Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 07/2005 - 08.02.2005

ČísloNázev
01Pozvánka
02Výběr poskytovatele služby "Zpracování energetických auditů pro budovy kraje Vysočina" formou veřejné zakázky na služby
02uprupr1 Výběr poskytovatele služby "Budovy kraje Vysočina - energetické audity" formou veřejné zakázky na služby
03Darování pozemků v k. ú. Borek u Chotěboře a obci Borek
04Dodatek Zřizovací listiny příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Třebíč
05Změna usnesení 378/06/2004/ZK
06Souhlas se stavbami na pozemcích kraje v k. ú. Račerovice a v k. ú. Humpolec
07Prodej bytového domu č.p. 159 v Lesonicích
08Návrh platu ředitele Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě
09Záměr vyhlášení ceny kraje Vysočina za kulturní počin roku 2004
10Souhlas s navýšením počtu žáků ve třídě
11Návrh na uložení opatření na základě vykonané kontroly
12Změna schváleného rozpočtu kraje na rok 2005 - dotace soukromým školám a školským zařízením
13Žádosti škol o poskytnutí účelové dotace na zajištění připojení školy k internetu, o zajištění připojení školy k internetu a na standard ICT služeb ve škole
14Metodika dofinancování evropských projektů v roce 2005
15 Otevření krajských sportovišť veřejnosti
16FOND VYSOČINY - Grantový program METROPOLITNÍ SÍTĚ II - žádost o prodloužení termínu realizace projektu
17Pověření ředitele Krajského úřadu kraje Vysočina
18Účast na projektu přípravných inspekcí kvality MPSV
19Delegování zástupců zřizovatele do hodnotící komise
20Vyřazení majetku v Nemocnici Pelhřimov, příspěvkové organizaci
21Delegování zástupců zřizovatele do hodnotící komise
22Návrh na vyřazení a prodej nepotřebného majetku u Domova důchodců Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
23Návrh rozpočtového opatření na rok 2005 u kapitoly Zdravotnictví - úprava závazného finančního vztahu Dětské odborné léčebny Počátky, příspěvkové organizace
24Žádost Oblastní charity Třebíč o finanční podporu
25Finanční výpomoc obcím na dopravu žáků do škol
26FOND VYSOČINY - Grantový program "Bezpečná silnice 2005"
27 Poskytnutí dotace Klubu českých turistů Vysočina
28 Strategie regionálního rozvoje ČR - jmenování zástupce kraje Vysočina
29NAŘÍZENÍ kraje Vysočina, kterým se vydává Integrovaný program snižování emisí znečišťujících látek nebo jejich stanovených skupin kraje Vysočina
30NAŘÍZENÍ kraje Vysočina, kterým se vydává Program ke zlepšení kvality ovzduší kraje Vysočina
31Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
32Prodej souboru nemovitého majetku v k. ú. a obci Počátky a movitého majetku užívaného Dětskou odbornou léčebnou Počátky
33Odvolání ředitele SOU řemesel Třebíč
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz