Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis zastupitelstva 7/2010

zápis zk
Zápis ze zasedání zastupitelstva kraje č. 7/2010 konaného dne 14. 12. 2010 v sídle kraje Vysočina, kongresovém sále, Žižkova 57, Jihlava

Přítomni:
- 45 členů Zastupitelstva kraje Vysočina - viz prezenční listina ze dne 14. 12. 2010;
- zástupci krajského úřadu;
- občanská veřejnost.

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 6/2010
Úvodem hejtman J. Běhounek přivítal všechny přítomné a konstatoval, že dnešní zasedání zastupitelstva je usnášeníschopné, neboť je přítomno 45 členů zastupitelstva kraje.
Byly určeny zapisovatelky: M. Jakoubková, P. Pospíchalová.
Zastupitelstvu kraje byl předložen návrh na zařazení následujících bodů:
70. Poskytnutí části dotace pro nestátní neziskové organizace poskytující sociální služby v kraji Vysočina a pro domovy pro seniory zřizované obcemi
71. Návrh plánu činnosti Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina na rok 2011
72. Prodej nemovitého majetku v k. ú. a obci Bystřice nad Pernštejnem
73. Návrh na provedení rozpočtového opatření v kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Rozvojového programu podpory přípravy sportovních talentů na školách s oborem gymnázium a gymnázium se sportovní přípravou na rok 2010
74. Informace hejtmana kraje Vysočina o situaci ohledně aktivity „Děkujeme, odcházíme“
Zastupitelstvo kraje návrhy akceptovalo a přijalo upravený program jednání.
 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 6/2010
 2. Zpráva o činnosti rady kraje
 3. Informace o činnosti krajského úřadu pro zastupitelstvo kraje
 4. Jednací řád Zastupitelstva kraje Vysočina
 5. Náhrada výdělku
 6. Dotace významným kulturním, sportovním a společenským akcím v kraji Vysočina v roce 2011 (VIP akce)
 7. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - žádost městyse Strážek o dotaci na úhradu části nákladů na odstranění povodňových škod
 8. Návrh dodatku ke smlouvě uzavřené mezi krajem Vysočina a Městysem Opatov
 9. Program prevence kriminality kraje Vysočina na rok 2011
 10. Návrh na udělení odměn členům řídicích výborů grantových programů Fondu Vysočiny
 11. Návrh na udělení odměn členům výborů a komisí kraje Vysočina
 12. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví pro Zdravotnickou záchrannou službu kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, v roce 2010
 13. Informace o LSPP za období do 30. 9. 2010
 14. Návrh na úpravu zřizovací listiny Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
 15. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví
 16. Odvolání a jmenování člena Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina
 17. Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu kraje Vysočina v období leden - říjen 2010
 18. Návrh rozpočtu kraje Vysočina na rok 2011
 19. Stanovení rozsahu základní dopravní obslužnosti kraje Vysočina pro rok 2011
 20. Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Netín
 21. Předání pozemků k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
 22. Prodej pozemku v k. ú. Kadov u Sněžného a obci Kadov
 23. Vzájemné darování pozemků v k. ú. Opatov u Jihlavy a obci Opatov
 24. Prodej nemovitosti v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
 25. Darování pozemků - k. ú. a obec Blatnice
 26. Darování pozemků - k. ú. a obec Polná
 27. Koupě pozemku v k. ú. Štěpánovice u Jaroměřic nad Rokytnou a obci Výčapy
 28. Nabytí pozemku v k. ú. Podklášteří a obci Třebíč
 29. Koupě pozemků v k. ú. a obci Jihlava
 30. Prodej nemovitého majetku v k. ú. a obci Bystřice nad Pernštejnem
 31. Prodej pozemku a v k. ú. a obci Bystřice nad Pernštejnem, změna majetku předaného k hospodaření Vyšší odborné škole a Střední odborné škole zemědělsko-technické Bystřice nad Pernštejnem
 32. Nabytí nemovitého majetku bezúplatným převodem ze správy Pozemkového fondu ČR do vlastnictví kraje Vysočina
 33. Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicí III/1316 Jihlava - Zborná
 34. Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy v kraji Vysočina s předpokládaným použitím prostředků státního rozpočtu
 35. Uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě v k. ú. a obci Věž
 36. Smlouva o budoucí darovací smlouvě - k. ú. Chotěboř
 37. Změna usnesení č. 0190/03/2010/ZK
 38. Předání majetku do správy Ústavu sociální péče Zboží, příspěvkové organizací
 39. Zhodnocení činnosti Legislativního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina za rok 2010 a plán činnosti na rok 2011
 40. Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování účelových dotací z rozpočtu kraje Vysočina v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny pro rok 2011
 41. Návrh Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování účelových dotací z rozpočtu kraje Vysočina Místním akčním skupinám Vysočiny
 42. Soutěž SKUTEK ROKU 2010
 43. Zásady pro poskytování dotací - Místní Agenda 21 a Zdraví 21
 44. Poskytnutí dotace na dofinancování projektu nestátní neziskové organizace dle Zásad Zastupitelstva kraje 11/08 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
 45. Aktualizace Programu rozvoje kraje Vysočina
 46. Projekt - Kvalita 11
 47. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na rozvojový program Vybavení škol pomůckami kompenzačního a rehabilitačního charakteru pro žáky se zdravotním postižením v roce 2010
 48. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - účelová dotace na financování pokusného ověřování nové formy a organizace ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou
 49. Změny ve školském rejstříku
 50. Dotace na přímé výdaje na vzdělávání na rok 2010 a na rozvojový program Hustota a Specifika - úprava rozpočtu škol a školských zařízení k 15. 11. 2010
 51. Poskytnutí systémové podpory městům dle zásad zastupitelstva kraje
 52. Harmonogram projednávání návrhu opatření k řešení dopadů demografického vývoje do středních škol zřizovaných krajem
 53. Projekt Vzdělávání energetiků na Vysočině - splnění akceptačního kritéria pro pokračování projektu a Roční specifikace aktivit pro rok 2011
 54. Návrh na dofinancování nestátních neziskových organizací poskytujících sociální služby v kraji Vysočina pro kalendářní rok 2010 a návrh na rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci
 55. Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace Ústav sociální péče Jinošov
 56. Návrh na úpravu zřizovací listiny Domova důchodců Ždírec, příspěvkové organizace
 57. Dofinancování neuznatelných nákladů projektu Podpora systému primární prevence sociálně patologických jevů - individuální projekt
 58. Dofinancování neuznatelných nákladů projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území kraje Vysočina - individuální projekt
 59. Darování movitého majetku v souvislosti s ukončením provozování Domova důchodců Velký Újezd
 60. Změna Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací kraje Vysočina
 61. Žádost města Třebíč o poskytnutí finančních prostředků ze ZBÚ - podzemní vody kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
 62. Návrh Dodatku č. 4 Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v kraji Vysočina pro období 2007 - 2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití
 63. Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
 64. Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina na realizaci Standardu ICT vybavení organizací zřizovaných krajem Vysočina 2011
 65. Návrh Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu turistických informačních center v kraji Vysočina
 66. Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu společenských a kulturních aktivit obcí kraje Vysočina souvisejících zejména s oslavami či připomenutím významných výročí obcí - návrh na změnu
 67. Dodatek ke Smlouvě o půjčce za účelem realizace projektu REILA 2009 a návrh příslušného rozpočtového opatření s tím související
 68. Návrh Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro udělování medailí kraje Vysočina
 69. Odvolání a jmenování člena Legislativního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina
 70. Poskytnutí části dotace pro nestátní neziskové organizace poskytující sociální služby v kraji Vysočina a pro domovy pro seniory zřizované obcemi
 71. Návrh plánu činnosti Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina na rok 2011
 72. Prodej nemovitého majetku v k. ú. a obci Bystřice nad Pernštejnem
 73. Návrh na provedení rozpočtového opatření v kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Rozvojového programu podpory přípravy sportovních talentů na školách s oborem gymnázium a gymnázium se sportovní přípravou na rok 2010
 74. Informace hejtmana kraje Vysočina o situaci ohledně aktivity „Děkujeme, odcházíme“
 75. Rozprava členů zastupitelstva
Usnesení 0510/07/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
upravený program jednání.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje
termín: 14. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 45 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Ověřovateli zápisu byli navrženi: Jan Slámečka, RNDr. Miloš Vystrčil.
Zastupitelstvo kraje návrh akceptovalo a přijalo usnesení.
Usnesení 0511/06/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
volí
Jana Slámečku a RNDr. Miloše Vystrčila ověřovateli zápisu ze zasedání zastupitelstva kraje č. 7/2010.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje
termín: 14. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 45 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zápis z minulého zasedání zastupitelstva byl ověřen, nebyly k němu vzneseny žádné námitky.

17. Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu kraje Vysočina v období leden - říjen 2010
V. Novotný předložil zastupitelům pravidelnou zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu kraje Vysočina v uplynulém období. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0512/07/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
Zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu kraje Vysočina v období leden - říjen 2010 dle materiálu ZK-07-2010-17, př. 1.
odpovědnost: odbor ekonomický
termín: 14. prosince 2010
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2010-17.doc, ZK-07-2010-17, př. 1

18. Návrh rozpočtu kraje Vysočina na rok 2011
V. Novotný seznámil zastupitelstvo kraje s předloženým návrhem rozpočtu kraje Vysočina na rok 2011.
Z. Dobrý sdělil zastupitelům kladné stanovisko finančního výboru.
V. Kodet vyjádřil nesouhlas s odměnami pro 12 uvolněných členů ZK.
M. Vystrčil poděkoval za zapracování připomínek zastupitelů do předloženého návrhu rozpočtu kraje, upozornil na skrytý deficit rozpočtu a současně za celý politický klub ODS podpořil stanovisko V. Kodeta.
Na připomínky V. Kodeta a M. Vystrčila reagoval V. Novotný z pozice předkladatele návrhu rozpočtu tak, že příčiny tzv. skrytě deficitního rozpočtu spočívají zejména v nutnosti čerpat cizí zdroje na spolufinancování evropských projektů, a to i těch, které zadalo minulé vedení kraje. Zároveň připomněl, že součástí zdrojů např. v rozpočtu na rok 2007 byla, stejně jako nyní, půjčka od EIB, a přesto ho tehdejší předkladatelé označili za vyrovnaný.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0513/07/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 • rozpočet kraje Vysočina na rok 2011 v celkové výši a členění dle materiálu ZK-07-2010-18, př. 1 - Rozpočet kraje 2011;
 • závazné ukazatele pro příspěvkové organizace kraje, které jsou obsaženy v části Závazné ukazatele rozpisu rozpočtu pro příspěvkové organizace na rok 2011 materiálu ZK-07-2010-18, př. 1 (Rozpočet kraje 2011, část D);
 • zapojení zůstatků zvláštních účtů evropských projektů ve výši bankovních výpisů k 31. 12. 2010 do rozpočtu kraje na rok 2011, kapitoly Evropské projekty;
rozhoduje
poskytnout účelové dotace organizacím, které jsou obsaženy v části Seznam transferů obcím a jiným subjektům schvalovaných zastupitelstvem kraje materiálu ZK-07-2010-18, př. 1 (Rozpočet kraje 2011, část E);
svěřuje
radě kraje provádění:
 • všech rozpočtových opatření týkajících se účelových dotací ze státního rozpočtu, státních fondů, popř. z prostředků Evropské unie a od mezinárodních a jiných institucí a jejich použití;
 • rozpočtových opatření týkajících se převodu zůstatků na zvláštních účtech evropských projektů včetně připsaných úroků (po ukončení realizace projektu, případně jeho etap) do Fondu strategických rezerv v souladu s podmínkami jednotlivých projektů a v souladu se Statutem Fondu strategických rezerv Vysočiny;
 • všech rozpočtových opatření souvisejících s výkonem zřizovatelské funkce, kdy dochází:
 1. ke změně rozpočtu kraje na základě uloženého odvodu z investičního fondu, popřípadě změny příspěvku na provoz příspěvkové organizace a zároveň jsou této organizaci z výdajové části rozpočtu kraje poskytnuty finanční prostředky ve stejném objemu formou příspěvku na provoz, popřípadě dotace na investice;
 2. ke zvýšení (snížení) příjmové části rozpočtu kraje o:
  • příjmy z prodeje movitého majetku kraje předaného příspěvkové organizaci do správy;
  • příjmy z pronájmu nemovitostí a movitých věcí ve vlastnictví kraje obhospodařovaných příspěvkovou organizací na základě příkazní smlouvy;
  • příjmy z pronájmu nemovitostí a movitých věcí ve vlastnictví kraje pronajatého příspěvkové organizaci na základě smlouvy o nájmu
a zároveň je ve výdajové části rozpočtu kraje ve stejném objemu nebo objemu sníženém o dopad vyplývající ze zákona o dani z přidané hodnoty upraven u této organizace příslušný dotační titul (příspěvek na provoz, investiční dotace) na její běžný nebo investiční rozvoj;
 1. ke změně rozpočtu kraje v souvislosti se snížením příspěvku na provoz, resp. s odvodem z investičního fondu;
 2. ke změně rozpočtu kraje, kdy
  • dočasný nedostatek finančních zdrojů ke krytí provozních potřeb u příspěvkové organizace je nutné řešit poskytnutím návratné finanční výpomoci z rozpočtu kraje podle § 34 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů;
  • příspěvková organizace vrátí návratnou finanční výpomoc poskytnutou z rozpočtu kraje na účet svého zřizovatele;
 • úprav závazných ukazatelů příspěvkových organizací zřizovaných krajem;
 • všech ostatních rozpočtových opatření do výše 2 000 tis. Kč v jednotlivých případech.
Předmětem svěření nejsou rozpočtová opatření prováděná na položce Nespecifikovaná rezerva v kapitole Rezerva a rozvoj kraje.
odpovědnost: ekonomický odbor
termín: 14. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 29 hlasy, proti 0, zdrželo se 16.
Zdrojové materiály: ZK-07-2010-18.doc, ZK-07-2010-18, př. 1, ZK-07-2010-18, př. 2, ZK-07-2010-18, př. 3

74. Informace hejtmana kraje Vysočina o situaci ohledně aktivity „Děkujeme, odcházíme“
Ze zasedání se omluvili J. Fischerová, D. Oulehla, P. Antonín, M. Rusová. J. Běhounek podrobně informoval zastupitelstvo kraje o situaci v krajských nemocnicích ohledně výzvy „Děkujeme, odcházíme“.
J. Hulák vyslovil za politický klub KDU-ČSL protinávrh usnesení:
„Zastupitelstvo kraje ukládá radě kraje připravit vlastní návrh řešení vzniklé situace pro všechny varianty, které mohou nastat a předložit je zastupitelstvu kraje na jeho příštím zasedání.“
P. Hájek a V. Kodet podpořili vznesený protinávrh.
J. Běhounek si protinávrh J. Huláka neosvojil, ale přednesl návrh na doplnění návrhu usnesení ve znění:
„Zastupitelstvo kraje ukládá hejtmanovi kraje Vysočina informovat zastupitele průběžně o vývoji situace a zprávu o řešení předložit zastupitelstvu kraje 1. 2. 2011.“
J. Hulák akceptoval návrh na rozšíření předloženého usnesení a svůj protinávrh stáhl.
Závěrem diskuse zastupitelstvo kraje přijalo upravený návrh usnesení.
Usnesení 0514/07/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
informaci o situaci ohledně aktivity „Děkujeme, odcházíme“ v nemocnicích zřizovaných krajem Vysočina;
ukládá
hejtmanovi kraje Vysočina:
 • požádat Vládu České republiky, ministra zdravotnictví České republiky, ministra financí České republiky, předsedy všech parlamentních stran a předsedy obou komor Parlamentu České republiky o neodkladné efektivní řešení hrozícího zhroucení poskytování nemocniční péče v případě, že dojde k naplnění výpovědí v kraji Vysočina;
 • upozornit, že kraj jako samosprávný celek nemá ze zákona možnost zasahovat do povinnosti zdravotních pojišťoven zajistit péči o pojištěnce dle § 46 odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a ani nemůže garantovat naplnění Listiny základních práv a svobod na zajištění zdravotní péče;
 • vyzvat všechny oslovené k jednání a hledání řešení této situace a Vládu České republiky k předložení konkrétních opatření k zajištění zdravotní péče o obyvatele kraje Vysočina i celé ČR v případě odchodu tak velkého počtu lékařů z nemocnic, protože jen vláda ČR má možnosti a nástroje hrozící kolaps českého zdravotnictví odvrátit;
 • informovat zastupitele průběžně o vývoji situace a zprávu o řešení předložit zastupitelstvu kraje 1. 2. 2011.
odpovědnost: hejtman kraje Vysočina
termín: 31. 3. 2011
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2010-74

02. Zpráva o činnosti rady kraje
Ze zasedání se omluvil J. Uchytil. K předložené zprávě o činnosti rady kraje J. Běhounek shrnul nejdůležitější události uplynulého období, mezi něž patří např.:
 • jednání s tchajwanskými představiteli
 • ocenění kraje "Českých 100 Nejlepších" za dynamický růst kraje
 • účast kraje na Vánočním bazaru
 • setkání hejtmanů s ministrem školství
M. Houška vznesl dotaz ke schváleným stavebním záměrům uvedeným v usnesení rady kraje č. 1654/35/2010/RK - SUPŠ Jihlava - Helenín, rekonstrukce objektu - k jaké změně došlo a důvod zastavení realizace akce Muzeum Vysočiny Pelhřimov - vybudování depozitáře, 1709/36/2010/RK stavební záměr Krajský úřad kraje Vysočina - Rekonstrukce kuchyně ul. Ke Skalce - jaké jsou možnosti spolufinancování a k usnesení č. 1710/36/2010/RK - akce Domov důchodců Proseč u Pošné - přístavba pavilonu - požádal o upřesnění stavebního záměru.
V. Kodet požádal o písemné zdůvodnění schválení dodatečných stavebních prací a vyjádření k jejich financování u veřejných zakázek uvedených v usneseních č. 1664/35/2010/RK, 1665/35/2010/RK, 1666/35/2010/RK.
L. Joukl přislíbil V. Kodetovi zaslání písemné odpovědi.
M. Vystrčil požádal o zaslání kompletních výsledků průzkumu veřejného mínění (1635/34/2010/RK). U usnesení č. 1664/35/2010/RK požádal o upřesnění dodatečných stavebních prácí a důvodu navýšení původní ceny, k usnesení č. 1697/35/2010/RK požádal o objasnění přiděleného stabilizačního příspěvku. Současně připomněl svoji žádost o písemné vyjádření z 27. 10. 2010 ohledně nákupu sypačů pro KSÚSV, neboť odpověď na ni dosud neobdržel.
J. Běhounek uvedl, že stabilizační příspěvek byl lékařům přidělen na základě usnesení zastupitelstva kraje, ve kterém zastupitelstvo schválilo systémové řešení specializovaného vzdělávání lékařů v oborech všeobecné praktické lékařství a praktické lékařství pro děti a dorost pro rok 2010. Ohledně výsledků průzkumu veřejného mínění dodal, že budou zastupitelům zaslány na základě individuálních požadavků.
L. Joukl sdělil zastupitelům v krátkosti zbývající požadované informace.
Závěrem diskuse zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0515/07/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
zprávu o činnosti rady kraje.
odpovědnost: rada kraje
termín: 14. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-07-2010-02.doc, ZK-07-2010-02, př. 1, ZK-07-2010-02, př. 2, ZK-07-2010-02, př. 3, ZK-07-2010-02, př. 4

04. Jednací řád Zastupitelstva kraje Vysočina
J. Běhounek seznámil v krátkosti zastupitele s navrhovanou úpravou jednacího řádu.
Z. Bečková tlumočila kladné stanovisko legislativního výboru.
M. Vystrčil, upozornil, že současné znění jednacího řádu je v souladu s českým právním řádem a nedoporučil přijímat navrhované změny. V. Kodet vyjádřil na změny jednacího řádu obdobný názor jako M. Vystrčil.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0516/07/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Jednací řád Zastupitelstva kraje Vysočina dle materiálu ZK-07-2010-04, př. 2.
odpovědnost: OSH
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 29 hlasy, proti 2, zdrželo se 9.
Zdrojové materiály: ZK-07-2010-04.doc, ZK-07-2010-04, př. 1, ZK-07-2010-04, př. 2

05. Náhrada výdělku
J. Běhounek předložil zastupitelstvu kraje návrh stanovit výši paušální částky jako náhradu výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněným členům zastupitelstva. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0517/07/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
stanoví
výši paušální částky 200 Kč za 1 hodinu, která bude poskytována jako náhrada výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněným členům zastupitelstva, kteří nejsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru, za podmínek dle materiálu ZK-07-2010-05.
odpovědnost: OSH, OE
termín: 14. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2010-05.doc

06. Dotace významným kulturním, sportovním a společenským akcím v kraji Vysočina v roce 2011 (VIP akce)
J. Běhounek předložil zastupitelstvu kraje ke schválení seznam akcí navržených k poskytnutí finanční podpory kraje. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0518/07/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2010-06.doc, ZK-07-2010-06, př. 1, ZK-07-2010-06, př. 2

07. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - žádost městyse Strážek o dotaci na úhradu části nákladů na odstranění povodňových škod
J. Běhounek podal zastupitelstvu kraje doplňující informace k předloženému návrhu rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0519/07/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout neinvestiční dotaci městysi Strážek, IČ 00295493 na odstranění povodňových škod po povodni v červnu 2009 ve výši 900 000 Kč dle materiálu ZK-07-2010-07, př. 2;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a integrovaný záchranný systém, § 5269 Ostatní správa v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy o částku 900 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Nespecifikovaná rezerva o částku 900 000 Kč.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2010-07.doc, ZK-07-2010-07, př. 1, ZK-07-2010-07, př. 2

08. Návrh dodatku ke smlouvě uzavřené mezi krajem Vysočina a Městysem Opatov
J. Běhounek seznámil zastupitelstvo kraje s návrhem uzavřít dodatek ke smlouvě na realizaci projektu v rámci Programu prevence kriminality kraje Vysočina na rok 2010. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0520/07/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít dodatek ke smlouvě dle materiálu ZK-07-2010-08, př. 2.
odpovědnost: OSH
termín: do 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2010-08.doc, ZK-07-2010-08, př. 1, ZK-07-2010-08, př. 2

09. Program prevence kriminality kraje Vysočina na rok 2011
J. Běhounek předložil zastupitelstvu kraje na vědomí informace o realizaci Programu prevence kriminality kraje Vysočina na rok 2010 a návrh schválit návrh Programu na rok 2011.
M. Vystrčil požádal o možnost doplnění přílohy 2a o data charakterizující kriminalitu z hlediska skupin pachatelů a skupin postižených pro možnost lepšího zaměření konkrétních projektů.
J. Běhounek požadavek M. Vystrčila akceptoval.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0521/07/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
Informace o realizaci Programu prevence kriminality kraje Vysočina na rok 2010 dle materiálu ZK-07-2010-09, př. 1;
schvaluje
 • Program prevence kriminality kraje Vysočina na rok 2011 dle materiálu ZK-07-2010-09, př. 2;
 • Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na výdaje realizované v rámci Programu prevence kriminality kraje Vysočina v roce 2011 dle materiálu ZK-07-2010-09, př. 3;
vyhlašuje
Výzvu k předkládání žádostí o poskytnutí dotací na realizaci projektů v rámci Programu prevence kriminality kraje Vysočina na rok 2011 dle materiálu ZK-07-2010-09, př. 4.
odpovědnost: OSH
termín: do 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2010-09.doc, ZK-07-2010-09, př. 1, ZK-07-2010-09, př. 2, ZK-07-2010-09, př. 2a, ZK-07-2010-09, př. 3, ZK-07-2010-09, př. 3a, ZK-07-2010-09, př. 4, ZK-07-2010-09, př. 4a

Předsedající přednesl návrh na schválení bodů 10, 11, odboru sekretariátu hejtmana, v bloku. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

10. Návrh na udělení odměn členům řídicích výborů grantových programů Fondu Vysočiny
Usnesení 0522/07/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
odměny pro členy a garanty řídicích výborů grantových programů Fondu Vysočiny za období 1. 6. 2010 - 30. 11. 2010 dle materiálu ZK-07-2010-10, př. 1.
odpovědnost: OSH, oddělení řízení lidských zdrojů
termín: 14. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2010-10.doc, ZK-07-2010-10, př. 1

11. Návrh na udělení odměn členům výborů a komisí kraje Vysočina
Usnesení 0523/07/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 • odměny pro předsedy, místopředsedy a členy výborů zastupitelstva kraje za období 1. 6. 2010 - 30. 11. 2010 dle materiálu ZK-07-2010-11, př. 1;
 • odměny pro předsedy, místopředsedy a členy komisí rady kraje za období 1. 6. 2010 - 30. 11. 2010 dle materiálu ZK-07-2010-11, př. 2.
odpovědnost: OSH, oddělení řízení lidských zdrojů
termín: 14. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2010-11.doc, ZK-07-2010-11, př. 1, ZK-07-2010-11, př. 2

12. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví pro Zdravotnickou záchrannou službu kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, v roce 2010
J. Běhounek podal zastupitelstvu kraje doplňující informace k předloženému návrhu rozpočtového opatření. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0524/07/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ekonomický odbor, ředitelka Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina, příspěvkové organizace.
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2010-12.doc, ZK-07-2010-12, př. 1, ZK-07-2010-12, př. 2

13. Informace o LSPP za období do 30. 9. 2010
J. Běhounek informoval zastupitele o návrhu úpravy ordinační doby pro zabezpečení výkonu LSPP v nemocnicích od 1. 1. 2011. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0525/07/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
nastavení ordinační doby pro zabezpečení výkonu LSPP v nemocnicích od 1. 1. 2011:
- v pracovní den od 17:00 do 20:00 pro děti a dospělé;
- v sobotu, neděli a svátek od 8:00 do 20:00 pro děti;
- v sobotu, neděli a svátek od 9:00 do 20:00 pro dospělé.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelé nemocnic zřizovaných krajem
termín: 1. 1. 2011
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2010-13.doc, ZK-07-2010-13, př. 1, ZK-07-2010-13, př. 2, ZK-07-2010-13, př. 3, ZK-07-2010-13, př. 4

14. Návrh na úpravu zřizovací listiny Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
J. Běhounek předložil zastupitelstvu kraje ke schválení návrh dodatku zřizovací listiny dané příspěvkové organizace. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0526/07/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Dodatek č. 16 Zřizovací listiny Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-07-2010-14, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
termín: do 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2010-14.doc, ZK-07-2010-14, př. 1

15. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví
J. Běhounek předložil zastupitelstvu kraje návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0527/07/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví v členění dle rozpisu dle materiálu ZK-07-2010-15, př. 3;
 • změnu závazných ukazatelů Příspěvek na provoz a Investiční dotace dle materiálu ZK-07-2010-15, př. 3;
rozhoduje
uzavřít smlouvy o půjčce pro nemocnice zřizované krajem Vysočina dle materiálů ZK-07-2010-15, př. 4, ZK-07-2010-15, př. 5, ZK-07-2010-15, př. 6, ZK-07-2010-15, př. 7;
ukládá
 • ředitelům Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace:
  • poskytnuté finanční prostředky použít v plném rozsahu za účelem vylepšení cash-flow do 31. 12. 2010;
  • zaslat na odbor zdravotnictví kopie výpisů z účtu dokladující úhrady včetně položkového rozpisu s uvedením IČO a názvu dodavatele, uhrazené částky, data splatnosti faktury a krátkého popisu závazku;
  • finanční půjčku splácet na účet kraje ve formě dvou splátek ve výši dle materiálů ZK-07-2010-15, př. 4, ZK-07-2010-15, př. 5, ZK-07-2010-15, př. 6, ZK-07-2010-15, př. 7 s úhradou první splátky nejpozději k 30. 6. 2012 a druhé splátky k 31. 12. 2012;
 • ředitelce Nového Města na Moravě, příspěvkové organizace, použít investiční dotaci zejména na vybavení rekonstruovaného interního pavilonu, na rekonstrukci urgentního příjmu a rekonstrukci gynekologických ambulancí.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelé nemocnic zřizovaných krajem, ekonomický odbor
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2010-15.doc, ZK-07-2010-15, př. 1, ZK-07-2010-15, př. 2, ZK-07-2010-15, př. 3, ZK-07-2010-15, př. 4, ZK-07-2010-15, př. 5, ZK-07-2010-15, př. 6, ZK-07-2010-15, př. 7

16. Odvolání a jmenování člena Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina
L. Joukl informoval zastupitelstvo kraje o předloženému materiálu. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0528/07/2010/ZK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: OSH
termín: 14. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 31 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2010-16.doc, ZK-07-2010-16, př. 1

19. Stanovení rozsahu základní dopravní obslužnosti kraje Vysočina pro rok 2011
L. Joukl seznámil zastupitelstvo kraje s návrhem stanovit rozsah základní dopravní obslužnosti kraje Vysočina pro rok 2011. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0529/07/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
stanoví
rozsah základní dopravní obslužnosti území kraje Vysočina pro rok 2011:
 • ve veřejné linkové osobní dopravě maximálně do 281 413 000 Kč prokazatelných ztrát spojů základní dopravní obslužnosti a maximálně do 15,9 mil. počtu ujetých km;
 • ve veřejné drážní osobní dopravě maximálně do 262 145 000 Kč prokazatelných ztrát spojů základní dopravní obslužnosti hrazených z rozpočtu kraje Vysočina a maximálně do 4,2 mil. počtu ujetých vlakokilometrů.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2010-19.doc, ZK-07-2010-19, př. 1

L. Joukl přednesl návrh na schválení bodů 20 - 30, 32 - 38, odboru majetkového, v bloku. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

20. Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Netín
Usnesení 0530/07/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • převést darem pozemky par. č. 1509/60 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 27 m2, par. č. 1509/61 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 11 m2, par. č. 1509/62 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 25 m2, par. č. 1509/63 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 4 m2, par. č. 1509/59 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 15 m2, díl d o výměře 22 m2, který byl oddělen z původního pozemku par. č. 1509/1 a sloučen do nově utvořeného pozemku par. č. 1509/58 a díl ch o výměře 2 m2, který byl oddělen z původního pozemku par. č. 1509/26 a sloučen do nově utvořeného pozemku par. č. 1553/1, vše dle GP č. 327-471/2010, vše v k. ú. a obci Netín z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Netín;
 • nabýt darem díl b o výměře 1 m2, který byl oddělen z původního pozemku par. č. 11541/11 a sloučen do nově utvořeného pozemku par. č. 1509/1, dle GP č. 327-471/2010, v k. ú. a obci Netín z vlastnictví obce Netín do vlastnictví kraje Vysočina;
schvaluje
Dodatek č. 537 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-07-2010-20, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 3. 2011
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2010-20.doc, ZK-07-2010-20, př. 1, ZK-07-2010-20, př. 2

21. Předání pozemků k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
Usnesení 0531/07/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
dodatek č. 538 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-07-2010-21, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 3. 2011
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2010-21.doc, ZK-07-2010-21, př. 1

22. Prodej pozemku v k. ú. Kadov u Sněžného a obci Kadov
Usnesení 0532/07/2010/ZK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 6. 2010
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2010-22.doc, ZK-07-2010-22, př. 1, ZK-07-2010-22, př. 2

23. Vzájemné darování pozemků v k. ú. Opatov u Jihlavy a obci Opatov
Usnesení 0533/07/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • převést darem pozemky dle materiálu ZK-07-2010-23, př. 2 z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Opatov;
 • nabýt darem pozemky dle materiálu ZK-07-2010-23, př. 1 z vlastnictví obce Opatov do vlastnictví kraje Vysočina;
schvaluje
 • dodatek č. 541 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-07-2010-23, př. 3;
 • dodatek č. 542 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-07-2010-23, př. 4.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 3. 2011
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2010-23.doc, ZK-07-2010-23, př. 1, ZK-07-2010-23, př. 2, ZK-07-2010-23, př. 3, ZK-07-2010-23, př. 4, ZK-07-2010-23, př. 5

24. Prodej nemovitosti v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
Usnesení 0534/07/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • převést budovu bez čp./če. stojící na pozemku st. par. č. 5062 a pozemky st. par. č. 5062 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 224 m2, par. č. 4175 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 11 m2, par. č. 4176 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 19 m2, par. č. 4177 ost. plocha, jiná plocha o výměře 41 m2, par. č. 907/9 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 2 328 m2, par. č. 907/13 - trvalý travní porost o výměře 346 m2, par. č. 907/14 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 1 785 m2, par. č. 907/15 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 737 m2 a par. č. 907/16 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 505 m2 v k. ú. a obci Havlíčkův Brod se všemi součástmi a příslušenstvím za dohodnutou kupní cenu ve výši 6 825 000 Kč z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví společnosti NIMIRU, spol. s r. o. se sídlem, Nádražní 128, PSČ: 580 01 Havlíčkův Brod IČ: 252 76 387 za podmínek kupní smlouvy dle materiálu ZK-07-2010-24, př. 1;
 • nepřevést budovu bez čp./če. stojící na pozemku st. par. č. 5062 a pozemky st. par. č. 5062 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 224 m2, par. č. 907/13 - trvalý travní porost o výměře 346 m2, par. č. 907/14 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 1 785 m2 v k. ú. a obci Havlíčkův Brod z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví Ivana Šildbergera;
 • nepřevést budovu bez čp./če. stojící na pozemku st. par. č. 5062 z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví organizace JUNÁK svaz skautů a skautek ČR, Středisko Havlíčkův Brod I. - Bobři;
schvaluje
dodatek č. 543 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-07-2010-24, př. 4.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 28. 2. 2011
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2010-24.doc, ZK-07-2010-24, př. 1, ZK-07-2010-24, př. 2, ZK-07-2010-24, př. 3, ZK-07-2010-24, př. 4

25. Darování pozemků - k. ú. a obec Blatnice
Usnesení 0535/07/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemky par. č. 1023/10 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 691 m2 a par. č. 1023/11 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 461 m2, oddělené GP č. 228-84/2010 z pozemku par. č. 1023/9 v k. ú a obci Blatnice z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Blatnice;
schvaluje
dodatek Zřizovací listiny č. 544 Krajské správy a údržby sinic Vysočiny, příspěvková organizace dle materiálu ZK-07-2010-25, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 3. 2011
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2010-25.doc, ZK-07-2010-25, př. 1, ZK-07-2010-25, př. 2

26. Darování pozemků - k. ú. a obec Polná
Usnesení 0536/07/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemky par. č. 2400/3 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 941 m2 a par. č. 2400/4 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 1132 m2, oddělené GP č. 1706-109/2010 z pozemku par. č. 2400/2 v k. ú a obci Polná z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Polná;
schvaluje
dodatek Zřizovací listiny č. 545 Krajské správy a údržby sinic Vysočiny, příspěvková organizace dle materiálu ZK-07-2010-26, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 3. 2011
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2010-26.doc, ZK-07-2010-26, př. 1, ZK-07-2010-26, př. 2

27. Koupě pozemku v k. ú. Štěpánovice u Jaroměřic nad Rokytnou a obci Výčapy
Usnesení 0537/07/2010/ZK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: březen 2011
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2010-27.doc, ZK-07-2010-27, př. 1

28. Nabytí pozemku v k. ú. Podklášteří a obci Třebíč
Usnesení 0538/07/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
nabýt darem pozemek par. č. 560/247 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 314 m2 v k. ú. Podklášteří a obci Třebíč, dle geometrického plánu č. 1788-8928/2010, z vlastnictví města Třebíč do vlastnictví kraje Vysočina;
schvaluje
Dodatek č. 7 Zřizovací listiny Vyšší odborné školy a Střední školy veterinární, zemědělské a zdravotnické Třebíč dle materiálu ZK-07-2010-28, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 1. 2011
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2010-28.doc, ZK-07-2010-28, př. 1, ZK-07-2010-28, př. 2

29. Koupě pozemků v k. ú. a obci Jihlava
Usnesení 0539/07/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
nabýt dle GP č. 5271-157/2009 nově oddělené pozemky par. č. 462/6 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 60 m2, par. č. 6177/4 - ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 1 054 m2 a par. č. 6177/39 - ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 29 m2 a dále pozemky par. č. 6177/33 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 260 m2 a par. č. 6177/34 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 176 m2 v k. ú. a obci Jihlava z vlastnictví České republiky a práva hospodařit s majetkem státu pro Povodí Moravy, s. p., se sídlem Dřevařská 932/11, 601 75 Brno do vlastnictví kraje Vysočina za kupní cenu 947 400 Kč;
schvaluje
dodatek č. 12 Střední školy technické Jihlava dle materiálu ZK-07-2010-29, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 6. 2011
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2010-29.doc, ZK-07-2010-29, př. 1, ZK-07-2010-29, př. 2

30. Prodej nemovitého majetku v k. ú. a obci Bystřice nad Pernštejnem
Usnesení 0540/07/2010/ZK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2010-30.doc, ZK-07-2010-30, př. 1

32. Nabytí nemovitého majetku bezúplatným převodem ze správy Pozemkového fondu ČR do vlastnictví kraje Vysočina
Usnesení 0541/07/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
bezúplatně nabýt pozemek par. č. 362/4, zahrada, o výměře 840 m2, k. ú. Bedřichov u Jihlavy, obec Jihlava, z vlastnictví České republiky a správy Pozemkového fondu ČR do vlastnictví kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 1. 2011
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2010-32.doc, ZK-07-2010-32, př. 1

33. Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicí III/1316 Jihlava - Zborná
Usnesení 0542/07/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
nabýt darem pozemky z vlastnictví statutárního města Jihlava do vlastnictví kraje Vysočina, v rozsahu dle materiálu ZK-07-2010-33, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 3. 2011
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2010-33.doc, ZK-07-2010-33, př. 1, ZK-07-2010-33, př. 2

34. Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy v kraji Vysočina s předpokládaným použitím prostředků státního rozpočtu
Usnesení 0543/07/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
nabýt pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-07-2010-34, př. 1 od vlastníků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání kupních smluv do vlastnictví kraje Vysočina za kupní ceny 40 Kč/m2 u pozemků zastavěných silnicí III. třídy a 50 Kč/m2 u pozemků zastavěných silnicí II. třídy.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2010-34.doc, ZK-07-2010-34, př. 1

35. Uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě v k. ú. a obci Věž
Usnesení 0544/07/2010/ZK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 3. 2011
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2010-35.doc, ZK-07-2010-35, př. 1

36. Smlouva o budoucí darovací smlouvě - k. ú. Chotěboř
Usnesení 0545/07/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě mezi krajem Vysočina na straně budoucího obdarovaného a společností AGILE, spol. s r. o., se sídlem Mírové náměstí 133, Ústí nad Orlicí, PSČ 562 01, IČ: 150 30 741 na straně budoucího dárce, kterou bude po realizaci převedena do vlastnictví kraje Vysočina stavba kruhové křižovatky s napojením na obchodní centrum a parkoviště, budované v rámci stavby stavba Obchodní centrum Chotěboř, včetně všech pozemků touto stavbou zastavěných.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 28. února 2011
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2010-36.doc, ZK-07-2010-36, př. 1, ZK-07-2010-36, př. 1a

37. Změna usnesení č. 0190/03/2010/ZK
Usnesení 0546/07/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
změnit usnesení č. 0190/03/2010/ZK tak, že v materiálu ZK-03-2010-32, př. 1 se pozemek par. č. 2589/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 787 m2 v k. ú. Mrákotín u Telče nahrazuje pozemkem par. č. 2589/2 - ostatní plocha, silnice o výměře 542 m2 v k. ú. Mrákotín u Telče vzniklým podle geometrického plánu č. 571-118/2010.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 6. 2011
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2010-37.doc

38. Předání majetku do správy Ústavu sociální péče Zboží, příspěvkové organizací
Usnesení 0547/07/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
dodatek č. 6 Zřizovací listiny Ústavu sociální péče Zboží, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-07-2010-38, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 14. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2010-38.doc, ZK-07-2010-38, př. 1

31. Prodej pozemku a v k. ú. a obci Bystřice nad Pernštejnem, změna majetku předaného k hospodaření Vyšší odborné škole a Střední odborné škole zemědělsko-technické Bystřice nad Pernštejnem
L. Joukl zdůvodnil zastupitelstvu kraje úpravu dodatku zřizovací listiny uvedené školy. Zastupitelstvo kraje přijalo upravený návrh usnesení.
Usnesení 0548/07/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést úplatně pozemek par. č. 904/5 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 9 m2 v k.ú. a obci Bystřice nad Pernštejnem z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví společnosti E.ON Distribuce, a. s. F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ: 28085400 za kupní cenu 750 Kč;
schvaluje
Dodatek č. 19 Zřizovací listiny Vyšší odborné školy a Střední odborné školy zemědělsko-technické Bystřice nad Pernštejnem dle materiálu ZK-07-2010-31, př. 1upr1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. ledna 2011
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2010-31.doc, ZK-07-2010-31, př. 1, ZK-07-2010-31, př. 2

72. Prodej nemovitého majetku v k. ú. a obci Bystřice nad Pernštejnem
L. Joukl podal zastupitelstvu kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0549/07/2010/ZK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 1. 2011
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2010-72.doc, ZK-07-2010-72, př. 1, ZK-07-2010-72, př. 2, ZK-07-2010-72, př. 3, ZK-07-2010-72, př. 4, ZK-07-2010-72, př. 5

39. Zhodnocení činnosti Legislativního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina za rok 2010 a plán činnosti na rok 2011
J. Běhounek předložil zastupitelstvu kraje na vědomí zprávu o činnosti Legislativního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina za rok 2010 a plán činnosti na rok 2011. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0550/07/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
zprávu o činnosti Legislativního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina za rok 2010 dle materiálu ZK-07-2010-39, př. 1;
schvaluje
plán činnosti na rok 2011 dle materiálu ZK-07-2010-39, př. 1.
odpovědnost: předseda Legislativního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 30 hlasy, proti 1, zdrželo se 8.
Zdrojové materiály: ZK-07-2010-39.doc, ZK-07-2010-39, př. 1

M. Hyský přednesl návrh na schválení bodů 40, 41, 43, odboru regionálního rozvoje, v bloku. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

40. Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování účelových dotací z rozpočtu kraje Vysočina v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny pro rok 2011
Usnesení 0551/07/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování účelových dotací z rozpočtu kraje Vysočina v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny dle materiálu ZK-07-2010-40, př. 1.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje
termín: 14. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2010-40.doc, ZK-07-2010-40, př. 1, ZK-07-2010-40, př. 2, ZK-07-2010-40, př. 3, ZK-07-2010-40, př. 4

41. Návrh Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování účelových dotací z rozpočtu kraje Vysočina Místním akčním skupinám Vysočiny
Usnesení 0552/07/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování účelových dotací z rozpočtu kraje Vysočina Místním akčním skupinám Vysočiny dle materiálu ZK-07-2010-41, př. 1.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje
termín: 14. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2010-41.doc, ZK-07-2010-41, př. 1

43. Zásady pro poskytování dotací - Místní Agenda 21 a Zdraví 21
Usnesení 0553/07/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu naplňování a propagace principů místní Agendy 21 a Zdraví 21 v kraji Vysočina dle materiálu ZK-07-2010-43, př. 1.
odpovědnost: ORR
termín: průběžně
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2010-43.doc, ZK-07-2010-43, př. 1

42. Soutěž SKUTEK ROKU 2010
M. Hyský předložil zastupitelstvu kraje návrh vyhlášení soutěže o cenu kraje Vysočina s názvem SKUTEK ROKU 2010.
M. Vystrčil sdělil stanovisko a doporučení výboru regionálního rozvoje pokusit se do budoucna zajistit dvoukolové vyhodnocení a větší propagaci soutěže osobností v soutěži Skutek roku.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0554/07/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje
soutěž o cenu kraje Vysočina s názvem SKUTEK ROKU 2010 dle materiálů ZK-07-2010-42, př. 1.
odpovědnost: ORR
termín: 30. 6. 2011
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2010-42.doc, ZK-07-2010-42, př. 1

44. Poskytnutí dotace na dofinancování projektu nestátní neziskové organizace dle Zásad Zastupitelstva kraje 11/08 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
M. Hyský informoval zastupitelstvo kraje o návrhu poskytnout dotace na dofinancování projektu níže uvedené nestátní neziskové organizace. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0555/07/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci z kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje na dofinancování projektu nestátní neziskové organizace Diecézní charita Brno, se sídlem: třída Kpt. Jaroše 1928/9, 60200 Brno, IČO: 44990260 dle materiálu ZK-07-2010-44, př. 2 v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina na dofinancování projektů nestátních neziskových organizací v oblasti podpory 3.2. Regionálního operačního programu Jihovýchod.
odpovědnost: ORR
termín: 14. 2. 2011
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2010-44.doc, ZK-07-2010-44, př. 1, ZK-07-2010-44, př. 2

45. Aktualizace Programu rozvoje kraje Vysočina
M. Hyský seznámil zastupitelstvo kraje s aktualizací Programu rozvoje kraje Vysočina. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0556/07/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
ukládá
Radě kraje Vysočina pokračovat v aktualizaci Programu rozvoje kraje Vysočina dle harmonogramu obsaženém v materiálu ZK-07-2010-45, př. 1.
odpovědnost: ORR
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2010-45.doc, ZK-07-2010-45, př. 1, ZK-07-2010-45, př. 2

46. Projekt - Kvalita 11
M. Hyský předložil zastupitelstvu kraje ke schválení převod finančních prostředků na zvláštní účet kraje určený na přípravu a realizaci daného projektu. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0557/07/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů ve finančním objemu max. 704 885 Kč na zvláštní účet kraje určený na přípravu a realizaci projektu Kvalita 11 s tím, že finance budou uvolňovány postupně dle aktuální potřeby projektu.
odpovědnost: ORR, oŘLZ
termín: 14. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2010-46.doc, ZK-07-2010-46, př. 1, ZK-07-2010-46, př. 2

M. Kružíková přednesla návrh na schválení bodů 47 51, 53, 73, odboru školství, mládeže a sportu, v bloku. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

47. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na rozvojový program Vybavení škol pomůckami kompenzačního a rehabilitačního charakteru pro žáky se zdravotním postižením v roce 2010
Usnesení 0558/07/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
přidělení účelových prostředků na rozvojový program Vybavení škol pomůckami kompenzačního a rehabilitačního charakteru pro žáky se zdravotním postižením v roce 2010 právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení dle materiálu ZK-07-2010-47, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: prosinec 2010
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2010-47.doc, ZK-07-2010-47, př. 1

48. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - účelová dotace na financování pokusného ověřování nové formy a organizace ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou
Usnesení 0559/07/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
přidělení účelových prostředků na financování pokusného ověřování nové formy a organizace ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou školám, které zřizuje kraj (příspěvkovým organizacím) dle materiálu ZK-07-2010-48, př. 1 a soukromým školám dle materiálu ZK-07-2010-48, př. 2.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: prosinec 2010
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2010-48.doc, ZK-07-2010-48, př. 1, ZK-07-2010-48, př. 2

49. Změny ve školském rejstříku
Usnesení 0560/07/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
souhlasí
se záměry změn ve školském rejstříku u škol a školských zařízení zřizovaných krajem Vysočina označených v materiálu ZK-07-2010-49, př. 1 kódy 1A, 2A, 2B, 3A, 3B, 4A, 5A, 5B.
odpovědnost: OŠMS
termín: do 30. 1. 2011 odeslat příslušnému správnímu orgánu
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2010-49.doc, ZK-07-2010-49, př. 1

50. Dotace na přímé výdaje na vzdělávání na rok 2010 a na rozvojový program Hustota a Specifika - úprava rozpočtu škol a školských zařízení k 15. 11. 2010
Usnesení 0561/07/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
 • rozpis účelových prostředků na úhradu přímých výdajů na vzdělávání právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj dle materiálu ZK-07-2010-50, př. 1 a právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce dle materiálu ZK-07-2010-50, př. 2;
 • rozpis účelových prostředků rozvojového programu Hustota a Specifika právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj dle materiálu ZK-07-2010-50, př. 3 a právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce dle materiálu ZK-07-2010-50, př. 4.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: prosinec 2010
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2010-50.doc, ZK-07-2010-50, př. 1, ZK-07-2010-50, př. 2, ZK-07-2010-50, př. 3, ZK-07-2010-50, př. 4, ZK-07-2010-50, př. 5

51. Poskytnutí systémové podpory městům dle zásad zastupitelstva kraje
Usnesení 0562/07/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout peněžitý dar:
odpovědnost: OŠMS, OE
termín: 31. 1. 2011
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2010-51.doc, ZK-07-2010-51, př. 1, ZK-07-2010-51, př. 2, ZK-07-2010-51, př. 3

53. Projekt Vzdělávání energetiků na Vysočině - splnění akceptačního kritéria pro pokračování projektu a Roční specifikace aktivit pro rok 2011
Usnesení 0563/07/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít:
 • Dodatek č. 2 ke Smlouvě o spolupráci při realizaci a financování společného projektu Vzdělávání energetiků na Vysočině dle materiálu ZK-07-2010-53, př. 1;
 • Dodatek č. 3 ke Smlouvě o spolupráci při realizaci a financování společného projektu Vzdělávání energetiků na Vysočině dle materiálu ZK-07-2010-53, př. 2.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: prosinec 2010
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2010-53.doc, ZK-07-2010-53, př. 1, ZK-07-2010-53, př. 2

73. Návrh na provedení rozpočtového opatření v kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Rozvojového programu podpory přípravy sportovních talentů na školách s oborem gymnázium a gymnázium se sportovní přípravou na rok 2010
Usnesení 0564/07/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
přidělení účelových prostředků Gymnáziu Jihlava ve výši 54 400 Kč na realizaci Rozvojového programu podpory přípravy sportovních talentů na školách s oborem gymnázium a gymnázium se sportovní přípravou na dofinancování 4. čtvrtletí 2010.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: prosinec 2010
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2010-73.doc

52. Harmonogram projednávání návrhu opatření k řešení dopadů demografického vývoje do středních škol zřizovaných krajem
M. Kružíková podala zastupitelstvu kraje doplňující informace k předloženému materiálu.
M. Vystrčil vyjádřil svůj názor, že navržený harmonogram realizace opatření je velmi napjatý.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0565/07/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
harmonogram projednávání návrhu opatření k řešení dopadů demografického vývoje do středních škol zřizovaných krajem dle materiálu ZK-07-2010-52, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: 31. 3. 2011
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-07-2010-52.doc, ZK-07-2010-52, př. 1

P. Krčál přednesl návrh na schválení bodů 54 58, 70, odboru sociálních věcí, v bloku. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

54. Návrh na dofinancování nestátních neziskových organizací poskytujících sociální služby v kraji Vysočina pro kalendářní rok 2010 a návrh na rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci
Usnesení 0566/07/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
si vyhrazuje
rozhodnout poskytnout navržené dotace nestátním neziskovým organizacím a příspěvkovým organizacím měst a obcí, u kterých je výše do částky 200 000 Kč;
rozhoduje
poskytnout dotaci z kapitoly Sociální věci v celkové výši 1 317 000 Kč pro poskytovatele sociálních služeb dle materiálu ZK-07-2010-54, př. 1;
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Sociální věci o částku 1 317 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti j. n., položky Nespecifikovaná rezerva o částku 1 317 000 Kč dle materiálu ZK-07-2010-54, př. 1;
 • vzorovou smlouvu o poskytnutí dotací dle materiálu ZK-07-2010-54, př. 2.
odpovědnost: OSV,OE
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2010-54.doc, ZK-07-2010-54, př. 1, ZK-07-2010-54, př. 2

55. Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace Ústav sociální péče Jinošov
Usnesení 0567/07/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Dodatek č. 6 Zřizovací listiny Ústavu sociální péče Jinošov, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-07-2010-55, př. 1;
ukládá
odboru sociálních věcí zajistit podání návrhu na zápis změny do obchodního rejstříku.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2010-55.doc, ZK-07-2010-55, př. 1

56. Návrh na úpravu zřizovací listiny Domova důchodců Ždírec, příspěvkové organizace
Usnesení 0568/07/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Dodatek č. 6 Zřizovací listiny Domova důchodců Žďírec, příspěvkové organizace, dle materiálů ZK-07-2010-56, př. 1 a ZK-07-2010-56, př. 2.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, ředitel Domova důchodců Ždírec, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2010-56.doc, ZK-07-2010-56, př. 1, ZK-07-2010-56, př. 2

57. Dofinancování neuznatelných nákladů projektu Podpora systému primární prevence sociálně patologických jevů - individuální projekt
Usnesení 0569/07/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet projektu Podpora systému primární prevence sociálně patologických jevů - individuální projekt v celkové maximální výši 25 000 Kč na financování neuznatelných výdajů projektu.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor ekonomický
termín: do 30. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2010-57.doc

58. Dofinancování neuznatelných nákladů projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území kraje Vysočina - individuální projekt
Usnesení 0570/07/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území kraje Vysočina - individuální projekt v celkové maximální výši 35 000 Kč na financování neuznatelných výdajů projektu.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: do 30. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2010-58.doc

70. Poskytnutí části dotace pro nestátní neziskové organizace poskytující sociální služby v kraji Vysočina a pro domovy pro seniory zřizované obcemi
Usnesení 0571/07/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
si vyhrazuje
rozhodnout poskytnout navržené dotace nestátním neziskovým organizacím, u kterých je výše do částky 200 000 Kč;
rozhoduje
poskytnout část dotace pro poskytovatele sociálních služeb v celkové výši 17 366 900,- Kč z rozpočtu kraje Vysočina na rok 2011, kapitoly Sociální věci dle materiálů ZK-07-2010-70, př. 1, ZK-07-2010-70, př. 2 a ZK-07-2010-70, př. 3;
schvaluje
vzorovou smlouvu o poskytnutí dotací dle materiálu ZK-07-2010-70, př. 4.
odpovědnost: OSV
termín: 31. 1. 2011
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2010-70.doc, ZK-07-2010-70, př. 1, ZK-07-2010-70, př. 2, ZK-07-2010-70, př. 3, ZK-07-2010-70, př. 4

59. Darování movitého majetku v souvislosti s ukončením provozování Domova důchodců Velký Újezd
P. Krčál podal zastupitelstvu kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0572/07/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít s Kongregací milosrdných sester III. řádu Sv. Františka pod ochranou Svaté Rodiny v Brně, IČO: 00406473 darovací smlouvu dle materiálu ZK-07-2010-59, př. 1.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, ředitel dotčené příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2010-59.doc, ZK-07-2010-59, př. 1

60. Změna Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací kraje Vysočina
J. Matějek předložil zastupitelstvu kraje ke schválení změnu Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací kraje Vysočina. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0573/07/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
změnu Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací kraje Vysočina dle materiálu ZK-07-2010-60, př. 1.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství
termín: 31. 1. 2011
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2010-60.doc, ZK-07-2010-60, př. 1, ZK-07-2010-60, př. 2

61. Žádost města Třebíč o poskytnutí finančních prostředků ze ZBÚ - podzemní vody kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
J. Matějek seznámil zastupitelstvo kraje s výše uvedeným návrhem rozpočtového opatření. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0574/07/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zemědělství, § 2399 Ostatní záležitosti vodního hospodářství o částku 198 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 198 000 Kč;
rozhoduje
poskytnout městu Třebíč finanční prostředky ze ZBÚ - podzemní vody kraje Vysočina ve výši 197 430 Kč na úhradu opatření provedených k nápravě závadného stavu v k. ú. Vlčatín dle materiálu ZK-07-2010-61, př. 2.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství
termín: 31. 3. 2011
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2010-61.doc, ZK-07-2010-61, př. 1, ZK-07-2010-61, př. 2

62. Návrh Dodatku č. 4 Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v kraji Vysočina pro období 2007 - 2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití
J. Matějek předložil zastupitelstvu kraje ke schválení návrh dodatku č. 4 daných Zásad.
Z. Bečková tlumočila doporučující stanovisko legislativního výboru.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0575/07/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Dodatek č. 4 Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v kraji Vysočina pro období 2007 - 2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití dle materiálu ZK-07-2010-62, př. 1.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2010-62.doc, ZK-07-2010-62, př. 1

63. Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
J. Matějek podal zastupitelstvu kraje doplňující informace k předloženému návrhu rozpočtového opatření. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0576/07/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zemědělství, položky Lesní hospodářství o částku 1 836 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 1 836 000 Kč;
vyhrazuje si
rozhodnout poskytnout navržené dotace žadatelům v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v kraji Vysočina pro období 2007 -2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití, ve znění Dodatku č. 1, 2 a 3, u kterých je výše částky do 200 000 Kč;
rozhoduje
poskytnout dotace z kapitoly Zemědělství v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v kraji Vysočina pro období 2007 - 2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití ve znění Dodatku č. 1, 2, a 3, žadatelům uvedeným v materiálu ZK-07-2010-63, př. 1.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství, ekonomický odbor
termín: 14. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2010-63.doc, ZK-07-2010-63, př. 1

64. Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina na realizaci Standardu ICT vybavení organizací zřizovaných krajem Vysočina 2011
Z. Ryšavý předložil zastupitelstvu kraje ke schválení shora uvedený návrh Zásad. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0577/07/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina na realizaci Standardu ICT vybavení organizací zřizovaných krajem Vysočina 2011.
odpovědnost: odbor informatiky
termín: prosinec 2010
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2010-64.doc, ZK-07-2010-64, př. 1, ZK-07-2010-64, př. 2, ZK-07-2010-64, př. 3, ZK-07-2010-64, př. 4, ZK-07-2010-64, př. 5

65. Návrh Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu turistických informačních center v kraji Vysočina
T. Škaryd předložil zastupitelstvu kraje ke schválení shora uvedený návrh Zásad. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0578/07/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu turistických informačních center v kraji Vysočina, dle materiálu ZK-07-2010-65, př. 2.
odpovědnost: OKPPCR
termín: 14. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2010-65.doc, ZK-07-2010-65, př. 1, ZK-07-2010-65, př. 2

66. Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu společenských a kulturních aktivit obcí kraje Vysočina souvisejících zejména s oslavami či připomenutím významných výročí obcí - návrh na změnu
T. Škaryd seznámil zastupitelstvo kraje s předloženým návrhem Zásad.
Z. Bečková tlumočila doporučující stanovisko legislativního výboru.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0579/07/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu společenských a kulturních aktivit obcí kraje Vysočina souvisejících zejména s oslavami či připomenutím významných výročí obcí dle materiálu ZK-07-2010-66, př. 1.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2010-66.doc, ZK-07-2010-66, př. 1, ZK-07-2010-66, př. 2

67. Dodatek ke Smlouvě o půjčce za účelem realizace projektu REILA 2009 a návrh příslušného rozpočtového opatření s tím související
T. Škaryd předložil zastupitelstvu kraje ke schválení dodatek ke Smlouvě o půjčce za účelem realizace daného projektu. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0580/07/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o půjčce dle materiálu ZK-07-2010-67, př. 2;
schvaluje
v rámci příjmové části rozpočtu kraje rozpočtové opatření spočívající ve snížení položky 2451- Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací u Muzea Vysočiny Jihlavy o částku 7 601 000 Kč při současném zvýšení § 6172 - Činnost regionální správy a položky 3112 - Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí o stejnou částku 7 601 000 Kč.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, odbor ekonomický a ředitel Muzea Vysočiny Jihlava
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2010-67.doc, ZK-07-2010-67, př. 1, ZK-07-2010-67, př. 2

68. Návrh Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro udělování medailí kraje Vysočina
I. Rohovský předložil zastupitelstvu kraje ke schválení shora uvedený návrh Zásad. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0581/07/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro udělování medailí kraje Vysočina dle materiálu ZK-07-2010-68, př. 2.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 14. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2010-68.doc, ZK-07-2010-68, př. 1, ZK-07-2010-68, př. 2

69. Odvolání a jmenování člena Legislativního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina
V. Kodet podal zastupitelstvu kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0582/07/2010/ZK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: OSH
termín: 14. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdrželi se 2.
Zdrojové materiály: ZK-07-2010-69.doc, ZK-07-2010-69, př. 1

71. Návrh plánu činnosti Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina na rok 2011
Z. Dobrý předložil zastupitelstvu kraje ke schválení plán činnosti finančního výboru na rok 2011. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0583/07/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Plán činnosti Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina na rok 2011 dle materiálu ZK-07-2010-71, př. 1.
odpovědnost: předseda finančního výboru
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdrželi se 3.
Zdrojové materiály: ZK-07-2010-71.doc, ZK-07-2010-71, př. 1

03. Informace o činnosti krajského úřadu pro zastupitelstvo kraje
Z. Kadlec, ředitel krajského úřadu, předložil zastupitelům písemnou informaci o činnosti krajského úřadu za uplynulé období. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0584/07/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
informaci o činnosti krajského úřadu.
odpovědnost: ředitel krajského úřadu
termín: 14. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2010-03.doc, ZK-07-2010-03, př. 1, ZK-07-2010-03, př. 2, ZK-07-2010-03, př. 3

75. Rozprava členů zastupitelstva
V rámci rozpravy Z. Kadlec poděkoval zastupitelstvu kraje a všem zaměstnancům krajského za spolupráci s krajským úřadem.

J. Běhounek poděkoval všem zastupitelům kraje, řediteli krajského úřadu, sekčním ředitelům a úředníkům krajského úřadu za spolupráci v roce 2010 a s přáním příjemného prožití svátků ukončil zasedání zastupitelstva kraje č. 7/2010. Současně zastupitelům sdělil, že předpokládaný termín zasedání zastupitelstva kraje č. 1/2011 byl stanoven na 1. 2. 2011.
MUDr. Jiří Běhounek
hejtman kraje Vysočina


Ověřovatelé zápisu:


Jan Slámečka        …..………………………………….……Miloš Vystrčil, RNDr.        ……...……………………………………Přílohou zápisu je záznam o hlasování ze zasedání zastupitelstva kraje č. 7/2010.
Záznam pořízen na zasedání zastupitelstva kraje č. 7/2010 dne 14. 12. 2010.
Zapsaly: M. Jakoubková, P. Pospíchalová dne 21. 12. 2010 (zápis pořízen na základě záznamu).
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz