Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis rady 22/2016

zápis rk
Zápis ze zasedání rady kraje č. 22/2016, které se konalo dne 28. 6. 2016 v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 21/2016
Přítomno 9 členů rady – viz prezenční listina ze dne 28. 6. 2016.
Zasedání rady kraje zahájil hejtman J. Běhounek.
K navrženému programu jednání nebyly vzneseny návrhy na jeho úpravu a rada kraje přijala navržený program jednání:
 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 21/2016
 2. Věcné dary pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
 3. Peněžní účelový dar a věcné dary pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
 4. Věcný dar pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
 5. Věcné dary a peněžní účelový dar pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
 6. Nadační příspěvek a peněžní účelové dary pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
 7. Výpůjčka pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
 8. Výpůjčka pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci a Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
 9. Vyřazení majetku Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
 10. Souhlas s realizací nové investiční akce Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
 11. Spolupráce Kraje Vysočina na projektu Krajské hygienické stanice Kraje Vysočina prevence klíšťové encefalitidy a Lymeské boreliózy
 12. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - doplatek dotace k projektu Standardy operačního řízení ZZS kraje Vysočina
 13. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - dotace na úhradu nákladů pro zajištění činností k připravenosti na řešení mimořádných událostí a krizových situací pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci
 14. Střednědobé plány zdravotnických příspěvkových organizací na období 2017-2019
 15. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - přijetí dotace na úhradu prokázaných výdajů souvisejících s úhradou preventivních opatření zabraňujících vzniku a šíření onemocnění tuberkulózou za IV. čtvrtletí 2015
 16. Rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - Stabilizace zdravotnického personálu v Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkové organizaci
 17. Projektový záměr Kraje Vysočina na čerpání prostředků z IROP - Vzdělávací a výcvikové středisko ZZS KV
 18. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na Vysočina Fest 2016
 19. Návrh na poskytnutí věcného daru prezidentovi České republiky
 20. Vozidla pro zajištění autoprovozu pro členy Rady Kraje Vysočina
 21. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Krajský úřad
 22. Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - květen 2016
 23. Zvýšení závazného ukazatele pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, na administraci projektů a rozpočtové opatření na kapitole Analýzy a podpora řízení
 24. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - přeplatek vratky k projektu Interní pavilon v Nemocnici Nové Město na Moravě
 25. Pravidla Rady Kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek
 26. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství - poskytnutí finančního daru spolku Česká jezdecká federace
 27. Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu Kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
 28. Realizace zajištění prezentace Kraje Vysočina na 43. ročníku mezinárodní výstavy Země živitelka
 29. Uzavření Dodatku č. 1 k Dohodě o realizaci managementových opatření (ID 85074) ze dne 18. 8. 2015 o provádění péče o pozemky v přírodní rezervaci Havranka
 30. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina
 31. FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu Inovační vouchery 2016
 32. Žádost o podporu projektu SMART AKCELERÁTOR - Rozvoj inovačního prostředí v podmínkách Kraje Vysočina (OP Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014 - 2020)
 33. Návrh na poskytnutí finančních darů v rámci soutěže Vesnice roku 2016 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
 34. Dodatky č. 1 ke Smlouvám o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina
 35. Jmenování zástupců do Teritoriálního paktu zaměstnanosti
 36. Dohoda o spolupráci při výstavbě centrálního dopravního terminálu v Jihlavě
 37. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky II/406 Telč - hr. kraje, PD
 38. Veřejná zakázka na stavební práce: II/379 Velká Bíteš - křiž. s III/3792
 39. Veřejná zakázka na stavební práce: III/3853 Dolní Rožínka - Strážek
 40. Veřejná zakázka na služby: PD-07-2016, komunikace, 2
 41. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
 42. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Doprava - změna finančního vztahu k rozpočtu kraje u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny
 43. Návrh smlouvy o úvěru na zajištění financování nákupu movitého majetku (nákladní a traktorové techniky na údržbu komunikací) v roce 2017 pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci
 44. Koupě pozemku v k. ú. a obci Bystřice nad Pernštejnem
 45. Nabytí pozemků do vlastnictví Kraje Vysočina pro stavbu II/405 Příseka průtah - napojení na obchvat, změna ceny nabývaných nemovitostí
 46. Uzavření smlouvy o výpůjčce v rámci majetkoprávní přípravy stavby II/405 Jihlava most ev. č. 405-001
 47. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
 48. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
 49. Ustanovení komise pro posouzení kvalifikace nadlimitní veřejné zakázky Pojištění majetku a odpovědnosti za škody Kraje Vysočina a jím zřizovaných organizací
 50. Darování pozemku v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
 51. Pronájem pozemku v k. ú. Ledeč nad Sázavou
 52. Darování pozemků v k. ú. Velká Bíteš
 53. Transformace Domova Háj III. - uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní v k. ú. a obci Chotěboř
 54. Projekt Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina - souhlas zřizovatele
 55. Návrh na poskytnutí finančního daru pro SPMP ČR pobočný spolek Třebíč - rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci
 56. Návrh na poskytnutí finančního daru pro Krajskou radu seniorů Kraj Vysočina - rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci
 57. Střednědobé plány příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví sociální péče
 58. Změna smlouvy o vzájemné spolupráci při vzdělávání seniorů
 59. Vyhlášení výběrového řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky Domova důchodců Proseč - Obořiště, příspěvkové organizace
 60. Odměny ředitelkám/ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku sociálních služeb
 61. Stanovení platu ředitelkám/ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku školství
 62. Hodnocení ředitelek/ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku kultury a cestovního ruchu
 63. Do práce na kole 2016 - poskytnutí věcného daru
 64. Návrh na poskytnutí finančního daru na vydání publikace (cykloprůvodce) Poutní cyklotrasou z Prahy na Vysočinu aneb z Vysočiny do Prahy
 65. Schválení jednorázového pořízení a následného vydání propagačních předmětů pro potřeby Handy cyklo maratonu 2016
 66. FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu Regionální kultura 2016
 67. Souhlas s uzavřením smlouvy o výpůjčce - Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvková organizace
 68. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR Muzeu Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizaci
 69. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR Muzeu Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizaci
 70. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR Muzeu Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizaci
 71. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR pro Horácké divadlo Jihlava, příspěvkovou organizaci
 72. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR Horácké galerii v Novém Městě na Moravě
 73. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - poskytnutí dotace Filharmonii G. Mahlera na realizaci akce Koncerty pro zaměstnance příspěvkových organizací Kraje Vysočina v roce 2016
 74. Návrh na uložení odvodu za porušení rozpočtové kázně do rozpočtu zřizovatele a rozhodnutí o žádosti o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně
 75. Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Obchodní akademii, Střední zdravotnickou školu, Střední odbornou školu služeb a Jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky Jihlava
 76. Změny ve školském rejstříku
 77. Podpora účasti na mistrovství ve sportovních disciplínách - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
 78. Udělení souhlasu s přijetím dědictví pro Gymnázium Chotěboř
 79. Podpora pořádání sportovních mistrovství - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
 80. Udělení souhlasu s použitím provozních prostředků na pokrytí mzdových výdajů - Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě
 81. Projektové záměry příspěvkové organizace
 82. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - úprava rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání k 15. 6. 2016
 83. Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem
 84. Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2016
 85. Změna v usnesení č. 1125/21/2016/RK ze dne 14. 6. 2016 - rozpočtové opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
 86. Darování pozemku v k. ú. Tis u Habrů
 87. Rozprava členů rady

Usnesení 1153/22/2016/RK
Rada kraje
schvaluje
navržený program jednání.
odpovědnost: rada kraje
termín: 28. 6. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
K zápisu ze zasedání rady kraje č. 21/2016 nebyly vzneseny žádné připomínky.

J. Běhounek navrhl projednání bodů 02 - 06 v bloku.
K předkládaným bodům odboru zdravotnictví nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

02. Věcné dary pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
Usnesení 1154/22/2016/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy o poskytnutí věcných darů pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-22-2016-02, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
termín: 8. 7. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2016-02.doc, RK-22-2016-02, př. 1

03. Peněžní účelový dar a věcné dary pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
Usnesení 1155/22/2016/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovacích smluv pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-22-2016-03, př. 1 a RK-22-2016-03, př. 2.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
termín: 8. 7. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2016-03.doc, RK-22-2016-03, př. 1, RK-22-2016-03, př. 2

04. Věcný dar pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
Usnesení 1156/22/2016/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-22-2016-04, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
termín: 8. 7. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2016-04.doc, RK-22-2016-04, př. 1, RK-22-2016-04, př. 2

05. Věcné dary a peněžní účelový dar pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
Usnesení 1157/22/2016/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovacích smluv pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-22-2016-05, př. 1 a RK-22-2016-05, př. 2.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
termín: 8. 7. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2016-05.doc, RK-22-2016-05, př. 1, RK-22-2016-05, př. 2

06. Nadační příspěvek a peněžní účelové dary pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
Usnesení 1158/22/2016/RK
Rada kraje
souhlasí
s přijetím nadačního příspěvku a peněžních účelových darů pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-22-2016-06, př. 1, RK-22-2016-06, př. 2, RK-22-2016-06, př. 3, RK-22-2016-06, př. 4, RK-22-2016-06, př. 5 a RK-22-2016-06, př. 6.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelka Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
termín: 8. 7. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2016-06.doc, RK-22-2016-06, př. 1, RK-22-2016-06, př. 2, RK-22-2016-06, př. 3, RK-22-2016-06, př. 4, RK-22-2016-06, př. 5, RK-22-2016-06, př. 6

07. Výpůjčka pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, seznámila radu kraje s žádostí Nemocnice Nové Město na Moravě o udělení souhlasu s uzavřením smlouvy o výpůjčce vířiče studených nápojů pro stravovací provoz nemocnice. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1159/22/2016/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením smlouvy o výpůjčce s vítězným uchazečem pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-22-2016-07, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
termín: 29. 6. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2016-07.doc, RK-22-2016-07, př. 1, RK-22-2016-07, př. 2, RK-22-2016-07, př. 3

08. Výpůjčka pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci a Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje žádosti výše uvedených příspěvkových organizací o udělení souhlasu s uzavřením smlouvy o výpůjčce. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1160/22/2016/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením smlouvy o výpůjčce pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-22-2016-08, př. 1 a pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizace dle materiálu RK-22-2016-08, př. 2.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelka Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
termín: 30. 6. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2016-08.doc, RK-22-2016-08, př. 1, RK-22-2016-08, př. 2

09. Vyřazení majetku Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, seznámila radu kraje s návrhem vyřazení nepotřebného majetku Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1161/22/2016/RK
Rada kraje
rozhoduje
nepřijmout nabídku Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, na bezúplatný převod majetku uvedeného v materiálu RK-22-2016-09, př. 1 do vlastnictví kraje;
souhlasí
s vyřazením nepotřebného majetku Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, způsobem uvedeným v materiálu RK-22-2016-09, př. 1 a následně:
 • s prodejem nepotřebného majetku (VW Transporter a Mercedes Benz 316 CDI 35) uvedeného v materiálu RK-22-2016-09, př. 1;
 • s fyzickou likvidací ostatního nepotřebného majetku uvedeného v materiálu RK-22-2016-09, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2016-09.doc, RK-22-2016-09, př. 1

10. Souhlas s realizací nové investiční akce Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje ke schválení realizaci investičního záměru Nemocnice Havlíčkův Brod. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1162/22/2016/RK
Rada kraje
schvaluje
realizaci investičního záměru Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-22-2016-10, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2016-10.doc, RK-22-2016-10, př. 1

11. Spolupráce Kraje Vysočina na projektu Krajské hygienické stanice Kraje Vysočina prevence klíšťové encefalitidy a Lymeské boreliózy
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, informovala radu kraje o předloženém návrhu uzavření smlouvy o spolupráci. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1163/22/2016/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o spolupráci za účelem realizace projektu prevence klíšťové encefalitidy a Lymeské boreliózy dle materiálu RK-22-2016-11, př. 2.
odpovědnost: odbor zdravotnictví
termín: 30. 6. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2016-11.doc, RK-22-2016-11, př. 1, RK-22-2016-11, př. 2

12. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - doplatek dotace k projektu Standardy operačního řízení ZZS kraje Vysočina
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, seznámila radu kraje s návrhem rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1164/22/2016/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu projektu Standardy operačního řízení ZZS kraje Vysočina o přijatý doplatek dotace z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 140 912,36 Kč;
 • převod konečného zůstatku ve výši 140 912,36 Kč ze zvláštního účtu projektu Standardy operačního řízení ZZS kraje Vysočina do Fondu strategických rezerv a s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický
termín: 30. 6. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2016-12.doc

13. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - dotace na úhradu nákladů pro zajištění činností k připravenosti na řešení mimořádných událostí a krizových situací pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, podala radě kraje doplňující komentář k předloženému návrhu rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1165/22/2016/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Zdravotnictví, § 3533 - Zdravotnická záchranná služba) o účelovou dotaci poskytnutou MZ na úhradu nákladů pro zajištění činností k připravenosti na řešení mimořádných událostí a krizových situací dle zákona č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě ve výši 5 094 750 Kč (ÚZ 35018);
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, o částku 5 094 750 Kč určenou na úhradu nákladů pro zajištění činností k připravenosti na řešení mimořádných událostí a krizových situací dle zákona č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitelka Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
termín: 30. 6. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2016-13.doc, RK-22-2016-13, př. 1, RK-22-2016-13, př. 2

14. Střednědobé plány zdravotnických příspěvkových organizací na období 2017-2019
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje na vědomí střednědobé plány pro zdravotnické příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina. Rada kraje přijala po krátké diskuzi upravený návrh usnesení.
Usnesení 1166/22/2016/RK
Rada kraje
bere na vědomí
střednědobé plány na období 2017-2019 pro zdravotnické příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina dle materiálů RK-22-2016-14, př. 1, RK-22-2016-14, př. 2, RK-22-2016-14, př. 3, RK-22-2016-14, př. 4, RK-22-2016-14, př. 5, RK-22-2016-14, př. 6, RK-22-2016-14, př. 7 a RK-22-2016-14, př. 8;
ukládá
ředitelům zdravotnických zařízení a odboru zdravotnictví předložit opravené a dopracované plány především v oblastech spolupráce nemocnic a personálních záležitostí na jednání rady kraje v září 2016.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelé zdravotnických příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina
termín: 30. 9. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2016-14.doc, RK-22-2016-14, př. 1, RK-22-2016-14, př. 2, RK-22-2016-14, př. 3, RK-22-2016-14, př. 4, RK-22-2016-14, př. 5, RK-22-2016-14, př. 6, RK-22-2016-14, př. 7, RK-22-2016-14, př. 8

15. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - přijetí dotace na úhradu prokázaných výdajů souvisejících s úhradou preventivních opatření zabraňujících vzniku a šíření onemocnění tuberkulózou za IV. čtvrtletí 2015
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, informovala radu kraje o návrhu přijetí dotace na úhradu prokázaných výdajů souvisejících s úhradou preventivních opatření zabraňujících vzniku a šíření onemocnění tuberkulózou. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1167/22/2016/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4111 - Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Zdravotnictví, § 3549 - Ostatní speciální zdravotnická péče) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z Ministerstva financí ve výši 450 796,40 Kč na úhradu prokázaných výdajů souvisejících s úhradou preventivních opatření zabraňujících vzniku a šíření onemocnění tuberkulózou za IV. čtvrtletí 2015.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický
termín: 30. 6. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2016-15.doc

16. Rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - Stabilizace zdravotnického personálu v Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkové organizaci
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, seznámila radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1168/22/2016/RK
Rada kraje
schvaluje
 • poskytnutí náborového příspěvku pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-22-2016-16, př. 1, RK-22-2016-16, př. 2, RK-22-2016-16, př. 3, RK-22-2016-16, př. 4;
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3522 - Ostatní nemocnice spočívající ve zvýšení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 30 000 Kč s určením pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, při současném snížení položky 5901 - Nespecifikované rezervy o stejnou částku 30 000 Kč;
 • navýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, o částku 30 000 Kč s určením na zajištění úhrady nákladů spojených s vyplaceným náborovým příspěvkem.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
termín: 31. 7. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2016-16.doc, RK-22-2016-16, př. 1, RK-22-2016-16, př. 2, RK-22-2016-16, př. 3, RK-22-2016-16, př. 4, RK-22-2016-16, př. 5, RK-22-2016-16, př. 6, RK-22-2016-16, př. 7

17. Projektový záměr Kraje Vysočina na čerpání prostředků z IROP - Vzdělávací a výcvikové středisko ZZS KV
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje ke schválení projektový záměr Vzdělávací a výcvikové středisko ZZS KV. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1169/22/2016/RK
Rada kraje
schvaluje
projektový záměr Vzdělávací a výcvikové středisko ZZS KV dle materiálu RK-22-2016-17, př. 2;
ukládá
odboru zdravotnictví a ředitelce Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace, zajistit přípravu projektové žádosti Vzdělávací a výcvikové středisko ZZS KV v souladu s 27. výzvou z IROP;
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • udělit souhlas s realizací plánovaného projektu Vzdělávací a výcvikové středisko ZZS KV dle materiálu RK-22-2016-17, př. 2;
 • schválit převod finančních prostředků ve výši max. 45 mil. Kč z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet kraje určený na financování projektu Vzdělávací a výcvikové středisko ZZS KV s tím, že finanční prostředky budou uvolňovány postupně podle aktuální potřeby projektu, a to za předpokladu, že bude projekt řídícím orgánem IROP schválen;
 • schválit závazek Kraje Vysočina týkající se spolufinancování schváleného projektu Vzdělávací a výcvikové středisko ZZS KV z rozpočtu Kraje Vysočina ve výši 10 % celkových způsobilých výdajů projektu.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor analýz a podpory řízení, odbor ekonomický, ředitelka Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
termín: 13. 9. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2016-17.doc, RK-22-2016-17, př. 1, RK-22-2016-17, př. 2

18. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na Vysočina Fest 2016
J. Běhounek informoval radu kraje o návrhu poskytnutí dotace společnosti YASHICA s.r.o. na realizaci akce pro děti z nadace Můj nový život v rámci festivalu Vysočina Fest 2016. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1170/22/2016/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotaci ve výši 200 000 Kč společnosti YASHICA s.r.o., Žďárského 186, Kožichovice, IČ: 46980121 na realizaci akce pro děti z nadace Můj nový život v rámci festivalu Vysočina Fest 2016 dle materiálu RK-22-2016-18, př. 2;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-22-2016-18, př. 2;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 3319 - Ostatní záležitosti v kultuře o částku 200 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti j.n., položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 200 000 Kč.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2016-18.doc, RK-22-2016-18, př. 1, RK-22-2016-18, př. 2, RK-22-2016-18, př. 3

19. Návrh na poskytnutí věcného daru prezidentovi České republiky
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje návrh poskytnutí věcného daru prezidentovi ČR u příležitosti jeho návštěvy kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1171/22/2016/RK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 1. 7. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2016-19.doc, RK-22-2016-19, př. 1

20. Vozidla pro zajištění autoprovozu pro členy Rady Kraje Vysočina
Z. Kadlec, ředitel krajského úřadu, seznámil radu kraje se záměrem pronájmu vozidel určených k zajištění mobility členů rady kraje v příštím volebním období. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1172/22/2016/RK
Rada kraje
bere na vědomí
záměr řešit zajištění mobility členů rady kraje v nadcházejícím volebním období formou nájmu vozidel se službami (tzv. full service) s parametry dle materiálu RK-22-2016-20, př. 1upr1;
jmenuje
členy komise pro posouzení a hodnocení nabídek dle materiálu RK-22-2016-20, př. 2;
ukládá
Krajskému úřadu Kraje Vysočina:
 • realizovat výběr poskytovatele služeb pronájmu vozidel se službami způsobem popsaným v materiálu RK-22-2016-20;
 • zapracovat kvalifikovaný odhad souvisejících výdajů na úhradu služby (nájemného) do návrhu rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2017 i do střednědobého rozpočtového výhledu Kraje Vysočina.
odpovědnost: ředitel, OddHS, OE
termín: 30. 11. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2016-20.doc, RK-22-2016-20, př. 1, RK-22-2016-20, př. 2

21. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Krajský úřad
I. Šmídová, vedoucí oddělení hospodářské správy, podala radě kraje doplňující informace k předloženému návrhu rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1173/22/2016/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (§ 6172 - Činnost regionální správy, položka 2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady) a výdajů (kapitola Krajský úřad, § 6172 - Činnost regionální správy) rozpočtu kraje o částku 265 000 Kč na úhradu nákladů soudních řízení ve 2. pololetí roku 2016.
odpovědnost: odbor ekonomický, oddělení hospodářské správy
termín: 30. 6. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2016-21.doc, RK-22-2016-21, př. 1

22. Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - květen 2016
A. Krištofová, vedoucí odboru ekonomického, předložila radě kraje pravidelnou zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za uplynulé období. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1174/22/2016/RK
Rada kraje
bere na vědomí
Zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - květen 2016 dle materiálu RK-22-2016-22, př. 1.
odpovědnost: odbor ekonomický
termín: 30. června 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2016-22.doc, RK-22-2016-22, př. 1

23. Zvýšení závazného ukazatele pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, na administraci projektů a rozpočtové opatření na kapitole Analýzy a podpora řízení
D. Buřičová, vedoucí odboru analýz a podpory řízení, seznámila radu kraje s návrhem zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz na rok 2016 pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, o částku určenou k pokrytí nákladů spojených s administrací projektů. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1175/22/2016/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Analýzy a podpora řízení a § 3636 - Územní rozvoj spočívající ve zvýšení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 958 096 Kč při současném snížení položky 5901 - Nespecifikované rezervy o stejnou částku 958 096 Kč s určením pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, na pokrytí nákladů spojených s administrací projektu Modernizace a obnova zdravotnické přístrojové techniky, Služby Technologického centra Kraje Vysočina 2016, SPŠ stavební Havlíčkův Brod - přístavba a stavební úpravy pro praktickou výuku a pořízení vybavení a Podpora a rozvoj náhradní rodinné péče v kraji Vysočina;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz na rok 2016 pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, o celkovou částku 958 096 Kč určenou k pokrytí nákladů spojených s administrací projektů:
 • Modernizace a obnova zdravotnické přístrojové techniky (345 250 Kč)
 • Služby Technologického centra Kraje Vysočina 2016 (382 310 Kč)
 • SPŠ stavební Havlíčkův Brod - přístavba a stavební úpravy pro praktickou výuku a pořízení vybavení (214 286 Kč)
 • Podpora a rozvoj náhradní rodinné péče v kraji Vysočina (16 250 Kč)
 • zvýšení závazného ukazatele Limit prostředků na platy o 358 000 Kč;
ukládá
 • Odboru analýz a podpory řízení Krajského úřadu Kraje Vysočina a řediteli Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, předložit radě kraje po ukončení činností dle materiálu RK-22-2016-23, př. 1 zprávu o provedených službách;
 • Odboru analýz a podpory řízení Krajského úřadu Kraje Vysočina a vedoucímu Odboru informatiky Krajského úřadu Kraje Vysočina předložit radě kraje po ukončení činností dle materiálu RK-22-2016-23, př. 2 zprávu o provedených službách;
 • Odboru analýz a podpory řízení Krajského úřadu Kraje Vysočina a vedoucímu Odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Kraje Vysočina předložit radě kraje po ukončení činností dle materiálu RK-22-2016-23, př. 3 zprávu o provedených službách;
 • Odboru analýz a podpory řízení Krajského úřadu Kraje Vysočina a vedoucí Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina předložit radě kraje po ukončení činností dle materiálu RK-22-2016-23, př. 4 zprávu o provedených službách.
odpovědnost: OAPŘ, OI, OŠMS, OSV, Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2016-23.doc, RK-22-2016-23, př. 1, RK-22-2016-23, př. 2, RK-22-2016-23, př. 3, RK-22-2016-23, př. 4, RK-22-2016-23, př. 5, RK-22-2016-23, př. 6

24. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - přeplatek vratky k projektu Interní pavilon v Nemocnici Nové Město na Moravě
D. Buřičová, vedoucí odboru analýz a podpory řízení, informovala radu kraje o předloženém návrhu rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1176/22/2016/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu projektu Interní pavilon v Nemocnici Nové Město na Moravě o přijatý přeplatek vratky ve výši 29 756,06 Kč;
 • převod konečného zůstatku ve výši 29 756,06 Kč ze zvláštního účtu projektu Interní pavilon v Nemocnici Nové Město na Moravě do Fondu strategických rezerv a s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty.
odpovědnost: odbor analýz a podpory řízení, odbor ekonomický
termín: 31. 8. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2016-24.doc, RK-22-2016-24, př. 1, RK-22-2016-24, př. 2

25. Pravidla Rady Kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek
D. Buřičová, vedoucí odboru analýz a podpory řízení, předložila radě kraje ke schválení návrh Pravidel pro zadávání veřejných zakázek. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1177/22/2016/RK
Rada kraje
schvaluje
Pravidla Rady Kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek dle materiálu RK-22-2016-25, př. 1.
ruší
usnesení 0114/03/2015/RK, v části, kterou Rada Kraje Vysočina rozhodla o zveřejňování smluv uzavřených Krajem Vysočina na webu Kraje Vysočina.
odpovědnost: OAPŘ
termín: 30. 6. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2016-25.doc, RK-22-2016-25, př. 1

26. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství - poskytnutí finančního daru spolku Česká jezdecká federace
Z. Chlád seznámil radu kraje s návrhem poskytnutí finančního daru spolku Česká jezdecká federace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1178/22/2016/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout finanční dar ve výši 10 000 Kč spolku Česká jezdecká federace, IČO 48549886, Zátopkova 100/2, Břevnov 169 00 Praha 7, z kapitoly Zemědělství, § 1019 - Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj dle materiálu RK-22-2016-26, př. 3.
odpovědnost: odbor životního prostředí a zemědělství, odbor ekonomický
termín: 30. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2016-26.doc, RK-22-2016-26, př. 1, RK-22-2016-26, př. 2, RK-22-2016-26, př. 3

27. Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu Kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
Z. Chlád informoval radu kraje o návrhu poskytnutí dotace v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích pro období 2014 – 2020. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1179/22/2016/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotace z kapitoly Zemědělství v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích pro období 2014 - 2020 ve znění Dodatku č. 1, 2 a 3 dle materiálu RK-22-2016-27, př. 2;
 • neposkytnout dotace z kapitoly Zemědělství v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích pro období 2014 - 2020 ve znění Dodatku č. 1, 2 a 3 dle materiálu RK-22-2016-27, př. 3;
 • uzavřít smlouvy se žadateli dle materiálu RK-22-2016-27, př. 4;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • poskytnout dotace z kapitoly Zemědělství v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích pro období 2014 - 2020 ve znění Dodatku č. 1, 2 a 3 dle materiálu RK-22-2016-27, př. 1;
 • uzavřít smlouvy se žadateli dle materiálu RK-22-2016-27, př. 5.
odpovědnost: odbor životního prostředí a zemědělství, ekonomický odbor
termín: 30. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2016-27.doc, RK-22-2016-27, př. 1, RK-22-2016-27, př. 2, RK-22-2016-27, př. 3, RK-22-2016-27, př. 4, RK-22-2016-27, př. 5, RK-22-2016-27, př. 6

28. Realizace zajištění prezentace Kraje Vysočina na 43. ročníku mezinárodní výstavy Země živitelka
Z. Chlád předložil radě kraje návrh uzavření smlouvy zajišťující účast Kraje Vysočina na mezinárodní výstavě Země živitelka. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1180/22/2016/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu s Výstavištěm České Budějovice a.s., IČ 60827475, se sídlem Husova 523, 370 21 České Budějovice, dle materiálu RK-22-2016-28, př. 1.
odpovědnost: odbor životního prostředí a zemědělství, odbor sekretariátu hejtmana
termín: 25. 8. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2016-28.doc, RK-22-2016-28, př. 1

29. Uzavření Dodatku č. 1 k Dohodě o realizaci managementových opatření (ID 85074) ze dne 18. 8. 2015 o provádění péče o pozemky v přírodní rezervaci Havranka
Z. Chlád seznámil radu kraje s návrhem dodatku k Dohodě o realizaci managementových opatření o provádění péče o pozemky v přírodní rezervaci Havranka. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1181/22/2016/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 k Dohodě o realizaci managementových opatření (ID 85074) ze dne 18. 8. 2015 o provádění péče o pozemky v přírodní rezervaci Havranka dle materiálu RK-22-2016-29, př. 1.
odpovědnost: odbor životního prostředí a zemědělství
termín: 31. 7. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2016-29.doc, RK-22-2016-29, př. 1, RK-22-2016-29, př. 2

30. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina
P. Tlustoš, pracovník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků EU, informoval radu kraje o předloženém návrhu rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1182/22/2016/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina o přijaté finanční prostředky ze strany Ministerstva životního prostředí ve výši 632 709 Kč.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje, odbor ekonomický
termín: 30. 6. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2016-30.doc

31. FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu Inovační vouchery 2016
P. Tlustoš, pracovník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků EU, seznámil radu kraje s návrhem poskytnutí dotací v rámci grantového programu Inovační vouchery 2016. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1183/22/2016/RK
Rada kraje
rozhoduje
odpovědnost: ORR
termín: 30. 4. 2018
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2016-31.doc, RK-22-2016-31, př. 1, RK-22-2016-31, př. 2, RK-22-2016-31, př. 3, RK-22-2016-31, př. 4

32. Žádost o podporu projektu SMART AKCELERÁTOR - Rozvoj inovačního prostředí v podmínkách Kraje Vysočina (OP Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014 - 2020)
P. Tlustoš, pracovník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků EU, předložil radě kraje ke schválení žádost o podporu výše uvedeného projektu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1184/22/2016/RK
Rada kraje
schvaluje
znění žádosti o podporu projektu projektu SMART AKCELERÁTOR - Rozvoj inovačního prostředí v podmínkách Kraje Vysočina dle materiálu RK-22-2016-32, př. 1;
rozhoduje
předložit žádost o podporu dle materiálu RK-22-2016-32, př. 1 do výzvy č. 02_15_004 Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014 - 2020.
odpovědnost: ORR
termín: 30. 6. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2016-32.doc, RK-22-2016-32, př. 1, RK-22-2016-32, př. 2

33. Návrh na poskytnutí finančních darů v rámci soutěže Vesnice roku 2016 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
P. Tlustoš, pracovník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků EU, informoval radu kraje o návrhu poskytnutí finančních darů v rámci soutěže Vesnice roku 2016. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1185/22/2016/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout finanční dary obcím z kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje dle materiálu RK-22-2016-33, př. 1 ve výši a struktuře dle materiálu RK-22-2016-33, př. 1 na základě vzorové darovací smlouvy dle materiálu RK-22-2016-33, př. 3.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje, ekonomický odbor
termín: 30. 9. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2016-33.doc, RK-22-2016-33, př. 1, RK-22-2016-33, př. 2, RK-22-2016-33, př. 3

34. Dodatky č. 1 ke Smlouvám o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina
P. Tlustoš, pracovník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků EU, seznámil radu kraje s návrhem dodatku ke Smlouvám o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1186/22/2016/RK
Rada kraje
rozhoduje
odpovědnost: ORR
termín: 31. 7. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2016-34.doc, RK-22-2016-34, př. 1, RK-22-2016-34, př. 2, RK-22-2016-34, př. 3, RK-22-2016-34, př. 4, RK-22-2016-34, př. 5

35. Jmenování zástupců do Teritoriálního paktu zaměstnanosti
P. Tlustoš, pracovník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků EU, požádal radu kraje o jmenování zástupců za Kraj Vysočina do Teritoriálního paktu zaměstnanosti. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1187/22/2016/RK
Rada kraje
jmenuje
 • Ing. Bc. Martina Hyského členem Rady paktu Teritoriálního paktu zaměstnanosti Kraje Vysočina za Kraj Vysočina a Ing. Janu Fialovou jeho náhradnicí;
 • doc. RNDr. Ivetu Fryšovou, Ph.D. členkou Výkonného výboru Teritoriálního paktu zaměstnanosti Kraje Vysočina za Kraj Vysočina a Ing. Ivonu Hájkovou, její náhradnicí.
odpovědnost: ORR
termín: 31. 8. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2016-35.doc

36. Dohoda o spolupráci při výstavbě centrálního dopravního terminálu v Jihlavě
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, seznámila radu kraje s návrhem uzavření Dohody o spolupráci při výstavbě centrálního dopravního terminálu v Jihlavě. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1188/22/2016/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dohodu o spolupráci při výstavbě centrálního dopravního terminálu v Jihlavě dle materiálu RK-22-2016-36, př. 1;
jmenuje
členem pracovní skupiny Ing. Pavla Bartoše, vedoucího oddělení dopravní obslužnosti odboru dopravy a silničního hospodářství a náhradníkem za člena pracovní skupiny Ing. Hanu Strnadovou, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství.
odpovědnost: ODSH
termín: 30. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2016-36.doc, RK-22-2016-36, př. 1, RK-22-2016-36, př. 2

37. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky II/406 Telč - hr. kraje, PD
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, seznámila radu kraje se závěry a s doporučením hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1189/22/2016/RK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 31. 7. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2016-37.doc, RK-22-2016-37, př. 1, RK-22-2016-37, př. 2

38. Veřejná zakázka na stavební práce: II/379 Velká Bíteš - křiž. s III/3792
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje návrh zadání veřejné zakázky na realizaci stavebních prací „II/379 Velká Bíteš – křiž. s III/3792“, řešící rekonstrukci stávající komunikace. V průběhu jednání odešel Z. Chlád. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1190/22/2016/RK
Rada kraje
rozhoduje
zahájit zadávací řízení veřejné zakázky II/379 Velká Bíteš - křiž. s III/3792 formou otevřeného podlimitního řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, v souladu s Oznámením o zahájení zadávacího řízení dle materiálu RK-22-2016-38, př. 1;
jmenuje
stanoví,
že hodnotící komise je oprávněna k posouzení kvalifikace dotčené zakázky;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit řádný průběh zadávacího řízení veřejné zakázky II/379 Velká Bíteš - křiž. s III/3792 dle schváleného způsobu zadání a podmínek stanovených v Oznámení o zahájení zadávacího řízení dle materiálu RK-22-2016-38, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 31. 10. 2016
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2016-38.doc, RK-22-2016-38, př. 1, RK-22-2016-38, př. 2, RK-22-2016-38, př. 3, RK-22-2016-38, př. 4

39. Veřejná zakázka na stavební práce: III/3853 Dolní Rožínka - Strážek
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, informovala radu kraje o návrhu zadání veřejné zakázky na realizaci stavebních prací „III/3853 Dolní Rožínka - Strážek“. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1191/22/2016/RK
Rada kraje
rozhoduje
zahájit zadávací řízení veřejné zakázky III/3853 Dolní Rožínka - Strážek formou otevřeného podlimitního řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, v souladu s Oznámením o zahájení zadávacího řízení dle materiálu RK-22-2016-39, př. 1;
jmenuje
stanoví,
že hodnotící komise je oprávněna k posouzení kvalifikace dotčené zakázky;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit řádný průběh zadávacího řízení veřejné zakázky III/3853 Dolní Rožínka - Strážek dle schváleného způsobu zadání a podmínek stanovených v Oznámení o zahájení zadávacího řízení dle materiálu RK-22-2016-39, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 30. 9. 2016
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2016-39.doc, RK-22-2016-39, př. 1, RK-22-2016-39, př. 2, RK-22-2016-39, př. 3, RK-22-2016-39, př. 4

40. Veřejná zakázka na služby: PD-07-2016, komunikace, 2
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, seznámila radu kraje s návrhem opakovaného zadání veřejné zakázky na služby pro vypracování projektových dokumentací. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1192/22/2016/RK
Rada kraje
rozhoduje
zahájit zadávací řízení veřejné zakázky na služby PD-07-2016, komunikace, 2 formou otevřeného nadlimitního řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, v souladu s Oznámením o zahájení zadávacího řízení dle materiálu RK-22-2016-40, př. 1;
jmenuje
stanoví,
že hodnotící komise je oprávněna k posouzení kvalifikace dotčené zakázky;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit řádný průběh zadávacího řízení veřejné zakázky na PD-07-2016, komunikace, 2 dle schváleného způsobu zadání a podmínek stanovených v Oznámení o zahájení zadávacího veřejné zakázky na služby dle materiálu RK-22-2016-40, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 30. 9. 2016
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2016-40.doc, RK-22-2016-40, př. 1, RK-22-2016-40, př. 2, RK-22-2016-40, př. 3, RK-22-2016-40, př. 4

41. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje návrh vyřazení nepotřebného majetku KSUSV. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1193/22/2016/RK
Rada kraje
souhlasí
s vyřazením a prodejem nepotřebného hmotného majetku dle materiálu RK-22-2016-41, př. 1 za cenu dle nejvyšší předložené nabídky a v případě nezájmu s jeho likvidací.
odpovědnost: ODSH
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2016-41.doc, RK-22-2016-41, př. 1

42. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Doprava - změna finančního vztahu k rozpočtu kraje u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, informovala radu kraje o předloženém návrhu rozpočtového opatření. V průběhu jednání přišel Z. Chlád. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1194/22/2016/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Doprava a §2212- Silnice spočívající ve snížení položky 5901 - Nespecifikovaná rezerva (ÚZ 00015) při současném zvýšení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 1 000 000 Kč s určením pro KSÚSV na výdaje spojené s péčí o vegetaci v průjezdních úsecích silnic II. a III. třídy;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace o částku 1 000 000 Kč s určením na výdaje spojené s péčí o vegetaci v průjezdních úsecích silnic II. a III. Třídy;
 • aktualizaci finančního plánu Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace na rok 2016 dle RK-22-2016-42, př. 1.
odpovědnost: ODSH, OE
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2016-42.doc, RK-22-2016-42, př. 1

43. Návrh smlouvy o úvěru na zajištění financování nákupu movitého majetku (nákladní a traktorové techniky na údržbu komunikací) v roce 2017 pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, seznámila radu kraje s návrhem uzavření smlouvy o úvěru s Komerční bankou, a.s., na zajištění financování nákupu movitého majetku pro KSUSV. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1195/22/2016/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením smlouvy o úvěru s Komerční bankou, a.s., na zajištění financování nákupu movitého majetku (nákladní a traktorové techniky na údržbu komunikací) v roce 2017 dle materiálu RK-22-2016-43, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2016-43.doc, RK-22-2016-43, př. 1, RK-22-2016-43, př. 2

L. Joukl navrhl projednání bodů 44 – 53 a 86 v bloku.
K předkládaným bodům odboru majetkového nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

44. Koupě pozemku v k. ú. a obci Bystřice nad Pernštejnem
Usnesení 1196/22/2016/RK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 13. 9. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2016-44.doc, RK-22-2016-44, př. 1, RK-22-2016-44, př. 2

45. Nabytí pozemků do vlastnictví Kraje Vysočina pro stavbu II/405 Příseka průtah - napojení na obchvat, změna ceny nabývaných nemovitostí
Usnesení 1197/22/2016/RK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2016-45.doc, RK-22-2016-45, př. 1

46. Uzavření smlouvy o výpůjčce v rámci majetkoprávní přípravy stavby II/405 Jihlava most ev. č. 405-001
Usnesení 1198/22/2016/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně vypůjčitele a Statutárním městem Jihlava, se sídlem Masarykovo náměstí 97/1, 586 01 Jihlava na straně půjčitele smlouvu o výpůjčce na části pozemků vedených v katastru nemovitostí jako par. č. 80/3 o výměře 63 m2 a par. č. 80/4 o výměře 38 m2 v katastrálním území Pančava a obci Jihlava a na část pozemku vedeného v katastru nemovitostí jako par. č. 5481/69 o výměře 173 m2 v katastrálním území a obci Jihlava dle materiálu RK-22-2016-46, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2016-46.doc, RK-22-2016-46, př. 1

47. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
Usnesení 1199/22/2016/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení služebnosti s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-22-2016-47, př. 1 a RK-22-2016-47, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 9. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2016-47.doc, RK-22-2016-47, př. 1, RK-22-2016-47, př. 2

48. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
Usnesení 1200/22/2016/RK
Rada kraje
souhlasí
se stavbami na pozemcích dle materiálu RK-22-2016-48, př. 1;
rozhoduje
 • uzavřít nepojmenované smlouvy, prokazující právo stavebníků provést stavby na pozemcích dle materiálu RK-22-2016-48, př. 1;
 • zveřejnit záměry darování částí pozemků dle materiálu RK-22-2016-48, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 9. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2016-48.doc, RK-22-2016-48, př. 1

49. Ustanovení komise pro posouzení kvalifikace nadlimitní veřejné zakázky Pojištění majetku a odpovědnosti za škody Kraje Vysočina a jím zřizovaných organizací
Usnesení 1201/22/2016/RK
Rada kraje
ustanovuje
komisi pro posouzení kvalifikace nadlimitní veřejné zakázky Pojištění majetku a odpovědnosti za škody Kraje Vysočina a jím zřizovaných organizací ve složení dle materiálu RK-22-2016-49, př. 1.
odpovědnost: OM
termín: 31. 8. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2016-49.doc, RK-22-2016-49, př. 1, RK-22-2016-49, př. 2

50. Darování pozemku v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
Usnesení 1202/22/2016/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit záměr darování pozemku par. č. 1954/11 - ost. plocha, sportoviště o výměře 772 m2 v k. ú. a obci Havlíčkův Brod z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Havlíčkův Brod;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemek par. č. par. č. 1954/11 - ost. plocha, sportoviště o výměře 772 m2 v k. ú. a obci Havlíčkův Brod z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Havlíčkův Brod.
odpovědnost: OM
termín: 13. září 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2016-50.doc, RK-22-2016-50, př. 1, RK-22-2016-50, př. 1a

51. Pronájem pozemku v k. ú. Ledeč nad Sázavou
Usnesení 1203/22/2016/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně vlastníka pozemku a pronajímatele a společností FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., IČO: 25317628, se sídlem Mlýnská 388/68, Trnitá, 602 00 Brno na straně nájemce nájemní smlouvu na pozemek par. č. 332/10 v k. ú. Ledeč nad Sázavou na dobu od 1. 7. 2016 do 30. 11. 2016 za nájemné ve výši 15 Kč/m2/rok.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 6. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2016-51.doc, RK-22-2016-51, př. 1

52. Darování pozemků v k. ú. Velká Bíteš
Usnesení 1204/22/2016/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit záměr darování pozemků par. č. 3005/20 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 326 m2, par. č. 3005/21 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 583 m2, par. č. 3005/23 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 443 m2, par. č. 3005/25 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 104 m2, par. č. 3005/19 - ost. plocha, zeleň o výměře 359 m2, par. č. 3005/22 - ost. plocha, zeleň o výměře 404 m2, par. č. 3005/24 - ost. plocha, zeleň o výměře 306 m2, par. č. 3005/26 - ost. plocha, zeleň o výměře 9 m2, par. č. 3005/27 - ost. plocha, zeleň o výměře 10 m2 oddělených GP č. 2189- 130/2015 z pozemku par. č. 3005/17 v k. ú. Velká Bíteš a dále části pozemku par. č. 3015/1 - ost. plocha, silnice zastavěné chodníkem, sjezdem na místní komunikaci a veřejnou zelení z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Velká Bíteš;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemky par. č. 3005/20 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 326 m2, par. č. 3005/21 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 583 m2, par. č. 3005/23 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 443 m2, par. č. 3005/25 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře104 m2, par. č. 3005/19 - ost. plocha, zeleň o výměře 359 m2, par. č. 3005/22 - ost. plocha, zeleň o výměře 404 m2, par. č. 3005/24 - ost. plocha, zeleň o výměře 306 m2, par. č. 3005/26 - ost. plocha, zeleň o výměře 9 m2, par. č. 3005/27 - ost. plocha, zeleň o výměře 10 m2 oddělených GP č. 2189- 130/2015 z pozemku par. č. 3005/17 v k. ú. Velká Bíteš a dále části pozemku par. č. 3015/1 - ost. plocha, silnice zastavěné chodníkem, sjezdem na místní komunikaci a veřejnou zelení z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Velká Bíteš.
odpovědnost: OM
termín: 13. září 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2016-52.doc, RK-22-2016-52, př. 1

53. Transformace Domova Háj III. - uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní v k. ú. a obci Chotěboř
Usnesení 1205/22/2016/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí kupní, jejíž znění bude řešit úplatné nabytí nemovitosti par. č. 358 o výměře 109 m2, par. č. 359 o výměře 109 m2, par. č. 360 o výměře 118 m2, jehož součástí je rodinný dům, par. č. 361 o výměře 202 m2 a par. č. 362 o výměře 143 m2, jehož součástí je rodinný dům, v k. ú. a obci Chotěboř z vlastnictví města Chotěboř, se sídlem Trčků z Lípy, 69, 583 01 Chotěboř, IČ 002 67 538 do vlastnictví Kraje Vysočina za kupní cenu ve výši 760 000 Kč.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 13. 9. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2016-53.doc, RK-22-2016-53, př. 1, RK-22-2016-53, př. 1a

86. Darování pozemku v k. ú. Tis u Habrů
Usnesení 1206/22/2016/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit záměr darování pozemku par. č. 1998/6 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 2 m2 odděleného GP č. 320-58/2016 z pozemku par. č. 1998/3 v k. ú. Tis u Habrů, obec Tis z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Tis;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemek par. č. 1998/6 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 2 m2 oddělený GP č. 320-58/2016 z pozemku par. č. 1998/3 v k. ú. Tis u Habrů, obec Tis z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Tis.
odpovědnost: OM
termín: 13. 9. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2016-86.doc, RK-22-2016-86, př. 1

54. Projekt Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina - souhlas zřizovatele
P. Krčál požádal radu kraje o vyjádření souhlasu zřizovatele se zapojením Základní školy Třebíč, Základní školy a Praktické školy Chotěboř a Základní školy a Praktické školy Moravské Budějovice do projektu „Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina“. V průběhu jednání odešel L. Joukl. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1207/22/2016/RK
Rada kraje
schvaluje
souhlas zřizovatele dle materiálu RK-22-2016-54, př. 1 v rámci projektu Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina dle výzvy č. 30_16_003 Operačního programu potravinové a materiální pomoci.
odpovědnost: OSV, OŠMS
termín: 30. 6. 2016
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2016-54.doc, RK-22-2016-54, př. 1

55. Návrh na poskytnutí finančního daru pro SPMP ČR pobočný spolek Třebíč - rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci
P. Krčál informoval radu kraje o návrhu poskytnutí finančního daru SPMP ČR pobočnému spolku Třebíč na zajištění činnosti. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1208/22/2016/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout finanční dar ve výši 30 000 Kč z kapitoly Sociální věci, § 4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti, SPMP ČR pobočnému spolku Třebíč, se sídlem Okružní 962/13, Borovina, 674 01 Třebíč, IČO 47438410, dle materiálu RK-22-2016-55, př. 2.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 31. 7. 2016
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2016-55.doc, RK-22-2016-55, př. 1, RK-22-2016-55, př. 2

56. Návrh na poskytnutí finančního daru pro Krajskou radu seniorů Kraj Vysočina - rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci
P. Krčál předložil radě kraje návrh poskytnutí finančního daru Krajské radě seniorů Kraj Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1209/22/2016/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout finanční dar ve výši 10 000 Kč z kapitoly Sociální věci, § 4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti, Krajské radě seniorů Kraj Vysočina, IČO 02249626, se sídlem Karoliny Světlé 1547/11, 586 01 Jihlava, dle materiálu RK-22-2016-56, př. 2.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 31. 7. 2016
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2016-56.doc, RK-22-2016-56, př. 1, RK-22-2016-56, př. 2

57. Střednědobé plány příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví sociální péče
P. Krčál seznámil radu kraje s návrhy střednědobých plánů příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví sociální péče. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1210/22/2016/RK
Rada kraje
bere na vědomí
střednědobé plány příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví sociální péče dle materiálu RK-22-2016-57, př. 1.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2016-57.doc, RK-22-2016-57, př. 1

58. Změna smlouvy o vzájemné spolupráci při vzdělávání seniorů
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, informovala radu kraje o předloženém návrhu dodatku ke smlouvě o spolupráci. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1211/22/2016/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít dodatek č. 8 ke smlouvě o spolupráci dle materiálu RK-22-2016-58, př. 1.
odpovědnost: OSV
termín: 30. 6. 2016
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2016-58.doc, RK-22-2016-58, př. 1

59. Vyhlášení výběrového řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky Domova důchodců Proseč - Obořiště, příspěvkové organizace
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a J. Dočkalová, úředník na úseku personalistiky, odměňování a metodické pomoci PO, požádaly radu kraje o vyhlášení výběrového řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky Domova důchodců Proseč - Obořiště, příspěvkové organizace. V průběhu jednání přišel L. Joukl. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1212/22/2016/RK
Rada kraje
vyhlašuje
výběrové řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky Domova důchodců Proseč - Obořiště, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-22-2016-59, př. 1;
schvaluje
složení výběrové komise pro výběrové řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky Domova důchodců Proseč - Obořiště, dle materiálu RK-22-2016-59, př. 2.
odpovědnost: OSV, OddŘLZ
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2016-59.doc, RK-22-2016-59, př. 1, RK-22-2016-59, př. 2, RK-22-2016-59, př. 3

60. Odměny ředitelkám/ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku sociálních služeb
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a J. Dočkalová, úředník na úseku personalistiky, odměňování a metodické pomoci PO, předložily radě kraje návrh odměn ředitelkám/ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku sociálních služeb. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1213/22/2016/RK
Rada kraje
stanoví
v souladu s § 134 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, odměny ředitelkám/ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku sociálních služeb, dle materiálu RK-22-2016-60, př. 1.
odpovědnost: OSV, OddŘLZ
termín: 31. 7. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2016-60.doc, RK-22-2016-60, př. 1, RK-22-2016-60, př. 2

62. Hodnocení ředitelek/ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku kultury a cestovního ruchu
L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu a J. Dočkalová, úředník na úseku personalistiky, odměňování a metodické pomoci PO, seznámili radu kraje s výsledky hodnocení ředitelek/ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných krajem na úseku kultury a cestovního ruchu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1214/22/2016/RK
Rada kraje
bere na vědomí
výsledky hodnocení ředitelek/ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných krajem na úseku kultury a cestovního ruchu dle materiálů RK-22-2016-62, př. 1, RK-22-2016-62, př. 2, RK-22-2016-62, př. 3, RK-22-2016-62, př. 4, RK-22-2016-62, př. 5, RK-22-2016-62, př. 6, RK-22-2016-62, př. 7, RK-22-2016-62, př. 8, RK-22-2016-62, př. 9, RK-22-2016-62, př. 10;
stanoví
v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, plat ředitelkám/ředitelům příspěvkových organizací na úseku kultury a cestovního ruchu dle materiálu RK-22-2016-62, př. 12.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, oddělení řízení lidských zdrojů
termín: 31. 7. 2016
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2016-62.doc, RK-22-2016-62, př. 1, RK-22-2016-62, př. 2, RK-22-2016-62, př. 3, RK-22-2016-62, př. 4, RK-22-2016-62, př. 5, RK-22-2016-62, př. 6, RK-22-2016-62, př. 7, RK-22-2016-62, př. 8, RK-22-2016-62, př. 9, RK-22-2016-62, př. 10, RK-22-2016-62, př. 11, RK-22-2016-62, př. 12, RK-22-2016-62, př. 13

61. Stanovení platu ředitelkám/ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku školství
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu a J. Dočkalová, úředník na úseku personalistiky, odměňování a metodické pomoci PO, požádali radu kraje o stanovení platu ředitelkám/ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1215/22/2016/RK
Rada kraje
stanoví
v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, plat ředitelkám/ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina, dle materiálu RK-22-2016-61, př. 2.
odpovědnost: oddělení řízení lidských zdrojů, odbor školství, mládeže a sportu
termín: 30. 6. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2016-61.doc, RK-22-2016-61, př. 1, RK-22-2016-61, př. 2, RK-22-2016-61, př. 3

63. Do práce na kole 2016 - poskytnutí věcného daru
L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, informoval radu kraje o předloženém návrhu poskytnutí věcného daru vítězům soutěže Do práce na kole 2016. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1216/22/2016/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout věcný dar vítězům soutěže Do práce na kole 2016 v účastnických městech Jihlava, Třebíč a Žďár nad Sázavou dle materiálů RK-22-2016-63, př. 1, RK-22-2016-63, př. 2 a RK-22-2016-63, př. 3.
odpovědnost: OKPPCR
termín: 31. 7. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2016-63.doc, RK-22-2016-63, př. 1, RK-22-2016-63, př. 2, RK-22-2016-63, př. 3, RK-22-2016-63, př. 4, RK-22-2016-63, př. 5

64. Návrh na poskytnutí finančního daru na vydání publikace (cykloprůvodce) Poutní cyklotrasou z Prahy na Vysočinu aneb z Vysočiny do Prahy
L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložil radě kraje návrh rozhodnutí o poskytnutí finančního daru společnosti Matice Křemešnická o.p.s. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1217/22/2016/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout finanční dar z kapitoly Kultura, § 2143 - Cestovní ruch, společnosti Matice Křemešnická o.p.s., IČO: 02439191, se sídlem Pod Náspem 641, 393 01 Pelhřimov, ve výši 30 000 Kč dle materiálu RK-22-2016-64, př. 3.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ekonomický odbor
termín: 31. 7. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2016-64.doc, RK-22-2016-64, př. 1, RK-22-2016-64, př. 2, RK-22-2016-64, př. 3

65. Schválení jednorázového pořízení a následného vydání propagačních předmětů pro potřeby Handy cyklo maratonu 2016
L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, seznámil radu kraje s návrhem pořízení propagačních předmětů v rámci propagace Handy cyklo maratonu 2016. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1218/22/2016/RK
Rada kraje
schvaluje
jednorázové pořízení propagačních předmětů a jejich následné použití dle materiálu RK-22-2016-65.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
termín: 31. 8. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2016-65.doc

66. FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu Regionální kultura 2016
L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, informoval radu kraje o návrhu poskytnutí dotací v rámci grantového programu Regionální kultura 2016. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1219/22/2016/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotace v rámci grantového programu Regionální kultura 2016 žadatelům uvedeným v materiálu RK-22-2016-66, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy se žadateli dle materiálu RK-22-2016-66, př. 5;
 • neposkytnout dotace v rámci grantového programu Regionální kultura 2016 žadatelům uvedeným v materiálu RK-22-2016-66, př. 2;
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout poskytnout dotace v rámci grantového programu Regionální kultura 2016 žadatelům uvedeným v materiálu RK-22-2016-66, př. 3;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy se žadateli dle materiálu RK-22-2016-66, př. 6;
 • rozhodnout neposkytnout dotaci v rámci grantového programu Regionální kultura 2016 žadateli uvedenému v materiálu RK-22-2016-66, př. 4.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
termín: 13. 9. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2016-66.doc, RK-22-2016-66, př. 1, RK-22-2016-66, př. 2, RK-22-2016-66, př. 3, RK-22-2016-66, př. 4, RK-22-2016-66, př. 5, RK-22-2016-66, př. 6

67. Souhlas s uzavřením smlouvy o výpůjčce - Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvková organizace
L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložil radě kraje návrh udělení souhlasu s uzavřením dlouhodobé smlouvy o výpůjčce sbírkových předmětů za účelem výstavním. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1220/22/2016/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením smlouvy o výpůjčce dle materiálu RK-22-2016-67, př. 1, a to na dobu určitou od 1. 7. 2016 do 1. 7. 2019.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu; ředitel Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
termín: 30. 6. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2016-67.doc, RK-22-2016-67, př. 1

J. Běhounek navrhl projednání bodů 68 - 72 v bloku.
K předkládaným bodům odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

68. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR Muzeu Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizaci
Usnesení 1221/22/2016/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Kultura, § 3315 - Činnosti muzeí a galerií, položka 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím, ÚZ 34 013) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva kultury určenou pro Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci v rámci programu Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví v části D - preventivní ochrana před nepříznivými vlivy prostředí ve výši 30 000 Kč na realizaci akce Písně duchovní evangelické - Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace o částku 30 000 Kč určenou na realizaci akce Písně duchovní evangelické - Muzeum Vysočiny Havlíčků Brod.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, odbor ekonomický, ředitel Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2016-68.doc

69. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR Muzeu Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizaci
Usnesení 1222/22/2016/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Kultura, § 3315 - Činnosti muzeí a galerií, položka 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím, ÚZ 34 013) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva kultury ve výši 96 000 Kč určenou pro Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvkovou organizaci v rámci programu Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví v části D - preventivní ochrana před nepříznivými vlivy prostředí na realizaci akce 3 zvlhčovače, barokní sekretář - Muzeum Vysočiny Jihlava;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace o částku 96 000 Kč určenou na realizaci akce 3 zvlhčovače, barokní sekretář - Muzeum Vysočiny Jihlava.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, odbor ekonomický, ředitel Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2016-69.doc

70. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR Muzeu Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizaci
Usnesení 1223/22/2016/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Kultura, § 3315 - Činnosti muzeí a galerií, položka 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím, ÚZ 34 013) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva kultury určenou pro Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvkovou organizaci v rámci programu Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví v části D - preventivní ochrana před nepříznivými vlivy prostředí ve výši 199 000 Kč na realizaci akce Anonym, Křížová cesta, Jan de Herdt, 3 obrazy - Muzeum Vysočiny Třebíč;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace o částku 199 000 Kč určenou na realizaci akce Anonym, Křížová cesta, Jan de Herdt, 3 obrazy - Muzeum Vysočiny Třebíč.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, odbor ekonomický, ředitel Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2016-70.doc

71. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR pro Horácké divadlo Jihlava, příspěvkovou organizaci
Usnesení 1224/22/2016/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Kultura, § 3311 - Divadelní činnosti, položka 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím, ÚZ 34 352) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva kultury určenou pro Horácké divadlo Jihlava, příspěvkovou organizaci v rámci Programu státní podpory profesionálních divadel a profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých sborů ve výši 960 000 Kč na realizaci projektu Vlastní umělecká činnost v roce 2016;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace o částku 960 000 Kč určenou na realizaci projektu Vlastní umělecká činnost v roce 2016.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, odbor ekonomický, ředitel Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2016-71.doc

72. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR Horácké galerii v Novém Městě na Moravě
Usnesení 1225/22/2016/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Kultura, § 3315 - Činnosti muzeí a galerií, položka 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím, ÚZ 34 013) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva kultury určenou pro Horáckou galerii v Novém Městě na Moravě v rámci programu Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví v části D - preventivní ochrana před nepříznivými vlivy prostředí ve výši 77 000 Kč na realizaci akce Vincenc Makovský, Žena s klasy - Horácká galerie v Novém Městě na Moravě;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Horácké galerie v Novém Městě na Moravě o částku 77 000 Kč určenou na realizaci akce Vincenc Makovský, Žena s klasy - Horácká galerie v Novém Městě na Moravě.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, odbor ekonomický, ředitel Horácká galerie v Novém Městě na Moravě
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2016-72.doc

73. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - poskytnutí dotace Filharmonii G. Mahlera na realizaci akce Koncerty pro zaměstnance příspěvkových organizací Kraje Vysočina v roce 2016
M. Kružíková předložila radě kraje návrh poskytnutí dotace na realizaci hudebního projektu Filharmonie G. Mahlera v souvislosti se žádostí o podporu vážné hudby a významného hudebního výročí v Kraji Vysočina.
Rada kraje materiál projednala a po krátké diskusi doporučila materiál k dopracování. M. Kružíková doporučení rady akceptovala a požádala o stažení tohoto materiálu z programu jednání.
Zdrojové materiály: RK-22-2016-73.doc, RK-22-2016-73, př. 1, RK-22-2016-73, př. 2, RK-22-2016-73, př. 3

74. Návrh na uložení odvodu za porušení rozpočtové kázně do rozpočtu zřizovatele a rozhodnutí o žádosti o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s předloženým návrhem uložení odvodu za porušení rozpočtové kázně. Z jednání se omluvil J. Běhounek. V průběhu jednání odešel L. Joukl. Rada kraje přijala návrh usnesení dle varianty A.
Usnesení 1226/22/2016/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • o uložení odvodu do rozpočtu kraje za porušení rozpočtové kázně Gymnáziu Jihlava, IČO 60545984 dle materiálu RK-22-2016-74, př. 1;
 • o snížení odvodu za porušení rozpočtové kázně Gymnáziu Jihlava, IČO 60545984 o částku 125 114 Kč dle materiálu RK-22-2016-74, př. 2.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitel Gymnázia Jihlava
termín: srpen 2016
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2016-74.doc, RK-22-2016-74, př. 1, RK-22-2016-74, př. 2, RK-22-2016-74, př. 3

75. Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Obchodní akademii, Střední zdravotnickou školu, Střední odbornou školu služeb a Jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky Jihlava
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, požádal radu kraje o vyjádření souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro výše uvedenou organizaci. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1227/22/2016/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy dle materiálu RK-22-2016-75, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitel Obchodní akademie, Střední zdravotnické školy, Střední odborné školy služeb a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Jihlava
termín: 30. 8. 2016
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2016-75.doc, RK-22-2016-75, př. 1

76. Změny ve školském rejstříku
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, informoval radu kraje o předloženém záměru zápisu změny ve školském rejstříku. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1228/22/2016/RK
Rada kraje
bere na vědomí
stanovisko OŠMS k záměru zápisu změny ve školském rejstříku u střední školy, jejímž zřizovatelem je fyzická osoba, označeném v materiálu RK-22-2016-76, př. 1 kód 1A;
souhlasí
se záměrem zápisu změny ve školském rejstříku u střední školy, jejímž zřizovatelem je fyzická osoba, označeným v materiálu RK-22-2016-76, př. 1 kód 1A;
ukládá
OŠMS provést zápis změny ve školském rejstříku u střední školy, jejímž zřizovatelem je fyzická osoba, označeným v materiálu RK-22-2016-76, př. 1 kód 1A;
odpovědnost: OŠMS
termín: do 31. 7. 2016
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: RK-22-2016-76.doc, RK-22-2016-76, př. 1

77. Podpora účasti na mistrovství ve sportovních disciplínách - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1229/22/2016/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost v celkové výši 9 899 Kč Biketrialu Nové Veselí, U Kapličky 266, 592 14 Nové Veselí, IČO: 72546948, na účast na ME v biketrialu;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-22-2016-77, př. 1.
odpovědnost: OŠMS; OE
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2016-77.doc, RK-22-2016-77, př. 1

78. Udělení souhlasu s přijetím dědictví pro Gymnázium Chotěboř
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, požádal radu kraje o vyjádření souhlasu s přijetím dědictví do vlastnictví Gymnázia Chotěboř. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1230/22/2016/RK
Rada kraje
souhlasí
s přijetím dědictví do vlastnictví Gymnázia Chotěboř, IČO 60126639 ve výši 10 000 amerických dolarů z vypořádání poslední vůle Dennise J. Polivky.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitel Gymnázia Chotěboř
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2016-78.doc, RK-22-2016-78, př. 1

79. Podpora pořádání sportovních mistrovství - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, podal radě kraje doplňující informace k předloženému návrhu rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1231/22/2016/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotace z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost v celkové výši 43 000 Kč na podporu pořádání sportovních mistrovství dle materiálu RK-22-2016-79, př. 3;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy dle materiálů RK-22-2016-79, př. 1 a RK-22-2016-79, př. 2.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu; odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2016-79.doc, RK-22-2016-79, př. 1, RK-22-2016-79, př. 2, RK-22-2016-79, př. 3

80. Udělení souhlasu s použitím provozních prostředků na pokrytí mzdových výdajů - Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s žádostí o udělení souhlasu zřizovatele s použitím prostředků na provoz u Gymnázia Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1232/22/2016/RK
Rada kraje
souhlasí
s použitím prostředků na provoz u Gymnázia Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě, IČO 48895512 na úhradu odstupného odcházejícímu trenérovi ve výši 40 000 Kč.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitel Gymnázia Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě
termín: červenec 2016
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2016-80.doc, RK-22-2016-80, př. 1, RK-22-2016-80, př. 2, RK-22-2016-80, př. 3

81. Projektové záměry příspěvkové organizace
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh realizace projektových záměrů příspěvkové organizace Česká zemědělská akademie v Humpolci. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1233/22/2016/RK
Rada kraje
souhlasí
s realizací projektových záměrů příspěvkové organizace České zemědělské akademie v Humpolci, střední školy, Školní 764, 396 01, Humpolec, dle materiálů RK-22-2016-81, př. 1 a RK-22-2016-81, př. 2.
odpovědnost: OŠMS
termín: 30. 6. 2016
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2016-81.doc, RK-22-2016-81, př. 1, RK-22-2016-81, př. 2, RK-22-2016-81, př. 3, RK-22-2016-81, př. 4

82. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - úprava rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání k 15. 6. 2016
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1234/22/2016/RK
Rada kraje
schvaluje
změnu závazných ukazatelů příspěvku na provoz právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj (příspěvkovým organizacím) o přímé výdaje na vzdělávání dle materiálu RK-22-2016-82, př. 1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí rozpis účelových prostředků na úhradu přímých výdajů na vzdělávání právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj dle materiálu RK-22-2016-82, př. 1 a právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce dle materiálu RK-22-2016-82, př. 2.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: září 2016
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2016-82.doc, RK-22-2016-82, př. 1, RK-22-2016-82, př. 2, RK-22-2016-82, př. 3

83. Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, informoval radu kraje o žádosti Gymnázia Bystřice nad Pernštejnem o udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1235/22/2016/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy dle materiálu RK-22-2016-83, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitel Gymnázia Bystřice nad Pernštejnem
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2016-83.doc, RK-22-2016-83, př. 1

84. Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2016
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s návrhem úpravy investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2016. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1236/22/2016/RK
Rada kraje
souhlasí
s úpravou použití fondu investic příspěvkových organizací na rok 2016 dle materiálů RK-22-2016-84, př. 1, RK-22-2016-84, př. 2, RK-22-2016-84, př. 3, RK-22-2016-84, př. 4 a RK-22-2016-84, př. 5.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitelé příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina
termín: průběžně do konce roku 2016
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2016-84.doc, RK-22-2016-84, př. 1, RK-22-2016-84, př. 2, RK-22-2016-84, př. 3, RK-22-2016-84, př. 4, RK-22-2016-84, př. 5

85. Změna v usnesení č. 1125/21/2016/RK ze dne 14. 6. 2016 - rozpočtové opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh rozhodnutí o změně usnesení č. 1125/21/2016/RK. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1237/22/2016/RK
Rada kraje
rozhoduje
změnit usnesení č. 1125/21/2016/RK ze dne 14. 6. 2016 tak, že materiál RK-21-2016-24, př. 6 se nahrazuje materiálem RK-22-2016-85, př. 2.
odpovědnost: OŠMS
termín: 29. 7. 2016
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2016-85.doc, RK-22-2016-85, př. 1, RK-22-2016-85, př. 2

87. Rozprava členů rady
Bez rozsáhlejší diskuze.


V. Novotný ukončil zasedání rady kraje č. 22/2016 s tím, že další zasedání se bude konat dne 12. 7. 2016, v 8:00 hod.MUDr. Jiří Běhounek
hejtman Kraje Vysočina

Ověřovatelé zápisu:

RNDr. Marie Kružíková        ……...……………………………………


Zdeněk Chlád                      …..………………………………….……


Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 22/2016 dne 28. 6. 2016.
Zapsala: P. Pospíchalová, dne 28. 6. 2016 (zápis pořízen na základě záznamu).
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz