Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis zastupitelstva 5/2017

zápis zk
Zápis ze zasedání zastupitelstva kraje č. 5/2017 konaného dne 12. 9. 2017 v sídle Kraje Vysočina, kongresovém sále, Žižkova 57, Jihlava

Přítomni:
- 39 členů Zastupitelstva Kraje Vysočina - viz prezenční listina ze dne 12. 9. 2017;
- zástupci krajského úřadu;
- občanská veřejnost.

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 4/2017
Úvodem hejtman J. Běhounek přivítal všechny přítomné a konstatoval, že dnešní zasedání zastupitelstva je usnášeníschopné, neboť je přítomno 39 členů zastupitelstva kraje.
Ze zasedání zastupitelstva kraje byli omluveni: J. Hyliš, M. Plodík, J. Zahradníček, V. Kaňkovský, P. Pacal, P. Hodáč.
Byly určeny zapisovatelky: M. Jakoubková, P. Pospíchalová.
Zastupitelstvu kraje byly předloženy návrhy na zařazení následujících bodů do programu jednání:
97. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci přijetí účelové dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí a schválení příspěvku kraje na vyrovnávací platbu pro poskytovatele sociálních služeb;
98. Změny ve zřizovacích listinách projekt „Pořízení tří center obnovitelných zdrojů energie“.
Zastupitelstvo návrhy akceptovalo a přijalo upravený program jednání:
 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 4/2017
 2. Zpráva o činnosti rady kraje, zpráva o plnění usnesení zastupitelstva kraje za první pololetí roku 2017
 3. Informace o činnosti krajského úřadu pro zastupitelstvo kraje
 4. Výbor pro národnostní menšiny
 5. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - poskytnutí dotace Městu Velká Bíteš
 6. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje
 7. Žádost města Pacov o dotaci na pořízení cisternové automobilové stříkačky - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
 8. Záměr výstavby administrativní budovy Krajského úřadu Kraje Vysočina
 9. FOND VYSOČINY - grantový program Prevence kriminality 2017 - návrh na poskytnutí dotací
 10. Dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS. Dodatek č. 1 ke stávající smlouvě - prodloužení termínu
 11. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - finanční dar obci Osová Bítýška na úhradu nákladů vzniklých při zásahu jednotky SDH obce
 12. Jednací řád Zastupitelstva Kraje Vysočina
 13. Návrh Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělování medailí Kraje Vysočina
 14. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - zápůjčka pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, na projekt Modernizace ZP v oborech poskytujících návaznou péči, zřízení pracoviště MR a jednotky NIP
 15. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - příspěvek a zápůjčka na pořízení SPECT/CT pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
 16. Návrh na provedení rozpočtového opatření - vrácení zápůjčky poskytnuté na úhradu nákladů spojených s realizací projektu Modernizace ZP v oborech poskytujících návaznou péči, zřízení pracoviště MR a jednotky NIP
 17. Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - červenec 2017
 18. Darování pozemku v k. ú. a obci Pelhřimov
 19. Darování pozemku v k. ú. a obci Důl
 20. Majetkoprávní vypořádání pozemků po stavbě III/03815 Dlouhá Ves - sanace svahu
 21. Majetkoprávní vypořádání pozemků po stavbě II/402 Třešť - ul. Fritzova
 22. Darování pozemků v k. ú. Kundratice u Křižanova a obci Kundratice
 23. Výkup pozemku v k. ú. a obci Světnov
 24. Předání nemovitých věcí do hospodaření příspěvkových organizací kraje
 25. Předání nemovité věcí do hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
 26. Prodej pozemku v k. ú. a obci Pavlínov
 27. Majetkoprávní vypořádání stavby Úpravy chodníků trasa východní Rouchovany
 28. Prodej pozemku v k. ú. a obci Vícenice u Náměště nad Oslavou
 29. Prodej pozemku v k. ú. Havlíčkův Brod
 30. Darování pozemku v k. ú. a obci Rudíkov
 31. Darování pozemku v k. ú. Dolní Radslavice a obci Velké Meziříčí
 32. Předání nemovitých věcí do hospodaření Školního statku Humpolec
 33. Předání nemovitých věcí do hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci, pozemky pod stávajícími silnicemi II. a III. třídy
 34. Majetkoprávní vypořádání pozemků pod částí silnice III/3395
 35. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. a obci Horní Ves
 36. Prodej pozemku v k. ú. a obci Náměšť nad Oslavou
 37. Darování pozemku v k. ú. a obci Bochovice
 38. Prodej pozemku v k. ú. a obci Hrotovice
 39. Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
 40. Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Jámy
 41. Darování pozemku v k. ú. Dobkov a obci Chotěboř
 42. Uzavření Dodatku č. 1. ke Smlouvě o budoucí smlouvě darovací uzavřené mezi Krajem Vysočina a městem Havlíčkův Brod
 43. Vyjmutí nemovitých věcí z hospodaření příspěvkové organizace
 44. Majetkoprávní vypořádání stavby II/523 Jihlava - žel. přejezd St. Hory - křiž. s III/13112
 45. Darování pozemku v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
 46. Vzájemné darování pozemků v k. ú. Dolní Věžnice a obci Věžnice
 47. Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina
 48. Výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. třídy na území Kraje Vysočina
 49. Zánik a výmaz předkupního práva v k. ú. Jihlava
 50. Koupě pozemku v k. ú. a obci Jimramov
 51. Předání nemovité věci do hospodaření příspěvkové organizace kraje
 52. Předání nemovitých věcí do hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci, pozemky pod stávajícími silnicemi II. a III. třídy
 53. Smlouva o společném postupu zadavatelů Kraje Vysočina a města Havlíčkův Brod v zadávacím řízení na veřejnou zakázku Krajská knihovna Vysočiny - budova KKV
 54. Majetkoprávní vypořádání pozemků pod částí silnice III/38815
 55. Nabytí nemovité věci v souvislosti se stavbou II/128 Salačova Lhota - obchvat
 56. Majetkoprávní příprava stavby II/602 Jihlava - JV obchvat změna usnesení 0444/05/2016/ZK, ve znění usnesení 0589/08/2016/ZK a změna usnesení 0590/08/2016/ZK
 57. Majetkoprávní vypořádání po stavbě II/360 Rafaelova ul. - Pocoucov
 58. Nabytí nemovitostí pro stavbu II/351 Třebíč - křižovatka s II/399, změna usnesení 0394/05/2015/ZK
 59. Majetkoprávní příprava pro stavbu II/353 Stáj - Zhoř - návrh na změnu usnesení 0284/04/2017/ZK
 60. FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu Regionální kultura 2017
 61. Návrh dodatku Zřizovací listiny Krajské knihovny Vysočiny
 62. Akce Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace - optimalizace péče o sbírky
 63. Akce Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace - Lidová kultura/Volkskultur AT-CZ
 64. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - poskytnutí dotace Zoologické zahradě Jihlava, p. o.
 65. FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu Klenotnice Vysočiny 2017
 66. Souhrnná žádost kraje o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na sociální služby pro rok 2018 a schválení dokumentu Zásady pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu na rok 2018
 67. Doplnění projektů Transformace Domova Kamélie Křižanov III. a IV. do předfinancování projektů
 68. Dodatek č. III ke smlouvě o poskytnutí dotace pro Diecézní charitu Brno, oblastní charitu Třebíč (služba zapojená do projektu IP IV.)
 69. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci - poskytnutí dotace na provoz Senior Pointu Pelhřimov pro rok 2017
 70. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zajištění stabilního financování regionální železniční osobní dopravy
 71. Smlouva o společnosti veřejných zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městem Třešť pro společné zadání veřejné zakázky na služby II/406 Dvorce - Telč, 1. stavba (Třešť - ul. Revoluční), PD
 72. Smlouva o společném postupu při zajištění a realizaci akce Velká Bíteš - propojení silnic I/37 a II/395
 73. Smlouva o společném postupu při zajištění a realizaci akce II/379 Velká Bíteš - SZ obchvat
 74. Návrh pro udělení cen krajského kola Dopravní soutěže mladých cyklistů dle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 06/12 ze dne 15. 5. 2012
 75. Rozpočtové opatření na kapitole Doprava - navýšení příspěvku na provoz na rok 2017 na řešení dopadu úpravy platových tarifů u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
 76. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - úpravy rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání v roce 2017
 77. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - účelová dotace na realizaci rozvojového programu Zvýšení platů nepedagogických zaměstnanců regionálního školství
 78. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí dotace Tělovýchovné jednotě Jiskra Havlíčkův Brod z.s na splnění technického požadavku pro pořadatelství MS v softballu 2019
 79. Partnerství Kraje Vysočina v projektu eljub E-Book Woche 2018
 80. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - rozvojový program Podpora vzdělávání cizinců ve školách - Modul A) Bezplatná výuka přizpůsobená potřebám dětí a žáků - cizinců z třetích zemí
 81. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí dotace na podporu Tréninkového centra mládeže (TCM) Házená Vysočina
 82. Změna ve zřizovací listině
 83. Spolupráce Kraje Vysočina a města Telč při rekonstrukci hřiště pro potřeby školství na území města
 84. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - zápůjčka pro Hotelovou školu Světlou a Střední odbornou školu řemesel Velké Meziříčí na projekt Zvýšení kompetencí žáků
 85. FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu ROZVOJ VESNICE 2017
 86. Profil Kraje Vysočina - září 2017
 87. FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu VENKOVSKÉ PRODEJNY 2017
 88. Návrh na rozdělení dotací v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny 2017 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
 89. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Regionální rozvoj - podpora rozvoje Vysoké škole polytechnické Jihlava v letech 2017-2021
 90. Projekt Lidová kultura/Volkskultur AT-CZ v rámci programu přeshraniční spolupráce INTERREG V-A Rakousko-Česká republika
 91. Poskytnutí dotací na infrastrukturu vodovodů a kanalizací z kapitoly Zemědělství a návrh na provedení rozpočtových opatření
 92. Fond Vysočiny - grantový program Čistá voda 2016 - dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace
 93. Příprava a realizace projektů v oblasti zlepšení kvality prostředí v sídlech
 94. Dotace na novou drobnou lesní techniku dle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
 95. FOND VYSOČINY - návrh na vyhlášení grantového programu PODPORUJEME PRORODINNOU A SENIORSKOU POLITIKU OBCÍ 2017
 96. Rezignace a volba člena Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Kraje Vysočina za politický klub KSČM
 97. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci přijetí účelové dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí a schválení příspěvku kraje na vyrovnávací platbu pro poskytovatele sociálních služeb
 98. Změny ve zřizovacích listinách projekt „Pořízení tří center obnovitelných zdrojů energie“
 99. Rozprava členů zastupitelstva
Usnesení 0335/05/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
upravený program jednání.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje
termín: 12. 9. 2017
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Ověřovateli zápisu byli navrženi: Ing. Čeněk Jůzl a Ing. Martin Kukla.
Zastupitelstvo kraje návrh akceptovalo a přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0336/05/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
volí
Ing. Čeňka Jůzla a Ing. Martina Kuklu ověřovateli zápisu ze zasedání zastupitelstva kraje č. 5/2017.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje
termín: 12. 9. 2017
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zápis z minulého zasedání zastupitelstva byl ověřen, nebyly k němu vzneseny žádné námitky.

02. Zpráva o činnosti rady kraje, zpráva o plnění usnesení zastupitelstva kraje za první pololetí roku 2017
J. Běhounek předložil zastupitelstvu kraje návrh vzít na vědomí zápisy ze zasedání rady kraje č. 20/2017 až 26/2017 a otevřel rozpravu.
M. Houška požádal o poskytnutí bližších informací k níže uvedeným materiálům:
 • Souhlas s realizací opravy heliportu Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace (RK-22-2017-11);
 • Střednědobé plány zdravotnických příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na období 2018-2020 (RK-22-2017-12).
H. Vrzalová vznesla dotazy k bodům:
 • Návrh na schválení záměru Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace - Projekt Big Data 2017 (efektivní zpracování dat) (RK-21-2017-07);
 • Smlouva o spolupráci mezi Zdravotnickou záchrannou službou Kraje Vysočina, příspěvkovou organizací a NONSTOPMEDIC, s.r.o. (RK-21-2017-11).
J. Kalina se dotázal, zda byl dodržen termín plnění 31. 8. 2017 u usnesení 0189/03/2017/ZK a 0578/08/2016/ZK. Dále požádal o zaslání podrobnějších informací k materiálu „Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje poskytnutí dotace na akci Sázavafest pomáhá druhým“ (RK-23-2017-12).
M. Vystrčil upozornil, že v příloze č. 1 předkládaného materiálu je omylem uvedeno usnesení 0016/01/2017/ZK s termínem 31. 12. 2017 a navrhl, aby toto usnesení bylo ze seznamu vyřazeno.
K vzneseným dotazům se vyjádřili J. Běhounek, V. Novotný, J. Fischerová.
J. Běhounek přislíbil dodatečné zaslání požadovaných písemných podkladů.
Zastupitelstvo kraje návrh na úpravu materiálu akceptovalo a přijalo upravený návrh usnesení.
Usnesení 0337/05/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
 • zprávu o činnosti rady kraje;
 • Zprávu o plnění usnesení zastupitelstva kraje za první pololetí roku 2017 dle materiálu ZK-05-2017-02, př. 1upr1;
schvaluje
navrhovaná řešení dle materiálu ZK-05-2017-02, př. 1upr1.
odpovědnost: rada kraje, odbor sekretariátu hejtmana
termín: 12. 9. 2017
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2017-02.doc, ZK-05-2017-02, př. 1, ZK-05-2017-02, př. 2, ZK-05-2017-02, př. 3, ZK-05-2017-02, př. 4, ZK-05-2017-02, př. 5, ZK-05-2017-02, př. 6, ZK-05-2017-02, př. 7, ZK-05-2017-02, př. 8, ZK-05-2017-02, př. 9

03. Informace o činnosti krajského úřadu pro zastupitelstvo kraje
Z. Kadlec, ředitel krajského úřadu, k předloženým písemným podkladům podal zastupitelům kraje stručný komentář k navýšení počtu zaměstnanců kraje. Jednalo se o navýšení o 3 pracovní místa na dobu určitou na odboru regionálního rozvoje. Současně informoval zastupitele o jmenování nového vedoucího oddělení dopravy odboru dopravy a silničního hospodářství, kterým se stal P. Hamáček.
K předloženému materiálu nebyly vzneseny žádné požadavky na interpelace a zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0338/05/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
informaci o činnosti krajského úřadu.
odpovědnost: ředitel krajského úřadu
termín: 12. 9. 2017
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2017-03.doc, ZK-05-2017-03, př. 1, ZK-05-2017-03, př. 2, ZK-05-2017-03, př. 3

04. Výbor pro národnostní menšiny
J. Běhounek seznámil zastupitelstvo kraje s žádostí organizace Moravské srdce, z. s., o zřízení výboru pro národnostní menšiny. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0339/05/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
nezřizuje
Výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina pro národnostní menšiny;
nejmenuje
předsedu a členy tohoto výboru.
odpovědnost: hejtman, OSH
termín: 12. 9. 2017
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-05-2017-04.doc, ZK-05-2017-04, př. 1, ZK-05-2017-04, př. 2, ZK-05-2017-04, př. 3, ZK-05-2017-04, př. 4

05. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - poskytnutí dotace Městu Velká Bíteš
J. Běhounek sdělil zastupitelstvu kraje bližší podrobnosti k předloženému návrhu rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS ohledně dotace na alkoholtester pro městskou polici ve Velké Bíteši.
M. Vystrčil sdělil svůj názor k finanční podpoře městským policiím v kraji Vysočina.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0340/05/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotaci ve výši 40 000 Kč z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5399 - Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku Městu Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 87, 595 01 Velká Bíteš, IČO: 00295647 na zakoupení přístroje na měření alkoholu v dechu dle materiálu ZK-05-2017-05, př. 2;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu ZK-05-2017-05, př. 2.
odpovědnost: OSH, OE
termín: do 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdrželi se 2.
Zdrojové materiály: ZK-05-2017-05.doc, ZK-05-2017-05, př. 1, ZK-05-2017-05, př. 2

06. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje
J. Běhounek předložil zastupitelstvu kraje návrh poskytnout finanční dar Krajskému ředitelství policie kraje Vysočina.
M. Houška přednesl doporučující stanovisko finančního výboru.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0341/05/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout finanční dar Krajskému ředitelství policie kraje Vysočina, IČO 72052147 dle materiálu ZK-05-2017-06, př. 2;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek o částku 3 000 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 3 000 000 Kč.
odpovědnost: OSH, OE
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2017-06.doc, ZK-05-2017-06, př. 1, ZK-05-2017-06, př. 2, ZK-05-2017-06, př. 3

07. Žádost města Pacov o dotaci na pořízení cisternové automobilové stříkačky - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
J. Běhounek informoval zastupitelstvo kraje o žádosti města Pacov o dotaci na zakoupení nové cisternové automobilové stříkačky do vybavení jednotky požární ochrany.
V souvislosti s projednávaným materiálem L. Vlček oznámil ve smyslu § 8 odst. 1 zákona č. 159/2006 Sb., osobní střet zájmů.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0342/05/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotaci Městu Pacov, IČO 00248789 ve výši 500 000 Kč na pořízení nové cisternové automobilové stříkačky dle materiálu ZK-05-2017-07, př. 3;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu ZK-05-2017-07, př. 3;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 - Požární ochrana - dobrovolná část o částku 500 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 500 000 Kč.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2018
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2017-07.doc, ZK-05-2017-07, př. 1, ZK-05-2017-07, př. 2, ZK-05-2017-07, př. 3, ZK-05-2017-07, př. 4

08. Záměr výstavby administrativní budovy Krajského úřadu Kraje Vysočina
J. Běhounek podal zastupitelstvu kraje doplňující komentář k předloženému záměru dostavby sídla Krajského úřadu Kraje Vysočina a přednesl návrh neschvalovat v návrhu usnesení materiály ZK-05-2017-08, př. 1 a ZK-05-2017-08, př. 2.
O. Benc, M. Houška, M. Vystrčil, J. Kalina, vyjádřili svá stanoviska k navrhovanému dalšímu řešení tohoto záměru.
Zastupitelstvo kraje přednesený návrh akceptovalo a přijalo upravený návrh usnesení.
Usnesení 0343/05/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
záměr výstavby administrativní budovy Krajského úřadu Kraje Vysočina dle materiálu ZK-05-2017-08;
ukládá
radě kraje zahájit přípravu realizace tohoto záměru.
odpovědnost: ředitel Krajského úřadu Kraje Vysočina
termín: 12. 9. 2017
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-05-2017-08.doc, ZK-05-2017-08, př. 1, ZK-05-2017-08, př. 2

09. FOND VYSOČINY - grantový program Prevence kriminality 2017 - návrh na poskytnutí dotací
J. Běhounek předložil zastupitelstvu kraje návrh poskytnout dotace v rámci grantového projektu Prevence kriminality 2017 subjektům. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0344/05/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotaci v rámci grantového programu Prevence kriminality 2017 subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu ZK-05-2017-09, př. 3;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace v rámci grantového programu Prevence kriminality 2017 dle materiálu ZK-05-2017-09, př. 4.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 31. 12. 2018
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2017-09.doc, ZK-05-2017-09, př. 1, ZK-05-2017-09, př. 2, ZK-05-2017-09, př. 3, ZK-05-2017-09, př. 4

10. Dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS. Dodatek č. 1 ke stávající smlouvě - prodloužení termínu
J. Běhounek předložil zastupitelstvu kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS.
M. Houška přednesl doporučující stanovisko finančního výboru a upozornil na chybnou výši dotace uvedenou v příloze č. 1 tohoto materiálu.
Zastupitelstvo kraje přijalo upravený návrh usnesení.
Usnesení 0345/05/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • poskytnout z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 - Požární ochrana - dobrovolná část dotace obcím v celkové výši 3 600 000 Kč na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany dle materiálu ZK-05-2017-10, př. 1upr1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-05-2017-10, př. 2;
 • uzavřít dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace na pořízení dopravního automobilu dle materiálu ZK-05-2017-10, př. 4;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 - Požární ochrana - dobrovolná část o částku 3 600 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 3 600 000 Kč.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 31. 8. 2018
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2017-10.doc, ZK-05-2017-10, př. 1, ZK-05-2017-10, př. 2, ZK-05-2017-10, př. 3, ZK-05-2017-10, př. 4

11. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - finanční dar obci Osová Bítýška na úhradu nákladů vzniklých při zásahu jednotky SDH obce
J. Běhounek předložil zastupitelstvu kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Požární ochrana a IZS. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0346/05/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout finanční dar Obci Osová Bítýška, IČ 00084409, ve výši 300 000 Kč na úhradu nákladů vzniklých při opravě zásahového vozidla CAS 15 MAN TGM 13.240 4x4 BL dle materiálu ZK-05-2017-11, př. 2;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 - Požární ochrana - dobrovolná část o částku 300 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Nespecifikovaná rezerva o částku 300 000 Kč.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2017-11.doc, ZK-05-2017-11, př. 1, ZK-05-2017-11, př. 2

12. Jednací řád Zastupitelstva Kraje Vysočina
J. Běhounek seznámil zastupitelstvo kraje s navrhovanými změnami Jednacího řádu Zastupitelstva Kraje Vysočina.
O. Benc, M. Vystrčil, H. Vrzalová, J. Kalina, ve svém vystoupení krátce okomentovali úpravy Jednacího řádu Zastupitelstva Kraje.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0347/05/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
vydává
Jednací řád Zastupitelstva Kraje Vysočina dle materiálu ZK-05-2017-12, př. 1.
odpovědnost: OSH
termín: 12. 9. 2017
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdrželi se 4.
Zdrojové materiály: ZK-05-2017-12.doc, ZK-05-2017-12, př. 1, ZK-05-2017-12, př. 2

13. Návrh Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělování medailí Kraje Vysočina
J. Běhounek upřesnil zastupitelstvu kraje návrh na změnu Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělování medailí Kraje Vysočina.
J. Kalina vyjádřil svůj názor k předloženému materiálu.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0348/05/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělování medailí Kraje Vysočina dle materiálu ZK-05-2017-13, př. 1.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 12. 9. 2017
Usnesení bylo přijato 24 hlasy, proti 5, zdrželo se 8.
Zdrojové materiály: ZK-05-2017-13.doc, ZK-05-2017-13, př. 1, ZK-05-2017-13, př. 2

14. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - zápůjčka pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, na projekt Modernizace ZP v oborech poskytujících návaznou péči, zřízení pracoviště MR a jednotky NIP
V. Novotný informoval zastupitelstvo kraje o předloženém návrhu rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví.
M. Houška přednesl doporučující stanovisko finančního výboru.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0349/05/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít Smlouvu o zápůjčce ke krytí výdajů spojených s realizací druhé etapy projektu Modernizace ZP v oborech poskytujících návaznou péči, zřízení pracoviště MR a jednotky NIP dle materiálu ZK-05-2017-14, př. 5;
schvaluje
převod finančních prostředků ve výši 66 400 000 Kč z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina do rozpočtu kraje na rok 2017 na kapitolu Zdravotnictví, § 3522 - Ostatní nemocnice za účelem poskytnutí zápůjčky ve výši 66 400 000 Kč s určením pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, na předfinancování druhé etapy projektu Modernizace ZP v oborech poskytujících návaznou péči, zřízení pracoviště MR a jednotky NIP.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
termín: 30. 9. 2017
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2017-14.doc, ZK-05-2017-14, př. 1, ZK-05-2017-14, př. 2, ZK-05-2017-14, př. 3, ZK-05-2017-14, př. 4, ZK-05-2017-14, př. 5

15. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - příspěvek a zápůjčka na pořízení SPECT/CT pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
V. Novotný předložil zastupitelstvu kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví.
M. Houška přednesl doporučující stanovisko finančního výboru.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0350/05/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3522 - Ostatní nemocnice spočívající ve zvýšení položky 6351 - Investiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 5 400 000 Kč s určením pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, při současném snížení položky 5901 - Nespecifikované rezervy o částku 5 400 000 Kč,
 • zvýšení závazného ukazatele Investiční příspěvek na rok 2017 o částku 5 400 000 Kč pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, s určením na pokrytí nákladů spojených s pořízením přístroje SPECT/CT s tím, že příspěvek bude poskytnut maximálně do výše 30% celkové pořizovací ceny přístroje;
 • převod finančních prostředků ve výši 7 200 000 Kč z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina do rozpočtu kraje na rok 2017 na kapitolu Zdravotnictví, § 3522 - Ostatní nemocnice za účelem poskytnutí zápůjčky v maximální výši 7 200 000 Kč s určením pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, na krytí výdajů spojených s pořízením přístroje SPECT/CT;
rozhoduje
uzavřít Smlouvu o zápůjčce ke krytí výdajů spojených s pořízením přístroje SPECT/CT dle materiálu ZK-05-2017-15, př. 4.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
termín: 30. 11. 2020
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2017-15.doc, ZK-05-2017-15, př. 1, ZK-05-2017-15, př. 2, ZK-05-2017-15, př. 3, ZK-05-2017-15, př. 4

16. Návrh na provedení rozpočtového opatření - vrácení zápůjčky poskytnuté na úhradu nákladů spojených s realizací projektu Modernizace ZP v oborech poskytujících návaznou péči, zřízení pracoviště MR a jednotky NIP
V. Novotný upřesnil zastupitelstvu kraje shora uvedený návrh rozpočtového opatření.
M. Houška přednesl doporučující stanovisko finančního výboru.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0351/05/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje u položky 2451 - Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací (ORG 352250) o částku 27 772 494,75 Kč v souvislosti se splátkou zápůjčky poskytnuté Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkové organizaci, na předfinancování první etapy projektu Obnova přístrojového vybavení v oborech poskytujících návaznou péči a zřízení pracoviště magnetické rezonance v rámci návazné péče a převedení této částky do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina (položka 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech).
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický
termín: 30. 9. 2017
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2017-16.doc

17. Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - červenec 2017
J. Pavlík sdělil radě kraje podrobnosti k předloženému návrhu vzít na vědomí Zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden červenec 2017.
M. Houška přednesl doporučující stanovisko finančního výboru.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0352/05/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
Zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - červenec 2017.
odpovědnost: odbor ekonomický
termín: 15. září 2017
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2017-17.doc, ZK-05-2017-17, př. 1

Předsedající přednesl návrh na schválení bodů 18 59 v bloku. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

18. Darování pozemku v k. ú. a obci Pelhřimov
Usnesení 0353/05/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemek par. č. 3486/2 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 1 085 m2 v k. ú. Pelhřimov oddělený geometrickým plánem č. 4735-216/2017 z pozemku par. č. 3486/1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Pelhřimov;
schvaluje
dodatek č. 1569 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-05-2017-18, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2017-18.doc, ZK-05-2017-18, př. 1, ZK-05-2017-18, př. 1a, ZK-05-2017-18, př. 2

19. Darování pozemku v k. ú. a obci Důl
Usnesení 0354/05/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemek par. č. 594/4 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 559 m2 v k. ú. a obci Důl z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Důl;
schvaluje
dodatek č. 1593 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-05-2017-19, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2017-19.doc, ZK-05-2017-19, př. 1, ZK-05-2017-19, př. 2

20. Majetkoprávní vypořádání pozemků po stavbě III/03815 Dlouhá Ves - sanace svahu
Usnesení 0355/05/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • úplatně nabýt do vlastnictví Kraje Vysočina pozemky v k. ú. Dlouhá Ves u Havlíčkova Brodu a obci Dlouhá Ves v rozsahu dle materiálu ZK-05-2017-20, př. 1 od vlastníků aktuálně evidovaných v katastru nemovitostí ke dni uzavření kupní smlouvy za cenu 100 Kč/m2;
 • nabýt bezúplatným převodem do vlastnictví Kraje Vysočina pozemek par. č. 409/11 v k. ú. Dlouhá Ves u Havlíčkova Brodu a obci Dlouhá Ves o výměře 176 m2 z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha, IČ 013 12 774 dle smlouvy dle materiálu ZK-05-2017-20, př. 2;
schvaluje
dodatek č. 1594 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2017-20, př. 3.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 3. 2018
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2017-20.doc, ZK-05-2017-20, př. 1, ZK-05-2017-20, př. 2, ZK-05-2017-20, př. 3, ZK-05-2017-20, př. 4, ZK-05-2017-20, př. 4a, ZK-05-2017-20, př. 5

21. Majetkoprávní vypořádání pozemků po stavbě II/402 Třešť - ul. Fritzova
Usnesení 0356/05/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • převést darem pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-05-2017-21, př. 1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Třešť;
 • nabýt darem pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-05-2017-21, př. 2 z vlastnictví města Třešť do vlastnictví Kraje Vysočina;
schvaluje
 • dodatek č. 1595 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2017-21, př. 3;
 • dodatek č. 1596 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2017-21, př. 4.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2017-21.doc, ZK-05-2017-21, př. 1, ZK-05-2017-21, př. 2, ZK-05-2017-21, př. 3, ZK-05-2017-21, př. 4, ZK-05-2017-21, př. 5

22. Darování pozemků v k. ú. Kundratice u Křižanova a obci Kundratice
Usnesení 0357/05/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem, nově utvořené pozemky par. č. 778/10 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 47 m2 a par. č. 778/9 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 248 m2, dle neměřického záznamu č. 202, který oparceloval díly z geometrického plánu č. zak. 168/162/2012 - nově utvořené pozemky vznikly z původního pozemku par. č. 778/1 v k. ú. Kundratice u Křižanova a obci Kundratice, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Kundratice;
schvaluje
Dodatek č. 1597 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-05-2017-22, př. 1.
odpovědnost: Odbor majetkový
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2017-22.doc, ZK-05-2017-22, př. 1, ZK-05-2017-22, př. 2

23. Výkup pozemku v k. ú. a obci Světnov
Usnesení 0358/05/2017/ZK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.
odpovědnost:
Odbor majetkový
termín: 31. 10. 2017
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2017-23.doc, ZK-05-2017-23, př. 1, ZK-05-2017-23, př. 2, ZK-05-2017-23, př. 2a, ZK-05-2017-23, př. 3

24. Předání nemovitých věcí do hospodaření příspěvkových organizací kraje
Usnesení 0359/05/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 • dodatek č. 7 Zřizovací listiny Domova pro seniory Náměšť nad Oslavou, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-05-2017-24, př. 1;
 • dodatek č. 17 Zřizovací listiny Domova Kamélie Křižanov, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-05-2017-24, př. 2;
 • dodatek č. 15 Zřizovací listiny Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa, Hotelové školy a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Třebíč dle materiálu ZK-05-2017-24, př. 3.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 12. 9. 2017
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2017-24.doc, ZK-05-2017-24, př. 1, ZK-05-2017-24, př. 2, ZK-05-2017-24, př. 3

25. Předání nemovité věcí do hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
Usnesení 0360/05/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
dodatek č. 1599 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2017-25, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 12. 9. 2017
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2017-25.doc, ZK-05-2017-25, př. 1

26. Prodej pozemku v k. ú. a obci Pavlínov
Usnesení 0361/05/2017/ZK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2017-26.doc, ZK-05-2017-26, př. 1, ZK-05-2017-26, př. 2, ZK-05-2017-26, př. 3

27. Majetkoprávní vypořádání stavby Úpravy chodníků trasa východní Rouchovany
Usnesení 0362/05/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemky dle materiálu ZK-05-2017-27, př. 1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Rouchovany;
schvaluje
dodatek č. 1601 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-05-2017-27, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2017-27.doc, ZK-05-2017-27, př. 1, ZK-05-2017-27, př. 2, ZK-05-2017-27, př. 3

28. Prodej pozemku v k. ú. a obci Vícenice u Náměště nad Oslavou
Usnesení 0363/05/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
úplatně převést pozemek par. č. 2300/11 ost. plocha, jiná plocha o výměře 142 m2 v k. ú. a obci Vícenice u Náměště nad Oslavou z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví ČR -  příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Ministerstvo obrany, příslušnost k organizační složce právnické osoby pro Agenturu hospodaření s nemovitým majetkem Ministerstva obrany - Oddělení územní správy nemovitého majetku Brno za kupní cenu ve výši 9 940 Kč s tím, že k této ceně bude připočtena úhrada za vyhotovení znaleckého posudku ve výši 1 000 Kč;
schvaluje
dodatek č. 1602 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny dle materiálu ZK-05-2017-28, př. 1.
odpovědnost: OM
termín: 30. 6. 2018
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2017-28.doc, ZK-05-2017-28, př. 1, ZK-05-2017-28, př. 2

29. Prodej pozemku v k. ú. Havlíčkův Brod
Usnesení 0364/05/2017/ZK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2017-29.doc, ZK-05-2017-29, př. 1, ZK-05-2017-29, př. 2, ZK-05-2017-29, př. 3

30. Darování pozemku v k. ú. a obci Rudíkov
Usnesení 0365/05/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemky par. č. par. č. 2250/25 o výměře 161 m2, par. č. 2250/26 o výměře 12 m2 a par. č. 2250/27 o výměře 130 m2, oddělené geometrickým plánem 595-2/2017 z pozemků par. č. 2250/1 a par. č. 2250/4 v k. ú. a obci Rudíkov z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Rudíkov;
schvaluje
Dodatek č. 1603 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny dle materiálu ZK-05-2017-30, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. prosince 2017
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2017-30.doc, ZK-05-2017-30, př. 1, ZK-05-2017-30, př. 2, ZK-05-2017-30, př. 2a

31. Darování pozemku v k. ú. Dolní Radslavice a obci Velké Meziříčí
Usnesení 0366/05/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem díl „a“ o výměře 111 m2, oddělený geometrickým plánem 170-438/2016 z pozemku par. č. 1099/1 v k. ú. Dolní Radslavice a obci Velké Meziříčí z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Velké Meziříčí;
schvaluje
Dodatek č. 1604 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny dle materiálu ZK-05-2017-31, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 1. 2018
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2017-31.doc, ZK-05-2017-31, př. 1, ZK-05-2017-31, př. 2, ZK-05-2017-31, př. 2a

32. Předání nemovitých věcí do hospodaření Školního statku Humpolec
Usnesení 0367/05/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
dodatek č. 28 Zřizovací listiny Školního statku Humpolec, Dusilov 384, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2017-32, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 10. 2017
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2017-32.doc, ZK-05-2017-32, př. 1

33. Předání nemovitých věcí do hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci, pozemky pod stávajícími silnicemi II. a III. třídy
Usnesení 0368/05/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
dodatek č. 1605 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2017-33, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 10. 2017
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2017-33.doc, ZK-05-2017-33, př. 1

34. Majetkoprávní vypořádání pozemků pod částí silnice III/3395
Usnesení 0369/05/2017/ZK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2017-34.doc, ZK-05-2017-34, př. 1, ZK-05-2017-34, př. 1a, ZK-05-2017-34, př. 1b, ZK-05-2017-34, př. 2

35. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. a obci Horní Ves
Usnesení 0370/05/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • převést darem pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-05-2017-35, př. 1 z vlastnictví Kraje Vysočina, do vlastnictví obce Horní Ves;
 • nabýt darem pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-05-2017-35, př. 2 z vlastnictví obce Horní Ves do vlastnictví Kraje Vysočina;
schvaluje
 • Dodatek č. 1606 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny dle materiálu ZK-05-2017-35, př. 3;
 • Dodatek č. 1607 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny dle materiálu ZK-05-2017-35, př. 4.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2017-35.doc, ZK-05-2017-35, př. 1, ZK-05-2017-35, př. 2, ZK-05-2017-35, př. 3, ZK-05-2017-35, př. 4, ZK-05-2017-35, př. 5

36. Prodej pozemku v k. ú. a obci Náměšť nad Oslavou
Usnesení 0371/05/2017/ZK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 30. 11. 2017
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2017-36.doc, ZK-05-2017-36, př. 1, ZK-05-2017-36, př. 2, ZK-05-2017-36, př. 3, ZK-05-2017-36, př. 4, ZK-05-2017-36, př. 5, ZK-05-2017-36, př. 6

37. Darování pozemku v k. ú. a obci Bochovice
Usnesení 0372/05/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemek par. č. 1064/2 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 86 m2, oddělený z pozemku par. č. 1064 dle GP č. 157-37182/2015 v k. ú. a obci Bochovice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Bochovice;
schvaluje
Dodatek č. 1608 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-05-2017-37, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 1. 2018
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2017-37.doc, ZK-05-2017-37, př. 1, ZK-05-2017-37, př. 2, ZK-05-2017-37, př. 2a, ZK-05-2017-37, př. 2b

38. Prodej pozemku v k. ú. a obci Hrotovice
Usnesení 0373/05/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
úplatně převést pozemek par. č. 929/10 ost. plocha, silnice o výměře 9 m2 v k. ú. Hrotovice oddělený GP č. 1093-8019/2015 z pozemku par. č. 929/1- ost. plocha, silnice v k. ú. Hrotovice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví společností E.ON Distribuce, a s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, IČO: 280 85 400 za dohodnutou kupní cenu ve výši 1 800 Kč + DPH;
schvaluje
dodatek č. 1609 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-05-2017-38, př. 1.
odpovědnost: OM
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2017-38.doc, ZK-05-2017-38, př. 1, ZK-05-2017-38, př. 2

39. Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
Usnesení 0374/05/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • nabýt darem pozemky v k. ú. a obci Havlíčkův Brod dle materiálu ZK-05-2017-39, př. 1 z vlastnictví města Havlíčkův Brod do vlastnictví Kraje Vysočina;
 • převést darem pozemky v k. ú. a obci Havlíčkův Brod dle materiálu ZK-05-2017-39, př. 2 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Havlíčkův Brod;
schvaluje
 • Dodatek č. 1610 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-05-2017-39, př. 3;
 • Dodatek č. 1611 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-05-2017-39, př. 4.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 1. 2018
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2017-39.doc, ZK-05-2017-39, př. 1, ZK-05-2017-39, př. 2, ZK-05-2017-39, př. 3, ZK-05-2017-39, př. 4, ZK-05-2017-39, př. 5, ZK-05-2017-39, př. 5a

40. Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Jámy
Usnesení 0375/05/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • nabýt darem pozemky v k. ú. a obci Jámy dle materiálu ZK-05-2017-40, př. 1 z vlastnictví obce Jámy do vlastnictví Kraje Vysočina;
 • převést darem pozemky v k. ú. a obci Jámy dle materiálu ZK-05-2017-40, př. 2 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Jámy;
schvaluje
 • Dodatek č. 1612 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-05-2017-40, př. 3;
 • Dodatek č. 1613 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-05-2017-40, př. 4.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 1. 2018
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2017-40.doc, ZK-05-2017-40, př. 1, ZK-05-2017-40, př. 2, ZK-05-2017-40, př. 3, ZK-05-2017-40, př. 4, ZK-05-2017-40, př. 5, ZK-05-2017-40, př. 5a

41. Darování pozemku v k. ú. Dobkov a obci Chotěboř
Usnesení 0376/05/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemek par. č. 234/4 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 354 m2, oddělený geometrickým plánem č. 265-77/2013 z pozemku par. č. 234/1 v k. ú. Dobkov a obci Chotěboř z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Chotěboř;
schvaluje
Dodatek 1614 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-05-2017-41, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 3. 2018
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2017-41.doc, ZK-05-2017-41, př. 1, ZK-05-2017-41, př. 2, ZK-05-2017-41, př. 2a

42. Uzavření Dodatku č. 1. ke Smlouvě o budoucí smlouvě darovací uzavřené mezi Krajem Vysočina a městem Havlíčkův Brod
Usnesení 0377/05/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
si vyhrazuje
v souladu s ustanovením § 37 zákona č. 129/2000 Sb. o krajích ve znění pozdějších předpisů pravomoc rozhodnout o uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o budoucí smlouvě darovací uzavřené mezi Krajem Vysočina na straně vlastníka a budoucího dárce a městem Havlíčkův Brod na straně budoucího obdarovaného dne 8. 7. 2008;
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 Smlouvy o budoucí smlouvě darovací uzavřené mezi Krajem Vysočina na straně vlastníka a budoucího dárce a městem Havlíčkův Brod na straně budoucího obdarovaného dne 8. 7. 2008 dle materiálu ZK-05-2017-42, př. 1.
odpovědnost: OM
termín: 31. 10. 2017
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2017-42.doc, ZK-05-2017-42, př. 1, ZK-05-2017-42, př. 2

43. Vyjmutí nemovitých věcí z hospodaření příspěvkové organizace
Usnesení 0378/05/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
dodatek č. 13 Zřizovací listiny Střední průmyslové školy Třebíč dle materiálu ZK-05-2017-43, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 12. 9. 2017
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2017-43.doc, ZK-05-2017-43, př. 1

44. Majetkoprávní vypořádání stavby II/523 Jihlava - žel. přejezd St. Hory - křiž. s III/13112
Usnesení 0379/05/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • nabýt darem pozemky uvedené v materiálu ZK-05-2017-44, př. 1 z vlastnictví statutárního města Jihlava do vlastnictví Kraje Vysočina;
 • převést darem pozemky uvedené v materiálu ZK-05-2017-44, př. 2 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví statutárního města Jihlava;
schvaluje
Dodatek č. 1615 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiál ZK-05-2017-44, př. 4.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2017-44.doc, ZK-05-2017-44, př. 1, ZK-05-2017-44, př. 2, ZK-05-2017-44, př. 3, ZK-05-2017-44, př. 3a, ZK-05-2017-44, př. 3b, ZK-05-2017-44, př. 4

45. Darování pozemku v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
Usnesení 0380/05/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemek par. č. 2573/17 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1001 m2, oddělený z pozemku par. č. 2573/13 dle GP č. 7727-49/2017 v k. ú. a obci Havlíčkův Brod z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Havlíčkův Brod;
schvaluje
Dodatek č. 1616 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-05-2017-45, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 3. 2018
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2017-45.doc, ZK-05-2017-45, př. 1, ZK-05-2017-45, př. 2, ZK-05-2017-45, př. 2a

46. Vzájemné darování pozemků v k. ú. Dolní Věžnice a obci Věžnice
Usnesení 0381/05/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • převést darem pozemky v k. ú. Dolní Věžnice a obci Věžnice dle materiálu ZK-05-2017-46, př. 2 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Věžnice;
 • nabýt darem pozemky v k. ú. Dolní Věžnice a obci Věžnice dle materiálu ZK-05-2017-46, př. 1 z vlastnictví obce Věžnice do vlastnictví Kraje Vysočina;
schvaluje
 • Dodatek č. 1617 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-05-2017-46, př. 3;
 • Dodatek č. 1618 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-05-2017-46, př. 4.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 1. 2018
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2017-46.doc, ZK-05-2017-46, př. 1, ZK-05-2017-46, př. 2, ZK-05-2017-46, př. 3, ZK-05-2017-46, př. 4, ZK-05-2017-46, př. 5, ZK-05-2017-46, př. 5a

47. Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina
Usnesení 0382/05/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
bezúplatně nabýt pozemky dle materiálu ZK-05-2017-47, př. 1 z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 6. 2018
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2017-47.doc, ZK-05-2017-47, př. 1

48. Výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. třídy na území Kraje Vysočina
Usnesení 0383/05/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
nabýt koupí pozemky dle materiálu ZK-05-2017-48, př. 1 z vlastnictví fyzických a právnických osob za kupní cenu 100 Kč/m2 do vlastnictví Kraje Vysočina.
odpovědnost: OM
termín: 30. 6. 2018
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2017-48.doc, ZK-05-2017-48, př. 1, ZK-05-2017-48, př. 1a, ZK-05-2017-48, př. 1b

49. Zánik a výmaz předkupního práva v k. ú. Jihlava
Usnesení 0384/05/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
o zániku předkupního práva na pozemku par. č. 5991/1 o výměře 1817 m2 v k. ú. a obci Jihlava zapsaném na listu vlastnictví 10001 s vlastnickým právem pro Statutární město Jihlava;
ukládá
odboru majetkovému Krajského úřadu Kraje Vysočina požádat Katastrální úřad pro Vysočinu, katastrální pracoviště Jihlava o výmaz předkupního práva váznoucího na uvedeném pozemku ve prospěch Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 11. 2017
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2017-49.doc

50. Koupě pozemku v k. ú. a obci Jimramov
Usnesení 0385/05/2017/ZK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2017-50.doc, ZK-05-2017-50, př. 1, ZK-05-2017-50, př. 2

51. Předání nemovité věci do hospodaření příspěvkové organizace kraje
Usnesení 0386/05/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
dodatek č. 20 Zřizovací listiny Domova Jeřabina Pelhřimov, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-05-2017-51, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 9. 2017
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2017-51.doc, ZK-05-2017-51, př. 1

52. Předání nemovitých věcí do hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci, pozemky pod stávajícími silnicemi II. a III. třídy
Usnesení 0387/05/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
dodatek č. 1619 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-05-2017-52, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2017-52.doc, ZK-05-2017-52, př. 1

53. Smlouva o společném postupu zadavatelů Kraje Vysočina a města Havlíčkův Brod v zadávacím řízení na veřejnou zakázku Krajská knihovna Vysočiny - budova KKV
Usnesení 0388/05/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o společném postupu zadavatelů v zadávacím řízení na veřejnou zakázku „Krajská knihovna Vysočiny budova KKV“ mezi Krajem Vysočina a městem Havlíčkův Brod dle materiálu ZK-05-2017-53, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 2. 10. 2017
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2017-53.doc, ZK-05-2017-53, př. 1

54. Majetkoprávní vypořádání pozemků pod částí silnice III/38815
Usnesení 0389/05/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
nabýt úplatně pozemky od vlastníků uvedených v katastru nemovitostí v době uzavírání kupní smlouvy do vlastnictví Kraje Vysočina v rozsahu dle materiálu ZK-05-2017-54, př. 1 za dohodnutou kupní cenu 100 Kč/m2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2017-54.doc, ZK-05-2017-54, př. 1, ZK-05-2017-54, př. 2, ZK-05-2017-54, př. 2a

55. Nabytí nemovité věci v souvislosti se stavbou II/128 Salačova Lhota - obchvat
Usnesení 0390/05/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
nabýt darem zemědělskou stavbu bez čp/če postavenou na pozemku par. č. st. 105 v k. ú. a obci Salačova Lhota z vlastnictví VOD Jetřichovec, družstvo, Jetřichovec 62, 395 01 Pacov, IČO: 00111295 do vlastnictví Kraje Vysočina, a to za podmínky, že obec Salačova Lhota se vzdá předkupního práva vyplývajícího z ust. § 3056 zákona č. 89/2012 Sb. (NOZ) k uvedené zemědělské stavbě.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2017-55.doc, ZK-05-2017-55, př. 1, ZK-05-2017-55, př. 1a

56. Majetkoprávní příprava stavby II/602 Jihlava - JV obchvat změna usnesení 0444/05/2016/ZK, ve znění usnesení 0589/08/2016/ZK a změna usnesení 0590/08/2016/ZK
Usnesení 0391/05/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
změnit:
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2018
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2017-56.doc, ZK-05-2017-56, př. 1, ZK-05-2017-56, př. 2, ZK-05-2017-56, př. 3

57. Majetkoprávní vypořádání po stavbě II/360 Rafaelova ul. - Pocoucov
Usnesení 0392/05/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Třebíč podíl 2/5 pozemků vedených v katastru nemovitostí jako par. č. 2521/36 a par. č. 2521/37 v katastrálním území Třebíč.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2017-57.doc

58. Nabytí nemovitostí pro stavbu II/351 Třebíč - křižovatka s II/399, změna usnesení 0394/05/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje přijalo upravený návrh usnesení.
Usnesení 0393/05/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
změnit usnesení 0394/05/2015/ZK tak, že materiál ZK-05-2015-33, př. 1 se nahrazuje materiálem ZK-05-2017-58, př. 1upr1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 6. 2018
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2017-58.doc, ZK-05-2017-58, př. 1, ZK-05-2017-58, př. 2, ZK-05-2017-58, př. 3

59. Majetkoprávní příprava pro stavbu II/353 Stáj - Zhoř - návrh na změnu usnesení 0284/04/2017/ZK
Usnesení 0394/05/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
změnit usnesení 0284/04/2017/ZK ze dne 20. 6. 2017 tak, že materiál ZK-04-2017-52, př. 1 se nahradí materiálem ZK-05-2017-59, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 6. 2018
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2017-59.doc, ZK-05-2017-59, př. 1, ZK-05-2017-59, př. 2, ZK-05-2017-59, př. 3

60. FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu Regionální kultura 2017
J. Fischerová předložila zastupitelstvu kraje návrh rozhodnutí o poskytnutí dotací v rámci grantového programu Regionální kultura 2017. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0395/05/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotace v rámci grantového programu Regionální kultura 2017 žadatelům uvedeným v materiálu ZK-05-2017-60, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy s žadateli dle materiálu ZK-05-2017-60, př. 2.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
termín: 31. 12. 2018
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2017-60.doc, ZK-05-2017-60, př. 1, ZK-05-2017-60, př. 2, ZK-05-2017-60, př. 3, ZK-05-2017-60, př. 4

61. Návrh dodatku Zřizovací listiny Krajské knihovny Vysočiny
J. Fischerová informovala zastupitelstvo kraje o předloženém návrhu dodatku zřizovací listiny výše uvedené organizace. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0396/05/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
dodatek č. 8 Zřizovací listiny Krajské knihovny Vysočiny dle materiálu ZK-05-2017-61, př. 1.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ředitelka Krajské knihovny Vysočiny
termín: 30. 9. 2017
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2017-61.doc, ZK-05-2017-61, př. 1

62. Akce Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace - optimalizace péče o sbírky
J. Fischerová předložila zastupitelstvu kraje na vědomí informace o akci Muzea Vysočiny Jihlava. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0397/05/2017/ZK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.
odpovědnost:
odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, odbor ekonomický, ředitel Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace
termín: 13. 1. 2018
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2017-62.doc, ZK-05-2017-62, př. 1, ZK-05-2017-62, př. 2, ZK-05-2017-62, př. 3

63. Akce Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace - Lidová kultura/Volkskultur AT-CZ
J. Fischerová seznámila zastupitelstvo kraje s projektovým záměrem Muzea Vysočiny Třebíč. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0398/05/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
informace o akci Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace Lidová kultura/Volkskultur AT-CZ, dle materiálu ZK-05-2017-63, př. 1;
schvaluje
závazek kraje na:
 • předfinancování akce Lidová kultura/Volkskultur AT-CZ Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace do výše 10 501 499 Kč předpokládaných celkových způsobilých výdajů akce poskytnutím zápůjčky;
 • krytí finančních zdrojů spoluúčasti Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace ve výši 10 % z celkových způsobilých výdajů akce Lidová kultura/Volkskultur AT-CZ, tj. max. do výše 1 050 150 Kč z rozpočtu kraje.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, odbor ekonomický, ředitel Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2018
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-05-2017-63.doc, ZK-05-2017-63, př. 1, ZK-05-2017-63, př. 2

64. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - poskytnutí dotace Zoologické zahradě Jihlava, p. o.
J. Fischerová předložila zastupitelstvu kraje ke schválení rozpočtové opatření na kapitole Kultura. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0399/05/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • poskytnout Zoologické zahradě Jihlava, příspěvkové organizaci, Březinovy sady 5642/10, 586 01 Jihlava, IČO: 00404454, dotaci ve výši 500 000 Kč dle materiálu ZK-05-2017-64, př. 2;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu ZK-05-2017-64, př. 2;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Kultura, § 3741 - Ochrana druhů a stanovišť o částku 500 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti j. n., položky Nespecifikovaná rezerva o částku 500 000 Kč.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ekonomický odbor
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2017-64.doc, ZK-05-2017-64, př. 1, ZK-05-2017-64, př. 2, ZK-05-2017-64, př. 3

65. FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu Klenotnice Vysočiny 2017
J. Fischerová předložila zastupitelstvu kraje návrh rozhodnutí o poskytnutí dotací v rámci grantového projektu „Klenotnice Vysočiny 2017“. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0400/05/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotace v rámci grantového programu Klenotnice Vysočiny 2017 žadatelům uvedeným v materiálu ZK-05-2017-65, př. 3;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy s žadateli dle materiálu ZK-05-2017-65, př. 4;
 • neposkytnout dotaci v rámci grantového programu Klenotnice Vysočiny 2017 žadateli uvedenému v materiálu ZK-05-2017-65, př. 5.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
termín: 30. 7. 2019
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2017-65.doc, ZK-05-2017-65, př. 1, ZK-05-2017-65, př. 2, ZK-05-2017-65, př. 3, ZK-05-2017-65, př. 4, ZK-05-2017-65, př. 5

66. Souhrnná žádost kraje o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na sociální služby pro rok 2018 a schválení dokumentu Zásady pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu na rok 2018
P. Franěk předložil zastupitelstvu kraje ke schválení Zásady pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu v roce 2018. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0401/05/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
dokument Zásady pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu v roce 2018 dle materiálu ZK-05-2017-66, př. 1.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 30. 9. 2017
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2017-66.doc, ZK-05-2017-66, př. 1, ZK-05-2017-66, př. 2

67. Doplnění projektů Transformace Domova Kamélie Křižanov III. a IV. do předfinancování projektů
P. Franěk předložil zastupitelstvu kraje ke schválení návrh zařazení akce Transformace Domova Kamélie Křižanov III. a IV. do projektů v rámci projektového řízení.
M. Houška vznesl dotaz ohledně financování provozních nákladů pro tyto etapy.
P. Franěk vyjádřil mínění, že provozní náklady budou postupně klesat.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0402/05/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
doplnění projektů Transformace Domova Kamélie Křižanov III. a IV. do projektů, pro jejichž přípravu a realizaci bylo schváleno předfinancování převodem finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů ve výši 10 000 000 Kč usnesením č. 0557/06/2015/ZK a ve výši 45 000 000 Kč usnesením č. 0259/03/2016/ZK.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2021
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2017-67.doc

68. Dodatek č. III ke smlouvě o poskytnutí dotace pro Diecézní charitu Brno, oblastní charitu Třebíč (služba zapojená do projektu IP IV.)
P. Franěk předložil zastupitelstvu kraje ke schválení Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0403/05/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Dodatek č. III ke smlouvě o poskytnutí dotace (vyrovnávací platby) a o vydání pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu dle materiálu ZK-05-2017-68, př. 1.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2018
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2017-68.doc, ZK-05-2017-68, př. 1

69. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci - poskytnutí dotace na provoz Senior Pointu Pelhřimov pro rok 2017
P. Franěk předložil zastupitelstvu kraje návrh poskytnutí dotace na provoz Senior Pointu Pelhřimov pro rok 2017. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0404/05/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotaci z kapitoly Sociální věci, § 4339 - Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství Městu Pelhřimov ve výši 180 000 Kč na provoz Senior Pointu Pelhřimov pro rok 2017 dle materiálu ZK-05-2017-69, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu ZK-05-2017-69, př. 1.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2017-69.doc, ZK-05-2017-69, př. 1

97. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci přijetí účelové dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí a schválení příspěvku kraje na vyrovnávací platbu pro poskytovatele sociálních služeb
P. Franěk informoval zastupitelstvo kraje o návrhu přijetí účelové dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0405/05/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Dodatek č. 2 Zásad zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu v roce 2017 ze dne 21. 6. 2016 č. 04/16 dle materiálu ZK-05-2017-97, př. 6;
bere na vědomí
rozpis účelové dotace pro krajské příspěvkové organizace za odvětví sociální péče dle materiálu ZK-05-2017-97, př. 2;
vyhrazuje si
rozhodnout poskytnout navržené dotace nestátním neziskovým organizacím, u kterých je výše do částky 200 000 Kč;
rozhoduje
    • uzavřít dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace pro jednotlivé poskytovatele sociálních služeb dle materiálu ZK-05-2017-97, př. 5.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 31. 10. 2017
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2017-97.doc, ZK-05-2017-97, př. 1, ZK-05-2017-97, př. 2, ZK-05-2017-97, př. 3, ZK-05-2017-97, př. 4, ZK-05-2017-97, př. 5, ZK-05-2017-97, př. 6, ZK-05-2017-97, př. 7

Předsedající přednesl návrh na schválení bodů 70 74 v bloku. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

70. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zajištění stabilního financování regionální železniční osobní dopravy
Usnesení 0406/05/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o zajištění stabilního financování regionální železniční osobní dopravy dle materiálu ZK-05-2017-70, př. 1.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství, oddělení právní a krajského živnostenského úřadu
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2017-70.doc, ZK-05-2017-70, př. 1, ZK-05-2017-70, př. 2

71. Smlouva o společnosti veřejných zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městem Třešť pro společné zadání veřejné zakázky na služby II/406 Dvorce - Telč, 1. stavba (Třešť - ul. Revoluční), PD
Usnesení 0407/05/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o společnosti veřejných zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městem Třešť dle materiálu ZK-05-2017-71, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 30. 11. 2017
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2017-71.doc, ZK-05-2017-71, př. 1

72. Smlouva o společném postupu při zajištění a realizaci akce Velká Bíteš - propojení silnic I/37 a II/395
Usnesení 0408/05/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít Smlouvu o společném postupu při zajištění a realizaci akce Velká Bíteš - propojení silnic I/37 a II/395 dle materiálu ZK-05-2017-72, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 31. 10. 2017
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2017-72.doc, ZK-05-2017-72, př. 1

73. Smlouva o společném postupu při zajištění a realizaci akce II/379 Velká Bíteš SZ obchvat
Usnesení 0409/05/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít Smlouvu o společném postupu při zajištění a realizaci akce II/379 Velká Bíteš SZ obchvat dle materiálu ZK-05-2017-73, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 31. 10. 2017
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2017-73.doc, ZK-05-2017-73, př. 1

74. Návrh pro udělení cen krajského kola Dopravní soutěže mladých cyklistů dle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 06/12 ze dne 15. 5. 2012
Usnesení 0410/05/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
udělit ceny krajského kola Dopravní soutěže mladých cyklistů základním školám umístěným na 1. - 3. místě v I. a II. kategorii krajského kola Dopravní soutěže mladých cyklistů v roce 2017 dle materiálu ZK-05-2017-74, př. 1 a na základě vzorové smlouvy dle materiálu ZK-05-2017-74, př. 2.
odpovědnost: ODSH
termín: 31. 10. 2017
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2017-74.doc, ZK-05-2017-74, př. 1, ZK-05-2017-74, př. 2

75. Rozpočtové opatření na kapitole Doprava - navýšení příspěvku na provoz na rok 2017 na řešení dopadu úpravy platových tarifů u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
J. Běhounek předložil zastupitelstvu kraje ke schválení návrh rozpočtového opatření na kapitole Doprava.
R. Chloupek a M. Vystrčil podpořili svým vystoupením předložený návrh.
M. Houška seznámil přítomné zastupitele s negativním stanoviskem finančního výboru.
J. Kalina navrhl z důvodu nedostatku informací obsažených v podkladových materiálech stažení materiálu z programu jednání.
J. Běhounek protinávrh J. Kaliny akceptoval a nechal o něm zastupitele hlasovat.
Protinávrh nebyl přijat 6 hlasy, proti 26, zdrželi se 4.
Závěrem diskuze zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0411/05/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Doprava, § 2212 - Silnice o částku 6 600 000 Kč při snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 6 600 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace o částku 6 600 000 Kč na řešení dopadu nařízení vlády č. 168/2017 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů.
odpovědnost: ODSH, OE
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 31 hlasy, proti 1, zdrželo se 6.
Zdrojové materiály: ZK-05-2017-75.doc, ZK-05-2017-75, př. 1

Předsedající přednesl návrh na schválení bodů 76 84, 98, v bloku. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

76. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - úpravy rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání v roce 2017
Usnesení 0412/05/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
rozpis účelových prostředků na úhradu přímých výdajů na vzdělávání právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj dle materiálu ZK-05-2017-76, př. 1 a právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce dle materiálu ZK-05-2017-76, př. 2.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: září 2017
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2017-76.doc, ZK-05-2017-76, př. 1, ZK-05-2017-76, př. 2, ZK-05-2017-76, př. 3

77. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - účelová dotace na realizaci rozvojového programu Zvýšení platů nepedagogických zaměstnanců regionálního školství
Usnesení 0413/05/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
přidělení účelových prostředků na realizaci rozvojového programu Zvýšení platů nepedagogických zaměstnanců regionálního školství právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj dle materiálu ZK-05-2017-77, př. 1 a právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce dle materiálu ZK-05-2017-77, př. 2.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: září 2017
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2017-77.doc, ZK-05-2017-77, př. 1, ZK-05-2017-77, př. 2, ZK-05-2017-77, př. 3

78. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí dotace Tělovýchovné jednotě Jiskra Havlíčkův Brod z.s na splnění technického požadavku pro pořadatelství MS v softballu 2019
Usnesení 0414/05/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost o částku 1 403 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 1 403 000 Kč;
 • poskytnout dotaci ve výši 1 403 000 Kč Tělovýchovné jednotě Jiskra Havlíčkův Brod z.s., se sídlem Ledečská 3028, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO: 00529672 a uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu ZK-05-2017-78, př. 1.
odpovědnost: OŠMS, OE
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2017-78.doc, ZK-05-2017-78, př. 1

79. Partnerství Kraje Vysočina v projektu eljub E-Book Woche 2018
Usnesení 0415/05/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
odpovědnost: OŠMS
termín: 1. 10. 2017
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2017-79.doc, ZK-05-2017-79, př. 1, ZK-05-2017-79, př. 2, ZK-05-2017-79, př. 3

80. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - rozvojový program Podpora vzdělávání cizinců ve školách - Modul A) Bezplatná výuka přizpůsobená potřebám dětí a žáků - cizinců z třetích zemí
Usnesení 0416/05/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
přidělení účelových prostředků na rozvojový program Podpora vzdělávání cizinců ve školách - Modul A) Bezplatná výuka přizpůsobená potřebám dětí a žáků - cizinců z třetích zemí v roce 2017 právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení dle materiálu ZK-05-2017-80, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: září 2017
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2017-80.doc, ZK-05-2017-80, př. 1

81. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí dotace na podporu Tréninkového centra mládeže (TCM) Házená Vysočina
Usnesení 0417/05/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 -Ostatní tělovýchovná činnost o částku 450 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 450 000 Kč;
rozhoduje
 • poskytnout dotaci ve výši 450 000 Kč Házené Vysočina s.r.o., Žďárská 158, 592 14 Nové Veselí, IČO: 06374204, dle materiálu ZK-05-2017-81, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu ZK-05-2017-81, př. 1.
odpovědnost: OŠMS, OE
termín: 31. 1. 2018
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2017-81.doc, ZK-05-2017-81, př. 1

82. Změna ve zřizovací listině
Usnesení 0418/05/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
dodatek č. 14 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední průmyslová škola Třebíč dle materiálu ZK-05-2017-82, př. 1.
odpovědnost: OŠMS
termín: 27. 9. 2017
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2017-82.doc, ZK-05-2017-82, př. 1

83. Spolupráce Kraje Vysočina a města Telč při rekonstrukci hřiště pro potřeby školství na území města
Usnesení 0419/05/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
informaci o společném postupu Kraje Vysočina a města Telč při rekonstrukci hřiště pro potřeby škol na území města dle materiálu ZK-05-2017-83;
schvaluje
záměr:
  • darovat městu Telč pozemky zveřejněné na úřední desce v souladu s usnesením Rady Kraje Vysočina č. 0610/12/2017/RK ze dne 30. 3. 2017
  • poskytnout městu Telč finanční prostředky do výše maximálně 9 mil. Kč na realizaci rekonstrukce hřiště
obojí za podmínky dohody mezi městem Telč a Krajem Vysočina o podmínkách používání hřiště Gymnáziem Otokara Březiny a Střední odbornou školou Telč po dokončení jeho rekonstrukce.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, odbor majetkový
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2017-83.doc, ZK-05-2017-83, př. 1

84. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - zápůjčka pro Hotelovou školu Světlou a Střední odbornou školu řemesel Velké Meziříčí na projekt Zvýšení kompetencí žáků
M. Houška přednesl doporučující stanovisko finančního výboru.
Usnesení 0420/05/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít Smlouvu o zápůjčce ke krytí výdajů spojených s realizací projektu Zvýšení kompetencí žáků dle materiálu ZK-05-2017-84, př. 1;
schvaluje
převod finančních prostředků ve výši 1 173 000 Kč z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina do rozpočtu kraje na rok 2017 na kapitolu Školství, mládeže a sportu, § 3127 - Střední školy za účelem poskytnutí zápůjčky ve výši 1 173 000 Kč s určením pro Hotelovou školu Světlou a Střední odbornou školu řemesel Velké Meziříčí, na předfinancování projektu Zvýšení kompetencí žáků.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2018
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2017-84.doc, ZK-05-2017-84, př. 1, ZK-05-2017-84, př. 2, ZK-05-2017-84, př. 3, ZK-05-2017-84, př. 4, ZK-05-2017-84, př. 5, ZK-05-2017-84, př. 6

98. Změny ve zřizovacích listinách projekt „Pořízení tří center obnovitelných zdrojů energie“
Usnesení 0421/05/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 • Dodatek č. 18 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední škola stavební Jihlava dle materiálu ZK-05-2017-98, př. 1;
 • Dodatek č. 21 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední škola stavební Třebíč dle materiálu ZK-05-2017-98, př. 2;
 • Dodatek č. 15 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Žďár nad Sázavou dle materiálu ZK-05-2017-98, př. 3.
odpovědnost: OŠMS
termín: 27. 9. 2017
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2017-98.doc, ZK-05-2017-98, př. 1, ZK-05-2017-98, př. 2, ZK-05-2017-98, př. 3

85. FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu ROZVOJ VESNICE 2017
J. Běhounek předložil zastupitelstvu kraje návrh poskytnutí dotací v rámci výše uvedeného grantového programu.
L. Vlček přednesl doporučující stanovisko výboru regionálního rozvoje.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0422/05/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
odpovědnost: ORR
termín: 31. 1. 2019
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2017-85.doc, ZK-05-2017-85, př. 1, ZK-05-2017-85, př. 2, ZK-05-2017-85, př. 3

86. Profil Kraje Vysočina - září 2017
J. Běhounek předložil zastupitelstvu kraje na vědomí aktualizaci Profilu Kraje Vysočina a s doplňujícím odůvodněním navrhl úpravu přílohy č. 1.
L. Vlček přednesl doporučující stanovisko výboru regionálního rozvoje.
Zastupitelstvo kraje přijalo upravený návrh usnesení.
Usnesení 0423/05/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
aktualizaci Profilu Kraje Vysočina dle materiálu ZK-05-2017-86, př. 1upr1.
odpovědnost: ORR
termín: 31. 12. 2018
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2017-86.doc, ZK-05-2017-86, př. 1, ZK-05-2017-86, př. 2

87. FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu VENKOVSKÉ PRODEJNY 2017
J. Běhounek předložil zastupitelstvu kraje návrh poskytnutí dotací v rámci grantového programu Venkovské prodejny 2017.
L. Vlček přednesl doporučující stanovisko výboru regionálního rozvoje.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0424/05/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
odpovědnost: ORR
termín: 30. 4. 2018
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2017-87.doc, ZK-05-2017-87, př. 1, ZK-05-2017-87, př. 2, ZK-05-2017-87, př. 3

88. Návrh na rozdělení dotací v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny 2017 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
J. Běhounek předložil zastupitelstvu kraje návrh rozhodnutí o poskytnutí dotací v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny 2017.
L. Vlček přednesl doporučující stanovisko výboru regionálního rozvoje.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0425/05/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • poskytnout z kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 - Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje - Program obnovy venkova Vysočiny dotace obcím, na projekt a ve výši dle materiálu ZK-05-2017-88, př. 1 za podmínek uvedených v materiálu ZK-05-2017-88, př. 2;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy dle materiálu ZK-05-2017-88, př. 2.
odpovědnost: ORR, OE
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2017-88.doc, ZK-05-2017-88, př. 1, ZK-05-2017-88, př. 2

89. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Regionální rozvoj - podpora rozvoje Vysoké škole polytechnické Jihlava v letech 2017-2021
J. Běhounek předložil zastupitelstvu kraje návrh poskytnutí dotace Vysoké škole polytechnické Jihlava. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0426/05/2017/ZK
Zastupitelstvu kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotaci Vysoké škole polytechnické Jihlava, se sídlem Tolstého 1556/16, 586 01 Jihlava, IČO: 71226401 dle materiálu ZK-05-2017-89, př. 2;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu ZK-05-2017-89, př. 2;
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Regionální rozvoj spočívající ve zvýšení § 3211 - Vysoké školy o částku 925 000 Kč při současném snížení § 2141 - Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch o částku 925 000 Kč.
odpovědnost: ORR
termín: 30. 9. 2017
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-05-2017-89.doc, ZK-05-2017-89, př. 1, ZK-05-2017-89, př. 2

90. Projekt Lidová kultura/Volkskultur AT-CZ v rámci programu přeshraniční spolupráce INTERREG V-A Rakousko-Česká republika
J. Běhounek seznámil zastupitelstvo kraje s návrhem rozhodnutí o realizaci uvedeného projektu. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0427/05/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít partnerskou smlouvu dle materiálu ZK-05-2017-90, př. 2;
schvaluje
převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů ve výši max. 21 000 000 Kč na zvláštní účet kraje určený k financování projektu s tím, že tyto finanční prostředky budou čerpány průběžně dle aktuálních potřeb projektu.
odpovědnost: ORR
termín: 3. 11. 2017
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2017-90.doc, ZK-05-2017-90, př. 1, ZK-05-2017-90, př. 2

91. Poskytnutí dotací na infrastrukturu vodovodů a kanalizací z kapitoly Zemědělství a návrh na provedení rozpočtových opatření
M. Hyský předložil zastupitelstvu kraje návrh poskytnutí dotace z kapitoly Zemědělství obcím a svazkům obcí.
M. Houška přednesl doporučující stanovisko finančního výboru.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0428/05/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zemědělství spočívající ve zvýšení § 2310 - Pitná voda o částku 4 000 000 Kč při současném snížení § 1032 - Podpora ostatních produkčních činností o částku 4 000 000 Kč;
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zemědělství, § 2310 - Pitná voda o částku 1 371 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 1 371 000 Kč;
rozhoduje
 • poskytnout dotace obcím a svazkům obcí z kapitoly Zemědělství, § 2310 - Pitná voda a § 2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly na infrastrukturu vodovodů a kanalizací v celkové výši 23 593 216 Kč dle materiálu ZK-05-2017-91, př. 2;
 • neposkytnout dotace obcím z kapitoly Zemědělství, § 2310 - Pitná voda a § 2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly na infrastrukturu vodovodů a kanalizací dle materiálu ZK-05-2017-91, př. 3;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-05-2017-91, př. 4.
odpovědnost: odbor životního prostředí a zemědělství
termín: 31. 10. 2017
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2017-91.doc, ZK-05-2017-91, př. 1, ZK-05-2017-91, př. 2, ZK-05-2017-91, př. 3, ZK-05-2017-91, př. 4, ZK-05-2017-91, př. 5

92. Fond Vysočiny - grantový program Čistá voda 2016 - dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace
M. Hyský předložil zastupitelstvu kraje návrh Dodatku Smlouvy o poskytnutí dotace. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0429/05/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace FV01576.0077 dle materiálu ZK-05-2017-92, př. 3.
odpovědnost: odbor životního prostředí a zemědělství
termín: 30. 9. 2017
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2017-92.doc, ZK-05-2017-92, př. 1, ZK-05-2017-92, př. 2, ZK-05-2017-92, př. 3

93. Příprava a realizace projektů v oblasti zlepšení kvality prostředí v sídlech
M. Hyský předložil zastupitelstvu kraje návrh realizace projektů v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014 2020 v oblasti zlepšení kvality prostředí v sídlech. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0430/05/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 • převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo cizích zdrojů ve výši 7,3 mil Kč na zvláštní účet kraje určený k financování projektů dle materiálů ZK-05-2017-93, př. 1, ZK-05-2017-93, př. 2, ZK-05-2017-93, př. 3 a ZK-05-2017-93, př. 4 s tím, že tyto prostředky budou uvolňovány postupně dle potřeby projektů i za podmínky, že nebude na projekty dle materiálů ZK-05-2017-93, př. 1 a ZK-05-2017-93, př. 2 poskytnuta dotace ze strany MŽP;
 • navýšení finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů o 500 000 Kč na zvláštní účet kraje určený na financování přípravy projektů dle materiálu ZK-05-2017-93, př. 5 na revitalizaci zahrad a parků příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina s tím, že tyto finanční prostředky budou čerpány dle aktuální potřeby.
odpovědnost: ORR, OŽPZ
termín: 31. 12. 2019
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2017-93.doc, ZK-05-2017-93, př. 1, ZK-05-2017-93, př. 2, ZK-05-2017-93, př. 3, ZK-05-2017-93, př. 4, ZK-05-2017-93, př. 5

94. Dotace na novou drobnou lesní techniku dle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
M. Hyský předložil zastupitelstvu kraje návrh rozhodnutí o poskytnutí dotací na novou drobnou lesní techniku. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0431/05/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotace z kapitoly Zemědělství v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na novou drobnou lesní techniku dle materiálu ZK-05-2017-94, př. 1;
 • neposkytnout dotace z kapitoly Zemědělství v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na novou drobnou lesní techniku dle materiálu ZK-05-2017-94, př. 2;
 • uzavřít smlouvy se žadateli dle materiálu ZK-05-2017-94, př. 3.
odpovědnost: odbor životního prostředí a zemědělství, odbor regionálního rozvoje
termín: 30. 12. 2017
Usnesení bylo přijato        37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2017-94.doc, ZK-05-2017-94, př. 1, ZK-05-2017-94, př. 2, ZK-05-2017-94, př. 3

95. FOND VYSOČINY - návrh na vyhlášení grantového programu PODPORUJEME PRORODINNOU A SENIORSKOU POLITIKU OBCÍ 2017
P. Franěk seznámil zastupitelstvo kraje s předloženým návrhem vyhlášení grantového programu na podporu projektů prorodinné a seniorské politiky obcí na území Kraje Vysočina. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0432/05/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje
grantový program Podporujeme prorodinnou a seniorskou politiku obcí 2017 dle materiálu ZK-05-2017-95, př. 1;
jmenuje
 • řídicí výbor grantového programu Podporujeme prorodinnou a seniorskou politiku obcí 2017 ve složení:
ČSSD Petr Krčál (ZR); Pavla Kučerová (PE);
KDU-ČSL Pavel Janoušek (ZR); Čeněk Jůzl (HB);
ODS Martina Bártová (TR); Vítězslav Schrek (JI);
KSČM Kamil Vejvoda (ZR); Karel Dvořák (HB);
SPV Eva Požárová (JI);
ANO 2011 - Pavel Franěk (TR); Pavel Švec (ZR);
SPD + SPO - Dana Volfová (JI); Petr Paul (JI);
 • Marii Černou (TR, SPV) předsedkyní řídicího výboru grantového programu Podporujeme prorodinnou a seniorskou politiku obcí 2017;
 • garantem grantového programu Podporujeme prorodinnou a seniorskou politiku obcí 2017 odbor sociálních věcí a zástupce garanta Věru Švarcovou s právem hlasovacím a Stanislavu Holbovou s právem poradním;
pověřuje
radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 31. 9. 2017
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2017-95.doc, ZK-05-2017-95, př. 1

96. Rezignace a volba člena Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Kraje Vysočina za politický klub KSČM
B. Kobrlová seznámila zastupitelstvo kraje s rezignací a návrhem volby nového člena Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Kraje Vysočina. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0433/05/2017/ZK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.
odpovědnost:
OSH
termín: 12. 9. 2017
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdrželi se 2.
Zdrojové materiály: ZK-05-2017-96.doc, ZK-05-2017-96, př. 1, ZK-05-2017-96, př. 2, ZK-05-2017-96, př. 3

99. Rozprava členů zastupitelstva
Bez rozsáhlejší diskuze.

J. Běhounek poděkoval zastupitelům za účast a ukončil zasedání zastupitelstva kraje s tím, že další jednání se uskuteční 7. 11. 2017.
MUDr. Jiří Běhounek
hejtman Kraje Vysočina

Ověřovatelé zápisu:


Ing. Čeněk Jůzl        ……...……………………………………Ing. Martin Kukla        …..………………………………….……


Přílohou zápisu je záznam o hlasování ze zasedání zastupitelstva kraje č. 5/2017.
Záznam pořízen na zasedání zastupitelstva kraje č. 5/2017 dne 12. 9. 2017.
Zapsaly: M. Jakoubková, P. Pospíchalová dne 19. 9. 2017 (zápis pořízen na základě záznamu).
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz