Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis rady 20/2012

zápis rk
Zápis ze zasedání rady kraje č. 20/2012, které se konalo dne 22. 5. 2012 v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 19/2012
Přítomno 9 členů rady viz prezenční listina ze dne 22. 5. 2012.
Zasedání rady kraje zahájil hejtman J. Běhounek.
Radě kraje byly předloženy návrhy na zařazení následujících bodů do navrženého programu jednání:
71. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky „Stavby - 03, opěrné zdi“
72. Dodatek č. 1 ke Smlouvě
73. Návrh na poskytnutí daru
Rada kraje návrhy akceptovala a přijala upravený program jednání:
 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 19/2012
 2. Darování pozemku v k. ú. a obci Hrotovice
 3. Darování pozemků v k. ú. Miletín u Humpolce a obci Želiv
 4. Darování pozemku v k. ú. a obci Želiv
 5. Prodej pozemků v k. ú. Slavníč
 6. Převody pozemků v k. ú. a obci Častrov
 7. Majetkoprávní vypořádání pozemku po stavbě II/347 Světlá nad Sázavou - D1, 1. stavba
 8. Věcná břemena na majetku Kraje Vysočina
 9. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Biskupice u Hrotovic a obci Biskupice-Pulkov - požadavek vlastníka na změnu kupní ceny
 10. Nabytí pozemku do vlastnictví Kraje Vysočina pro stavbu II/405 Brtnice - Zašovice, změna ceny nabývané nemovitosti
 11. Veřejná zakázka na stavební práce CEC5 - výstavba obytné budovy Lidmaň
 12. Smlouva uzavíraná příspěvkovou organizací zřizovanou Krajem Vysočina
 13. Prodej trvalého porostu na pozemku par. č. 395/7 v k. ú. Jamné u Jihlavy
 14. Předání nemovitostí k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
 15. Převody pozemků v k. ú. a obci Světlá nad Sázavou
 16. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky Výkon činností koordinátora BOZP, soubor - 02
 17. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky Technický dozor stavebníka, soubor - 02
 18. Návrh na zařazení akce do kapitoly Doprava, přílohy D2 - Investice v dopravě
 19. Smlouva o převodu investorství akce II/404 Luka nad Jihlavou - průtah
 20. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava - úhrada víceprací na instalaci inteligentních dopravních systémů
 21. Prohlášení příjemce v souvislosti se zásahy do investice v době udržitelnosti projektu
 22. Návrh na stanovení odměny na základě výsledku hodnocení ředitele Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
 23. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava - změna finančního vztahu k rozpočtu kraje u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny
 24. Návrh na realizaci investiční akce Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
 25. Věcný dar pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
 26. Finanční dar pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci
 27. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - stabilizace zdravotnického personálu
 28. Řešení tepelného hospodářství v Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci - metodou EPC v objektech Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace - realizace dodatečných úsporných opatření
 29. 5. ročník celostátní soutěže o cenu hejtmana Kraje Vysočina - Bezpečná nemocnice
 30. Smlouva o užívání modulu spisové služby pro příspěvkové organizace Kraje Vysočina
 31. Návrh na provedení rozpočtového opatření - příjem peněz od Vysočina Tourism, příspěvkové organizace v souvislosti se 2. splátkou půjčky určené na realizaci projektu Prezentace turistické nabídky kraje Vysočina do roku 2013
 32. Návrh na provedení rozpočtového opatření - Vysočina Tourism, příspěvková organizace - proplacení 1. etapy realizace projektu podpořeného z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod, oblast podpory 2.2
 33. Podpora projektu Putování za Santinim a návrh na rozpočtové opatření na kapitole Kultura
 34. Výběrové řízení na pozici ředitele/ředitelky Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě
 35. Darovací smlouva a rozpočtové opatření na kapitole Kultura pro rok 2012
 36. Návrh na provedení rozpočtového opatření na rok 2012 - poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR Muzeu Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizaci
 37. Projektová žádost Krajské knihovny Vysočiny, příspěvkové organizace Kraje Vysočina
 38. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt Snižování energetické náročnosti - SEN v rámci Operačního programu Cíl Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007-2013 a odeslání finančního podílu projektovému partnerovi
 39. Žádosti o schválení podstatných změn v Globálních grantech Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 40. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na globální grant financovaný z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 41. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na globální grant financovaný z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 42. Dodatek ke Smlouvě o realizaci grantového projektu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.01/02.0023
 43. Dodatek ke Smlouvě o realizaci grantového projektu (reg. č. CZ.1.07/1.1.01/02.0066) v rámci OP VK
 44. KVALITA 10 - Žádost o podstatnou změnu projektu
 45. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky Zajištění cateringových služeb
 46. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - Novinářská křepelka
 47. Zrušení usnesení č. 0610/07/2011/ZK
 48. Informace o územních a správních vztazích k základní územní jednotce Loudilka
 49. Souhlas s uzavřením smlouvy o dlouhodobém pronájmu
 50. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - EU peníze školám
 51. Dotace organizátorům krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek v roce 2012 dle schválených pravidel rady kraje
 52. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na Rozvojový program na podporu financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se znevýhodněním v roce 2012
 53. Prostorová situace na pedagogicko-psychologické poradně Pelhřimov a návrh řešení
 54. Vyhlášení druhého kola podávání přihlášek do konkursního řízení
 55. Projektový záměr příspěvkové organizace Gymnázium Třebíč
 56. Projektový záměr příspěvkové organizace Gymnázium a Střední odborná škola, Moravské Budějovice, Tyršova 365
 57. Projektový záměr příspěvkové organizace Střední škola řemesel a služeb Velké Meziříčí
 58. Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Střední průmyslovou školu Jihlava, Střední školu technickou Jihlava a Střední školu řemesel a služeb Moravské Budějovice
 59. Vyhodnocení průběhu konkursních řízení
 60. Soutěž S Vysočinou do Evropy - cestovní smlouvy o zajištění jazykových kurzů v zahraničí
 61. FOND VYSOČINY: Environmentální osvěta - Přírodní zahrady 2012 - rozhodnutí o poskytnutí a neposkytnutí dotace
 62. Nařízení Kraje Vysočina o zřízení přírodní rezervace Na Oklice
 63. Nařízení Kraje Vysočina o zřízení přírodní památky Rašelinné jezírko Rosička
 64. Nařízení Kraje Vysočina o zřízení přírodní památky Špilberk a přírodní památky Kobylinec
 65. Nařízení Kraje Vysočina o zřízení přírodní památky Borecká skalka
 66. Nařízení Kraje Vysočina o zřízení přírodní památky Náměšťská obora
 67. Projekt Implementace a péče o území soustavy Natura 2000 - Vysočina - návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
 68. Výstup z hodnocení ředitelů příspěvkových organizací na základě Pravidel Rady kraje Vysočina upravující hodnocení a řízení výkonu funkce ředitelů zařízení sociálních služeb zřizovaných krajem Vysočina
 69. Organizační řád Ústavu sociální péče Nové Syrovice, příspěvkové organizace
 70. Návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku sociálních služeb za rok 2011
 71. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky „Stavby - 03, opěrné zdi“
 72. Dodatek č. 1 ke Smlouvě
 73. Návrh na poskytnutí daru
 74. Rozprava členů rady
Usnesení 0896/20/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
upravený program jednání.
odpovědnost: rada kraje
termín: 22. 5. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
K zápisu ze zasedání rady kraje č. 19/2012 nebyly vzneseny žádné připomínky.

K bodům 02 14, odboru majetkového, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.

02. Darování pozemku v k. ú. a obci Hrotovice
Usnesení 0897/20/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darovat pozemek par. č. 902/17 o výměře 985 m2, oddělený geometrickým plánem č. 875-1711/2012 z pozemku par. č. 902/1 v k. ú. a obci Hrotovice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Hrotovice;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemek par. č. par. č. 902/17 o výměře 985 m2, oddělený geometrickým plánem č. 875-1711/2012 z pozemku par. č. 902/1 v k. ú. a obci Hrotovice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Hrotovice.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 26. června 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2012-02.doc, RK-20-2012-02, př. 1

03. Darování pozemků v k. ú. Miletín u Humpolce a obci Želiv
Usnesení 0898/20/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darovat pozemky par. č. 461/1 o výměře 3612 m2 a par. č. 461/3 o výměře 638 m2, oddělené z pozemku par. č. 461 geometrickým plánem č. 40-312/2011 v k. ú. Miletín u Humpolce a obci Želiv z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Želiv;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemky par. č. 461/1 o výměře 3612 m2 a par. č. 461/3 o výměře 638 m2, oddělené z pozemku par. č. 461 geometrickým plánem č. 40-312/2011 v k. ú. Miletín u Humpolce a obci Želiv z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Želiv.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 26. června 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2012-03.doc, RK-20-2012-03, př. 1

04. Darování pozemku v k. ú. a obci Želiv
Usnesení 0899/20/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darovat pozemky par. č. 1318/2 o výměře 209 m2 a par. č. 1318/3 o výměře 201 m2 v k. ú. a obci Želiv z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Želiv;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemky par. č. 1318/2 o výměře 209 m2 a par. č. 1318/3 o výměře 201 m2 v k. ú. a obci Želiv z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Želiv.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 26. června 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2012-04.doc, RK-20-2012-04, př. 1

05. Prodej pozemků v k. ú. Slavníč
Usnesení 0900/20/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce krajského úřadu záměr prodat pozemek par. č. 622/7 o výměře 20 m2, oddělený z pozemku par. č. 622/1 a pozemek par. č. 610/4 o výměře 80 m2, oddělený z pozemku par. č. 610/2 geometrickým plánem č. 142-38/2009 v k. ú. a obci Slavníč;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést úplatně pozemek par. č. 622/7 o výměře 20 m2, oddělený z pozemku par. č. 622/1 a pozemek par. č. 610/4 o výměře 80 m2, oddělený z pozemku par. č. 610/2 geometrickým plánem č. 142-38/2009 v k. ú. a obci Slavníč z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví Českého zahrádkářského svazu, základní organizace Slavníč za celkovou dohodnutou kupní cenu 5 000 Kč.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 26. června 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2012-05.doc, RK-20-2012-05, př. 1

06. Převody pozemků v k. ú. a obci Častrov
Usnesení 0901/20/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darovat pozemky par. č. 1892/11 o výměře 21 m2, par. č. 1892/12 o výměře 222 m2, par. č. 1892/14 o výměře 39 m2, oddělené z pozemku par. č. 1892/1, pozemky par. č. 1902/3 o výměře 234 m2, par. č. 1902/4 o výměře 150 m2, par. č. 1902/5 o výměře 185 m2, par. č. 1902/7 o výměře 1274 m2, oddělené z pozemku par. č. 1902/1 a pozemek par. č. 1929/11 o výměře 19 m2, oddělený z pozemku par. č. 1929/4, vše geometrickým plánem č. 273-479/2011, vše v k. ú. a obci Častrov z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Častrov;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • převést darem pozemky par. č. 1892/11 o výměře 21 m2, par. č. 1892/12 o výměře 222 m2, par. č. 1892/14 o výměře 39 m2, oddělené z pozemku par. č. 1892/1, dále pozemky par. č. 1902/3 o výměře 234 m2, par. č. 1902/4 o výměře 150 m2, par. č. 1902/5 o výměře 185 m2, par. č. 1902/7 o výměře 1274 m2, oddělené z pozemku par. č. 1902/1 a pozemek par. č. 1929/11 o výměře 19 m2, oddělený z pozemku par. č. 1929/4, vše geometrickým plánem č. 273-479/2011, vše v k. ú. a obci Častrov z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Častrov;
 • nabýt darem pozemek par. č. 1892/10 o výměře 1 m2, oddělený z pozemku par. č. 1967/1, pozemek par. č. 1986/2 o výměře 13 m2, oddělený z pozemku par. č. 1986, pozemek par. č. st. 53/2 o výměře 5 m2, oddělený z pozemku par. č. st. 53, pozemek par. č. 52/4 o výměře 14 m2, oddělený z pozemku par. č. 52/1, pozemky par. č. 1926/7 o výměře 11 m2 a par. č. 1926/8 o výměře 59 m2, oddělené z pozemku par. č. 1926/3, vše geometrickým plánem 273-479/2011 a pozemek par. č. 1993/1 o výměře 8073 m2 v k. ú. a obci Častrov z vlastnictví obce Častrov do vlastnictví Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 26. června 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2012-06.doc, RK-20-2012-06, př. 1

07. Majetkoprávní vypořádání pozemku po stavbě II/347 Světlá nad Sázavou - D1, 1. stavba
Usnesení 0902/20/2012/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 26. 6. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2012-07.doc

08. Věcná břemena na majetku Kraje Vysočina
Usnesení 0903/20/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení věcného břemene s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-20-2012-08, př. 1 a RK-20-2012-08, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 07. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2012-08.doc, RK-20-2012-08, př. 1, RK-20-2012-08, př. 2

09. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Biskupice u Hrotovic a obci Biskupice-Pulkov - požadavek vlastníka na změnu kupní ceny
Usnesení 0904/20/2012/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 7. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2012-09.doc, RK-20-2012-09, př. 1

10. Nabytí pozemku do vlastnictví Kraje Vysočina pro stavbu II/405 Brtnice - Zašovice, změna ceny nabývané nemovitosti
Usnesení 0905/20/2012/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2012-10.doc

11. Veřejná zakázka na stavební práce CEC5 - výstavba obytné budovy Lidmaň
Usnesení 0906/20/2012/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 15. 6. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2012-11.doc, RK-20-2012-11, př. 1, RK-20-2012-11, př. 2

12. Smlouva uzavíraná příspěvkovou organizací zřizovanou Krajem Vysočina
Usnesení 0907/20/2012/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením smlouvy na užívání nemovitého majetku dle materiálu RK-20-2012-12, př. 1.
odpovědnost: ředitel Gymnázia Třebíč, odbor majetkový
termín: 30. 5. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2012-12.doc, RK-20-2012-12, př. 1

13. Prodej trvalého porostu na pozemku par. č. 395/7 v k. ú. Jamné u Jihlavy
Usnesení 0908/20/2012/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 1. 6. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2012-13.doc, RK-20-2012-13, př. 1, RK-20-2012-13, př. 2

14. Předání nemovitostí k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
Usnesení 0909/20/2012/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit dodatek č. xx Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu RK-20-2012-14, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 26. 6. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2012-14.doc, RK-20-2012-14, př. 1

15. Převody pozemků v k. ú. a obci Světlá nad Sázavou
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, informoval radu kraje o návrhu doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout převést a nabýt darem pozemky v k. ů. a obci Světlá nad Sázavou. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0910/20/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darovat díl e o výměře 182 m2 oddělený z pozemku par. č. 14/4, díl l o výměře 50 m2 oddělený z pozemku par. č. 1072/1 a díl m o výměře 6 m2 oddělený z pozemku par. č. 1080/1 vše dle geometrického plánu č. 1690-9/2012, vše v k. ú. a obci Světlá nad Sázavou z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Světlá nad Sázavou;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • převést darem díl e o výměře 182 m2 oddělený z pozemku par. č. 14/4, díl l o výměře 50 m2 oddělený z pozemku par. č. 1072/1 a díl m o výměře 6 m2 oddělený z pozemku par. č. 1080/1 vše dle geometrického plánu č. 1690-9/2012, vše v k. ú. a obci Světlá nad Sázavou z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Světlá nad Sázavou;
 • nabýt darem pozemek par. č. st. 1533/3 o výměře 101 m2, díl a o výměře 104 m2 oddělený z par. č. 14/11, díl d o výměře 1 m2 oddělený z par. č. 14/10, díl j o výměře 56 m2 oddělený z par. č. 1097/22, díl k o výměře 43 m2 oddělený z par. č. 1097/23, vše dle geometrického plánu č. 1690-9/2012, vše v k. ú. a obci Světlá nad Sázavou z vlastnictví města Světlá nad Sázavou do vlastnictví Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 26. června 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2012-15.doc, RK-20-2012-15, př. 1

16. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky Výkon činností koordinátora BOZP, soubor - 02
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje ke schválení návrh shora uvedené podlimitní veřejné zakázky. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0911/20/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
pořadí nabídek podlimitní veřejné zakázky na služby: Výkon činností koordinátora BOZP, soubor - 02 dle materiálu RK-20-2012-16, př. 1;
rozhoduje
vybrat nejvhodnější nabídku podlimitní veřejné zakázky na služby Výkon činností koordinátora BOZP, soubor - 02:
 • pro část 1) uchazeče VIA ALTA a. s., Okružní 963, 674 01 Třebíč, IČ: 26906741;
 • pro část 2) uchazeče MORAVIA CONSULT Olomouc a. s., Legionářská 8, 772 00 Olomouc, IČ: 64610357;
 • pro část 4) uchazeče Ivan Mařík, Barvířská 110/18, 589 01 Třešť, IČ: 60541466, pro část 5) uchazeče Ivan Mařík, Barvířská 110/18, 589 01 Třešť, IČ: 60541466;
 • pro část 6) uchazeče MORAVIA CONSULT Olomouc a. s., Legionářská 8, 772 00 Olomouc, IČ: 64610357
 • pro část 7) uchazeče Jitka Krupičková, Masarykova 2978, 580 01 Havlíčkův Brod. IČ: 75972140;
 • pro část 8) uchazeče Ivan Mařík, Barvířská 110/18, 589 01 Třešť, IČ: 60541466;
 • pro část 9) uchazeče Ecological Consulting a. s., Na Střelnici 48, 779 00 Olomouc, IČ: 25873962;
 • pro část 10) uchazeče VIA ALTA a. s., Okružní 963, 674 01 Třebíč, IČ: 26906741
v souladu s materiálem RK-20-2012-16, př. 1;
ukládá
Odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit oznámení výsledku zadávacího řízení v souladu se zákonem a zahájit jednání o uzavření smlouvy s vybranými uchazeči.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 30. 6. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2012-16.doc, RK-20-2012-16, př. 1

17. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky Technický dozor stavebníka, soubor - 02
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje návrh schválit pořadí nabídek a rozhodnout o nejvhodnější nabídce v souladu se závěry hodnotící komise. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0912/20/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
pořadí nabídek podlimitní veřejné zakázky na služby: Výkon činností koordinátora BOZP, soubor - 02 dle materiálu RK-20-2012-17, př. 1;
rozhoduje
vybrat nejvhodnější nabídku podlimitní veřejné zakázky na služby Výkon činností koordinátora BOZP, soubor - 02:
 • pro část 1) uchazeče VIA ALTA a. s., se sídlem Okružní 963, 674 01 Třebíč, IČ: 26906741;
 • pro část 2) uchazeče VIA ALTA a. s., se sídlem Okružní 963, 674 01 Třebíč, IČ: 26906741;
 • pro část 4) uchazeče Ing. František Lízal, se sídlem Stamicova 35, 586 01 Jihlava, IČ: 75662132;
 • pro část 5) uchazeče Ing. František Lízal, se sídlem Stamicova 35, 586 01 Jihlava, IČ: 75662132;
 • pro část 6) uchazeče Ing. František Lízal, se sídlem Stamicova 35, 586 01 Jihlava, IČ: 75662132;
 • pro část 7) uchazeče SUDOP PRAHA a. s., se sídlem Olšanská 1a, 130 80 Praha 3, IČ: 25793349;
 • pro část 8) uchazeče MORAVIA CONSULT Olomouc a.s., se sídlem Legionářská 8, 772 00 Olomouc, IČ: 64610357;
 • pro část 9) uchazeče Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, se sídlem Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava, IČ: 00090450;
 • pro část 10) uchazeče Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, se sídlem Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava, IČ: 00090450
v souladu s materiálem RK-20-2012-17, př. 1;
ukládá
Odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit oznámení výsledku zadávacího řízení v souladu se zákonem a zahájit jednání o uzavření smlouvy s vybranými uchazeči.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 30. 6. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2012-17.doc, RK-20-2012-17, př. 1

18. Návrh na zařazení akce do kapitoly Doprava, přílohy D2 - Investice v dopravě
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, informovala radu kraje o návrhu rozhodnout o zařazení níže uvedených akcí do rozpočtu kapitoly Doprava. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0913/20/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
zařadit jmenovité akce:
 • III/3507 Havlíčkova Borová - křiž. s II/350;
 • II/411 Dešov - most ev.č. 411-004;
 • II/351 Třebíč - ul. Hrotovická
do kapitoly Doprava, přílohy D2 - Investice v dopravě.
odpovědnost: ODSH, OE
termín: 15. 5. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2012-18.doc, RK-20-2012-18, př. 1

19. Smlouva o převodu investorství akce II/404 Luka nad Jihlavou - průtah
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje návrh uzavřít smlouvu o převodu investorství dané akce. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0914/20/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o převodu investorství ke stavbě: II/404 Luka nad Jihlavou - průtah dle materiálu RK-20-2012-19, př. 1.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 15. 6. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2012-19.doc, RK-20-2012-19, př. 1

20. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava - úhrada víceprací na instalaci inteligentních dopravních systémů
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření v rámci kapitoly Doprava. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0915/20/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Doprava a § 2212 - Silnice spočívající ve zvýšení kapitálových výdajů o částku 254 300 Kč, na úhradu víceprací dle materiálu RK-20-2012-20, př. 1 při současném snížení běžných výdajů o částku 254 300 Kč.
odpovědnost: ODSH, OE
termín: 30. 6. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2012-20.doc, RK-20-2012-20, př. 1

21. Prohlášení příjemce v souvislosti se zásahy do investice v době udržitelnosti projektu
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, podala radě kraje doplňující komentář k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0916/20/2012/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informace obsažené v materiálu RK-20-2012-21, př. 1;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-20-2012-21, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 30. 6. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2012-21.doc, RK-20-2012-21, př. 1, RK-20-2012-21, př. 2

22. Návrh na stanovení odměny na základě výsledku hodnocení ředitele Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, informovala radu kraje o návrhu stanovit mimořádnou odměnu řediteli uvedené příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0917/20/2012/RK
Rada kraje
stanoví
v souladu s § 134 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, mimořádnou odměnu řediteli Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu RK-20-2012-22, př. 2.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 30. 6. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2012-22.doc, RK-20-2012-22, př. 1, RK-20-2012-22, př. 2

23. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava - změna finančního vztahu k rozpočtu kraje u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit navrhované rozpočtové opatření na kapitole Doprava. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0918/20/2012/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit:
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Doprava, § 2212 - Silnice a položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím s ÚZ 00013 o částku 40 000 000 Kč s určením pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci, na úhradu oprav vybraných úseků silnic dle materiálu RK-20-2012-23, př. 1 při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti j. n., položky Nespecifikovaná rezerva o stejnou částku 40 000 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace o částku 40 000 000 Kč s určením na opravy vybraných úseků silnic dle materiálu RK-20-2012-23, př. 1.
odpovědnost: ODSH, OE, ředitel KSÚSV
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2012-23.doc, RK-20-2012-23, př. 1

71. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky „Stavby - 03, opěrné zdi“
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, seznámila radu kraje s návrhem rozhodnout o výběru nejvhodnější nabídky v souladu s výsledkem hodnocení nabídek provedeném hodnotící komisí. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0919/20/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
pořadí nabídek podlimitní veřejné zakázky na stavební práce: „Stavby - 03, opěrné zdi“ dle materiálu RK-20-2012-71, př. 1;
rozhoduje
vybrat nejvhodnější nabídku podlimitní veřejné zakázky na stavební práce „Stavby - 03, opěrné zdi“:
 • pro část 1) uchazeče M-SILNICE a. s., se sídlem Husova 1697, 530 03, Pardubice, IČ: 42196868;
 • pro část 2) uchazeče EUROVIA CS, a. s., se sídlem se sídlem Národní 10, 113 19 Praha, IČ: 45274924;
 • pro část 3) uchazeče M-SILNICE a. s., se sídlem Husova 1697, 530 03, Pardubice, IČ: 42196868;
 • pro část 4) uchazeče UNIGEO a. s., se sídlem Místecká 329/258, 720 00 Ostrava-Hrabová, IČ: 45192260
v souladu s materiálem RK-20-2012-71, př. 1;
ukládá
Odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit oznámení výsledku zadávacího řízení v souladu se zákonem a zahájit jednání o uzavření smlouvy s vybranými uchazeči.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 30. 6. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2012-71, RK-20-2012-71, př. 1

24. Návrh na realizaci investiční akce Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, předložil radě kraje ke schválení návrh na realizaci uvedené investiční akce. V průběhu jednání odešel L. Joukl. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0920/20/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
realizaci investiční akce - pořízení ultrazvukového přístroje pro gynekologicko-porodnické oddělení u Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
termín: 31. 8. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2012-24.doc, RK-20-2012-24, př. 1

25. Věcný dar pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, seznámil radu kraje s návrhem vyslovit souhlasné stanovisko s uzavřením darovací smlouvy pro shora uvedenou příspěvkovou organizaci. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0921/20/2012/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-20-2012-25, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
termín: 30. 6. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2012-25.doc, RK-20-2012-25, př. 1, RK-20-2012-25, př. 2

26. Finanční dar pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, předložil radě kraje návrh vyslovit souhlasné stanovisko s uzavřením smlouvy o poskytnutí finančního daru pro danou příspěvkovou organizaci. V průběhu jednání přišel L. Joukl. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0922/20/2012/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením smlouvy o poskytnutí finančního daru pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-20-2012-26, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelka Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
termín: 30. 6. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2012-26.doc, RK-20-2012-26, př. 1, RK-20-2012-26, př. 2

27. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - stabilizace zdravotnického personálu
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, předložil radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0923/20/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
 • v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3522 - Ostatní nemocnice rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 100 000 Kč s určením pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, při současném snížení položky 5901 - Nespecifikované rezervy o stejnou částku 100 000 Kč;
 • navýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, o částku 100 000 Kč s určením na zajištění úhrady nákladů spojených s vyplaceným náborovým příspěvkem.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
termín: 30. 6. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2012-27.doc, RK-20-2012-27, př. 1, RK-20-2012-27, př. 2, RK-20-2012-27, př. 3

28. Řešení tepelného hospodářství v Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci - metodou EPC v objektech Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace - realizace dodatečných úsporných opatření
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, seznámil radu kraje s návrhem schválit popis realizovaných opatření v rámci projektu EPC v dané příspěvkové organizaci. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0924/20/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
popis realizovaných opatření v rámci projektu EPC v Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci, dle materiálů RK-20-2012-28, př. 1 a RK-20-2012-28, př. 3;
bere na vědomí
uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem mezi Nemocnicí Jihlava, příspěvkovou organizací a firmou ENESA a. s., dle materiálu RK-20-2012-28, př. 2;
ukládá
řediteli Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace:
 • zaslat odboru majetkovému kopii kolaudačního souhlasu do 30 dnů od nabytí právní moci;
 • zaslat odboru majetkovému rozpis konkrétních technických zhodnocení na konkrétním majetku (objekty, inventární čísla a uvést konkrétní částky technického zhodnocení);
 • zaslat žádost na odbor zdravotnictví a odbor majetkový s konkretizací tohoto majetku (objekt, hodnota, inventární číslo), pokud došlo k vyřazení majetku;
 • sdělit odboru zdravotnictví, zda se v rámci projektu EPC v Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci, řešilo jakékoli opatření v rámci provozních prostředků nemocnice (mimo investice);
 • pokud vznikly v souvislosti s projektem EPC nové stavby, pak specifikovat a konkrétně vyčíslit jejich hodnotu.
odpovědnost: ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, odbor zdravotnictví, odbor majetkový
termín: 30. 9. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2012-28.doc, RK-20-2012-28, př. 1, RK-20-2012-28, př. 2, RK-20-2012-28, př. 3

29. 5. ročník celostátní soutěže o cenu hejtmana Kraje Vysočina - Bezpečná nemocnice
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje vyhlásit pátý ročník celostátní soutěže o cenu hejtmana Kraje Vysočina „Bezpečná nemocnice“. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0925/20/2012/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • vyhlásit pátý ročník celostátní soutěže o cenu hejtmana Kraje Vysočina s názvem Bezpečná nemocnice ;
 • vzít na vědomí text vyhlášení celostátní soutěže včetně kritérií pro hodnocení přihlášených projektů dle materiálu RK-20-2012-29, př. 1;
rozhoduje
uzavřít smlouvu o spolupráci dle materiálu RK-20-2012-29, př. 2upr1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor sekretariátu hejtmana
termín: 31. 1. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2012-29.doc, RK-20-2012-29, př. 1, RK-20-2012-29, př. 2

30. Smlouva o užívání modulu spisové služby pro příspěvkové organizace Kraje Vysočina
E. Janoušková, ředitelka sekce ekonomiky a podpory, navrhla radě kraje odložit materiál z projednávání a předložit jej na jednom z příštích zasedání rady kraje. Rada kraje návrh akceptovala.
Zdrojové materiály: RK-20-2012-30.doc, RK-20-2012-30, př. 1

31. Návrh na provedení rozpočtového opatření - příjem peněz od Vysočina Tourism, příspěvkové organizace v souvislosti se 2. splátkou půjčky určené na realizaci projektu Prezentace turistické nabídky kraje Vysočina do roku 2013
K. Lisá, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit shora uvedený návrh rozpočtového opatření. Projednávání se zúčastnila I. Schallnerová, vedoucí oddělení kultury odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu. V průběhu jednání odešel J. Běhounek. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0926/20/2012/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit rozpočtové opatření, a sice: zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2012 u položky 2451 - Splátky půjčených prostředků o částku 763 793,95 Kč v souvislosti s vratkou druhé splátky půjčky poskytnuté na předfinancování projektu Prezentace turistické nabídky kraje Vysočina do roku 2013 a převedení této částky do Fondu strategických rezerv (položka 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech).
odpovědnost: OKPPCR, OE
termín: 26. 6. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2012-31.doc

32. Návrh na provedení rozpočtového opatření - Vysočina Tourism, příspěvková organizace - proplacení 1. etapy realizace projektu podpořeného z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod, oblast podpory 2.2
K. Lisá, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, upřesnila radě kraje předložený návrh rozpočtového opatření. Projednávání se zúčastnila I. Schallnerová, vedoucí oddělení kultury odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0927/20/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
 • zvýšení příjmové části rozpočtu kraje u položky 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad o účelovou neinvestiční dotaci poskytnutou Regionální radou regionu soudržnosti Jihovýchod na projekt Marketing turistické nabídky kraje Vysočina do roku 2013 v úhrnné výši 982 890,36 Kč (z toho ÚZ 38586005 o 903 196,55 Kč a ÚZ 38186001 o 79 693,81 Kč) a zvýšení výdajové části rozpočtu kraje na rok 2012, kapitoly Kultura, § 2143 - Cestovní ruch, položky 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o celkovou částku 982 890,36 Kč (z toho ÚZ 38586005 o 903 196,55 Kč a ÚZ 38186001 o 79 693,81 Kč) s určením pro Vysočina Tourism, příspěvkovou organizaci na projekt Marketing turistické nabídky kraje Vysočina do roku 2013;
 • u Vysočina Tourism, příspěvkové organizace změnu závazného ukazatele Příspěvek na provoz o částku 982 890,36 Kč na realizaci projektu Marketing turistické nabídky kraje Vysočina do roku 2013.
odpovědnost: OKPPCR, OE, Vysočina Tourism, příspěvková organizace
termín: 31. 5. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2012-32.doc

33. Podpora projektu Putování za Santinim a návrh na rozpočtové opatření na kapitole Kultura
K. Lisá, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, seznámila radu kraje s návrhem poskytnout dotaci občanskému sdružení Putování za Santinim. Projednávání se zúčastnila I. Schallnerová, vedoucí oddělení kultury odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu. V průběhu jednání přišel J. Běhounek. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0928/20/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci ve výši 50 000 Kč z kapitoly Kultura, § 2143 Cestovní ruch občanskému sdružení Putování za Santinim, IČO: 22883363, sídlem: nám. Republiky 286/22, 591 01 Žďár nad Sázavou dle materiálu RK-20-2012-33, př. 2;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Kultura, § 2143 Cestovní ruch o částku 50 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti j. n., položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 50 000 Kč určenou na výdaje související s realizací projektu Putování za Santinim.
odpovědnost: OKPPCR, OE
termín: 15. 11. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2012-33.doc, RK-20-2012-33, př. 1, RK-20-2012-33, př. 2

34. Výběrové řízení na pozici ředitele/ředitelky Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě
K. Lisá, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, sdělila radě kraje bližší podrobnosti k předloženému návrhu výběrového řízení. Projednávání se zúčastnila I. Schallnerová, vedoucí oddělení kultury odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu. V průběhu jednání odešel J. Běhounek. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0929/20/2012/RK
Rada kraje
bere na vědomí
žádost Mgr. Aleše Seiferta o uvolnění z funkce ředitele Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě k datu 30. června 2012;
jmenuje
do doby jmenování ředitele na základě výsledku vyhlášeného výběrového řízení Mgr. Daniela Nováka ředitelem Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě dle materiálu RK-20-2012-34, př. 1;
stanoví
v souladu s nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, měsíční plat Mgr. Danielu Novákovi, řediteli Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě dle materiálu RK-20-2012-34, př. 2;
vyhlašuje
výběrové řízení na pozici ředitele/ředitelky Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě dle materiálu RK-20-2012-34, př. 3;
schvaluje
schéma složení výběrové komise na pozici ředitele/ředitelky Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě včetně popisu průběhu výběrového řízení, dle materiálu RK-20-2012-34, př. 4upr1.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
termín: 30. 6. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2012-34.doc, RK-20-2012-34, př. 1, RK-20-2012-34, př. 2, RK-20-2012-34, př. 3, RK-20-2012-34, př. 4

35. Darovací smlouva a rozpočtové opatření na kapitole Kultura pro rok 2012
K. Lisá, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, informovala radu kraje o návrhu uzavřít darovací smlouvu a schválit rozpočtové opatření na kapitole Kultura pro rok 2012. Projednávání se zúčastnila I. Schallnerová, vedoucí oddělení kultury odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0930/20/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu dle materiálu RK-20-2012-35, př. 1;
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů u § 3315 - Činnosti muzeí a galerií a položky 2321 - Přijaté neinvestiční dary o částku 100 000 Kč při současném zvýšení výdajů u kapitoly Kultura, § 3315 - Činnosti muzeí a galerií a položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřizovaným příspěvkovým organizacím o stejnou částku 100 000 Kč v souladu s darovací smlouvou se společností Aon Central and Eastern Europe a. s.;
 • změnu závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace pro rok 2012 zvýšením o částku 100 000 Kč s určením na pokrytí nákladů na přípravu nových expozic v Muzeu Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizaci.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ekonomický odbor, ředitel Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace
termín: 31. 8. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2012-35.doc, RK-20-2012-35, př. 1

36. Návrh na provedení rozpočtového opatření na rok 2012 - poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR Muzeu Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizaci
K. Lisá, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložila radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opaření na rok 2012. Projednávání se zúčastnila I. Schallnerová, vedoucí oddělení kultury odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0931/20/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
 • zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2012 u položky 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu (ÚZ 34070) o účelovou neinvestiční dotaci poskytnutou Ministerstvem kultury ČR v rámci programu Kulturní aktivity - podpora tradiční lidové kultury - kategorie A Muzeu Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizaci, na realizaci projektu Záchranný výzkum lidové architektury na okrese Jihlava - 3. část ve výši 25 000 Kč;
 • zvýšení výdajové části rozpočtu kraje na rok 2012, kapitoly Kultura, § 3315 - Činnost muzeí a galerií, položky 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím (ÚZ 34070) o celkovou částku 25 000 Kč s určením pro Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvkovou organizaci;
 • změnu závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace, na rok 2012 o částku 25 000 Kč určenou na realizaci projektu Záchranný výzkum lidové architektury na okresu Jihlava - 3. část .
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, odbor ekonomický, ředitel Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace
termín: 30. 6. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2012-36.doc

37. Projektová žádost Krajské knihovny Vysočiny, příspěvkové organizace Kraje Vysočina
K. Lisá, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, seznámila radu kraje s návrhem vyslovit souhlasné stanovisko s projektem „Rovné šance“. Projednávání se zúčastnila I. Schallnerová, vedoucí oddělení kultury odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0932/20/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
Krajskou knihovnou Vysočiny realizované podání projektové žádosti Rovné šance, jejíž základní údaje jsou uvedeny v materiálu RK-20-2012-37, př. 1.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ředitelka Krajské knihovny Vysočiny
termín: 22. 5. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2012-37.doc, RK-20-2012-37, př. 1

38. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt Snižování energetické náročnosti - SEN v rámci Operačního programu Cíl Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007-2013 a odeslání finančního projektovému partnerovi
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0933/20/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního EUR účtu projektu SEN o přijaté finanční prostředky ze strany Řídícího orgánu (Úřad spolkové vlády Dolní Rakousko, Odbor územního plánování a územní politiky) ve výši 12 181,43 EUR (310 748,28 Kč);
 • převod finančních prostředků ze zvláštního EUR účtu projektu SEN ve výši 4 045,43 EUR (103 198,92 Kč), které jsou podílem projektového partnera č. 1 Energieagentur der Regionen, na účet AT682026300000003806, SWIFT: SPWTAT21XXX;
 • převod finančních prostředků ze zvláštního EUR účtu projektu SEN ve výši 8 136,00 EUR (207 549,36 Kč) na zvláštní účet Snižování energetické náročnosti na financování dalších etap projektu.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje, odbor ekonomický
termín: 30. 5. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2012-38.doc

39. Žádosti o schválení podstatných změn v Globálních grantech Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, seznámila radu kraje s předloženým materiálem. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0934/20/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • podat Žádost o schválení podstatných změn globálního grantu Kraje Vysočina reg. č. CZ.1.07/1.1.36 v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost dle materiálu RK-20-2012-39, př. 1;
 • podat Žádost o schválení podstatných změn globálního grantu Kraje Vysočina reg. č. CZ.1.07/1.2.37 v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost dle materiálu RK-20-2012-39, př. 2;
 • podat Žádost o schválení podstatných změn globálního grantu Kraje Vysočina reg. č. CZ.1.07/1.3.50 v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost dle materiálu RK-20-2012-39, př. 3;
ukládá
Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina předložit Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy Žádosti o schválení podstatných změn GG Kraje Vysočina dle materiálů RK-20-2012-39, př. 1, RK-20-2012-39, př. 2, RK-20-2012-39, př. 3.
odpovědnost: ORR
termín: 31. 5. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2012-39.doc, RK-20-2012-39, př. 1, RK-20-2012-39, př. 2, RK-20-2012-39, př. 3

40. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na globální grant financovaný z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, informovala radu kraje o návrhu rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0935/20/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu GG 1.2 OP VK o účelovou dotaci z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR ve výši 4 192 899,72 Kč určenou na financování grantových projektů realizovaných v rámci globálního grantu Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v kraji Vysočina.
odpovědnost: ORR, EO
termín: 31. 5. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2012-40.doc

41. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na globální grant financovaný z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0936/20/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu GG 1.3 OP VK o účelovou dotaci z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR ve výši 4 017 836,50 Kč určenou na financování grantových projektů realizovaných v rámci globálního grantu Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v kraji Vysočina.
odpovědnost: ORR, EO
termín: 31. 5. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2012-41.doc

42. Dodatek ke Smlouvě o realizaci grantového projektu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.01/02.0023
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje ke schválení Dodatek č. 1 ke Smlouvě o realizaci grantového projektu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0937/20/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o realizaci grantového projektu reg. č. CZ.1.07/1.1.01/02.0023 dle materiálu RK-20-2012-42, př. 2.
odpovědnost: ORR
termín: 31. 8. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2012-42.doc, RK-20-2012-42, př. 1, RK-20-2012-42, př. 2

43. Dodatek ke Smlouvě o realizaci grantového projektu (reg. č. CZ.1.07/1.1.01/02.0066) v rámci OP VK
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje ke schválení Dodatek č. 1 ke Smlouvě o realizaci grantového projektu. V průběhu jednání přišel J. Běhounek. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0938/20/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o realizaci grantového projektu reg. č. CZ.1.07/1.1.01/02.0066 dle materiálu RK-20-2012-43, př. 2.
odpovědnost: ORR
termín: 1. 6. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2012-43.doc, RK-20-2012-43, př. 1, RK-20-2012-43, př. 2

44. KVALITA 10 - Žádost o podstatnou změnu projektu
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, seznámila radu kraje s navrhovanou změnou projektu KVALITA 10. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0939/20/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
podat žádost o podstatnou změnu projektu KVALITA 10 dle materiálu RK-20-2012-44, př. 1;
ukládá
Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina předložit žádost o podstatnou změnu projektu na Ministerstvo vnitra ČR.
odpovědnost: ORR
termín: 31. 5. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2012-44.doc, RK-20-2012-44, př. 1

45. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky Zajištění cateringových služeb
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, navrhuje radě kraje rozhodnout o nejvhodnější nabídce shora uvedené veřejné zakázky v souladu se závěry hodnotící komise. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0940/20/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
vybrat nabídku uchazeče GM, spol. s r. o., IČO: 00207829, se sídlem Jiráskova 3960/32, Jihlava, jako nejvhodnější nabídku na nadlimitní veřejnou zakázku na služby Zajištění cateringových služeb v souladu s materiálem RK-20-2012-45, př. 2;
ukládá
odboru sekretariátu hejtmana zajistit oznámení výsledku zadávacího řízení v souladu se zákonem a zahájit jednání o uzavření smlouvy s vybraným uchazečem.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 1. 6. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2012-45.doc, RK-20-2012-45, př. 1, RK-20-2012-45, př. 2

46. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - Novinářská křepelka
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, informovala radu kraje o návrhu poskytnout finanční dar vítězi Novinářské křepelky. V průběhu jednání odešel M. Hyský. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0941/20/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout finanční dar vítězi Novinářské křepelky ve výši 3 333 Kč dle materiálu RK-20-2012-46, př. 1;
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje (položka Kulturní, společenské a sportovní akce podporované krajem) spočívající ve snížení § 6409 Ostatní činnosti j. n. o částku 3 340 Kč při současném zvýšení § 3319 Ostatní záležitosti kultury o částku 3 340 Kč, dle materiálu RK-20-2012-46upr1.
odpovědnost: OSH, OE
termín: 30. 6. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2012-46.doc, RK-20-2012-46, př. 1

73. Návrh na poskytnutí daru
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, podala radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0942/20/2012/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: OSH
termín: 22. 5. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2012-73

47. Zrušení usnesení č. 0610/07/2011/ZK
M. Magrot, právník oddělení právního a krajského živnostenského úřadu, seznámil radu kraje s návrhem zrušit usnesení zastupitelstva kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0943/20/2012/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje zrušit usnesení č. 0610/07/2011/ZK.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje
termín: 26. 6. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2012-47.doc, RK-20-2012-47, př. 1

48. Informace o územních a správních vztazích k základní územní jednotce Loudilka
Z. Kadlec, ředitel krajského úřadu, informoval radu kraje o výsledku jednání ohledně změně hranic základní územní jednotky Loudilka. V průběhu jednání přišel M. Hyský. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0944/20/2012/RK
Rada kraje
bere na vědomí
současné územní a správní vztahy k základní územní jednotce Loudilka a dosavadní kroky učiněné krajským úřadem k nápravě tohoto neprávního stavu dle materiálu RK-20-2012-48;
ukládá
řediteli krajského úřadu poskytnout informaci o výsledku jednání dotčených obcí a následných úkonech krajského úřadu, které budou provedeny s ohledem na výsledek tohoto jednání.
odpovědnost: ředitel krajského úřadu
termín: 15. 9. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2012-48.doc, RK-20-2012-48, př. 1, RK-20-2012-48, př. 2, RK-20-2012-48, př. 3

49. Souhlas s uzavřením smlouvy o dlouhodobém pronájmu
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, navrhl radě kraje odložit materiál z projednávání a předložit jej na jednom z příštích zasedání rady kraje. V průběhu jednání odešel L. Joukl. Rada kraje návrh předkladatele akceptovala.
Zdrojové materiály: RK-20-2012-49.doc, RK-20-2012-49, př. 1

50. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - EU peníze školám
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. V průběhu jednání odešel J. Běhounek. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0945/20/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3122 Střední odborné školy) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v celkové výši 1 352 050,80 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz:
 • Obchodní akademii, Pelhřimov, Jirsíkova 875, IČO 62540068 o částku 619 586,40 Kč;
 • Vyšší odborné škole a Střední odborné škole zemědělsko-technické Bystřice nad Pernštejnem, IČO 48895504 o částku 732 464,40 Kč
na financování způsobilých výdajů v rámci projektu EU peníze školám dle materiálu RK-20-2012-50.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: květen 2012
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2012-50.doc

51. Dotace organizátorům krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek v roce 2012 dle schválených pravidel rady kraje
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s žádostí ZO Českého svazu ochránců přírody Kněžice o podporu soutěže. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0946/20/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
neposkytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3421 - Využití volného času dětí a mládeže organizaci ZO Českého svazu ochránců přírody Kněžice, IČO 18825460 na realizaci postupového kola soutěže ve výši 20 000 Kč dle tabulky č. 1 materiálu RK-20-2012-51, př. 1;
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: 1. 6. 2012
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2012-51.doc, RK-20-2012-51, př. 1, RK-20-2012-51, př. 2

52. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na Rozvojový program na podporu financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se znevýhodněním v roce 2012
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření. V průběhu jednání přišli J. Běhounek. J. Joukl. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0947/20/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitoly Školství, mládeže a sportu) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT na Rozvojový program na podporu financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se znevýhodněním v roce 2012 v celkové výši 1 411 028 Kč určenou právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení dle materiálu RK-20-2012-52, př. 1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí přidělení účelových prostředků na Rozvojový program na podporu financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se znevýhodněním v roce 2012 právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení dle materiálu RK-20-2012-52, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: červen 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2012-52.doc, RK-20-2012-52, př. 1

53. Prostorová situace na pedagogicko-psychologické poradně Pelhřimov a návrh řešení
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s navrhovaným řešení vzniklé situace v uvedené příspěvkové organizaci. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0948/20/2012/RK
Rada kraje
bere na vědomí
vzniklou situaci v příspěvkové organizaci Pedagogicko-psychologická poradna Pelhřimov v oblasti změny nájemního vztahu;
ukládá
ředitelce Pedagogicko-psychologické poradny Pelhřimov zahájit jednání s Městem Pelhřimov o dlouhodobém pronájmu nebytových prostor v Solní ulici čp. 1814.
odpovědnost: OŠMS, ředitelka Pedagogicko-psychologické poradny Pelhřimov
termín: 15. 6. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2012-53.doc, RK-20-2012-53, př. 1, RK-20-2012-53, př. 2, RK-20-2012-53, př. 3

54. Vyhlášení druhého kola podávání přihlášek do konkursního řízení
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh vzít na vědomí vyhlášení druhého kola konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele dané příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0949/20/2012/RK
Rada kraje
bere na vědomí
vyhlášení druhého kola konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele (ředitelky) Pedagogicko-psychologické poradny Jihlava.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: červen 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2012-54.doc

K bodům 55 - 57, odboru školství mládeže a sportu, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.

55. Projektový záměr příspěvkové organizace Gymnázium Třebíč
Usnesení 0950/20/2012/RK
Rada kraje
souhlasí
s realizací projektového záměru Gymnázia Třebíč Inovační metody pro zkvalitnění vzdělávání dle materiálu RK-20-2012-55, př. 1.
odpovědnost: OŠMS
termín: 31. 5. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2012-55.doc, RK-20-2012-55, př. 1, RK-20-2012-55, př. 2

56. Projektový záměr příspěvkové organizace Gymnázium a Střední odborná škola, Moravské Budějovice, Tyršova 365
Usnesení 0951/20/2012/RK
Rada kraje
souhlasí
s realizací projektového záměru Gymnázia a Střední odborné školy, Moravské Budějovice, Tyršova 365 Recyklace (Recycling Life - Renewable Sources) dle materiálu RK-20-2012-56, př. 1.
odpovědnost: OŠMS
termín: 31. 5. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2012-56.doc, RK-20-2012-56, př. 1, RK-20-2012-56, př. 2

57. Projektový záměr příspěvkové organizace Střední škola řemesel a služeb Velké Meziříčí
Usnesení 0952/20/2012/RK
Rada kraje
souhlasí
s realizací projektového záměru Střední školy řemesel a služeb Velké Meziříčí Modernizace výuky - záruka kvalitního vzdělávání dle materiálu RK-20-2012-57, př. 1.
odpovědnost: OŠMS
termín: 31. 5. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2012-57.doc, RK-20-2012-57, př. 1, RK-20-2012-57, př. 2

58. Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Střední průmyslovou školu Jihlava, Střední školu technickou Jihlava a Střední školu řemesel a služeb Moravské Budějovice
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh vyslovit souhlasné stanovisko s uzavřením darovacích smluv pro shora uvedené střední školy. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0953/20/2012/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovacích smluv dle materiálů RK-20-2012-58, př. 1, RK-20-2012-58, př. 2RK-20-2012-58, př. 3.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitelé Střední průmyslové školy Jihlava, Střední školy technické Jihlava a Střední školy řemesel a služeb Moravské Budějovice
termín: 30. 6. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2012-58.doc, RK-20-2012-58, př. 1, RK-20-2012-58, př. 2, RK-20-2012-58, př. 3

59. Vyhodnocení průběhu konkursních řízení
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, podal radě kraje doplňující komentář k předloženému materiálu ohledně vyhodnocení průběhu konkurzních řízení. V průběhu jednání odešel T. Škaryd. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0954/20/2012/RK
Rada kraje
bere na vědomí
vyhodnocení průběhu konkursních řízení.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: červen 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2012-59.doc, RK-20-2012-59, př. 1

60. Soutěž S Vysočinou do Evropy - cestovní smlouvy o zajištění jazykových kurzů v zahraničí
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh uzavřít cestovní smlouvy o zajištění jazykových kurzů v zahraničí pro trojici vítězů 3. ročníku dané soutěže. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0955/20/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít cestovní smlouvy o zajištění jazykových kurzů v zahraničí pro trojici vítězek 3. ročníku soutěže S Vysočinou do Evropy dle materiálu RK-20-2012-60, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: červen 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2012-60.doc, RK-20-2012-60, př. 1

61. FOND VYSOČINY: Environmentální osvěta - Přírodní zahrady 2012 - rozhodnutí o poskytnutí a neposkytnutí dotace
J. Joneš, vedoucí odboru životního prostředí, předložil radě kraje návrh rozhodnout o dotacích subjektům v rámci daného grantového programu. Projednávání se zúčastnila J. Janová, úředník oddělení ochrany přírodních zdrojů odboru životního prostředí. V průběhu jednání přišel T. Škaryd. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0956/20/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
odpovědnost: OŽP
termín: 30. června 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2012-61.doc, RK-20-2012-61, př. 1, RK-20-2012-61, př. 2, RK-20-2012-61, př. 3, RK-20-2012-61, př. 4

62. Nařízení Kraje Vysočina o zřízení přírodní rezervace Na Oklice
J. Joneš, vedoucí odboru životního prostředí, předložil radě kraje návrh vydat nařízení o zřízení zvláště chráněného území v kategorii přírodní rezervace. Projednávání se zúčastnila J. Janová, úředník oddělení ochrany přírodních zdrojů odboru životního prostředí. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0957/20/2012/RK
Rada kraje
vydává
Nařízení Kraje Vysočina č. 7/2012, o vyhlášení přírodní rezervace Na Oklice, dle materiálu RK-20-2012-62, př. 1.
odpovědnost: OŽP
termín: 22. 5. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2012-62.doc, RK-20-2012-62, př. 1, RK-20-2012-62, př. 2

63. Nařízení Kraje Vysočina o zřízení přírodní památky Rašelinné jezírko Rosička
J. Joneš, vedoucí odboru životního prostředí, předložil radě kraje návrh vydat nařízení o zřízení zvláště chráněného území v kategorii přírodní památka. Projednávání se zúčastnila J. Janová, úředník oddělení ochrany přírodních zdrojů odboru životního prostředí. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0958/20/2012/RK
Rada kraje
vydává
Nařízení Kraje Vysočina č. 8/2012, o vyhlášení přírodní památky Rašelinné jezírko Rosička, dle materiálu RK-20-2012-63, př. 1.
odpovědnost: OŽP
termín: 22. 5. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2012-63.doc, RK-20-2012-63, př. 1, RK-20-2012-63, př. 2

64. Nařízení Kraje Vysočina o zřízení přírodní památky Špilberk a přírodní památky Kobylinec
J. Joneš, vedoucí odboru životního prostředí, předložil radě kraje návrh vydat nařízení o zřízení zvláště chráněného území v kategorii přírodní památka. Projednávání se zúčastnila J. Janová, úředník oddělení ochrany přírodních zdrojů odboru životního prostředí. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0959/20/2012/RK
Rada kraje
vydává
 • Nařízení Kraje Vysočina č. 9/2012, o vyhlášení přírodní památky Špilberk RK-20-2012-64, př. 1;
 • Nařízení Kraje Vysočina č. 10/2012, o vyhlášení přírodní památky Kobylinec, dle materiálu RK-20-2012-64, př. 2.
odpovědnost: OŽP
termín: 22. 5. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2012-64.doc, RK-20-2012-64, př. 1, RK-20-2012-64, př. 2, RK-20-2012-64, př. 3

65. Nařízení Kraje Vysočina o zřízení přírodní památky Borecká skalka
J. Joneš, vedoucí odboru životního prostředí, předložil radě kraje návrh vydat nařízení o zřízení zvláště chráněného území v kategorii přírodní památka. Projednávání se zúčastnila J. Janová, úředník oddělení ochrany přírodních zdrojů odboru životního prostředí. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0960/20/2012/RK
Rada kraje
vydává
Nařízení Kraje Vysočina č. 11/2012, o vyhlášení přírodní památky Borecká skalka, dle materiálu RK-20-2012-65, př. 1.
odpovědnost: OŽP
termín: 22. 5. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2012-65.doc, RK-20-2012-65, př. 1, RK-20-2012-65, př. 2

66. Nařízení Kraje Vysočina o zřízení přírodní památky Náměšťská obora
J. Joneš, vedoucí odboru životního prostředí, předložil radě kraje návrh vydat nařízení o zřízení zvláště chráněného území v kategorii přírodní památka. Projednávání se zúčastnila J. Janová, úředník oddělení ochrany přírodních zdrojů odboru životního prostředí. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0961/20/2012/RK
Rada kraje
vydává
Nařízení Kraje Vysočina č. 12/2012, o vyhlášení přírodní památky Náměšťská obora, dle materiálu RK-20-2012-66, př. 1.
odpovědnost: OŽP
termín: 22. 5. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2012-66.doc, RK-20-2012-66, př. 1, RK-20-2012-66, př. 2

67. Projekt Implementace a péče o území soustavy Natura 2000 - Vysočina - návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
J. Joneš, vedoucí odboru životního prostředí, předložil radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty. Projednávání se zúčastnila J. Janová, úředník oddělení ochrany přírodních zdrojů odboru životního prostředí. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0962/20/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu NATURA 2000 - ZCHÚ o účelovou dotaci z OP ŽP ve výši 131 495,50 Kč za dílčí část projektu Implementace a péče o území soustavy Natura 2000 - Vysočina.
odpovědnost: OŽP, OE
termín: 31. 5. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2012-67.doc

68. Výstup z hodnocení ředitelů příspěvkových organizací na základě Pravidel Rady kraje Vysočina upravující hodnocení a řízení výkonu funkce ředitelů zařízení sociálních služeb zřizovaných krajem Vysočina
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, seznámila radu kraje s návrhem stanovit mimořádné odměny ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku sociálních služeb. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0963/20/2012/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: OSV
termín: 30. 6. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2012-68.doc, RK-20-2012-68, př. 1

69. Organizační řád Ústavu sociální péče Nové Syrovice, příspěvkové organizace
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, seznámila radu kraje s návrhem žádosti shora uvedené příspěvkové organizace o změnu organizačního řádu z důvodu upřesnění kompetencí. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0964/20/2012/RK
Rada kraje
vydává
Organizační řád Ústavu sociální péče Nové Syrovice, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-20-2012-69, př. 1.
odpovědnost: ředitelka Ústavu sociální péče Nové Syrovice, odbor sociálních věcí
termín: 22. 5. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2012-69.doc, RK-20-2012-69, př. 1

70. Návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku sociálních služeb za rok 2011
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje návrh schválit souhrnné výsledky hospodaření příspěvkových organizací na úseku sociálních služeb za rok 2011. V průběhu jednání odešla M. Kružíková. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0965/20/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
 • výsledek hospodaření příspěvkových organizací za rok 2011 u odvětví sociální péče dle materiálu RK-20-2012-70, př. 1;
 • návrhy přídělů ze zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2011 do rezervního fondu u příspěvkových organizací za odvětví sociální péče, u Domova důchodců Ždírec, příspěvkové organizace a Domova pro seniory Náměšť nad Oslavou, příspěvkové organizace, zapojení kladného výsledku hospodaření k úhradě ztráty z minulých let dle materiálu RK-20-2012-70, př. 1;
bere na vědomí
zprávu o výsledku hospodaření příspěvkových organizací v oblasti sociální péče dle materiálu RK-20-2012-70, př. 2;
ukládá
ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví sociální péče provést příděly do rezervního fondu a u Domova důchodců Ždírec, příspěvkové organizace a Domova pro seniory Náměšť nad Oslavou, příspěvkové organizace, zúčtovat zapojení rezervního fondu na úhradu ztráty z minulých let dle materiálu RK-20-2012-70, př. 1.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, ředitelé příspěvkových organizací za odvětví sociální služby
termín: do 30. 6. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2012-70.doc, RK-20-2012-70, př. 1, RK-20-2012-70, př. 2

72. Dodatek č. 1 ke Smlouvě
Z. Kadlec, ředitel krajského úřadu, seznámil radu kraje s návrhem uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě. V průběhu jednání přišla M. Kružíková. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0966/20/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 dle materiálu RK-20-2012-72, př. 2.
odpovědnost: OSH
termín: 31. 5. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2012-72, RK-20-2012-72, př. 1, RK-20-2012-72, př. 2

74. Rozprava členů rady
Bez rozsáhlejší diskuse.

J. Běhounek ukončil zasedání rady kraje č. 20/2012 s tím, že další zasedání se bude konat dne 29. 5. 2012, v 9:00 hod. v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.


MUDr. Jiří Běhounek
hejtman Kraje Vysočina


Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 20/2012 dne 22. 5. 2012.
Zapsala: M. Jakoubková, dne 23. 5. 2012 (zápis pořízen na základě záznamu).
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz