Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 20/2012 - 22.05.2012

ČísloNázev
01Pozvánka
02Darování pozemku v k. ú. a obci Hrotovice
03Darování pozemků v k. ú. Miletín u Humpolce a obci Želiv
04Darování pozemku v k. ú. a obci Želiv
05Prodej pozemků v k. ú. Slavníč
06Převody pozemků v k. ú. a obci Častrov
07Majetkoprávní vypořádání pozemku po stavbě II/347 Světlá nad Sázavou - D1, 1. stavba
08Věcná břemena na majetku Kraje Vysočina
09Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Biskupice u Hrotovic a obci Biskupice-Pulkov - požadavek vlastníka na změnu kupní ceny
10Nabytí pozemku do vlastnictví Kraje Vysočina pro stavbu II/405 Brtnice - Zašovice , změna ceny nabývané nemovitosti
11Veřejná zakázka na stavební práce CEC5 - výstavba obytné budovy Lidmaň
12Smlouva uzavíraná příspěvkovou organizací zřizovanou Krajem Vysočina
13Prodej trvalého porostu na pozemku par. č. 395/7 v k. ú. Jamné u Jihlavy
14Předání nemovitostí k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
15Převody pozemků v k. ú. a obci Světlá nad Sázavou
16Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky Výkon činností koordinátora BOZP, soubor - 02
17Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky Technický dozor stavebníka, soubor - 02
18Návrh na zařazení akce do kapitoly Doprava, přílohy D2 - Investice v dopravě
19Smlouva o převodu investorství akce II/404 Luka nad Jihlavou - průtah
20Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava - úhrada víceprací na instalaci inteligentních dopravních systémů
21Prohlášení příjemce v souvislosti se zásahy do investice v době udržitelnosti projektu
22Návrh na stanovení odměny na základě výsledku hodnocení ředitele Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
23Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava - změna finančního vztahu k rozpočtu kraje u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny
24Návrh na realizaci investiční akce Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
25Věcný dar pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
26Finanční dar pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci
27Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - stabilizace zdravotnického personálu
28Řešení tepelného hospodářství v Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci - metodou EPC v objektech Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace - realizace dodatečných úsporných opatření
295. ročník celostátní soutěže o cenu hejtmana Kraje Vysočina - Bezpečná nemocnice
30Smlouva o užívání modulu spisové služby pro příspěvkové organizace Kraje Vysočina
31Návrh na provedení rozpočtového opatření - příjem peněz od Vysočina Tourism, příspěvkové organizace v souvislosti se 2. splátkou půjčky určené na realizaci projektu Prezentace turistické nabídky kraje Vysočina do roku 2013
32Návrh na provedení rozpočtového opatření - Vysočina Tourism, příspěvková organizace - proplacení 1. etapy realizace projektu podpořeného z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod, oblast podpory 2.2
33Podpora projektu Putování za Santinim a návrh na rozpočtové opatření na kapitole Kultura
34Výběrové řízení na pozici ředitele/ředitelky Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě
35Darovací smlouva a rozpočtové opatření na kapitole Kultura pro rok 2012
36Návrh na provedení rozpočtového opatření na rok 2012 - poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR Muzeu Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizaci
37Projektová žádost Krajské knihovny Vysočiny, příspěvkové organizace Kraje Vysočina
38Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt Snižování energetické náročnosti - SEN v rámci Operačního programu Cíl Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007-2013 a odeslání finančního podílu pr
39Žádosti o schválení podstatných změn v Globálních grantech Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
40Návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na globální grant financovaný z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
41Návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na globální grant financovaný z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
42Dodatek ke Smlouvě o realizaci grantového projektu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.01/02.0023
43Dodatek ke Smlouvě o realizaci grantového projektu (reg. č. CZ.1.07/1.1.01/02.0066) v rámci OP VK
44KVALITA 10 - Žádost o podstatnou změnu projektu
45Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky Zajištění cateringových služeb
46Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - Novinářská křepelka
46upr1Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - Novinářská křepelka
47Zrušení usnesení č. 0610/07/2011/ZK
48Informace o územních a správních vztazích k základní územní jednotce Loudilka
49Souhlas s uzavřením smlouvy o dlouhodobém pronájmu
50Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - EU peníze školám
51Dotace organizátorům krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek v roce 2012 dle schválených pravidel rady kraje
52Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na Rozvojový program na podporu financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se znevýhodněním v roce 2012
53Prostorová situace na pedagogicko-psychologické poradně Pelhřimov a návrh řešení
54Vyhlášení druhého kola podávání přihlášek do konkursního řízení
55Projektový záměr příspěvkové organizace Gymnázium Třebíč
56Projektový záměr příspěvkové organizace Gymnázium a Střední odborná škola, Moravské Budějovice, Tyršova 365
57Projektový záměr příspěvkové organizace Střední škola řemesel a služeb Velké Meziříčí
58Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Střední průmyslovou školu Jihlava, Střední školu technickou Jihlava a Střední školu řemesel a služeb Moravské Budějovice
59Vyhodnocení průběhu konkursních řízení
60Soutěž S Vysočinou do Evropy - cestovní smlouvy o zajištění jazykových kurzů v zahraničí
61FOND VYSOČINY: Environmentální osvěta - Přírodní zahrady 2012 - rozhodnutí o poskytnutí a neposkytnutí dotace
62Nařízení Kraje Vysočina o zřízení přírodní rezervace Na Oklice
63Nařízení Kraje Vysočina o zřízení přírodní památky Rašelinné jezírko Rosička
64Nařízení Kraje Vysočina o zřízení přírodní památky Špilberk a přírodní památky Kobylinec
65Nařízení Kraje Vysočina o zřízení přírodní památky Borecká skalka
66Nařízení Kraje Vysočina o zřízení přírodní památky Náměšťská obora
67Projekt Implementace a péče o území soustavy Natura 2000 - Vysočina - návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
68Výstup z hodnocení ředitelů příspěvkových organizací na základě Pravidel Rady kraje Vysočina upravující hodnocení a řízení výkonu funkce ředitelů zařízení sociálních služeb zřizovaných krajem Vysočina
69Organizační řád Ústavu sociální péče Nové Syrovice, příspěvkové organizace
70Návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku sociálních služeb za rok 2011
71Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky Stavby - 03, opěrné zdi
72Dodatek č. 1 ke Smlouvě
73Návrh na poskytnutí daru
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz