Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis rady 17/2011

zápis rk
Zápis ze zasedání rady kraje č. 17/2011, které se konalo dne 17. 5. 2011 v zasedací místnosti Rady kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 16/2011
Přítomno 9 členů rady viz prezenční listina ze dne 17. 5. 2011.
Zasedání rady kraje zahájil hejtman J. Běhounek.
Radě kraje byl předložen návrh na zařazení bodu 68. Prodej nemovitého majetku v k. ú. Třebíč do navrženého programu jednání:
Rada kraje návrh akceptovala a přijala upravený program jednání:
 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 16/2011
 2. Darování pozemků v k. ú. Hornice, obec Hornice
 3. Darování pozemků v k. ú. a obci Menhartice
 4. Darování pozemků v k. ú. Puklice, obec Puklice
 5. Darování pozemků v k. ú. Milatice, obec Šebkovice
 6. Nájem pozemků tvořících dočasný zábor stavby II/353 D1 - Rytířsko - Jamné, 2. stavba , změna usnesení
 7. Návrh na uzavření Smlouvy o zajištění správy rozestavěné stavby Zdravotnická záchranná služba kraje Vysočina - výjezdové stanoviště Kamenice nad Lipou
 8. Darování pozemku v k. ú. Jilemník a obci Havlíčkův Brod
 9. Smlouvy uzavírané příspěvkovými organizacemi zřizovanými krajem Vysočina
 10. Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
 11. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
 12. Uzavření nepojmenované smlouvy - převod práv a povinností z KSUSV na kraj Vysočina
 13. Vzájemné darování pozemků v k. ú. Batelov, Rácov, Nová Ves u Třešti a obci Batelov
 14. Prodej pozemku v k. ú. a obci Rybné
 15. Návrh na zařazení nových akcí do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M4 - Investice ve zdravotnictví
 16. 011-16 Finanční kontrola dopravce
 17. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky Modernizace úseku komunikace II/408 u Jemnice
 18. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
 19. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava - změna finančního vztahu k rozpočtu kraje u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny
 20. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - dotace na podporu aktivit v oblasti neprofesionálního umění
 21. Návrh na provedení rozpočtového opatření na rok 2011 - poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR Muzeu Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizaci
 22. Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na plnění veřejné zakázky Grafické zpracování a dodání tištěných propagačních materiálů
 23. Smlouva o poskytování dat Lesů České republiky, s. p. pro ochranu přírody kraje Vysočina
 24. Nařízení kraje Vysočina o zřízení přírodní památky Obecník
 25. Nařízení kraje Vysočina o zřízení přírodní památky Starý Přísecký rybník
 26. Projekt Implementace a péče o území soustavy Natura 2000 - Vysočina - návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
 27. Věcná břemena na majetku kraje Vysočina - dodatek ke smlouvě o smlouvě budoucí
 28. Návrhy dodatků ke smlouvám s dodavateli sociálních služeb financovaných z projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území kraje Vysočina - individuální projekt
 29. Uvolnění ředitele Domova důchodců Proseč-Obořiště pro výkon veřejné funkce
 30. Podstatná změna VI. v projektu Transformace Ústavu sociální péče Jinošov
 31. 1. Monitorovací zpráva projektu Transformace Ústavu sociální péče Jinošov
 32. Žádost Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, a Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, o souhlas se zahájením investiční akce včetně příslušného rozpočtového opatření
 33. Informace o finančním vyúčtování dotace na činnost LSPP za rok 2010 v rámci nemocnic zřizovaných krajem Vysočina
 34. Pověření odboru zdravotnictví administrací a prováděním veřejných zakázek na základě rámcové smlouvy - inkontinence
 35. Pověření odboru zdravotnictví administrací a prováděním veřejných zakázek na základě rámcové smlouvy - náplasti
 36. Pověření odboru zdravotnictví administrací a prováděním veřejných zakázek na základě rámcové smlouvy - obvazový materiál
 37. Rozhodnutí o uzavření dodatku ke Smlouvě o poskytnutí dotace z ROP JV na investiční projekt v oblasti nemocniční infrastruktury předložený do ROP NUTS 2 Jihovýchod
 38. Žádost o schválení výpůjčky dlouhodobého majetku pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
 39. Návrh nařízení rady kraje, kterým se mění nařízení č. 3/2010 k vydání požárního poplachového plánu kraje
 40. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - Novinářská křepelka
 41. Pronájem nebytových prostor v sídle kraje Vysočina- Bambiriáda 2011
 42. Pronájem nebytových prostor v sídle kraje Vysočina- 23. Valná hromada Regionálního sdružení ČSTV Jihlava
 43. Poskytnutí daru občanskému sdružení Duha Zámeček - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje
 44. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na celostátní autorskou soutěž Epigram 2011
 45. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace Základní umělecké škole Františka Drdly, Žďár nad Sázavou - účast na Celostátní přehlídce dětských pěveckých sborů Světlo za Lidice 2011
 46. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na rozvojový program ve vzdělávání Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním pro rok 2011
 47. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - účelová dotace na rozvojový program Školní vybavení pro žáky 1. ročníku základního vzdělávání
 48. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku
 49. Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2011
 50. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - financování Preventivních programů realizovaných školami a školskými zařízeními na rok 2011
 51. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Podpora účasti na sportovních mistrovstvích
 52. Hry V. zimní olympiády pro děti a mládež ČR - účast kraje Vysočina
 53. Souhlas zřizovatele k nabytí peněžitého účelového daru do vlastnictví organizace
 54. Projektový záměr příspěvkové organizace Dětský domov, Rovečné 40
 55. Projektový záměr příspěvkové organizace Základní škola a Praktická škola Chotěboř
 56. Projektový záměr příspěvkové organizace Střední škola stavební Jihlava
 57. Podstatná změna projektu technické pomoci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v oblasti podpory 7.5a.1 Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení programu
 58. Podstatná změna projektu technické pomoci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v oblasti podpory 7.5a.2 Informovanost a publicita programu
 59. Podstatná změna projektu technické pomoci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v oblasti podpory 7.5a.3 Zvýšení absorpční kapacity subjektů
 60. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotací na globální granty financované z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 61. Porušení rozpočtové kázně příjemců podpory v rámci Prioritní osy 1 a Prioritní osy 3 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 62. Penále za porušení rozpočtové kázně příjemců podpory v rámci grantových projektů financovaných z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 63. Rozhodnutí o výběru nejvýhodnější nabídky
 64. Dodatek ke Smlouvě o poskytnutí podpory na realizaci akce v rámci grantového schématu Společného regionálního operačního programu
 65. Změna v 1. výzvě předkladatelům projektových žádostí o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (dále také OP VK ) v rámci globálního grantu Zvyšování kvality vzdělávání v kraji Vysočina II
 66. Předložení monitorovací zprávy a žádosti o platbu projektu ,,Mediální kampaň turistického regionu Vysočina
 67. Smlouva o výpůjčce
 68. Prodej nemovitého majetku v k. ú. Třebíč
 69. Rozprava členů rady
Usnesení 0755/17/2011/RK
Rada kraje
schvaluje
upravený program jednání.
odpovědnost: rada kraje
termín: 17. 5. 2011
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
K zápisu ze zasedání rady kraje č. 16/2011 nebyly vzneseny žádné připomínky.

Na zasedání se dostavili M. Hyský, Z. Ryšavý, T. Škaryd. K bodům 02 04, 06, 08 15, odboru majetkového, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.

02. Darování pozemků v k. ú. Hornice, obec Hornice
Usnesení 0756/17/2011/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit záměr darování dílu b o výměře 22 m2 odděleného GP č. 53-1455/1999 z pozemku par. č. 342/1 - ost. plocha, jiná plocha v k. ú. a obci Hornice z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Hornice;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem díl b o výměře 22 m2 oddělený GP
č. 53-1455/1999 z pozemku par. č. 342/1 - ost. plocha, jiná plocha v k. ú. a obci Hornice z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Hornice
odpovědnost: odbor majetkový
termín: červen 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2011-02.doc, RK-17-2011-02, př. 1

03. Darování pozemků v k. ú. a obci Menhartice
Usnesení 0757/17/2011/RK
Rada kraje
souhlasí
se stavbou chodníku, kterou bude dotčen pozemek par. č. 1089/3 - ost. plocha, silnice v k. ú. a obci Menhartice;
rozhoduje
 • zveřejnit záměr darování části pozemků par. č. 1083/1 - ost. plocha, silnice, par. č. 1083/4 - ost. plocha, silnice, par. č. 1083/5 - vodní plocha a par. č. 1089/3 - ost. plocha, silnice zastavěných chodníkem a určených k zastavění chodníkem, popř. veřejnou zelení v k. ú. a obci Menhartice z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Menhartice;
 • uzavřít mezi krajem Vysočina na straně vlastníka pozemku a obcí Menhartice na straně investora smlouvu zakládající právo provést stavbu chodníku mimo jiné na pozemku par. č. 1089/3 v k. ú. a obci Menhartice;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • převést darem části pozemků par. č. 1083/1 - ost. plocha, silnice, par. č. 1083/4 - ost. plocha, silnice, par. č. 1083/5 - vodní plocha zastavěné chodníkem, popř. veřejnou zelení v k. ú. a obci Menhartice z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Menhartice;
 • uzavřít mezi krajem Vysočina a obcí Menhartice smlouvu o budoucí darovací smlouvě na část pozemku par. č. 1089/3 - ost. plocha, silnice zastavěnou chodníkem, popř. veřejnou zelení.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 21. června 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2011-03.doc, RK-17-2011-03, př. 1

04. Darování pozemků v k. ú. Puklice, obec Puklice
Usnesení 0758/17/2011/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit záměr darování pozemků par. č. 1037/2 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 114 m2 a par. č. 1037/3 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 68 m2 v k. ú. a obci Puklice z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Puklice;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemky par. č. 1037/2 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 114 m2 a par. č. 1037/3 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 68 m2 v k. ú. a obci Puklice z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Puklice
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 21. června 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2011-04.doc, RK-17-2011-04, př. 1

06. Nájem pozemků tvořících dočasný zábor stavby II/353 D1 - Rytířsko - Jamné, 2. stavba, změna usnesení
Usnesení 0759/17/2011/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • změnit usnesení 1490/33/2009/RK ze dne 27. 10. 2009 ve znění usnesení 1000/21/2010/RK ze dne 29. 6. 2010 tak, že v materiálu RK-33-2009-18, př. 2 se řádek 29 nahrazuje materiálem RK-17-2011-06, př. 1;
 • uhradit náhradu za majetkovou újmu (dle vyhlášky číslo 55/1999 Sb.) způsobenou vlastníkovi lesa odnětím pozemků určených k plnění funkcí lesa v k.ú. Jamné u Jihlavy pro stavbu silnice II/353 D1 - Rytířsko - Jamné, 2. stavba ve výši vyčíslené znaleckým posudkem spolu s cenou za vyhotovení tohoto posudku.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2011-06.doc, RK-17-2011-06, př. 1

08. Darování pozemku v k. ú. Jilemník a obci Havlíčkův Brod
Usnesení 0760/17/2011/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit záměr kraje darovat městu Havlíčkův Brod pozemek st. par. č. 45 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 8 m2 v k. ú. Jilemník a obci Havlíčkův Brod na úřední desce krajského úřadu;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemek st. par. č. 45 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 8 m2 v k. ú. Jilemník a obci Havlíčkův Brod z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Havlíčkův Brod.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: červen 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2011-08.doc, RK-17-2011-08, př. 1

09. Smlouvy uzavírané příspěvkovými organizacemi zřizovanými krajem Vysočina
Usnesení 0761/17/2011/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením smluv na užívání nemovitého majetku dle materiálu RK-17-2011-09.
odpovědnost: ředitel Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, ředitel Obchodní akademie a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Jihlava, ředitel Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace, odbor majetkový
termín: 30. 6. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2011-09.doc

10. Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
Usnesení 0762/17/2011/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení věcného břemene s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-17-2011-10, př. 1 a RK-17-2011-10, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 6. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2011-10.doc, RK-17-2011-10, př. 1, RK-17-2011-10, př. 2

11. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
Usnesení 0763/17/2011/RK
Rada kraje
souhlasí
se stavbami na pozemcích dle materiálu RK-17-2011-11, př. 1;
rozhoduje
 • uzavřít nepojmenované smlouvy, prokazující právo stavebníků provést stavby na pozemcích dle materiálu RK-17-2011-11, př. 1;
 • zveřejnit záměr darování částí pozemků zastavěných chodníkem par. č. 611/16 v k. ú. Studenec u Třebíče, obci Studenec a par. č. 6955/1 v k. ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 5. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2011-11.doc, RK-17-2011-11, př. 1

12. Uzavření nepojmenované smlouvy - převod práv a povinností z KSUSV na kraj Vysočina
Usnesení 0764/17/2011/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvou dle materiálu RK-17-2011-12, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: . červen 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2011-12.doc, RK-17-2011-12, př. 1

13. Vzájemné darování pozemků v k. ú. Batelov, Rácov, Nová Ves u Třešti a obci Batelov
Usnesení 0765/17/2011/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce krajského úřadu záměr darovat pozemky par. č. 76/1 o výměře 349 m2, par. č. 137/2 o výměře 237 m2 a par. č. 1015/4 o výměře 161 m2 v k. ú. a obci Batelov a pozemky par. č. 835/2 o výměře 10 m2 a par. č. 835/3 o výměře 2 m2, oddělené geometrickým plánem č. 89-288/2010 z pozemku par. č. 835 v k. ú. Rácov a obci Batelov z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví městyse Batelov;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • převést darem pozemky par. č. 76/1 o výměře 349 m2, par. č. 137/2 o výměře 237 m2 a par. č. 1015/4 o výměře 161 m2 v k. ú. a obci Batelov a pozemky par. č. 835/2 o výměře 10 m2 a par. č. 835/3 o výměře 2 m2, oddělené geometrickým plánem č. 89-288/2010 z pozemku par. č. 835 v k. ú. Rácov a obci Batelov z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví městyse Batelov;
 • nabýt darem pozemek par. č. 842/18 o výměře 10 m2, oddělený geometrickým plánem č. 89-288/2010 z pozemku par. č. 842/5 v k. ú. Rácov a obci Batelov a pozemek par. č. 1546 v k. ú. Nová Ves u Třešti a obci Batelov z vlastnictví městyse Batelov do vlastnictví kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 21. června 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2011-13.doc, RK-17-2011-13, př. 1

14. Prodej pozemku v k. ú. a obci Rybné
Usnesení 0766/17/2011/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 21. 6. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2011-14.doc, RK-17-2011-14, př. 1

15. Návrh na zařazení nových akcí do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M4 - Investice ve zdravotnictví
Usnesení 0767/17/2011/RK
Rada kraje
rozhoduje
zařadit nové akce: Nemocnice Jihlava - rekonstrukce výtahů ; Nemocnice Jihlava - stavební úpravy gynekologicko - porodnického oddělení; Nemocnice Pelhřimov - rekonstrukce dětského oddělení do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M4 - Investice ve zdravotnictví.
odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický
termín: 20. 5. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2011-15.doc, RK-17-2011-15, př. 1, RK-17-2011-15, př. 2

05. Darování pozemků v k. ú. Milatice, obec Šebkovice
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, zdůvodnil radě kraje úpravu návrhu darovat pozemky v k. ú. Milatice, obec Šebkovice do vlastnictví obce Šebkovice. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0768/17/2011/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit záměr darování pozemků par. č. par. č. 44/5 - ost. plocha, dobývací prostor o výměře 852 m2, par. č. 44/11 - ost. plocha, dobývací prostor o výměře 230 m2, pozemků ve ZE-původ PK par.č. 44/5 o výměře 3 742 m2 a par. č. 45/3 o výměře 1 591 m2 v k. ú. Milatice, obec Šebkovice z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Šebkovice;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemky par. č. par. č. 44/5 - ost. plocha, dobývací prostor o výměře 852 m2, par. č. 44/11 - ost. plocha, dobývací prostor o výměře 230 m2, pozemků ve ZE-původ PK par. č. 44/5 o výměře 3 742 m2 a par. č. 45/3 o výměře 1 591 m2 v k. ú. Milatice, obec Šebkovice z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Šebkovice.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 21. června 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2011-05.doc, RK-17-2011-05, př. 1

07. Návrh na uzavření Smlouvy o zajištění správy rozestavěné stavby Zdravotnická záchranná služba kraje Vysočina - výjezdové stanoviště Kamenice nad Lipou
Na zasedání se dostavila M. Kružíková. P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, informoval radu kraje o návrhu uzavřít shora uvedenou Smlouvu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0769/17/2011/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Smlouvu o zajištění správy rozestavěné stavby Zdravotnická záchranná služba kraje Vysočina - výjezdové stanoviště Kamenice nad Lipou mezi budoucím uživatelem stavby a investorem stavby dle materiálu RK-17-2011-07, př. 1.
odpovědnost: majetkový
termín: 30. 5. 2011
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2011-07.doc, RK-17-2011-07, př. 1

68. Prodej nemovitého majetku v k. ú. Třebíč
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s předloženým materiálem. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0770/17/2011/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu kraje Vysočina záměr prodeje nemovitého majetku pozemku par. č. 995/2, ostatní plocha, o výměře 603 m2, který byl oddělen z původního pozemku par. č. 995/1 a par. č. 2429 dle GP č. 5085-52/2011, v k. ú. a obci Třebíč.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 5. 2011
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2011-68, RK-17-2011-68, př. 1

K bodům 16 19, odboru dopravy a silničního hospodářství, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.

16. Finanční kontrola dopravce
Usnesení 0771/17/2011/RK
Rada kraje
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství ve spolupráci s externím kontrolorem Ing. Zdeňkem Novotným, bytem Bratří Čapků 2064/12, 591 01 Žďár nad Sázavou, provést čtyři kontroly v roce 2011 zaměřené na použití veřejných finančních prostředků poskytnutých krajem Vysočina na úhradu prokazatelné ztráty vzniklé při provozování veřejné linkové osobní dopravy v rámci závazku veřejné služby;
rozhoduje
uzavřít smlouvu o kontrolní činnosti podle materiálu RK-17-2011-16, př. 1.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2011-16.doc, RK-17-2011-16, př. 1

17. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky Modernizace úseku komunikace II/408 u Jemnice
Usnesení 0772/17/2011/RK
Rada kraje
schvaluje
pořadí nabídek podlimitní veřejné zakázky na stavební práce: Modernizace úseku komunikace II/408 u Jemnice, dle materiálu RK-17-2011-17, př. 1;
rozhoduje
přidělit podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Modernizace úseku komunikace II/408 u Jemnice uchazeči JHP spol. s r. o., Ústřední 423//62, 102 00 Praha 10, IČ: 45798290 v souladu s materiálem RK-17-2011-17, př. 2;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit prostřednictvím zástupce zadavatele IS engineering s. r. o., oznámení výsledku zadávacího řízení v souladu se zákonem, a zahájit jednání o uzavření smlouvy s vybraným uchazečem.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 10. 6. 2011
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2011-17.doc, RK-17-2011-17, př. 1, RK-17-2011-17, př. 2

18. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
Usnesení 0773/17/2011/RK
Rada kraje
souhlasí
s vyřazením a prodejem nepotřebného hmotného majetku dle návrhu Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, za cenu v místě a čase obvyklou a s likvidací přebytečného a nepotřebného majetku dle materiálu RK-17-2011-18.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství, ředitel Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
termín: do 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2011-18.doc

19. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava - změna finančního vztahu k rozpočtu kraje u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny
Usnesení 0774/17/2011/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Doprava, § 2212 - Silnice a položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 1 800 000 Kč s určením pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci, při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti j. n., položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o stejnou částku 1 800 000 Kč na zajištění činností, které KSÚSV vykonává pro odbor majetkový krajského úřadu, vyplývající ze změny zřizovací listiny, tj. na zajištění geometrických plánů a v případě potřeby pokácení a ošetření trvalých porostů z důvodu bezpečnosti a ochrany osob a majetku v průjezdních úsecích obcí na silnicích II. a III. tříd za vlastníka, tj. kraj Vysočina;
 • zvýšení závazného ukazatele Neinvestiční dotace u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, o částku 1 800 000 Kč s určením na zajištění pořízení geometrických plánů a v případě potřeby pokácení a ošetření trvalých porostů z důvodu bezpečnosti a ochrany osob a majetku v průjezdních úsecích obcí na silnicích II. a III. tříd za vlastníka, tj. kraj Vysočina.
odpovědnost: ODSH, OE, OM, KSÚSV
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2011-19.doc

20. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - dotace na podporu aktivit v oblasti neprofesionálního umění
K. Lisá, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložila radě kraje návrh poskytnout dotaci Občanskému sdružení při Gymnáziu v Jihlavě na částečnou úhradu nákladů spojených s účastí na národní přehlídce studentských divadelních souborů. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0775/17/2011/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci z kapitoly Kultura ve výši 8 600 Kč Občanskému sdružení při Gymnáziu v Jihlavě, Jana Masaryka 1, 586 01 Jihlava, IČ: 65761171, na částečnou úhradu nákladů spojených s účastí DS Spoušť na národní přehlídce divadelních souborů - Mladá scéna v Ústí nad Orlicí.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2011-20.doc

21. Návrh na provedení rozpočtového opatření na rok 2011 - poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR Muzeu Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizaci
K. Lisá, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložila radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0776/17/2011/RK
Rada kraje
schvaluje
 • zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2011 u položky 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu (ÚZ 34070) o účelovou neinvestiční dotaci poskytnutou Ministerstvem kultury ČR v rámci programu Kulturní aktivity - podpora tradiční lidové kultury - kategorie A Muzeu Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizaci, na realizaci projektu Záchranný výzkum lidové architektury na okr. Jihlava - 2. část ve výši 18 000 Kč;
 • zvýšení výdajové části rozpočtu kraje na rok 2011, kapitoly Kultura, § 3315 - Činnost muzeí a galerií, položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím (ÚZ 34070) o celkovou částku 18 000 Kč s určením pro Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvkovou organizaci;
 • změnu závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace, na rok 2011, zvýšení o částku 18 000 Kč určenou na realizaci projektu Záchranný výzkum lidové architektury na okr. Jihlava - 2. část.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ekonomický odbor, ředitel Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace
termín: 30. 6. 2011
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2011-21.doc

22. Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na plnění veřejné zakázky Grafické zpracování a dodání tištěných propagačních materiálů
K. Lisá, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložila radě kraje na vědomí informaci o uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na předmět plnění shora uvedené veřejné zakázky. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0777/17/2011/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na realizaci předmětu veřejné zakázky Grafické zpracování a dodání tištěných propagačních materiálů, viz materiál RK-17-2011-22, př. 1.
odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
termín: 17. 5. 2011
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2011-22.doc, RK-17-2011-22, př. 1

23. Smlouva o poskytování dat Lesů České republiky, s. p. pro ochranu přírody kraje Vysočina
J. Joneš, vedoucí odboru životního prostředí, předložil radě kraje ke schválení shora uvedený návrh Smlouvy. Projednávání se zúčastnila K. Balážová, úřednice oddělení ochrany přírodních zdrojů odboru životního prostředí. V průběhu jednání odešel L. Joukl. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0778/17/2011/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu dle materiálu RK-17-2011-23, př. 1.
odpovědnost: OŽP
termín: 17. 5. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2011-23.doc, RK-17-2011-23, př. 1

V průběhu jednání přišel L. Joukl. K bodům 24, 25, odboru životního prostředí, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů současně.

24. Nařízení kraje Vysočina o zřízení přírodní památky Obecník
Usnesení 0779/17/2011/RK
Rada kraje
vydává
Nařízení kraje Vysočina č. 1/2011, o zřízení přírodní památky Obecník, dle materiálu RK-17-2011-24, př. 1.
odpovědnost: OŽP
termín: 17. 5. 2011
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2011-24.doc, RK-17-2011-24, př. 1, RK-17-2011-24, př. 2

25. Nařízení kraje Vysočina o zřízení přírodní památky Starý Přísecký rybník
Usnesení 0780/17/2011/RK
Rada kraje
vydává
Nařízení kraje Vysočina č. 2/2011, o zřízení přírodní památky Starý Přísecký rybník, dle materiálu RK-17-2011-25, př. 1.
odpovědnost: OŽP
termín: 7. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2011-25.doc, RK-17-2011-25, př. 1, RK-17-2011-25, př. 2, RK-17-2011-25, př. 3

26. Projekt Implementace a péče o území soustavy Natura 2000 - Vysočina - návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
J. Joneš, vedoucí odboru životního prostředí, informoval radu kraje o návrhu schválit rozpočtové opatření vyplývající z přijetí účelové dotace. Projednávání se zúčastnila K. Balážová, úřednice oddělení ochrany přírodních zdrojů odboru životního prostředí. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0781/17/2011/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu NATURA 2000 - ZCHÚ o účelovou dotaci z OP ŽP ve výši 67 830 Kč za dílčí část projektu Implementace a péče o území soustavy Natura 2000 - Vysočina.
odpovědnost: OŽP, OE
termín: 31. 5. 2011
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2011-26.doc

27. Věcná břemena na majetku kraje Vysočina - dodatek ke smlouvě o smlouvě budoucí
P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, upřesnil radě kraje návrh uzavřít dodatek ke smlouvě o smlouvě budoucí. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0782/17/2011/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít dodatek ke smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s budoucími oprávněnými dle materiálu RK-17-2011-27, př. 1.
odpovědnost: odbor informatiky, odbor majetkový
termín: 30. 6. 2011
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2011-27.doc, RK-17-2011-27, př. 1

32. Žádost Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, a Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, o souhlas se zahájením investiční akce včetně příslušného rozpočtového opatření
E. Tomášová, vedoucí oddělení zdravotní péče odboru zdravotnictví, informovala radu kraje o předložených žádostech shora uvedených příspěvkových organizací. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0783/17/2011/RK
Rada kraje
schvaluje
 • pořízení videokolonoskopu v předpokládané pořizovací ceně 1 350 tis. Kč pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci;
 • zařazení investiční akce Harmonický skalpel včetně příslušenství v předpokládané pořizovací ceně 720 tis. Kč pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci;
 • pořízení resuscitačního lůžka v předpokládané pořizovací ceně 150 tis. Kč pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci;
 • pořízení videokolonoskopu v předpokládané pořizovací ceně 500 tis. Kč pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci;
ukládá
ředitelům Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, a Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, zapracovat schválené investiční akce do finančního plánu na rok 2011 (investiční plán) včetně zdrojů financování.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, ředitel Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2011-32.doc

33. Informace o finančním vyúčtování dotace na činnost LSPP za rok 2010 v rámci nemocnic zřizovaných krajem Vysočina
E. Tomášová, vedoucí oddělení zdravotní péče odboru zdravotnictví, předložila radě kraje na vědomí informace o finančním vyúčtování dotace na činnost LSPP za rok 2010 v rámci nemocnic kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0784/17/2011/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci s přehledem čerpání transferů na zajištění činnosti lékařské služby první pomoci v době ordinačních hodin, ale též v rámci ústavní pohotovostní služby dle jednotlivých nákladových položek účtového rozvrhu v nemocnicích zřizovaných krajem Vysočina dle materiálu RK-17-2011-33, př. 1.
odpovědnost: ředitelé Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, OZ
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2011-33.doc, RK-17-2011-33, př. 1

K bodům 34 - 36, odboru zdravotnictví, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.

34. Pověření odboru zdravotnictví administrací a prováděním veřejných zakázek na základě rámcové smlouvy - inkontinence
Usnesení 0785/17/2011/RK
Rada kraje
pověřuje
 • odbor zdravotnictví administrací a prováděním dílčích veřejných zakázek (minitendrů) zadávaných v souladu s materiálem RK-17-2011-34, př. 1;
 • hejtmana kraje Vysočina MUDr. Jiřího Běhounka zadat dílčí veřejnou zakázku (minitendr) vybranému uchazeči;
ukládá
odboru zdravotnictví předložit v rámci čtvrtletního hlášení radě kraje informaci o proběhlých dílčích veřejných zakázkách (minitendrech) zadávaných na základě rámcové smlouvy.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelé Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, Nemocnice Jihlava, příspěvkové
termín: 17. 5. 2015
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2011-34.doc, RK-17-2011-34, př. 1, RK-17-2011-34, př. 2, RK-17-2011-34, př. 3

35. Pověření odboru zdravotnictví administrací a prováděním veřejných zakázek na základě rámcové smlouvy - náplasti
Usnesení 0786/17/2011/RK
Rada kraje
pověřuje
 • odbor zdravotnictví administrací a prováděním dílčích veřejných zakázek (minitendrů) zadávaných v souladu s materiálem RK-17-2011-35, př. 1;
 • hejtmana kraje Vysočina MUDr. Jiřího Běhounka zadat dílčí veřejnou zakázku (minitendr) vybranému uchazeči;
ukládá
odboru zdravotnictví předložit v rámci čtvrtletního hlášení radě kraje informaci o proběhlých dílčích veřejných zakázkách (minitendrech) zadávaných na základě rámcové smlouvy.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelé Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, Nemocnice Jihlava, příspěvkové
termín: 17. 5. 2015
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2011-35.doc, RK-17-2011-35, př. 1, RK-17-2011-35, př. 2, RK-17-2011-35, př. 3

36. Pověření odboru zdravotnictví administrací a prováděním veřejných zakázek na základě rámcové smlouvy - obvazový materiál
Usnesení 0787/17/2011/RK
Rada kraje
pověřuje
 • odbor zdravotnictví administrací a prováděním dílčích veřejných zakázek (minitendrů) zadávaných v souladu s materiálem RK-17-2011-36, př. 1;
 • hejtmana kraje Vysočina MUDr. Jiřího Běhounka zadat dílčí veřejnou zakázku (minitendr) vybranému uchazeči;
ukládá
odboru zdravotnictví předložit v rámci čtvrtletního hlášení radě kraje informaci o proběhlých dílčích veřejných zakázkách (minitendrech) zadávaných na základě rámcové smlouvy;
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelé Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, Nemocnice Jihlava, příspěvkové
termín: 17. 5. 2015
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2011-36.doc, RK-17-2011-36, př. 1, RK-17-2011-36, př. 2, RK-17-2011-36, př. 3

37. Rozhodnutí o uzavření dodatku ke Smlouvě o poskytnutí dotace z ROP JV na investiční projekt v oblasti nemocniční infrastruktury předložený do ROP NUTS 2 Jihovýchod
E. Tomášová, vedoucí oddělení zdravotní péče odboru zdravotnictví, předložila radě kraje ke schválení dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace z ROP JV. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0788/17/2011/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 3 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod na projekt Pavilon pro matku a dítě v Nemocnici Třebíč dle materiálu RK-17-2011-37, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví
termín: 31. 5. 2011
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2011-37.doc, RK-17-2011-37, př. 1, RK-17-2011-37, př. 2

38. Žádost o schválení výpůjčky dlouhodobého majetku pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
E. Tomášová, vedoucí oddělení zdravotní péče odboru zdravotnictví, předložila radě kraje návrh vyslovit souhlasné stanovisko s výpůjčkou dlouhodobého majetku pro uvedenou příspěvkovou organizaci. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0789/17/2011/RK
Rada kraje
souhlasí
s výpůjčkou dlouhodobého majetku dle materiálu RK-17-2011-38, př. 1.
odpovědnost: ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace; OZ
termín: 30. 6. 2011
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2011-38.doc, RK-17-2011-38, př. 1, RK-17-2011-38, př. 2

28. Návrhy dodatků ke smlouvám s dodavateli sociálních služeb financovaných z projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území kraje Vysočina - individuální projekt
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, zdůvodnila radě kraje úpravu navrhovaných dodatků ke smlouvám a požádala o projednání tohoto materiálu na příštím zasedání rady kraje. Rada kraje požadavek předkladatele akceptovala.
Zdrojové materiály: RK-17-2011-28.doc, RK-17-2011-28, př. 1, RK-17-2011-28, př. 2, RK-17-2011-28, př. 3

29. Uvolnění ředitele Domova důchodců Proseč-Obořiště pro výkon veřejné funkce
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, podala radě kraje doplňující komentář k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0790/17/2011/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
odbor sociálních věcí
termín: červen 2011
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2011-29.doc, RK-17-2011-29, př. 1, RK-17-2011-29, př. 2, RK-17-2011-29, př. 3, RK-17-2011-29, př. 4

30. Podstatná změna VI. v projektu Transformace Ústavu sociální péče Jinošov
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje návrh vzít na vědomí oznámení příjemce o změnách v daném projektu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0791/17/2011/RK
Rada kraje
bere na vědomí
oznámení příjemce o změnách v projektu dle materiálu RK-17-2011-30, př. 1;
ukládá
majetkovému odboru a odboru sociálních věcí postupovat dle materiálu RK-17-2011-30, př. 2 včetně odeslání všech povinných příloh požadovaných MPSV.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor majetkový
termín: 15. 2. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2011-30.doc, RK-17-2011-30, př. 1, RK-17-2011-30, př. 2

31. 1. Monitorovací zpráva projektu Transformace Ústavu sociální péče Jinošov
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje návrh vzít na vědomí Monitorovací zprávu a Žádost o platbu. V průběhu jednání odešli M. Kružíková, M. Hyský. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0792/17/2011/RK
Rada kraje
bere na vědomí
ukládá
odboru sociálních věcí odeslat tyto materiály na příslušnou pobočku Centra pro regionální rozvoj včetně požadovaných příloh MPSV.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 27. 5. 2011
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2011-31.doc, RK-17-2011-31, př. 1, RK-17-2011-31, př. 2

39. Návrh nařízení rady kraje, kterým se mění nařízení č. 3/2010 k vydání požárního poplachového plánu kraje
Ze zasedání se omluvil J. Matějek. I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje návrh vydat Nařízení kraje Vysočina č. 3/2011. V průběhu jednání přišli M. Kružíková, M. Hyský, odešel P. Krčál. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0793/17/2011/RK
Rada kraje
vydává
Nařízení kraje Vysočina č. 3/2011, kterým se mění Nařízení kraje Vysočina č. 3/2010 ze dne 15. června 2010, kterým se stanoví Požární poplachový plán kraje Vysočina dle materiálů RK-17-2011-39, př. 1, RK-17-2011-39, př. 1a.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 30. 9. 2011
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2011-39.doc, RK-17-2011-39, př. 1, RK-17-2011-39, př. 1a, RK-17-2011-39, př. 2

40. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - Novinářská křepelka
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, zdůvodnila radě kraje úpravu předloženého návrhu rozpočtového opatření. V průběhu jednání přišel P. Krčál. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0794/17/2011/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout finanční dar vítězi Novinářské křepelky ve výši 3 333 Kč dle materiálu RK-17-2011-40, př. 1upr1;
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje (položka Kulturní, společenské a sportovní akce podporované krajem) spočívající ve snížení § 6409 Ostatní činnosti j. n. o částku 3 340 Kč při současném zvýšení § 3319 Ostatní záležitosti kultury o částku 3 340 Kč, dle materiálu RK-17-2011-40.
odpovědnost: OSH, OE
termín: 30. 6. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2011-40.doc, RK-17-2011-40, př. 1

K bodům 41, 42, odboru sekretariátu hejtmana, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů současně.

41. Pronájem nebytových prostor v sídle kraje Vysočina- Bambiriáda 2011
Usnesení 0795/17/2011/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu dle materiálu RK-17-2011-41, př. 3.
odpovědnost: OSH
termín: 17. 5. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2011-41.doc, RK-17-2011-41, př. 1, RK-17-2011-41, př. 2, RK-17-2011-41, př. 3

42. Pronájem nebytových prostor v sídle kraje Vysočina- 23. Valná hromada Regionálního sdružení ČSTV Jihlava
Usnesení 0796/17/2011/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu dle materiálu RK-17-2011-42, př. 3.
odpovědnost: OSH
termín: 17. 5. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2011-42.doc, RK-17-2011-42, př. 1, RK-17-2011-42, př. 2, RK-17-2011-42, př. 3

43. Poskytnutí daru občanskému sdružení Duha Zámeček - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0797/17/2011/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dar z kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 6223 Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) dle materiálu RK-17-2011-43, př. 3.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor
termín: 17. 5. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2011-43.doc, RK-17-2011-43, př. 1, RK-17-2011-43, př. 2, RK-17-2011-43, př. 3

44. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na celostátní autorskou soutěž Epigram 2011
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, zdůvodnila radě kraje úpravu předloženého návrhu rozpočtového opatření. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0798/17/2011/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci ve výši 20 000 Kč Syndikátu novinářů České republiky, Senovážné náměstí 978/23, 110 00 Praha 1, IČO:00408123, dle materiálu RK-17-2011-44upr1;
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje (položka Kulturní, společenské a sportovní akce podporované krajem) spočívající ve snížení § 6409 Ostatní činnosti j. n. o částku 20 000 Kč při současném zvýšení § 3319 Ostatní záležitosti kultury, o částku 20 000 Kč dle materiálů RK-17-2011-44upr1, RK-17-2011-44, př. 1 a RK-17-2011-44, př. 2.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor
termín: 30. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2011-44.doc, RK-17-2011-44, př. 1, RK-17-2011-44, př. 2

45. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace Základní umělecké škole Františka Drdly, Žďár nad Sázavou - účast na Celostátní přehlídce dětských pěveckých sborů Světlo za Lidice 2011
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0799/17/2011/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci ve výši 13 000 Kč Základní umělecké škole Františka Drdly, Žďár nad Sázavou, Doležalovo náměstí 4, příspěvková organizace, se sídlem Doležalovo náměstí 4, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČO: 72052422, dle materiálu RK-17-2011-45;
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje (položka Kulturní, společenské a sportovní akce podporované krajem) spočívající ve snížení § 6409 Ostatní činnosti j. n. o částku 13 000 Kč při současném zvýšení § 3319 Ostatní záležitosti kultury o částku 13 000 Kč dle materiálů RK-17-2011-45, RK-17-2011-45, př. 1 a RK-17-2011-45, př. 2.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor
termín: 30. 9. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2011-45.doc, RK-17-2011-45, př. 1, RK-17-2011-45, př. 2

46. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na rozvojový program ve vzdělávání Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním pro rok 2011
P. Panovec, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení uvedený návrh rozpočtového opatření. V průběhu jednání odešel V. Novotný. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0800/17/2011/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitoly Školství, mládeže a sportu) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT na rozvojový program Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním v celkové výši 1 444 315 Kč určenou právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení dle materiálu RK-17-2011-46, př. 1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí přidělení účelových prostředků na rozvojový program Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení dle materiálu RK-17-2011-46, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: červen 2011
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2011-46.doc, RK-17-2011-46, př. 1

47. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - účelová dotace na rozvojový program Školní vybavení pro žáky 1. ročníku základního vzdělávání
P. Panovec, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0801/17/2011/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT na realizaci rozvojového programu Školní vybavení pro žáky 1. ročníku základního vzdělávání v celkové výši 4 147 tis. Kč určenou právnickým osobám vykonávající činnost základní školy dle materiálu RK-17-2011-47;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz právnickým osobám vykonávajícím činnost základní školy, které zřizuje kraj (příspěvkovým organizacím), o poskytnuté účelové prostředky na realizaci rozvojového programu Školní vybavení pro žáky 1. ročníku základního vzdělávání dle materiálu RK-17-2011-47, př. 1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí přidělení účelových prostředků na realizaci rozvojového programu Školní vybavení pro žáky 1. ročníku základního vzdělávání právnickým osobám vykonávajícím činnost základní školy, které zřizuje kraj dle materiálu RK-17-2011-47, př. 1 a právnickým osobám vykonávajícím činnost základní školy, které zřizují obce dle materiálu RK-17-2011-47, př. 2.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: červen 2011
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2011-47.doc, RK-17-2011-47, př. 1, RK-17-2011-47, př. 2

48. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku
P. Panovec, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu, upřesnil radě kraje návrh vyslovit souhlasné stanovisko s vyřazením níže uvedeného nepotřebného majetku. V průběhu jednání přišel V. Novotný. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0802/17/2011/RK
Rada kraje
souhlasí
s vyřazením:
 • osobního auta Fiat Punto 1,28, registrační značka PEI 34 - 77,
 • osobního auta Renault Clio, registrační značka 3J6 26 - 78
z majetku kraje způsobem navrženým Českou zemědělskou akademií Humpolec, střední školou dle materiálu RK-17-2011-48.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitel České zemědělské akademie v Humpolci, střední školy
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2011-48.doc

49. Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2011
P. Panovec, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s návrhem vyslovit souhlasné stanovisko se změnou použití investičního fondu a rezervního fondu příspěvkových organizací na rok 2011. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0803/17/2011/RK
Rada kraje
souhlasí
 • s úpravou použití investičního fondu příspěvkových organizací na rok 2011 dle materiálu RK-17-2011-49, př. 1;
 • s převodem finančních prostředků z rezervního fondu k posílení zdrojů v investičním fondu dle materiálu RK-17-2011-49, př. 2.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitelé příspěvkových organizací zřízených krajem Vysočina
termín: průběžně do konce roku 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2011-49.doc, RK-17-2011-49, př. 1, RK-17-2011-49, př. 2

50. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - financování Preventivních programů realizovaných školami a školskými zařízeními na rok 2011
P. Panovec, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0804/17/2011/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT v celkové výši 34 000 Kč na realizaci projektu Prevence rizikového chování v roce 2011 dle materiálu RK-17-2011-50;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz o poskytnuté účelové prostředky ve výši 34 000 Kč u zřizované příspěvkové organizace Gymnázium, Střední odborná škola, Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou na realizaci projektu Prevence rizikového chování 2011 dle materiálu RK-17-2011-50.
odpovědnost: OŠMS, OE
termín: 30. 5. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2011-50.doc

51. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Podpora účasti na sportovních mistrovstvích
P. Panovec, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu, informoval radu kraje o předloženém návrhu rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0805/17/2011/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu spočívající ve snížení § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost (ÚZ 00323) o částku 8 156 Kč při současném zvýšení § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost (ÚZ 00309) o částku 8 156 Kč;
rozhoduje
poskytnout dotace z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost v celkové výši 27 500 Kč na podporu účasti na sportovním mistrovství dle tabulky 1 materiálu RK-17-2011-51, př. 3.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2011-51.doc, RK-17-2011-51, př. 1, RK-17-2011-51, př. 2, RK-17-2011-51, př. 3

52. Hry V. zimní olympiády pro děti a mládež ČR - účast kraje Vysočina
P. Panovec, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu, podal radě kraje doplňující komentář k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0806/17/2011/RK
Rada kraje
schvaluje
účast výpravy kraje Vysočina na Hrách V. zimní olympiády dětí a mládeže ČR ve dnech 29. 1. - 3. 2. 2012 v Moravskoslezském kraji;
ukládá
odboru školství, mládeže a sportu zajistit organizaci účasti kraje Vysočina na této akci a předložit návrh podrobného organizačního zajištění této akce.
odpovědnost: OŠMS
termín: 28. 2. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2011-52.doc, RK-17-2011-52, př. 1

53. Souhlas zřizovatele k nabytí peněžitého účelového daru do vlastnictví organizace
P. Panovec, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s návrhem vyslovit souhlasné stanovisko s nabytím peněžitého účelového daru do vlastnictví uvedené organizace. V průběhu jednání odešel L. Joukl. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0807/17/2011/RK
Rada kraje
souhlasí
s nabytím peněžitého daru dle darovací smlouvy dle materiálu RK-17-2011-53, př. 1 do vlastnictví Střední průmyslové školy Třebíč, IČO 66610702.
odpovědnost: OŠMS, ředitel Střední průmyslové školy Třebíč
termín: 31. 5. 2011
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2011-53.doc, RK-17-2011-53, př. 1

54. Projektový záměr příspěvkové organizace Dětský domov, Rovečné 40
P. Panovec, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh vzít na vědomí realizaci projektového záměru shora uvedené příspěvkové organizace. V průběhu jednání přišel L. Joukl. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0808/17/2011/RK
Rada kraje
bere na vědomí
realizaci projektového záměru Dětský domov, Rovečné 40 Podpora tří klientek DD Rovečné ve studiu a rozvoji dle materiálu RK-17-2011-54, př. 1.
odpovědnost: OŠMS
termín: 30. 5. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2011-54.doc, RK-17-2011-54, př. 1, RK-17-2011-54, př. 2

K bodům 55, 56, odboru školství, mládeže a sportu, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů současně.

55. Projektový záměr příspěvkové organizace Základní škola a Praktická škola Chotěboř
Usnesení 0809/17/2011/RK
Rada kraje
souhlasí
s realizací projektového záměru Základní škola a Praktická škola Chotěboř EU peníze do škol dle materiálu RK-17-2011-55, př. 1.
odpovědnost: OŠMS
termín: 30. 5. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2011-55.doc, RK-17-2011-55, př. 1, RK-17-2011-55, př. 2

56. Projektový záměr příspěvkové organizace Střední škola stavební Jihlava
Usnesení 0810/17/2011/RK
Rada kraje
souhlasí
s realizací projektového záměru Střední školy stavební Jihlava Inovace výuky řemeslných oborů na SŠ stavební Jihlava dle materiálu RK-17-2011-56, př. 1.
odpovědnost: OŠMS
termín: 30. 5. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2011-56.doc, RK-17-2011-56, př. 1, RK-17-2011-56, př. 2

V průběhu jednání odešel T. Škaryd. K bodům 57 - 59, odboru regionálního rozvoje, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.

57. Podstatná změna projektu technické pomoci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v oblasti podpory 7.5a.1 Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení programu
Usnesení 0811/17/2011/RK
Rada kraje
rozhoduje
podat Žádost o schválení podstatných změn v projektu Technické pomoci OP VK v oblasti podpory 7.5a.1 Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení programu dle materiálu RK-17-2011-57, př. 1;
ukládá
Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina předložit Žádost o schválení podstatných změn v projektu Technické pomoci OP VK 7.5a.1 Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení programu Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy.
odpovědnost: ORR
termín: 31. 5. 2011
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2011-57.doc, RK-17-2011-57, př. 1

58. Podstatná změna projektu technické pomoci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v oblasti podpory 7.5a.2 Informovanost a publicita programu
Usnesení 0812/17/2011/RK
Rada kraje
rozhoduje
podat Žádost o schválení podstatných změn v projektu Technické pomoci OP VK v oblasti podpory 7.5a.2 Informovanost a publicita programu dle materiálu RK-17-2011-58, př. 1;
ukládá
Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina předložit Žádost o schválení podstatných změn v projektu Technické pomoci OP VK v oblasti podpory 7.5a.2 Informovanost a publicita programu Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy.
odpovědnost: ORR
termín: 31. 5. 2011
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2011-58.doc, RK-17-2011-58, př. 1

59. Podstatná změna projektu technické pomoci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v oblasti podpory 7.5a.3 Zvýšení absorpční kapacity subjektů
Usnesení 0813/17/2011/RK
Rada kraje
rozhoduje
podat Žádost o schválení podstatných změn v projektu Technické pomoci OP VK v oblasti podpory 7.5a.3 Zvýšení absorpční kapacity subjektů dle materiálu RK-17-2011-59, př. 1;
ukládá
Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina předložit Žádost o schválení podstatných změn v projektu Technické pomoci OP VK 7.5a.3 Zvýšení absorpční kapacity subjektů Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy.
odpovědnost: ORR
termín: 31. 5. 2011
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2011-59.doc, RK-17-2011-59, př. 1

60. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotací na globální granty financované z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
P. Tlustoš, úředník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků ES odboru regionálního rozvoje, předložil radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0814/17/2011/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu GG 1.1. OP VK o účelovou dotaci z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ve výši 19 977 866,32 Kč určenou na financování grantových projektů realizovaných v rámci globálního grantu Zvyšování kvality ve vzdělávání v kraji Vysočina;
 • rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu GG 3.2. OP VK o účelovou dotaci z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ve výši 1 621 385,29 Kč určenou na financování grantových projektů realizovaných v rámci globálního grantu Podpora nabídky dalšího vzdělávání v kraji Vysočina.
odpovědnost: ORR, EO
termín: 31. 5. 2011
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2011-60.doc

61. Porušení rozpočtové kázně příjemců podpory v rámci Prioritní osy 1 a Prioritní osy 3 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
P. Tlustoš, úředník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků ES odboru regionálního rozvoje, předložil radě kraje k projednání žádosti příjemců podpory o prominutí odvodů. V průběhu jednání přišel T. Škaryd. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0815/17/2011/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
ORR, OE
termín: 17. 6. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2011-61.doc, RK-17-2011-61, př. 1, RK-17-2011-61, př. 2, RK-17-2011-61, př. 3, RK-17-2011-61, př. 4

62. Penále za porušení rozpočtové kázně příjemců podpory v rámci grantových projektů financovaných z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
P. Tlustoš, úředník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků ES odboru regionálního rozvoje, předložil radě kraje k projednání žádosti příjemců podpory o prominutí odvodů. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0816/17/2011/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
ORR, OE
termín: 17. 6. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2011-62.doc, RK-17-2011-62, př. 1, RK-17-2011-62, př. 2, RK-17-2011-62, př. 3, RK-17-2011-62, př. 4, RK-17-2011-62, př. 5, RK-17-2011-62, př. 6

63. Rozhodnutí o výběru nejvýhodnější nabídky
P. Tlustoš, úředník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků ES odboru regionálního rozvoje, předložil radě kraje ke schválení pořadí nabídek a rozhodnutí o nejvhodnější nabídce uvedené veřejné zakázky v souladu se závěry hodnotící komise. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0817/17/2011/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • vybrat nabídku společnosti eCENTRE, a. s., IČO: 27149862 jako nejvhodnější nabídku na veřejnou zakázku s názvem Dodávka komplexních služeb k výběru dodavatele elektrické energie a zemního plynu část 1 dle materiálu RK-17-2011-63, př. 1;
 • vybrat nabídku společnosti eCENTRE, a. s., IČO: 27149862 jako nejvhodnější nabídku na veřejnou zakázku s názvem Dodávka komplexních služeb k výběru dodavatele elektrické energie a zemního plynu část 2 dle materiálu RK-17-2011-63, př. 2;
ukládá
Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina oznámit výsledek zadávacího řízení na obě části výše uvedené veřejné zakázky všem uchazečům, kteří podali nabídku a zahájit jednání s vybraným uchazečem o uzavření smlouvy.
odpovědnost: ORR
termín: 24. 5. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2011-63.doc, RK-17-2011-63, př. 1, RK-17-2011-63, př. 2

64. Dodatek ke Smlouvě o poskytnutí podpory na realizaci akce v rámci grantového schématu Společného regionálního operačního programu
P. Tlustoš, úředník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků ES odboru regionálního rozvoje, předložil radě kraje ke schválení dodatek ke Smlouvě o poskytnutí podpory. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0818/17/2011/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí podpory na realizaci akce dle materiálu RK-17-2011-64, př. 1.
odpovědnost: ORR
termín: 30. 6. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2011-64.doc, RK-17-2011-64, př. 1

65. Změna v 1. výzvě předkladatelům projektových žádostí o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (dále také OP VK) v rámci globálního grantu Zvyšování kvality vzdělávání v kraji Vysočina II
P. Tlustoš, úředník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků ES odboru regionálního rozvoje, předložil radě kraje ke schválení návrh na změnu usnesení č. 0639/14/2011/RK. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0819/17/2011/RK
Rada kraje
rozhoduje
změnit usnesení č. 0639/14/2011/RK tak, že nahrazuje materiál RK-14-2011-43, př. 1 materiálem RK-17-2011-65, př. 1;
ukládá
Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina zveřejnit upravenou výzvu předkladatelům grantových projektů k předkládání projektových žádostí o finanční podporu z OP VK do 18. 5. 2011.
odpovědnost: ORR
termín: 18. 5. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2011-65.doc, RK-17-2011-65, př. 1

66. Předložení monitorovací zprávy a žádosti o platbu projektu ,,Mediální kampaň turistického regionu Vysočina
P. Tlustoš, úředník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků ES odboru regionálního rozvoje, předložil radě kraje návrh vzít na vědomí informace o shora uvedeném projektu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0820/17/2011/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informace o projektu ,,Mediální kampaň turistického regionu Vysočina dle materiálů RK-17-2011-66, př. 1, RK-17-2011-66, př. 2, RK-17-2011-66, př. 3 a RK-17-2011-66, př. 4;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-17-2011-66, př. 3.
odpovědnost: ORR
termín: 29. 5. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2011-66.doc, RK-17-2011-66, př. 1, RK-17-2011-66, př. 2, RK-17-2011-66, př. 3, RK-17-2011-66, př. 4

67. Smlouva o výpůjčce
Z. Kadlec, ředitel krajského úřadu, podal radě kraje doplňující komentář k předloženému návrhu uzavřít smlouvu o výpůjčce v rámci realizace projektu „Zefektivnění podpůrných procesů“. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0821/17/2011/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu dle materiálu RK-17-2011-67, př. 1.
odpovědnost: Odbor analýz
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-17-2011-67.doc, RK-17-2011-67, př. 1

69. Rozprava členů rady
Bez rozsáhlejší diskuse.

J. Běhounek ukončil zasedání rady kraje č. 17/2011 s tím, že další zasedání se bude konat dne 24. 5. 2011, v 9:30 hod. v zasedací místnosti Rady kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.


MUDr. Jiří Běhounek
hejtman kraje Vysočina


Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 17/2011 dne 17. 5. 2011.
Zapsala: M. Jakoubková, dne 18. 5. 2011 (zápis pořízen na základě záznamu).
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz