Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis rady 15/2017

zápis rk
Zápis ze zasedání rady kraje č. 15/2017, které se konalo dne 25. 4. 2017 v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 14/2017
Přítomno 8 členů rady viz prezenční listina ze dne 25. 4. 2017.
Zasedání rady kraje zahájil hejtman J. Běhounek a omluvil nepřítomnost M. Hyského.
Radě kraje byl předložen návrh na zařazení bodu 58. Smlouva zakládající právo provést stavbu a smlouva o výpůjčce k. ú. Oudoleň do programu jednání.
Rada kraje návrh akceptovala a přijala upravený program jednání:
 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 14/2017
 2. Peněžní účelové dary a věcný dar pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
 3. Peněžní účelový dar pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
 4. Souhlas s realizací nové investiční akce Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
 5. Prodloužení termínu vrácení zápůjček pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
 6. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - zvýšení příspěvku pro zřizované nemocnice, příspěvkové organizace na zajištění pohotovostní služby v Kraji Vysočina
 7. Návrh Výboru pro udělování medailí Kraje Vysočina na udělení medailí Kraje Vysočina pro rok 2017
 8. FOND VYSOČINY - grantový program PREVENCE KRIMINALITY 2017
 9. Informace o výjezdním zasedání Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady Kraje Vysočina
 10. Návrh na rozdělení dotací dle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím Kraje Vysočina na akceschopnost jednotek požární ochrany obcí v roce 2017 - návrh na provedení rozpočtového opatření
 11. FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu Památkově chráněná území 2017
 12. Dotace na zpracování předprojektové dokumentace obnovy kulturních památek v roce 2017 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura
 13. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Kultura - vyhodnocení ankety Zlatá jeřabina - Cena Kraje Vysočina za kulturní počin roku 2016
 14. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - poskytnutí dotace Filharmonii G. Mahlera na realizaci projektu VIVAT STAMIC 300
 15. Souhlas s uzavřením dlouhodobé smlouvy o výpůjčce movité věci - Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace
 16. FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu Cyklodoprava a cykloturistika 2017
 17. Žádost obce Kámen o projednání převodu kaple Panny Marie Bolestné v obci Kámen do vlastnictví kraje
 18. Žádost o povolení splátkového kalendáře
 19. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava na zajištění akce Bezpečná Vysočina
 20. Financování projektů z oblasti dopravy s předpokládaným spolufinancováním ze zdrojů EU
 21. Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky II/347 Humpolec - ul. Čejovská, okružní křižovatka
 22. Veřejná zakázka na stavební práce: II/406 Telč - hr. kraje
 23. Změna zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace v souvislosti s upřesněním služeb poskytovaných v obecném hospodářském zájmu Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, příspěvkovou organizací
 24. Návrh rozpočtu Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace na rok 2017
 25. Projekt Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina II. - smlouva o partnerství
 26. Projektový záměr Domova důchodců Onšov, příspěvkové organizace
 27. Dodatek č. III ke smlouvě o poskytnutí dotace pro Asociaci pomáhající lidem s autismem - APLA - Vysočina o. s. (služba zapojená do projektu IP IV.)
 28. Návrh rozpočtů příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na rok 2017 za odvětví sociální péče včetně návrhu rozpočtového opatření a úpravy závazných ukazatelů
 29. Poskytnutí dotace pro subjekty zapojené v Kraji Vysočina do pilotního projektu VZP zaměřeného na financování Mobilní specializované paliativní péče
 30. Majetkoprávní příprava stavby II/353 Velký Beranov - obchvat
 31. Předání nemovitého majetku k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
 32. Smlouva o budoucí darovací smlouvě - převod úseku silnice III/4062 a pozemků tímto úsekem zastavěných, návrh na změnu usnesení 0102/02/2017/ZK
 33. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
 34. Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina
 35. Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Číhalín
 36. Smlouvy uzavírané příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina
 37. Zrušení kupní smlouvy formou souhlasného prohlášení
 38. Prostorové podmínky pro zajištění komunitních a poradenských služeb Kraje Vysočina
 39. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku
 40. FOND VYSOČINY - schválení navržených podpor GP Sportujeme 2017
 41. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - přímé výdaje na vzdělávání na rok 2017
 42. FOND VYSOČINY - schválení navržených podpor GP JEDNORÁZOVÉ AKCE 2017
 43. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - neinvestiční dotace MŠMT na rozvojový program Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce 2015/2016 - Excelence středních škol 2016
 44. Změny ve zřizovacích listinách
 45. Rozpočtové opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - pokračování projektu Postav si svůj traktor
 46. Projektový záměr střední školy pro výzvu IROP určené pro investice do středního a vyššího odborného vzdělávání
 47. FOND VYSOČINY - schválení navržených podpor GP SPORTOVIŠTĚ 2017
 48. Řešení situace ve Střední odborné škole a Středním odborném učilišti Třešť
 49. Udělení souhlasu s uzavřením darovacích smluv pro Obchodní akademii, Střední zdravotnickou školu, Střední odbornou školu služeb a Jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky Jihlava
 50. Udělení Ceny Zastupitelstva Kraje Vysočina - Skutek roku 2016
 51. FOND VYSOČINY - grantový program Rozvoj podnikatelů 2017
 52. Návrh na rozdělení dotací v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny 2017 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
 53. FOND VYSOČINY - grantový program Venkovské prodejny 2017
 54. Poskytnutí dotace Regionální radě regionu soudržnosti Jihovýchod - schválení závazku k financování z rozpočtu kraje v letech 2018 - 2021
 55. Projektová žádost Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina
 56. Soutěž Žijeme veřejnou dopravou - dary oceněným
 57. Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na novou drobnou lesní techniku
 58. Smlouva zakládající právo provést stavbu a smlouva o výpůjčce k. ú. Oudoleň
 59. Rozprava členů rady
Usnesení 0735/15/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
upravený program jednání.
odpovědnost: rada kraje
termín: 25. 4. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
K zápisu ze zasedání rady kraje č. 14/2017 nebyly vzneseny žádné připomínky.

K bodům 02, 03, odboru zdravotnictví, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení obou bodů současně.

02. Peněžní účelové dary a věcný dar pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
Usnesení 0736/15/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovacích smluv pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-15-2017-02, př. 1, RK-15-2017-02, př. 2, RK-15-2017-02, př. 3 a RK-15-2017-02, př. 4.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
termín: 5. 5. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2017-02.doc, RK-15-2017-02, př. 1, RK-15-2017-02, př. 2, RK-15-2017-02, př. 3, RK-15-2017-02, př. 4, RK-15-2017-02, př. 5

03. Peněžní účelový dar pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
Usnesení 0737/15/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s přijetím peněžního účelového daru pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-15-2017-03, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelka Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
termín: 5. 5. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2017-03.doc, RK-15-2017-03, př. 1

04. Souhlas s realizací nové investiční akce Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje návrh souhlasit s realizací nové investiční akce uvedené příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0738/15/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
realizaci investiční akce Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, dle materiálů RK-15-2017-04, př. 1 a RK-15-2017-04, př. 2.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelka Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2017-04.doc, RK-15-2017-04, př. 1, RK-15-2017-04, př. 2

05. Prodloužení termínu vrácení zápůjček pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, informovala radu kraje o žádosti Nemocnice Pelhřimov o prodloužení termínu pro vrácení zápůjček. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0739/15/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout uzavřít dodatek ke Smlouvě o zápůjčce ke krytí výdajů na pořízení vybavení rekonstruovaného oddělení hematologie a transfuziologie včetně pracoviště hemodialýzy interního oddělení dle materiálu RK-15-2017-05, př. 1;
 • rozhodnout uzavřít dodatek ke Smlouvě o zápůjčce ke krytí výdajů na opravu CT přístroje a pořízení nových kogeneračních jednotek dle materiálu RK-15-2017-05, př. 2.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
termín: 9. 5. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2017-05.doc, RK-15-2017-05, př. 1, RK-15-2017-05, př. 2

06. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - zvýšení příspěvku pro zřizované nemocnice, příspěvkové organizace na zajištění pohotovostní služby v Kraji Vysočina
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0740/15/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3522 Ostatní nemocnice spočívající ve snížení položky 5901 Nespecifikované rezervy o částku 5 000 000 Kč při současném zvýšení položky 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím, ÚZ 00058 o  částku 5 000 000 Kč na zajištění pohotovostní služby a prohlídek těl zemřelých mimo zdravotnická zařízení na území Kraje Vysočina;
 • navýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro:
 • Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, ve výši 1 000 000 Kč;
 • Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, ve výši 1 000 000 Kč;
 • Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, ve výši 1 000 000 Kč;
 • Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, ve výši 1 000 000 Kč;
 • Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, ve výši 1 000 000 Kč,
za účelem zajištění pohotovostní služby a prohlídek těl zemřelých mimo zdravotnická zařízení na území Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický a ředitelé nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2017-06.doc, RK-15-2017-06, př. 1

07. Návrh Výboru pro udělování medailí Kraje Vysočina na udělení medailí Kraje Vysočina pro rok 2017
J. Běhounek předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje udělit medaile navrhovaným kandidátům pro rok 2017. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0741/15/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje udělit medaile dle materiálu RK-15-2017-07, př. 1.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 9. 5. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2017-07.doc, RK-15-2017-07, př. 1, RK-15-2017-07, př. 2, RK-15-2017-07, př. 3

08. FOND VYSOČINY - grantový program PREVENCE KRIMINALITY 2017
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje vyhlásit grantový program na podporu specifických programů prevence kriminality. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0742/15/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje vyhlásit grantový program „PREVENCE KRIMINALITY 2017“ dle materiálu RK-15-2017-08, př. 1.
odpovědnost: OSH
termín: 31. 5. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2017-08.doc, RK-15-2017-08, př. 1

09. Informace o výjezdním zasedání Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady Kraje Vysočina
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje návrh vzít na vědomí zprávu o výjezdním zasedání komise sociální a pro oblast protidrogové politiky. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0743/15/2017/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o výjezdním zasedání Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady Kraje Vysočina č. 3/2017 dle materiálu RK-15-2017-09, př. 1.
odpovědnost: OSH
termín: 25. 4. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2017-09.doc, RK-15-2017-09, př. 1

10. Návrh na rozdělení dotací dle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím Kraje Vysočina na akceschopnost jednotek požární ochrany obcí v roce 2017 - návrh na provedení rozpočtového opatření
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje poskytnout dotaci obcím na akceschopnost jednotek požární ochrany obcí v roce 2017. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0744/15/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • poskytnout z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 Požární ochrana dobrovolná část dotaci obcím v celkové výši 4 706 000 Kč za účelem udržení a rozvoje akceschopnosti JPO obcí dle materiálu RK-15-2017-10, př. 3;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu RK-15-2017-10, př. 3;
 • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 Požární ochrana dobrovolná část o částku 26 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Nespecifikovaná rezerva o částku 26 000 Kč;
 • schválit rozpočtové opatření v rámci kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 Požární ochrana dobrovolná část spočívající ve zvýšení běžných výdajů o částku 380 000 Kč při současném snížení ostatních výdajů (ÚZ 00150) o částku 380 000 Kč.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2017-10.doc, RK-15-2017-10, př. 1, RK-15-2017-10, př. 2, RK-15-2017-10, př. 3

11. FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu Památkově chráněná území 2017
L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje rozhodnout o poskytnutí dotací v rámci grantového programu Památkově chráněná území 2017 žadatelům. Projednávání se zúčastnila O. Čermáková, vedoucí oddělení památkové péče odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0745/15/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotace v rámci grantového programu „Památkově chráněná území 2017“ žadatelům uvedeným v materiálu RK-15-2017-11, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy se žadateli dle materiálu RK-15-2017-11, př. 5;
 • neposkytnout dotace v rámci grantového programu „Památkově chráněná území 2017“ žadatelům uvedeným v materiálu RK-15-2017-11, př. 2;
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout poskytnout dotace v rámci grantového programu „Památkově chráněná území 2017“ žadatelům uvedeným v materiálu RK-15-2017-11, př. 3;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy se žadateli dle materiálu RK-15-2017-11, př. 6;
 • rozhodnout neposkytnout dotace v rámci grantového programu „Památkově chráněná území 2017“ žadatelům uvedeným v materiálu RK-15-2017-11, př. 4.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
termín: 9. 5. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2017-11.doc, RK-15-2017-11, př. 1, RK-15-2017-11, př. 2, RK-15-2017-11, př. 3, RK-15-2017-11, př. 4, RK-15-2017-11, př. 5, RK-15-2017-11, př. 6

12. Dotace na zpracování předprojektové dokumentace obnovy kulturních památek v roce 2017 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura
L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, seznámil radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření na kapitole Kultura. Projednávání se zúčastnila O. Čermáková, vedoucí oddělení památkové péče odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu. V průběhu jednání odešel J. Hyliš. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0746/15/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotace z kapitoly Kultura, § 3322 - Zachování a obnova kulturních památek v souladu se zásadami žadatelům uvedeným v materiálu RK-15-2017-12, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy se žadateli dle materiálu RK-15-2017-12, př. 4;
 • neposkytnout dotaci z kapitoly Kultura, § 3322 - Zachování a obnova kulturních památek v souladu se zásadami žadateli uvedenému v materiálu RK-15-2017-12, př. 2;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • poskytnout dotace z kapitoly Kultura, § 3322 - Zachování a obnova kulturních památek v souladu se zásadami žadatelům uvedeným v materiálu RK-15-2017-12, př. 3;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy se žadateli dle materiálu RK-15-2017-12, př. 5.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, odbor ekonomický
termín: 9. 5. 2017
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2017-12.doc, RK-15-2017-12, př. 1, RK-15-2017-12, př. 2, RK-15-2017-12, př. 3, RK-15-2017-12, př. 4, RK-15-2017-12, př. 5

13. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Kultura - vyhodnocení ankety Zlatá jeřabina - Cena Kraje Vysočina za kulturní počin roku 2016
L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, sdělil radě kraje bližší podrobnosti k navrhovanému rozpočtovému opatření v rámci kapitoly Kultura. Projednávání se zúčastnila O. Čermáková, vedoucí oddělení památkové péče odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu. V průběhu jednání přišel J. Hyliš. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0747/15/2017/RK
Rada kraje
bere na vědomí
konečné výsledky ankety Zlatá jeřabina - Cena Kraje Vysočina za kulturní počin roku 2016 dle materiálu RK-15-2017-13, př. 1;
rozhoduje
poskytnout finanční dar subjektům uvedeným v materiálu RK-15-2017-13, př. 2 dle materiálu RK-15-2017-13, př. 3;
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Kultura dle materiálu RK-15-2017-13, př. 4;
doporučuje
zastupitelstvu kraje udělit Ceny Kraje Vysočina za kulturní počin roku 2016 dle materiálu RK-15-2017-13, př. 5.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu; odbor ekonomický
termín: 31. 8. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2017-13.doc, RK-15-2017-13, př. 1, RK-15-2017-13, př. 2, RK-15-2017-13, př. 3, RK-15-2017-13, př. 4, RK-15-2017-13, př. 5, RK-15-2017-13, př. 6

14. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - poskytnutí dotace Filharmonii G. Mahlera na realizaci projektu VIVAT STAMIC 300
L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložil radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Kultura. Projednávání se zúčastnila O. Čermáková, vedoucí oddělení památkové péče odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0748/15/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout Filharmonii G. Mahlera, z.s., IČO: 26617706, se sídlem Lesní 2946/5, 586 01 Jihlava, dotaci ve výši 192 180 Kč;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-15-2017-14, př. 2;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Kultura, § 3312 Hudební činnost, o částku 192 180 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti j. n., položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 192 180 Kč s určením na poskytnutí dotace dle materiálu RK-15-2017-14, př. 2.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ekonomický odbor
termín: 28. 2. 2018
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2017-14.doc, RK-15-2017-14, př. 1, RK-15-2017-14, př. 2

15. Souhlas s uzavřením dlouhodobé smlouvy o výpůjčce movité věci - Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace
L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, upřesnil radě kraje návrh souhlasit s uzavřením dlouhodobé smlouvy o výpůjčce movité věci za účelem výstavním. Projednávání se zúčastnila O. Čermáková, vedoucí oddělení památkové péče odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0749/15/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením smlouvy o výpůjčce dle materiálu RK-15-2017-15, př. 1, a to na dobu určitou do 31. 12. 2019.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu; ředitel Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace
termín: 28. 4. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2017-15.doc, RK-15-2017-15, př. 1

16. FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu Cyklodoprava a cykloturistika 2017
L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje rozhodnout o poskytnutí dotací v rámci grantového programu Cyklodoprava a cykloturistika 2017. Projednávání se zúčastnila O. Čermáková, vedoucí oddělení památkové péče odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu. V průběhu jednání odešla J. Fialová. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0750/15/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotace v rámci grantového programu „Cyklodoprava a cykloturistika 2017“ žadatelům uvedeným v materiálu RK-15-2017-16, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy se žadateli dle materiálu RK-15-2017-16, př. 5;
 • neposkytnout dotace v rámci grantového programu „Cyklodoprava a cykloturistika 2017“ žadatelům uvedeným v materiálu RK-15-2017-16, př. 2;
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout poskytnout dotace v rámci grantového programu „Cyklodoprava a cykloturistika 2017“ žadatelům uvedeným v materiálu RK-15-2017-16, př. 3;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy se žadateli dle materiálu RK-15-2017-16, př. 6;
 • rozhodnout neposkytnout dotace v rámci grantového programu „Cyklodoprava a cykloturistika 2017“ žadatelům uvedeným v materiálu RK-15-2017-16, př. 4.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
termín: 9. 5. 2017
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2017-16.doc, RK-15-2017-16, př. 1, RK-15-2017-16, př. 2, RK-15-2017-16, př. 3, RK-15-2017-16, př. 4, RK-15-2017-16, př. 5, RK-15-2017-16, př. 6

17. Žádost obce Kámen o projednání převodu kaple Panny Marie Bolestné v obci Kámen do vlastnictví kraje
L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, seznámil radu kraje s žádostí obce Kámen o projednání možnosti převodu Kaple Panny Marie Bolestné v obci Kámen do vlastnictví kraje. Projednávání se zúčastnila O. Čermáková, vedoucí oddělení památkové péče odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu. V průběhu jednání přišla J. Fialová. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0751/15/2017/RK
Rada kraje
bere na vědomí
žádost obce Kámen o jednání ve věci převodu kaple Panny Marie Bolestné v obci Kámen, dle materiálu RK-15-2017-17, př. 1;
ukládá
 • odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu ve spolupráci s odborem regionálního rozvoje a Projektovou kanceláří Kraje Vysočina, příspěvkovou organizací, prověřit možnosti získání externích finančních zdrojů na realizaci obnovy kaple Panny Marie Bolestné v obci Kámen;
 • odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu a odboru majetkovému zahájit oficiální jednání ve věci bezúplatného převodu kaple Panny Marie Bolestné v obci Kámen do vlastnictví Kraje Vysočina a ve věci participace obce Kámen na její obnově;
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí informace obsažené v materiálu RK-15-2017-17.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, odbor majetkový
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2017-17.doc, RK-15-2017-17, př. 1, RK-15-2017-17, př. 2, RK-15-2017-17, př. 3

18. Žádost o povolení splátkového kalendáře
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, sdělila radě kraje podrobnosti k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0752/15/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje nepovolit rozložení úhrady pokuty uložené dopravci Autodoprava Chochola s.r.o., Revoluční 1082/8, 110 00 Praha 1 Nové Město, IČO 24288136 rozhodnutím č. j. KUJI 11822/2017, ODSH 88/2017 Kas ze dne 9. 2. 2017 ve výši 100 000 Kč na splátky.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 30. 6. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2017-18.doc, RK-15-2017-18, př. 1

19. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava na zajištění akce Bezpečná Vysočina
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Doprava. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0753/15/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozsah a realizaci aktivit dle materiálu RK-15-2017-19, př. 1;
 • pořízení propagačních předmětů dle materiálu RK-15-2017-19, př. 2;
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Doprava, § 2223 Bezpečnost silničního provozu o částku 1 700 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti j. n., položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 1 700 000 Kč na zajištění nákupu a tvorby materiálů a předmětů s bezpečnostními prvky a tématikou a na organizační a technické zajištění plánovaných aktivit v rámci akce Bezpečná Vysočina dle materiálů RK-15-2017-19, př. 1 a RK-15-2017-19, př. 2.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2017-19.doc, RK-15-2017-19, př. 1, RK-15-2017-19, př. 2

20. Financování projektů z oblasti dopravy s předpokládaným spolufinancováním ze zdrojů EU
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje změnit usnesení č. 0044/01/2017/ZK. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0754/15/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
projektový záměr dle materiálu RK-15-2017-20, př. 2;
rozhoduje
změnit usnesení č. 0152/04/2017/RK tak, že materiál RK-04-2017-28, př. 1 bude nahrazen materiálem RK-15-2017-20, př. 1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje změnit usnesení č. 0044/01/2017/ZK tak, že materiál ZK-01-2017-20, př. 1 bude nahrazen materiálem RK-15-2017-20, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 31. 5. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2017-20.doc, RK-15-2017-20, př. 1, RK-15-2017-20, př. 2, RK-15-2017-20, př. 3, RK-15-2017-20, př. 4

21. Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky II/347 Humpolec - ul. Čejovská, okružní křižovatka
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, informovala radu kraje o návrhu rozhodnout o výběru nejvhodnější nabídky uvedené veřejné zakázky v souladu s výsledkem hodnocení nabídek provedeném hodnotící komisí. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0755/15/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
pořadí nabídek veřejné zakázky „II/347 Humpolec ul. Čejovská, okružní křižovatka“ dle materiálu RK-15-2017-21, př. 1;
rozhoduje
vybrat k uzavření smlouvy účastníka zadávacího řízení Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s., Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO 60932171, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledků hodnocení nabídek, v souladu s materiálem RK-15-2017-21, př. 1;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit oznámení výsledku zadávacího řízení v souladu se zákonem a zahájit jednání o uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 31. 5. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2017-21.doc, RK-15-2017-21, př. 1, RK-15-2017-21, př. 2

22. Veřejná zakázka na stavební práce: II/406 Telč - hr. kraje
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, sdělila radě kraje bližší podrobnosti k návrhu rozhodnout o zahájení zadávacího řízení na shora uvedenou veřejnou zakázku. Rada kraje delegovala své zástupce do hodnotící komise a přijala návrh usnesení.
Usnesení 0756/15/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
zahájit zadávací řízení pro nadlimitní veřejnou zakázku „II/406 Telč hr. kraje“ formou otevřeného řízení podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, v souladu se zadávací dokumentací, dle materiálu RK-15-2017-22, př. 1;
jmenuje
hodnotící komisi dle doplněného materiálu RK-15-2017-22, př. 2;
stanoví,
že členové komise jsou oprávněni k hodnocení nabídek a posouzení splnění podmínek účasti dodavatelů;
ukládá
Odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit řádný průběh zadávacího řízení veřejné zakázky „II/406 Telč hr. kraje“ dle schváleného způsobu zadání a podmínek stanovených zadávací dokumentací, dle materiálu RK-15-2017-22, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 31. 8. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2017-22.doc, RK-15-2017-22, př. 1, RK-15-2017-22, př. 2, RK-15-2017-22, př. 3

23. Změna zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace v souvislosti s upřesněním služeb poskytovaných v obecném hospodářském zájmu Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, příspěvkovou organizací
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit dodatek zřizovací listiny dané příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0757/15/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Dodatek č. xx Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-15-2017-23, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2017-23.doc, RK-15-2017-23, př. 1, RK-15-2017-23, př. 2

24. Návrh rozpočtu Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace na rok 2017
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, sdělila radě kraje podrobnosti k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0758/15/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočet (plán nákladů a výnosů) Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace na rok 2017 podle materiálu RK-15-2017-24, př. 1;
 • tvorbu a použití peněžních fondů, investiční plán, odpisový plán, plán oprav a závazné ukazatele Krajské správy a údržby silnic Vysočina na rok 2017 dle materiálu RK-15-2017-24, př. 1;
 • pořízení nemovitostí a provádění investiční výstavby nových staveb pro zřizovatele, které jsou součástí přílohy RK-15-2017-24, př. 1, investiční části plánu;
stanoví
závazný ukazatel „Limit prostředků na platy na rok 2017“ jako způsob usměrňování prostředků na platy a odměny za pracovní pohotovost pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočina, příspěvkovou organizaci, a to stanoveným objemem těchto prostředků v absolutní výši 228 000 000 Kč;
zmocňuje
 • ředitele Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace:
 • k provádění dílčích úprav a přesunů finančních prostředků mezi jmenovitě schválenými akcemi financovanými z prostředků fondu investic při dodržení celkového objemu použití fondu investic;
 • k použití prostředků rezervního fondu a jejich převodu do fondu investic včetně použití zůstatku fondu investic za účelem krytí nákladů spojených s řešením havarijních situací vzniklých na majetku svěřeném do správy příspěvkové organizace za předchozího souhlasu příslušného odvětvového odboru nebo majetkového odboru;
 • Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci pořizovat nemovitosti a provádět investiční výstavbu nových staveb pro svého zřizovatele, které podléhají zápisu do katastru nemovitostí dle přílohy RK-15-2017-24, př. 1 investiční části plánu;
ukládá
řediteli Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace:
 1. provádět odvody z fondu investic do rozpočtu kraje s tím, že odvodová povinnost za 1. pololetí bude splněna do 30. 6. 2017 a za 2. pololetí do 31. 10. 2017;
 2. zajistit jako součást ročního rozboru hospodaření přehled o výsledku hospodaření podle jednotlivých doplňkových činností vymezených ve zřizovací listině; v případě vykázání ztráty u jednotlivé doplňkové činnosti uvést důvody tohoto stavu a přijmout nápravná opatření k odstranění tohoto nežádoucího vývoje pro následující účetní období;
 3. promítat rozpočtová opatření schválená orgány kraje v průběhu roku 2017 do rozpočtu a plánů; aktualizovaný rozpočet a plány předkládat odboru dopravy a silničního hospodářství nejpozději do 30 dnů po schválení příslušného rozpočtového opatření.
odpovědnost: ODSH, OE
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2017-24.doc, RK-15-2017-24, př. 1

25. Projekt Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina II. - smlouva o partnerství
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, informovala radu kraje o návrhu schválit vzor smlouvy o partnerství v rámci projektu „Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina II“. Projednávání se zúčastnila L. Hondlová, úřednice oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0759/15/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
vzor smlouvy o partnerství dle materiálu RK-15-2017-25, př. 1 v rámci projektu „Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina II.“ dle výzvy č. 30_17_007 Operačního programu potravinové a materiální pomoci.
odpovědnost: OSV
termín: 31. 5. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2017-25.doc, RK-15-2017-25, př. 1

26. Projektový záměr Domova důchodců Onšov, příspěvkové organizace
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, informovala radu kraje o návrhu rozhodnout o projektovém záměru dané příspěvkové organizace. Projednávání se zúčastnila L. Hondlová, úřednice oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0760/15/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
v souladu s čl. 7 odst. 8 Pravidel zařadit akci Revitalizace zámecké zahrady Domova důchodců Onšov pro terapeutické účely dle materiálu RK-15-2017-26, př. 1 do zásobníku akcí k budoucí realizaci;
souhlasí
s předložením projektového záměru dle materiálu RK-15-2017-26, př. 3.
odpovědnost: OSV
termín: 30. 4. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2017-26.doc, RK-15-2017-26, př. 1, RK-15-2017-26, př. 2, RK-15-2017-26, př. 3

27. Dodatek č. III ke smlouvě o poskytnutí dotace pro Asociaci pomáhající lidem s autismem - APLA - Vysočina o. s. (služba zapojená do projektu IP IV.)
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit Dodatek č. III ke smlouvě o poskytnutí dotace. Projednávání se zúčastnila L. Hondlová, úřednice oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0761/15/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Dodatek č. III ke smlouvě o poskytnutí dotace (vyrovnávací platby) a o vydání pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu dle materiálu RK-15-2017-27, př. 1.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2018
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2017-27.doc, RK-15-2017-27, př. 1

28. Návrh rozpočtů příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na rok 2017 za odvětví sociální péče včetně návrhu rozpočtového opatření a úpravy závazných ukazatelů
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, sdělila radě kraje doplňující detaily k předloženému materiálu. Projednávání se zúčastnila L. Hondlová, úřednice oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0762/15/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočty (plány nákladů a výnosů) příspěvkových organizací za odvětví sociální péče na rok 2017 dle materiálu RK-15-2017-28, př. 1;
 • tvorbu a použití peněžních fondů, odpisový plán, investiční plány, plány údržby a oprav a závazné ukazatele u příspěvkových organizací sociální péče na rok 2017 dle materiálu RK-15-2017-28, př. 1;
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci spočívající ve zvýšení § 4357 Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem, položky 6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 1 000 000 Kč (s určením pro Domov Jeřabina Pelhřimov, příspěvkovou organizaci ve výši 400 000 Kč a Domov Háj, příspěvkovou organizaci, ve výši 600 000 Kč) a § 4350 Domovy pro seniory, položky 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 400 000 Kč (s určením pro Domov pro seniory Třebíč, Koutkova Kubešova, příspěvkovou organizaci) při současném snížení § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem, položky 6901 Rezervy kapitálových výdajů o celkovou částku 1 400 000 Kč;
 • změnu závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ u Domova Jeřabina Pelhřimov, příspěvkové organizace o částku 400 000 Kč, Domova pro seniory Třebíč, Koutkova Kubešova, příspěvkové organizace o částku 400 000 Kč a Domova Háj, příspěvkové organizace, o částku 600 000 Kč k nákupu automobilu;
 • rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci dle materiálu RK-15-2017-28, př. 2;
 • zvýšení závazného ukazatele „Odvod z fondu investic“ u příspěvkových organizací za odvětví sociální péče dle materiálu RK-15-2017-28, př. 2;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Domova pro seniory Náměšť nad Oslavou, příspěvkové organizace, na částečnou úhradu záporného výsledku hospodaření dle materiálu RK-15-2017-28, př. 2;
 • převod prostředků rezervního fondu do fondu investic u Domova pro seniory Třebíč, Koutkova Kubešova, příspěvkové organizace, ve výši 140 000 Kč;
zmocňuje
ředitele příspěvkových organizací za odvětví sociální věci:
  • provádět dílčí úpravy a přesuny finančních prostředků mezi jmenovitě schválenými akcemi financovanými z prostředků fondu investic při dodržení celkového objemu použití fondu investic;
  • použít prostředky rezervního fondu k jejich převodu do fondu investic včetně použití zůstatku fondu investic za účelem krytí nákladů spojených s řešením havarijních situací vzniklých na majetku svěřeném do správy příspěvkové organizace za předchozího souhlasu příslušného odvětvového odboru a odboru majetkového;
stanoví
 • u příspěvkových organizací za odvětví sociální péče jako závazný ukazatel rozpočtu na rok 2017:
 • celkový objem použití fondu investic včetně odvodů z fondu investic do rozpočtu zřizovatele;
 • jmenovitý seznam akcí financovaných z prostředků fondu investic dle materiálu RK-15-2017-28, př. 1;
 • použít příspěvek na provoz poskytnutý z rozpočtu zřizovatele k přednostnímu krytí nákladů na tvorbu účetních odpisů z dlouhodobého majetku;
 • závazný ukazatel „Limit prostředků na platy“ dle matriálu RK-15-2017-28, př. 1 jako způsob usměrňování prostředků na platy a odměny za pracovní pohotovost zařízení sociální péče jednotně a to stanoveným objemem těchto prostředků;
souhlasí
 • se zapojením fondu odměn na pokrytí případného překročení stanoveného objemu prostředků na platy za kalendářní rok 2017;
 • se zapojením rezervního fondu na pokrytí případné ztráty v hlavní činnosti na konci kalendářního roku;
ukládá
 • vedoucí odboru sociálních věcí a vedoucímu majetkového odboru věcně prověřovat návrhy příspěvkových organizací za odvětví sociálních věcí k řešení havarijních situací vzniklých na majetku svěřeného do správy;
 • vedoucí odboru sociálních věcí předložit do rady kraje po projednání rozborů hospodaření k 30. 6. 2017 a rozborů hospodaření k 30. 9. 2017 materiál o výsledcích hospodaření krajských zařízení sociální péče společně s výhledem ke konci roku 2017 včetně případného návrhu na změnu rozpočtu příspěvkových organizací na tento rok;
 • ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina odvětví sociální péče:
 • provádět odvody z fondu investic do rozpočtu kraje s tím, že odvodová povinnost bude splněna nejpozději do 20. 11. 2017;
 • zajistit jako součást ročního rozboru hospodaření přehled o výsledku hospodaření podle jednotlivých doplňkových činností vymezených ve zřizovací listině, v případě vykázání ztráty u jednotlivé doplňkové činnosti uvést důvody tohoto stavu a přijmout nápravná opatření k odstranění tohoto nežádoucího vývoje pro následující účetní období;
 • promítnout rozpočtová opatření schválená v průběhu roku 2017 zřizovatelem do rozpočtu a plánů a takto upravený rozpočet a plány předložit odboru sociálních věcí nejpozději do 30 dnů po schválení příslušného rozpočtového opatření;
 • předložit odboru sociálních věcí výsledky hospodaření za 1. pololetí 2017 v termínu do 1. 8. 2017 a výsledky hospodaření k 30. 9. 2017 společně s výhledem do konce roku 2017 v termínu do 20. 10. 2017;
 • zavést ve svých zařízeních úsporná opatření, zapojit volné finanční prostředky rezervního fondu k úhradě potřebných nákladů a zajistit tak dosažení vyrovnaného výsledku hospodaření či snížení předpokládané ztráty ke konci roku;
 • informovat vedoucí odboru sociálních věcí o všech nových skutečnostech, které mají dopad na schválený finanční plán a které mohou vést ke zhoršení výsledku hospodaření v daném roce.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, majetkový odbor, odbor ekonomický a ředitelé příspěvkových organizací za odvětví sociálních věcí
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2017-28.doc, RK-15-2017-28, př. 1, RK-15-2017-28, př. 2, RK-15-2017-28, př. 3, RK-15-2017-28, př. 4

29. Poskytnutí dotace pro subjekty zapojené v Kraji Vysočina do pilotního projektu VZP zaměřeného na financování Mobilní specializované paliativní péče
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje poskytnout dotace pro Domácí hospic Vysočina, o.p.s. a Oblastní charitu Třebíč. Projednávání se zúčastnila L. Hondlová, úřednice oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0763/15/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout poskytnout dotaci z kapitoly Sociální věci, § 4359 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče ve výši 3 500 000 Kč na realizaci pilotního projektu VZP Mobilní specializované paliativní péče dle materiálu RK-15-2017-29, př. 1;
 • rozhodnout uzavřít smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu RK-15-2017-29, př. 2.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 31. 5. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2017-29.doc, RK-15-2017-29, př. 1, RK-15-2017-29, př. 2, RK-15-2017-29, př. 3, RK-15-2017-29, př. 4, RK-15-2017-29, př. 5

V průběhu jednání odešla J. Fischerová. K bodům 30 36, odboru majetkového, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.

30. Majetkoprávní příprava stavby II/353 Velký Beranov - obchvat
Usnesení 0764/15/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • uzavřít s vlastníky vedenými v katastru nemovitostí ke dni uzavření smlouvy nebo s jejich uživatelem nájemní smlouvy, resp. podnájemní smlouvu na pozemky v rozsahu, za podmínek a za cenu dle materiálu RK-15-2017-30, př. 1;
 • uzavřít se statutárním městem Jihlava, obcí Velký Beranov a Českou republikou Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových smlouvy o výpůjčce na pozemky v rozsahu a na dobu dle materiálu RK-15-2017-30, př. 2;
 • uzavřít smlouvy zakládající právo provést stavbu na pozemky v rozsahu dle materiálu RK-15-2017-30, př. 3 s vlastníky vedenými v katastru nemovitostí ke dni uzavření smlouvy;
 • uzavřít smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti v rozsahu a za cenu dle materiálu RK-15-2017-30, př. 4 s vlastníky vedenými v katastru nemovitostí ke dni uzavření smlouvy.
odpovědnost: OM
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2017-30.doc, RK-15-2017-30, př. 1, RK-15-2017-30, př. 2, RK-15-2017-30, př. 3, RK-15-2017-30, př. 4, RK-15-2017-30, př. 5

31. Předání nemovitého majetku k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
Usnesení 0765/15/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit dodatek Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu RK-15-2017-31, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 9. 5. 2017
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2017-31.doc, RK-15-2017-31, př. 1

32. Smlouva o budoucí darovací smlouvě - převod úseku silnice III/4062 a pozemků tímto úsekem zastavěných, návrh na změnu usnesení 0102/02/2017/ZK
Usnesení 0766/15/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit usnesení 0102/02/2017/ZK tak, že materiál ZK-02-2017-26, př. 1 se nahrazuje materiálem RK-15-2017-32, př. 1 a RK-15-2017-32, př. 1a.
odpovědnost: OM
termín: 9. 5. 2017
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2017-32.doc, RK-15-2017-32, př. 1, RK-15-2017-32, př. 1a

33. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
Usnesení 0767/15/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení služebnosti s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-15-2017-33, př. 1 a RK-15-2017-33, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 8. 2017
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2017-33.doc, RK-15-2017-33, př. 1, RK-15-2017-33, př. 2

34. Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina
Usnesení 0768/15/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout bezúplatně nabýt pozemky dle materiálu RK-15-2017-34, př. 1 z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 9. 5. 2017
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2017-34.doc, RK-15-2017-34, př. 1

35. Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Číhalín
Usnesení 0769/15/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darovat pozemky v k. ú. a obci Číhalín dle materiálu RK-15-2017-35, př. 2 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Číhalín;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • převést darem pozemky v k. ú. a obci Číhalín dle materiálu RK-15-2017-35, př. 2 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Číhalín;
 • nabýt darem pozemky v k. ú. a obci Číhalín dle materiálu RK-15-2017-35, př. 1 z vlastnictví obce Číhalín do vlastnictví Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 20. 6. 2017
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2017-35.doc, RK-15-2017-35, př. 1, RK-15-2017-35, př. 2, RK-15-2017-35, př. 3, RK-15-2017-35, př. 3a

36. Smlouvy uzavírané příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina
Usnesení 0770/15/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením dodatku smlouvy dle materiálu RK-15-2017-36, př. 1 a uzavřením smluv dle materiálů RK-15-2017-36, př. 3, RK-15-2017-36, př. 4, RK-15-2017-36, př. 5, RK-15-2017-36, př. 6, RK-15-2017-36, př. 7 a RK-15-2017-36, př. 8.
odpovědnost: ředitel Střední průmyslové školy a Středního odborného učiliště Pelhřimov, ředitel Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Třešť, ředitel České zemědělské akademie v Humpolci, střední školy, ředitelka Krajské knihovny Vysočiny, odbor majetkový
termín: 25. 4. 2017
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2017-36.doc, RK-15-2017-36, př. 1, RK-15-2017-36, př. 2, RK-15-2017-36, př. 3, RK-15-2017-36, př. 4, RK-15-2017-36, př. 5, RK-15-2017-36, př. 6, RK-15-2017-36, př. 7, RK-15-2017-36, př. 8

37. Zrušení kupní smlouvy formou souhlasného prohlášení
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, sdělil radě kraje podrobnosti k předloženému materiálu. V průběhu jednání přišla J. Fischerová. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0771/15/2017/RK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.
odpovědnost: OM
termín: 9. května 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2017-37.doc, RK-15-2017-37, př. 1, RK-15-2017-37, př. 2

58. Smlouva zakládající právo provést stavbu a smlouva o výpůjčce k. ú. Oudoleň
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, upřesnil radě kraje návrh uzavřít mezi Krajem Vysočina a obcí Oudoleň smlouvu zakládající právo provést stavbu a smlouvu o výpůjčce na realizaci níže uvedené stavby. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0772/15/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít mezi Krajem Vysočina a obcí Oudoleň smlouvu zakládající právo provést stavbu a smlouvu o výpůjčce na realizaci stavby „Oprava chodníku u autobusové zastávky Oudoleň“, kterou bude dotčen pozemek par. č. 729/1 v k. ú. Oudoleň dle materiálu RK-15-2017-58, př. 1.
odpovědnost: OM
termín: 28. 4. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2017-58.doc, RK-15-2017-58, př. 1, RK-15-2017-58, př. 2

38. Prostorové podmínky pro zajištění komunitních a poradenských služeb Kraje Vysočina
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s návrhem schválit Investiční záměr „Krajské komunitní a poradenské centrum“. Projednávání se zúčastnili V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, P. Kolář, vedoucí odboru majetkového. Závěrem diskuse rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0773/15/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
Investiční záměr „Krajské komunitní a poradenské centrum“ dle materiálu RK-15-2017-38, př. 1;
ukládá
odboru školství, mládeže a sportu, odboru sociálních věcí, odboru majetkovému, odboru životního prostředí a zemědělství a Projektové kanceláři Kraje Vysočina, p. o. zpracovat a předložit radě kraje projektovou žádost do programu IROP pro získání podpory na řešení prostor pro poradenské a komunitní služby dle materiálu RK-15-2017-38;
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet určený na financování projektu „Krajské komunitní a poradenské centrum“ ve výši max. 39 mil. Kč, (z toho předpokládané spolufinancování kraje do výše 21 mil. Kč); částka bude uvolňována dle potřeby.
odpovědnost: OŠMS
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2017-38.doc, RK-15-2017-38, př. 1

39. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh souhlasit s vyřazením níže uvedeného nepotřebného majetku. Projednávání se zúčastnili J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0774/15/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s vyřazením:
 • osobního automobilu Škoda Felicia LXI pořízeného v roce 1997, registrační značka ZRH 64-75, pořizovací cena 242 190 Kč, zůstatková cena 0 Kč z majetku kraje způsobem navrženým Střední odbornou školou Nové Město na Moravě dle materiálu RK-15-2017-39;
 • strojních padacích nůžek na plech pořízených v roce 1988, inventární číslo 900138, pořizovací hodnota 102 294 Kč, zůstatková cena  0 Kč z majetku kraje způsobem navrženým Střední průmyslovou školou Třebíč dle materiálu RK-15-2017-39.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitelé Střední odborné školy Nové Město na Moravě a Střední průmyslové školy Třebíč.
termín: 30. 9. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2017-39.doc

40. FOND VYSOČINY - schválení navržených podpor GP Sportujeme 2017
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh rozhodnout o poskytnutí dotace subjektům na projekt. Projednávání se zúčastnili J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0775/15/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: 31. 7. 2018
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2017-40.doc, RK-15-2017-40, př. 1, RK-15-2017-40, př. 2, RK-15-2017-40, př. 3

41. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - přímé výdaje na vzdělávání na rok 2017
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Projednávání se zúčastnili J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu. V průběhu jednání odešel J. Hyliš. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0776/15/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT na přímé výdaje na vzdělávání ve výši 336 077 114 Kč dle materiálu RK-15-2017-41;
 • zvýšení závazných ukazatelů příspěvku na provoz právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj (příspěvkovým organizacím) o přímé výdaje na vzdělávání dle materiálu RK-15-2017-41, př. 1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí rozpis účelových prostředků na úhradu přímých výdajů na vzdělávání právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj dle materiálu RK-15-2017-41, př. 1 a právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce dle materiálu RK-15-2017-41, př. 2.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: květen 2017
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2017-41.doc, RK-15-2017-41, př. 1, RK-15-2017-41, př. 2, RK-15-2017-41, př. 3, RK-15-2017-41, př. 4

42. FOND VYSOČINY - schválení navržených podpor GP JEDNORÁZOVÉ AKCE 2017
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje rozhodnout o poskytnutí dotace subjektům na projekt. Projednávání se zúčastnili J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu. V průběhu jednání přišel J. Hyliš. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0777/15/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: 31. 7. 2018
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2017-42.doc, RK-15-2017-42, př. 1, RK-15-2017-42, př. 2, RK-15-2017-42, př. 3, RK-15-2017-42, př. 4, RK-15-2017-42, př. 5, RK-15-2017-42, př. 6, RK-15-2017-42, př. 7

43. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - neinvestiční dotace MŠMT na rozvojový program Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce 2015/2016 - Excelence středních škol 2016
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, upřesnil radě kraje předložený návrh rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Projednávání se zúčastnili J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0778/15/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3421 - Využití volného času dětí a mládeže) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci MŠMT na rozvojový program Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce 2015/2016 Excelence středních škol 2016 ve výši 1 216 993 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u krajem zřizovaných příspěvkových organizací o poskytnuté finanční prostředky na rozvojový program Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce 2015/2016 Excelence středních škol 2016 v celkové výši 1 213 238 Kč dle tabulky 1 materiálu RK-15-2017-43, př. 1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí přidělení účelových prostředků na rozvojový program Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce 2015/2016 Excelence středních škol 2016 v celkové výši 1 216 993 Kč organizacím uvedeným v materiálu RK-15-2017-43, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: květen 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2017-43.doc, RK-15-2017-43, př. 1

44. Změny ve zřizovacích listinách
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit dodatky zřizovacích listin níže uvedených příspěvkových organizací. Projednávání se zúčastnili J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0779/15/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit:
 • Dodatek č. xx Zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola při zdravotnických zařízeních Kraje Vysočina dle materiálu RK-15-2017-44, př. 1;
 • Dodatek č. xx Zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola při dětské psychiatrické nemocnici Velká Bíteš dle materiálu RK-15-2017-44, př. 2;
 • Dodatek č. xx Zřizovací listiny příspěvkové organizace Pedagogicko-psychologická poradna a Speciálně pedagogické centrum Vysočina dle materiálu RK-15-2017-44, př. 3.
odpovědnost: OŠMS
termín: do 30. 5. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2017-44.doc, RK-15-2017-44, př. 1, RK-15-2017-44, př. 2, RK-15-2017-44, př. 3

45. Rozpočtové opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - pokračování projektu Postav si svůj traktor
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Projednávání se zúčastnili J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu. V průběhu jednání odešla J. Fischerová. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0780/15/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3127 Střední školy o částku 2 200 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Nespecifikovaná rezerva o částku 2 200 000 Kč určenou na finanční zajištění pokračování projektu „Postav si svůj traktor“.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický
termín: září 2017
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2017-45.doc, RK-15-2017-45, př. 1

46. Projektový záměr střední školy pro výzvu IROP určené pro investice do středního a vyššího odborného vzdělávání
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s žádostí střední školy o poskytnutí zápůjčky na předfinancování a spolufinancování projektového záměru. Projednávání se zúčastnili J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu. V průběhu jednání přišla J. Fischerová, odešel P. Pacal. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0781/15/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
v souladu s čl. 7 odst. 8 Pravidel zařadit akci Vyšší odborné školy, Obchodní akademie a Středního odborného učiliště technického Chotěboř „Výzva 33 IROP - Vybavení centra moderních technologií“ dle materiálu RK-15-2017-46, př. 2 do zásobníku akcí k budoucí realizaci;
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit finanční závazek Kraje Vysočina předfinancovat a spolufinancovat projekt Vyšší odborné školy, Obchodní akademie a Středního odborného učiliště technického Chotěboř „výzva 33 IROP - Vybavení centra moderních technologií“ dle materiálu RK-15-2017-46, př. 2, do výše 1 430 197 Kč (z toho spolufinancování 46 120 Kč) za podmínky, že poskytovatel dotace projektový záměr schválí.
odpovědnost: OŠMS, OM, OI
termín: 30. 4. 2017
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2017-46.doc, RK-15-2017-46, př. 1, RK-15-2017-46, př. 2, RK-15-2017-46, př. 3, RK-15-2017-46, př. 4

47. FOND VYSOČINY - schválení navržených podpor GP SPORTOVIŠTĚ 2017
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje rozhodnout o poskytnutí dotací v rámci grantového programu Sportoviště 2017 žadatelům. Projednávání se zúčastnili J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu. V průběhu jednání přišel P. Pacal. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0782/15/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: 30. 6. 2018
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2017-47.doc, RK-15-2017-47, př. 1, RK-15-2017-47, př. 2, RK-15-2017-47, př. 3, RK-15-2017-47, př. 4, RK-15-2017-47, př. 5, RK-15-2017-47, př. 6

48. Řešení situace ve Střední odborné škole a Středním odborném učilišti Třešť
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, sdělil radě kraje podrobnosti k navrhovanému postupu při řešení neobsazené pozice ředitele/ředitelky dané školy. Projednávání se zúčastnili J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0783/15/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • sloučit příspěvkovou organizaci Odborné učiliště a Praktická škola, Černovice, Mariánské náměstí 72, IČO 62540017 s příspěvkovou organizací Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Třešť, IČO  48461636 dnem 1. 7. 2017 dle materiálu RK-15-2017-48, př. 1;
 • schválit Dodatek č. xx Zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Třešť dle materiálu RK-15-2017-48, př. 2.
odpovědnost: OŠMS
termín: 31. 8. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2017-48.doc, RK-15-2017-48, př. 1, RK-15-2017-48, př. 2

49. Udělení souhlasu s uzavřením darovacích smluv pro Obchodní akademii, Střední zdravotnickou školu, Střední odbornou školu služeb a Jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky Jihlava
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh souhlasit s uzavřením darovacích smluv pro danou školu. Projednávání se zúčastnili J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0784/15/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovacích smluv dle materiálů RK-15-2017-49, př. 1 a RK-15-2017-49, př. 2.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitel Obchodní akademie, Střední zdravotnické školy, Střední odborné školy služeb a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Jihlava
termín: 31. 5. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2017-49.doc, RK-15-2017-49, př. 1, RK-15-2017-49, př. 2

50. Udělení Ceny Zastupitelstva Kraje Vysočina - Skutek roku 2016
D. Vichr, vedoucí oddělení strategického plánování odboru regionálního rozvoje, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje ocenit navrhované osoby v rámci soutěže Skutek roku 2016. Projednávání se zúčastnil P. Tlustoš, úředník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků EU odboru regionálního rozvoje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0785/15/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout udělit Cenu Zastupitelstva Kraje Vysočina v rámci soutěže SKUTEK ROKU 2016 fyzickým osobám uvedeným v materiálu RK-15-2017-50, př. 1 a právnickým osobám uvedeným v materiálu RK-15-2017-50, př. 2.
odpovědnost: ORR
termín: 9. 5. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2017-50.doc, RK-15-2017-50, př. 1, RK-15-2017-50, př. 2, RK-15-2017-50, př. 3

51. FOND VYSOČINY - grantový program Rozvoj podnikatelů 2017
D. Vichr, vedoucí oddělení strategického plánování odboru regionálního rozvoje, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje vyhlásit grantový program na podporu zvýšení konkurenceschopnosti malých podniků na Vysočině formou příspěvku na pořízení strojů nebo strojních zařízení. Projednávání se zúčastnil P. Tlustoš, úředník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků EU odboru regionálního rozvoje. V průběhu jednání odešel V. Novotný. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0786/15/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje vyhlásit grantový program „Rozvoj podnikatelů 2017“ dle materiálu RK-15-2017-51, př. 1.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje
termín: 9. 5. 2017
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2017-51.doc, RK-15-2017-51, př. 1

52. Návrh na rozdělení dotací v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny 2017 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
D. Vichr, vedoucí oddělení strategického plánování odboru regionálního rozvoje, informoval radu kraje o návrhu poskytnout dotace obcím v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny 2017. Projednávání se zúčastnil P. Tlustoš, úředník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků EU odboru regionálního rozvoje. V průběhu jednání přišel V. Novotný. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0787/15/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • poskytnout z kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 - Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje Program obnovy venkova Vysočiny dotace obcím, na projekt a ve výši dle materiálu RK-15-2017-52, př. 1 za podmínek uvedených v materiálu RK-15-2017-52, př. 2;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy dle materiálu RK-15-2017-52, př. 2.
odpovědnost: ORR, OE
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2017-52.doc, RK-15-2017-52, př. 1, RK-15-2017-52, př. 2

53. FOND VYSOČINY - grantový program Venkovské prodejny 2017
D. Vichr, vedoucí oddělení strategického plánování odboru regionálního rozvoje, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje vyhlásit grantový program na podporu projektů v oblasti zachování služeb na venkově. Projednávání se zúčastnil P. Tlustoš, úředník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků EU odboru regionálního rozvoje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0788/15/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje vyhlásit grantový program „Venkovské prodejny 2017“ dle materiálu RK-15-2017-53, př. 1.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje
termín: 9. 5. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2017-53.doc, RK-15-2017-53, př. 1

54. Poskytnutí dotace Regionální radě regionu soudržnosti Jihovýchod - schválení závazku k financování z rozpočtu kraje v letech 2018 - 2021
D. Vichr, vedoucí oddělení strategického plánování odboru regionálního rozvoje, upřesnil radě kraje návrh poskytnout dotaci na zajištění řádného provozu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod spojeného s ukončováním ROP JV. Projednávání se zúčastnil P. Tlustoš, úředník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků EU odboru regionálního rozvoje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0789/15/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout poskytnout dotaci Regionální radě regionu soudržnosti Jihovýchod, se sídlem Kounicova 13, 602 00 Brno, IČO: 75082241 dle materiálu RK-15-2017-54, př. 2;
 • rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-15-2017-54, př. 2;
 • schválit závazek financování v letech 2018 2021 z rozpočtu Kraje Vysočina.
odpovědnost: ORR
termín: 30. 5. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2017-54.doc, RK-15-2017-54, př. 1, RK-15-2017-54, př. 2

55. Projektová žádost Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina
D. Vichr, vedoucí oddělení strategického plánování odboru regionálního rozvoje, sdělil radě kraje podrobnosti k návrhu rozhodnout o předložení projektové žádosti do 67. výzvy v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014 2020. Projednávání se zúčastnil P. Tlustoš, úředník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků EU odboru regionálního rozvoje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0790/15/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
rozhoduje
předložit projektovou žádost dle materiálů RK-15-2017-55, př. 1 do 67. výzvy v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014 2020;
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů ve výši 70 000 000 Kč na zvláštní účet kraje, který bude založený a určený k realizaci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II s tím, že finanční prostředky budou čerpány dle aktuálních potřeb projektu;
 • vzít na vědomí rizika uvedená v materiálu RK-15-2017-55, př. 4,
 • schválit spolufinancování projektu ve výši dle materiálu RK-15-2017-55, př. 4 varianta 2.
odpovědnost: ORR
termín: 28. 4. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2017-55.doc, RK-15-2017-55, př. 1, RK-15-2017-55, př. 2, RK-15-2017-55, př. 3, RK-15-2017-55, př. 4, RK-15-2017-55, př. 5

56. Soutěž Žijeme veřejnou dopravou - dary oceněným
D. Vichr, vedoucí oddělení strategického plánování odboru regionálního rozvoje, H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, seznámili radu kraje s návrhem poskytnout věcné dary vítězům soutěže „Žijeme veřejnou dopravou“. Projednávání se zúčastnil P. Tlustoš, úředník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků EU odboru regionálního rozvoje. Rada kraje návrh projednala a na základě návrhů, které z diskuse vyplynuly, doporučila předkladatelům materiál dopracovat a znovu jej předložit na příštím zasedání k projednání. Předkladatel doporučení rady kraje akceptoval.
Zdrojové materiály: RK-15-2017-56.doc, RK-15-2017-56, př. 1, RK-15-2017-56, př. 2, RK-15-2017-56, př. 3, RK-15-2017-56, př. 4

57. Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na novou drobnou lesní techniku
E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na novou drobnou lesní techniku. Projednávání se zúčastnili D. Vichr, vedoucí oddělení strategického plánování odboru regionálního rozvoje, P. Tlustoš, úředník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků EU odboru regionálního rozvoje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0791/15/2017/RK
Rada kraje
doporučuje.
zastupitelstvu kraje schválit Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na novou drobnou lesní techniku dle materiálu RK-15-2017-57, př. 1.
odpovědnost: OŽPZ, ORR
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2017-57.doc, RK-15-2017-57, př. 1

59. Rozprava členů rady
Bez rozsáhlejší diskuse.

J. Běhounek ukončil zasedání rady kraje č. 15/2017 s tím, že další zasedání se bude konat dne 2. 5. 2017, v 7:30 hod., v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.MUDr. Jiří Běhounek
hejtman Kraje VysočinaOvěřovatelé zápisu:


Ing. Vladimír Novotný               ……...……………………………………Ing. Josef Pavlík               …..………………………………….……

Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 15/2017 dne 25. 4. 2017.
Zapsala: M. Jakoubková, dne 27. 4. 2017.
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz