Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis rady 11/2017

zápis rk
Zápis ze zasedání rady kraje č. 11/2017, které se konalo dne 21. 3. 2017 v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 10/2017
Přítomno 8 členů rady viz prezenční listina ze dne 21. 3. 2017.
Zasedání rady kraje zahájil hejtman J. Běhounek a omluvil nepřítomnost J. Fischerová.
Radě kraje byl předložen návrh na zařazení bodu 49. Jmenování náhradníka komise pro nadlimitní veřejnou zakázku „Vydávání novin Kraj Vysočina včetně realizace jejich multimediálního obsahu“ do programu jednání.
Rada kraje návrh akceptovala a přijala upravený program jednání:
 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 10/2017
 2. Návrh na poskytnutí věcného daru zemskému hejtmanovi Dolního Rakouska Dr. Erwinu Pröllovi u příležitosti ukončení funkce a poskytnutí věcného daru budoucí zemské hejtmance paní Mag. Johanně Mikl - Leitnerové
 3. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - změna závazného ukazatele Příspěvek na provoz pro příspěvkovou organizaci Gymnázium Jihlava - exkurze školního parlamentu do Bruselu
 4. Stáže v kanceláři Kraje Vysočina v Bruselu - Meziinstitucionální dohoda s Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy o možnosti přijmout studenty v rámci programu Erasmus+
 5. Soutěž Zemědělství na Vysočině - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje
 6. Věcný dar pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
 7. Věcný dar pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
 8. Informace o konkrétních návrzích na spolupráci mezi nemocnicemi a Zdravotnickou záchrannou službou Kraje Vysočina, příspěvkovou organizací
 9. Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování stipendií pro účely zajištění lékařů v Kraji Vysočina (stipendijní program) - motivační opatření
 10. Návrh na neposkytnutí dotace Spolku optimistických vyznavačů aktivity, zkráceně SOVA
 11. Výpůjčky sbírkových předmětů ze sbírek Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace
 12. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Krajské knihovny Vysočiny
 13. Návrh rozpočtů příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku kultury a cestovního ruchu na rok 2017
 14. Stanovení pravidel pro hmotnou zainteresovanost ředitelek/ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku kultury a cestovního ruchu
 15. Stanovení pravidel pro hmotnou zainteresovanost ředitele Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
 16. Poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury -podání žádosti a rozpis akcí za Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci
 17. Realizace akcí Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, financovaných ze SFDI
 18. Žádost obce Dolní Město o vypořádání pozemní komunikace
 19. Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina
 20. Uzavření smluv v rámci přípravy stavby II/602 Velké Meziříčí, most ev. č. 602-028
 21. Darování pozemku v k. ú. a obci Mrákotín
 22. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
 23. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
 24. Darování pozemků obci Nevcehle
 25. Darování pozemku v k. ú. a obci Havlíčkův Brod městu Havlíčkův Brod
 26. Darování pozemku v k. ú. a obci Měřín
 27. Majetkoprávní příprava pro akci II/406 Telč - hr. kraje
 28. Uzavření smluv v rámci přípravy stavby II/602 Jihlava - Dvorce
 29. Předání pozemků k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
 30. Poskytnutí dotace pro INTEGRAČNÍ CENTRUM SASOV z. ú. - rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci
 31. Smlouva o výpůjčce zdravotního prostředku
 32. Návrh na udělení ceny soutěže Podnik přátelský rodině 2016
 33. Schválení podání žádosti o dotaci a registraci akce v ISPROFIN Domov Ždírec - pracoviště Jihlava a zařazení nové akce Domov Ždírec - pracoviště Jihlava do kapitoly Nemovitý majetek, příloha M4
 34. Návrh rozpočtu Projektové kanceláře Kraje Vysočina, příspěvkové organizace na rok 2017 a schválení její účetní závěrky za rok 2016, návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Analýzy a podpora řízení
 35. Informace o situaci v oblasti kybernetických útoků a spolupráci Kraje Vysočina s Policií ČR
 36. Souhrnná zpráva vyhodnocující činnost podle Pravidel Rady kraje Vysočina pro přijímání a vyřizování peticí č. 12/07 v roce 2016 a souhrnná zpráva vyhodnocující činnost podle Pravidel Rady Kraje Vysočina pro přijímání a vyřizování stížností č. 08/12 v roce 2016
 37. Stanovení pravidel pro hmotnou zainteresovanost ředitelek/ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku školství
 38. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu -dotace organizátorům krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek v roce 2017 dle schválených pravidel rady kraje
 39. Projektový záměr příspěvkové organizace
 40. Zadávací řízení na nadlimitní veřejnou zakázku Dodávka center obnovitelných zdrojů energie
 41. Podpora účasti na mistrovstvích ve sportovních disciplínách - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
 42. Souhlas s uzavřením smlouvy o nájmu, Střední škola stavební Třebíč
 43. Návrh Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování účelových dotací z rozpočtu Kraje Vysočina Místním akčním skupinám Vysočiny
 44. Poskytnutí dotace na realizaci projektu Areál těžby stříbra 13. století Havírna u Štěpánova nad Svratkou - průzkum, dokumentace, prezentace a ochrana - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
 45. Dodatek č. 7 k Dohodě o spolupráci při realizaci pilotního projektu mezi Krajem Vysočina a společností EKO-KOM, a. s. na rok 2017 a závěrečná zpráva ze spolupráce v roce 2016
 46. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství - Vyhodnocení Výzvy č. 3/2017 - zemědělské akce
 47. Průběžné provozní monitorovací zprávy v rámci projektů Operačního programu Životní prostředí
 48. Dohoda o spolupráci kraje a společnosti ECOBAT s.r.o. pro rok 2017
 49. Jmenování náhradníka komise pro nadlimitní veřejnou zakázku „Vydávání novin Kraj Vysočina včetně realizace jejich multimediálního obsahu“
 50. Rozprava členů rady
Usnesení 0534/11/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
upravený program jednání.
odpovědnost: rada kraje
termín: 21. 3. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
K zápisu ze zasedání rady kraje č. 10/2017 nebyly vzneseny žádné připomínky.

02. Návrh na poskytnutí věcného daru zemskému hejtmanovi Dolního Rakouska Dr. Erwinu Pröllovi u příležitosti ukončení funkce a poskytnutí věcného daru budoucí zemské hejtmance paní Mag. Johanně Mikl - Leitnerové
J. Běhounek seznámil radu kraje s návrhem poskytnout věcný dar zemskému hejtmanovi Dolního Rakouska. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0535/11/2017/RK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.
odpovědnost:
odbor sekretariátu hejtmana
termín: 30. 3. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-11-2017-02.doc

49. Jmenování náhradníka komise pro nadlimitní veřejnou zakázku „Vydávání novin Kraj Vysočina včetně realizace jejich multimediálního obsahu“
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, upřesnila radě kraje návrh jmenovat náhradníka pro danou nadlimitní veřejnou zakázku. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0536/11/2017/RK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.
odpovědnost:
OSH
termín: 30. 3. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-11-2017-49.doc, RK-11-2017-49, př. 1, RK-11-2017-49, př. 2

03. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - změna závazného ukazatele Příspěvek na provoz pro příspěvkovou organizaci Gymnázium Jihlava - exkurze školního parlamentu do Bruselu
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0537/11/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz pro Gymnázium Jihlava, Jana Masaryka 1, 586 01 Jihlava, IČO: 60545984, o částku 77 465 Kč na výdaje spojené s exkurzí školních parlamentů do Bruselu.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, odbor ekonomický
termín: 31. 5. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-11-2017-03.doc, RK-11-2017-03, př. 1

04. Stáže v kanceláři Kraje Vysočina v Bruselu - Meziinstitucionální dohoda s Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy o možnosti přijmout studenty v rámci programu Erasmus+
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, podala radě kraje doplňující komentář k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0538/11/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Meziinstitucionální dohodu dle materiálu RK-11-2017-04, př. 1.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 30. 4. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-11-2017-04.doc, RK-11-2017-04, př. 1, RK-11-2017-04, př. 2

05. Soutěž Zemědělství na Vysočině - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, informovala radu kraje o návrhu vyhlásit 1. ročník soutěže „Zemědělství na Vysočině“. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0539/11/2017/RK
Rada kraje
vyhlašuje
1. ročník soutěže „Zemědělství na Vysočině“ dle materiálu RK-11-2017-05;
schvaluje
 • harmonogram 1. ročníku soutěže „Zemědělství na Vysočině“, dle materiálu RK-11-2017-05;
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání o částku 50 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 50 000 Kč.
odpovědnost: OŠMS, OŽPZ, OSH
termín: 21. 3. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-11-2017-05.doc

K bodům 06, 07, odboru zdravotnictví, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení obou bodů současně.

06. Věcný dar pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
Usnesení 0540/11/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-11-2017-06, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
termín: 31. 3. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-11-2017-06.doc, RK-11-2017-06, př. 1

07. Věcný dar pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
Usnesení 0541/11/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-11-2017-07, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
termín: 31. 3. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-11-2017-07.doc, RK-11-2017-07, př. 1, RK-11-2017-07, př. 2

08. Informace o konkrétních návrzích na spolupráci mezi nemocnicemi a Zdravotnickou záchrannou službou Kraje Vysočina, příspěvkovou organizací
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje návrh vzít na vědomí informace o konkrétních návrzích na spolupráci mezi vybranými příspěvkovými organizacemi pro plánované období 2017-2019. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0542/11/2017/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informace o konkrétních návrzích na spolupráci mezi nemocnicemi zřizovaných Krajem Vysočina a Zdravotnickou záchrannou službou Kraje Vysočina, příspěvkovou organizací, dle materiálů RK-11-2017-08, př. 1 a RK-11-2017-08, př. 2 na období 2017-2019.
ukládá
odboru zdravotnictví předložit vyhodnocení konkrétních návrhů spolupráce mezi nemocnicemi a Zdravotnickou záchrannou službou Kraje Vysočina, příspěvkovou organizací, na jednání rady kraje do konce září 2017.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelé nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina a ředitelka Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
termín: 30. 9. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-11-2017-08.doc, RK-11-2017-08, př. 1, RK-11-2017-08, př. 2, RK-11-2017-08, př. 3

09. Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování stipendií pro účely zajištění lékařů v Kraji Vysočina (stipendijní program) - motivační opatření
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, sdělila radě kraje bližší podrobnosti k předloženému návrhu Pravidel. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0543/11/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
Pravidla Rady Kraje pro poskytování stipendií pro účely zajištění lékařů v Kraji Vysočina (stipendijní program) dle materiálu RK-11-2017-09, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví
termín: 1. 4. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-11-2017-09.doc, RK-11-2017-09, př. 1

10. Návrh na neposkytnutí dotace Spolku optimistických vyznavačů aktivity, zkráceně SOVA
L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, seznámil radu kraje s žádostí Spolku optimistických vyznavačů aktivity o podporu festivalu dokumentárních filmů Jeden svět Havlíčkův Brod 2017. Projednávání se zúčastnila M. Skryjová, úřednice oddělení kultury odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu. V průběhu jednání odešel V. Novotný. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0544/11/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
neposkytnout dotaci organizaci Spolek optimistických vyznavačů aktivity, zkráceně SOVA, Na Valech 114, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO: 04710452 na realizaci akce Jeden svět Havlíčkův Brod 2017 dle materiálu RK-11-2017-10, př. 1.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-11-2017-10.doc, RK-11-2017-10, př. 1

11. Výpůjčky sbírkových předmětů ze sbírek Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace
L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložil radě kraje návrh uzavřít smlouvy o výpůjčce sbírkových předmětů mezi Muzeem Vysočiny Jihlava, příspěvkovou organizací a Krajem Vysočina. Projednávání se zúčastnila M. Skryjová, úřednice oddělení kultury odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu. V průběhu jednání přišel V. Novotný. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0545/11/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o výpůjčce sbírkových předmětů ze sbírek Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace, dle materiálů RK-11-2017-11, př. 1, RK-11-2017-11, př. 2 a RK-11-2017-11, př. 3.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ředitel Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace
termín: 7. 4. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-11-2017-11.doc, RK-11-2017-11, př. 1, RK-11-2017-11, př. 2, RK-11-2017-11, př. 3

12. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Krajské knihovny Vysočiny
L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložil radě kraje návrh souhlasit s vyřazením níže uvedeného nepotřebného majetku Krajské knihovny Vysočiny. Projednávání se zúčastnila M. Skryjová, úřednice oddělení kultury odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0546/11/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s vyřazením multifunkčního zařízení Konica Minolta C 253 inventární číslo 2242 z majetku kraje a s jeho následnou ekologickou likvidací.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ředitelka Krajské knihovny Vysočiny
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-11-2017-12.doc

13. Návrh rozpočtů příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku kultury a cestovního ruchu na rok 2017
L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, podal radě kraje doplňující komentář k návrhu schválit rozpočty příspěvkových organizací kraje na úseku kultury a cestovního ruchu na rok 2017. Projednávání se zúčastnila M. Skryjová, úřednice oddělení kultury odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0547/11/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
souhlasí
 • se zapojením fondu odměn na pokrytí případného překročení stanoveného objemu prostředků na platy za kalendářní rok 2017;
 • se zapojením rezervního fondu na pokrytí případné ztráty v hlavní činnosti na konci kalendářního roku;
stanoví
 • u příspěvkových organizací na úseku kultury a cestovního ruchu jako závazný ukazatel rozpočtu na rok 2017:
 • celkový objem použití fondu investic včetně odvodů z fondu investic do rozpočtu zřizovatele;
 • jmenovitý seznam akcí financovaných z prostředků fondu investic;
 • použít příspěvek na provoz poskytnutý z rozpočtu zřizovatele k přednostnímu krytí nákladů na tvorbu účetních odpisů z dlouhodobého majetku;
zmocňuje
ředitele příspěvkových organizací na úseku kultury a cestovního ruchu:
  • provádět dílčí úpravy a přesuny finančních prostředků mezi jmenovitě schválenými akcemi financovanými z prostředků fondu investic při dodržení celkového objemu použití fondu investic;
  • použít prostředky rezervního fondu k jejich převodu do fondu investic včetně použití zůstatku fondu investic za účelem krytí nákladů spojených s řešením havarijních situací vzniklých na majetku svěřeném do správy příspěvkové organizace za předchozího souhlasu příslušného odvětvového odboru a odboru majetkového;
ukládá
 • vedoucímu odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu a vedoucímu majetkového odboru v případě havarijní situace věcně prověřit návrhy ředitelů příspěvkových organizací na úseku kultury a cestovního ruchu na použití prostředků svého rezervního fondu a fondu investic k řešení této situace;
 • ředitelům příspěvkových organizací na úseku kultury a cestovního ruchu:
  • provádět odvody z fondu investic do rozpočtu Kraje Vysočina s tím, že odvodová povinnost bude splněna nejpozději do  31. 10. 2017;
  • zajistit jako součást ročního rozboru hospodaření přehled o výsledku hospodaření podle jednotlivých doplňkových činností vymezených ve zřizovací listině; v případě vykázání ztráty u jednotlivé doplňkové činnosti uvést důvody tohoto stavu a přijmout nápravná opatření k odstranění tohoto nežádoucího vývoje pro následující účetní období;
  • promítnout rozpočtová opatření schválená v průběhu roku 2017 zřizovatelem do rozpočtu a plánů a takto upravený rozpočet a plány předložit odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu nejpozději do 30 dnů po schválení příslušného rozpočtového opatření.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ředitelé příspěvkových organizací na úseku kultury a cestovního ruchu
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-11-2017-13.doc, RK-11-2017-13, př. 1, RK-11-2017-13, př. 2, RK-11-2017-13, př. 3, RK-11-2017-13, př. 4, RK-11-2017-13, př. 5, RK-11-2017-13, př. 6, RK-11-2017-13, př. 7, RK-11-2017-13, př. 8, RK-11-2017-13, př. 9, RK-11-2017-13, př. 10, RK-11-2017-13, př. 11

14. Stanovení pravidel pro hmotnou zainteresovanost ředitelek/ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku kultury a cestovního ruchu
L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, upřesnil radě kraje návrh schválit systém odměňování ředitelek/ředitelů příspěvkových organizací kraje na úseku kultury a cestovního ruchu. Projednávání se zúčastnily M. Skryjová, úřednice oddělení kultury odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, I. Hanáková Kosourová, vedoucí oddělení řízení lidských zdrojů. Závěrem diskuse rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0548/11/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
systém odměňování ředitelek/ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku kultury a cestovního ruchu dle materiálu RK-11-2017-14, př. 1;
ukládá
odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu a oddělení řízení lidských zdrojů seznámit ředitelky/ředitele příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku kultury a cestovního ruchu s cílovými úkoly a ukazateli pro stanovení odměn dle materiálu RK-11-2017-14, př. 1.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, oddělení řízení lidských zdrojů
termín: 31. 3. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-11-2017-14.doc, RK-11-2017-14, př. 1, RK-11-2017-14, př. 2

15. Stanovení pravidel pro hmotnou zainteresovanost ředitele Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, sdělila radě kraje bližší podrobnosti k návrhu schválit systém odměňování ředitele uvedené příspěvkové organizace na rok 2017. Projednávání se zúčastnila I. Hanáková Kosourová, vedoucí oddělení řízení lidských zdrojů. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0549/11/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
systém odměňování ředitele Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace na rok 2017 dle materiálu RK-11-2017-15, př. 1;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství a oddělení řízení lidských zdrojů seznámit ředitele Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, s cílovými úkoly a ukazateli pro stanovení odměn dle materiálu RK-11-2017-15, př. 1.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství, oddělení řízení lidských zdrojů
termín: 31. 3. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-11-2017-15.doc, RK-11-2017-15, př. 1, RK-11-2017-15, př. 2

16. Poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury -podání žádosti a rozpis akcí za Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje pověřit danou příspěvkovou organizaci podáním žádosti o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI na rok 2017. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0550/11/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • pověřit Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci podáním žádosti na poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI na rok 2017 a pověřit ji k uzavření smlouvy se Státním fondem dopravní infrastruktury na poskytnutí finančních prostředků dle materiálu RK-11-2017-16, př. 1;
 • prohlásit skutečnosti uvedené v materiálech RK-11-2017-16, př. 2, RK-11-2017-16, př. 3;
 • schválit rozpis akcí financovaných z rozpočtu SFDI, který je přílohou materiálu RK-11-2017-16, př. 4.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-11-2017-16.doc, RK-11-2017-16, př. 1, RK-11-2017-16, př. 2, RK-11-2017-16, př. 3, RK-11-2017-16, př. 4

17. Realizace akcí Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, financovaných ze SFDI
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, podala radě kraje doplňující komentář k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0551/11/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
se zahájením realizace akcí dle RK-11-2017-17, př. 1, které budou kryty ze zdrojů SFDI, jak je uvedeno v dopise ředitele SFDI dle materiálu RK-11-2017-17, př. 2;
zavazuje se
předložit do zastupitelstva kraje návrh na finanční krytí z Fondu strategických rezerv těch akcí, u nichž se předpokládá financování ze zdrojů SFDI, a to pouze v případě, pokud nedojde k uvolnění alokované částky ze SFDI sdělené dopisem dle materiálu RK-11-2017-17, př. 2.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-11-2017-17.doc, RK-11-2017-17, př. 1, RK-11-2017-17, př. 2

18. Žádost obce Dolní Město o vypořádání pozemní komunikace
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s žádostí obce Dolní Město o vypořádání pozemní komunikace. Projednávání se zúčastnila H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0552/11/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
odpovědět na žádost starosty obce Dolní Město negativně Kraj Vysočina nemá zájem na převzetí stavby pozemní komunikace od křižovatky se silnicí III/12941 jižně od obce Horní Paseka po křižovatku se silnicí III/13016 v obci Rejčkov do svého vlastnictví.
odpovědnost: ODSH, OM
termín: 31. 3. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-11-2017-18.doc, RK-11-2017-18, př. 1, RK-11-2017-18, př. 1a, RK-11-2017-18, př. 1b

K bodům 19 29, odboru majetkového, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.

19. Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina
Usnesení 0553/11/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout bezúplatně nabýt pozemky dle materiálu RK-11-2017-19, př. 1 z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 9. 5. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-11-2017-19.doc, RK-11-2017-19, př. 1

20. Uzavření smluv v rámci přípravy stavby II/602 Velké Meziříčí, most ev. č. 602-028
Usnesení 0554/11/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti dle materiálu RK-11-2017-20, př. 1 pro stavbu „II/602 Velké Meziříčí, most ev. č. 602-028“;
 • uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti dle materiálu RK-11-2017-20, př. 2 pro stavbu „II/602 Velké Meziříčí, most ev. č. 602-028“.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 4. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-11-2017-20.doc, RK-11-2017-20, př. 1, RK-11-2017-20, př. 2, RK-11-2017-20, př. 3

21. Darování pozemku v k. ú. a obci Mrákotín
Usnesení 0555/11/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darovat pozemek par. č. 2554/7 o výměře 669 m2, oddělený geometrickým plánem č. 766-21/2016 z pozemku par. č. 2554/1 v k. ú. a obci Mrákotín z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Mrákotín;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemek par. č. 2554/7 o výměře 669 m2, oddělený geometrickým plánem č. 766-21/2016 z pozemku par. č. 2554/1 v k. ú. a obci Mrákotín z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Mrákotín.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 9. 5. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-11-2017-21.doc, RK-11-2017-21, př. 1, RK-11-2017-21, př. 1a

22. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
Usnesení 0556/11/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení služebnosti s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-11-2017-22, př. 1, RK-11-2017-22, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 06. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-11-2017-22.doc, RK-11-2017-22, př. 1, RK-11-2017-22, př. 2

23. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
Usnesení 0557/11/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
se stavbami na pozemcích dle materiálu RK-11-2017-23, př. 1;
rozhoduje
uzavřít nepojmenované smlouvy, prokazující právo stavebníků provést stavbu na pozemcích dle materiálu RK-11-2017-23, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 5. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-11-2017-23.doc, RK-11-2017-23, př. 1

24. Darování pozemků obci Nevcehle
Usnesení 0558/11/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit záměr darovat pozemky par. č. 2721/12 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 277 m2, par. č. 2721/35 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 30 m2 a par. č. 2721/37 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 277 m2 vzniklé dle GP č. 371-7840/2016, vše v k. ú. a obci Nevcehle do vlastnictví obce Nevcehle;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemky par. č. 2721/12 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 277 m2, par. č. 2721/35 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 30 m2 a par. č. 2721/37 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 277 m2 vzniklé dle GP č. 371-7840/2016, vše v k. ú. a obci Nevcehle, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Nevcehle.
odpovědnost: Odbor majetkový
termín: 9. 5. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-11-2017-24.doc, RK-11-2017-24, př. 1, RK-11-2017-24, př. 1a

25. Darování pozemku v k. ú. a obci Havlíčkův Brod městu Havlíčkův Brod
Usnesení 0559/11/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darování pozemku par. č. 2573/16 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 37 m2, odděleného z pozemku par. č. 2573 dle GP č. 7647-79/2016 v k. ú. a obci Havlíčkův Brod z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Havlíčkův Brod;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemek par. č. 2573/16 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 37 m2, oddělený z pozemku par. č. 2573 dle GP č. 7647-79/2016 v k. ú. a obci Havlíčkův Brod z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Havlíčkův Brod.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 9. 5. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-11-2017-25.doc, RK-11-2017-25, př. 1, RK-11-2017-25, př. 1a

26. Darování pozemku v k. ú. a obci Měřín
Usnesení 0560/11/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darovat díly „c“ o výměře 11 m2 , „h+l“ o výměře 5 m2 , „f“ o výměře 28 m2, „e“ o výměře 6 m2 , oddělené z pozemku par. č. 1370/1, díly „a“ o výměře 1 m2 , „b“ o výměře 1 m2  a „d“ o výměře 7 m2 , oddělené z pozemku par. č. 84 a pozemek nově označený par. č. 1370/10 o výměře 26 m2, oddělený z pozemku par. č. 1370/1 vše podle geometrického plánu č. 1053-15/2016 v k. ú. a obci Měřín z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Měřín;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem díly „c“ o výměře 11 m2 , „h+l“ o výměře 5 m2, „f“ o výměře 28 m2, „e“ o výměře 6 m2 , oddělené z pozemku par. č. 1370/1, díly „a“ o výměře 1 m2 , „b“ o výměře 1 m2  a „d“ o výměře 7 m2 , oddělené z pozemku par. č. 84 a pozemek nově označený par. č. 1370/10 o výměře 26 m2, oddělený z pozemku par. č. 1370/1 vše podle  geometrického plánu č. 1053-15/2016 v k. ú. a obci Měřín z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Měřín.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 9. května 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-11-2017-26.doc, RK-11-2017-26, př. 1, RK-11-2017-26, př. 1a

27. Majetkoprávní příprava pro akci II/406 Telč - hr. kraje
Usnesení 0561/11/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít nájemní smlouvu mezi Krajem Vysočina a ČR - Státním pozemkovým úřadem, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov na pozemky pro stavbu „II/406 Telč - hr. kraje“ v rozsahu dle materiálu RK-11-2017-27, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 3. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-11-2017-27.doc, RK-11-2017-27, př. 1

28. Uzavření smluv v rámci přípravy stavby II/602 Jihlava - Dvorce
Usnesení 0562/11/2017/RK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 30. 4. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-11-2017-28.doc, RK-11-2017-28, př. 1, RK-11-2017-28, př. 2, RK-11-2017-28, př. 3, RK-11-2017-28, př. 4

29. Předání pozemků k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
Usnesení 0563/11/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit dodatek Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-11-2017-29, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 9. 5. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-11-2017-29.doc, RK-11-2017-29, př. 1

30. Poskytnutí dotace pro INTEGRAČNÍ CENTRUM SASOV z. ú. - rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci
J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí, sdělil radě kraje doplňující detaily k předloženému návrhu rozpočtového opatření v rámci kapitoly Sociální věci. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0564/11/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • zrušit usnesení č. 0041/01/2017/ZK v rozsahu, ve kterém byla poskytnuta dotace poskytovateli sociálních služeb Asociace pomáhají lidem s autismem-APLA-Vysočina o.s., IČO: 26652935;
 • schválit rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci dle materiálu RK-11-2017-30, př. 1;
 • rozhodnout poskytnout dotaci pro poskytovatele sociálních služeb INTEGRAČNÍ CENTRUM SASOV z. ú, IČO: 26652935, dle materiálu RK-11-2017-30, př. 1;
 • rozhodnout uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace pro INTEGRAČNÍ CENTRUM SASOV z. ú, IČO: 26652935, dle materiálu RK-11-2017-30, př. 2.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 28. 2. 2018
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-11-2017-30.doc, RK-11-2017-30, př. 1, RK-11-2017-30, př. 2, RK-11-2017-30, př. 3

31. Smlouva o výpůjčce zdravotního prostředku
J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí, předložil radě kraje návrh souhlasit s uzavřením smlouvy o výpůjčce zdravotního prostředku. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0565/11/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením smlouvy o výpůjčce zdravotního prostředku dle materiálů RK-11-2017-31, př. 1.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, ředitel Domova Kopretina Černovice, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-11-2017-31.doc, RK-11-2017-31, př. 1

32. Návrh na udělení ceny soutěže Podnik přátelský rodině 2016
J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit pořadí vítězných podniků v jednotlivých kategoriích soutěže Podnik přátelský rodině 2016. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0566/11/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje udělit cenu Podnik přátelský rodině 2016 v jednotlivých kategoriích dle materiálu RK-11-2017-32, př. 2.
odpovědnost: OSV
termín: 18. 5. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-11-2017-32.doc, RK-11-2017-32, př. 1, RK-11-2017-32, př. 2, RK-11-2017-32, př. 3

33. Schválení podání žádosti o dotaci a registraci akce v ISPROFIN Domov Ždírec - pracoviště Jihlava a zařazení nové akce Domov Ždírec - pracoviště Jihlava do kapitoly Nemovitý majetek, příloha M4
J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí, sdělil radě kraje podrobnosti k předloženému materiálu. Závěrem diskuse rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0567/11/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • zařadit novou akci „Domov Ždírec pracoviště Jihlava“ do rozpočtu kraje, kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M4 - Sociální věci dle materiálu RK-11-2017-33, př. 2;
 • podat žádost o dotaci ze státního rozpočtu a registraci akce „Domov Ždírec pracoviště Jihlava“, včetně požadovaných příloh, které jsou uvedeny v materiálech RK-11-2017-33, př. 1 a RK-11-2017-33, př. 2;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-11-2017-33, př. 3;
ukládá
 • odboru sociálních věcí podat na Ministerstvu práce a sociálních věcí žádost o dotaci ze státního rozpočtu a registraci akce „Domov Ždírec pracoviště Jihlava“ v programu 013 310 Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb 2016 - 2020, podprogram 013 D 313 Podpora reprodukce movitého a nemovitého majetku sociálních služeb;
 • odboru sociálních věcí a odboru zdravotnictví zpracovat přehled zajištění obslužných provozů zdravotnických a sociálních zařízení;
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • vzít na vědomí informaci o přípravě investiční akce „Domov Ždírec pracoviště Jihlava“ dle materiálů RK-11-2017-33, př. 1 a RK-11-2017-33, př. 2;
 • schválit závazek kraje zabezpečit vlastní zdroje a finanční spoluúčast Kraje Vysočina na akci „Domov Ždírec pracoviště Jihlava“ ve výši min. 25 % nákladů akce.
odpovědnost: Odbor sociálních věcí
termín: 31. 5. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-11-2017-33.doc, RK-11-2017-33, př. 1, RK-11-2017-33, př. 2, RK-11-2017-33, př. 3

34. Návrh rozpočtu Projektové kanceláře Kraje Vysočina, příspěvkové organizace na rok 2017 a schválení její účetní závěrky za rok 2016, návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Analýzy a podpora řízení
D. Buřičová, vedoucí odboru analýz a podpory řízení, seznámila radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření v rámci kapitoly Analýzy a podpora řízení. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0568/11/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Analýzy a podpora řízení a § 3636 Územní rozvoj spočívající ve zvýšení položky 6351 Investiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 60 000 Kč při současném snížení položky 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o stejnou částku 60 000 Kč s určením pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci na rok 2017;
 • zvýšení závazného ukazatele "Investiční příspěvek" na rok 2017 pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, o částku 60 000 Kč při současném snížení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o stejnou částku 60 000 Kč;
 • rozpočet (plány výnosů a nákladů) Projektové kanceláře Kraje Vysočina, příspěvkové organizace na rok 2017 dle materiálu RK-11-2017-34, př. 1;
 • tvorbu a použití peněžních fondů a investiční plán Projektové kanceláře Kraje Vysočina, příspěvkové organizace na rok 2017 dle materiálu RK-11-2017-34, př. 1;
 • odpisový plán Projektové kanceláře Kraje Vysočina, příspěvkové organizace na rok 2017 dle materiálu RK-11-2017-34, př. 1;
souhlasí
 • se zapojením fondu odměn na pokrytí případného překročení stanoveného objemu prostředků na platy za kalendářní rok 2017;
 • se zapojením rezervního fondu na pokrytí případné ztráty v hlavní činnosti na konci kalendářního roku 2017;
stanoví
 • u Projektové kanceláře Kraje Vysočina, příspěvkové organizace jako závazný ukazatel rozpočtu na rok 2017:
- celkový objem použití fondu investic;
- jmenovitý seznam akcí financovaných z prostředků fondu investic;
 • použít příspěvek na provoz poskytnutý z rozpočtu zřizovatele k přednostnímu krytí nákladů na tvorbu účetních odpisů z dlouhodobého majetku;
 • závazný ukazatel „Limit prostředků na platy“ jako způsob usměrňování prostředků na platy a odměny za pracovní pohotovost pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, a to stanoveným objemem těchto prostředků na rok 2017 dle materiálu RK-11-2017-34, př. 1;
zmocňuje
 • ředitelku Projektové kanceláře Kraje Vysočina, příspěvkové organizace:
  • provádět dílčí úpravy a přesuny finančních prostředků mezi jmenovitě schválenými akcemi financovanými z prostředků fondu investic při dodržení celkového objemu použití fondu investic;
  • použít prostředky rezervního fondu k jejich převodu do fondu investic včetně použití zůstatku fondu investic za účelem krytí nákladů spojených s řešením havarijních situací vzniklých na majetku svěřeném do správy příspěvkové organizace za předchozího souhlasu příslušného odvětvového odboru a odboru majetkového;
ukládá
 • vedoucí odboru analýz a podpory řízení v případě havarijní situace věcně prověřit návrh ředitelky Projektové kanceláře Kraje Vysočina, příspěvkové organizace na použití prostředků svého rezervního fondu a fondu investic k řešení této situace;
 • ředitelce Projektové kanceláře Kraje Vysočina, příspěvkové organizace:
  • zajistit jako součást ročního rozboru hospodaření přehled o výsledku hospodaření podle jednotlivých doplňkových činností vymezených ve zřizovací listině; v případě vykázání ztráty u jednotlivé doplňkové činnosti uvést důvody tohoto stavu a přijmout nápravná opatření k odstranění tohoto nežádoucího vývoje pro následující účetní období;
  • promítnout rozpočtová opatření schválená v průběhu roku 2017 zřizovatelem do rozpočtu a plánů a takto upravený rozpočet a plány předložit odboru analýz a podpory řízení do 30 dnů po schválení příslušného rozpočtového opatření;
schvaluje
ukládá
ředitelce Projektové kanceláře Kraje Vysočina, příspěvkové organizace provést příděly do rezervního fondu a fondu odměn ze zlepšeného výsledku hospodaření roku 2016 dle materiálu RK-11-2017-34, př. 2 (doklad „Návrh na rozdělení hospodářského výsledku“ dostupný na adrese https://portalpo.kr-vysocina.cz/zaverky_rada);
bere na vědomí
zprávu o činnosti a o plnění úkolů Projektové kanceláře Kraje Vysočina, příspěvkové organizace dle materiálu RK-11-2017-34, př. 4 dostupné na adrese https://portalpo.kr-vysocina.cz/zaverky_rada.
odpovědnost: odbor analýz a podpory řízení, Projektová kancelář Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-11-2017-34.doc, RK-11-2017-34, př. 1, RK-11-2017-34, př. 2, RK-11-2017-34, př. 3, RK-11-2017-34, př. 4

35. Informace o situaci v oblasti kybernetických útoků a spolupráci Kraje Vysočina s Policií ČR
D. Buřičová, vedoucí odboru analýz a podpory řízení, předložila radě kraje návrh vzít na vědomí informace o situaci ohledně kybernetických útoků a zahájení spolupráce s Policií ČR v této problematice. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0569/11/2017/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o situaci v oblasti kybernetických útoků a o zahájení spolupráce Kraje Vysočina a Krajského ředitelství policie kraje Vysočina v oblasti kybernetické bezpečnosti.
odpovědnost: OAPŘ, OI
termín: průběžně
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-11-2017-35.doc, RK-11-2017-35, př. 1

36. Souhrnná zpráva vyhodnocující činnost podle Pravidel Rady kraje Vysočina pro přijímání a vyřizování peticí č. 12/07 v roce 2016 a souhrnná zpráva vyhodnocující činnost podle Pravidel Rady Kraje Vysočina pro přijímání a vyřizování stížností č. 08/12 v roce 2016
E. Rydvalová, vedoucí oddělení vnitřní kontroly, předložila radě kraje návrh vzít na vědomí souhrnnou zprávu ohledně vyhodnocení činnosti peticí a stížností za rok 2016. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0570/11/2017/RK
Rada kraje
bere na vědomí
Souhrnnou zprávu vyhodnocující činnost podle Pravidel Rady kraje Vysočina pro přijímání a vyřizování peticí č. 12/07 v roce 2016 a souhrnnou zprávu vyhodnocující činnost podle Pravidel Rady Kraje Vysočina pro přijímání a vyřizování stížností č. 08/12 v roce 2016 dle materiálů RK-11-2017-36, př. 1 a RK-11-2017-36, př. 2.
odpovědnost: oddělení vnitřní kontroly
termín: 31. 3. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-11-2017-36.doc, RK-11-2017-36, př. 1, RK-11-2017-36, př. 2

37. Stanovení pravidel pro hmotnou zainteresovanost ředitelek/ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku školství
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, upřesnil radě kraje navrhovanou úpravu přílohy č. 1 předloženého materiálu. Projednávání se zúčastnili I. Hanáková Kosourová, vedoucí oddělení řízení lidských zdrojů, J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0571/11/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
systém odměňování ředitelek/ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina v oblasti školství na rok 2017 dle materiálu RK-11-2017-37, př. 1upr1;
ukládá
odboru školství, mládeže a sportu a oddělení řízení lidských zdrojů seznámit ředitelky/ředitele příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku školství s cílovými úkoly a ukazateli pro stanovení odměn dle materiálu RK-11-2017-37, př. 1upr1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, oddělení řízení lidských zdrojů
termín: 31. 3. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-11-2017-37.doc, RK-11-2017-37, př. 1, RK-11-2017-37, př. 2

38. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu -dotace organizátorům krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek v roce 2017 dle schválených pravidel rady kraje
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Projednávání se zúčastnili J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0572/11/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz v celkové výši 19 200 Kč u organizací zřizovaných krajem dle tabulky č. 1 materiálu RK-11-2017-38, př. 1;
rozhoduje
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: 30. 6. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-11-2017-38.doc, RK-11-2017-38, př. 1, RK-11-2017-38, př. 2, RK-11-2017-38, př. 3, RK-11-2017-38, př. 4, RK-11-2017-38, př. 5, RK-11-2017-38, př. 6, RK-11-2017-38, př. 7, RK-11-2017-38, př. 8

39. Projektový záměr příspěvkové organizace
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, informoval radu kraje o návrhu rozhodnout o zařazení daného projektového záměru do zásobníku akcí k budoucí realizaci. Projednávání se zúčastnili J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu.
Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0573/11/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
v souladu s čl. 7 odst. 8 Pravidel zařadit akci Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy Žďár nad Sázavou, „Aplikace teorie v praxi (Erasmus+)“ dle materiálu RK-11-2017-39, př. 1 do zásobníku akcí k budoucí realizaci.
odpovědnost: OŠMS
termín: 25. 3. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-11-2017-39.doc, RK-11-2017-39, př. 1, RK-11-2017-39, př. 2

40. Zadávací řízení na nadlimitní veřejnou zakázku Dodávka center obnovitelných zdrojů energie
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, informoval radu kraje o návrhu rozhodnout o zahájení zadávacího řízení na shora uvedenou veřejnou zakázku. Projednávání se zúčastnili J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0574/11/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
o způsobu zadání veřejné zakázky na dodávku vybavení „Dodávka center obnovitelných zdrojů energie“ v souladu se zadávací dokumentací dle materiálů RK-11-2017-40, př. 1, RK-11-2017-40, př. 2, RK-11-2017-40, př. 3, RK-11-2017-40, př. 4, RK-11-2017-40, př. 5, RK-11-2017-40, př. 6;
pověřuje
k provádění úkonů zadavatele v rámci otevírání obálek, posouzení podmínek účasti v zadávacím řízení a hodnocení nabídek u nadlimitní veřejné zakázky „Dodávka center obnovitelných zdrojů energie“ hodnotící komisi ve složení dle materiálu RK-11-2017-40, př. 1.
ukládá
Odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Kraje Vysočina zajistit řádný průběh zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky „Dodávka center obnovitelných zdrojů energie“ na dodávky zařízení pro projekt „Pořízení tří center obnovitelných zdrojů energie“, reg. č. CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0001995 dle schváleného způsobu zadání, podmínek stanovených v zadávací dokumentaci této nadlimitní veřejné zakázky na dodávky a v termínech stanovených zákonem.
odpovědnost: OŠMS
termín: 31. 7. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-11-2017-40.doc, RK-11-2017-40, př. 1, RK-11-2017-40, př. 2, RK-11-2017-40, př. 3, RK-11-2017-40, př. 4, RK-11-2017-40, př. 5, RK-11-2017-40, př. 6

41. Podpora účasti na mistrovstvích ve sportovních disciplínách - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh poskytnout dotace na podporu účasti na mistrovství ve sportovních disciplínách žadatelům. Projednávání se zúčastnili J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0575/11/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotace z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 Ostatní tělovýchovná činnost v celkové výši 63 000 Kč na podporu účasti na mistrovství ve sportovních disciplínách dle materiálu RK-11-2017-41, př. 3;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy dle materiálů RK-11-2017-41, př. 1 a RK-11-2017-41, př. 2.
odpovědnost: OŠMS; OE
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-11-2017-41.doc, RK-11-2017-41, př. 1, RK-11-2017-41, př. 2, RK-11-2017-41, př. 3

42. Souhlas s uzavřením smlouvy o nájmu, Střední škola stavební Třebíč
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje žádost Střední školy stavební Třebíč o souhlas s uzavřením smlouvy o nájmu na dobu delší než jeden rok. Projednávání se zúčastnili J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0576/11/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením smlouvy o nájmu na dobu delší než jeden rok dle materiálů RK-11-2017-42, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitel Střední školy stavební Třebíč
termín: 1. 5. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-11-2017-42.doc, RK-11-2017-42, př. 1

43. Návrh Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování účelových dotací z rozpočtu Kraje Vysočina Místním akčním skupinám Vysočiny
D. Vichr, vedoucí oddělení strategického plánování odboru regionálního rozvoje, podal radě kraje doplňující komentář k předloženému návrhu Pravidel. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0577/11/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování účelových dotací z rozpočtu Kraje Vysočina Místním akčním skupinám Vysočiny dle materiálu RK-11-2017-43, př. 1.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje
termín: 21. 3. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-11-2017-43.doc, RK-11-2017-43, př. 1

44. Poskytnutí dotace na realizaci projektu Areál těžby stříbra 13. století Havírna u Štěpánova nad Svratkou - průzkum, dokumentace, prezentace a ochrana - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
D. Vichr, vedoucí oddělení strategického plánování odboru regionálního rozvoje, předložil radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0578/11/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje:
 • poskytnout dotaci Archeologickému ústavu AV ČR, Brno, v. v. i., se sídlem Čechyňská 363/19, 602 00 Brno, IČO 680 81 758, na realizaci akce „Areál těžby stříbra 13. století Havírna u Štěpánova nad Svratkou - průzkum, dokumentace, prezentace a ochrana“ ve výši 160 000 Kč dle materiálu RK-11-2017-44, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-11-2017-44, př. 2;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Regionální rozvoj, § 3329 - Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví o částku 160 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 160 000 Kč.
odpovědnost: ORR
termín: 30. 4. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-11-2017-44.doc, RK-11-2017-44, př. 1, RK-11-2017-44, př. 2

45. Dodatek č. 7 k Dohodě o spolupráci při realizaci pilotního projektu mezi Krajem Vysočina a společností EKO-KOM, a. s. na rok 2017 a závěrečná zpráva ze spolupráce v roce 2016
E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, předložila radě kraje návrh vzít na vědomí závěrečnou zprávu o realizaci projektu v roce 2016 a uzavřít Dodatek č. 7 k Dohodě o spolupráci při realizaci pilotního projektu na rok 2017. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0579/11/2017/RK
Rada kraje
bere na vědomí
závěrečnou zprávu o realizaci projektu Kraje Vysočina se společností EKO-KOM, a. s. s názvem Intenzifikace odděleného sběru a zajištění využitelných složek komunálních odpadů včetně jejich obalové složky v Kraji Vysočina v roce 2016 dle materiálu RK-11-2017-45, př. 1;
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 7 k Dohodě o spolupráci při realizaci pilotního projektu Intenzifikace odděleného sběru a zajištění využitelných složek komunálních odpadů včetně jejich obalové složky v Kraji Vysočina se společností EKO-KOM, a. s., dle materiálu RK-11-2017-45, př. 2.
odpovědnost: odbor životního prostředí a zemědělství
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-11-2017-45.doc, RK-11-2017-45, př. 1, RK-11-2017-45, př. 2

46. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství - Vyhodnocení Výzvy č. 3/2017 - zemědělské akce
E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, předložila radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Zemědělství. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0580/11/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotace z kapitoly Zemědělství, § 1019 - Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj, v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na podporu zemědělství pro období 20152021 ve znění Dodatku č. 1 dle materiálu RK-11-2017-46, př. 3;
 • uzavřít smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu RK-11-2017-46, př. 5;
 • neposkytnout dotace z kapitoly Zemědělství, § 1019 - Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj, v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na podporu zemědělství pro období 20152021 ve znění Dodatku č. 1 dle materiálu RK-11-2017-46, př. 4.
odpovědnost: odbor životního prostředí a zemědělství
termín: 30. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-11-2017-46.doc, RK-11-2017-46, př. 1, RK-11-2017-46, př. 2, RK-11-2017-46, př. 3, RK-11-2017-46, př. 4, RK-11-2017-46, př. 5, RK-11-2017-46, př. 6

47. Průběžné provozní monitorovací zprávy v rámci projektů Operačního programu Životní prostředí
E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, upřesnila radě kraje návrh schválit průběžné provozní monitorovací zprávy k projektům podpořeným z Operačního programu Životní prostředí. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0581/11/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
průběžné provozní monitorovací zprávy dle materiálů RK-11-2017-47, př. 1, RK-11-2017-47, př. 2, RK-11-2017-47, př. 3, RK-11-2017-47, př. 4, RK-11-2017-47, př. 5, RK-11-2017-47, př. 6, RK-11-2017-47, př. 7, RK-11-2017-47, př. 8, RK-11-2017-47, př. 9, RK-11-2017-47, př. 10, RK-11-2017-47, př. 12, RK-11-2017-47, př. 13, RK-11-2017-47, př. 14, RK-11-2017-47, př. 15, RK-11-2017-47, př. 16, RK-11-2017-47, př. 17, RK-11-2017-47, př. 18, RK-11-2017-47, př. 19, RK-11-2017-47, př. 20, RK-11-2017-47, př. 21, RK-11-2017-47, př. 22, RK-11-2017-47, př. 23, RK-11-2017-47, př. 24, RK-11-2017-47, př. 25.
prohlašuje
skutečnosti v nich uvedené.
odpovědnost: OŽPZ
termín: 30. 4. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-11-2017-47.doc, RK-11-2017-47, př. 1, RK-11-2017-47, př. 2, RK-11-2017-47, př. 3, RK-11-2017-47, př. 4, RK-11-2017-47, př. 5, RK-11-2017-47, př. 6, RK-11-2017-47, př. 7, RK-11-2017-47, př. 8, RK-11-2017-47, př. 9, RK-11-2017-47, př. 10, RK-11-2017-47, př. 12, RK-11-2017-47, př. 13, RK-11-2017-47, př. 14, RK-11-2017-47, př. 15, RK-11-2017-47, př. 16, RK-11-2017-47, př. 17, RK-11-2017-47, př. 18, RK-11-2017-47, př. 19, RK-11-2017-47, př. 20, RK-11-2017-47, př. 21, RK-11-2017-47, př. 22, RK-11-2017-47, př. 23, RK-11-2017-47, př. 24, RK-11-2017-47, př. 25

48. Dohoda o spolupráci kraje a společnosti ECOBAT s.r.o. pro rok 2017
E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, informovala radu kraje o návrhu uzavřít Dohodu o spolupráci při řešení daného projektu se společností  ECOBAT s.r.o. pro rok 2017. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0582/11/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dohodu o spolupráci při řešení projektu „Intenzifikace zpětného odběru baterií v Kraji Vysočina“ se společností  ECOBAT s.r.o. dle materiálu RK-11-2017-48, př. 1.
odpovědnost: odbor životního prostředí a zemědělství
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-11-2017-48.doc, RK-11-2017-48, př. 1

50. Rozprava členů rady
Bez rozsáhlejší diskuse.

J. Běhounek ukončil zasedání rady kraje č. 11/2017 s tím, že další zasedání se bude konat dne 30. 3. 2017, v 7:00 hod., v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.

MUDr. Jiří Běhounek
hejtman Kraje VysočinaOvěřovatelé zápisu:


Ing. Vladimír Novotný        ……...……………………………………Ing. Josef Pavlík        …..………………………………….……


Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 11/2017 dne 21. 3. 2017.
Zapsala: M. Jakoubková, dne 23. 3. 2017.
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz