Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 18/2005 - 24.05.2005

ČísloNázev
01Pozvánka
02Fond Vysočiny - dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory
03Návrh finančního plánu příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina na úseku kultury na rok 2005
04Zakázka kraje na zhotovitele stavby "Domov důchodců Havlíčkův Brod, U Panských - Stavební úpravy kuchyně a příslušenství"
05Zakázka kraje na zhotovitele stavby "ISŠ stavební a U Jihlava - oprava střechy Domov mládeže Věžní ulice, Jihlava"
06Zakázka kraje na zhotovitele stavby "SOŠ, SOU zemědělské a technické a Učiliště Humpolec - DM Světlá nad Sáz. - Rekonstrukce vytápění"
07Zakázka kraje na zhotovitele stavby "SOU opravárenské Jihlava - oprava střechy kovárny"
08Zakázka kraje na zhotovitele stavby "Zvláštní škola internátní Chotěboř - Úprava kuchyně"
09Výkup pozemků v k. ú. Chvojnov
10Darování pozemku v k. ú. Mohelno obci Mohelno
11Rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky na zhotovitele stavebních prací na stavbu "II/344 Chotěboř - Havlíčkova, rekonstrukce"
12Rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky na zhotovitele stavebních prací na stavbu "Silnice III/34728 Světlá nad Sázavou-Komenského, rekonstrukce"
13Výkup pozemků v k. ú. Velká Bíteš
14Návrh na provedení rozpočtového opatření
15Převody nepotřebných pozemků v k. ú. Chvojnov, obec Pelhřimov
16Darování pozemků v k. ú. a obci Třebíč
17Svěření majetku do správy příspěvkové organizace zřizované krajem Vysočina
18Zrušení usnesení 0542/16/2005/RK, rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky na zhotovitele stavebních prací na stavbu " Gymnázium Jihlava - oprava oken přístavba"
19Havárie obvodové zdi hospodářského stavení v k. ú. Hrdá Ves, obec Vír
20Prodej pozemků v obci a k. ú. Třebíč
21Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Červená Řečice
22Prodej pozemků v k. ú. a obci Ledeč nad Sázavou
23Prodej části pozemku v k. ú. Kadov u Sněžného a obci Kadov
24Prodej pozemků v k. ú. Lipnička a obci Světlá nad Sázavou
25Souhlas s pokácením dřevin v k. ú. Pístov u Jihlavy a obci Jihlava
26Rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky na stavební práce na stavbu "Gymnázium a SOŠ Moravské Budějovice, rekonstrukce ÚT"
27Stavební záměr "Dětský domov Telč - vestavba podkroví", návrh na provedení rozpočtového opatření
28Rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky na stavební práce na stavbu "SOU řemesel Třebíč, úpravy oken a střechy"
29Rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky na stavební práce na stavbu "SPŠT a SOUT Třebíč, úprava střech"
30Vyřazení nemovitého majetku kraje pronajatého Nemocnici Pelhřimov, příspěvkové organizaci
31Veřejná zakázka na stavební práce na provedení stavby "III/36066 Petrůvky - Ostašov"
32Rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky na stavební práce na stavbu "VOŠ a SPŠ Žďár n. S. - Oprava oken"
33Rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky na stavební práce na stavbu "ÚSP Křižanov - Rekonstrukce víceúčelové místnosti, šaten a dveří"
34Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
35Zahájení jednání o prodeji transformátorů - k. ú. Myslotín, k. ú. Horní Cerekev
36Uzavření nájemních smluv a smluv o výpůjčce na pozemky zahrnuté do dočasného záboru pro stavbu silnice "II/353 v úseku Bohdalov - obchvat"
37Smlouva uzavíraná příspěvkovou organizací zřizovanou krajem Vysočina
38Výkup pozemků v k. ú. a obci Věchnov
39Prodej a darování pozemků v k. ú. a obci Rybné
40Darování pozemků v k. ú. a obci Humpolec
41Prodej pozemků v k. ú. a obci Lesonice
42Návrh na provedení rozpočtového opatření v kapitole Nemovitý majetek
43Uznání vlastnického práva ČR - Ředitelství silnic a dálnic
44Zkapacitnění propojení Havlíčkův - Chotěboř
45Nabytí pozemků do vlastnictví kraje Vysočina pro stavbu "III/03821-Lidická-Havířská, Havlíčkův Brod - 2. stavba", změna ceny nabývaných nemovitostí
46Smlouva o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury, návrh na provedení rozpočtového opatření
47Změna schváleného rozpočtu kraje na rok 2005 - dotace na nové volby do zastupitelstev obcí
48Zpráva o čerpání rozpočtu kraje v období leden-duben 2005
49Změna schváleného rozpočtu kraje na rok 2005 - Dotace na sportovní gymnázium
50Dotace na zajištění připojení škol k internetu v rámci Státní informační politiky ve vzdělávání (SIPVZ) Projektu P III - Infrastruktura
51Návrh na snížení osobního příplatku
52Návrh finančního plánu příspěvkových organizací kapitoly Školství zřizovaných krajem Vysočina na rok 2005
53Veřejná zakázka na výběr poskytovatele služby "Stravovací služby bufetu Krajského úřadu kraje Vysočina" - zrušení zadávacího řízení
54Návrh na poskytnutí dotace
55Dodatek ke Komisionářské smlouvě
56Plán činnosti Zdravotní komise Rady kraje Vysočina na rok 2005
57Návrh na vyřazení majetku kraje
58Delegování zástupce zřizovatele do komise pro posouzení a hodnocení nabídek
59Návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku příspěvkových organizací správy a údržby silnic za rok 2004
60Návrh na schválení mimořádné odměny
61Zakázka kraje Vysočina - Krajská komunikační kampaň k problematice třídění využitelných odpadů
62Účast kraje Vysočina v kvalifikačním projektu "GENDER kompetence v mezistátních projektech" Vzdělávací kurz s certifikátem pro účastníky INTERREGu
63Využití členského příspěvku pro Regionální rozvojovou agenturu Vysočina
64FOND VYSOČINY - Žádost VŠO Praha o partnerství v projektu předkládaného v rámci OP RLZ
65FOND VYSOČINY - dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory (FV 005/85/04)
66Smlouva o zajištění provedení výzkumného projektu uzavřená s Českou centrálou cestovního ruchu - CzechTourism
67Plán činnosti Rozpočtové komise Rady kraje Vysočina na rok 2005
68Plán činnosti Komise pro zemědělství a životní prostředí Rady kraje Vysočina na rok 2005
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz