Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 17/2011 - 17.05.2011

ČísloNázev
01Pozvánka
02Darování pozemků v k. ú. Hornice, obec Hornice
03Darování pozemků v k. ú. a obci Menhartice
04Darování pozemků v k. ú. Puklice, obec Puklice
05Darování pozemků v k. ú. Milatice, obec Šebkovice
06Nájem pozemků tvořících dočasný zábor stavby II/353 D1 - Rytířsko - Jamné, 2. stavba , změna usnesení
07Návrh na uzavření Smlouvy o zajištění správy rozestavěné stavby Zdravotnická záchranná služba kraje Vysočina - výjezdové stanoviště Kamenice nad Lipou
08Darování pozemku v k. ú. Jilemník a obci Havlíčkův Brod
09Smlouvy uzavírané příspěvkovými organizacemi zřizovanými krajem Vysočina
10Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
11Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
12Uzavření nepojmenované smlouvy - převod práv a povinností z KSUSV na kraj Vysočina
13Vzájemné darování pozemků v k. ú. Batelov, Rácov, Nová Ves u Třešti a obci Batelov
14Prodej pozemku v k. ú. a obci Rybné
15Návrh na zařazení nových akcí do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M4 - Investice ve zdravotnictví
16Finanční kontrola dopravce
17Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky Modernizace úseku komunikace II/408 u Jemnice
18Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
19Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava - změna finančního vztahu k rozpočtu kraje u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny
20Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - dotace na podporu aktivit v oblasti neprofesionálního umění
21Návrh na provedení rozpočtového opatření na rok 2011 - poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR Muzeu Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizaci
22Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na plnění veřejné zakázky Grafické zpracování a dodání tištěných propagačních materiálů
23Smlouva o poskytování dat Lesů České republiky, s. p. pro ochranu přírody kraje Vysočina
24Nařízení kraje Vysočina o zřízení přírodní památky Obecník
25Nařízení kraje Vysočina o zřízení přírodní památky Starý Přísecký rybník
26Projekt Implementace a péče o území soustavy Natura 2000 - Vysočina - návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
27Věcná břemena na majetku kraje Vysočina - dodatek ke smlouvě o smlouvě budoucí
28Návrhy dodatků ke smlouvám s dodavateli sociálních služeb financovaných z projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území kraje Vysočina - individuální projekt
29Uvolnění ředitele Domova důchodců Proseč-Obořiště pro výkon veřejné funkce
30Podstatná změna VI. v projektu Transformace Ústavu sociální péče Jinošov
311. Monitorovací zpráva projektu Transformace Ústavu sociální péče Jinošov
32Žádost Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, a Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, o souhlas se zahájením investiční akce včetně příslušného rozpočtového opatření
33Informace o finančním vyúčtování dotace na činnost LSPP za rok 2010 v rámci nemocnic zřizovaných krajem Vysočina
34Pověření odboru zdravotnictví administrací a prováděním veřejných zakázek na základě rámcové smlouvy - inkontinence
35Pověření odboru zdravotnictví administrací a prováděním veřejných zakázek na základě rámcové smlouvy - náplasti
36Pověření odboru zdravotnictví administrací a prováděním veřejných zakázek na základě rámcové smlouvy - obvazový materiál
37Rozhodnutí o uzavření dodatku ke Smlouvě o poskytnutí dotace z ROP JV na investiční projekt v oblasti nemocniční infrastruktury předložený do ROP NUTS 2 Jihovýchod
38Žádost o schválení výpůjčky dlouhodobého majetku pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
39Návrh nařízení rady kraje, kterým se mění nařízení č. 3/2010 k vydání požárního poplachového plánu kraje
40Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - Novinářská křepelka
41Pronájem nebytových prostor v sídle kraje Vysočina- Bambiriáda 2011
42Pronájem nebytových prostor v sídle kraje Vysočina- 23. Valná hromada Regionálního sdružení ČSTV Jihlava
43Poskytnutí daru občanskému sdružení Duha Zámeček - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje
44Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na celostátní autorskou soutěž Epigram 2011
44upr1Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na celostátní autorskou soutěž Epigram 2011
45Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace Základní umělecké škole Františka Drdly, Žďár nad Sázavou - účast na Celostátní přehlídce dětských pěveckých sborů Světlo za Lidice 2011
46Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na rozvojový program ve vzdělávání Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním pro rok 2011
47Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - účelová dotace na rozvojový program Školní vybavení pro žáky 1. ročníku základního vzdělávání
48Návrh na vyřazení nepotřebného majetku
49Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2011
50Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - financování Preventivních programů realizovaných školami a školskými zařízeními na rok 2011
51Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Podpora účasti na sportovních mistrovstvích
52Hry V. zimní olympiády pro děti a mládež ČR - účast kraje Vysočina
53Souhlas zřizovatele k nabytí peněžitého účelového daru do vlastnictví organizace
54Projektový záměr příspěvkové organizace Dětský domov, Rovečné 40
55Projektový záměr příspěvkové organizace Základní škola a Praktická škola Chotěboř
56Projektový záměr příspěvkové organizace Střední škola stavební Jihlava
57Podstatná změna projektu technické pomoci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v oblasti podpory 7.5a.1 Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení programu
58Podstatná změna projektu technické pomoci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v oblasti podpory 7.5a.2 Informovanost a publicita programu
59Podstatná změna projektu technické pomoci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v oblasti podpory 7.5a.3 Zvýšení absorpční kapacity subjektů
60Návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotací na globální granty financované z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
61Porušení rozpočtové kázně příjemců podpory v rámci Prioritní osy 1 a Prioritní osy 3 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
62Penále za porušení rozpočtové kázně příjemců podpory v rámci grantových projektů financovaných z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
63Rozhodnutí o výběru nejvýhodnější nabídky
64Dodatek ke Smlouvě o poskytnutí podpory na realizaci akce v rámci grantového schématu Společného regionálního operačního programu
65Změna v 1. výzvě předkladatelům projektových žádostí o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (dále také OP VK ) v rámci globálního grantu Zvyšování kvality vzdělávání v kraji Vysočina II
66Předložení monitorovací zprávy a žádosti o platbu projektu ,,Mediální kampaň turistického regionu Vysočina
67Smlouva o výpůjčce
68Prodej nemovitého majetku v k. ú. Třebíč
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz