Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 38/2009 - 22.12.2009

ČísloNázev
01Pozvánka
02Darování pozemků v k.ú. a obci Růžená a v k.ú. Dolní Krupá u Havlíčkova Brod, obec Dolní Krupá
03Vzájemné darování pozemků v k. ú. Jackov a obci Moravské Budějovice
04Darování pozemků v k. ú. a obci Kdousov
05Uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o souhlasu s realizací opatření - k.ú. Moravec
06Uzavření dodatku smlouvy o dílo na veřejnou zakázku Dětské centrum Jihlava - přístavba rehabilitačního pavilonu
07Uzavření dodatků smlouvy o dílo na veřejnou zakázku Rekonstrukce pavilonu A Nemocnice Havlíčkův Brod pro sociální účely
08Přijetí daru pozemků v k. ú. Ohrazenice na Moravě a obci Jaroměřice na Moravě a v k. ú. a obci Jaroměřice na Moravě
09Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Ledeč nad Sázavou
10Uzavření dodatku smlouvy o dílo na veřejnou zakázku ,,VOŠ a SOŠ zemědělsko-technická Bystřice n P. - vybudování svářečské dílny
11Vzájemné darování pozemků v k. ú. Podklášteří a obci Třebíč, v k. ú. Týn u Třebíče a obci Třebíč a v k. ú. a obci Třebíč
11upr1Vzájemné darování pozemků v k. ú. Podklášteří a obci Třebíč, v k. ú. Týn u Třebíče a obci Třebíč a v k. ú. a obci Třebíč
12Darování pozemků v k. ú. a obci Modlíkov
13Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Koněšín
13upr1Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Koněšín
14Uzavření smlouvy o výpůjčce a zveřejnění záměru darování pozemků v k. ú. a obci Budkov
15Prodej pozemku v k. ú. a obci Chotěboř
16Uzavření dodatku smlouvy o dílo na veřejnou zakázku Rekonstrukce budovy interny v Nemocnici Havlíčkův Brod
17Směna pozemků v k. ú. a obci Malý Beranov
18Prodej pozemku v k. ú. a obci Libice nad Doubravou
19Směna pozemků v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
20Podání žádosti o pokácení stromů v k. ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou
21Podání žádosti o pokácení stromů - k. ú. Pelhřimov
22Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
23Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
24Nabytí pozemků do vlastnictví kraje Vysočina pro stavbu II/405 Zašovice - Okříšky , změna ceny nabývaných nemovitostí
25Uzavření smlouvy zakládajících právo kraje Vysočina jako investora provést stavbu v rámci majetkoprávní přípravy stavby II/347 Světlá nad Sázavou - D1, 2. stavba
26Uzavření dodatku smlouvy o dílo na veřejnou zakázku Muzeum Vysočiny Třebíč, vybudování zpřístupněných depozitářů Kosmákova 66/1319
27Smlouvy uzavírané příspěvkovými organizacemi zřizovanými krajem Vysočina
28Změna Pravidel Rady kraje Vysočina pro zřizování věcných břemen na majetku kraje Vysočina
29Výběrové řízení na veřejnou zakázku Nemocnice Jihlava - Pavilon urgentní a intenzivní péče - zpracování projektové dokumentace
30Přijetí finančního daru od města Velká Bíteš - návrh na provedení rozpočtového opatření
31Poskytnutí daru Policii ČR - Krajskému ředitelství policie Vysočina
32Pronájem nebytových prostor v sídle kraje Vysočina
33Pronájem nebytových prostor v sídle kraje Vysočina
34Návrh na poskytnutí věcného daru obci
35Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace Radku Jarošovi
35upr1Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace Radku Jarošovi
36Informace o veřejných zakázkách malého rozsahu s předpokládanou hodnotou vyšší než 200 000 Kč v rámci působnosti oddělení řízení lidských zdrojů za období od 1. 7. 2009 do 30. 9. 2009
37Změna účelu mimořádné dotace pro Krajskou knihovnu Vysočiny
38Předložení projektové žádosti projektu Zámek Třebíč - modernizace zámku a zpřístupnění nových expozic do Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod, oblast podpory 2.1
39Úprava rezervního fondu Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace na rok 2009
40Realizace strategie implementace eGovernmentu v kraji Vysočina VII. - eGON Centrum, datové schránky, příspěvkové organizace
41Návrh rozpočtového opatření - přijetí dotace na globální granty Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
42Žádost o poskytnutí podpory z Operačního programu Životní prostředí na projekt Implementace soustavy Natura 2000 v kraji Vysočina - lesy a rybníky
43Žádosti o dotaci na projekty Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina z Operačního programu Životní prostředí
44Projekty Úspora energií v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina - SOŠ obchodu a služeb Jihlava, DM , Úspora energií v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina - SPŠ stavební akademika Stanislava Bechyně Havlíčkův Brod , Úspora energií v zařízeních zři
45Návrh na odepsání pohledávky
46Stanovení platu ředitele Pedagogicko-psychologické poradny Žďár nad Sázavou
47Dohoda o zrušení dohody o úhradě nákladů a o souhlasu s provedením technického zhodnocení a stavebních úprav
48Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2009
49Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Týden vzdělávání dospělých 2009
50Informace o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo veřejné zakázky na stavební práce Silnice II/152 Jaroměřice - Hrotovice
51Veřejná zakázka malého rozsahu III/1316 Jihlava - Zborná - dodatečné stavební práce
52Veřejná zakázka III/3993 Naloučany - most - dodatečné stavební práce , převod investorství části stavby III/3993 Naloučany - most
53Veřejná zakázka III/36049 Mostiště - most ev. č. 36049-1 - dodatečné stavební práce
54Rozhodnutí o uzavření dodatku ke Smlouvě o poskytnutí dotace z ROP JV
55Návrh rozpisu čerpání jednotlivých tranží Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, pro financování údržby a oprav silnic II. a III. tříd a mostů na rok 2010
56Návrh organizačního řádu Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
57Návrh na provedení rozpočtového opatření - přijetí dotací ze státního rozpočtu na výplatu státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
58Návrh koncepce zabezpečení hospicové péče na území kraje Vysočina na rok 2010
59Rozpočtové opatření - vrácení přechodné finanční výpomoci poskytnuté některým příspěvkovým organizacím na úseku sociálních služeb
60Informace o ukončení pronájmu a ukončení zřizovatelské funkce Domova důchodců Velký Újezd, žádost o spolufinancování rekonstrukce
61Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu kraje Vysočina v období leden - listopad 2009
62Návrh rozpočtového opatření na rok 2009 - finanční plnění vyplývající z agendy příkazních smluv a z prodeje majetku k 30. 11. 2009 u kapitoly Zdravotnictví
63Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - přijetí dotace na úhradu prokázaných výdajů souvisejících s úhradou preventivních opatření zabraňujících vzniku a šíření onemocnění tuberkulózou za III. čtvrtletí 2009
64Návrh na provedení rozpočtového opatření - změna rozpočtu na kapitole Zdravotnictví
65Návrh rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví
66Výběrové řízení Dodávka zemního plynu pro zdravotnická zařízení kraje Vysočina
67Prohlášení kraje Vysočina k projektu Modernizace a obnova přístrojového vybavení centra komplexní onkologické péče Nemocnice Jihlava
68Návrh změny investičního plánu u nemocnic zřizovaných krajem na rok 2009
69Výběrové řízení Dodávka medicinálních a technických plynů pro zdravotnická zařízení kraje Vysočina
70Záměr doplnění 4. etapy rekonstrukce hlavní lůžkové budovy Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
71Statut sociálního fondu
72Výpůjčka movitých věcí Policii ČR - Krajskému ředitelství policie Vysočina
73Návrh rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví
74Návrh na provedení rozpočtového opatření - dotace na zrušené volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
75Regulační poplatky
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz