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace ze státního rozpočtu na projekt Žijeme a pracujeme na Vysočině - zavádění prorodinných opatření do personální politiky příspěvkových organizací Kraje Vysočina v kontextu rodinné
95Aktualizace Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Kraje Vysočina
961. Monitorovací zpráva projektu Transformace Ústavu sociální péče Křižanov II.
97Schválení Průběžné monitorovací zprávy č. 4 projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina - individuální projekt II.
98Podstatná změna č. XXI v projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz I.
99Podstatná změna XIII. v projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz II.
100Podstatná změna XIV. v projektu Transformace Ústavu sociální péče Jinošov III.
101Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - Přijetí dotace z IOP projekt Transformace ÚSP Jinošov II.
102Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - Přijetí dotace z IOP projekt Transformace ÚSP Křižanov I.
103Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - Přijetí dotace z IOP - projekt Transformace ÚSPMP Těchobuz I.
104Návrh na provedení rozpočtového opatření - přijetí dotace pro Domov bez zámku, příspěvkovou organizaci, na projekt Hendikep není bariéra - program pro osoby s mentálním postižením
105Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací kraje z prostředků účelové dotace MPSV a z vlastního rozpočtu kraje poskytovatelům sociálních služeb v Kraji Vysočina pro rok 2015
106Prodej nemovité věci v k. ú. Třebíč
107Odprodej notebooku
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz