Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do zastupitelstva 1/2010 - 02.02.2010

ČísloNázev
01Pozvánka
02Zpráva o činnosti rady kraje, zpráva o plnění usnesení zastupitelstva kraje přijatých v 2. pololetí r. 2009
03Informace o činnosti krajského úřadu pro zastupitelstvo kraje
04Volba přísedící pro Českou republiku - Krajský soud v Brně
05Návrh na předložení zákonodárné iniciativy - změna názvu Vysočiny
06Náhrada výdělku
07Dotace Českému svazu biatlonu na pořádání Mezinárodního poháru IBU v biatlonu na kolečkových lyžích 2010
08Vzdělávání praktických lékařů v roce 2010
09Vzdělávání praktických lékařů - žádost o finanční pomoc na dokončení specializačního vzdělávání v oboru všeobecné praktické lékařství
10Návrh na změnu zřizovacích listin nemocnic zřizovaných krajem Vysočina
11Návrh na poskytnutí investiční dotace pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci na dokončení projektu Modernizace a obnova přístrojového vybavení centra komplexní onkologické péče Nemocnice Jihlava
12Finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtům obcí kraje Vysočina na rok 2010
13Návrh na zapojení disponibilního zůstatku účtu kraje Vysočina za rok 2009 do rozpočtu kraje na rok 2010
14Finanční alokace Fondu Vysočiny pro rok 2010
15Návrh na úpravu vzoru smlouvy o poskytnutí podpory Fondu Vysočiny
16Odvolání a jmenování člena Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina
17Předání nemovitostí k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
18Dodatek č. 414 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočina
19Darování pozemků v k. ú. a obci Kdousov
20Směna pozemků v k. ú. a obci Malý Beranov
21Prodej pozemku v k. ú. a obci Libice nad Doubravou
22Darování pozemků v k. ú. a obci Modlíkov
23Darování pozemků v k. ú. a obci Růžená a v k. ú. Dolní Krupá u Havlíčkova Brodu, obec Dolní Krupá
24Vzájemné darování pozemků v k. ú. Jackov a obci Moravské Budějovice
25Koupě pozemku v k. ú. a obci Dobroutov
26Darování pozemku v k. ú. a obci Třebíč
27Směna pozemků v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
28Prodej pozemku v k. ú. a obci Chotěboř
29Předání budovy bez čp./ev. v k. ú. Koňkovice a obci Trpišovice k hospodaření příspěvkové organizaci kraje Dům dětí a mládeže Jihlava
30Předání majetku k hospodaření Domovu důchodců Žďírec, příspěvkové organizaci
31Smlouva budoucí darovací o převodu části pozemku v k. ú. a obci Moravské Budějovice do vlastnictví obce Litohoř
32Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě - k. ú. a obec Nová Ves u Chotěboře
33Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě - k. ú. a obec Luka nad Jihlavou
34Majetkoprávní příprava stavby II/150 Havlíčkův Brod - Okrouhlice
35Majetkoprávní příprava stavby II/409 Panské Dubenky, most, přeložka
36Přijetí daru pozemku v k. ú. a obci Velké Meziříčí
37Prodej nemovitého majetku v k. ú. a obci Havlíčkův Brod - návrh na zrušení usnesení zastupitelstva kraje
38Prodej bývalého domova mládeže U Agrostroje v k. ú. a obci Pelhřimov - uzavření dodatku č. 2 kupní smlouvy
39Žádost o podporu projektu III/03810 Hesov - mosty ev.č. 03810 - 006, 007, 008
40Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Vysočinou a městem Přibyslav
41Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Vysočinou a městem Třešť
42Projekt - Posilování partnerství regionů členských a nečlenských zemí EU - rozhodnutí o poskytnutí dotace č. CZ 0001 -24
43Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace
44Podpora žádosti Vysoké školy polytechnické Jihlava o akreditaci studijního oboru Regionální rozvoj a správa v rámci studijního programu Hospodářská politika a správa
45Dodatek č. 2 Smlouvy o poskytnutí dotace mezi krajem Vysočina a Vysokou školou polytechnickou Jihlava
46Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - podpora zapojení Střední školy řemesel a služeb Moravské Budějovice do projektu
47Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dofinancování soutěží a přehlídek MŠMT a změna závazných ukazatelů u organizací zřizovaných krajem
48Podpora Krajských center talentované mládeže z kapitoly Školství, mládeže a sportu - návrh na provedení rozpočtového opatření
49Projekt DE-LAN - návrh rozpočtového opatření
50Projekt eCitizen II - návrh rozpočtového opatření
51Projekt OSEPA - návrh rozpočtového opatření
52Projekt PreCo - grantová dohoda
53Dotace na územně plánovací činnost obcí z rozpočtu kraje Vysočina na rok 2010
54Poskytnutí dotací na akce zařazené v roce 2009 do programu 129 180 Ministerstva zemědělství Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací II - 3. část
55Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu kraje Vysočina
56FOND VYSOČINY - grantový program Naše školka 2010
57FOND VYSOČINY - Návrh grantového programu Rozvoj podnikatelů 2010
58Fond Vysočiny - grantový program Volný čas 2010
59Fond Vysočiny - grantový program Sportoviště 2010
60Fond Vysočiny - grantový program Památkově chráněná území 2010
61Plán činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina na rok 2010
62Zápisy o kontrolách provedených Kontrolním výborem Zastupitelstva kraje Vysočina v roce 2009
63Plán činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina na rok 2010
64Plán činnosti Výboru pro udělování medailí kraje Vysočina na rok 2010
65Plán činnosti Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina na rok 2010
66Transformace Ústavu sociální péče Jinošov, příspěvkové organizace
67Zhodnocení činnosti Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina za rok 2009 a návrh plánu činnosti na rok 2010
68Rezignace člena zastupitelstva kraje
69Projekt technologického centra kraje Vysočina spolufinancovaný IOP
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz