Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis zastupitelstva 1/2010

zápis zk
Zápis ze zasedání zastupitelstva kraje č. 1/2010 konaného dne 2. 2. 2010 v sídle kraje Vysočina, kongresovém sále, Žižkova 57, Jihlava

Přítomni:
- 44 členů Zastupitelstva kraje Vysočina - viz prezenční listina ze dne 2. 2. 2010;
- zástupci krajského úřadu;
- občanská veřejnost.

1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 7/2009
Úvodem hejtman J. Běhounek přivítal všechny přítomné a konstatoval, že dnešní zasedání zastupitelstva je usnášeníschopné, neboť je přítomno 43 členů zastupitelstva kraje.
Ze zasedání zastupitelstva kraje byl omluven P. Krčál, dále byl omluven pozdější příchod M. Plodíka.
Byly určeny zapisovatelky: M. Jakoubková, P. Pospíchalová.
Zastupitelstvu kraje byly předloženy následující návrhy na změnu programu jednání:
66. Transformace Ústavu sociální péče Jinošov, příspěvkové organizace
67. Zhodnocení činnosti Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina za rok 2009 a návrh plánu činnosti na rok 2010
68. Rezignace člena zastupitelstva kraje
69. Projekt technologického centra kraje Vysočina spolufinancovaný IOP
Zastupitelstvo kraje návrhy akceptovalo a přijalo upravený program jednání.
Upravený program jednání:
 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 7/2009
 2. Zpráva o činnosti rady kraje, zpráva o plnění usnesení zastupitelstva kraje přijatých v 2. pololetí r. 2009
 3. Informace o činnosti krajského úřadu pro zastupitelstvo kraje
 4. Volba přísedící pro Českou republiku - Krajský soud v Brně
 5. Návrh na předložení zákonodárné iniciativy - změna názvu Vysočiny
 6. Náhrada výdělku
 7. Dotace Českému svazu biatlonu na pořádání Mezinárodního poháru IBU v biatlonu na kolečkových lyžích 2010
 8. Vzdělávání praktických lékařů v roce 2010
 9. Vzdělávání praktických lékařů - žádost o finanční pomoc na dokončení specializačního vzdělávání v oboru všeobecné praktické lékařství
 10. Návrh na změnu zřizovacích listin nemocnic zřizovaných krajem Vysočina
 11. Návrh na poskytnutí investiční dotace pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci na dokončení projektu Modernizace a obnova přístrojového vybavení centra komplexní onkologické péče Nemocnice Jihlava
 12. Finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtům obcí kraje Vysočina na rok 2010
 13. Návrh na zapojení disponibilního zůstatku účtu kraje Vysočina za rok 2009 do rozpočtu kraje na rok 2010
 14. Finanční alokace Fondu Vysočiny pro rok 2010
 15. Návrh na úpravu vzoru smlouvy o poskytnutí podpory Fondu Vysočiny
 16. Odvolání a jmenování člena Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina
 17. Předání nemovitostí k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
 18. Dodatek č. 414 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočina
 19. Darování pozemků v k. ú. a obci Kdousov
 20. Směna pozemků v k. ú. a obci Malý Beranov
 21. Prodej pozemku v k. ú. a obci Libice nad Doubravou
 22. Darování pozemků v k. ú. a obci Modlíkov
 23. Darování pozemků v k. ú. a obci Růžená a v k. ú. Dolní Krupá u Havlíčkova Brodu, obec Dolní Krupá
 24. Vzájemné darování pozemků v k. ú. Jackov a obci Moravské Budějovice
 25. Koupě pozemku v k. ú. a obci Dobroutov
 26. Darování pozemku v k. ú. a obci Třebíč
 27. Směna pozemků v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
 28. Prodej pozemku v k. ú. a obci Chotěboř
 29. Předání budovy bez čp./ev. v k. ú. Koňkovice a obci Trpišovice k hospodaření příspěvkové organizaci kraje Dům dětí a mládeže Jihlava
 30. Předání majetku k hospodaření Domovu důchodců Žďírec, příspěvkové organizaci
 31. Smlouva budoucí darovací o převodu části pozemku v k. ú. a obci Moravské Budějovice do vlastnictví obce Litohoř
 32. Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě - k. ú. a obec Nová Ves u Chotěboře
 33. Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě - k. ú. a obec Luka nad Jihlavou
 34. Majetkoprávní příprava stavby II/150 Havlíčkův Brod - Okrouhlice
 35. Majetkoprávní příprava stavby II/409 Panské Dubenky, most, přeložka
 36. Přijetí daru pozemku v k. ú. a obci Velké Meziříčí
 37. Prodej nemovitého majetku v k. ú. a obci Havlíčkův Brod - návrh na zrušení usnesení zastupitelstva kraje
 38. Prodej bývalého domova mládeže U Agrostroje v k. ú. a obci Pelhřimov - uzavření dodatku č. 2 kupní smlouvy
 39. Žádost o podporu projektu III/03810 Hesov - mosty ev.č. 03810 - 006, 007, 008
 40. Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Vysočinou a městem Přibyslav
 41. Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Vysočinou a městem Třešť
 42. Projekt - Posilování partnerství regionů členských a nečlenských zemí EU - rozhodnutí o poskytnutí dotace č. CZ 0001 -24
 43. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace
 44. Podpora žádosti Vysoké školy polytechnické Jihlava o akreditaci studijního oboru Regionální rozvoj a správa v rámci studijního programu Hospodářská politika a správa
 45. Dodatek č. 2 Smlouvy o poskytnutí dotace mezi krajem Vysočina a Vysokou školou polytechnickou Jihlava
 46. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - podpora zapojení Střední školy řemesel a služeb Moravské Budějovice do projektu
 47. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dofinancování soutěží a přehlídek MŠMT a změna závazných ukazatelů u organizací zřizovaných krajem
 48. Podpora Krajských center talentované mládeže z kapitoly Školství, mládeže a sportu - návrh na provedení rozpočtového opatření
 49. Projekt DE-LAN - návrh rozpočtového opatření
 50. Projekt eCitizen II - návrh rozpočtového opatření
 51. Projekt OSEPA - návrh rozpočtového opatření
 52. Projekt PreCo - grantová dohoda
 53. Dotace na územně plánovací činnost obcí z rozpočtu kraje Vysočina na rok 2010
 54. Poskytnutí dotací na akce zařazené v roce 2009 do programu 129 180 Ministerstva zemědělství Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací II - 3. část
 55. Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu kraje Vysočina
 56. FOND VYSOČINY - grantový program Naše školka 2010
 57. FOND VYSOČINY - Návrh grantového programu Rozvoj podnikatelů 2010
 58. Fond Vysočiny - grantový program Volný čas 2010
 59. Fond Vysočiny - grantový program Sportoviště 2010
 60. Fond Vysočiny - grantový program Památkově chráněná území 2010
 61. Plán činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina na rok 2010
 62. Zápisy o kontrolách provedených Kontrolním výborem Zastupitelstva kraje Vysočina v roce 2009
 63. Plán činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina na rok 2010
 64. Plán činnosti Výboru pro udělování medailí kraje Vysočina na rok 2010
 65. Plán činnosti Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina na rok 2010
 66. Transformace Ústavu sociální péče Jinošov, příspěvkové organizace
 67. Zhodnocení činnosti Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina za rok 2009 a návrh plánu činnosti na rok 2010
 68. Rezignace člena zastupitelstva kraje
 69. Projekt technologického centra kraje Vysočina spolufinancovaný IOP
 70. Rozprava členů zastupitelstva
Usnesení 0001/01/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
upravený program jednání.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje
termín: 2. 2. 2010
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Ověřovateli zápisu byli navrženi: Mgr. Bohumil Kovanda a Ing. Jan Nekula.
Zastupitelstvo kraje návrh akceptovalo a přijalo usnesení.
Usnesení 0002/01/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
volí
Mgr. Bohumila Kovandu a Ing. Jana Nekulu ověřovateli zápisu ze zasedání zastupitelstva kraje č. 1/2010.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje
termín: 2. 2. 2010
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zápis ze zasedání zastupitelstva č. 7/2009 byl ověřen, nebyly k němu vzneseny žádné námitky.

68. Rezignace člena zastupitelstva kraje, složení slibu nového člena zastupitelstva
J. Běhounek informoval zastupitelstvo kraje o rezignaci S. Mácy na funkci člena zastupitelstva kraje ke dni 28. 1. 2010. Jeho náhradníkem za ČSSD se stal J. Maděra, kterého hejtman kraje požádal, aby složil slib člena zastupitelstva. Po složení slibu J. Maděrou hejtman konstatoval, že Zastupitelstvo kraje Vysočina má opět 45 členů.
Dále požádal zastupitelstvo kraje, aby vzalo na vědomí rezignaci člena zastupitelstva kraje a schválilo stanovení termínu pro vznik nároku na odměnu novému členovi zastupitelstva kraje. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0003/01/2010/ZK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Zastupitelstva kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 43 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 2. 2. 2010
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2010-68

02. Zpráva o činnosti rady kraje, zpráva o plnění usnesení zastupitelstva kraje přijatých v 2. pololetí r. 2009
J. Běhounek v rámci svého úvodního slova informoval zastupitele mj. o změně zastoupení krajské kanceláře v Bruselu, o novoročním setkání s podnikateli kraje Vysočina, o průběhu jednání Rady Asociace krajů ČR v rámci Regiontouru 2010 v Brně a o jednání s VZP ohledně financování zdravotní péče v kraji. Závěrem otevřel rozpravu.
V. Kodet vznesl požadavek k řešení možnosti zasílání neveřejných příloh materiálů projednávaných radou kraje na politické kluby a upozornil na chybné usnesení přijaté radou kraje dne 22. 12. 2009 bod 52. Veřejná zakázka III/3993 Naloučany - most - dodatečné stavební práce, převod investorství části stavby III/3993 Naloučany - most. Dále požádal o zaslání příloh k bodům 29. a 38. z jednání rady kraje č. 38/2009.
M. Vystrčil podpořil požadavek V. Kodeta ohledně průběžného zasílání neveřejných příloh politickým klubům.
S. Šíp se dotázal na účel a předpokládaný finanční zdroj uvažovaného fondu hejtmana kraje, diskutovaného v rámci rozpravy na jednání rady kraje dne 4. 1. 2010.
J. Hulák požádal o poskytnutí příloh k bodu 19. Veřejná zakázka na služby Vydávání novin Kraj Vysočina vč. realizace jejich multimediálního obsahu, projednávaného radou kraje 12. 1. 2010.
J. Houška se zajímal o nesplněná usnesení zastupitelstva kraje týkající se rekonstrukce silnice II/128 vedoucí z Pacova do Lukavce.
J. Běhounek uvedl, že diskutovaný fond hejtmana kraje se zřizovat nebude. Ohledně dotazu na vybudování obchvatu města Pacov doplnil, že k dočasnému pozastavení stavby došlo ze strany starosty a zastupitelstva města Pacov.
L. Joukl doplnil informace k průtahu Pacova a sdělil důvody svého návrhu založit fond hejtmana kraje.
J. Běhounek přislíbil V. Kodetovi a J. Hulákovi zaslání požadovaných příloh.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0004/01/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
 • zprávu o činnosti rady kraje;
 • zprávu o plnění usnesení zastupitelstva kraje za druhé pololetí roku 2009;
schvaluje
navrhovaná řešení dle materiálu ZK-01-2010-02, př. 1.
odpovědnost: rada kraje
termín: 2. 2. 2010
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2010-02.doc, ZK-01-2010-02, př. 1

03. Informace o činnosti krajského úřadu pro zastupitelstvo kraje
Na zasedání se dostavil M. Plodík. Z. Kadlec, ředitel krajského úřadu, předložil zastupitelům písemnou informaci o činnosti krajského úřadu za uplynulé období.
M. Vystrčil požádal v souvislosti s obdrženými údaji ohledně počtu zaměstnanců krajského úřadu o písemné vyjádření k nárůstu zaměstnanců od roku 2008.
Z. Kadlec přislíbil M. Vystrčilovi zaslání písemného vyjádření.
V. Kodet s odkazem na radou kraje č. 38/2009 schválený organizační řád Krajské správy údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace (usnesení 1864/38/2009/RK) se dotázal na výstupy z projektu optimalizace organizační struktury KSÚSV, důvody k provedení organizační změny v této příspěvkové organizaci a požádal o zaslání požadovaných informací písemnou formou.
J. Běhounek požadavek V. Kodeta akceptoval.
J. Hulák vznesl dotaz, zda v souvislosti se změnou způsobu proplácení poplatků ve zdravotnických zařízeních dojde k navýšení počtu zaměstnanců krajského úřadu.
Na dotaz J. Huláka Z. Kadlec uvedl, že k nárůstu počtu zaměstnanců v souvislosti se změnou způsobu proplácení poplatků ve zdravotnictví nedošlo.
M. Houška se zajímal o aktuální stav centrální evidence dotací kraje.
J. Běhounek objasnil zastupitelům důvod zavedení centrální evidence projektů s přehledem jejich financování a M. Houškovi přislíbil písemné zaslání podrobnějších informací.
J. Vymazal vznesl dotaz na odezvu obcí s rozšířenou působností k zapojení do projektu řešícího problematiku odpadů.
Z. Ryšavý informoval zastupitele o postupném zapojování obcí do tohoto projektu.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0005/01/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
informaci o činnosti krajského úřadu.
odpovědnost: ředitel krajského úřadu
termín: 2. 2. 2010
Usnesení bylo přijato 44 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2010-03.doc, ZK-01-2010-03, př. 1, ZK-01-2010-03, př. 2, ZK-01-2010-03, př. 3

04. Volba přísedící pro Českou republiku - Krajský soud v Brně
J. Běhounek seznámil zastupitelstvo kraje s návrhem volby přísedících Krajského soudu v Brně. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0006/01/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
volí
paní Ing. Danielu Tesařovou a paní Miladu Kalouskovou do funkce přísedících Krajského soudu v Brně.
odpovědnost: hejtman kraje, OSH
termín: 2. 2. 2010
Usnesení bylo přijato 44 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2010-04.doc

05. Návrh na předložení zákonodárné iniciativy - změna názvu Vysočiny
J. Běhounek podal zastupitelstvu kraje doplňující komentář k předloženému návrhu. K navrhované zákonodárné iniciativě vyjádřili své názory a námitky V. Kodet, M. Vystrčil, J. Doležal, D. Oulehla, S. Šíp. Závěrem diskuse zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0007/01/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
předkládá
návrh ústavního zákona dle materiálů ZK-01-2010-05, př. 1, ZK-01-2010-05, př. 2, ZK-01-2010-05, př. 3 Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky;
pověřuje
MUDr. Jiřího Běhounka, hejtmana kraje Vysočina a JUDr. Drahoslava Oulehlu, předsedu Legislativního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina jednáním za Zastupitelstvo kraje Vysočina ve věci podaného návrhu ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných celků a o změně ústavního zákona České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění ústavního zákona č. 176/2001 Sb., a o návrhu jednat v reálném čase jako o samostatném nebo zprostředkovaném a projednat s poslanci jeho podporu a poskytnout jim veškeré podkladové materiály.
odpovědnost: oPKŽÚ
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdrželo se 9.
Zdrojové materiály: ZK-01-2010-05.doc, ZK-01-2010-05, př. 1, ZK-01-2010-05, př. 2, ZK-01-2010-05, př. 3, ZK-01-2010-05, př. 4, ZK-01-2010-05, př. 5

06. Náhrada výdělku
J. Běhounek předložil zastupitelstvu kraje návrh stanovit náhrady výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněným členům zastupitelstva. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0008/01/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
stanoví
výši paušální částky 200 Kč za 1 hodinu, která bude poskytována jako náhrada výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněným členům zastupitelstva, kteří nejsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru, za podmínek dle materiálu ZK-01-2010-06.
odpovědnost: OSH, EO
termín: 2. 2. 2010
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2010-06.doc

07. Dotace Českému svazu biatlonu na pořádání Mezinárodního poháru IBU v biatlonu na kolečkových lyžích 2010
J. Běhounek předložil zastupitelstvu kraje návrh dotace Českému svazu biatlonu na krytí nákladů spojených s pořádáním Mezinárodního poháru IBU v biatlonu na kolečkových lyžích 2010. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0009/01/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
v souladu s § 36 odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, poskytnout dotaci z kapitoly Zastupitelstvo kraje ve výši 90 000 Kč Českému svazu biatlonu, se sídlem U Pergamenky 3, Praha 7, IČ: 00539180 na krytí nákladů spojených s pořádáním Mezinárodního poháru IBU v biatlonu na kolečkových lyžích 2010.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2010-07.doc, ZK-01-2010-07, př. 1

08. Vzdělávání praktických lékařů v roce 2010
J. Běhounek seznámil zastupitelstvo kraje s návrhem schválit systém podpory vzdělávání lékařů na rok 2010 v oborech všeobecný praktický lékař a praktický lékař pro děti a dorost. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0010/01/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
systémové řešení specializovaného vzdělávání lékařů v oborech všeobecné praktické lékařství a praktické lékařství pro děti a dorost pro rok 2010:
poskytování návratných bezúročných půjček lékařům, kteří se připravují ke složení atestace v oborech všeobecné praktické lékařství a praktické lékařství pro děti a dorost, a to ve výši nákladů k absolvování povinných vzdělávacích aktivit (dle vzdělávacího programu MZ ČR o oboru všeobecné praktické lékařství a praktické lékařství pro děti a dorost) k ukončení specializačního vzdělávání v oboru, s dobou splatnosti půjčky 5 let po ukončení specializačního vzdělávání. Podmínky návratné bezúročné půjčky budou řešeny v individuálních smlouvách s žadateli a budou v souladu s ust. § 36 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, předloženy zastupitelstvu kraje k rozhodnutí.
odpovědnost: odbor zdravotnictví
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2010-08.doc, ZK-01-2010-08, př. 1

09. Vzdělávání praktických lékařů - žádost o finanční pomoc na dokončení specializačního vzdělávání v oboru všeobecné praktické lékařství
J. Běhounek seznámil zastupitelstvo kraje s žádostí MUDr. Lenky Zachové o návratnou bezúročnou půjčku kraje k úhradě nákladů specializačního vzdělávání v oboru všeobecné praktické lékařství. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0011/01/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o půjčce dle materiálu ZK-01-2010-09, př. 2.
odpovědnost: odbor zdravotnictví
termín: 3. 3. 2010
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2010-09.doc

10. Návrh na změnu zřizovacích listin nemocnic zřizovaných krajem Vysočina
J. Běhounek předložil zastupitelstvu kraje ke schválení dodatky zřizovacích listin nemocnic zřizovaných krajem Vysočina. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0012/01/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 • Dodatek č. 13 Zřizovací listiny Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-01-2010-10, př. 1;
 • Dodatek č. 14 Zřizovací listiny Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace dle materiálu
 • ZK-01-2010-10, př. 2;
 • Dodatek č. 14 Zřizovací listiny Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-01-2010-10, př. 3;
 • Dodatek č. 14 Zřizovací listiny Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-01-2010-10, př. 4;
 • Dodatek č. 12 Zřizovací listiny Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace dle materiálu
 • ZK-01-2010-10, př. 5.
odpovědnost: odbor zdravotnictví
termín: 15. 2. 2010
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2010-10.doc, ZK-01-2010-10, př. 1, ZK-01-2010-10, př. 2, ZK-01-2010-10, př. 3, ZK-01-2010-10, př. 4, ZK-01-2010-10, př. 5

11. Návrh na poskytnutí investiční dotace pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci na dokončení projektu Modernizace a obnova přístrojového vybavení centra komplexní onkologické péče Nemocnice Jihlava
J. Běhounek předložil zastupitelstvu kraje návrh poskytnout Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci, investiční dotaci na úhradu stavebních nákladů souvisejících s instalací lineárního urychlovače a magnetické rezonance. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0013/01/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout investiční dotaci ve výši 12 500 tis. Kč pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, IČ 00090638 na úhradu stavebních nákladů souvisejících s instalací lineárního urychlovače a magnetické rezonance;
schvaluje
 • v rámci výdajové časti rozpočtu kraje a kapitoly Zdravotnictví zvýšení § 3522 - Ostatní nemocnice a položky 6351 - Investiční dotace zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 12 500 tis. Kč s určením pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o stejnou částku 12 500 tis. Kč;
 • navýšení závazného ukazatele Dotace na investice pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci o 12 500 tis. Kč na úhradu stavebních nákladů souvisejících s instalací lineárního urychlovače a magnetické rezonance.
odpovědnost: ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, odbor zdravotnictví, ekonomický odbor
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2010-11.doc

12. Finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtům obcí kraje Vysočina na rok 2010
V. Novotný informoval zastupitelstvo kraje o předloženému rozpisu finančních vztahů státního rozpočtu k rozpočtům obcí kraje Vysočina. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0014/01/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
rozpis finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtům obcí kraje Vysočina na rok 2010 dle materiálu ZK-01-2010-12, př. 1.
odpovědnost: ekonomický odbor
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2010-12.doc, ZK-01-2010-12, př. 1

13. Návrh na zapojení disponibilního zůstatku účtu kraje Vysočina za rok 2009 do rozpočtu kraje na rok 2010
V. Novotný předložil zastupitelstvu kraje ke schválení návrh zapojení disponibilního zůstatku základního běžného účtu za rok 2009 do rozpočtu kraje na rok 2010. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0015/01/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
zapojení disponibilního zůstatku základního běžného účtu za rok 2009 v celkové výši 25 199 tis. Kč do rozpočtu kraje Vysočina na rok 2010 dle materiálu ZK-01-2010-13, př. 1.
odpovědnost: ekonomický odbor
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2010-13.doc, ZK-01-2010-13, př. 1, ZK-01-2010-13, př. 2

14. Finanční alokace Fondu Vysočiny pro rok 2010
V. Novotný předložil zastupitelstvu kraje ke schválení návrh finanční alokace Fondu Vysočiny pro rok 2010. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0016/01/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
poměrné rozdělení prostředků Fondu Vysočiny pro rok 2010 dle materiálu ZK-01-2010-14, př. 5.
odpovědnost: V. Novotný, ORR, OE
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 44 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2010-14.doc, ZK-01-2010-14, př. 1, ZK-01-2010-14, př. 2, ZK-01-2010-14, př. 3, ZK-01-2010-14, př. 4, ZK-01-2010-14, př. 5, ZK-01-2010-14, př. 6

15. Návrh na úpravu vzoru smlouvy o poskytnutí podpory Fondu Vysočiny
V. Novotný seznámil zastupitelstvo kraje s návrhem na úpravu vzoru smlouvy o poskytnutí podpory Fondu Vysočiny. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0017/01/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
vzor smlouvy o poskytnutí podpory Fondu Vysočiny dle materiálu ZK-01-2010-15, př. 1.
odpovědnost: ORR
termín: 2. 2. 2010
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2010-15.doc

16. Odvolání a jmenování člena Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina
V. Novotný předložil zastupitelstvu kraje návrh odvolat a jmenovat člena finančního výboru. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0018/01/2010/ZK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Zastupitelstva kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 43 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: OSH
termín: 2. 2. 2010
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2010-16.doc

Předsedající přednesl návrh schválit body 17 19, 21 28, 30 - 36 v bloku. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

17. Předání nemovitostí k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
Usnesení 0019/01/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
dodatek č. 413 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-01-2010-17, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: březen 2010
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2010-17.doc, ZK-01-2010-17, př. 1

18. Dodatek č. 414 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočina
Usnesení 0020/01/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Dodatek č. 414 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-01-2010-18, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. března 2010
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2010-18.doc, ZK-01-2010-18, př. 1

19. Darování pozemků v k. ú. a obci Kdousov
Usnesení 0021/01/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemky vzniklé dle geometrického plánu č. 130-6823/2009 par. č. 576/16 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 88 m2, par. č. 576/17 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 91 m2, par. č. 576/18 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 45 m2, par. č. 576/19 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 4 m2, par. č. 576/20 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 24 m2, par. č. 576/21 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 137 m2, par. č. 576/22 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 22 m2, par. č. 576/23 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 208 m2, par. č. 576/24 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 5 m2, par. č. 576/26 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 2 m2, par. č. 576/27 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 7 m2, par. č. 664/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 225 m2, par. č. 664/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 192 m2, par. č. 846/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 65 m2 a par. č. 846/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 61 m2, vše v k. ú. a obci Kdousov, z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Kdousov;
schvaluje
Dodatek č. 415 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-01-2010-19, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 3. 2010
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2010-19.doc, ZK-01-2010-19, př. 1

21. Prodej pozemku v k. ú. a obci Libice nad Doubravou
Usnesení 0022/01/2010/ZK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Zastupitelstva kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 43 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: duben 2010
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2010-21.doc

22. Darování pozemků v k. ú. a obci Modlíkov
Usnesení 0023/01/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemky par. č. 1356/3 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 262 m2, par. č. 1356/4 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 56 m2, par. č. 1356/5 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 27 m2, dále díly h o výměře 3 m2 sloučený do pozemku par. č. 1356/2, g o výměře 19 m2 sloučený do pozemku par. č. 156/29 a ch o výměře 3 m2 sloučený do pozemku par. č. 68 vše v k. ú. Modlíkov u Přibyslavi a obci Modlíkov oddělených geometrickým plánem č. 127-253/2008 ze dne 19. 11. 2008 z pozemku par. č. 1356/1 v k. ú. Modlíkov u Přibyslavi a obci Modlíkov z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Modlíkov;
schvaluje
dodatek č. 418 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-01-2010-22, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: duben 2010
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2010-22, ZK-01-2010-22, př. 1

23. Darování pozemků v k. ú. a obci Růžená a v k. ú. Dolní Krupá u Havlíčkova Brodu, obec Dolní Krupá
Usnesení 0024/01/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem:
 • pozemky par. č. 1226/3 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 166 m2 a par. č. 1226/4 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 1 141 m2 v k. ú a obci Růžená z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Růžená;
 • pozemky par. č. 85 - zahrada o výměře 572 m2 a st. par. č. 50 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 216 m2 v k. ú. Dolní Krupá u Havlíčkova Brodu, obec Dolní Krupá z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Dolní Krupá;
schvaluje
 • dodatek Zřizovací listiny č. 419 Zřizovací listiny Krajské správy a údržba silnic Vysočina dle materiálu ZK-01-2010-23, př. 1;
 • dodatek Zřizovací listiny č. 420 Zřizovací listiny Krajské správy a údržba silnic Vysočina dle materiálu ZK-01-2010-23, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 5. 2010
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2010-23.doc, ZK-01-2010-23, př. 1, ZK-01-2010-23, př. 2

24. Vzájemné darování pozemků v k. ú. Jackov a obci Moravské Budějovice
Usnesení 0025/01/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • převést darem pozemky par. č. 288/4 - ostatní plocha, silnice o výměře 1 469 m2, par. č. 288/5 - ostatní plocha, silnice o výměře 1 566 m2 a dle GP č. 272-4892/2008 nově oddělený pozemek par. č. 288/21 - ostatní plocha, silnice o výměře 474 m2 v k. ú. Jackov a obci Moravské Budějovice z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Moravské Budějovice;
 • nabýt darem dle GP č. 272-4892/2008 nově oddělený pozemek par. č. 278/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 5 m2 v k. ú. Jackov a obci Moravské Budějovice z vlastnictví města Moravské Budějovice do vlastnictví kraje Vysočina;
schvaluje
 • dodatek č. 421 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-01-2010-24, př. 1;
 • dodatek č. 422 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-01-2010-24, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 6. 2010
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2010-24.doc, ZK-01-2010-24, př. 1, ZK-01-2010-24, př. 2

25. Koupě pozemku v k. ú. a obci Dobroutov
Usnesení 0026/01/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
nabýt pozemek par. č. 1224/5 - ostatní plocha, silnice o výměře 52 m2 v k. ú. a obci Dobroutov z vlastnictví města Polná id. 260/540, obce Brzkov id. 30/540, obce Dobroutov id. 30/540, obce Nížkov id. 50/540, obce Poděšín id. 30/540, obce Rosička id. 20/540, obce Sirákov id. 30/540, obce Věžnice id. 30/540, obce Věžnička id. 30/540 a obce Záborná id. 30/540 do vlastnictví kraje Vysočina za kupní cenu 2 600 Kč;
schvaluje
Dodatek č. 423 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-01-2010-25, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 3. 2010
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2010-25.doc, ZK-01-2010-25, př. 1

26. Darování pozemku v k. ú. a obci Třebíč
Usnesení 0027/01/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemek par. č. 1521/7 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 12 m2 v k. ú. a obci Třebíč z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Třebíč;
schvaluje
dodatek č. 424 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-01-2010-26, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 5. 2010
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2010-26.doc, ZK-01-2010-26, př. 1

27. Směna pozemků v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
Usnesení 0028/01/2010/ZK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Zastupitelstva kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 43 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: duben 2010
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2010-27.doc

28. Prodej pozemku v k. ú. a obci Chotěboř
Usnesení 0029/01/2010/ZK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Zastupitelstva kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 43 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 6. 2010
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2010-28.doc, ZK-01-2010-28, př. 1

30. Předání majetku k hospodaření Domovu důchodců Žďírec, příspěvkové organizaci
Usnesení 0030/01/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
dodatek č. 5 Zřizovací listiny Domova důchodců Žďírec, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-01-2010-30, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 28. 2. 2010
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2010-30.doc, ZK-01-2010-30, př. 1

31. Smlouva budoucí darovací o převodu části pozemku v k. ú. a obci Moravské Budějovice do vlastnictví obce Litohoř
Usnesení 0031/01/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě darovací na část pozemku par. č. 4235/6 - ostatní plocha, silnice o výměře 3904 m2 v k. ú. a obci Moravské Budějovice z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Litohoř.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 28. 2. 2010
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2010-31.doc

32. Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě - k. ú. a obec Nová Ves u Chotěboře
Usnesení 0032/01/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě mezi krajem Vysočina na straně budoucího dárce a obcí Nová Ves u Chotěboře na straně budoucího obdarovaného na části pozemků par. č. 2061, par. č. 2062, par. č. 2063/11 a par. č. 2071/1 v k. ú. a obci Nová Ves u Chotěboře zastavěných stavbou Komplexní úprava náměstíčka a dokončení chodníků v obci.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 5. 2010
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2010-32.doc

33. Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě - k. ú. a obec Luka nad Jihlavou
Usnesení 0033/01/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít mezi krajem Vysočina a městysem Luka nad Jihlavou smlouvu o budoucí darovací smlouvě, ve které se kraj zaváže převést darem část pozemku par. č. 1596/1 v k. ú. a obci Luka nad Jihlavou zastavěnou stavbou chodníku do vlastnictví městyse Luka nad Jihlavou a městys se zaváže uvedenou část pozemku do svého vlastnictví přijmout.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 28. 2. 2010
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2010-33.doc

34. Majetkoprávní příprava stavby II/150 Havlíčkův Brod - Okrouhlice
Usnesení 0034/01/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
nabýt pozemky způsobem, v rozsahu a za cenu dle materiálu ZK-01-2010-34, př. 1 od vlastníků nemovitostí vedených v katastru nemovitostí ke dni uzavření kupních smluv do vlastnictví kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 8. 2010
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2010-34.doc, ZK-01-2010-34, př. 2

35. Majetkoprávní příprava stavby II/409 Panské Dubenky, most, přeložka
Usnesení 0035/01/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
nabýt pozemek způsobem, v rozsahu a za cenu dle materiálu ZK-01-2010-35, př. 1 od vlastníků nemovitosti vedených v katastru nemovitostí ke dni uzavření kupní smlouvy, do vlastnictví kraje.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 6. 2010
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2010-35.doc, ZK-01-2010-35, př. 2

36. Přijetí daru pozemku v k. ú. a obci Velké Meziříčí
Usnesení 0036/01/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
nabýt darem pozemek par. č. 5999/3 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 6223 m2 v k. ú. Velké Meziříčí vzniklý dle geometrického plánu č. 3322-208/2009 z vlastnictví města Velké Meziříčí do vlastnictví kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 3. 2010
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2010-36.doc

20. Směna pozemků v k. ú. a obci Malý Beranov
L. Joukl podal zastupitelstvu kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0037/01/2010/ZK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Zastupitelstva kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 43 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 3. 2010
Usnesení bylo přijato 44 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2010-20.doc

29. Předání budovy bez čp./ev. v k. ú. Koňkovice a obci Trpišovice k hospodaření příspěvkové organizaci kraje Dům dětí a mládeže Jihlava
L. Joukl seznámil zastupitele kraje s návrhem předání budovy bez čp./ev. v k. ú. Koňkovice a obci Trpišovice k hospodaření PO kraje Dům dětí a mládeže Jihlava. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0038/01/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
dodatek č. 4 Zřizovací listiny Domu dětí a mládeže Jihlava dle materiálu ZK-01-2010-29, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: březen 2010
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2010-29.doc, ZK-01-2010-29, př. 1

37. Prodej nemovitého majetku v k. ú. a obci Havlíčkův Brod - návrh na zrušení usnesení zastupitelstva kraje
L. Joukl informoval zastupitelstvo kraje o předloženém návrhu zrušit usnesení 0378/05/2009/ZK. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0039/01/2010/ZK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Zastupitelstva kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 43 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 2. 2. 2010
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2010-37.doc

38. Prodej bývalého domova mládeže U Agrostroje v k. ú. a obci Pelhřimov - uzavření dodatku č. 2 kupní smlouvy
L. Joukl předložil zastupitelstvu kraje ke schválení návrh dodatku č. 2 kupní smlouvy.
J. Karas vznesl námitku k termínu úhrady 1. splátky uvedenému v předloženém dodatku smlouvy a přednesl návrh na jeho úpravu.
L. Joukl návrh J. Karase neakceptoval. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0040/01/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít dodatek č. 2 kupní smlouvy dle materiálu ZK-01-2010-38, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 28. 2. 2010
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-01-2010-38.doc, ZK-01-2010-38, př. 1

39. Žádost o podporu projektu III/03810 Hesov - mosty ev. č. 03810 - 006, 007, 008
L. Joukl informoval zastupitele o předložené žádosti o poskytnutí podpory na financování uvedeného projektu. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0041/01/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet kraje ve výši max. 60 mil. Kč určených na financování projektu III/03810 Hesov - mosty ev. č. 03810 - 006, 007, 008 s tím, že finanční prostředky budou uvolňovány postupně podle aktuální potřeby projektu.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 31. 3. 2010
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2010-39.doc, ZK-01-2010-39, př. 1

Předsedající přednesl návrh schválit body 40, 41 v bloku. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

40. Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Vysočinou a městem Přibyslav
Usnesení 0042/01/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít mezi Vysočinou a městem Přibyslav smlouvu o společném postupu zadavatelů dle materiálu ZK-01-2010-40, př. 1upr1.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 25. 2.2010
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2010-40.doc, ZK-01-2010-40, př. 1

41. Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Vysočinou a městem Třešť
Usnesení 0043/01/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít mezi Vysočinou a městem Třešť smlouvu o společném postupu zadavatelů dle materiálu ZK-01-2010-41, př. 1.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 25. 2. 2010
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2010-41.doc, ZK-01-2010-41, př. 1

66. Transformace Ústavu sociální péče Jinošov, příspěvkové organizace
L. Joukl podal zastupitelstvu kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0044/01/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
záměr transformace Ústavu sociální péče Jinošov, příspěvkové organizace v rámci Koncepce podpory transformace pobytových sociálních služeb v jiné typy sociálních služeb poskytované v přirozené komunitě uživatele a podporující sociální začlenění uživatele do společnosti schválené usnesením vlády č. 127 ze dne 21. 2. 2007;
ukládá
radě kraje připravovat záměr k realizaci v rámci materiálu ZK-01-2010-66, př. 1.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor majetkový
termín: 15. 4. 2010
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2010-66, ZK-01-2010-66, př. 1, ZK-01-2010-66, př. 2, ZK-01-2010-66, př. 2a

42. Projekt - Posilování partnerství regionů členských a nečlenských zemí EU - rozhodnutí o poskytnutí dotace č. CZ 0001 -24
M. Hyský předložil zastupitelstvu kraje ke schválení návrh poskytnout dotace k projektu „Posilování partnerství regionů členských a nečlenských zemí EU“. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0045/01/2010/ZK
Zastupitelstvu kraje
schvaluje
převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů ve výši max. 1 560 000 Kč na zvláštní účet Posilování partnerství s tím, že finanční prostředky budou uvolňovány postupně podle aktuální potřeby projektu.
odpovědnost: ORR
termín: 20. 2. 2010
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-01-2010-42.doc

43. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace
M. Hyský seznámil zastupitelstvo kraje s úpravu předloženého Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0046/01/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace ze dne 29. 9. 2008 dle materiálu ZK-01-2010-43, př. 3.
odpovědnost: ORR
termín: 20. 2. 2010
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2010-43.doc, ZK-01-2010-43, př. 1, ZK-01-2010-43, př. 2, ZK-01-2010-43, př. 3

44. Podpora žádosti Vysoké školy polytechnické Jihlava o akreditaci studijního oboru Regionální rozvoj a správa v rámci studijního programu Hospodářská politika a správa
J. Běhounek informoval zastupitelstvo kraje o návrhu vzít na vědomí podporu kraje Vysočina k žádosti Vysoké školy polytechnické Jihlava o akreditaci studijního oboru. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0047/01/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
podporu kraje Vysočina k žádosti Vysoké školy polytechnické Jihlava o akreditaci studijního oboru Regionální rozvoj a správa v rámci studijního programu Hospodářská politika a správa dle materiálu ZK-01-2010-44, př. 1.
odpovědnost: OŠMS
termín: 15. 2. 2010
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2010-44.doc, ZK-01-2010-44, př. 1

Předsedající přednesl návrh schválit body 45 48 v bloku. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

45. Dodatek č. 2 Smlouvy o poskytnutí dotace mezi krajem Vysočina a Vysokou školou polytechnickou Jihlava
Usnesení 0048/01/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace mezi krajem Vysočina a Vysokou školou polytechnickou Jihlava uzavřené dne 8. 10. 2007 dle materiálu ZK-01-2010-45, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: 28. 2. 2010
Usnesení bylo přijato 44 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2010-45.doc, ZK-01-2010-45, př. 1, ZK-01-2010-45, př. 2

46. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - podpora zapojení Střední školy řemesel a služeb Moravské Budějovice do projektu
Usnesení 0049/01/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout půjčku z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání ve výši 495 000 Kč Klastru přesného strojírenství Vysočina občanské sdružení, IČ 22665986 za účelem podpory zapojení Střední školy řemesel a služeb Moravské Budějovice do projektu Rozvoj Klastru přesného strojírenství Vysočina dle materiálu ZK-01-2010-46, př. 1.
odpovědnost: OŠMS, OE
termín: 15. 3. 2010
Usnesení bylo přijato 44 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2010-46.doc, ZK-01-2010-46, př. 1, ZK-01-2010-46, př. 2

47. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dofinancování soutěží a přehlídek MŠMT a změna závazných ukazatelů u organizací zřizovaných krajem
Usnesení 0050/01/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3421 - Využití volného času dětí a mládeže Krajské radě Asociace školních sportovních klubů ČR, Žďár nad Sázavou, IČ 70925186 ve výši 340 000 Kč na dofinancování soutěží a přehlídek vyhlašovaných MŠMT dle vzorové smlouvy v materiálu ZK-01-2010-47, př. 2.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: 30. 6. 2010
Usnesení bylo přijato 44 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2010-47.doc, ZK-01-2010-47, př. 1, ZK-01-2010-47, př. 2

48. Podpora Krajských center talentované mládeže z kapitoly Školství, mládeže a sportu - návrh na provedení rozpočtového opatření
Usnesení 0051/01/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost organizacím na podporu krajských center talentované mládeže:
 • FC VYSOČINA JIHLAVA, a. s., Jiráskova 2603/69, Jihlava, IČ 26217350 ve výši 1 105 000 Kč na projekt Krajského sportovního centra mládeže ve fotbale dle materiálu ZK-01-2010-48, př. 2;
 • Jihlavskému plaveckému klubu AXIS, Rošického 6, Jihlava, IČ 63438216 ve výši 255 000 Kč na projekt Krajského sportovního centra mládeže v plavání dle materiálu ZK-01-2010-48, př. 2;
 • Dukle Jihlava - mládež, Tolstého 23 Jihlava, IČ 70802769 ve výši 1 105 000 Kč na projekt Krajského sportovního centra mládeže v hokeji dle materiálu ZK-01-2010-48, př. 2;
 • Basketbalovému klubu Jihlava, o. s., Rošického 6, Jihlava, IČ 62797972 ve výši 248 000 Kč na projekt Krajského sportovního centra mládeže v basketbalu dle materiálu ZK-01-2010-48, př. 2.
odpovědnost: OŠMS,EO
termín: 30. 4. 2010
Usnesení bylo přijato 44 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2010-48.doc, ZK-01-2010-48, př. 1, ZK-01-2010-48, př. 2

Předsedající přednesl návrh schválit body 49 52 v bloku. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

49. Projekt DE-LAN - návrh rozpočtového opatření
Usnesení 0052/01/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • schválit realizaci projektu DE-LAN dle materiálu ZK-01-2010-49, př. 1;
 • schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů ve výši max. 2 560 800 Kč na zvláštní účet určený na financování projektu DE-LAN s tím, že finanční prostředky budou uvolňovány postupně podle aktuální potřeby projektu;
 • uložit odboru informatiky po obdržení smluvních podkladů k projektu připravit podkladový materiál pro zastupitelstvo kraje.
odpovědnost: odbor informatiky
termín: 30. 06. 2010
Usnesení bylo přijato 44 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2010-49.doc, ZK-01-2010-49, př. 1

50. Projekt eCitizen II - návrh rozpočtového opatření
Usnesení 0053/01/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • schválit realizaci projektu eCitizen II dle materiálu ZK-01-2010-50, př. 1;
 • schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů ve výši max. 1 504 800 Kč na zvláštní účet určený na financování projektu eCitizen II s tím, že finanční prostředky budou uvolňovány postupně podle aktuální potřeby projektu;
 • uložit odboru informatiky po obdržení smluvních podkladů k projektu připravit podkladový materiál pro zastupitelstvo kraje.
odpovědnost: odbor informatiky
termín: 30. 06. 2010
Usnesení bylo přijato 44 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2010-50.doc, ZK-01-2010-50, př. 1

51. Projekt OSEPA - návrh rozpočtového opatření
Usnesení 0054/01/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • schválit realizaci projektu OSEPA dle materiálu ZK-01-2010-51, př. 1;
 • schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů ve výši max. 1 201 200 Kč na zvláštní účet určený na financování projektu OSEPA s tím, že finanční prostředky budou uvolňovány postupně podle aktuální potřeby projektu;
 • uložit odboru informatiky po obdržení smluvních podkladů k projektu připravit podkladový materiál pro zastupitelstvo kraje.
odpovědnost: odbor informatiky
termín: 30. 06. 2010
Usnesení bylo přijato 44 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2010-51.doc, ZK-01-2010-51, př. 1

52. Projekt PreCo - grantová dohoda
Usnesení 0055/01/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít grantovou dohodu k projektu PreCo dle materiálu ZK-01-2010-52, př. 1.
odpovědnost: odbor informatiky
termín: 30. 03. 2010
Usnesení bylo přijato 44 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2010-52.doc, ZK-01-2010-52, př. 1, ZK-01-2010-52, př. 2

69. Projekt technologického centra kraje Vysočina spolufinancovaný IOP
Z. Ryšavý podal zastupitelstvu kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0056/01/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 • realizaci projektů Technologického centra kraje, rozvoje sítě ROWANet a Spisová služba dle Podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace výzvy Integrovaného oparečního programu č. 8;
 • převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů ve výši max. 47,1 mil. Kč na zvláštní účet kraje Technologické centrum s tím, že finanční prostředky budou uvolňovány postupně podle aktuální potřeby projektu.
odpovědnost: OI, OE
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2010-69

53. Dotace na územně plánovací činnost obcí z rozpočtu kraje Vysočina na rok 2010
Z. Ryšavý předložil zastupitelstvu kraje návrh poskytnout obcím dotace na územně plánovací činnost z rozpočtu kraje Vysočina na rok 2010. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0057/01/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout dotace 47 obcím z kapitoly Územní plánování, § 3635 Územní plánování v celkové výši 5 796 654 Kč na pomoc při pořizování územně plánovací dokumentace dle materiálu ZK-01-2010-53, př. 1.
odpovědnost: OÚPSŘ
termín: 10. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2010-53.doc, ZK-01-2010-53, př. 1

54. Poskytnutí dotací na akce zařazené v roce 2009 do programu 129 180 Ministerstva zemědělství Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací II - 3. část
J. Matějek seznámil zastupitele s předloženým návrhem poskytnutí dotace z kapitoly Zemědělství na akce zařazené do programu 129 180 Ministerstva zemědělství Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací II. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0058/01/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout dotace z kapitoly Zemědělství, § 2310 Pitná voda obci a svazku obcí na akce zařazené do programu 129 180 Ministerstva zemědělství Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací II, dle materiálu ZK-01-2010-54, př. 2.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2010-54.doc, ZK-01-2010-54, př. 1, ZK-01-2010-54, př. 2, ZK-01-2010-54, př. 3

55. Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu kraje Vysočina
J. Matějek předložil zastupitelstvu kraje návrh poskytnout žadatelům finanční příspěvky na hospodaření v lesích v kraji Vysočina pro období 2007 2013. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0059/01/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout dotace v rámci kapitoly Zemědělství v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v kraji Vysočina pro období 2007 - 2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití ve znění Dodatku č. 1 a 2 dle materiálu ZK-01-2010-55, př. 1.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství, ekonomický odbor
termín: 2. 2. 2010
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2010-55.doc, ZK-01-2010-55, př. 1

Předsedající přednesl návrh schválit body 56 - 60 v bloku. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny návrhy na jmenování členů řídicích výborů následujících grantových programů ke schválení.

56. FOND VYSOČINY - grantový program Naše školka 2010
Usnesení 0060/01/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje
grantový program Naše školka 2010 dle materiálu ZK-01-2010-56, př. 1;
jmenuje
 • řídicí výbor grantového programu Naše školka 2010 ve složení:
ODS Marie Škvařilová (TR); Martina Matějková (HB)
KDU-ČSL Jiří Havlíček (HB); Jana Houšková (PE)
ČSSD Dagmar Hromádková (ZR)
KSČM Ladislav Brož (PE); Milan Ustohal (TR)
 • Vladimíra Černého (TR, ČSSD) předsedou řídicího výboru grantového programu Naše školka 2010;
 • garantem grantového programu Naše školka 2010 odbor regionálního rozvoje a zástupce garanta Luďka Hrůzu s právem hlasovacím a Dušana Vichra s právem poradním;
pověřuje
radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: ORR
termín: 2. 2. 2010
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2010-56.doc, ZK-01-2010-56, př. 1

57. FOND VYSOČINY - Návrh grantového programu Rozvoj podnikatelů 2010
Usnesení 0061/01/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje
grantový program Rozvoj podnikatelů 2010, podprogram A - Příspěvek na pořízení technologií, výrobních zařízení, případně rozšíření podnikatelských prostor a podprogram B - Inovace v podnicích dle materiálu ZK-01-2010-57, př. 1;
jmenuje
 • řídicí výbor grantového programu Rozvoj podnikatelů 2010 ve složení:
ODS Zbyněk Pípal (PE)
KDU-ČSL Miroslav Vrbka (TR); Karel Pacal (ZR)
ČSSD Libor Joukl (HB); Zdeněk Chlád (HB)
KSČM Pavel Kalabus (JI); Kamil Vejvoda (ZR)
 • Jana Nekulu (TR, ODS) předsedou řídicího výboru grantového programu Rozvoj podnikatelů 2010;
 • garantem grantového programu Rozvoj podnikatelů 2010 odbor regionálního rozvoje a zástupce garanta Olgu Wiesnerovou s právem hlasovacím a Ivetu Fryšovou s právem poradním;
pověřuje
radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: ORR
termín: 2. 2. 2010
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2010-57.doc, ZK-01-2010-57, př. 1

58. Fond Vysočiny - grantový program Volný čas 2010
Usnesení 0062/01/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje
grantový program Volný čas 2010 dle materiálu ZK-01-2010-58, př. 1;
jmenuje
 • řídicí výbor grantového programu Volný čas 2010 ve složení:
ODS Martin Paclík (JI); Jiří Servít (ZR)
KDU-ČSL Čeněk Jůzl (HB); Jaroslav Hrubý (TR)
ČSSD Zdeňka Bečková (PE)
KSČM Roman Ondrušek (PE); Martin Hrzán (JI)
 • Karla Pačisku (ZR, ČSSD) předsedou řídicího výboru grantového programu Volný čas 2010;
 • garantem grantového programu Volný čas 2010 odbor školství, mládeže a sportu a zástupce garanta Věru Trávníkovou s právem hlasovacím a Alenu Mikulíkovou s právem poradním;
pověřuje
radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: prosinec 2010
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2010-58.doc, ZK-01-2010-58, př. 1

59. Fond Vysočiny - grantový program Sportoviště 2010
Usnesení 0063/01/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje
grantový program Sportoviště 2010 dle materiálu ZK-01-2010-59, př. 1;
jmenuje
 • řídicí výbor grantového programu Sportoviště 2010 ve složení:
ODS Tomáš Koukal (JI); Václav Průša (HB)
KDU-ČSL Jan Tourek (HB); Čeněk Jůzl (HB)
ČSSD Milan Rajch (PE); Jaroslav Soukup (TR)
KSČM Petr Stoček (ZR)
 • Zdeňka Dobrého (HB, KSČM) předsedou řídicího výboru grantového programu Sportoviště 2010;
 • garantem grantového programu Sportoviště 2010 odbor školství, mládeže a sportu a zástupce garanta Vilibalda Prokopa s právem hlasovacím a Petra Horkého s právem poradním;
pověřuje
radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: 30. dubna 2010
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2010-59.doc, ZK-01-2010-59, př. 1

60. Fond Vysočiny - grantový program Památkově chráněná území 2010
Usnesení 0064/01/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje
grantový program Památkově chráněná území 2010 na podporu obnovy objektů, které nejsou kulturními památkami, ale nachází se na území památkových rezervací a zón v objemu 1 500 tis. Kč dle materiálu ZK-01-2010-60, př. 1;
jmenuje
 • řídicí výbor grantového programu Památkově chráněná území 2010 ve složení:
ODS Ivo Rohovský (ZR); Tomáš Dufek (PE)
KDU-ČSL Jiří Havlíček (HB)
ČSSD Stanislav Vrba (HB); Pavel Antonín (HB)
KSČM Jan Slámečka (ZR); Marie Rusová (ZR)
 • Jaroslava Poborského (HB, KDU-ČSL) předsedou řídicího výboru grantového programu Památkově chráněná území 2010;
 • garantem grantového programu Památkově chráněná území 2010 odbor kultury a památkové péče a Olgu Čermákovou zástupcem garanta s právem hlasovacím a Jaroslavu Panáčkovou s právem poradním;
pověřuje
radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor kultury a památkové péče
termín: 5. 2. 2010
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2010-60.doc, ZK-01-2010-60, př. 1

61. Plán činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina na rok 2010
V. Kodet předložil zastupitelstvu kraje ke schválení Plán činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina na rok 2010. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0065/01/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Plán činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina na rok 2010 dle materiálu ZK-01-2010-61, př. 1.
odpovědnost: předseda kontrolního výboru
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2010-61.doc, ZK-01-2010-61, př. 1

62. Zápisy o kontrolách provedených Kontrolním výborem Zastupitelstva kraje Vysočina v roce 2009
V. Kodet předložil zastupitelstvu kraje návrh vzít na vědomí zápisy o kontrolách provedených kontrolním výborem v roce 2009. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0066/01/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
zápisy o provedení kontroly č. 1/2009, 2/2009, 3/2009 a 4/2009 předložené Kontrolním výborem Zastupitelstva kraje Vysočina dle materiálů ZK-01-2010-62, př. 1, ZK-01-2010-62, př. 2, ZK-01-2010-62, př. 3, ZK-01-2010-62, př. 4.
odpovědnost: předseda kontrolního výboru
termín: 2. 2. 2010
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2010-62.doc, ZK-01-2010-62, př. 1, ZK-01-2010-62, př. 2, ZK-01-2010-62, př. 3, ZK-01-2010-62, př. 4

63. Plán činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina na rok 2010
D. Hromádková předložila zastupitelstvu kraje ke schválení návrh Plánu činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina na rok 2010. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0067/01/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Plán činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina na rok 2010 dle materiálu ZK-01-2010-63, př. 1.
odpovědnost: předsedkyně výboru
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2010-63.doc, ZK-01-2010-63, př. 1

64. Plán činnosti Výboru pro udělování medailí kraje Vysočina na rok 2010
I. Rohovský předložil zastupitelstvu kraje ke schválení Plán činnosti Výboru pro udělování medailí kraje Vysočina na rok 2010. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0068/01/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Plán činnosti Výboru pro udělování medailí kraje Vysočina na rok 2010 dle materiálu ZK-01-2010-64, př. 1.
odpovědnost: předseda výboru pro udělování medailí
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2010-64.doc, ZK-01-2010-64, př. 1

65. Plán činnosti Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina na rok 2010
M. Vystrčil předložil zastupitelstvu kraje ke schválení Plán činnosti Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina na rok 2010. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0069/01/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Plán činnosti Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina na rok 2010 dle materiálu ZK-01-2010-65, př. 1.
odpovědnost: předseda výboru
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2010-65.doc, ZK-01-2010-65, př. 1

67. Zhodnocení činnosti Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina za rok 2009 a návrh plánu činnosti na rok 2010
Z. Dobrý seznámil zastupitelstvo kraje s předloženou zprávou o činnosti finančního výboru za rok 2009 a s návrhem plánu činnosti na rok 2010. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0070/01/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
zprávu o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina za rok 2009;
schvaluje
Plán činnosti Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina na rok 2010 dle materiálu
ZK-01-2010-67, př. 1.
odpovědnost: předseda finančního výboru
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2010-67, ZK-01-2010-67, př. 1

70. Rozprava členů zastupitelstva
M. Vystrčil předložil zastupitelstvu kraje zprávu týkající se dosavadních výsledků projektů, na kterých se z titulu svého zmocnění v roce 2009 podílel.

J. Běhounek poděkoval všem přítomným za účast a ukončil zasedání zastupitelstva kraje č. 1/2010 s tím, že příští zasedání se bude konat 23. 3. 2010.MUDr. Jiří Běhounek
hejtman kraje Vysočina


Ověřovatelé zápisu:


Mgr. Bohumil Kovanda        ……...……………………………………

Ing. Jan Nekula        …..………………………………….……Přílohou zápisu je záznam o hlasování ze zasedání zastupitelstva kraje č. 1/2010.
Záznam pořízen na zasedání zastupitelstva kraje č. 7/2009 dne 2. 2. 2010.
Zapsaly: M. Jakoubková, P. Pospíchalová dne 10. 2. 2010 (zápis pořízen na základě záznamu).
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz