Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-20-2012-64

RK-20-2012-64.doc  RK-20-2012-64pr01.doc  RK-20-2012-64pr02.doc  RK-20-2012-64pr03.doc
Číslo materiálu64
Číslo jednacíRK-20-2012-64
NázevNařízení Kraje Vysočina o zřízení přírodní památky Špilberk a přírodní památky Kobylinec
Zpracoval J. Janová
Předkládá J. Joneš
Počet příloh
Popis problémuJedná se o nové vyhlášení stávajících zvláště chráněných území přírodních památek Špilberk a Kobylinec ve smyslu § 36 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o ochraně přírody ).
Přírodní památka Špilberk byla poprvé vyhlášena v roce 1983 (usnesením Rady ONV Třebíč ze dne 3. 5. 1984). Přírodní památka Kobylinec byla poprvé vyhlášena v roce 1982 (usnesením Rady ONV Třebíč ze dne 28. 10. 1982).
Problémem je, že tato území nejsou zcela přesně vymezena tak, aby byla zajištěna ochrana přírodních fenoménů, jež jsou předmětem ochrany těchto zvláště chráněných území. Stávající vymezení přírodních památek citací parcelních čísel je nepřesné a může podléhat změnám v evidenci katastru nemovitostí, proto je nutné na základě přesných geodetických podkladů jednoznačně vymezit hranice přírodních památek. Navíc stávající zřizovací předpisy formálně i obsahově neodpovídají současnému právnímu stavu. Ve vyhláškách je např. upraven vstup veřejnosti do chráněných území, výzkum a průzkum chráněných území a výkon vlastnických a jiných práv, což je pro současný právní stav nepřípustné.
Předmětná území jsou navíc evropsky významnými lokalitami s názvy Špilberk (kód CZ0612147) a Kobylinec (kód CZ0612136). Z ustanovení § 45c odst. 5 zákona o ochraně přírody, vyplývá pro kraje povinnost vyhlášení evropsky významných lokalit za zvláště chráněná území nejpozději do 6 let od přijetí lokalit do evropského seznamu. V Kraji Vysočina byly evropsky významné lokality Špilberk a Kobylinec zařazeny do evropského seznamu Rozhodnutím Komise ze dne 13. listopadu 2007; zařazení bylo publikováno formou sdělení Ministerstva životního prostředí č. 81/2008 Sb., o evropsky významných lokalitách, které byly zařazeny do evropského seznamu, účinnost od 5. března 2008. Proto je nutné rozšířit vymezení předmětu ochrany i na evropsky významná stanoviště popřípadě na evropsky významné druhy.
Návrh řešení Z důvodů uvedených v kapitole Popis problému navrhuje odbor životního prostředí vydat nařízení o zřízení zvláště chráněných území v kategorii přírodní památka, jež ponesou názvy Špilberk a Kobylinec dle materiálů RK-20-2012-64, př. 1 a RK-20-2012-64, př. 2.
Porovnání stávajícího vymezení a nově navrhovaného vymezení navrhovaných přírodních památek je znázorněno v materiálu RK-20-2012-64, př. 3.
Navrhované přírodní památky se rozkládají v Kraji Vysočina, v okrese Třebíč, v katastrálních územích Ocmanice a Trnava u Třebíče (viz příloha č. 1 a 2 materiálu RK-20-2012-64). Celková výměra navrhovaných přírodních památek je v případě Špilberku 0,40 ha a v případě Kobylince 0,46 ha. Předmětem ochrany obou navrhovaných přírodních památek je mozaika travinných společenstev svazu Koelerio-phleoidis s výskytem koniklece velkokvětého (Pulsatilla grandis).
Předmětem ochrany jsou zároveň typy přírodních stanovišť a druhy, pro které byly jiným právním předpisem1 vyhlášeny evropsky významné lokality Špilberk a Kobylinec a které se nacházejí na území přírodních památek - v tomto případě se jedná o koniklec velkokvětý (Pulsatilla grandis).
Dlouhodobým cílem ochrany území je omezení či pozastavení vývojových procesů v ekosystémech tak, aby bylo zachováno vývojové stádium ekosystému potřebné pro udržení dobrého stavu populací zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů.
Ochranná pásma přírodních památek nebudou vyhlašována, budou jimi v souladu s § 37 odst. 1 území do vzdálenosti 50m od hranic přírodních památek. Ochranná pásma obou památek jsou tvořena především intenzivně zemědělsky obhospodařovanými poli.
Odbor životního prostředí na základě odborných podkladů (biologické průzkumy, plán péče) vymezil hranice památek a následně nechal geodeticky zpracovat tzv. záznamy podrobného měření změn (ZPMZ), včetně vytyčení (stabilizace) lomových bodů v terénu. ZPMZ umožňuje stanovit hranice uzavřeným geometrickým obrazcem s přímými stranami, jehož vrcholy jsou určeny souřadnicemi systému jednotné trigonometrické sítě katastrální. Takové vymezení nepodléhá změnám v evidenci katastru nemovitostí (např. scelováním nebo dělením parcel) a umožňuje záznam přírodních památek na geodeticky vymezených částech parcel do operátů na katastrálním úřadě. Podklady nutné k vyhlášení přírodních památek Špilberk a Kobylinec (včetně geodetických prací) byly pořízeny z finančních prostředků Operačního programu Životní prostředí (plná úhrada nákladů), v rámci projektu Implementace a péče o území soustavy NATURA 2000 v Kraji Vysočina.
Návrhy na vyhlášení přírodních památek byly dle § 40 zákona č. 114/1992 Sb. řádně projednány s vlastníky dotčených pozemků. Námitky k vyhlášení předmětných památek nebyly vzneseny. Současně byly návrhy dle § 41 zákona projednány s dotčenými orgány státní správy, které k výše uvedenému záměru rovněž připomínky nevznesly.
Na území obou přírodních památek je možnost Kraje Vysočina zajišťovat péči o daná území. Území těchto přírodních památek není možné ponechat zcela bez lidských zásahů samovolnému vývoji, protože by hrozilo postupné zarůstání biotopů a následný ústup významných druhů rostlin a živočichů, které jsou na tyto biotopy vázány. Potřebné zásahy na území přírodních památek (především pravidelné kosení) v současné době zajišťuje Kraj Vysočina. Potřebná péče bude i nadále financována z rozpočtu Kraje Vysočina. Tato skutečnost nepovede k navyšování výdajů z rozpočtu Kraje Vysočina a bude řešena z obvyklé výše rozpočtu na paragrafu 3741 - ochrana druhů a stanovišť. Protože se jedná o evropsky významné lokality, předpokládáme, že bude možné čerpat finanční prostředky na péči i z jiných zdrojů (Operační program Životní prostředí, dotace Ministerstva životního prostředí apod.).
StanoviskaOddělení právní a krajského živnostenského úřadu nemá k návrhu usnesení připomínky.
Návrh usneseníRada kraje
vydává
* Nařízení Kraje Vysočina č. 9/2012, o vyhlášení přírodní památky Špilberk
RK-20-2012-64, př. 1;
* Nařízení Kraje Vysočina č. 10/2012, o vyhlášení přírodní památky Kobylinec, dle materiálu RK-20-2012-64, př. 2.
Odpovědnost OŽP
Termín 22. 5. 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz