Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 05/2013 - 05.02.2013

ČísloNázev
01Pozvánka
02Darování vyřazeného tělesa silnice III/15223 v k. ú. a obci Dědice
03Uzavření souhlasného prohlášení v k. ú. Olešná u Pelhřimova
04Předání pozemku k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
05Uzavření nájemní smlouvy v rámci majetkoprávní přípravy stavby II/405 Zašovice - Okříšky
06Majetkoprávní vypořádání pozemků k. ú Jackov a obec Moravské Budějovice
07Uzavření smlouvy zakládající právo provést stavbu a smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene v k. ú. a obci Horní Cerekev pro akci Domov Jeřabina - infrastruktura k pozemku par. č. 2176/14, k. ú. Horní Cerekev
08Majetkoprávní vypořádání pozemků a staveb k. ú. Pístov u Jihlavy
09Smlouva o zřízení věcného břemene v k. ú. Světlá nad Sázavou
10Nabytí pozemků v k. ú. a obci Měřín
11Věcná břemena na majetku Kraje Vysočina
12Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
13Uzavření smluv zakládajících právo provést stavbu v rámci přípravy stavby ZZS kraje Vysočina - výjezdové stanoviště Habry
14Uzavření smlouvy zakládající právo provést stavbu - k. ú. Město Žďár
15Bezúplatné nabytí pozemku v k. ú. Olešná u Pelhřimova a obci Olešná od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina
16Uzavření smlouvy o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí kupní v rámci přípravy stavby ZZS kraje Vysočina - výjezdové stanoviště Habry
17Uzavření nepojmenované smlouvy zakládající právo provést stavbu pro stavbu II/339 Ledeč n. S. - bodová závada
18Majetkoprávní vypořádání v k. ú. a obci Přibyslav
19Smlouva uzavíraná příspěvkovou organizací zřizovanou Krajem Vysočina
20Prodej nemovitého majetku v k. ú. a obci Těchobuz
21Výběrové řízení na veřejnou zakázku Transformace ÚSP Jinošov III.
22Investiční záměr projektu Transformace ÚSP Křižanov II
23Investiční záměr projektu Transformace ÚSP Jinošov II.
24Investiční záměr projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz II
25Investiční záměr projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz III
26Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městem Havlíčkův Brod - zadání veřejné zakázky na stavební práce II/150 Havlíčkův Brod - ul. Žižkova, Dolní
27Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městem Světlá nad Sázavou - společné zadání veřejné zakázky na stavební práce II/347 Světlá nad Sázavou - úprava křižovatky se sil. III/34711, II. etapa
28Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - vratka dotace
29Smlouva o poskytnutí prostředků ERDF na projekt II/406 Telč - průtah
30Příprava projektů v oblasti dopravy na rozpočtové období EU 2014 - 2020 v rámci přeshraniční spolupráce
31FOND VYSOČINY - grantový program Bezpečná silnice 2013
32Zajištění dopravní obslužnosti Kraje Vysočina - příprava výběru dopravců
33Finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtům obcí Kraje Vysočina na rok 2013
34Návrh na provedení rozpočtového opatření - dotace na volby prezidenta České republiky
35Návrh na rozdělení části disponibilního zůstatku kraje z roku 2012
36Projekt LDA V4 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty
37Realizace opatření studie Gartner
38Informace o veřejných zakázkách v rámci působnosti odboru zdravotnictví za období od 1. 10. 2012 do 31. 12. 2012
39Informace o veřejných zakázkách malého rozsahu 2. kategorie v rámci působnosti odboru zdravotnictví za období od 1. 10. 2012 do 31. 12. 2012
40Souhlas s investiční akcí Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
41Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku Provozování protialkoholní záchytné stanice pro území Kraje Vysočina
42Poskytnutí dotace pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
43Peněžní dar pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
44Peněžní dar pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
45Smlouva o revolvingovém úvěru pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, a převzetí ručitelského závazku
46Předběžný záměr Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
47Návrh na poskytnutí dotací provozovatelům domácí hospicové péče na základě dotačního řízení vyhlášeného radou kraje - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
48Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Ústavu sociální péče Nové Syrovice, příspěvkové organizace
49Návrh na provedení rozpočtového opatření - příjem peněz od Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace v souvislosti se splátkou půjčky na realizaci projektu REILA 2009 (Dolnorakouská zemská výstava 2009)
50Návrh na vyřazení přebytečných sbírkových předmětů ze Sbírky Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace
51Návrh mimořádné odměny řediteli příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina na úseku cestovního ruchu
52Složení odborné pracovní skupiny pro výběr nominací do ankety Zlatá jeřabina - Cena Kraje Vysočina za kulturní počin roku 2012 a do přeshraniční soutěže
53Souhlas s vývozem a prezentací sbírkových předmětů ze sbírek Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace na zemské výstavě v Rakousku
54Předběžný záměr Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace
55Návrh na provedení rozpočtového opatření na rok 2013 - změna závazných ukazatelů u Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace
56Společný projekt regionů Vysočina a Tampere
57Havarijní pojištění vozidla Dětského domova, Telč, Štěpnická 111
58Změny ve školském rejstříku
59Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na pořádání celoročních volnočasových aktivit pro děti a mládež - schválení navržených podpor
60Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dofinancování soutěží a přehlídek vyhlašovaných MŠMT a změna závazných ukazatelů u organizací zřizovaných krajem
61Anketa Sportovec Kraje Vysočina 2012 - jmenování hodnotitelské komise
62Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Podpora účasti na mistrovství ve sportovních disciplínách
63Podpora pořádání sportovních mistrovství
64Návrh na vyhlášení grantového programu Sportoviště 2013
65Pravidla Rady Kraje Vysočina pro přidělování dotací na účast na mistrovství Evropy a světa ve sportovních disciplínách
66Pravidla Rady Kraje Vysočina pro přidělování dotací na pořádání mistrovství ČR, Evropy a světa ve sportovních disciplínách
67Návrh na vyhlášení grantového programu Jednorázové akce 2013
68Podpora Krajských center talentované mládeže z kapitoly Školství, mládeže a sportu - návrh na provedení rozpočtového opatření
69Formální úpravy Směrnice Zprostředkujícího subjektu pro Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
70Výsledky 2. výzvy globálního grantu Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v kraji Vysočina II realizovaného Krajem Vysočina v rámci oblasti podpory 1.3 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
71Výsledky 2. výzvy globálního grantu Rovné příležitosti dětí a žáků ve vzdělávání v kraji Vysočina II realizovaného Krajem Vysočina v rámci oblasti podpory 1.2 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
72Výsledky 2. výzvy globálního grantu Zvyšování kvality ve vzdělávání v kraji Vysočina II realizovaného Krajem Vysočina v rámci oblasti podpory 1.1 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
73Výsledky 4. výzvy globálního grantu Podpora nabídky dalšího vzdělávání v kraji Vysočina realizovaného Krajem Vysočina v rámci oblasti podpory 3.2 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
74Uzavření dodatků ke smlouvám o realizaci grantových projektů
75Společná kancelář Evropského regionu Dunaj - Vltava
76Dohoda o splátkách
77Žádost o poskytnutí finančních prostředků na zajištění koordinace NNO v Kraji Vysočina
78Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva kraje a rady kraje za 2. pololetí roku 2012
79Zadávací řízení na nadlimitní veřejné zakázky Propagační předměty
80Podpora a aktualizace usnesení č. 0456/06/2011/ZK
81Návrh Plánu činnosti Bezpečnostní komise Rady Kraje Vysočina na rok 2013
82Návrh plánu činnosti Výboru pro udělování medailí Kraje Vysočina na rok 2013
83Návrh Plánu činnosti Komise pro sport a volný čas Rady Kraje Vysočina na rok 2013
84Návrh plánu činnosti Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady Kraje Vysočina na rok 2013
85Návrh na uzavření Smlouvy o zajištění správy rozestavěné stavby Domov důchodců Ždírec - Přístavba k Domovu důchodců Ždírec
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz