Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis rady 38/2009

zápis rk
Zápis ze zasedání rady kraje č. 38/2009, které se konalo dne 22. 12. 2009 v zasedací místnosti Rady kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 37/2009
Přítomno 9 členů rady viz prezenční listina ze dne 22. 12. 2009.
Zasedání rady kraje zahájil hejtman J. Běhounek.
Radě kraje byly předloženy návrhy na zařazení následujících bodů do navrženého programu jednání:
73. Návrh rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví
74. Návrh na provedení rozpočtového opatření dotace na zrušené volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
75. Regulační poplatky
Rada kraje návrhy akceptovala a přijala upravený program jednání:
 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 37/2009
 2. Darování pozemků v k.ú. a obci Růžená a v k.ú. Dolní Krupá u Havlíčkova Brod, obec Dolní Krupá
 3. Vzájemné darování pozemků v k. ú. Jackov a obci Moravské Budějovice
 4. Darování pozemků v k. ú. a obci Kdousov
 5. Uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o souhlasu s realizací opatření - k.ú. Moravec
 6. Uzavření dodatku smlouvy o dílo na veřejnou zakázku Dětské centrum Jihlava - přístavba rehabilitačního pavilonu
 7. Uzavření dodatků smlouvy o dílo na veřejnou zakázku Rekonstrukce pavilonu A Nemocnice Havlíčkův Brod pro sociální účely
 8. Přijetí daru pozemků v k. ú. Ohrazenice na Moravě a obci Jaroměřice na Moravě a v k. ú. a obci Jaroměřice na Moravě
 9. Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Ledeč nad Sázavou
 10. Uzavření dodatku smlouvy o dílo na veřejnou zakázku,,VOŠ a SOŠ zemědělsko-technická Bystřice n P. - vybudování svářečské dílny
 11. Vzájemné darování pozemků v k. ú. Podklášteří a obci Třebíč, v k. ú. Týn u Třebíče a obci Třebíč a v k. ú. a obci Třebíč
 12. Darování pozemků v k. ú. a obci Modlíkov
 13. Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Koněšín
 14. Uzavření smlouvy o výpůjčce a zveřejnění záměru darování pozemků v k. ú. a obci Budkov
 15. Prodej pozemku v k. ú. a obci Chotěboř
 16. Uzavření dodatku smlouvy o dílo na veřejnou zakázku Rekonstrukce budovy interny v Nemocnici Havlíčkův Brod
 17. Směna pozemků v k. ú. a obci Malý Beranov
 18. Prodej pozemku v k. ú. a obci Libice nad Doubravou
 19. Směna pozemků v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
 20. Podání žádosti o pokácení stromů v k. ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou
 21. Podání žádosti o pokácení stromů - k. ú. Pelhřimov
 22. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
 23. Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
 24. Nabytí pozemků do vlastnictví kraje Vysočina pro stavbu II/405 Zašovice - Okříšky, změna ceny nabývaných nemovitostí
 25. Uzavření smlouvy zakládajících právo kraje Vysočina jako investora provést stavbu v rámci majetkoprávní přípravy stavby II/347 Světlá nad Sázavou - D1, 2. stavba
 26. Uzavření dodatku smlouvy o dílo na veřejnou zakázku Muzeum Vysočiny Třebíč, vybudování zpřístupněných depozitářů Kosmákova 66/1319
 27. Smlouvy uzavírané příspěvkovými organizacemi zřizovanými krajem Vysočina
 28. Změna Pravidel Rady kraje Vysočina pro zřizování věcných břemen na majetku kraje Vysočina
 29. Výběrové řízení na veřejnou zakázku Nemocnice Jihlava - Pavilon urgentní a intenzivní péče - zpracování projektové dokumentace
 30. Přijetí finančního daru od města Velká Bíteš - návrh na provedení rozpočtového opatření
 31. Poskytnutí daru Policii ČR - Krajskému ředitelství policie Vysočina
 32. Pronájem nebytových prostor v sídle kraje Vysočina
 33. Pronájem nebytových prostor v sídle kraje Vysočina
 34. Návrh na poskytnutí věcného daru obci
 35. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace Radku Jarošovi
 36. Informace o veřejných zakázkách malého rozsahu s předpokládanou hodnotou vyšší než 200 000 Kč v rámci působnosti oddělení řízení lidských zdrojů za období od 1. 7. 2009 do 30. 9. 2009
 37. Změna účelu mimořádné dotace pro Krajskou knihovnu Vysočiny
 38. Předložení projektové žádosti projektu Zámek Třebíč - modernizace zámku a zpřístupnění nových expozic do Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod, oblast podpory 2.1
 39. Úprava rezervního fondu Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace na rok 2009
 40. Realizace strategie implementace eGovernmentu v kraji Vysočina VII. - eGON Centrum, datové schránky, příspěvkové organizace
 41. Návrh rozpočtového opatření - přijetí dotace na globální granty Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 42. Žádost o poskytnutí podpory z Operačního programu Životní prostředí na projekt Implementace soustavy Natura 2000 v kraji Vysočina - lesy a rybníky
 43. Žádosti o dotaci na projekty Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina z Operačního programu Životní prostředí
 44. Projekty „Úspora energií v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina - SOŠ obchodu a služeb Jihlava, DM“, „Úspora energií v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina - SPŠ stavební akademika Stanislava Bechyně Havlíčkův Brod“, „Úspora energií v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina - SŠ Pelhřimov, Domov mládeže a školní jídelna“ a „Úspora energií v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina - Gymnázium Žďár nad Sázavou“ rozpočtové opatření
 45. Návrh na odepsání pohledávky
 46. Stanovení platu ředitele Pedagogicko-psychologické poradny Žďár nad Sázavou
 47. Dohoda o zrušení dohody o úhradě nákladů a o souhlasu s provedením technického zhodnocení a stavebních úprav
 48. Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2009
 49. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Týden vzdělávání dospělých 2009
 50. Informace o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo veřejné zakázky na stavební práce Silnice II/152 Jaroměřice - Hrotovice
 51. Veřejná zakázka malého rozsahu III/1316 Jihlava - Zborná - dodatečné stavební práce
 52. Veřejná zakázka III/3993 Naloučany - most - dodatečné stavební práce, převod investorství části stavby III/3993 Naloučany - most
 53. Veřejná zakázka III/36049 Mostiště - most ev. č. 36049-1 - dodatečné stavební práce
 54. Rozhodnutí o uzavření dodatku ke Smlouvě o poskytnutí dotace z ROP JV
 55. Návrh rozpisu čerpání jednotlivých tranží Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, pro financování údržby a oprav silnic II. a III. tříd a mostů na rok 2010
 56. Návrh organizačního řádu Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
 57. Návrh na provedení rozpočtového opatření - přijetí dotací ze státního rozpočtu na výplatu státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
 58. Návrh koncepce zabezpečení hospicové péče na území kraje Vysočina na rok 2010
 59. Rozpočtové opatření - vrácení přechodné finanční výpomoci poskytnuté některým příspěvkovým organizacím na úseku sociálních služeb
 60. Informace o ukončení pronájmu a ukončení zřizovatelské funkce Domova důchodců Velký Újezd, žádost o spolufinancování rekonstrukce
 61. Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu kraje Vysočina v období leden - listopad 2009
 62. Návrh rozpočtového opatření na rok 2009 - finanční plnění vyplývající z agendy příkazních smluv a z prodeje majetku k 30. 11. 2009 u kapitoly Zdravotnictví
 63. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - přijetí dotace na úhradu prokázaných výdajů souvisejících s úhradou preventivních opatření zabraňujících vzniku a šíření onemocnění tuberkulózou za III. čtvrtletí 2009
 64. Návrh na provedení rozpočtového opatření - změna rozpočtu na kapitole Zdravotnictví
 65. Návrh rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví
 66. Výběrové řízení Dodávka zemního plynu pro zdravotnická zařízení kraje Vysočina
 67. Prohlášení kraje Vysočina k projektu Modernizace a obnova přístrojového vybavení centra komplexní onkologické péče Nemocnice Jihlava
 68. Návrh změny investičního plánu u nemocnic zřizovaných krajem na rok 2009
 69. Výběrové řízení Dodávka medicinálních a technických plynů pro zdravotnická zařízení kraje Vysočina
 70. Záměr doplnění 4. etapy rekonstrukce hlavní lůžkové budovy Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
 71. Statut sociálního fondu
 72. Výpůjčka movitých věcí Policii ČR - Krajskému ředitelství policie Vysočina
 73. Návrh rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví
 74. Návrh na provedení rozpočtového opatření dotace na zrušené volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
 75. Regulační poplatky
 76. Rozprava členů rady
Usnesení 1809/38/2009/RK
Rada kraje
schvaluje
upravený program jednání.
odpovědnost: rada kraje
termín: 22. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
K zápisu ze zasedání rady kraje č. 37/2009 nebyly vzneseny žádné připomínky.

45. Návrh na odepsání pohledávky
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, informoval radu kraje o žádosti Školního statku, Humpolec, o povolení odpisu pohledávek dle Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1810/38/2009/RK
Rada kraje
souhlasí
s odepsáním pohledávek Školního statku, Humpolec, Dusilov 384 v celkové hodnotě 881 093,50 Kč.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitel Školního statku, Humpolec, Dusilov 384
termín: do 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2009-45.doc

46. Stanovení platu ředitele Pedagogicko-psychologické poradny Žďár nad Sázavou
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, požádal radu kraje o stanovení platu ředitele Pedagogicko-psychologické poradny Žďár nad Sázavou. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1811/38/2009/RK
Rada kraje
stanoví
v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, plat Mgr. Vladimíru Strakovi, řediteli Pedagogicko-psychologické poradny Žďár nad Sázavou s účinností od 1. 1. 2010 dle materiálu RK-38-2009-46, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: prosinec 2009
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2009-46.doc

47. Dohoda o zrušení dohody o úhradě nákladů a o souhlasu s provedením technického zhodnocení a stavebních úprav
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, podal radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1812/38/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít dohodu o zrušení dohody o úhradě nákladů a o souhlasu s provedením technického zhodnocení a stavebních úprav na majetku města Velkého Meziříčí dle materiálu RK-38-2009-47, př. 1;
souhlasí
s uzavřením dodatku ke smlouvě o nájmu nebytových prostor dle materiálu RK-38-2009-47, př. 2.
odpovědnost: OŠMS, OM
termín: 31. 3. 2010
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2009-47.doc, RK-38-2009-47, př. 1, RK-38-2009-47, př. 2

48. Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2009
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh na úpravu použití investičního fondu příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2009. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1813/38/2009/RK
Rada kraje
souhlasí
s úpravou použití investičního fondu příspěvkových organizací na rok 2009 dle materiálu RK-38-2009-48, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitelé příspěvkových organizací zřízených krajem Vysočina
termín: průběžně do konce roku 2009
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2009-48.doc, RK-38-2009-48, př. 1

49. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Týden vzdělávání dospělých 2009
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1814/38/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu (§ 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání, ÚZ 00302 Drobné studie, analýzy a podpory v oblasti školství) organizaci uvedené v materiálu RK-38-2009-49, př. 2 v celkové výši 19 392 Kč za účelem krytí nákladů aktivit v rámci Týdne vzdělávání dospělých 2009 dle materiálu RK-38-2009-49.
odpovědnost: OŠMS, OE
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2009-49.doc, RK-38-2009-49, př. 1, RK-38-2009-49, př. 2

L. Joukl navrhl projednání bodů 02 10, 12, 14 27 a 30 v bloku. V průběhu jednání odešla M. Kružíková.
K předkládaným bodům majetkového odboru nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

02. Darování pozemků v k.ú. a obci Růžená a v k.ú. Dolní Krupá u Havlíčkova Brod, obec Dolní Krupá
Usnesení 1815/38/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • zveřejnit záměr darování pozemků par. č. 1226/3 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 166 m2 a par. č. 1226/4 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 1 141 m2 v k.ú a obci Růžená do vlastnictví obce Růžená;
 • zveřejnit záměr darováním pozemků par. č. 85 - zahrada o výměře 572 m2 a st. par. č. 50 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 216 m2 v k.ú. Dolní Krupá u Havlíčkova Brodu, obec Dolní Krupá;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem:
 • pozemky par. č. 1226/3 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 166 m2 a par. č. 1226/4 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 1 141 m2 v k.ú a obci Růžená z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Růžená;
 • pozemky par. č. 85 - zahrada o výměře 572 m2 a st. par. č. 50 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 216 m2 v k.ú. Dolní Krupá u Havlíčkova Brodu, obec Dolní Krupá z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Dolní Krupá.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: únor 2010
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2009-02.doc

03. Vzájemné darování pozemků v k. ú. Jackov a obci Moravské Budějovice
Usnesení 1816/38/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu kraje Vysočina záměr darování pozemků par. č. 288/4 - ostatní plocha, silnice o výměře 1 469 m2, par. č. 288/5 - ostatní plocha, silnice o výměře 1 566 m2 a části pozemku par. č. 288/3 dle GP č. 272-4892/2008 nově označené jako pozemek par. č. 288/21 - ostatní plocha, silnice o výměře 474 m2 v k. ú. Jackov a obci Moravské Budějovice do vlastnictví města Moravské Budějovice;
 • zahájit jednání s městem Moravské Budějovice o darování dle GP č. 272-4892/2008 nově odděleného pozemku par. č. 278/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 5 m2 z vlastnictví města Moravské Budějovice do vlastnictví kraje Vysočina;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • převést darem pozemky par. č. 288/4 - ostatní plocha, silnice o výměře 1 469 m2, par. č. 288/5 - ostatní plocha, silnice o výměře 1 566 m2 a dle GP č. 272-4892/2008 nově oddělený pozemek par. č. 288/21 - ostatní plocha, silnice o výměře 474 m2 v k. ú. Jackov a obci Moravské Budějovice z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Moravské Budějovice;
 • nabýt darem dle GP č. 272-4892/2008 nově oddělený pozemek par. č. 278/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 5 m2 z vlastnictví města Moravské Budějovice do vlastnictví kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 2. 2. 2010
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2009-03.doc

04. Darování pozemků v k. ú. a obci Kdousov
Usnesení 1817/38/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit záměr darovat pozemky vzniklé dle geometrického plánu č. 130-6823/2009 par. č. 576/16 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 88 m2, par. č. 576/17 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 91 m2, par. č. 576/18 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 45 m2, par. č. 576/19 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 4 m2, par. č. 576/20 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 24 m2, par. č. 576/21 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 137 m2, par. č. 576/22 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 22 m2, par. č. 576/23 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 208 m2, par. č. 576/24 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 5 m2, par. č. 576/26 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 2 m2, par. č. 576/27 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 7 m2, par. č. 664/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 225 m2, par. č. 664/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 192 m2, par. č. 846/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 65 m2 a par. č. 846/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 61 m2, vše v k. ú. a obci Kdousov do vlastnictví obce Kdousov;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemky vzniklé dle geometrického plánu č. 130-6823/2009 par. č. 576/16 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 88 m2, par. č. 576/17 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 91 m2, par. č. 576/18 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 45 m2, par. č. 576/19 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 4 m2, par. č. 576/20 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 24 m2, par. č. 576/21 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 137 m2, par. č. 576/22 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 22 m2, par. č. 576/23 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 208 m2, par. č. 576/24 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 5 m2, par. č. 576/26 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 2 m2, par. č. 576/27 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 7 m2, par. č. 664/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 225 m2, par. č. 664/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 192 m2, par. č. 846/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 65 m2 a par. č. 846/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 61 m2, vše v k. ú. a obci Kdousov, z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Kdousov.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 3. 2010
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2009-04.doc

05. Uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o souhlasu s realizací opatření - k.ú. Moravec
Usnesení 1818/38/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o souhlasu s realizací opatření uzavřené mezi krajem Vysočina a obcí Moravec dne 9. 9. a 22. 9. 2009, kterým bude změněna lhůta, po kterou bude obec zajišťovat následnou péči a údržbu realizovaného opatření - nově vysazené silniční vegetace z 5 let na 10 let.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: leden 2010
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2009-05.doc

06. Uzavření dodatku smlouvy o dílo na veřejnou zakázku Dětské centrum Jihlava - přístavba rehabilitačního pavilonu
Usnesení 1819/38/2009/RK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 22. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2009-06.doc

07. Uzavření dodatků smlouvy o dílo na veřejnou zakázku Rekonstrukce pavilonu A Nemocnice Havlíčkův Brod pro sociální účely
Usnesení 1820/38/2009/RK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 22. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2009-07.doc

08. Přijetí daru pozemků v k. ú. Ohrazenice na Moravě a obci Jaroměřice na Moravě a v k. ú. a obci Jaroměřice na Moravě
Usnesení 1821/38/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
zahájit jednání s městem Jaroměřice nad Rokytnou o darování pozemků dle materiálu RK-38-2009-08, př. 1 z vlastnictví města Jaroměřice nad Rokytnou do vlastnictví kraje Vysočina;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt darem pozemky dle materiálu RK-38-2009-08, př. 1 z vlastnictví města Jaroměřice nad Rokytnou do vlastnictví kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 2. 2. 2010
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2009-08.doc

09. Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Ledeč nad Sázavou
Usnesení 1822/38/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu kraje Vysočina záměr darování pozemků dle materiálu RK-38-2009-09, př. 1 do vlastnictví města Ledeč nad Sázavou;
 • zahájit jednání s městem Ledeč nad Sázavou o darování pozemků dle materiálu RK-38-2009-09, př. 2 z vlastnictví města Ledeč nad Sázavou do vlastnictví kraje Vysočina;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • převést darem pozemky dle materiálu RK-38-2009-09, př. 1 z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Ledeč nad Sázavou;
 • nabýt darem pozemky dle materiálu RK-38-2009-09, př. 2 z vlastnictví města Ledeč nad Sázavou do vlastnictví kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 2. 2. 2010
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2009-09.doc, RK-38-2009-09, př. 1, RK-38-2009-09, př. 2

10. Uzavření dodatku smlouvy o dílo na veřejnou zakázku,,VOŠ a SOŠ zemědělsko-technická Bystřice n P. - vybudování svářečské dílny
Usnesení 1823/38/2009/RK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 22. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2009-10.doc

12. Darování pozemků v k. ú. a obci Modlíkov
Usnesení 1824/38/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit záměr kraje darovat obci Modlíkov nově zaměřené pozemky par. č. 1356/3 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 262 m2, par. č. 1356/4 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 56 m2, par. č. 1356/5 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 27 m2, dále díly h o výměře 3 m2 sloučený do pozemku par. č. 1356/2, g o výměře 95 m2 sloučený do pozemku par. č. 156/29 a ch o výměře 3 m2 sloučený do pozemku par. č. 68 vše v k. ú. a obci Modlíkov oddělené geometrickým plánem č. 127-253/2008 ze dne 19. 11. 2008 z pozemku par. č. 1356/1 v k. ú. a obci Modlíkov;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemky par. č. 1356/3 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 262 m2, par. č. 1356/4 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 56 m2, par. č. 1356/5 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 27 m2, dále díly h o výměře 3 m2 sloučený do pozemku par. č. 1356/2, g o výměře 95 m2 sloučený do pozemku par. č. 156/29 a ch o výměře 3 m2 sloučený do pozemku par. č. 68 vše v k. ú. a obci Modlíkov oddělené geometrickým plánem č. 127-253/2008 ze dne 19. 11. 2008 z pozemku par. č. 1356/1 v k. ú. a obci Modlíkov z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Modlíkov.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: únor 2010
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2009-12.doc

14. Uzavření smlouvy o výpůjčce a zveřejnění záměru darování pozemků v k. ú. a obci Budkov
Usnesení 1825/38/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • zveřejnit záměr darování částí pozemků par. č. 2099/1 - ostatní plocha, silnice o výměře 45 446 m2, par. č. 1271/2 - ostatní plocha, neplodná půda o výměře 814 m2, par. č. 1271/3 - ostatní plocha, zeleň o výměře 5 070 m2 a par. č. 1271/4 - ostatní plocha, zeleň o výměře 1 953 m2 v k. ú. a obci Budkov na úřední desce Krajského úřadu kraje Vysočina do vlastnictví obce Budkov;
 • zveřejnit záměr darování části pozemku par. č. 1081/1 dle GP č. 229-7573/2009 nově označené jako pozemek par. č. 1081/7 - ostatní plocha, sportovní a rekreační plocha o výměře 1 031 m2 v k. ú. a obci Budkov na úřední desce Krajského úřadu kraje Vysočina do vlastnictví obce Budkov;
 • uzavřít s obcí Budkov smlouvu o výpůjčce na části pozemků par. č. 2099/1, par. č. 1271/2, par. č. 1271/3 a par. č. 1271/4 v k. ú. a obci Budkov dle projektové dokumentace pro stavbu Odbahnění rybníka U Pile v Budkově a to na dobu 12 let ode dne podpisu smlouvy.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 2. 2. 2010
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2009-14.doc

15. Prodej pozemku v k. ú. a obci Chotěboř
Usnesení 1826/38/2009/RK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 2. 2. 2010
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2009-15.doc

16. Uzavření dodatku smlouvy o dílo na veřejnou zakázku Rekonstrukce budovy interny v Nemocnici Havlíčkův Brod
Usnesení 1827/38/2009/RK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 22. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2009-16.doc

17. Směna pozemků v k. ú. a obci Malý Beranov
Usnesení 1828/38/2009/RK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 4. 2010
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2009-17.doc

18. Prodej pozemku v k. ú. a obci Libice nad Doubravou
Usnesení 1829/38/2009/RK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: únor 2010
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2009-18.doc

19. Směna pozemků v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
Usnesení 1830/38/2009/RK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: únor 2010
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2009-19.doc

20. Podání žádosti o pokácení stromů v k. ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou
Usnesení 1831/38/2009/RK
Rada kraje
souhlasí
s podáním žádosti prostřednictvím Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správy Jihlava o vydání rozhodnutí o pokácením dřevin rostoucích mimo les dle materiálu RK-38-2009-20, př. 1;
rozhoduje
 • pověřit Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správu Jihlava k podání žádosti o vydání rozhodnutí o pokácením dřevin dle materiálu RK-38-2009-20, př. 1;
 • uzavřít nepojmenovanou smlouvu mezi krajem Vysočina a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Správa Jihlava, ve které se Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Jihlava zaváže, že uhradí veškeré náklady a zabezpečí všechny povinnosti spojené s vydání rozhodnutí o pokácení dřevin rostoucích mimo les dle materiálu RK-38-2009-20, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 1. 2010
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2009-20.doc

21. Podání žádosti o pokácení stromů - k. ú. Pelhřimov
Usnesení 1832/38/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
podat u Městského úřadu Pelhřimov, odbor životního prostředí žádost o pokácení 3 ks stromů rostoucích mimo les na pozemku par. č. 452 v k. ú. a obci Pelhřimov.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 1. 2010
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2009-21.doc

22. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
Usnesení 1833/38/2009/RK
Rada kraje
souhlasí
se stavbami na pozemcích dle materiálu RK-38-2009-22, př. 1;
rozhoduje
 • uzavřít nepojmenované smlouvy, prokazující právo stavebníků, včetně kraje Vysočina, provést stavby na pozemcích dle materiálu RK-38-2009-22, př. 1;
 • zveřejnit záměr darování části pozemku zastavěného chodníkem par. č. 516/1 v k. ú. Řípov a částí pozemků zastavěných chodníkem p. p. č. 1346/1 a p. p. č. 1346/2 v k. ú. Stařeč.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 1. 2010
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2009-22.doc, RK-38-2009-22, př. 1

23. Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
Usnesení 1834/38/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení věcného břemene s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-38-2009-23, př. 1 a RK-38-2009-23, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 1. 2010
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2009-23.doc, RK-38-2009-23, př. 1, RK-38-2009-23, př. 2

24. Nabytí pozemků do vlastnictví kraje Vysočina pro stavbu II/405 Zašovice - Okříšky, změna ceny nabývaných nemovitostí
Usnesení 1835/38/2009/RK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 1. 4. 2010
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2009-24.doc

25. Uzavření smlouvy zakládajících právo kraje Vysočina jako investora provést stavbu v rámci majetkoprávní přípravy stavby II/347 Světlá nad Sázavou - D1, 2. stavba
Usnesení 1836/38/2009/RK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2009-25.doc

26. Uzavření dodatku smlouvy o dílo na veřejnou zakázku Muzeum Vysočiny Třebíč, vybudování zpřístupněných depozitářů Kosmákova 66/1319
Usnesení 1837/38/2009/RK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 22. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2009-26.doc

27. Smlouvy uzavírané příspěvkovými organizacemi zřizovanými krajem Vysočina
Usnesení 1838/38/2009/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením nájemních smluv, dodatku nájemní smlouvy a smluv o výpůjčce na užívání nemovitého majetku dle materiálu RK-38-2009-27.
odpovědnost: ředitel Gymnázia Bystřice nad Pernštejnem, ředitel Gymnázia Třebíč, ředitel Gymnázia dr. A. Hrdličky, Humpolec, Komenského 147, ředitel Ústavu sociální péče Zboží, příspěvková organizace, ředitelka Základní a Mateřská škola při zdravotnických zařízeních
termín: 15. 1. 2010
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2009-27.doc

30. Přijetí finančního daru od města Velká Bíteš - návrh na provedení rozpočtového opatření
Usnesení 1839/38/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
přijmout finanční dar ve výši 499 800 Kč od města Velká Bíteš dle darovací smlouvy dle materiálu RK-38-2009-30, př. 1;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4221 Investiční přijaté transfery od obcí) a výdajů (kapitola Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Péče o lidské zdroje a majetek kraje) rozpočtu kraje o částku 499 800 Kč.
odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2009-30.doc, RK-38-2009-30, př. 1

11. Vzájemné darování pozemků v k. ú. Podklášteří a obci Třebíč, v k. ú. Týn u Třebíče a obci Třebíč a v k. ú. a obci Třebíč
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, podal radě kraje doplňující informace k předloženému upravenému materiálu. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1840/38/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu kraje Vysočina záměr darování pozemků dle materiálu RK-38-2009-11, př. 1upr1 do vlastnictví města Třebíč;
 • zahájit jednání s městem Třebíč o darování pozemků dle materiálu RK-38-2009-11, př. 2 z vlastnictví města Třebíč do vlastnictví kraje Vysočina;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • převést darem pozemky dle materiálu RK-38-2009-11, př. 1upr1 z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Třebíč;
 • nabýt darem pozemky dle materiálu RK-38-2009-11, př. 2 z vlastnictví města Třebíč do vlastnictví kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 2. 2. 2010
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2009-11.doc, RK-38-2009-11, př. 1, RK-38-2009-11, př. 2

13. Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Koněšín
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, informoval radu kraje o předloženém upraveném materiálu. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1841/38/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu kraje Vysočina záměr darování pozemků dle materiálu RK-38-2009-13, př. 1upr1 do vlastnictví obce Koněšín;
 • zahájit jednání s obcí Koněšín o darování pozemků dle materiálu RK-38-2009-13, př. 2 z vlastnictví obce Koněšín do vlastnictví kraje Vysočina;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • převést darem pozemky dle materiálu RK-38-2009-13, př. 1upr1 z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Koněšín;
 • nabýt darem pozemky dle materiálu RK-38-2009-13, př. 2 z vlastnictví obce Koněšín do vlastnictví kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 11. 5. 2010
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2009-13.doc, RK-38-2009-13, př. 1, RK-38-2009-13, př. 2

28. Změna Pravidel Rady kraje Vysočina pro zřizování věcných břemen na majetku kraje Vysočina
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, upřesnil radě kraje navrhované změny v Pravidlech Rady kraje Vysočina pro zřizování věcných břemen na majetku kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1842/38/2009/RK
Rada kraje
schvaluje
Pravidla Rady kraje Vysočina pro zřizování věcných břemen na majetku kraje Vysočina dle materiálu RK-38-2009-28, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 22. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2009-28.doc, RK-38-2009-28, př. 1

29. Výběrové řízení na veřejnou zakázku Nemocnice Jihlava - Pavilon urgentní a intenzivní péče - zpracování projektové dokumentace
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, podal radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1843/38/2009/RK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 15. 3. 2010
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2009-29.doc

31. Poskytnutí daru Policii ČR - Krajskému ředitelství policie Vysočina
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, P. Dvořák, pracovník oddělení krizového řízení a bezpečnosti, J. Pokorný, pracovník oddělení krizového řízení a bezpečnosti a Z. Čech, pracovník oddělení vnějších vztahů, předložili radě kraje návrh darování počítačových sestav Krajskému ředitelství policie Vysočina. V průběhu jednání odešel L. Joukl. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1844/38/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dar dle materiálu RK-38-2009-31, př. 1.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, odbor informatiky
termín: 31. 1. 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2009-31.doc, RK-38-2009-31, př. 1

32. Pronájem nebytových prostor v sídle kraje Vysočina
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, J. Pokorný, pracovník oddělení krizového řízení a bezpečnosti a Z. Čech, pracovník oddělení vnějších vztahů, informovali radu kraje o žádosti České křesťanské akademie, o. s., o pronájem zasedacích prostor v sídle kraje Vysočina za účelem konání akce „Rusko v průsečíku minulosti a budoucnosti Josef Pazderka“. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1845/38/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu dle materiálu RK-38-2009-32, př. 3.
odpovědnost: OSH
termín: 22. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2009-32.doc

33. Pronájem nebytových prostor v sídle kraje Vysočina
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, J. Pokorný, pracovník oddělení krizového řízení a bezpečnosti a Z. Čech, pracovník oddělení vnějších vztahů, seznámili radu kraje s žádostí Územní organizace SD ČR Jihlava o pronájem zasedacích prostor v sídle kraje Vysočina za účelem konání akce „Členská schůze ÚO Svazu diabetiků Jihlava“. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1846/38/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu dle materiálu RK-38-2009-33, př. 3.
odpovědnost: OSH
termín: 22. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2009-33.doc

34. Návrh na poskytnutí věcného daru obci
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, J. Pokorný, pracovník oddělení krizového řízení a bezpečnosti a Z. Čech, pracovník oddělení vnějších vztahů, předložili radě kraje návrh poskytnout formou věcného daru městům Jihlava, Třebíč, Havlíčkův Brod a Žďár nad Sázavou alkotestery pro potřebu městských policií. V průběhu jednání přišel L. Joukl. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1847/38/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dar dle materiálů RK-38-2009-34, př. 1upr1, RK-38-2009-34, př. 2upr1, RK-38-2009-34, př. 3upr1, RK-38-2009-34, př. 4upr1.
odpovědnost: OSH
termín: 31. 3. 2010
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2009-34.doc, RK-38-2009-34, př. 1, RK-38-2009-34, př. 2, RK-38-2009-34, př. 3, RK-38-2009-34, př. 4

35. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace Radku Jarošovi
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana a Z. Čech, pracovník oddělení vnějších vztahů, předložili radě kraje upravený materiál k návrhu poskytnutí dotace ve výši 100 000 Kč na krytí nákladů souvisejících s akcí Koruna Himálaje expedice 2010. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1848/38/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci ve výši 100 000 Kč Radku Jarošovi, Nečasova 584, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 12705004 na krytí nákladů souvisejících s akcí Koruna Himálaje - expedice 2010 dle materiálu RK-38-2009-35, př. 1;
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje (položka Kulturní, společenské a sportovní akce podporované krajem) spočívající ve snížení § 6409 Ostatní činnosti j.n. o částku 100 000 Kč při současném zvýšení § 3419 Ostatní tělovýchovná činnost, o stejnou částku 100 000 Kč dle materiálů RK-38-2009-35, RK-38-2009-35, př. 1 a RK-38-2009-35, př. 2.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2009-35.doc, RK-38-2009-35, př. 1, RK-38-2009-35, př. 2

36. Informace o veřejných zakázkách malého rozsahu s předpokládanou hodnotou vyšší než 200 000 Kč v rámci působnosti oddělení řízení lidských zdrojů za období od 1. 7. 2009 do 30. 9. 2009
I. Hanáková Kosourová, vedoucí oddělení řízení lidských zdrojů, předložila radě kraje na vědomí informaci o veřejné zakázce malého rozsahu zadané v rámci působnosti oddělení řízení lidských zdrojů za období od 1. 7. 2009 do 30. 9. 2009. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1849/38/2009/RK
Rada kraje
bere na vědomí
Informaci o veřejné zakázce malého rozsahu s předpokládanou hodnotou vyšší než 200 000 Kč zadanou MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje, v zastoupení Ing. Vladimírem Novotným, 1. náměstkem hejtmana kraje pro oblast financí a grantových programů v rámci působnosti oddělení řízení lidských zdrojů za období od 1. 7. 2009 do 30. 9. 2009 dle materiálu RK-38-2009-36, př. 1.
odpovědnost: oddělení řízení lidských zdrojů
termín: 22. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2009-36.doc, RK-38-2009-36, př. 1

37. Změna účelu mimořádné dotace pro Krajskou knihovnu Vysočiny
K. Lisá, vedoucí odboru kultury a památkové péče, I. Schallnerová, vedoucí oddělení kultury a A. Prokešová, pracovnice oddělení kultury, podaly radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1850/38/2009/RK
Rada kraje
schvaluje
změnu účelu mimořádné dotace Krajské knihovny Vysočiny ve výši 200 000 Kč na nákup RFID čipů.
odpovědnost: odbor kultury a památkové péče, odbor ekonomický, ředitelka Krajské knihovny Vysočiny
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2009-37.doc

38. Předložení projektové žádosti projektu Zámek Třebíč - modernizace zámku a zpřístupnění nových expozic do Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod, oblast podpory 2.1
K. Lisá, vedoucí odboru kultury a památkové péče, I. Schallnerová, vedoucí oddělení kultury a A. Prokešová, pracovnice oddělení kultury, předložily radě kraje ke schválení zpracovanou projektovou žádost projektu „Zámek Třebíč modernizace zámku a zpřístupnění nových expozic“ do vyhlášené výzvy Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod, oblast podpory 2.1 Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch výzva na velké projekty se strategickým významem. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1851/38/2009/RK
Rada kraje
schvaluje
znění projektové žádosti projektu Zámek Třebíč - modernizace zámku a zpřístupnění nových expozic dle materiálu RK-38-2009-38, př. 1;
ukládá
odboru kultury a památkové péče předložit Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod projektovou žádost projektu Zámek Třebíč - modernizace zámku a zpřístupnění nových expozic ve znění dle materiálu RK-38-2009-38, př. 1.
odpovědnost: odbor kultury a památkové péče
termín: 6. 1. 2010
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2009-38.doc

39. Úprava rezervního fondu Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace na rok 2009
K. Lisá, vedoucí odboru kultury a památkové péče, I. Schallnerová, vedoucí oddělení kultury a A. Prokešová, pracovnice oddělení kultury, seznámily radu kraje s návrhem použití rezervního fondu u Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1852/38/2009/RK
Rada kraje
souhlasí
s použitím rezervního fondu pro rok 2009 u Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace ve výši 450 000 Kč na pokrytí neplánovaných výdajů spojených s přípravou projektu Zámek Třebíč - modernizace zámku a zpřístupnění nových expozic dle materiálu RK-38-2009-39, př. 1upr1.
odpovědnost: OKPP, ředitel Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2009-39.doc, RK-38-2009-39, př. 1, RK-38-2009-39, př. 2

40. Realizace strategie implementace eGovernmentu v kraji Vysočina VII. - eGON Centrum, datové schránky, příspěvkové organizace
P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, informoval radu kraje o průběhu realizace strategie implementace eGovernmentu v kraji Vysočina. V průběhu jednání odešel T. Škaryd. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1853/38/2009/RK
Rada kraje
schvaluje
návrh kroků realizace strategie implementace eGovernmentu v kraji Vysočina;
ukládá
týmu eGoverment a odboru informatiky realizovat navržené kroky.
odpovědnost: tým eGovernment a odbor informatiky
termín: 1. 7. 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2009-40.doc

41. Návrh rozpočtového opatření - přijetí dotace na globální granty Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
I. Fryšová, zastupující vedoucí odboru regionálního rozvoje, seznámila radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1854/38/2009/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu GG 1.1. OP VK o účelovou dotaci z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ve výši 53 392 479,00 Kč určenou na financování grantových projektů realizovaných v rámci globálního grantu Zvyšování kvality ve vzdělávání v kraji Vysočina;
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu GG 1.2. OP VK o účelovou dotaci z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ve výši 19 415 447,00 Kč určenou na financování grantových projektů realizovaných v rámci globálního grantu Rovné příležitosti ve vzdělávání v kraji Vysočina;
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu GG 1.3. OP VK o účelovou dotaci z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ve výši 24 269 309,00 Kč určenou na financování grantových projektů realizovaných v rámci globálního grantu Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v kraji Vysočina.
odpovědnost: ORR, EO
termín: 22. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2009-41.doc

42. Žádost o poskytnutí podpory z Operačního programu Životní prostředí na projekt Implementace soustavy Natura 2000 v kraji Vysočina - lesy a rybníky
R. Slouka, vedoucí oddělení ochrany přírodních zdrojů, I. Vlčková, pracovnice oddělení ochrany přírodních zdrojů a Brom, úředník na úseku strukturálních fondů EU, předložili radě kraje ke schválení žádost o poskytnutí podpory z Operačního programu Životní prostředí (dále jen „OPŽP“) na projekt „Implementace soustavy Natura 2000 v kraji Vysočina lesy a rybníky“. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1855/38/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
předložit žádost kraje Vysočina o poskytnutí podpory na projekt Implementace soustavy Natura 2000 v kraji Vysočina - lesy a rybníky dle materiálu RK-38-2009-42, př. 1 do Operačního programu Životní prostředí;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálech RK-38-2009-42, př. 2, RK-38-2009-42, př. 3, RK-38-2009-42, př. 4 a RK-38-2009-42, př. 5;
ukládá
odboru životního prostředí předložit žádost o poskytnutí podpory na projekt Implementace soustavy Natura 2000 v kraji Vysočina - lesy a rybníky dle materiálu RK-38-2009-42, př. 1 do Operačního programu Životní prostředí.
odpovědnost: OŽP
termín: 5. 1. 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2009-42.doc, RK-38-2009-42, př. 1, RK-38-2009-42, př. 2, RK-38-2009-42, př. 3, RK-38-2009-42, př. 4, RK-38-2009-42, př. 5

43. Žádosti o dotaci na projekty Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina z Operačního programu Životní prostředí
R. Slouka, vedoucí oddělení ochrany přírodních zdrojů, I. Vlčková, pracovnice oddělení ochrany přírodních zdrojů a Brom, úředník na úseku strukturálních fondů EU, předložili radě kraje ke schválení sedm samostatných žádostí o dotaci na projekty Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina z Operačního programu Životní prostředí. V průběhu jednání přišel T. Škaryd. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1856/38/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
předložit žádosti kraje Vysočina o dotaci na projekty Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina dle materiálů RK-38-2009-43, př. 1, RK-38-2009-43, př. 2, RK-38-2009-43, př. 3, RK-38-2009-43, př. 4, RK-38-2009-43, př. 5, RK-38-2009-43, př. 6 a RK-38-2009-43, př. 7 z Operačního programu Životní prostředí;
ukládá
odboru životního prostředí předložit žádosti kraje Vysočina o dotaci na projekty Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina dle materiálů RK-38-2009-43, př. 1, RK-38-2009-43, př. 2, RK-38-2009-43, př. 3, RK-38-2009-43, př. 4, RK-38-2009-43, př. 5, RK-38-2009-43, př. 6 a RK-38-2009-43, př. 7 z Operačního programu Životní prostředí.
odpovědnost: OŽP
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2009-43.doc, RK-38-2009-43, př. 1, RK-38-2009-43, př. 2, RK-38-2009-43, př. 3, RK-38-2009-43, př. 4, RK-38-2009-43, př. 5, RK-38-2009-43, př. 6, RK-38-2009-43, př. 7

44. Projekty „Úspora energií v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina - SOŠ obchodu a služeb Jihlava, DM“, „Úspora energií v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina - SPŠ stavební akademika Stanislava Bechyně Havlíčkův Brod“, „Úspora energií v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina - SŠ Pelhřimov, Domov mládeže a školní jídelna“ a „Úspora energií v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina - Gymnázium Žďár nad Sázavou“ rozpočtové opatření
R. Slouka, vedoucí oddělení ochrany přírodních zdrojů, I. Vlčková, pracovnice oddělení ochrany přírodních zdrojů a Brom, úředník na úseku strukturálních fondů EU, informovali radu kraje o předloženém návrhu rozpočtového opatření vyplývajícího z přijetí účelové dotace z Operačního programu Životní prostředí na uvedené projekty. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1857/38/2009/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu Realizace úspor energií, o účelovou dotaci z OP ŽP ve výši 32 543 680,76 Kč;
 • rozpočtové opatření spočívající ve snížení rozpočtu zvláštního účtu Realizace úspor energie o splátku kontokorentního úvěru ve výši 22 648 630,76 Kč.
odpovědnost: OŽP, OE
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2009-44.doc

50. Informace o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo veřejné zakázky na stavební práce Silnice II/152 Jaroměřice - Hrotovice
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, informovala radu kraje o uzavření níže uvedených dodatků. Jednání se zúčastnil ředitel KSÚSV Ing. J. Míka. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1858/38/2009/RK
Rada kraje
bere na vědomí
 • uzavření dodatku ke smlouvě o dílo na akci Silnice II/152 Jaroměřice - Hrotovice;
 • uzavření dodatku k mandátní smlouvě s koordinátorem BOZP na staveništi;
 • uzavření dodatku k mandátní smlouvě s technickým dozorem investora;
 • uzavření dodatku ke smlouvě o dílo s autorským dozorem.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 22. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2009-50.doc

L. Joukl navrhl projednání bodů 51 53 v bloku.
K předkládaným bodům odboru dopravy a silničního hospodářství nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

51. Veřejná zakázka malého rozsahu III/1316 Jihlava - Zborná - dodatečné stavební práce
Usnesení 1859/38/2009/RK
Rada kraje
bere na vědomí
 • rozhodnutí náměstka hejtmana kraje pro oblast dopravy a majetku o přímém zadání veřejné zakázky malého rozsahu III/1316 Jihlava - Zborná - dodatečné stavební práce dodavateli STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, IČ 608 38 744;
 • uzavření dodatku ke smlouvě o dílo na akci III/1316 Jihlava - Zborná.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 22. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2009-51.doc

52. Veřejná zakázka III/3993 Naloučany - most - dodatečné stavební práce, převod investorství části stavby III/3993 Naloučany - most
Usnesení 1860/38/2009/RK
Rada kraje
bere na vědomí
 • uzavření dodatku ke smlouvě o dílo na akci III/36049 Mostiště - most ev. č. 36049-1;
 • uzavření smlouvy o převodu investorství s obcí Naloučany a Ocmanice;
 • uzavření smlouvy o převodu investorství s obcí Ocmanice.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 22. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2009-52.doc

53. Veřejná zakázka III/36049 Mostiště - most ev. č. 36049-1 - dodatečné stavební práce
Usnesení 1861/38/2009/RK
Rada kraje
bere na vědomí
uzavření dodatku ke smlouvě o dílo na akci III/36049 Mostiště - most ev. č. 36049-1.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 22. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2009-53.doc

54. Rozhodnutí o uzavření dodatku ke Smlouvě o poskytnutí dotace z ROP JV
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje návrh dodatku ke Smlouvě o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod na projekt II/639 Horní Cerekev - Kostelec. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1862/38/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod na projekt II/639 Horní Cerekev - Kostelec.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 31. 1. 2010
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2009-54.doc, RK-38-2009-54, př. 1

55. Návrh rozpisu čerpání jednotlivých tranží Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, pro financování údržby a oprav silnic II. a III. tříd a mostů na rok 2010
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, podala radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1863/38/2009/RK
Rada kraje
schvaluje
výši jednotlivých tranží za období leden až prosinec 2010 dle materiálu RK-38-2009-55, př. 1.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství, odbor ekonomický
termín: průběžně
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2009-55.doc, RK-38-2009-55, př. 1

56. Návrh organizačního řádu Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje ke schválení organizační řád Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace. V průběhu jednání odešel J. Matějek. Rada kraje přijala po rozsáhlé diskusi upravený návrh usnesení.
Usnesení 1864/38/2009/RK
Rada kraje
schvaluje
organizační řád dle materiálu RK-38-2009-56, př. 1upr1 Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství a ředitel Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
termín: 1. 1. 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2009-56.doc, RK-38-2009-56, př. 1

57. Návrh na provedení rozpočtového opatření - přijetí dotací ze státního rozpočtu na výplatu státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, seznámila radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření. V průběhu jednání odešli J. Běhounek a L. Joukl a přišel J. Matějek. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1865/38/2009/RK
Rada kraje
schvaluje
 • zvýšení příjmové části rozpočtu kraje u položky 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o účelovou dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí (účelový znak 13307) ve výši 360 000 Kč určenou na výplatu státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí;
 • zvýšení výdajové části rozpočtu kraje u kapitoly Zdravotnictví, § 4324 - Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc a položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím (ÚZ 13307) o 360 000. Kč s určením pro Dětské centrum Jihlava, příspěvkovou organizaci ve výši 105 000 Kč a pro Dětský domov Kamenice nad Lipou, příspěvkovou organizaci ve výši 255 000 Kč;
 • změnu závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Dětského centra Jihlava, příspěvkové organizace, o částku 105 000 Kč souvislosti se zajištěním výplaty státního příspěvku pro zřizovatele zařízení vyžadující okamžitou pomoc s tím, že finanční příspěvky budou vyplaceny ve výši stanovené rozhodnutím správního orgánu;
 • změnu závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Dětského domova Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizace, o částku 255 000 Kč v souvislosti se zajištěním výplaty státního příspěvku pro zřizovatele zařízení vyžadující okamžitou pomoc s tím, že finanční příspěvky byly vyplaceny ve výši stanovené rozhodnutím správního orgánu.
odpovědnost: OSVZ, OE, ředitelka Dětského centra Jihlava a ředitelka Dětského domova Kamenice nad Lipou
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2009-57.doc

58. Návrh koncepce zabezpečení hospicové péče na území kraje Vysočina na rok 2010
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje návrh koncepce zabezpečení hospicové péče na území kraje Vysočina na rok 2010. V průběhu jednání přišli J. Běhounek a L. Joukl. Rada kraje přijala po rozsáhlé diskusi upravený návrh usnesení.
Usnesení 1866/38/2009/RK
Rada kraje
schvaluje
postup pro řešení financování hospicové péče dle materiálu RK-38-2009-58;
ukládá
odboru sociálních věcí:
 • připravit vyhlášení speciálního dotačního řízení, kdy kraj vybraným poskytovatelům dá dotaci ve výši odpovídající úvazkům stanoveným pro daný okres;
 • zahrnout do systému financování hospicové péče i financování z MPSV a ze systému veřejného zdravotního pojištění.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 31. 1. 2010
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2009-58.doc, RK-38-2009-58, př. 1, RK-38-2009-58, př. 2

59. Rozpočtové opatření - vrácení přechodné finanční výpomoci poskytnuté některým příspěvkovým organizacím na úseku sociálních služeb
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, podala radě kraje doplňující informace k navrhovanému rozpočtovému opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1867/38/2009/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje u položky 2451 - Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací o celkovou částku 4 622 000 Kč v souvislosti s vratkou finanční výpomoci ze strany Ústavu sociální péče pro mentálně postižené Těchobuz, příspěvkové organizace, IC 00511676 ve výši 2 622 000 Kč a Diagnostického ústavu sociální péče Černovice, příspěvkové organizace, IC 70659001 ve výši 2 000 000 Kč, která byla těmto organizacím poskytnuta z důvodu překlenutí nedostatku finančních zdrojů k zajištění výplaty mezd a úhrady obchodních závazků při současném zvýšení výdajové části rozpočtu kraje, kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené a položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o stejnou částku 4 622 000 Kč.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, ekonomický odbor, ředitel DÚSP Černovice a ředitelka ÚSP Těchobuz
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2009-59.doc

60. Informace o ukončení pronájmu a ukončení zřizovatelské funkce Domova důchodců Velký Újezd, žádost o spolufinancování rekonstrukce
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, informovala radu kraje o záměru rekonstrukce objektu sloužícího k provozování Domova důchodců Velký Újezd. V průběhu jednání přišla M. Kružíková. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1868/38/2009/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o záměru Kongregace milosrdných sester III. Řádu Sv. Františka;
ukládá
 • vedoucí odboru sociálních věcí a řediteli DD Velký Újezd jednat s Kongregací milosrdných sester III. Řádu Sv. Františka o harmonogramu ukončení provozování DD krajem Vysočina;
 • vedoucí odboru sociálních věcí předložit radě kraje komplexní návrh na řešení ukončení provozování Domova důchodců Velký Újezd včetně vypořádání všech majetkoprávních otázek a finančního podílu kraje na rekonstrukci objektu.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, ředitel DD Velký Újezd, p.o.
termín: 30. 11. 2010
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2009-60.doc, RK-38-2009-60, př. 2

61. Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu kraje Vysočina v období leden - listopad 2009
A. Krištofová, vedoucí odboru ekonomického, předložila radě kraje pravidelnou zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu kraje Vysočina v uplynulém období. V průběhu jednání odešel T. Škaryd. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1869/38/2009/RK
Rada kraje
bere na vědomí
Zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu kraje Vysočina v období leden - listopad 2009 dle materiálu RK-38-2009-61, př. 1.
odpovědnost: odbor ekonomický
termín: 22. prosinec 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2009-61.doc, RK-38-2009-61, př. 1

62. Návrh rozpočtového opatření na rok 2009 - finanční plnění vyplývající z agendy příkazních smluv a z prodeje majetku k 30. 11. 2009 u kapitoly Zdravotnictví
A. Krištofová, vedoucí odboru ekonomického, podala radě kraje doplňující informace k předloženému návrhu rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1870/38/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout neinvestiční dotaci pro:
 • Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, IČ 00090638 ve výši 108 784,74 Kč;
 • Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci IČ 00839396 ve výši 27 498 Kč;
 • Nemocnici Nové Město na Mor., příspěvkovou org., IČ 00842001 ve výši 16 509 Kč;
schvaluje
  • zvýšení příjmové části rozpočtu kraje o příjmy z pronájmu nemovitostí a z prodeje majetku v úhrnné výši 194 300 Kč v členění dle materiálu RK-38-2009-62, př. 1;
  • zvýšení výdajové části rozpočtu kraje - kapitoly Zdravotnictví o 194 300 Kč a § 6399 - Ostatní finanční operace o 230 Kč v členění dle materiálu RK-38-2009-62, př. 1 s tím, že finanční prostředky jsou nemocnicím poukázány z rozpočtu kraje ve výši skutečně přijatého nájemného z příkazních smluv na účet kraje sníženého o dopad odvodu DPH;
  • změnu závazného ukazatele Příspěvek na provoz u nemocnic zřizovaných krajem Vysočina dle materiálu RK-38-2009-62, př. 1 s určením na údržbu a opravy majetku;
ukládá
ředitelům nemocnic zřizovaných krajem předkládat bezprostředně po uzavření nového nájemního vztahu založeného na základě příkazní smlouvy mezi krajem a nemocnicí jedno vyhotovení této smlouvy o nájmu na ekonomický odbor krajského úřadu; stejný postup uplatnit i v případě sjednání dodatku k nájemní smlouvě založené podle této příkazní smlouvy včetně výměrů o výši valorizovaného nájemného z bytů a nebytových prostor.
odpovědnost: odbor zdravotnictví a odbor ekonomický, ředitelé nemocnic
termín: do 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2009-62.doc, RK-38-2009-62, př. 1

74. Návrh na provedení rozpočtového opatření dotace na zrušené volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
A. Krištofová, vedoucí odboru ekonomického, seznámila radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1871/38/2009/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Krajský úřad, § 6172 Činnost regionální správy) rozpočtu kraje o neinvestiční účelovou dotaci ve výši 250 Kč na krytí výdajů vzniklých kraji Vysočina v souvislosti se zrušením voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.
odpovědnost: odbor ekonomický, oddělení hospodářské správy
termín: prosinec 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2009-74.doc

63. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - přijetí dotace na úhradu prokázaných výdajů souvisejících s úhradou preventivních opatření zabraňujících vzniku a šíření onemocnění tuberkulózou za III. čtvrtletí 2009
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví a D. Buřičová, vedoucí oddělení zdravotní péče, předložili radě kraje návrh rozpočtového opatření spočívající ve zvýšení příjmů a výdajů rozpočtu kraje o účelovou dotaci   z Ministerstva financí ČR. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1872/38/2009/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4111 - Neinvestiční přijaté transfery z Všeobecné pokladní správy státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Zdravotnictví, § 3549 Ostatní speciální zdravotnická péče) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MF ČR ve výši 431 160 Kč na úhradu prokázaných výdajů souvisejících s úhradou preventivních opatření zabraňujících vzniku a šíření onemocnění tuberkulózou za III. čtvrtletí 2009.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2009-63.doc

64. Návrh na provedení rozpočtového opatření - změna rozpočtu na kapitole Zdravotnictví
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví a D. Buřičová, vedoucí oddělení zdravotní péče, informovali radu kraje o předloženém návrhu rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1873/38/2009/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4111 - Neinvestiční přijaté transfery z Všeobecné pokladní správy státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Zdravotnictví, § 3721 - Sběr a svoz nebezpečných odpadů) rozpočtu kraje o neinvestiční účelovou dotaci z MF ČR ve výši 168 410 Kč určenou na likvidaci nepoužitých léčiv za II. pololetí roku 2009.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2009-64.doc

65. Návrh rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví a D. Buřičová, vedoucí oddělení zdravotní péče, předložili radě kraje ke schválení návrh rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1874/38/2009/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví spočívající ve zvýšení § 3539 - Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví o částku 11 tis. Kč při současném snížení § 3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví o částku 11 tis. Kč s určením na provozování protialkoholní záchytné stanice.
odpovědnost: OZ, OE
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2009-65.doc

66. Výběrové řízení Dodávka zemního plynu pro zdravotnická zařízení kraje Vysočina
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví a D. Buřičová, vedoucí oddělení zdravotní péče, informovali radu kraje o přípravě veřejné zakázky na společný nákup zemního plynu pro zdravotnická zařízení kraje Vysočina. V průběhu jednání přišel T. Škaryd. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1875/38/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
  • zahájit zadání veřejné zakázky Dodávka zemního plynu pro zdravotnická zařízení kraje Vysočina formou otevřeného řízení dle zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zadávací dokumentací dle materiálů RK-38-2009-66, př. 1, RK-38-2009-66, př. 2, RK-38-2009-66, př. 3, RK-38-2009-66, př. 4, RK-38-2009-66, př. 5, RK-38-2009-66, př. 6;
  • uzavřít Smlouvu o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání a o zmocnění centrálního zadavatele dle materiálu RK-38-2009-66, př. 7;
pověřuje
společnost eCENTRE, a.s., Jankovcova 1518/2, Praha 7, výkonem zadavatelských činností dle § 151 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů v tomto zadávacím řízení v rozsahu již uzavřené mandátní smlouvy;
jmenuje
členy komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek a jejich náhradníky dle materiálu RK-38-2009-66, př. 9;
bere na vědomí
harmonogramu zadávacího řízení dle materiálu RK-38-2009-66, př. 8.
odpovědnost: odbor zdravotnictví
termín: 30. 6. 2010
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2009-66.doc

67. Prohlášení kraje Vysočina k projektu Modernizace a obnova přístrojového vybavení centra komplexní onkologické péče Nemocnice Jihlava
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví a D. Buřičová, vedoucí oddělení zdravotní péče, seznámili radu kraje s úspěchem Nemocnice Jihlava ve věci žádosti o poskytnutí finančních prostředků z Integrovaného operačního programu (IOP) na projekt „Modernizace a obnova přístrojového vybavení centra komplexní onkologické péče Nemocnice Jihlava“. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1876/38/2009/RK
Rada kraje
prohlašuje
že po dobu udržitelnosti projektu ev.č. CZ.1.06/3.2.01/01.00087 s názvem Modernizace a obnova přístrojového vybavení centra komplexní onkologické péče Nemocnice Jihlava nezasáhne do výkonu práv ke spravovanému majetku pořízenému z prostředků dotace v rámci Integrovaného operačního programu pro Oblast intervence 3.2 Služby v oblasti veřejného zdraví.
odpovědnost: ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, odbor zdravotnictví
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2009-67.doc

68. Návrh změny investičního plánu u nemocnic zřizovaných krajem na rok 2009
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví a D. Buřičová, vedoucí oddělení zdravotní péče, předložili radě kraje ke schválení návrh změn investičních plánů nemocnic zřizovaných krajem na rok 2009. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1877/38/2009/RK
Rada kraje
schvaluje
  • změnu investičního plánu Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace pro rok 2009 dle materiálu RK-38-2009-68, př. 1,
  • položkový rozpis investičních akcí zařazených do investičního plánu Nemocnice Nové Město na Moravě na rok 2009 dle materiálu RK-38-2009-68, př. 1, které budou z důvodu dosud probíhajících výběrových řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách realizovány až v roce 2010; převod prostředků investiční dotace z rozpočtu kraje bude realizován do investičního fondu Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace nejpozději do 23. 12. 2009;
  • změnu investičního plánu Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace pro rok 2009 dle materiálu RK-38-2009-68, př. 2,
  • položkový rozpis investičních akcí zařazených do investičního plánu Nemocnice Havlíčkův Brod na rok 2009 dle materiálu RK-38-2009-68, př. 2, které budou z důvodu dosud probíhajících výběrových řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách realizovány až v roce 2010; převod prostředků investiční dotace z rozpočtu kraje bude realizován do investičního fondu Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace nejpozději do 23. 12. 2009;
  • změnu investičního plánu Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace pro rok 2009 dle materiálu RK-38-2009-68, př. 3,
  • položkový rozpis investičních akcí zařazených do investičního plánu Nemocnice Třebíč na rok 2009 dle materiálu RK-38-2009-68, př. 3, které budou z důvodu dosud probíhajících resp. odložených výběrových řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách realizovány až v roce 2010; převod prostředků investiční dotace z rozpočtu kraje bude realizován do investičního fondu Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace nejpozději do 23. 12. 2009;
  • změnu investičního plánu Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace pro rok 2009 spočívající v zařazení položky Infuzní pumpa Infusomat P v ceně 52 309,- Kč financované z darů a položky Centrální přepínací prvek optické páteřní sítě v ceně 236 000,- Kč financované z vlastních zdrojů,
  • změnu závazného ukazatele Limit prostředků na platy pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci o 280 tis. Kč na konečnou výši 200 250 tis. Kč;
ukládá
ředitelce Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, řediteli Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, řediteli Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace předložit do 30. 9. 2010 kopie zaplacených faktur a ostatních dokladů o úhradě všech investičních závazků u akcí schválených v rámci investičního plánu na rok 2009 u Nemocnice Nové Město na Moravě dle materiálu RK-38-2009-68, př. 1, u Nemocnice Havlíčkův Brod dle materiálu RK-38-2009-68, př. 2 a u Nemocnice Třebíč dle materiálu RK-38-2009-68, př. 3, jejichž realizace bude dokončena až v roce 2010.
odpovědnost: ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, p. o., ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, ředitel Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, odbor zdravotnictví, odbor ekonomický
termín: 30. 09. 2010
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2009-68.doc, RK-38-2009-68, př. 1, RK-38-2009-68, př. 2, RK-38-2009-68, př. 3

69. Výběrové řízení Dodávka medicinálních a technických plynů pro zdravotnická zařízení kraje Vysočina
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví a D. Buřičová, vedoucí oddělení zdravotní péče, seznámili radu kraje s přípravou veřejné zakázky na společný nákup medicinálních a technických plynů pro vybraná zdravotnická zařízení kraje Vysočina. Rada kraje přijala po krátké diskusi upravený návrh usnesení.
Usnesení 1878/38/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • zahájit zadání veřejné zakázky Dodávka medicinálních a technických plynů pro zdravotnická zařízení kraje Vysočina formou otevřeného řízení dle zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zadávací dokumentací dle materiálů RK-38-2009-69, př. 5, RK-38-2009-69, př. 6, RK-38-2009-69, př. 7, RK-38-2009-69, př. 8; RK-38-2009-69, př. 9, RK-38-2009-69, př. 10, RK-38-2009-69, př. 11, RK-38-2009-69, př. 12, RK-38-2009-69, př. 13 a RK-38-2009-69, př. 14;
 • uzavřít Smlouvu o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání a o zmocnění centrálního zadavatele dle materiálu RK-38-2009-69, př. 1upr1;
pověřuje
společnost RTS, a.s., Lazaretní 13, Brno, výkonem zadavatelských činností dle § 151 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů v tomto zadávacím řízení v rozsahu již uzavřené mandátní smlouvy;
jmenuje
 • členy komise pro otevírání obálek a jejich náhradníky dle materiálu RK-38-2009-69, př. 3;
 • členy hodnotící komise a jejich náhradníky dle materiálu RK-38-2009-69, př. 4;
bere na vědomí
harmonogramu zadávacího řízení dle materiálu RK-38-2009-69, př. 2.
odpovědnost: odbor zdravotnictví
termín: 31. 5. 2010
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2009-69.doc

73. Návrh rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví a D. Buřičová, vedoucí oddělení zdravotní péče, seznámili radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1879/38/2009/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví spočívající ve zvýšení § 3522 Ostatní nemocnice o částku 504 700 Kč při současném snížení § 3599 Ostatní činnost ve zdravotnictví o částku 504 700 Kč s určením na úhradu poplatků v nemocnicích.
odpovědnost: odbor zdravotnictví
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2009-73.doc, RK-38-2009-73, př. 1

70. Záměr doplnění 4. etapy rekonstrukce hlavní lůžkové budovy Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví a D. Buřičová, vedoucí oddělení zdravotní péče, podali radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1880/38/2009/RK
Rada kraje
schvaluje
 • záměr doplnění samostatné 4. etapy rekonstrukce Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace o demolici objektu vrátnice, stavba občanského vybavení, postavené na pozemku p. č. 1676/3 a rozšíření hlavního vjezdu do nemocnice;
 • záměr demolice budovy č.p. 178, stavba občanského vybavení, postavené na pozemku par. č. 1678, zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Pelhřimov a budovy č.p. 414, stavba občanského vybavení, postavené na pozemku par. č. 1679/1, zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Pelhřimov;
ukládá
 • řediteli Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizaci připravit dokumentaci k realizaci demolice budovy č.p. 178, stavba občanského vybavení, postavené na pozemku par. č. 1678, zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Pelhřimov a budovy č.p. 414, stavba občanského vybavení, postavené na pozemku par. č. 1679/1, zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Pelhřimov a zařadit demolici těchto budov do finančního plánu Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace na rok 2011;
 • Krajskému úřadu kraje Vysočina, odboru majetkovému ve spolupráci s Nemocnicí Pelhřimov, příspěvkovou organizací požádat o vydání rozhodnutí o odstranění těchto budov.
odpovědnost: odbor majetkový, ředitel Nemocnice Pelhřimov, p.o.
termín: 30. 6. 2010
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2009-70.doc, RK-38-2009-70, př. 1, RK-38-2009-70, př. 2, RK-38-2009-70, př. 3

75. Regulační poplatky
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví a D. Buřičová, vedoucí oddělení zdravotní péče, předložili radě kraje na vědomí informaci o změně systému vyplácení darů za uhrazené regulační poplatky. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1881/38/2009/RK
Rada kraje
bere na vědomí
 • odpověď Ministerstvu vnitra ČR dle materiálu RK-38-2009-75, př. 6;
 • informaci o změně systému vyplácení darů za uhrazené regulační poplatky dle materiálu RK-38-2009-75;
rozhoduje
uzavřít Dohody o ukončení Příkazních smluv dle materiálů RK-38-2009-75, př. 1, RK-38-2009-75, př. 2, RK-38-2009-75, př. 3, RK-38-2009-75, př. 4, RK-38-2009-75, př. 5.
odpovědnost: OZ, ředitelé nemocnic
termín: 15. 1. 2010
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2009-75.doc

71. Statut sociálního fondu
Z. Kadlec, ředitel krajského úřadu a I. Hanáková Kosourová, vedoucí oddělení řízení lidských zdrojů, předložili radě kraje ke schválení návrh Statutu Sociálního fondu a pravidla hospodaření s prostředky Sociálního fondu. V průběhu jednání odešli J. Matějek a P. Krčál. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1882/38/2009/RK
Rada kraje
schvaluje
Statut Sociálního fondu a pravidla hospodaření s prostředky Sociálního fondu dle materiálu RK-38-2009-71, př. 1.
odpovědnost: oŘLZ
termín: 1. 1. 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2009-71.doc, RK-38-2009-71, př. 1

72. Výpůjčka movitých věcí Policii ČR - Krajskému ředitelství policie Vysočina
Z. Kadlec, ředitel krajského úřadu, seznámil radu kraje s návrhem smlouvy o výpůjčce movitých věcí Policii ČR. V průběhu jednání přišli J. Matějek a P. Krčál. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1883/38/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o výpůjčce dle materiálů RK-38-2009-72, př. 1 a RK-38-2009-72, př. 2;
svěřuje
řediteli Krajského úřadu kraje Vysočina rozhodování o změně smlouvy o výpůjčce dle materiálů RK-38-2009-72, př. 1 a RK-38-2009-72, př. 2.
odpovědnost: ředitel
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2009-72.doc, RK-38-2009-72, př. 1, RK-38-2009-72, př. 2

76. Rozprava
Bez rozsáhlejší diskuse.


J. Běhounek ukončil zasedání rady kraje č. 38/2009 s tím, že další zasedání se bude konat dne 4. 1. 2010, v 9:00 hod. v zasedací místnosti Rady kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.


MUDr. Jiří Běhounek
hejtman kraje Vysočina

Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 38/2009 dne 22. 12. 2009.
Zapsala: P. Pospíchalová, dne 22. 12. 2009 (zápis pořízen na základě záznamu).
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz