Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 19/2005 - 31.05.2005

ČísloNázev
01Pozvánka
02Stavba "Silnice II/360 Velké Meziříčí - obchvat, 3. stavba", informace o stavbě a uzavření dodatku č. 3 smlouvy o dílo
03Vysokorychlostní datové připojení obce Želetava - místní část Šašovice a darování pozemku v k. ú. Šašovice
04Výstavba chodníku v k. ú. a obci Želiv
05Výkup pozemku v k. ú. Zvole nad Pernštejnem
06Zakázka "II/405 Jihlava - Příseka, zpracování projektové dokumentace"
07Darování pozemků v k. ú. Jaroměřice nad Rokytnou
08Výkup pozemku v k. ú. Proseč u Humpolce a obci Proseč
09Rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky na stavební práce na stavbu "II/150 Havlíčkův Brod, Ledečská ul."
10Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
11Žádost o finanční příspěvek pro účastníky republikového finále a mistrovství světa
12FOND VYSOČINY - dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory (FV 150/95/05)
13Finanční prostředky pro organizátora ceny Talent Vysočiny 2005
14Prostorové zajištění činnosti Pedagogického centra Vysočina
15Souhlas s vývozem sbírkových předmětů svěřených do správy Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace, do zahraničí
16Souhlas s dlouhodobou výpůjčkou sbírkových předmětů svěřených do správy Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace, pobočka Třešť - městu Třešť
17Souhlas s dlouhodobou výpůjčkou sbírkových předmětů svěřených do správy Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace, pobočka Třešť - SOŠ, SOU a OU Třešť
18Poskytnutí finančního příspěvku - krajská přehlídka dětských folklorních souborů
19FOND VYSOČINY - grantový program "EDICE VYSOČINY III."
20Smlouva s Ministerstvem pro místní rozvoj - financování projektu ROWANet
21Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití (dále jen "Zásady")
22Organizační řád Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina, příspěvkové organizace
23Návrh rozpočtového opatření na rok 2005 - poskytnutí finančních prostředků na rozvoj ICT pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
24Změna rozpočtu v kapitole zdravotnictví
25Stanovisko k obměně přístrojové techniky pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
26Návrh finančního plánu Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina na rok 2005 včetně návrhu rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví
27Úprava závazného ukazatele "Limit prostředků na platy" u příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina na rok 2005 za odvětví sociální péče
28Návrh rozpočtového opatření na rok 2005 - výměna odsávání v kuchyni Domova důchodců Velký Újezd, příspěvkové organizaci
29Stanovisko k nákupu zásahového vozidla pro ZZS kraje Vysočina
30Publikace Regenerace prostoru kraje Vysočina
31Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - úhrada části nákladů na pořízení pohárů pro vítěze MTB maratonu Přes tři vrchy Vysočiny
32FOND VYSOČINY - Grantový program "Systém sběru a třídění odpadů 2005/II" na podporu tvorby uceleného systému sběru a třídění komunálního odpadu
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz