Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 15/2017 - 25.04.2017

ČísloNázev
01Pozvánka
02Peněžní účelové dary a věcný dar pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
03Peněžní účelový dar pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
04Souhlas s realizací nové investiční akce Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
05Prodloužení termínu vrácení zápůjček pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
06Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - zvýšení příspěvku pro zřizované nemocnice, příspěvkové organizace na zajištění pohotovostní služby v Kraji Vysočina
07Návrh Výboru pro udělování medailí Kraje Vysočina na udělení medailí Kraje Vysočina pro rok 2017
08FOND VYSOČINY - grantový program PREVENCE KRIMINALITY 2017
09Informace o výjezdním zasedání Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady Kraje Vysočina
10Návrh na rozdělení dotací dle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím Kraje Vysočina na akceschopnost jednotek požární ochrany obcí v roce 2017 - návrh na provedení rozpočtového opatření
11FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu Památkově chráněná území 2017
12Dotace na zpracování předprojektové dokumentace obnovy kulturních památek v roce 2017 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura
13Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Kultura - vyhodnocení ankety Zlatá jeřabina - Cena Kraje Vysočina za kulturní počin roku 2016
14Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - poskytnutí dotace Filharmonii G. Mahlera na realizaci projektu VIVAT STAMIC 300
15Souhlas s uzavřením dlouhodobé smlouvy o výpůjčce movité věci - Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace
16FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu Cyklodoprava a cykloturistika 2017
17Žádost obce Kámen o projednání převodu kaple Panny Marie Bolestné v obci Kámen do vlastnictví kraje
18Žádost o povolení splátkového kalendáře
19Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava na zajištění akce Bezpečná Vysočina
20Financování projektů z oblasti dopravy s předpokládaným spolufinancováním ze zdrojů EU
21Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky II/347 Humpolec - ul. Čejovská, okružní křižovatka
22Veřejná zakázka na stavební práce: II/406 Telč - hr. kraje
23Změna zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace v souvislosti s upřesněním služeb poskytovaných v obecném hospodářském zájmu Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, příspěvkovou organizací
24Návrh rozpočtu Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace na rok 2017
25Projekt Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina II. - smlouva o partnerství
26Projektový záměr Domova důchodců Onšov, příspěvkové organizace
27Dodatek č. III ke smlouvě o poskytnutí dotace pro Asociaci pomáhající lidem s autismem - APLA - Vysočina o. s. (služba zapojená do projektu IP IV.)
28Návrh rozpočtů příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na rok 2017 za odvětví sociální péče včetně návrhu rozpočtového opatření a úpravy závazných ukazatelů
29Poskytnutí dotace pro subjekty zapojené v Kraji Vysočina do pilotního projektu VZP zaměřeného na financování Mobilní specializované paliativní péče
30Majetkoprávní příprava stavby II/353 Velký Beranov - obchvat
31Předání nemovitého majetku k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
32Smlouva o budoucí darovací smlouvě - převod úseku silnice III/4062 a pozemků tímto úsekem zastavěných, návrh na změnu usnesení 0102/02/2017/ZK
33Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
34Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina
35Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Číhalín
36Smlouvy uzavírané příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina
37Zrušení kupní smlouvy formou souhlasného prohlášení
38Prostorové podmínky pro zajištění komunitních a poradenských služeb Kraje Vysočina
39Návrh na vyřazení nepotřebného majetku
40FOND VYSOČINY - schválení navržených podpor GP Sportujeme 2017
41Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - přímé výdaje na vzdělávání na rok 2017
42FOND VYSOČINY - schválení navržených podpor GP JEDNORÁZOVÉ AKCE 2017
43Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - neinvestiční dotace MŠMT na rozvojový program Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce 2015/2016 - Excelence středních škol 2016
44Změny ve zřizovacích listinách
45Rozpočtové opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - pokračování projektu Postav si svůj traktor
46Projektový záměr střední školy pro výzvu IROP určené pro investice do středního a vyššího odborného vzdělávání
47FOND VYSOČINY - schválení navržených podpor GP SPORTOVIŠTĚ 2017
48Řešení situace ve Střední odborné škole a Středním odborném učilišti Třešť
49Udělení souhlasu s uzavřením darovacích smluv pro Obchodní akademii, Střední zdravotnickou školu, Střední odbornou školu služeb a Jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky Jihlava
50Udělení Ceny Zastupitelstva Kraje Vysočina - Skutek roku 2016
51FOND VYSOČINY - grantový program Rozvoj podnikatelů 2017
52Návrh na rozdělení dotací v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny 2017 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
53FOND VYSOČINY - grantový program Venkovské prodejny 2017
54Poskytnutí dotace Regionální radě regionu soudržnosti Jihovýchod - schválení závazku k financování z rozpočtu kraje v letech 2018 - 2021
55Projektová žádost Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina
56Soutěž Žijeme veřejnou dopravou - dary oceněným
57Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na novou drobnou lesní techniku
58Smlouva zakládající právo provést stavbu a smlouva o výpůjčce - k. ú. Oudoleň
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz