Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis rady 21/2016

zápis rk
Zápis ze zasedání rady kraje č. 21/2016, které se konalo dne 14. 6. 2016 v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 20/2016
Přítomno 9 členů rady viz prezenční listina ze dne 14. 7. 2016.
Zasedání rady kraje zahájil hejtman J. Běhounek.
Radě kraje byly předloženy návrhy na zařazení následujících bodů do programu jednání:
50. Návrh právního zajištění spolufinancování regionální železniční dopravy po roce 2019;
51. Společný postup při zabezpečení zimní a běžné údržby silnic I. Třídy;
52. Záměr koupě nemovitých věcí v k. ú. a obci Jihlava;
53. Návrh na poskytnutí peněžního daru pro občanské sdružení ESPERAS, o. s., -rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci;
54. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství Ekonomická analýza současného stavu zemědělské prvovýroby v Kraji Vysočina.
Rada kraje návrhy akceptovala a přijala upravený program jednání:
 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 20/2016
 2. Peněžní účelové dary pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
 3. Peněžní účelové dary pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
 4. Peněžní účelové dary pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
 5. Věcný dar pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci
 6. Věcný dar pro Trojlístek - centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkovou organizaci
 7. Vyřazení majetku Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
 8. Souhlas s realizací nové investiční akce Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
 9. Dodatek Smlouvy o revolvingovém úvěru pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
 10. Spolek BISON - Spolek pro budování a implementaci sdílených opensource nástrojů, z. s.
 11. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na Letní žurnalistickou školu Karla Havlíčka Borovského
 12. Smlouva o převodu investorství
 13. Veřejná zakázka na služby: II/130 Golčův Jeníkov - křiž. s D1, úsek č. 1, část II., PD
 14. Veřejná zakázka na služby: II/360 Jaroměřice nad Rokytnou - obchvat, PD
 15. Veřejná zakázka na stavební práce: II/408 Jemnice - křiž. s II/152
 16. Veřejná zakázka na služby: II/128 Lukavec, PD
 17. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
 18. Hodnocení ředitele Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, návrh na poskytnutí odměny a stanovení cílů pro rok 2016
 19. Odměny ředitelkám/ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných Krajem Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu
 20. Jmenování ředitelky/ředitele Vyšší odborné školy, Obchodní akademie a Středního odborného učiliště technického Chotěboř
 21. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku, Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Žďár nad Sázavou
 22. Udělení souhlasu s uzavřením darovacích smluv pro Gymnázium Havlíčkův Brod
 23. Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na pořádání technických, přírodovědných a řemeslných volnočasových aktivit pro děti a mládež - schválení navržených podpor - rozpočtové opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
 24. Podpora účasti na mistrovstvích ve sportovních disciplínách - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
 25. Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2016
 26. Propagace polytechnické výchovy
 27. Ocenění Talent Vysočiny a Cena hejtmana Vysočiny 2016
 28. Poskytnutí věcných darů oceněným na Technickém fóru 2016
 29. Smlouva uzavíraná příspěvkovou organizací zřizovanou Krajem Vysočina
 30. Majetkoprávní příprava stavby III/03810 Havlíčkův Brod - most ev. č. 03810-2
 31. Uzavření smluv v rámci majetkoprávní přípravy stavby II/150 Perknov - most ev. č. 150-023
 32. Návrh na zařazení nové akce Nemocnice Jihlava - oprava odstavných ploch do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M2 - Zdravotnictví
 33. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
 34. Uzavření smlouvy zakládající právo provést stavbu v k. ú. a obci Humpolec
 35. Veřejná zakázka na služby Krajská knihovna Vysočiny - budova KKV, dokumentace stavby
 36. Majetkoprávní příprava stavby III/01840 Ronov nad Sázavou - most ev. č. 01840-1
 37. Darování a nabytí pozemků v k. ú. a obci Hrotovice
 38. Fond Vysočiny - návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu Prodejny regionálních produktů 2016
 39. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o realizaci grantového projektu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 40. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o realizaci grantového projektu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 41. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - poskytnutí dotace Horáckému folklornímu sdružení
 42. Poskytnutí dotace na podporu projektů v oblasti dobrovolnictví a neformální pomoci osobám závislým na pomoci jiné osoby - návrh na rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci
 43. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci - poskytnutí dotace na provoz Family Pointů v Kraji Vysočina pro rok 2016
 44. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Krajský úřad - přijetí dotace na činnost sociální práce
 45. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
 46. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci - přijetí účelové dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí a schválení příspěvku kraje na vyrovnávací platbu pro poskytovatele sociálních služeb
 47. Dokumenty požadované Státním fondem životního prostředí České republiky k ukončení 1 samostatné akce realizované v rámci projektu Biodiverzita II.
 48. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Životní prostředí - finanční dary pro vítěze soutěže v třídění odpadů
 49. Záměr Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace - definice gastronomického provozu kavárny s omezeným restauračním provozem
 50. Návrh právního zajištění spolufinancování regionální železniční dopravy po roce 2019
 51. Společný postup při zabezpečení zimní a běžné údržby silnic I. třídy
 52. Záměr koupě nemovitých věcí v k. ú. a obci Jihlava
 53. Návrh na poskytnutí peněžního daru pro občanské sdružení ESPERAS, o. s., -rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci
 54. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství Ekonomická analýza současného stavu zemědělské prvovýroby v Kraji Vysočina
 55. Rozprava členů rady
Usnesení 1100/21/2016/RK
Rada kraje
schvaluje
upravený program jednání.
odpovědnost: rada kraje
termín: 14. 6. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
K zápisu ze zasedání rady kraje č. 20/2016 nebyly vzneseny žádné připomínky.

10. Spolek BISON - Spolek pro budování a implementaci sdílených opensource nástrojů, z. s.
P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, podal radě kraje doplňující komentář k předloženému doporučení zastupitelstvu kraje rozhodnout o založení nové organizace. Závěrem diskuse rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1101/21/2016/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout založit Spolek pro budování a implementaci sdílených opensource nástrojů, z. s. (zkráceně BISON, z. s.);
 • schválit stanovy Spolku pro budování a implementaci sdílených opensource nástrojů, z. s., zkráceně BISON, z. s. dle materiálu RK-21-2016-10, př. 2;
 • jmenovat delegáty Členské schůze za Kraj Vysočina dle materiálu RK-21-2016-10, př. 3;
 • jmenovat členy Kontrolní komise za Kraj Vysočina dle materiálu RK-21-2016-10, př. 3;
ukládá
Odboru informatiky Krajského úřadu Kraje Vysočina:
 • plnit úkoly zakladatelského odboru k nově vzniklé právnické osobě;
 • vyjasnit se zakládajícími subjekty podmínky založení spolku a následně předložit zastupitelstvu kraje výslednou formu stanov.
odpovědnost: OI, OAPŘ
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2016-10.doc, RK-21-2016-10, př. 1, RK-21-2016-10, př. 2, RK-21-2016-10, př. 3

K bodům 02 04, odboru zdravotnictví, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.

02. Peněžní účelové dary pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
Usnesení 1102/21/2016/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy a sponzorské smlouvy pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-21-2016-02, př. 1 a RK-21-2016-02, př. 2.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
termín: 24. 6. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2016-02.doc, RK-21-2016-02, př. 1, RK-21-2016-02, př. 2, RK-21-2016-02, př. 3

03. Peněžní účelové dary pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
Usnesení 1103/21/2016/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovacích smluv pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-21-2016-03, př. 1 a RK-21-2016-03, př. 2.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
termín: 24. 6. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2016-03.doc, RK-21-2016-03, př. 1, RK-21-2016-03, př. 2

04. Peněžní účelové dary pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
Usnesení 1104/21/2016/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovacích smluv pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-21-2016-04, př. 1, RK-21-2016-04, př. 2, RK-21-2016-04, př. 3 a RK-21-2016-04, př. 4.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
termín: 24. 6. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2016-04.doc, RK-21-2016-04, př. 1, RK-21-2016-04, př. 2, RK-21-2016-04, př. 3, RK-21-2016-04, př. 4

05. Věcný dar pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, informovala radu kraje o návrhu souhlasit s uzavřením darovací smlouvy pro danou příspěvkovou organizaci. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1105/21/2016/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-21-2016-05, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelka Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
termín: 24. 6. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2016-05.doc, RK-21-2016-05, př. 1, RK-21-2016-05, př. 2

06. Věcný dar pro Trojlístek - centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkovou organizaci
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, upřesnila radě kraje návrh poskytnout věcný dar shora uvedené příspěvkové organizaci. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1106/21/2016/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy o poskytnutí věcného daru pro Trojlístek centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-21-2016-06, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelka Trojlístku - centra pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizace
termín: 24. 6. 2015
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2016-06.doc, RK-21-2016-06, př. 1

07. Vyřazení majetku Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje návrh souhlasit s vyřazením níže uvedeného nepotřebného majetku Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1107/21/2016/RK
Rada kraje
souhlasí
s vyřazením nepotřebného majetku Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace, uvedeného v materiálu RK-21-2016-07, př. 1 a následně:
 • s prodejem, případně likvidací přebytečného nepotřebného majetku uvedeného v materiálu RK-21-2016-07, př. 1;
 • s likvidací ostatního nepotřebného majetku uvedeného v materiálu RK-21-2016-07, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelka Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
termín: 24. 6. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2016-07.doc, RK-21-2016-07, př. 1

08. Souhlas s realizací nové investiční akce Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, seznámila radu kraje s návrhem schválit realizaci investičního záměru shora uvedené příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1108/21/2016/RK
Rada kraje
schvaluje
realizaci investičního záměru Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-21-2016-08, př. 1 financovaného peněžními prostředky vytvořenými z odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděných podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2016-08.doc, RK-21-2016-08, př. 1

09. Dodatek Smlouvy o revolvingovém úvěru pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje návrh souhlasit s uzavřením Dodatku č. 8 ke Smlouvě o revolvingovém úvěru mezi MONETA Money Bank, a.s., a Nemocnicí Pelhřimov. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1109/21/2016/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením Dodatku č. 8 Smlouvy o revolvingovém úvěru MONETA Money Bank, a.s., pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-21-2016-09, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
termín: 10. 8. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2016-09.doc, RK-21-2016-09, př. 1, RK-21-2016-09, př. 2

11. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na Letní žurnalistickou školu Karla Havlíčka Borovského
J. Běhounek podal radě kraje doplňující komentář k předloženému návrhu rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1110/21/2016/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotaci ve výši 70 000 Kč pro CENTRUM VYSOČINA, o. p. s., Beckovského 1874, 580 01 Havlíčkův Brod, IČ: 274 70 148 na krytí nákladů souvisejících s pořádáním Letní žurnalistické školy Karla Havlíčka Borovského 2016 dle materiálu RK-21-2016-11, př. 2;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-21-2016-11, př. 2;
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje (položka Kulturní, společenské a sportovní akce podporované krajem) spočívající ve snížení § 6409 - Ostatní činnosti j.n. o částku 70 000 Kč při současném zvýšení § 3319 Ostatní záležitosti kultury o částku 70 000 Kč dle materiálu RK-21-2016-11.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2016-11.doc, RK-21-2016-11, př. 1, RK-21-2016-11, př. 2, RK-21-2016-11, př. 3, RK-21-2016-11, př. 4

12. Smlouva o převodu investorství
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje návrh uzavřít smlouvu o převodu investorství k níže uvedené stavbě. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1111/21/2016/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o převodu investorství ke stavbě „III/03810 Havlíčkův Brod, ul. Mírová“, úsek č. 1 dle materiálu RK-21-2016-12, př. 1.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 30. 7. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2016-12.doc, RK-21-2016-12, př. 1

13. Veřejná zakázka na služby: II/130 Golčův Jeníkov - křiž. s D1, úsek č. 1, část II., PD
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, seznámila radu kraje s návrhem rozhodnout o zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na služby. Rada kraje delegovala své zástupce do hodnotící komise a přijala návrh usnesení.
Usnesení 1112/21/2016/RK
Rada kraje
rozhoduje
zahájit zadávací řízení veřejné zakázky „II/130 Golčův Jeníkov - křiž. s D1, úsek č. 1, část II., PD“ formou otevřeného podlimitního řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, v souladu s Oznámením o zahájení zadávacího řízení dle materiálu RK-21-2016-13, př. 1;
jmenuje
stanoví,
že hodnotící komise je oprávněna k posouzení kvalifikace dotčené zakázky;
ukládá
Odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit řádný průběh zadávacího řízení veřejné zakázky „II/130 Golčův Jeníkov - křiž. s D1, úsek č. 1, část II., PD“ dle schváleného způsobu zadání a podmínek stanovených v Oznámení o zahájení zadávacího řízení dle materiálu RK-21-2016-13, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 30. 9. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2016-13.doc, RK-21-2016-13, př. 1, RK-21-2016-13, př. 2, RK-21-2016-13, př. 3, RK-21-2016-13, př. 4

14. Veřejná zakázka na služby: II/360 Jaroměřice nad Rokytnou - obchvat, PD
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, seznámila radu kraje s návrhem rozhodnout o zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na služby. Rada kraje delegovala své zástupce do hodnotící komise a přijala návrh usnesení.
Usnesení 1113/21/2016/RK
Rada kraje
rozhoduje
zahájit zadávací řízení veřejné zakázky „II/360 Jaroměřice nad Rokytnou obchvat, PD“ formou otevřeného podlimitního řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, v souladu s Oznámením o zahájení zadávacího řízení dle materiálu RK-21-2016-14, př. 1;
jmenuje
stanoví,
že hodnotící komise je oprávněna k posouzení kvalifikace dotčené zakázky;
ukládá
Odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit řádný průběh zadávacího řízení veřejné zakázky „II/360 Jaroměřice nad Rokytnou obchvat, PD“ dle schváleného způsobu zadání a podmínek stanovených v Oznámení o zahájení zadávacího řízení dle materiálu RK-21-2016-14, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 30. 9. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2016-14.doc, RK-21-2016-14, př. 1, RK-21-2016-14, př. 2, RK-21-2016-14, př. 3, RK-21-2016-14, př. 4

15. Veřejná zakázka na stavební práce: II/408 Jemnice - křiž. s II/152
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, informovala radu kraje o návrhu rozhodnout o zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební práce. Rada kraje delegovala své zástupce do hodnotící komise a přijala návrh usnesení.
Usnesení 1114/21/2016/RK
Rada kraje
rozhoduje
zahájit zadávací řízení veřejné zakázky na stavební práce „II/408 Jemnice křiž. s II/152“ formou otevřeného podlimitního řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, v souladu s Oznámením o zahájení zadávacího řízení dle materiálu RK-21-2016-15, př. 1;
jmenuje
stanoví,
že hodnotící komise je oprávněna k posouzení kvalifikace dotčené zakázky;
ukládá
Odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit řádný průběh zadávacího řízení veřejné zakázky na „II/408 Jemnice křiž. s II/152“ dle schváleného způsobu zadání a podmínek stanovených v Oznámení o zahájení zadávacího veřejné zakázky na stavební práce dle materiálu RK-21-2016-15, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 30. 9. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2016-15.doc, RK-21-2016-15, př. 1, RK-21-2016-15, př. 2, RK-21-2016-15, př. 3, RK-21-2016-15, př. 4

16. Veřejná zakázka na služby: II/128 Lukavec, PD
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, informovala radu kraje o návrhu rozhodnout o zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na služby. Rada kraje delegovala své zástupce do hodnotící komise a přijala návrh usnesení.
Usnesení 1115/21/2016/RK
Rada kraje
rozhoduje
zahájit zadávací řízení veřejné zakázky „II/128 Lukavec, PD“ formou otevřeného podlimitního řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, v souladu s Oznámením o zahájení zadávacího řízení dle materiálu RK-21-2016-16, př. 1;
jmenuje
stanoví,
že hodnotící komise je oprávněna k posouzení kvalifikace dotčené zakázky;
ukládá
Odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit řádný průběh zadávacího řízení veřejné zakázky „II/128 Lukavec, PD“ dle schváleného způsobu zadání a podmínek stanovených v Oznámení o zahájení zadávacího řízení dle materiálu RK-21-2016-16, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 30. 9. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2016-16.doc, RK-21-2016-16, př. 1, RK-21-2016-16, př. 2, RK-21-2016-16, př. 3, RK-21-2016-16, př. 4

17. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje návrh souhlasit s vyřazením a prodejem nepotřebného hmotného majetku dané příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1116/21/2016/RK
Rada kraje
souhlasí
s vyřazením a prodejem nepotřebného hmotného majetku dle materiálu RK-21-2016-17, př. 1 za cenu dle nejvyšší předložené nabídky v nabídkovém řízení a v případě nezájmu s jeho ekologickou likvidací.
odpovědnost: ODSH
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2016-17.doc, RK-21-2016-17, př. 1

18. Hodnocení ředitele Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, návrh na poskytnutí odměny a stanovení cílů pro rok 2016
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, sdělila radě kraje podrobnosti k návrhu vzít na vědomí výsledek hodnocení ředitele dané příspěvkové organizace. Projednávání se zúčastnila I. Hanáková Kosourová, vedoucí oddělení řízení lidských zdrojů. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1117/21/2016/RK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.
odpovědnost:
odbor dopravy a silničního hospodářství, oddělení řízení lidských zdrojů.
termín: 30. 6. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2016-18.doc, RK-21-2016-18, př. 1, RK-21-2016-18, př. 2, RK-21-2016-18, př. 3, RK-21-2016-18, př. 4, RK-21-2016-18, př. 5, RK-21-2016-18, př. 6, RK-21-2016-18, př. 7

50. Návrh právního zajištění spolufinancování regionální železniční dopravy po roce 2019
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, podala radě kraje doplňující komentář k předloženému doporučení zastupitelstvu kraje vzít na vědomí informace o způsobu zajištění spolufinancování regionální železniční dopravy po roce 2019. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1118/21/2016/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • vzít na vědomí informace o způsobu zajištění spolufinancování regionální železniční dopravy po roce 2019;
 • rozhodnout o spolufinancování regionální železniční dopravy po roce 2019 v intencích návrhu Smlouvy o zajištění stabilního financování regionální železniční osobní dopravy po roce 2019“ dle materiálu RK-21-2016-50, př. 3;
 • uložit hejtmanovi kraje dojednat finální text „Smlouvy o zajištění stabilního financování regionální železniční osobní dopravy po roce 2019“;
 • uložit hejtmanovi kraje předložit podepsanou „Smlouvu o zajištění stabilního financování regionální železniční osobní dopravy po roce 2019“ Zastupitelstvu Kraje Vysočina na vědomí, a to na jeho nejbližším jednání, v případě zásadní změny obsahu Smlouvy svolat mimořádné zasedání zastupitelstva kraje.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2016-50.doc, RK-21-2016-50, př. 1, RK-21-2016-50, př. 2, RK-21-2016-50, př. 3

51. Společný postup při zabezpečení zimní a běžné údržby silnic I. třídy
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, podala radě kraje doplňující komentář k předloženému doporučení zastupitelstvu kraje vzít na vědomí informace o návrhu společného postupu při zabezpečení zimní a běžné údržby silnic I. třídy po 1. 5. 2017. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1119/21/2016/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • vzít na vědomí informace o návrhu společného postupu při zabezpečení zimní a běžné údržby silnic I. třídy po 1. 5. 2017;
 • uložit hejtmanovi kraje dojednat finální text „Memoranda o společném postupu při zabezpečení zimní a běžné údržby silnic I. třídy“;
 • uložit hejtmanovi kraje předložit podepsané „Memorandum o společném postupu při zabezpečení zimní a běžné údržby silnic I. třídy“ Zastupitelstvu Kraje Vysočina na vědomí, a to na jeho nejbližším jednání, v případě zásadní změny obsahu Memoranda svolat mimořádné zasedání zastupitelstva kraje.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2016-51.doc, RK-21-2016-51, př. 1, RK-21-2016-51, př. 2, RK-21-2016-51, př. 3, RK-21-2016-51, př. 4

19. Odměny ředitelkám/ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných Krajem Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh stanovit odměny ředitelkám/ředitelům příspěvkových organizací na úseku školství. Projednávání se zúčastnila I. Hanáková Kosourová, vedoucí oddělení řízení lidských zdrojů. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1120/21/2016/RK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.
odpovědnost:
odbor školství, mládeže a sportu, oddělení řízení lidských zdrojů
termín: červen 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2016-19.doc, RK-21-2016-19, př. 1, RK-21-2016-19, př. 2, RK-21-2016-19, př. 3, RK-21-2016-19, př. 4, RK-21-2016-19, př. 5

20. Jmenování ředitelky/ředitele Vyšší odborné školy, Obchodní akademie a Středního odborného učiliště technického Chotěboř
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s návrhem jmenovat na pracovní místo ředitele dané školy v souladu se závěry konkurzní komise. Projednávání se zúčastnila I. Hanáková Kosourová, vedoucí oddělení řízení lidských zdrojů. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1121/21/2016/RK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.
odpovědnost:
odbor školství, mládeže a sportu, oddělení řízení lidských zdrojů
termín: 31. 7. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2016-20.doc, RK-21-2016-20, př. 1, RK-21-2016-20, př. 2, RK-21-2016-20, př. 3, RK-21-2016-20, př. 4, RK-21-2016-20, př. 5

21. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku, Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Žďár nad Sázavou
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh souhlasit s vyřazením níže uvedeného nepotřebného majetku. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1122/21/2016/RK
Rada kraje
souhlasí
s vyřazením Frézky vodorovné FB 25H pořízené v roce 1967, inventární číslo DHM9000070, pořizovací cena 106 136 Kč, zůstatková cena 0 Kč z majetku kraje způsobem navrženým Vyšší odbornou školou a Střední průmyslovou školou Žďár nad Sázavou dle materiálu RK-21-2016-21.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitel Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy Žďár nad Sázavou.
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2016-21.doc

22. Udělení souhlasu s uzavřením darovacích smluv pro Gymnázium Havlíčkův Brod
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh souhlasit s uzavřením darovacích smluv pro Gymnázium Havlíčkův Brod. V průběhu jednání odešel M. Hyský. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1123/21/2016/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovacích smluv dle materiálů RK-21-2016-22, př. 1, RK-21-2016-22, př. 2, RK-21-2016-22, př. 3 a RK-21-2016-22, př. 4.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitel Gymnázia Havlíčkův Brod
termín: 30. 6. 2016
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2016-22.doc, RK-21-2016-22, př. 1, RK-21-2016-22, př. 2, RK-21-2016-22, př. 3, RK-21-2016-22, př. 4, RK-21-2016-22, př. 5

23. Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na pořádání technických, přírodovědných a řemeslných volnočasových aktivit pro děti a mládež - schválení navržených podpor - rozpočtové opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, informoval radu kraje o návrhu rozhodnout o dotacích na projekt subjektům. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1124/21/2016/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3421 - Využití volného času dětí a mládeže) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci z MŠMT ve výši 278 852 Kč na realizaci projektů v rámci programu „Naplňování Koncepce podpory mládeže na krajské úrovni“;
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3421 - Využití volného času dětí a mládeže o částku 119 508 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 -  Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 119 508 Kč na zajištění podílu Kraje Vysočina na spolufinancování projektů;
rozhoduje
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: 30. 6. 2016
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2016-23.doc, RK-21-2016-23, př. 1, RK-21-2016-23, př. 2, RK-21-2016-23, př. 3

24. Podpora účasti na mistrovstvích ve sportovních disciplínách - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh poskytnout dotace na podporu účasti na mistrovstvích ve sportovních disciplínách žadatelům. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1125/21/2016/RK
Rada kraje
rozhoduje
odpovědnost: OŠMS; OE
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2016-24.doc, RK-21-2016-24, př. 1, RK-21-2016-24, př. 2, RK-21-2016-24, př. 3, RK-21-2016-24, př. 4, RK-21-2016-24, př. 5, RK-21-2016-24, př. 6

25. Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2016
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh souhlasit s úpravou použití fondu investic příspěvkových organizací na rok 2016. V průběhu jednání přišel M. Hyský. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1126/21/2016/RK
Rada kraje
souhlasí
s úpravou použití fondu investic příspěvkových organizací na rok 2016 dle materiálů RK-21-2016-25, př. 1, RK-21-2016-25, př. 2, RK-21-2016-25, př. 3, RK-21-2016-25, př. 4 a RK-21-2016-25, př. 5.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitelé příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina
termín: průběžně do konce roku 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2016-25.doc, RK-21-2016-25, př. 1, RK-21-2016-25, př. 2, RK-21-2016-25, př. 3, RK-21-2016-25, př. 4, RK-21-2016-25, př. 5

26. Propagace polytechnické výchovy
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s návrhem vzít na vědomí rozhodnutí zadavatele o přímém zadání veřejné zakázky malého rozsahu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1127/21/2016/RK
Rada kraje
bere na vědomí
rozhodnutí zadavatele o přímém zadání veřejné zakázky malého rozsahu dle materiálu RK-21-2016-26, př. 1.
odpovědnost: OŠMS
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2016-26.doc, RK-21-2016-26, př. 1

27. Ocenění Talent Vysočiny a Cena hejtmana Vysočiny 2016
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, sdělil radě kraje bližší podrobnosti k návrhu rozhodnout o udělení ocenění Talent Vysočiny a Cena hejtmana Vysočiny pro rok 2016 formou stipendia žákům. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1128/21/2016/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout na základě vzorové darovací smlouvy dle materiálu RK-21-2016-27, př. 3:
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: 31. prosince 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2016-27.doc, RK-21-2016-27, př. 1, RK-21-2016-27, př. 2, RK-21-2016-27, př. 3, RK-21-2016-27, př. 4

28. Poskytnutí věcných darů oceněným na Technickém fóru 2016
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh poskytnout věcné dary firmám oceněným na Technickém fóru 2016. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1129/21/2016/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout věcné dary dle materiálu RK-21-2016-28, př. 1 na základě vzorové darovací smlouvy dle materiálu RK-21-2016-28, př. 2.
odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2016-28.doc, RK-21-2016-28, př. 1, RK-21-2016-28, př. 2

K bodům 29 34, 36, 37, odboru majetkového, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.

29. Smlouva uzavíraná příspěvkovou organizací zřizovanou Krajem Vysočina
Usnesení 1130/21/2016/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením dodatku nájemní smlouvy na užívání nemovitého majetku dle materiálu RK-21-2016-29, př. 1.
odpovědnost: ředitel Střední průmyslové školy a Středního odborného učiliště Pelhřimov, odbor majetkový
termín: 30. 6. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2016-29.doc, RK-21-2016-29, př. 1, RK-21-2016-29, př. 2

30. Majetkoprávní příprava stavby III/03810 Havlíčkův Brod - most ev. č. 03810-2
Usnesení 1131/21/2016/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • uzavřít smlouvu o výpůjčce pro stavbu „III/03810 Havlíčkův Brod - most ev. č. 03810-2“ mezi Krajem Vysočina na straně investora a městem Havlíčkův Brod na straně vlastníka pozemků v rozsahu dle materiálu RK-21-2016-30, př. 2;
 • uzavřít smlouvu o provedení stavby „III/03810 Havlíčkův Brod - most ev. č. 03810-2“ mezi Krajem Vysočina na straně investora a a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, se sídlem Praha 4, Na Pankráci 56, PSČ: 145 05, na straně vlastníka pozemků v rozsahu dle materiálu RK-21-2016-30, př. 3;
 • uzavřít nájemní smlouvu pro stavbu „III/03810 Havlíčkův Brod - most ev. č. 03810-2“ mezi Krajem Vysočina na straně stavebníka a Povodím Vltavy, s. p. na straně vlastníka pozemků v rozsahu a za cenu dle materiálu RK-21-2016-30, př. 4;
 • uzavřít nájemní smlouvy pro stavbu „III/03810 Havlíčkův Brod - most ev. č. 03810-2“ s vlastníky vedenými v katastru nemovitostí v době uzavírání smlouvy u pozemků potřebných jako dočasný zábor v rozsahu a za cenu dle materiálu RK-21-2016-30, př. 5.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 9. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2016-30.doc, RK-21-2016-30, př. 1, RK-21-2016-30, př. 2, RK-21-2016-30, př. 3, RK-21-2016-30, př. 4, RK-21-2016-30, př. 5, RK-21-2016-30, př. 6

31. Uzavření smluv v rámci majetkoprávní přípravy stavby II/150 Perknov - most ev. č. 150-023
Usnesení 1132/21/2016/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně stavebníka a nájemce a vlastníky aktuálně evidovanými v katastru nemovitostí ke dni podpisu smlouvy na straně vlastníků a pronajímatelů smlouvu zakládající právo provést stavbu a smlouvu nájemní na pozemky v rozsahu dle materiálu RK-21-2016-31, př. 1, za cenu stanovenou dohodou ve výši 10 Kč/m2/rok a to na dobu devíti měsíců ode dne předání staveniště zhotoviteli stavby „II/150 Perknov most  ev. č. 150-023“;
 • uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně stavebníka a vypůjčitele a městem Havlíčkův Brod, se sídlem Havlíčkovo náměstí 57, 580 61 Havlíčkův Brod, IČ 002 67 449 na straně vlastníka a půjčitele smlouvu zakládající právo provést stavbu a smlouvu o výpůjčce na pozemky v rozsahu dle materiálu RK-21-2016-31, př. 2, a to na dobu devíti měsíců ode dne předání staveniště zhotoviteli stavby „II/150 Perknov most ev. č. 150-023“.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2016-31.doc, RK-21-2016-31, př. 1, RK-21-2016-31, př. 2, RK-21-2016-31, př. 3, RK-21-2016-31, př. 3a

32. Návrh na zařazení nové akce Nemocnice Jihlava - oprava odstavných ploch do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M2 - Zdravotnictví
Usnesení 1133/21/2016/RK
Rada kraje
rozhoduje
zařadit novou akci „Nemocnice Jihlava oprava odstavných ploch“ do kapitoly Nemovitý majetek, příloha M2 - Zdravotnictví.
odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický
termín: 30. 6. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2016-32.doc

33. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
Usnesení 1134/21/2016/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucími oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-21-2016-33, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 9. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2016-33.doc, RK-21-2016-33, př. 1

34. Uzavření smlouvy zakládající právo provést stavbu v k. ú. a obci Humpolec
Usnesení 1135/21/2016/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít mezi městem Humpolec se sídlem Horní nám. 300, 396 01 Humpolec, IČ 002 48 266 na straně stavebníka a  Krajem Vysočina na straně vlastníka pozemků, smlouvu zakládající městu Humpolec právo provést stavbu „II/347 Humpolec ul. Čejovská, okružní křižovatka, SO 102 ulice Jana zábrany, SO 103 chodníky a vjezdy, SO 301 odvodnění kanalizace a SO 441 veřejné osvětlení“ na části pozemků par. č. 1496/29, par. č. 1496/131 a par. č. 2453/1 v k. ú. a obci Humpolec v rozsahu materiálu RK-21-2016-34, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 8. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2016-34.doc, RK-21-2016-34, př. 1, RK-21-2016-34, př. 2

36. Majetkoprávní příprava stavby III/01840 Ronov nad Sázavou - most ev. č. 01840-1
Usnesení 1136/21/2016/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • uzavřít s vlastníky vedenými v katastru nemovitostí ke dni projednání materiálu v radě kraje nájemní smlouvu na část pozemku v rozsahu, za podmínek a za cenu dle materiálu RK-21-2016-36, př. 1;
 • uzavřít s vlastníkem vedeným v katastru nemovitostí ke dni projednání materiálu v radě kraje nájemní smlouvu a smlouvu o poskytnutí náhrad za škody na lesních porostech na části pozemků v rozsahu, za podmínek a za cenu dle materiálu RK-21-2016-36, př. 2;
 • uzavřít s vlastníkem vedeným v katastru nemovitostí ke dni projednání materiálu v radě kraje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na část pozemku v rozsahu, za podmínek a za cenu dle materiálu RK-21-2016-36, př. 3;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít s vlastníkem vedeným v katastru nemovitostí ke dni projednání materiálu v radě kraje smlouvu o budoucí kupní smlouvě na části pozemků v rozsahu, za podmínek a za cenu dle materiálu RK-21-2016-36, př. 4.
odpovědnost: OM
termín: 13. 9. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2016-36.doc, RK-21-2016-36, př. 1, RK-21-2016-36, př. 2, RK-21-2016-36, př. 3, RK-21-2016-36, př. 4, RK-21-2016-36, př. 5, RK-21-2016-36, př. 6

37. Darování a nabytí pozemků v k. ú. a obci Hrotovice
Usnesení 1137/21/2016/RK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.
odpovědnost:
OM
termín: 13. září 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2016-37.doc, RK-21-2016-37, př. 1, RK-21-2016-37, př. 2

35. Veřejná zakázka na služby Krajská knihovna Vysočiny - budova KKV, dokumentace stavby
J. Mrázková, vedoucí oddělení majetkoprávního odboru majetkového, seznámila radu kraje s návrhem rozhodnout o zahájení zadávacího řízení shora uvedené veřejné zakázky. Rada kraje delegovala své zástupce do hodnotící komise a přijala návrh usnesení. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1138/21/2016/RK
Rada kraje
rozhoduje
zahájit zadávání veřejné zakázky na služby „Krajská knihovna Vysočiny budova KKV, dokumentace stavby“ formou zjednodušeného podlimitního řízení dle § 38 ZVZ v souladu s Výzvou a Zadávací dokumentací dle materiálu RK-21-2016-35, př. 1;
schvaluje
seznam dodavatelů, kteří budou vyzváni k podání nabídky dle materiálu RK-21-2016-35, př. 2;
jmenuje
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 17. 6. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2016-35.doc, RK-21-2016-35, př. 1, RK-21-2016-35, př. 2, RK-21-2016-35, př. 3, RK-21-2016-35, př. 4, RK-21-2016-35, př. 5

52. Záměr koupě nemovitých věcí v k. ú. a obci Jihlava
J. Mrázková, vedoucí oddělení majetkoprávního odboru majetkového, sdělila radě kraje podrobnosti k předloženému doporučení zastupitelstvu kraje vyhlásit záměr koupě nemovitých věcí v k. ú. a obci Jihlava do vlastnictví kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení. Usnesení 1139/21/2016/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje deklarovat záměr kraje úplatně nabýt pozemky par. č. 3942/5 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 20 m2,  jehož součástí je budova bez č.p./č.e, par. č. 3942/10 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 30 m2, jehož součástí je budova bez č.p./č.e, par. č. 3942/13 ost. plocha, manipulační plocha o výměře 6 277 m2 a par. č. 3943 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 311 m2, jehož součástí je budova bez č.p./č.e, vše v k.ú. a obci Jihlava z vlastnictví České republiky České správy sociálního zabezpečení, Křížová 25, Praha 5, IČO: 00006963 do vlastnictví Kraje Vysočina za kupní cenu ve výši 14 800 000 Kč.
odpovědnost: OM
termín: 21. 6. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2016-52.doc, RK-21-2016-52, př. 1

38. Fond Vysočiny - návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu Prodejny regionálních produktů 2016
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, informovala radu kraje o návrhu poskytnout dotace v rámci grantového programu „Prodejny regionálních produktů 2016“ žadatelům. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1140/21/2016/RK
Rada kraje
rozhoduje
odpovědnost: ORR
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2016-38.doc, RK-21-2016-38, př. 1, RK-21-2016-38, př. 2

39. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o realizaci grantového projektu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje návrh uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o realizaci grantového projektu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1141/21/2016/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o realizaci grantového projektu reg. č. CZ.1.07/1.3.02/02.0025 dle materiálu RK-21-2016-39, př. 2.
odpovědnost: ORR
termín: 31. 7. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2016-39.doc, RK-21-2016-39, př. 1, RK-21-2016-39, př. 2

40. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o realizaci grantového projektu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje návrh uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o realizaci grantového projektu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1142/21/2016/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o realizaci grantového projektu reg. č. CZ.1.07/1.3.02/02.0026 dle materiálu RK-21-2016-40, př. 2.
odpovědnost: ORR
termín: 31. 7. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2016-40.doc, RK-21-2016-40, př. 1, RK-21-2016-40, př. 2

41. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - poskytnutí dotace Horáckému folklornímu sdružení
L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložil radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Kultura. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1143/21/2016/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotaci z kapitoly Kultura, § 3319  Ostatní záležitosti kultury Horáckému folklornímu sdružení, se sídlem Vrchlického 19, 586 01 Jihlava, IČO 60545721, dle materiálu RK-21-2016-41, př. 2;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-21-2016-41, př. 2.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2016-41.doc, RK-21-2016-41, př. 1, RK-21-2016-41, př. 2

49. Záměr Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace - definice gastronomického provozu kavárny s omezeným restauračním provozem
L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, sdělil radě kraje podrobnosti k předloženému záměru uvedené příspěvkové organizace. Na základě návrhů a připomínek, které z diskuse vyplynuly, rada kraje doporučila předkladateli odložit tento materiál z programu jednání a po jeho dopracování jej znovu předložit k projednání. Předkladatel doporučení rady kraje akceptoval.
Zdrojové materiály: RK-21-2016-49.doc, RK-21-2016-49, př. 1

42. Poskytnutí dotace na podporu projektů v oblasti dobrovolnictví a neformální pomoci osobám závislým na pomoci jiné osoby - návrh na rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje poskytnout dotaci na podporu projektů v oblasti dobrovolnictví a neformální pomoci osobám závislým na pomoci jiné osoby. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1144/21/2016/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • vyhradit si rozhodnout poskytnout navržené dotace nestátním neziskovým organizacím, u kterých je výše do částky 200 000 Kč;
 • rozhodnout poskytnout dotaci z kapitoly Sociální věci, § 4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti ve výši 2 300 000 Kč na podporu projektů v oblasti dobrovolnictví a neformální pomoci osobám závislým na pomoci jiné osoby dle materiálu RK-21-2016-42, př. 1;
 • rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu RK-21-2016-42, př. 2.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2016-42.doc, RK-21-2016-42, př. 1, RK-21-2016-42, př. 2, RK-21-2016-42, př. 3

43. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci - poskytnutí dotace na provoz Family Pointů v Kraji Vysočina pro rok 2016
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje poskytnout na základě individuálních žádostí Města Havlíčkův Brod, Města Třebíč a Města Žďár nad Sázavou dotaci na podporu provozu Family Pointů. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1145/21/2016/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • poskytnout dotaci z kapitoly Sociální věci, § 4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství
 • Městu Havlíčkův Brod ve výši 180 000 Kč na provoz Family Pointu Havlíčkův Brod pro rok 2016 dle materiálu RK-21-2016-43, př. 1;
 • Městu Třebíč ve výši 180 000 Kč na provoz Family Pointu Třebíč pro rok 2016, dle materiálu RK-21-2016-43, př. 2;
 • Městu Žďár nad Sázavou ve výši 180 000 Kč na provoz Family Pointu Žďár nad Sázavou pro rok 2016, dle materiálu RK-21-2016-43, př. 3;
odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2016-43.doc, RK-21-2016-43, př. 1, RK-21-2016-43, př. 2, RK-21-2016-43, př. 3

44. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Krajský úřad - přijetí dotace na činnost sociální práce
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Krajský úřad. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1146/21/2016/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Krajský úřad, § 6172 - Činnost regionální správy) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 1 100 500 Kč na zabezpečení výkonu sociální práce Kraje Vysočina v roce 2016 (ÚZ 13015);
 • zvýšení objemu prostředků na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu na rok 2016 (§ 6172) o částku 817 500 Kč.
odpovědnost: OSV, OE, OddŘLZ
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2016-44.doc, RK-21-2016-44, př. 1

45. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, upřesnila radě kraje předložený návrh rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1147/21/2016/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Sociální věci § 4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství, o částku 2 000 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o stejnou částku 2 000 000 Kč na úhradu výdajů v rámci rodinné a seniorské politiky a na podporu náhradního rodičovství a pěstounství;
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci spočívající ve zvýšení § 4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti o částku 1 400 000 Kč při současném snížení § 4357 Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem o částku 1 400 000 Kč na úhradu dalších výdajů odboru sociálních věcí.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2016-45.doc

46. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci - přijetí účelové dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí a schválení příspěvku kraje na vyrovnávací platbu pro poskytovatele sociálních služeb
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, podala radě kraje doplňující komentář k předloženému návrhu rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1148/21/2016/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Sociální věci) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 16 960 000 Kč určenou pro poskytovatele sociálních služeb dle materiálu RK-21-2016-46, př. 1;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u příspěvkových organizací za odvětví sociální péče a zdravotnictví dle materiálu RK-21-2016-46, př. 2;
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
    • schválit zvýšení:
 • obecné části redukčního koeficientu pro příspěvkové organizace kraje z 0,76147 na 0,83408;
 • obecné části redukčního koeficientu pro služby nezřizované krajem z 0,8180 na 0,88420;
 • specifické části redukčního koef. u hospicových odlehčovacích služeb z 0,4 na 0,9;
    • vzít na vědomí rozpis účelové dotace pro krajské příspěvkové organizace za odvětví sociální péče a zdravotnictví dle materiálu RK-21-2016-46, př. 1;
    • vyhradit si rozhodnout poskytnout navržené dotace nestátním neziskovým organizacím, u kterých je výše do částky 200 000 Kč;
    • rozhodnout poskytnout dotaci pro poskytovatele sociálních služeb v celkové výši 9 053 000 Kč z kapitoly Sociální věci dle materiálů RK-21-2016-46, př. 3 a RK-21-2016-46, př. 4;
    • rozhodnout uzavřít dodatky č. 1 ke smlouvám o poskytnutí dotace pro jednotlivé poskytovatele sociálních služeb dle materiálu RK-21-2016-46, př. 5.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 31. 7. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2016-46.doc, RK-21-2016-46, př. 1, RK-21-2016-46, př. 2, RK-21-2016-46, př. 3, RK-21-2016-46, př. 4, RK-21-2016-46, př. 5, RK-21-2016-46, př. 6, RK-21-2016-46, př. 7

53. Návrh na poskytnutí peněžního daru pro občanské sdružení ESPERAS, o. s., -rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje návrh poskytnout peněžní dar občanskému sdružení ESPERAS. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1149/21/2016/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout peněžní dar ve výši 10 000 Kč z kapitoly Sociální věci, § 4339 - Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství, občanskému sdružení ESPERAS, o.s., se sídlem Březinova 3983/98, 586 01 Jihlava, IČO 02430193, dle materiálu RK-21-2016-53, př. 2.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 31. 8. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2016-53.doc, RK-21-2016-53, př. 1, RK-21-2016-53, př. 2

47. Dokumenty požadované Státním fondem životního prostředí České republiky k ukončení 1 samostatné akce realizované v rámci projektu Biodiverzita II.
E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, informovala radu kraje o návrhu schválit znění Závěrečné monitorovací zprávy. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1150/21/2016/RK
Rada kraje
schvaluje
Závěrečnou monitorovací zprávu dle materiálu RK-21-2016-47, př. 1;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-21-2016-47, př. 2;
ukládá
odboru životního prostředí a zemědělství předložit závěrečnou monitorovací zprávu a formulář „ZVA vratky, odvody, jiné příjmy a smluvní sankce u projektu OPŽP“ dle materiálu RK-21-2016-47, př. 2 na řídící orgán Operačního programu Životní prostředí.
odpovědnost: OŽPZ
termín: 30. 6. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2016-47.doc, RK-21-2016-47, př. 1, RK-21-2016-47, př. 2

48. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Životní prostředí - finanční dary pro vítěze soutěže v třídění odpadů
E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, předložila radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Životní prostředí. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1151/21/2016/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout finanční dary z kapitoly Životní prostředí, § 3727 Prevence vzniku odpadů vítězům soutěže v třídění papíru dle materiálu RK-21-2016-48, př. 1 na základě vzorové darovací smlouvy dle materiálu RK-21-2016-48, př. 2.
odpovědnost: OŽPZ
termín: 30. 6. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2016-48.doc, RK-21-2016-48, př. 1, RK-21-2016-48, př. 2, RK-21-2016-48, př. 3

54. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství Ekonomická analýza současného stavu zemědělské prvovýroby v Kraji Vysočina
E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, předložila radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Zemědělství. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1152/21/2016/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zemědělství, § 1019 - Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj o částku 100 000 Kč, při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 100 000 Kč na zpracování „Ekonomické analýzy současného stavu zemědělské prvovýroby v Kraji Vysočina“.
odpovědnost: odbor životního prostředí a zemědělství, odbor ekonomický
termín: 30. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2016-54.doc

55. Rozprava členů rady
Bez rozsáhlejší diskuse.

J. Běhounek ukončil zasedání rady kraje č. 21/2016 s tím, že další zasedání se bude konat dne 28. 6. 2016, v 7:00 hod., v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.
MUDr. Jiří Běhounek
hejtman Kraje Vysočina
Ověřovatelé zápisu:RNDr. Marie Kružíková        ……...……………………………………Zdeněk Chlád                      …..………………………………….……
Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 21/2016 dne 14. 6. 2016.
Zapsala: M. Jakoubková, dne 15. 6. 2016 (zápis pořízen na základě záznamu).
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz