Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 11/2017 - 21.03.2017

ČísloNázev
01Pozvánka
02Návrh na poskytnutí věcného daru zemskému hejtmanovi Dolního Rakouska Dr. Erwinu Pröllovi u příležitosti ukončení funkce a poskytnutí věcného daru budoucí zemské hejtmance paní Mag. Johanně Mikl - Leitnerové
03Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - změna závazného ukazatele Příspěvek na provoz pro příspěvkovou organizaci Gymnázium Jihlava - exkurze školního parlamentu do Bruselu
04Stáže v kanceláři Kraje Vysočina v Bruselu - Meziinstitucionální dohoda s Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy o možnosti přijmout studenty v rámci programu Erasmus+
05Soutěž Zemědělství na Vysočině - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje
06Věcný dar pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
07Věcný dar pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
08Informace o konkrétních návrzích na spolupráci mezi nemocnicemi a Zdravotnickou záchrannou službou Kraje Vysočina, příspěvkovou organizací
09Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování stipendií pro účely zajištění lékařů v Kraji Vysočina (stipendijní program) - motivační opatření
10Návrh na neposkytnutí dotace Spolku optimistických vyznavačů aktivity, zkráceně SOVA
11Výpůjčky sbírkových předmětů ze sbírek Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace
12Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Krajské knihovny Vysočiny
13Návrh rozpočtů příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku kultury a cestovního ruchu na rok 2017
14Stanovení pravidel pro hmotnou zainteresovanost ředitelek/ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku kultury a cestovního ruchu
15Stanovení pravidel pro hmotnou zainteresovanost ředitele Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
16Poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury -podání žádosti a rozpis akcí za Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci
17Realizace akcí Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, financovaných ze SFDI
18Žádost obce Dolní Město o vypořádání pozemní komunikace
19Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina
20Uzavření smluv v rámci přípravy stavby II/602 Velké Meziříčí, most ev. č. 602-028
21Darování pozemku v k. ú. a obci Mrákotín
22Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
23Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
24Darování pozemků obci Nevcehle
25Darování pozemku v k. ú. a obci Havlíčkův Brod městu Havlíčkův Brod
26Darování pozemku v k. ú. a obci Měřín
27Majetkoprávní příprava pro akci II/406 Telč - hr. kraje
28Uzavření smluv v rámci přípravy stavby II/602 Jihlava - Dvorce
29Předání pozemků k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
30Poskytnutí dotace pro INTEGRAČNÍ CENTRUM SASOV z. ú. - rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci
31Smlouva o výpůjčce zdravotního prostředku
32Návrh na udělení ceny soutěže Podnik přátelský rodině 2016
33Schválení podání žádosti o dotaci a registraci akce v ISPROFIN Domov Ždírec - pracoviště Jihlava a zařazení nové akce Domov Ždírec - pracoviště Jihlava do kapitoly Nemovitý majetek, příloha M4
34Návrh rozpočtu Projektové kanceláře Kraje Vysočina, příspěvkové organizace na rok 2017 a schválení její účetní závěrky za rok 2016, návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Analýzy a podpora řízení
35Informace o situaci v oblasti kybernetických útoků a spolupráci Kraje Vysočina s Policií ČR
36Souhrnná zpráva vyhodnocující činnost podle Pravidel Rady kraje Vysočina pro přijímání a vyřizování peticí č. 12/07 v roce 2016 a souhrnná zpráva vyhodnocující činnost podle Pravidel Rady Kraje Vysočina pro přijímání a vyřizování stížností č. 08/12 v roce
37Stanovení pravidel pro hmotnou zainteresovanost ředitelek/ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku školství
38Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu -dotace organizátorům krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek v roce 2017 dle schválených pravidel rady kraje
39Projektový záměr příspěvkové organizace
40Zadávací řízení na nadlimitní veřejnou zakázku Dodávka center obnovitelných zdrojů energie
41Podpora účasti na mistrovstvích ve sportovních disciplínách - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
42Souhlas s uzavřením smlouvy o nájmu, Střední škola stavební Třebíč
43Návrh Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování účelových dotací z rozpočtu Kraje Vysočina Místním akčním skupinám Vysočiny
44Poskytnutí dotace na realizaci projektu Areál těžby stříbra 13. století Havírna u Štěpánova nad Svratkou - průzkum, dokumentace, prezentace a ochrana - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
45Dodatek č. 7 k Dohodě o spolupráci při realizaci pilotního projektu mezi Krajem Vysočina a společností EKO-KOM, a. s. na rok 2017 a závěrečná zpráva ze spolupráce v roce 2016
46Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství - Vyhodnocení Výzvy č. 3/2017 - zemědělské akce
47Průběžné provozní monitorovací zprávy v rámci projektů Operačního programu Životní prostředí
48Dohoda o spolupráci kraje a společnosti ECOBAT s.r.o. pro rok 2017
49Jmenování náhradníka komise pro nadlimitní veřejnou zakázku Vydávání novin Kraj Vysočina včetně realizace jejich multimediálního obsahu
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz