Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do zastupitelstva 7/2010 - 14.12.2010

ČísloNázev
01Pozvánka
02Zpráva o činnosti rady kraje
03Informace o činnosti krajského úřadu pro zastupitelstvo kraje
04Jednací řád Zastupitelstva kraje Vysočina
05Náhrada výdělku
06Dotace významným kulturním, sportovním a společenským akcím v kraji Vysočina v roce 2011 (VIP akce)
07Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - žádost městyse Strážek o dotaci na úhradu části nákladů na odstranění povodňových škod
08Návrh dodatku ke smlouvě uzavřené mezi krajem Vysočina a Městysem Opatov
09Program prevence kriminality kraje Vysočina na rok 2011
10Návrh na udělení odměn členům řídicích výborů grantových programů Fondu Vysočiny
11Návrh na udělení odměn členům výborů a komisí kraje Vysočina
12Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví pro Zdravotnickou záchrannou službu kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, v roce 2010
13Informace o LSPP za období do 30. 9. 2010
14Návrh na úpravu zřizovací listiny Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
15Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví
16Odvolání a jmenování člena Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina
17Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu kraje Vysočina v období leden - říjen 2010
18Návrh rozpočtu kraje Vysočina na rok 2011
19Stanovení rozsahu základní dopravní obslužnosti kraje Vysočina pro rok 2011
20Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Netín
21Předání pozemků k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
22Prodej pozemku v k. ú. Kadov u Sněžného a obci Kadov
23Vzájemné darování pozemků v k. ú. Opatov u Jihlavy a obci Opatov
24Prodej nemovitosti v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
25Darování pozemků - k. ú. a obec Blatnice
26Darování pozemků - k. ú. a obec Polná
27Koupě pozemku v k. ú. Štěpánovice u Jaroměřic nad Rokytnou a obci Výčapy
28Nabytí pozemku v k. ú. Podklášteří a obci Třebíč
29Koupě pozemků v k. ú. a obci Jihlava
30Prodej nemovitého majetku v k. ú. a obci Bystřice nad Pernštejnem
31Prodej pozemku a v k. ú. a obci Bystřice nad Pernštejnem, změna majetku předaného k hospodaření Vyšší odborné škole a Střední odborné škole zemědělsko-technické Bystřice nad Pernštejnem
32Nabytí nemovitého majetku bezúplatným převodem ze správy Pozemkového fondu ČR do vlastnictví kraje Vysočina
33Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicí III/1316 Jihlava - Zborná
34Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy v kraji Vysočina s předpokládaným použitím prostředků státního rozpočtu
35Uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě v k. ú. a obci Věž
36Smlouva o budoucí darovací smlouvě - k. ú. Chotěboř
37Změna usnesení č. 0190/03/2010/ZK
38Předání majetku do správy Ústavu sociální péče Zboží, příspěvkové organizací
39Zhodnocení činnosti Legislativního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina za rok 2010 a plán činnosti na rok 2011
40Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování účelových dotací z rozpočtu kraje Vysočina v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny pro rok 2011
41Návrh Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování účelových dotací z rozpočtu kraje Vysočina Místním akčním skupinám Vysočiny
42Soutěž SKUTEK ROKU 2010
43Zásady pro poskytování dotací - Místní Agenda 21 a Zdraví 21
44Poskytnutí dotace na dofinancování projektu nestátní neziskové organizace dle Zásad Zastupitelstva kraje 11/08 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
45Aktualizace Programu rozvoje kraje Vysočina
46Projekt - Kvalita 11
47Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na rozvojový program Vybavení škol pomůckami kompenzačního a rehabilitačního charakteru pro žáky se zdravotním postižením v roce 2010
48Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - účelová dotace na financování pokusného ověřování nové formy a organizace ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou
49Změny ve školském rejstříku
50Dotace na přímé výdaje na vzdělávání na rok 2010 a na rozvojový program Hustota a Specifika - úprava rozpočtu škol a školských zařízení k 15. 11. 2010
51Poskytnutí systémové podpory městům dle zásad zastupitelstva kraje
52Harmonogram projednávání návrhu opatření k řešení dopadů demografického vývoje do středních škol zřizovaných krajem
53Projekt Vzdělávání energetiků na Vysočině - splnění akceptačního kritéria pro pokračování projektu a Roční specifikace aktivit pro rok 2011
54Návrh na dofinancování nestátních neziskových organizací poskytujících sociální služby v kraji Vysočina pro kalendářní rok 2010 a návrh na rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci
55Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace Ústav sociální péče Jinošov
56Návrh na úpravu zřizovací listiny Domova důchodců Ždírec, příspěvkové organizace
57Dofinancování neuznatelných nákladů projektu Podpora systému primární prevence sociálně patologických jevů - individuální projekt
58Dofinancování neuznatelných nákladů projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území kraje Vysočina - individuální projekt
59Darování movitého majetku v souvislosti s ukončením provozování Domova důchodců Velký Újezd
60Změna Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací kraje Vysočina
61Žádost města Třebíč o poskytnutí finančních prostředků ze ZBÚ - podzemní vody kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
62Návrh Dodatku č. 4 Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v kraji Vysočina pro období 2007 - 2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití
63Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
64Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina na realizaci Standardu ICT vybavení organizací zřizovaných krajem Vysočina 2011
65Návrh Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu turistických informačních center v kraji Vysočina
66Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu společenských a kulturních aktivit obcí kraje Vysočina souvisejících zejména s oslavami či připomenutím významných výročí obcí - návrh na změnu
67Dodatek ke Smlouvě o půjčce za účelem realizace projektu REILA 2009 a návrh příslušného rozpočtového opatření s tím související
68Návrh Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro udělování medailí kraje Vysočina
69Odvolání a jmenování člena Legislativního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina
70Poskytnutí části dotace pro nestátní neziskové organizace poskytující sociální služby v kraji Vysočina a pro domovy pro seniory zřizované obcemi
71Návrh plánu činnosti Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina na rok 2011
72Prodej nemovitého majetku v k. ú. a obci Bystřice nad Pernštejnem
73Návrh na provedení rozpočtového opatření v kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Rozvojového programu podpory přípravy sportovních talentů na školách s oborem gymnázium a gymnázium se sportovní přípravou na rok 2010
74Informace hejtmana kraje Vysočina o situaci ohledně aktivity Děkujeme, odcházíme
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz