Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis zastupitelstva 2/2017

zápis zk

Zápis ze zasedání zastupitelstva kraje č. 2/2017 konaného dne 28. 3. 2017 v sídle Kraje Vysočina, kongresovém sále, Žižkova 57, Jihlava

Přítomni:
- 42 členů Zastupitelstva Kraje Vysočina - viz prezenční listina ze dne 28. 3. 2017;
- zástupci krajského úřadu;
- občanská veřejnost.

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 1/2017
Úvodem hejtman J. Běhounek přivítal všechny přítomné a konstatoval, že dnešní zasedání zastupitelstva je usnášeníschopné, neboť je přítomno 42 členů zastupitelstva kraje.
Ze zasedání zastupitelstva kraje byli omluveni: J. Fischerová, L. Vichrová, J. Veleba.
Byly určeny zapisovatelky: M. Jakoubková, P. Pospíchalová.
Zastupitelstvu kraje byly předloženy návrhy na zařazení následujících bodů do programu jednání:
90. Poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury podání žádosti a rozpis akcí za Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci
91. Návrh na udělení ceny soutěže Podnik přátelský rodině 2016
92. Schválení podání žádosti o dotaci a registraci akce v ISPROFIN „Domov Ždírec pracoviště Jihlava“, zařazení nové akce „Domov Ždírec pracoviště Jihlava“ do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M4
93. Poskytnutí dotace pro INTEGRAČNÍ CENTRUM SASOV z.ú. - rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci
Zastupitelstvo návrhy akceptovalo a přijalo upravený program jednání:
 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 1/2017
 2. Zpráva o činnosti rady kraje
 3. Informace o činnosti krajského úřadu pro zastupitelstvo kraje
 4. Jednací řád výborů Zastupitelstva Kraje Vysočina
 5. Udělení ocenění Cena hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost za rok 2016
 6. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - finanční prostředky na spolupráci se Zakarpatskou oblastí Ukrajiny
 7. Žádosti městyse Havlíčkova Borová a obce Herálec o dotaci na pořízení cisternové automobilové stříkačky - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
 8. Návrh na poskytnutí dotace SH ČMS - Krajskému sdružení hasičů kraje Vysočina - příspěvek na soutěže, propagaci požární ochrany a preventivně výchovnou činnost v roce 2017 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
 9. Dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
 10. Návrh na poskytnutí dotací obcím Kraje Vysočina na výdaje realizované v rámci Programu prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2017 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
 11. Návrh Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na ochranu obecního nemovitého majetku v Kraji Vysočina v roce 2017
 12. Návrh na udělení ceny Kraje Vysočina ve formě Záslužné medaile Kraje Vysočina
 13. Fond Vysočiny: Informační a komunikační technologie 2016 - žádost o změnu v projektu
 14. Mezistátní spolupráce při zabezpečení obyvatel pohraničního regionu v rámci zásahů záchranné služby
 15. Smlouva o kontokorentním úvěru pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
 16. Rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví - projekt Pořízení zdravotnické techniky a vybavení komplexu PCHO Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
 17. Návrh na provedení rozpočtového opatření - vratka příspěvku od Projektové kanceláře Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
 18. Rozhodnutí o žádosti Batelova o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně
 19. Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - prosinec 2016
 20. Prodej pozemku v k. ú. a obci Rodinov
 21. Darování pozemku v k. ú. a obci Brzkov
 22. Darování pozemku v k. ú. a obci Netín
 23. Darování pozemku v k. ú. Český Herálec a obci Herálec
 24. Darování pozemku v k. ú. a obci Ostrov nad Oslavou
 25. Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Pelhřimov
 26. Smlouva o budoucí darovací smlouvě - převod úseku silnice III/4062 a pozemků tímto úsekem zastavěných
 27. Návrh na zrušení usnesení 0561/08/2012/ZK
 28. Darování pozemků v k. ú. a obci Sněžné
 29. Majetkoprávní příprava stavby II/602 Jihlava - JV obchvat
 30. Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group - řešení sporné pohledávky
 31. Darování pozemku v k.ú. a obci Hodice
 32. Předání nemovitých věcí do hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci, pozemky pod stávajícími silnicemi II. a III. třídy
 33. Návrh na zrušení usnesení 0109/02/2013/ZK
 34. Návrh na změnu usnesení 0225/03/2015/ZK
 35. Návrh na změnu usnesení 0587/07/2015/ZK
 36. Výmaz předkupního práva v k. ú. Ostrov nad Oslavou
 37. Majetkoprávní příprava stavby II/353 Velký Beranov - obchvat
 38. Darování pozemku v k.ú. a obci Ledeč nad Sázavou
 39. Uzavření Smlouvy o budoucí darovací smlouvě v k.ú. a obci Světnov
 40. Darování pozemků v k. ú. a obci Dolní Město
 41. Darování pozemků v k. ú. a obci Nové Město na Moravě
 42. Darování pozemku v k.ú. a obci Sejřek
 43. Prodej pozemků v k.ú. a obci Pelhřimov
 44. Transformace Domova Kamélie Křižanov II - uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na pozemek v k. ú. Zámek Žďár
 45. Uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o společném postupu při zajištění realizace akce II/360 Velké Meziříčí - JV obchvat
 46. Smlouva o společnosti veřejných zadavatelů mezi Krajem Vysočina a soukromým investorem Cng Credit, s.r.o., pro společné zadání veřejné zakázky na stavební práce II/602 Jihlava - Dvorce
 47. Návrh na provedení rozpočtového opatření - zapojení části disponibilního zůstatku Kraje Vysočina z roku 2016 do rozpočtu kraje na rok 2017 na kapitolu Doprava
 48. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - dotace v oblasti neprofesionálního umění
 49. Aktualizace Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení titulu Mistr tradiční rukodělné výroby Kraje Vysočina a návrhy na udělení titulu Mistr tradiční rukodělné výroby Kraje Vysočina
 50. Dotace na oslavy obcí - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Kultura
 51. Udělení Ceny Kraje Vysočina za nejkrásnější knihu Vysočiny na 27. Podzimním knižním veletrhu v Havlíčkově Brodě
 52. Dotace městům s památkami UNESCO v roce 2017 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura
 53. Poskytnutí dotace na provozování domácí hospicové péče na rok 2017 - návrh na rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci
 54. Dotační řízení na financování certifikovaných programů specifické primární prevence rizikového chování pro rok 2017 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
 55. Dodatek č. 2 Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro zařazování do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina
 56. Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na svoz klientů do denních stacionářů a center denních služeb na rok 2017
 57. Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací v oblasti dobrovolnictví a neformální pomoci osobám závislým na pomoci jiné osoby v Kraji Vysočina pro rok 2017
 58. Dotace na realizaci vzdělávacího projektu ALITER - nástroj pro vnitřní transformaci sociálních služeb
 59. Změna ve zřizovací listině Dětského domova, Senožaty 199
 60. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na Rozvojový program na podporu navýšení kapacit ve školských poradenských zařízeních v roce 2017
 61. Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. O01813.0001 - Organizační, technické a bezpečnostní zajištění Světového poháru v biatlonu 2016
 62. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na rozvojový program Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením a pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na období leden srpen 2017 (Modul A)
 63. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - rozvojový program Podpora vzdělávání cizinců ve školách - Modul C) Zajištění bezplatné přípravy k začlenění do vzdělávání dětí a žáků osob se státní příslušností jiného členského státu Evropské unie
 64. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Rozvojového programu Podpora přípravy sportovních talentů na školách s oborem vzdělání gymnázium se sportovní přípravou
 65. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na rozvojový program Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením a pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na období leden srpen 2017 (Modul B)
 66. Návrh na provedení rozpočtového opatření - účelová dotace na realizaci Rozvojového programu na podporu školních psychologů a školních speciálních pedagogů ve školách na období leden - srpen 2017
 67. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - účelová dotace na realizaci rozvojového programu Podpora odborného vzdělávání ve školním roce 2016/2017 v období 1. - 8. měsíc roku 2017
 68. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na soutěže vyhlašované a spoluvyhlašované MŠMT a změna závazného ukazatele u organizace zřizované krajem
 69. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dofinancování soutěží a přehlídek vyhlašovaných a spoluvyhlašovaných MŠMT a změna závazných ukazatelů u organizací zřizovaných krajem
 70. Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Kraje Vysočina
 71. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí dotace na pořádání Mezinárodní sportovní školy 2017
 72. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - finanční dar na zajištění Extraligy ČR v házené
 73. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - podpora zajištění vzdělávání žáků a žákyň se speciálními vzdělávacími potřebami ve školách zřizovaných obcemi v roce 2017
 74. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - podpora zájmových a sportovních aktivit dětí a mládeže v prostorách škol a školských zařízení a na školních sportovištích v roce 2017
 75. Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Kraji Vysočina za školní rok 2015/2016 a kalendářní rok 2016
 76. Aktualizace Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na územně plánovací činnost obcí z rozpočtu Kraje Vysočina
 77. Evropský region Dunaj - Vltava 2017
 78. Návrh na rozdělení dotací v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny 2017 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
 79. Žádost o poskytnutí dotace na zajištění koordinace NNO v Kraji Vysočina
 80. Žádost o poskytnutí dotace na Mimořádnou podporu projektů NNO mimo grantové projekty Kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
 81. Poskytnutí dotace na realizaci akce Veletrh firem a práce Fortel 2017 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
 82. Poskytnutí dotací obcím, školám, mikroregionům, MAS, nestátním neziskovým organizacím - Zásady MA21 a Zdraví 2020 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
 83. Projekty na posílení biodiverzity
 84. Poskytnutí dotací na infrastrukturu vodovodů a kanalizací z kapitoly Zemědělství a návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
 85. FOND VYSOČINY - grantový program KLENOTNICE VYSOČINY 2017
 86. FOND VYSOČINY - grantový program Regionální kultura 2017
 87. FOND VYSOČINY - grantový program ROZVOJ VESNICE 2017
 88. FOND VYSOČINY - grantový program INOVAČNÍ VOUCHERY 2017
 89. FOND VYSOČINY - grantový program INVESTUJME V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH 2017
 90. Poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury podání žádosti a rozpis akcí za Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci
 91. Návrh na udělení ceny soutěže Podnik přátelský rodině 2016
 92. Schválení podání žádosti o dotaci a registraci akce v ISPROFIN „Domov Ždírec pracoviště Jihlava“, zařazení nové akce „Domov Ždírec pracoviště Jihlava“ do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M4
 93. Poskytnutí dotace pro INTEGRAČNÍ CENTRUM SASOV z.ú. - rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci
 94. Rozprava členů zastupitelstva
Usnesení 0076/02/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
upravený program jednání.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje
termín: 28. 3. 2017
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Ověřovateli zápisu byli navrženi: Miloš Hrůza, PaedDr. Ing. Rudolf Chloupek.
Zastupitelstvo kraje návrh akceptovalo a přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0077/02/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
volí
Miloše Hrůzu a PaedDr. Ing. Rudolfa Chloupka ověřovateli zápisu ze zasedání zastupitelstva kraje č. 2/2017.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje
termín: 28. 3. 2017
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zápis z minulého zasedání zastupitelstva byl ověřen, nebyly k němu vzneseny žádné námitky.

02. Zpráva o činnosti rady kraje
J. Běhounek předložil zastupitelstvu kraje na vědomí zápisy ze zasedání rady kraje a otevřel rozpravu.
M. Houška vznesl dotazy k bodům:
 • Stáž v kanceláři Kraje Vysočina v Bruselu - Dohoda o průběhu stáže (RK-04-2017-13.doc)
 • Veřejná zakázka na služby: II/405 Brtnice (RK-06-2017-24.doc)
 • Návrh na neposkytnutí dotace Sportovnímu klubu Orientační sporty Nové Město na Moravě (RK-09-2017-48.doc)
V. Kaňkovský požádal radu kraje o vyjádření k materiálům:
 • Jmenování hodnotící komise pro nadlimitní veřejnou zakázku Nemocniční informační systém pro nemocnice Kraje Vysočina, informace o stavu veřejné zakázky a o možnosti financování veřejné zakázky z fondů EU (RK-06-2017-04.doc)
 • Informace o konkrétních návrzích na spolupráci mezi nemocnicemi a Zdravotnickou záchrannou službou Kraje Vysočina, příspěvkovou organizací (RK-11-2017-08.doc) - požádal o zaslání neveřejných materiálů
 • Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování stipendií pro účely zajištění lékařů v Kraji Vysočina (stipendijní program) - motivační opatření (RK-11-2017-09.doc)
H. Vrzalová požádala o upřesnění k bodu:
 • Aktivity z koncepce eHealth roku 2016 a plánované aktivity na rok 2017 (RK-04-2017-09.doc)
J. Kalina k bodům:
 • Žádost obce Dobronín o koupi nemovitostí (RK-06-2017-73.doc) - požádal o písemné vyjádření
 • Řešení situace ve věci veřejné zakázky „Nákladní technika na údržbu komunikací Kraje Vysočina“ (RK-07-2017-51.doc)
 • Dodatek č. 8 k Dohodě o partnerství a vzájemné spolupráci se společností ASEKOL a.s. a závěrečná zpráva z plnění projektu v roce 2016 (RK-08-2017-37.doc)
 • Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na Memoriál Richarda Knolla (RK-08-2017-38.doc)
J. Zahradníček vznesl dotaz k bodu:
 • Jmenování hodnotící komise pro nadlimitní veřejnou zakázku Vydávání novin Kraj Vysočina včetně realizace jejich multimediálního obsahu (RK-07-2017-03.doc)
P. Janoušek požádal o upřesnění k materiálu:
 • Informace o jednání k zastavovací koncepci linky R9 Praha Havlíčkův Brod Brno (RK-09-2017-50.doc)
M. Plodík vznesl dotaz k bodu:
 • Rozhodnutí o žádosti Batelova o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně (RK-09-2017-43.doc)
V. Kaňkovský, H. Vrzalová, M. Vystrčil, O. Benc požádali radu kraje o objasnění skutečností vedoucích k odchodu MUDr. Jana Procházky, bývalého primáře oddělení traumatologie Nemocnice Jihlava.
Na základě vznesených dotazů týkajících se odchodu MUDr. Jana Procházky byl o vyjádření požádán ředitel Nemocnice Jihlava, MUDr. Lukáš Velev, který ve svém vystoupení přiblížil přítomným zastupitelům vzniklou situaci a zdůvodnil sloučení oddělení traumatologie s ortopedií.
K otázkám týkajících se rozhodnutí rady kraje se vyjádřili J. Hyliš, J. Fialová, V. Novotný, J. Pavlík, M. Hyský a Z. Kadlec.
J. Běhounek poté přislíbil zaslání požadovaných písemných podkladů.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0078/02/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
zprávu o činnosti rady kraje.
odpovědnost: rada kraje
termín: 28. 3. 2017
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2017-02.doc, ZK-02-2017-02, př. 1, ZK-02-2017-02, př. 2, ZK-02-2017-02, př. 3, ZK-02-2017-02, př. 4, ZK-02-2017-02, př. 5, ZK-02-2017-02, př. 6, ZK-02-2017-02, př. 7

03. Informace o činnosti krajského úřadu pro zastupitelstvo kraje
Z. Kadlec, ředitel krajského úřadu, k předloženým písemným podkladům o činnosti krajského úřadu v uplynulém období zastupitele krátce informoval o navýšení počtu zaměstnanců Kraje Vysočina zařazených do krajského úřadu a otevřel rozpravu.
H. Vrzalová požádala o zaslání přehledu připomínek, které kraj zaslal k legislativním návrhům.
M. Houška vznesl dotazy:
 • k aktuální situaci v linkové dopravě v Kraji Vysočina;
 • k průběhu jednání s obcemi týkajících se návrhů jízdních řádů v rámci projektu Veřejná doprava Vysočiny;
 • k opatřením a návrhům kraje zaslaných v rámci vypsaného správního řízení vedeného ke změně hygienických pásem ochrany vod.
M. Vystrčil požádal o nástin dalších kroků kraje ve věci uvedeného správního řízení.
Z. Kadlec, J. Běhounek, J. Hyliš a M. Hyský svými příspěvky reagovali na vznesené dotazy.
L. Vlček vyjádřil poděkování kraji za jeho aktivní přístup k problematice ochrany vodních zdrojů.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0079/02/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
informaci o činnosti krajského úřadu.
odpovědnost: ředitel krajského úřadu
termín: 28. 3. 2017
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2017-03.doc, ZK-02-2017-03, př. 1, ZK-02-2017-03, př. 2, ZK-02-2017-03, př. 3

04. Jednací řád výborů Zastupitelstva Kraje Vysočina
J. Běhounek seznámil zastupitelstvo kraje s návrhem schválení Jednacího řádu výborů Zastupitelstva Kraje Vysočina. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0080/02/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Jednací řád výborů Zastupitelstva Kraje Vysočina dle materiálu ZK-02-2017-04, př. 1.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 28. 3. 2017
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2017-04.doc, ZK-02-2017-04, př. 1, ZK-02-2017-04, př. 2

05. Udělení ocenění Cena hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost za rok 2016
J. Běhounek předložil zastupitelstvu kraje návrh udělení „Ceny hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost“ za rok 2016. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0081/02/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
udělit Cenu hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost za rok 2016 dle materiálu ZK-02-2017-05, př. 2.
odpovědnost: ředitel krajského úřadu
termín: 10. 4. 2017
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2017-05.doc, ZK-02-2017-05, př. 1, ZK-02-2017-05, př. 2, ZK-02-2017-05, př. 3

06. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - finanční prostředky na spolupráci se Zakarpatskou oblastí Ukrajiny
J. Běhounek seznámil zastupitelstvo kraje s návrhem poskytnutí finančního daru dobročinnému fondu ViZa. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0082/02/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout finanční dar z kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 6223 - Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) dobročinnému fondu ViZa dle materiálu ZK-02-2017-06, př. 4.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor
termín: 28. 3. 2017
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2017-06.doc, ZK-02-2017-06, př. 1, ZK-02-2017-06, př. 2, ZK-02-2017-06, př. 3, ZK-02-2017-06, př. 4

Předsedající přednesl návrh na schválení bodů 07 - 09 v bloku. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

07. Žádosti městyse Havlíčkova Borová a obce Herálec o dotaci na pořízení cisternové automobilové stříkačky - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
M. Houška přednesl doporučující stanovisko finančního výboru.
Usnesení 0083/02/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotaci Obci Herálec, IČO 00294306 ve výši 500 000 Kč a Městysi Havlíčkova Borová, IČO 00267431 ve výši 500 000 Kč na pořízení nové cisternové automobilové stříkačky dle materiálu ZK-02-2017-07, př. 2;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy dle materiálu ZK-02-2017-07, př. 2;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 - Požární ochrana - dobrovolná část o částku 1 000 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 1 000 000 Kč.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2017-07.doc, ZK-02-2017-07, př. 1, ZK-02-2017-07, př. 2, ZK-02-2017-07, př. 3

08. Návrh na poskytnutí dotace SH ČMS - Krajskému sdružení hasičů kraje Vysočina - příspěvek na soutěže, propagaci požární ochrany a preventivně výchovnou činnost v roce 2017 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
Usnesení 0084/02/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • poskytnout z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 - Požární ochrana - dobrovolná část neinvestiční dotaci SH ČMS - Krajské sdružení hasičů kraje Vysočina, IČ 86553216 ve výši 1 850 000 Kč dle materiálu ZK-02-2017-08, př. 2;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu ZK-02-2017-08, př. 2;
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 - Požární ochrana - dobrovolná část spočívající ve zvýšení běžných výdajů o částku 150 000 Kč při současném snížení ostatních výdajů (ÚZ 00150) o částku 150 000 Kč.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2017-08.doc, ZK-02-2017-08, př. 1, ZK-02-2017-08, př. 2, ZK-02-2017-08, př. 3

09. Dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
M. Houška přednesl doporučující stanovisko finančního výboru.
Usnesení 0085/02/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • poskytnout z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 - Požární ochrana - dobrovolná část dotace obcím v celkové výši 4 800 000 Kč na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany dle materiálu ZK-02-2017-09, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-02-2017-09, př. 2;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 - Požární ochrana - dobrovolná část o částku 4 800 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 4 800 000 Kč.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2017-09.doc, ZK-02-2017-09, př. 1, ZK-02-2017-09, př. 2

10. Návrh na poskytnutí dotací obcím Kraje Vysočina na výdaje realizované v rámci Programu prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2017 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
J. Běhounek předložil zastupitelstvu kraje na vědomí žádosti obcí o dotaci na projekty realizované v rámci výše uvedeného Programu. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0086/02/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
informaci o předložených žádostech obcí o dotaci na realizaci projektů v rámci Programu prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2017 dle materiálu ZK-02-2017-10, př. 1;
rozhoduje
 • poskytnout dotace obcím z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5399 Ostatní záležitosti veřejného pořádku na realizaci projektů v rámci Programu prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2017 dle materiálu ZK-02-2017-10, př. 2 na základě smluv o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-02-2017-10, př. 3;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy dle materiálu ZK-02-2017-10, př. 3.
odpovědnost: OSH, EO
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2017-10.doc, ZK-02-2017-10, př. 1, ZK-02-2017-10, př. 2, ZK-02-2017-10, př. 3

11. Návrh Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na ochranu obecního nemovitého majetku v Kraji Vysočina v roce 2017
J. Běhounek informoval zastupitelstvo kraje o předloženém návrhu Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na ochranu obecního nemovitého majetku v Kraji Vysočina v roce 2017. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0087/02/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na ochranu obecního nemovitého majetku v Kraji Vysočina v roce 2017 dle materiálů ZK-02-2017-11, př. 1 a ZK-02-2017-11, př. 2.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2017-11.doc, ZK-02-2017-11, př. 1, ZK-02-2017-11, př. 2

12. Návrh na udělení ceny Kraje Vysočina ve formě Záslužné medaile Kraje Vysočina
J. Běhounek informoval zastupitelstvo kraje o návrhu udělení Záslužné medaile Kraje Vysočina. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0088/02/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
uděluje
cenu Kraje Vysočina ve formě Záslužné medaile Kraje Vysočina osobnostem dle materiálu ZK-02-2017-12, př. 1.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 30. 10 2017
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2017-12.doc, ZK-02-2017-12, př. 1, ZK-02-2017-12, př. 2

13. Fond Vysočiny: Informační a komunikační technologie 2016 - žádost o změnu v projektu
J. Běhounek seznámil zastupitelstvo kraje s návrhem dodatku ke Smlouvě o poskytnutí dotace uzavřené v rámci grantového programu Informační a komunikační technologie 2016.
J. Kalina vznesl dotaz ke schválení uvedené rozpočtové položky ze strany Zastupitelstva města Humpolec, které bylo podmínkou pro získání dotace.
J. Běhounek potvrdil schválení rozpočtu města Humpolec na březnovém zasedání zastupitelstva města.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0089/02/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-02-2017-13, př. 2.
odpovědnost: odbor informatiky
termín: 31. 3. 2017
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-02-2017-13.doc, ZK-02-2017-13, př. 1, ZK-02-2017-13, př. 2, ZK-02-2017-13, př. 3

14. Mezistátní spolupráce při zabezpečení obyvatel pohraničního regionu v rámci zásahů záchranné služby
J. Běhounek informoval zastupitelstvo kraje o návrhu uzavření smlouvy o spolupráci při poskytování mezistátní spolupráce zdravotnické záchranné služby. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0090/02/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o spolupráci při poskytování mezistátní spolupráce zdravotnické záchranné služby mezi Jihočeským krajem, Jihomoravským krajem, Krajem Vysočina a Dolním Rakouskem dle materiálu ZK-02-2017-14, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví
termín: 30. 6. 2017
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2017-14.doc, ZK-02-2017-14, př. 1

15. Smlouva o kontokorentním úvěru pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
V. Novotný podal zastupitelstvu kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0091/02/2017/ZK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.
odpovědnost:
odbor zdravotnictví, ředitelka Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
termín: 30. 4. 2017
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2017-15.doc, ZK-02-2017-15, př. 1, ZK-02-2017-15, př. 2, ZK-02-2017-15, př. 3, ZK-02-2017-15, př. 4, ZK-02-2017-15, př. 5, ZK-02-2017-15, př. 6, ZK-02-2017-15, př. 7

16. Rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví - projekt Pořízení zdravotnické techniky a vybavení komplexu PCHO Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
V. Novotný předložil zastupitelstvu kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví.
M. Houška přednesl doporučující stanovisko finančního výboru.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0092/02/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít Smlouvu o zápůjčce ke krytí celkových výdajů spojených s realizací akcí RTG zobrazovací modality, NMR a přístroje do NMR, Zdravotnické technologie a vybavení a části výdajů určených na pořízení ostatního vybavení PCHO Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-02-2017-16, př. 6;
schvaluje
 • převod finančních prostředků ve výši 189 340 000 Kč z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina do rozpočtu kraje na rok 2017 na kapitolu Zdravotnictví, § 3522 - Ostatní nemocnice za účelem poskytnutí zápůjčky ve výši 189 340 000 Kč s určením pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, na předfinancování celkových výdajů spojených s realizací akcí RTG zobrazovací modality, NMR a přístroje do NMR, Zdravotnické technologie a vybavení a části výdajů určených na pořízení ostatního vybavení PCHO;
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zdravotnictví, § 3522 - Ostatní nemocnice o částku 35 200 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 35 200 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz o částku 10 000 000 Kč a Investiční příspěvek o částku 25 200 000 Kč u Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, s určením na úhradu části povinné spoluúčasti ve výši 10 % celkových způsobilých výdajů schválených akcí RTG zobrazovací modality, NMR a přístroje do NMR, Zdravotnické technologie a vybavení a části výdajů určených na pořízení ostatního vybavení PCHO.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitelka Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
termín: 30. 4. 2017
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2017-16.doc, ZK-02-2017-16, př. 1, ZK-02-2017-16, př. 2, ZK-02-2017-16, př. 3, ZK-02-2017-16, př. 4, ZK-02-2017-16, př. 5, ZK-02-2017-16, př. 6, ZK-02-2017-16, př. 7, ZK-02-2017-16, př. 8, ZK-02-2017-16, př. 9

17. Návrh na provedení rozpočtového opatření - vratka příspěvku od Projektové kanceláře Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
V. Novotný seznámil zastupitelstvo kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0093/02/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (§ 6402 - Finanční vypořádání minulých let, položka 2229 - Ostatní přijaté vratky transferů) a výdajů (kapitola Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Péče o lidské zdroje a majetek kraje) rozpočtu kraje o částku 2 800 000 Kč.
odpovědnost: OAPŘ, OE
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2017-17.doc, ZK-02-2017-17, př. 1

18. Rozhodnutí o žádosti Batelova o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně
V. Novotný informoval zastupitelstvo kraje o žádosti městyse Batelov o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně.
C. Čepička, L. Vlček, H. Vrzalová, H. Blaško požádali o doplňující informace týkající se vzniklého porušení rozpočtové kázně.
J. Kalina upozornil na absenci vyjádření právního oddělení krajského úřadu.
K vzneseným dotazům se vyjádřili M. Hyský, V. Novotný, Z. Kadlec.
Závěrem diskuze zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0094/02/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
neprominout povinnost odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 1 692 040 Kč vyměřeného platebním výměrem Krajského úřadu Kraje Vysočina č. j. KUJI 638/2016 ze dne 6. 1. 2016 městysu Batelov se sídlem nám. Míru 148, 588 51 Batelov, IČO 00285595.
odpovědnost: odbor kontroly, odbor životního prostředí a zemědělství
termín: 30. 4. 2017
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdrželi se 4.
Zdrojové materiály: ZK-02-2017-18.doc, ZK-02-2017-18, př. 1, ZK-02-2017-18, př. 2, ZK-02-2017-18, př. 3, ZK-02-2017-18, př. 4, ZK-02-2017-18, př. 5

19. Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - prosinec 2016
J. Pavlík předložil zastupitelstvu kraje na vědomí Zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za rok 2016.
M. Houška přednesl doporučující stanovisko finančního výboru.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0095/02/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
Zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - prosinec 2016 dle materiálu ZK-02-2017-19, př. 1.
odpovědnost: EO
termín: 31. 03. 2017
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2017-19.doc, ZK-02-2017-19, př. 1

Předsedající přednesl návrh na schválení bodů 20 29, 31 43, 45 v bloku. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

20. Prodej pozemku v k. ú. a obci Rodinov
Usnesení 0096/02/2017/ZK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 30. 6. 2017
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2017-20.doc, ZK-02-2017-20, př. 1, ZK-02-2017-20, př. 2, ZK-02-2017-20, př. 3

21. Darování pozemku v k. ú. a obci Brzkov
Usnesení 0097/02/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemky par. č. 1386/7 o výměře 11 m2 a par. č. 1386/8 o výměře 2 m2, oddělené geometrickým plánem č. 303-353/2016 z pozemku par. č. 1386/1 v k. ú. a obci Brzkov z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Brzkov;
schvaluje
dodatek č. 1532 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-02-2017-21, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. června 2017
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2017-21.doc, ZK-02-2017-21, př. 1, ZK-02-2017-21, př. 2, ZK-02-2017-21, př. 2a

22. Darování pozemku v k. ú. a obci Netín
Usnesení 0098/02/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem díl a o výměře 770 m2, oddělený geometrickým plánem č. 402-464/2016 z pozemku par. č. 1520/1 v k. ú. a obci Netín z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Netín;
schvaluje
dodatek č. 1533 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-02-2017-22, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. června 2017
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2017-22.doc, ZK-02-2017-22, př. 1, ZK-02-2017-22, př. 2, ZK-02-2017-22, př. 2a

23. Darování pozemku v k. ú. Český Herálec a obci Herálec
Usnesení 0099/02/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemky par. č. 1019/14 o výměře 1606 m2 a par. č. 1019/15 o výměře 76 m2, oddělené z pozemku par. č. 1019/4 a pozemky par. č. 1033/7 o výměře 174 m2 a par. č. 1033/8 o výměře 191 m2, oddělené z pozemku par. č. 1033/1 všechny dle geometrického plánu č. 691-59/2016 v k. ú. Český Herálec a obci Herálec z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Herálec;
schvaluje
dodatek č. 1534 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-02-2017-23, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. června 2017
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2017-23.doc, ZK-02-2017-23, př. 1, ZK-02-2017-23, př. 2, ZK-02-2017-23, př. 2a

24. Darování pozemku v k. ú. a obci Ostrov nad Oslavou
Usnesení 0100/02/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemek par. č. 2203/6 o výměře 15 m2, oddělený geometrickým plánem č. 610-46/2016 z pozemku par. č. 2203/1 v k. ú. a obci Ostrov nad Oslavou z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Ostrov nad Oslavou;
schvaluje
dodatek č. 1535 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-02-2017-24, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. června 2017
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2017-24.doc, ZK-02-2017-24, př. 1, ZK-02-2017-24, př. 2, ZK-02-2017-24, př. 2a

25. Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Pelhřimov
Usnesení 0101/02/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • převést darem pozemky par. č. 1692 zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště o výměře 791 m2, par. č. 1411 zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště o výměře 578 m2, par. č. 2433/10 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 1192 m2, par. č. 2433/16 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 7 m2 a par. č. 3462/11 ostatní plocha, silnice o výměře 111 m2, vše v k. ú. Pelhřimov z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Pelhřimov;
 • nabýt darem pozemky par. č. 2413/6 ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 9988 m2, par. č. 2413/148 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 206 m2, par. č. 2413/149 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 375 m2, par. č. 2413/228 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 206 m2 a par. č. 2413/256 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 331 m2, vše v k. ú. Pelhřimov z vlastnictví města Pelhřimov do vlastnictví Kraje Vysočina;
schvaluje
 • dodatek č. 1536 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-02-2017-25, př. 4;
 • dodatek č. 1537 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-02-2017-25, př. 5.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 7. 2. 2017
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2017-25.doc, ZK-02-2017-25, př. 1, ZK-02-2017-25, př. 2, ZK-02-2017-25, př. 3, ZK-02-2017-25, př. 4, ZK-02-2017-25, př. 5

26. Smlouva o budoucí darovací smlouvě - převod úseku silnice III/4062 a pozemků tímto úsekem zastavěných
Usnesení 0102/02/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
si vyhrazuje
v souladu s ustanovením § 37 zákona č. 129/2000 Sb. o krajích ve znění pozdějších předpisů pravomoc rozhodnout o uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na převod úseku silnice III/4062 od křižovatky se silnicí II/602 (uzlový bod A037 - křižovatka ulic Žižkova a Wolkerova) po křižovatku s místní komunikací na pozemku par. č. 832/1 v k. ú. Popice u Jihlavy včetně všech součástí a příslušenství;
rozhoduje
uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě dle materiálu ZK-02-2017-26, př. 1.
odpovědnost: OM
termín: 14. 4. 2017
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2017-26.doc, ZK-02-2017-26, př. 1

27. Návrh na zrušení usnesení 0561/08/2012/ZK
Usnesení 0103/02/2017/ZK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 28. 3. 2017
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2017-27.doc, ZK-02-2017-27, př. 1

28. Darování pozemků v k. ú. a obci Sněžné
Usnesení 0104/02/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem:
 • pozemky par. č. 1015/12 o výměře 13 m2, par. č. 1015/13 o výměře 7 m2, par. č. 1015/14 o výměře 113 m2 a par. č. 1015/15 o výměře 79 m2 oddělené z pozemku par. č. 1015/1 a pozemky par. č. 1083/2 o výměře 12 m2, par. č. 1083/3 o výměře 3 m2, par. č. 1083/4 o výměře 42 m2 a par. č. 1083/5 o výměře 6 m2 oddělené z pozemku par. č. 1083 všechny dle geometrického plánu č. 577-23/2015
 • pozemky par. č. 1015/16 o výměře 52 m2, par. č. 1015/17 o výměře 251 m2, par. č. 1015/18 o výměře 61 m2, par. č. 1015/19 o výměře 235 m2, par. č. 1015/20 o výměře 178 m2 a par. č. 1015/21 o výměře 23 m2 oddělené z pozemku par. č. 1015/1 všechny dle geometrického plánu č. 578-24/2015
všechny v k. ú. a obci Sněžné z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Sněžné;
schvaluje
dodatek č. 1538 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-02-2017-28, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. července 2017
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2017-28.doc, ZK-02-2017-28, př. 1, ZK-02-2017-28, př. 2, ZK-02-2017-28, př. 2a, ZK-02-2017-28, př. 2b

29. Majetkoprávní příprava stavby II/602 Jihlava - JV obchvat
Usnesení 0105/02/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
nabýt pozemky v rámci majetkoprávní přípravy stavby II/602 Jihlava - JV obchvat v rozsahu, způsobem, za podmínek a cenu dle materiálu ZK-02-2017-29, př. 1 od vlastníků pozemků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání smluv.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2017-29.doc, ZK-02-2017-29, př. 1, ZK-02-2017-29, př. 2

31. Darování pozemku v k.ú. a obci Hodice
Usnesení 0106/02/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemek par. č. 2742/9 ostatní plocha, silnice o výměře 39 m2 v k. ú. a obci Hodice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Hodice;
schvaluje
dodatek 1539 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-02-2017-31, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 6. 2017
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2017-31.doc, ZK-02-2017-31, př. 1, ZK-02-2017-31, př. 2, ZK-02-2017-31, př. 2a

32. Předání nemovitých věcí do hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci, pozemky pod stávajícími silnicemi II. a III. třídy
Usnesení 0107/02/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
dodatek č. 1540 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-02-2017-32, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 4. 2017
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2017-32.doc, ZK-02-2017-32, př. 1

33. Návrh na zrušení usnesení 0109/02/2013/ZK
Usnesení 0108/02/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
zrušit usnesení 0109/02/2013/ZK.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 28. 3. 2017
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2017-33.doc

34. Návrh na změnu usnesení 0225/03/2015/ZK
Usnesení 0109/02/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
změnit usnesení 0225/03/2015/ZK ze dne 12. 5. 2016 tak, že v usnesení se ruší text:
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • převést darem pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-03-2015-51, př. 4 v k. ú. Větrný Jeníkov z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Větrný Jeníkov;
 • nabýt darem pozemek v rozsahu dle materiálu ZK-03-2015-51, př. 5 v k. ú. Větrný Jeníkov z vlastnictví městyse Větrný Jeníkov do vlastnictví Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 28. 3. 2017
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2017-34.doc

35. Návrh na změnu usnesení 0587/07/2015/ZK
Usnesení 0110/02/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
změnit usnesení 0587/07/2015/ZK ze dne 15. 12. 2015 tak, že text:
Zastupitelstvo kraje rozhoduje nabýt úplatně pozemky od vlastníků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání kupní smlouvy do vlastnictví Kraje Vysočina v rozsahu dle materiálu ZK-07-2015-21, př. 1 za dohodnutou kupní cenu ve výši 50 Kč/m2
se nahrazuje textem:
Zastupitelstvo kraje rozhoduje nabýt úplatně pozemky od vlastníků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání kupní smlouvy do vlastnictví Kraje Vysočina v rozsahu dle materiálu ZK-02-2017-35, př. 1 za dohodnutou kupní cenu ve výši 100 Kč/m2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2017-35.doc, ZK-02-2017-35, př. 1

36. Výmaz předkupního práva v k. ú. Ostrov nad Oslavou
Usnesení 0111/02/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
požádat o výmaz předkupního práva ve prospěch Kraje Vysočina k pozemkům uvedeným v materiálu ZK-02-2017-36, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 8. 2017
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2017-36.doc, ZK-02-2017-36, př. 1

37. Majetkoprávní příprava stavby II/353 Velký Beranov - obchvat
Usnesení 0112/02/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • nabýt do vlastnictví Kraje Vysočina z vlastnictví statutárního města Jihlava koupí pozemky v rozsahu, za podmínek a za cenu dle materiálu ZK-02-2017-37, př. 1;
 • rozhodnout nabýt do vlastnictví Kraje Vysočina z vlastnictví statutárního města Jihlava darem pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-02-2017-37, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 8. 2017
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2017-37.doc, ZK-02-2017-37, př. 1, ZK-02-2017-37, př. 2, ZK-02-2017-37, př. 3, ZK-02-2017-37, př. 4

38. Darování pozemku v k.ú. a obci Ledeč nad Sázavou
Usnesení 0113/02/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemek par. č. 2327/9 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 261 m2, oddělený z pozemku par. č. 2327/1 dle GP č. 2329-103/2016 v k. ú. a obci Ledeč nad Sázavou z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Ledeč nad Sázavou;
schvaluje
dodatek 1541 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-02-2017-38, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 9. 2017
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2017-38.doc, ZK-02-2017-38, př. 1, ZK-02-2017-38, př. 2, ZK-02-2017-38, př. 2a

39. Uzavření Smlouvy o budoucí darovací smlouvě v k.ú. a obci Světnov
Usnesení 0114/02/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít Smlouvu o budoucí darovací smlouvě mezi Krajem Vysočina a obcí Světnov na část pozemku par. č. 207/3 v k. ú. a obci Světnov zastavěnou chodníkem, ve které se Kraj Vysočina zaváže převést část pozemku par. č. 207/3 v k. ú. a obci Světnov zastavěnou chodníkem do vlastnictví obce Světnov a obec Světnov se zaváže tuto část převzít.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 9. 2017
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2017-39.doc, ZK-02-2017-39, př. 1

40. Darování pozemků v k. ú. a obci Dolní Město
Usnesení 0115/02/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemky par. č. 3187/9 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 1 314 m2 a par. č. 3187/10 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 1 292 m2 v k. ú. Dolní Město oddělené GP č. 681-923/2016 z pozemku par. č. 3187/1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Dolní Město;
schvaluje
dodatek č. 1542 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-02-2017-40, př. 1.
odpovědnost: OM
termín: 30. 6. 2017
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2017-40.doc, ZK-02-2017-40, př. 1, ZK-02-2017-40, př. 2

41. Darování pozemků v k. ú. a obci Nové Město na Moravě
Usnesení 0116/02/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemky par. č. 3927/6 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 17 m2, par. č. 3927/7 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 2 m2, oba oddělené z pozemku par. č. 3927/1 a dále pozemek par. č. 2961/4 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 1 m2 oddělený z pozemku par. č. 2961/1 v k. ú. Nové Město na Moravě z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Nové Město na Moravě;
schvaluje
dodatek č. 1543 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-02-2017-41, př. 1.
odpovědnost: OM
termín: 30. 6. 2017
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2017-41.doc, ZK-02-2017-41, př. 1, ZK-02-2017-41, př. 2

42. Darování pozemku v k.ú. a obci Sejřek
Usnesení 0117/02/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemek par. č. 700/5 o výměře 61 m2, oddělený geometrickým plánem č. 205-200/2016 z pozemku par. č. 700 v k. ú. a obci Sejřek z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Sejřek;
schvaluje
dodatek 1544 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-02-2017-42, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 9. 2017
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2017-42.doc, ZK-02-2017-42, př. 1, ZK-02-2017-42, př. 2, ZK-02-2017-42, př. 2a, ZK-02-2017-42, př. 2b

43. Prodej pozemků v k.ú. a obci Pelhřimov
Usnesení 0118/02/2017/ZK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 30. 6. 2017
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2017-43.doc, ZK-02-2017-43, př. 1, ZK-02-2017-43, př. 2, ZK-02-2017-43, př. 2a, ZK-02-2017-43, př. 3

45. Uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o společném postupu při zajištění realizace akce II/360 Velké Meziříčí - JV obchvat
Usnesení 0119/02/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o společném postupu při zajištění realizace akce II/360 Velké Meziříčí - JV obchvat dle materiálu ZK-02-2017-45, př. 1.
odpovědnost: OM, ODSH
termín: 30. 4. 2017
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2017-45.doc, ZK-02-2017-45, př. 1

30. Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group - řešení sporné pohledávky
V. Novotný podal zastupitelstvu kraje doplňující informace k předloženému materiálu.
J. Kalina upozornil na absenci vyjádření právního oddělení krajského úřadu k této záležitosti.
M. Plodík vznesl dotaz ke zdůvodnění ze strany Kooperativy ohledně zmíněné zpožděné platby.
V. Novotný doplnil předložený materiál o požadované informace.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0120/02/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
akceptuje
realizované řešení schválené usnesením 0399/05/2016/ZK i přes pozdější zaslání dohodnuté částky;
rozhoduje
upustit od vymáhání pohledávky ve výši 3 041 000,- Kč, přičemž nevymáhání pohledávky ve výši 3 041 000,- Kč za společností Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group je poskytováno jako podpora malého rozsahu (de minimis) ve smyslu Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. 12. 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis, ke dni schválení tohoto usnesení.
odpovědnost: OM
termín: 28. 3. 2017
Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 0, zdrželo se 8.
Zdrojové materiály: ZK-02-2017-30.doc, ZK-02-2017-30, př. 1

44. Transformace Domova Kamélie Křižanov II - uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na pozemek v k. ú. Zámek Žďár
J. Pavlík seznámil zastupitelstvo kraje s předloženým návrhem uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě mezi městem Žďár nad Sázavou a Krajem Vysočina na pozemek v k. ú. Zámek Žďár.
J. Kalina požádal o vyjádření k ceně pozemků.
J. Pavlík uvedl, že cena byla stanovena na základě znaleckého posudku.
V. Kaňkovský požádal o vypracování souhrnné koncepce týkající se etap transformací pobytových zařízení sociálních služeb v kraji.
J. Běhounek přislíbil zpracování požadované koncepce odborem sociálních věcí.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0121/02/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě mezi městem Žďár nad Sázavou, na straně budoucího prodávajícího a Krajem Vysočina, na straně budoucího kupujícího, ve které se budoucí prodávající zaváže, že budoucímu kupujícímu prodá pozemek par. č. 774/90 - orná o výměře 1741 m2 v k. ú. Zámek Žďár oddělený z pozemku par. č. 774/3 - orná půda v k. ú. Zámek Žďár a obci Žďár nad Sázavou, dle GP č. 837-119/2016 za dohodnutou kupní cenu ve výši 2 250 Kč/m2 + DPH, což představuje celkovou kupní cenu 4 739 873 Kč podle současné sazby DPH a budoucí kupující se zaváže tyto nemovitosti za tuto kupní cenu do svého vlastnictví koupit.
odpovědnost: OM
termín: 30. 4. 2017
Usnesení bylo přijato 31 hlasy, proti 5, zdrželi se 3.
Zdrojové materiály: ZK-02-2017-44.doc, ZK-02-2017-44, př. 1, ZK-02-2017-44, př. 1a, ZK-02-2017-44, př. 1b

46. Smlouva o společnosti veřejných zadavatelů mezi Krajem Vysočina a soukromým investorem Cng Credit, s.r.o., pro společné zadání veřejné zakázky na stavební práce II/602 Jihlava - Dvorce
Ze zasedání se omluvil F. Bradáč. J. Hyliš předložil zastupitelstvu kraje návrh uzavřít s investorem Cng Credit, s.r.o., smlouvu o společnosti veřejných zadavatelů. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0122/02/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o společnosti veřejných zadavatelů mezi Krajem Vysočina a investorem Cng Credit, s.r.o., dle materiálu ZK-02-2017-46, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 1. 5. 2017
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-02-2017-46.doc, ZK-02-2017-46, př. 1

47. Návrh na provedení rozpočtového opatření - zapojení části disponibilního zůstatku Kraje Vysočina z roku 2016 do rozpočtu kraje na rok 2017 na kapitolu Doprava
J. Hyliš podal zastupitelstvu kraje doplňující komentář k předloženému návrhu rozpočtového opatření.
M. Houška seznámil zastupitele kraje se stanoviskem finančního výboru a poté přednesl protinávrh, který je v souladu se závěry jednání finančního výboru.
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 • zapojení části disponibilního zůstatku Kraje Vysočina z roku 2016 v celkové výši 50 000 000 Kč do rozpočtu kraje na rok 2017, kapitoly Doprava, § 2212 - Silnice na pokrytí zvýšených nákladů Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace spojených s údržbou silnic v zimním období 2016/2017 a na opravy silnic po zimní sezoně;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace pro rok 2017 o celkovou částku 50 000 000 Kč, na zajištění oprav po zimě dle seznamu ZK-02-2017-47, př. 4, částka 50 000 000 Kč.
Protinávrh nebyl přijat. Pro 12 hlasů, proti 15, zdrželo se 9.
M. Vystrčil sdělil, že v případě hlasování o protinávrhu hlasoval proti.
K předloženému materiálu se vyjádřili M. Plodík, M. Vystrčil, J. Kalina, O. Benc, C. Čepička.
J. Herbrych zpochybnil výsledek hlasování o protinávrhu.
Předsedající proto vyzval zastupitele k hlasování o opětovném hlasování shora uvedeného protinávrhu.
Opětovné hlasování o protinávrhu nebylo schváleno. Pro 15 hlasů, proti 16, zdrželo se 7.
Zastupitelstvo kraje hlasovalo o předloženém návrhu usnesení.
Usnesení 0123/02/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 • zapojení části disponibilního zůstatku Kraje Vysočina z roku 2016 v celkové výši 88 000 000 Kč do rozpočtu kraje na rok 2017, kapitoly Doprava, § 2212 - Silnice na pokrytí zvýšených nákladů Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace spojených s údržbou silnic v zimním období 2016/2017 a na opravy silnic po zimní sezoně;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace pro rok 2017 o celkovou částku 88 000 000 Kč, z toho:
  • na pokrytí zvýšených nákladů na údržbu silnic II. a III. třídy Kraje Vysočina v zimním období 2016/2017, částka 38 000 000 Kč;
  • na zajištění oprav po zimě dle seznamu ZK-02-2017-47, př. 4, částka 50 000 000 Kč.
odpovědnost: ODSH, OE
termín: 30. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 26 hlasy, proti 6, zdrželi se 3.
Zdrojové materiály: ZK-02-2017-47.doc, ZK-02-2017-47, př. 1, ZK-02-2017-47, př. 2, ZK-02-2017-47, př. 3, ZK-02-2017-47, př. 4

90. Poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury podání žádosti a rozpis akcí za Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci
J. Hyliš informoval zastupitelstvo kraje o návrhu pověřit danou příspěvkovou organizaci podáním žádosti o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI na rok 2017. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0124/02/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
pověřuje
Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci podáním žádosti na poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI na rok 2017 a uzavřením smlouvy se Státním fondem dopravní infrastruktury na poskytnutí finančních prostředků dle materiálu ZK-02-2017-90, př. 1;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálech ZK-02-2017-90, př. 2 a ZK-02-2017-90, př. 3;
schvaluje
rozpis akcí financovaných z rozpočtu SFDI, který je přílohou materiálu ZK-02-2017-90, př. 4.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2017-90.doc, ZK-02-2017-90, př. 1, ZK-02-2017-90, př. 2, ZK-02-2017-90, př. 3, ZK-02-2017-90, př. 4

Předsedající přednesl návrh na schválení bodů 48 - 52 v bloku. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

48. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - dotace v oblasti neprofesionálního umění
Usnesení 0125/02/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotaci z kapitoly Kultura, § 3319 - Ostatní záležitosti kultury pořadateli krajské postupové přehlídky ve výši 30 000 Kč dle materiálu ZK-02-2017-48, př. 3 v souladu s Pravidly Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací v oblasti neprofesionálního umění č. 06/16;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu ZK-02-2017-48, př. 4.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-02-2017-48.doc, ZK-02-2017-48, př. 1, ZK-02-2017-48, př. 2, ZK-02-2017-48, př. 3, ZK-02-2017-48, př. 4

49. Aktualizace Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení titulu Mistr tradiční rukodělné výroby Kraje Vysočina a návrhy na udělení titulu Mistr tradiční rukodělné výroby Kraje Vysočina
Usnesení 0126/02/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení titulu Mistr tradiční rukodělné výroby Kraje Vysočina dle materiálu ZK-02-2017-49, př. 2;
rozhoduje
udělit titul Mistr tradiční rukodělné výroby Kraje Vysočina Haně Šmikmátorové, dle materiálu ZK-02-2017-49, př. 3, Jindřichu Tomanovi, dle materiálu ZK-02-2017-49, př. 4, a Jindřichu Holubovi, dle materiálu ZK-02-2017-49, př. 5.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace
termín: 30. 6. 2017
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-02-2017-49.doc, ZK-02-2017-49, př. 1, ZK-02-2017-49, př. 2, ZK-02-2017-49, př. 3, ZK-02-2017-49, př. 4, ZK-02-2017-49, př. 5, ZK-02-2017-49, př. 6

50. Dotace na oslavy obcí - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Kultura
Usnesení 0127/02/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotace na oslavy obcí z kapitoly Kultura, § 3399 - Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků, v celkové výši 1 000 000 Kč v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na oslavy obcí žadatelům uvedeným v materiálu ZK-02-2017-50, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy dle materiálu ZK-02-2017-50, př. 4;
 • neposkytnout dotace v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na oslavy obcí žadatelům uvedeným v materiálu ZK-02-2017-50, př. 2.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu; odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-02-2017-50.doc, ZK-02-2017-50, př. 1, ZK-02-2017-50, př. 2, ZK-02-2017-50, př. 3, ZK-02-2017-50, př. 4

51. Udělení Ceny Kraje Vysočina za nejkrásnější knihu Vysočiny na 27. Podzimním knižním veletrhu v Havlíčkově Brodě
Usnesení 0128/02/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
uděluje
Cenu Kraje Vysočina za nejkrásnější knihu Vysočiny autorovi a nakladateli knihy, která bude vybrána odbornou porotou v rámci 27. Podzimního knižního veletrhu v Havlíčkově Brodě.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ředitelka Krajské knihovny Vysočiny
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-02-2017-51.doc

52. Dotace městům s památkami UNESCO v roce 2017 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura
Usnesení 0129/02/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • poskytnout městům Telč, Třebíč a Žďár nad Sázavou dotace z kapitoly Kultura, § 3322 - Zachování a obnova kulturních památek v souladu se zásadami na realizaci projektů v rámci zabezpečení, ochrany, zachování a prezentace památek UNESCO podle materiálu ZK-02-2017-52, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy dle materiálu ZK-02-2017-52, př. 2.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-02-2017-52.doc, ZK-02-2017-52, př. 1, ZK-02-2017-52, př. 2

Předsedající přednesl návrh na schválení bodů 53 58 v bloku. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

53. Poskytnutí dotace na provozování domácí hospicové péče na rok 2017 - návrh na rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci
Usnesení 0130/02/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotaci z kapitoly Sociální věci, § 4359 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče ve výši 5 995 000 Kč na provozování domácí hospicové péče dle materiálu ZK-02-2017-53, př. 1;
 • uzavřít smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-02-2017-53, př. 2.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2017-53.doc, ZK-02-2017-53, př. 1, ZK-02-2017-53, př. 2

54. Dotační řízení na financování certifikovaných programů specifické primární prevence rizikového chování pro rok 2017 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
Usnesení 0131/02/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
si vyhrazuje
rozhodnout poskytnout navržené dotace nestátním neziskovým organizacím, u kterých je výše do částky 200 000 Kč;
rozhoduje
 • poskytnout dotace z kapitoly Sociální věci, § 4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti ve výši 3 000 000 Kč jednotlivým poskytovatelům programů primární prevence dle materiálu ZK-02-2017-54, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-02-2017-54, př. 2.
odpovědnost: OSV
termín: 30. 6. 2017
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2017-54.doc, ZK-02-2017-54, př. 1, ZK-02-2017-54, př. 2, ZK-02-2017-54, př. 3

55. Dodatek č. 2 Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro zařazování do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina
Usnesení 0132/02/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Dodatek č. 2 Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro zařazování do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina ze dne 12. 5. 2015 č. 06/15 dle materiálu ZK-02-2017-55, př. 1.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2017-55.doc, ZK-02-2017-55, př. 1, ZK-02-2017-55, př. 2

56. Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na svoz klientů do denních stacionářů a center denních služeb na rok 2017
Usnesení 0133/02/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na svoz klientů do denních stacionářů a center denních služeb na rok 2017 dle materiálu ZK-02-2017-56, př. 1.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 31. 7. 2017
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2017-56.doc, ZK-02-2017-56, př. 1, ZK-02-2017-56, př. 2

57. Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací v oblasti dobrovolnictví a neformální pomoci osobám závislým na pomoci jiné osoby v Kraji Vysočina pro rok 2017
Usnesení 0134/02/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací v oblasti dobrovolnictví a neformální pomoci osobám závislým na pomoci jiné osoby v Kraji Vysočina pro rok 2017 dle materiálu ZK-02-2017-57, př. 1.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 30. 9. 2017
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2017-57.doc, ZK-02-2017-57, př. 1

58. Dotace na realizaci vzdělávacího projektu ALITER - nástroj pro vnitřní transformaci sociálních služeb
Usnesení 0135/02/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotaci z kapitoly Sociální věci, § 4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti spolku SLEPÍŠI - sdružení, které provozuje Mezinárodní centrum Axmanovy techniky modelování pro zdravotně postižené, IČ: 64327892 ve výši 387 000 Kč na realizaci projektu ALITER - nástroj pro vnitřní transformaci sociálních služeb v Kraji Vysočina dle materiálu ZK-02-2017-58, př. 3;
 • uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-02-2017-58, př. 3.
odpovědnost: OSV, OE
termín: 30. 4. 2017
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2017-58.doc, ZK-02-2017-58, př. 1, ZK-02-2017-58, př. 2, ZK-02-2017-58, př. 3

91. Návrh na udělení ceny soutěže Podnik přátelský rodině 2016
P. Franěk seznámil zastupitelstvo kraje s návrhem schválit pořadí vítězných podniků v jednotlivých kategoriích soutěže Podnik přátelský rodině 2016. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0136/02/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
uděluje
cenu Podnik přátelský rodině 2016 v jednotlivých kategoriích dle materiálu ZK-02-2017-91, př. 2.
odpovědnost: OSV
termín: 18. 5. 2017
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2017-91.doc, ZK-02-2017-91, př. 1, ZK-02-2017-91, př. 2, ZK-02-2017-91, př. 3

92. Schválení podání žádosti o dotaci a registraci akce v ISPROFIN „Domov Ždírec pracoviště Jihlava“, zařazení nové akce „Domov Ždírec pracoviště Jihlava“ do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M4
P. Franěk sdělil zastupitelstvu kraje bližší podrobnosti k návrhu vzít na vědomí informaci o přípravě investiční akce „Domov Ždírec pracoviště Jihlava“. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0137/02/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
informaci o přípravě investiční akce „Domov Ždírec pracoviště Jihlava“ dle materiálů ZK-02-2017-92, př. 1 a ZK-02-2017-92, př. 2;
schvaluje
závazek kraje zabezpečit vlastní zdroje a finanční spoluúčast Kraje Vysočina na akci „Domov Ždírec pracoviště Jihlava“ ve výši min. 25 % nákladů akce.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 31. 3. 2017
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2017-92.doc, ZK-02-2017-92, př. 1, ZK-02-2017-92, př. 2

93. Poskytnutí dotace pro INTEGRAČNÍ CENTRUM SASOV z. ú. - rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci
P. Franěk podal zastupitelstvu kraje doplňující komentář k předloženému návrhu rozpočtového opatření v rámci kapitoly Sociální věci. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0138/02/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
ruší
usnesení č. 0041/01/2017/ZK v rozsahu, ve kterém byla poskytnuta dotace poskytovateli sociálních služeb Asociace pomáhají lidem s autismem-APLA-Vysočina o. s., IČO: 26652935;
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci dle materiálu ZK-02-2017-93, př. 1;
rozhoduje
 • poskytnout dotaci pro poskytovatele sociálních služeb INTEGRAČNÍ CENTRUM SASOV z. ú, IČO: 26652935, dle materiálu ZK-02-2017-93, př. 1;
 • uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace pro INTEGRAČNÍ CENTRUM SASOV z. ú, IČO: 26652935, dle materiálu ZK-02-2017-93, př. 2.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 28. 2. 2018
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2017-93.doc, ZK-02-2017-93, př. 1, ZK-02-2017-93, př. 2

Předsedající přednesl návrh na schválení bodů 60 69, 71, 73, 74 v bloku. M. Houška sdělil k bodu 73 doporučující stanovisko finančního výboru. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

60. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na Rozvojový program na podporu navýšení kapacit ve školských poradenských zařízeních v roce 2017
Usnesení 0139/02/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
přidělení účelových prostředků na Rozvojový program na podporu navýšení kapacit ve školských poradenských zařízeních v roce 2017 právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení dle materiálu ZK-02-2017-60, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: březen 2017
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2017-60.doc, ZK-02-2017-60, př. 1

61. Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. O01813.0001 - Organizační, technické a bezpečnostní zajištění Světového poháru v biatlonu 2016
Usnesení 0140/02/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. O01813.0001 dle materiálu ZK-02-2017-61, př. 2.
odpovědnost: OŠMS
termín: 31. 5. 2017
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2017-61.doc, ZK-02-2017-61, př. 1, ZK-02-2017-61, př. 2, ZK-02-2017-61, př. 3

62. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na rozvojový program Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením a pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na období leden srpen 2017 (Modul A)
Usnesení 0141/02/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
přidělení účelových prostředků na rozvojový program Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením a pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na období leden - srpen 2017 (Modul A) právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení dle materiálu ZK-02-2017-62, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: březen 2017
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2017-62.doc, ZK-02-2017-62, př. 1

63. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - rozvojový program Podpora vzdělávání cizinců ve školách - Modul C) Zajištění bezplatné přípravy k začlenění do vzdělávání dětí a žáků osob se státní příslušností jiného členského státu Evropské unie
Usnesení 0142/02/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
přidělení účelových prostředků na rozvojový program Podpora vzdělávání cizinců ve školách - Modul C) Zajištění bezplatné přípravy k začlenění do vzdělávání dětí a žáků osob se státní příslušností jiného členského státu Evropské unie v roce 2017 právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení dle materiálu ZK-02-2017-63, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: březen 2017
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2017-63.doc, ZK-02-2017-63, př. 1

64. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Rozvojového programu Podpora přípravy sportovních talentů na školách s oborem vzdělání gymnázium se sportovní přípravou
Usnesení 0143/02/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
přidělení účelových prostředků Gymnáziu Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě ve výši 2 862 040 Kč a přidělení účelových prostředků Gymnáziu Jihlava ve výši 2 914 800 Kč na rok 2017 na realizaci Rozvojového programu Podpora přípravy sportovních talentů na školách s oborem vzdělání gymnázium se sportovní přípravou.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: březen 2017
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2017-64.doc

65. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na rozvojový program Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením a pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na období leden srpen 2017 (Modul B)
Usnesení 0144/02/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
přidělení účelových prostředků na rozvojový program Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením a pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na období leden - srpen 2017 (Modul B) právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení dle materiálu ZK-02-2017-65, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: březen 2017
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2017-65.doc, ZK-02-2017-65, př. 1

66. Návrh na provedení rozpočtového opatření - účelová dotace na realizaci Rozvojového programu na podporu školních psychologů a školních speciálních pedagogů ve školách na období leden - srpen 2017
Usnesení 0145/02/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
přidělení účelových prostředků na realizaci Rozvojového programu na podporu školních psychologů a školních speciálních pedagogů ve školách na období leden - srpen 2017 právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení dle materiálu ZK-02-2017-66, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: březen 2017
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2017-66.doc, ZK-02-2017-66, př. 1

67. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - účelová dotace na realizaci rozvojového programu Podpora odborného vzdělávání ve školním roce 2016/2017 v období 1. - 8. měsíc roku 2017
Usnesení 0146/02/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
přidělení účelových prostředků na realizaci rozvojového programu Podpora odborného vzdělávání ve školním roce 2016/2017 v období 1.  8. měsíc roku 2017 právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj dle tabulky 1 materiálu ZK-02-2017-67, př. 2 a právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce dle tabulky 2 materiálu ZK-02-2017-67, př. 2.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: březen 2017
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2017-67.doc, ZK-02-2017-67, př. 1, ZK-02-2017-67, př. 2

68. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na soutěže vyhlašované a spoluvyhlašované MŠMT a změna závazného ukazatele u organizace zřizované krajem
Usnesení 0147/02/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
přidělení účelových finančních prostředků v celkové výši 1 370 000 Kč organizacím dle materiálu ZK-02-2017-68, př. 1 na zabezpečení okresních a krajských kol soutěží vyhlašovaných a spoluvyhlašovaných MŠMT pro rok 2017.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: 30. 6. 2017
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2017-68.doc, ZK-02-2017-68, př. 1

69. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dofinancování soutěží a přehlídek vyhlašovaných a spoluvyhlašovaných MŠMT a změna závazných ukazatelů u organizací zřizovaných krajem
Usnesení 0148/02/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3421 - Využití volného času dětí a mládeže na dofinancování soutěží a přehlídek vyhlašovaných a spoluvyhlašovaných MŠMT organizaci Active - středisko volného času, příspěvková organizace dle tabulky č. 4 materiálu ZK-02-2017-69, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu ZK-02-2017-69, př. 2.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: 30. 6. 2017
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2017-69.doc, ZK-02-2017-69, př. 1, ZK-02-2017-69, př. 2

71. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí dotace na pořádání Mezinárodní sportovní školy 2017
Usnesení 0149/02/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost ve výši 450 000 Kč HC Dukla Jihlava s. r. o., se sídlem Tolstého 23, 586 01 Jihlava, IČO: 25514750;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu ZK-02-2017-71, př. 1.
odpovědnost: OŠMS, OE
termín: 30. 9. 2017
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2017-71.doc, ZK-02-2017-71, př. 1

73. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - podpora zajištění vzdělávání žáků a žákyň se speciálními vzdělávacími potřebami ve školách zřizovaných obcemi v roce 2017
Usnesení 0150/02/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3299 -Ostatní záležitosti vzdělávání o částku 536 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Nespecifikovaná rezerva o částku 536 000 Kč na podporu zajištění vzdělávání žáků a žákyň s těžšími formami zdravotního postižení ve školách zřizovaných obcemi;
rozhoduje
poskytnout dary v celkové výši 5 616 000 Kč obcím dle materiálu ZK-02-2017-73, př. 2, na základě vzorové darovací smlouvy dle materiálu ZK-02-2017-73, př. 3.
odpovědnost: OSMS, OE
termín: 30. 6. 2017
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2017-73.doc, ZK-02-2017-73, př. 1, ZK-02-2017-73, př. 2, ZK-02-2017-73, př. 3

74. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - podpora zájmových a sportovních aktivit dětí a mládeže v prostorách škol a školských zařízení a na školních sportovištích v roce 2017
Usnesení 0151/02/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout dary obcím v celkové výši 7 735 tis. Kč z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání (ÚZ 00304) dle materiálu ZK-02-2017-74, př. 2 na základě vzorové darovací smlouvy dle materiálu ZK-02-2017-74, př. 3.
odpovědnost: OŠMS, OE
termín: 30. 6. 2017
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2017-74.doc, ZK-02-2017-74, př. 1, ZK-02-2017-74, př. 2, ZK-02-2017-74, př. 3

59. Změna ve zřizovací listině Dětského domova, Senožaty 199
J. Fialová informovala zastupitelstvo kraje o navrhované změně ve zřizovací listině uvedené příspěvkové organizace. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0152/02/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Dodatek č. 7 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Dětský domov, Senožaty 199, dle materiálu ZK-02-2017-59, př. 1.
odpovědnost: OŠMS
termín: 28. 4. 2017
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdrželi se 2.
Zdrojové materiály: ZK-02-2017-59.doc, ZK-02-2017-59, př. 1

70. Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Kraje Vysočina
Ze zasedání se omluvil M. Vystrčil. J. Fialová sdělila zastupitelstvu kraje bližší podrobnosti k návrhu vzít na vědomí informaci o Krajském akčním plánu.
O. Benc vyjádřil svůj názor k předloženému materiálu.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0153/02/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
informaci o Krajském akčním plánu.
odpovědnost: OŠMS
termín: do 31. března zveřejnit a zaslat MŠMT ČR ke schválení
Usnesení bylo přijato 31 hlasy, proti 0, zdrželo se 7.
Zdrojové materiály: ZK-02-2017-70.doc, ZK-02-2017-70, př. 1

72. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - finanční dar na zajištění Extraligy ČR v házené
J. Fialová upřesnila zastupitelstvu kraje předložený návrh rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu.
M. Houška přednesl doporučující stanovisko finančního výboru.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0154/02/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 Ostatní tělovýchovná činnost o částku 200 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Nespecifikovaná rezerva o částku 200 000 Kč;
 • poskytnout dar ve výši 200 000 Kč Tělocvičné jednotě Sokol Nové Veselí, se sídlem Žďárská 158, 592 14 Nové Veselí, IČO: 75070961 dle materiálu ZK-02-2017-72, př. 1.
odpovědnost: OŠMS, OE
termín: 30. 6. 2017
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdrželi se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2017-72.doc, ZK-02-2017-72, př. 1

75. Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Kraji Vysočina za školní rok 2015/2016 a kalendářní rok 2016
Ze zasedání se omluvil V. Kaňkovský. J. Fialová podala zastupitelstvu kraje doplňující komentář k návrhu vzít na vědomí danou výroční zprávu.
O. Benc vyjádřil své stanovisko k předloženému materiálu.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0155/02/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
Výroční zprávu o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Kraji Vysočina za školní rok 2015/2016 a kalendářní rok 2016 dle materiálu ZK-02-2017-75, př. 1 a shrnutí výroční zprávy dle materiálu ZK-02-2017-75, př. 2.
odpovědnost: OŠMS
termín: do konce března 2017 odeslat na MŠMT a zveřejnit na webových stránkách kraje.
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2017-75.doc, ZK-02-2017-75, př. 1, ZK-02-2017-75, př. 2

Předsedající přednesl návrh na schválení bodů 76 78 v bloku. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

76. Aktualizace Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na územně plánovací činnost obcí z rozpočtu Kraje Vysočina
Usnesení 0156/02/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na územně plánovací činnost obcí z rozpočtu Kraje Vysočina dle materiálu ZK-02-2017-76, př. 1.
odpovědnost: OÚPSŘ
termín: trvale
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2017-76.doc, ZK-02-2017-76, př. 1, ZK-02-2017-76, př. 2

77. Evropský region Dunaj - Vltava 2017
Usnesení 0157/02/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotaci z kapitoly Regionální rozvoj, § 2139 - Ostatní záležitosti zahraničního obchodu na zajištění aktivit v rámci mezinárodní spolupráce s názvem Euroregion Dunaj - Vltava dle materiálu ZK-02-2017-77, př. 2;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu ZK-02-2017-77, př. 2.
odpovědnost: ORR
termín: 30. 6. 2017
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2017-77.doc, ZK-02-2017-77, př. 1, ZK-02-2017-77, př. 2, ZK-02-2017-77, př. 3, ZK-02-2017-77, př. 4

78. Návrh na rozdělení dotací v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny 2017 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
Usnesení 0158/02/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • poskytnout z kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 - Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje - Program obnovy venkova Vysočiny dotace obcím, na projekt a ve výši dle materiálu ZK-02-2017-78, př. 1 za podmínek uvedených v materiálu ZK-02-2017-78, př. 2;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy dle materiálu ZK-02-2017-78, př. 2.
odpovědnost: ORR, OE
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2017-78.doc, ZK-02-2017-78, př. 1,

Předsedající přednesl návrh na schválení bodů 79, 80 současně. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

79. Žádost o poskytnutí dotace na zajištění koordinace NNO v Kraji Vysočina
Usnesení 0159/02/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotaci z kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje spolku KOUS Vysočina, z. s., Žižkova 98, 586 01 Jihlava, IČO: 22734686 ve výši 300 000 Kč za podmínek uvedených v materiálu ZK-02-2017-79, př. 2;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu ZK-02-2017-79, př. 2.
odpovědnost: ORR
termín: 30. 6. 2017
Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 1, zdrželi se 2.
Zdrojové materiály: ZK-02-2017-79.doc, ZK-02-2017-79, př. 1, ZK-02-2017-79, př. 2

80. Žádost o poskytnutí dotace na Mimořádnou podporu projektů NNO mimo grantové projekty Kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
Usnesení 0160/02/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
si vyhrazuje
rozhodnout o poskytnutí dotace KOUS Vysočina, z. s. Žižkova 98, 586 01 Jihlava, IČO: 22734686 dle žádosti uvedené v materiálu ZK-02-2017-80, př. 1;
rozhoduje
 • poskytnout dotaci z kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje spolku KOUS Vysočina, z. s. Žižkova 98, 586 01 Jihlava, IČO: 22734686 ve výši 200 000 Kč na Mimořádnou podporu za podmínek uvedených v materiálu ZK-02-2017-80, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu ZK-02-2017-80, př. 1.
odpovědnost: ORR
termín: 30. 6. 2017
Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 1, zdrželi se 2.
Zdrojové materiály: ZK-02-2017-80.doc, ZK-02-2017-80, př. 1

81. Poskytnutí dotace na realizaci akce Veletrh firem a práce Fortel 2017 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
P. Pacal informoval zastupitelstvo kraje o návrhu rozhodnout o poskytnutí dotace na realizaci dané akce Krajské hospodářské komoře Kraje Vysočina. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0161/02/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotaci z kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 - Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje Krajské hospodářské komoře Kraje Vysočina, se sídlem Benešova 1256/13, 586 01 Jihlava, IČO: 70843252 na realizaci akce Veletrh firem a práce Fortel 2017 ve výši 900 000 Kč dle materiálu ZK-02-2017-81, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu ZK-02-2017-81, př. 2.
odpovědnost: ORR
termín: 28. 4. 2017
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdrželi se 2.
Zdrojové materiály: ZK-02-2017-81.doc, ZK-02-2017-81, př. 1, ZK-02-2017-81, př. 2, ZK-02-2017-81, př. 3, ZK-02-2017-81, př. 4

82. Poskytnutí dotací obcím, školám, mikroregionům, MAS, nestátním neziskovým organizacím - Zásady MA21 a Zdraví 2020 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
M. Hyský seznámil zastupitelstvo kraje s návrhem rozhodnout o poskytnutí dotací na podporu naplňování a propagace principů místní Agendy 21 a Zdraví 2020 žadatelům. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0162/02/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotace z kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje na realizaci akcí v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu naplňování a propagace principů místní Agendy 21 a Zdraví 2020 v Kraji Vysočina žadatelům uvedeným v materiálu ZK-02-2017-82, př. 1 za podmínek uvedených v materiálu ZK-02-2017-82, př. 2;
 • rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli dle materiálu ZK-02-2017-82, př. 2.
odpovědnost: ORR, OE
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-02-2017-82.doc, ZK-02-2017-82, př. 1, ZK-02-2017-82, př. 2, ZK-02-2017-82, př. 3

83. Projekty na posílení biodiverzity
M. Hyský upřesnil zastupitelstvu kraje návrh schválit finanční prostředky na realizaci projektů v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020 v oblasti posílení biodiverzity. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0163/02/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina nebo z cizích zdrojů ve výši max. 17,2 mil. Kč na zvláštní účty projektů uvedených v materiálu ZK-02-2017-83, př. 1 s tím, že prostředky budou uvolňovány postupně dle potřeby projektů a pokud nebude převod schválen, projekty nebudou realizovány.
odpovědnost: ORR, OŽPZ
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2017-83.doc, ZK-02-2017-83, př. 1

84. Poskytnutí dotací na infrastrukturu vodovodů a kanalizací z kapitoly Zemědělství a návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
M. Hyský informoval zastupitelstvo kraje o návrhu rozhodnout o poskytnutí dotací na infrastrukturu vodovodů a kanalizací žadatelům. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0164/02/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotace obcím, svazkům obcí a právnické osobě z kapitoly Zemědělství, § 2310 - Pitná voda a § 2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly na infrastrukturu vodovodů a kanalizací v celkové výši 40 693 426 Kč dle materiálu ZK-02-2017-84, př. 2;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-02-2017-84, př. 3;
 • neposkytnout dotace obci z kapitoly Zemědělství, § 2310 - Pitná voda na infrastrukturu vodovodů a kanalizací dle materiálu ZK-02-2017-84, př. 4.
odpovědnost: odbor životního prostředí a zemědělství
termín: 31. 5. 2017
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2017-84.doc, ZK-02-2017-84, př. 1, ZK-02-2017-84, př. 2, ZK-02-2017-84, př. 3, ZK-02-2017-84, př. 4

Předsedající přednesl návrh na schválení bodů 85 až 89 v bloku. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny návrhy na jmenování členů řídicích výborů následujících grantových programů ke schválení.

85. FOND VYSOČINY - grantový program KLENOTNICE VYSOČINY 2017
Usnesení 0165/02/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje
grantový program „Klenotnice Vysočiny 2017“ dle materiálu ZK-02-2017-85, př. 1;
jmenuje
 • řídicí výbor grantového programu „Klenotnice Vysočiny 2017“ ve složení:
ČSSD Soňa Olivová (TR);
KDU-ČSL Petr Piáček (JI); Radek Pátek (ZR);
ODS Rostislav Novák (TR); Stanislav Jirků (JI);
KSČM Petr Duba (JI); Pavel Hodáč (PE);
SPV - Eva Požárová (JI); Zdeněk Navrátil (ZR);
ANO 2011 Marek Holoubek (HB) ; Monika Duffková (PE);
SPD + SPO - František Souček (ZR); Radek Koten (ZR);
 • Marii Kružíkovou (JI, ČSSD) předsedkyní řídicího výboru grantového programu „Klenotnice Vysočiny 2017“;
 • garantem grantového programu „Klenotnice Vysočiny 2017“ odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu a zástupce garanta Bc. Ivanu Schallnerovou s právem hlasovacím a Bc. Kláru Kotlíkovou s právem poradním;
pověřuje
radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2017-85.doc, ZK-02-2017-85, př. 1, ZK-02-2017-85, př. 2

86. FOND VYSOČINY - grantový program Regionální kultura 2017
Usnesení 0166/02/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje
grantový program „Regionální kultura 2017“ dle materiálu ZK-02-2017-86, př. 1;
jmenuje
 • řídicí výbor grantového programu „Regionální kultura 2017“ ve složení:
ČSSD Milan Stránský (HB); Alena Vidláková (ZR);
KDU-ČSL Petr Kesl (PE); Josef Dvořák (ZR);
ODS Hana Ilečková (JI);
KSČM Marek Nevoral (TR); Helena Vrzalová (JI);
SPV - Petr Novotný (TR); Jaromíra Hanáčková (TR);
ANO 2011 Eva Šimečková (ZR); Václav Novák (JI);
SPD + SPO - Jiří Kaštan (ZR); Tomáš Havlík (JI);
 • Martinu Bártovou (TR, ODS) předsedkyní řídicího výboru grantového programu „Regionální kultura 2017“;
 • garantem grantového programu „Regionální kultura 2017“ odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu a zástupce garanta Ladislava Seidla s právem hlasovacím a Jaroslavu Panáčkovou s právem poradním;
pověřuje
radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
termín: 31. 12. 2018
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2017-86.doc, ZK-02-2017-86, př. 1

87. FOND VYSOČINY - grantový program ROZVOJ VESNICE 2017
Usnesení 0167/02/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje
grantový program „Rozvoj vesnice 2017“ dle materiálu ZK-02-2017-87, př. 1;
jmenuje
 • řídicí výbor grantového programu „Rozvoj vesnice 2017“ ve složení:
ČSSD Jaroslav Bártl (JI); Miloš Uchytil (HB);
KDU-ČSL Josef Homolka (ZR); Miroslav Vrbka (TR)
ODS Petr Svoboda (HB); Zdeňka Švaříčková (JI);
KSČM Karel Moravec (HB); Roman Ondrušek (PE);
SPV - Zdeněk Rajdlík (PE); Zdeněk Jirsa (JI);
ANO 2011 František Smažil (ZR);
SPD + SPO - Jana Krejčová (JI); Otomar Vašků (PE);
 • Františka Nováka (PE, ANO 2011) předsedou řídicího výboru grantového programu „Rozvoj vesnice 2017“;
 • garantem grantového programu „Rozvoj vesnice 2017“ odbor regionálního rozvoje a zástupce garanta Luďka Hrůzu s právem hlasovacím a Mgr. Dušana Vichra s právem poradním;
pověřuje
radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje
termín: 28. 3. 2017
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2017-87.doc, ZK-02-2017-87, př. 1

88. FOND VYSOČINY - grantový program INOVAČNÍ VOUCHERY 2017
Usnesení 0168/02/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje
grantový program „Inovační vouchery 2017“ dle materiálu ZK-02-2017-88, př. 1;
jmenuje
 • řídicí výbor grantového programu „Inovační vouchery 2017“ ve složení:
ČSSD Marie Rubišarová Medová (JI); Jaromír Pařík (PE);
KDU-ČSL Tomáš Kučera (ZR); Pavel Pípal (PE);
ODS Petr Staněk (ZR); Jakub John (TR);
KSČM Milan Plodík (HB); Martin Limon (ZR);
SPV - Martin Malina (PE);
ANO 2011 Dalibor Pituch (JI); Ladislav Kubík (ZR);
SPD + SPO - Oldřich Denemarek (JI); Tomáš Jančo (JI);
 • Martina Mrkose (ZR, SPV) předsedou řídicího výboru grantového programu „Inovační vouchery 2017“;
 • garantem grantového programu „Inovační vouchery 2017“ odbor regionálního rozvoje a zástupce garanta Ing. Ivonu Hájkovou s právem hlasovacím a doc. RNDr. Ivetu Fryšovou, Ph.D. s právem poradním;
pověřuje
radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje
termín: 30. 6. 2017
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2017-88.doc, ZK-02-2017-88, př. 1

89. FOND VYSOČINY - grantový program INVESTUJME V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH 2017
Usnesení 0169/02/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje
grantový program „Investujme v sociálních službách 2017“dle materiálu ZK-02-2017-89, př. 1;
jmenuje
 • řídicí výbor grantového programu „Investujme v sociálních službách 2017“ ve složení:
ČSSD Petr Běhunek (JI); Karel Borek (HB);
KDU-ČSL Lucie Lukšů (JI);
ODS Václav Průša (HB); Hana Fexová (JI);
KSČM Kamil Vejvoda (ZR); Karel Dvořák (HB);
SPV - Pavlína Zábranská (JI); Zdeňka Marková (ZR);
ANO 2011 Petr Kotting (HB); Magdaléna Skořepová (JI);
SPD + SPO - Jana Krejčová (JI); Petr Paul (JI);
 • Pavlu Krejzlovou (ZR) předsedkyní řídicího výboru grantového programu „Investujme v sociálních službách 2017“;
 • garantem grantového programu „Investujme v sociálních službách 2017“ odbor sociálních věcí a zástupce garanta Jiřího Bínu s právem hlasovacím a Olgu Tvarůžkovou s právem poradním;
pověřuje
radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 30. 8. 2017
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2017-89.doc, ZK-02-2017-89, př. 1

94. Rozprava členů zastupitelstva
Bez rozsáhlejší diskuze.

J. Běhounek poděkoval zastupitelům za účast a ukončil zasedání zastupitelstva kraje s tím, že další jednání se bude konat 9. 5. 2017.MUDr. Jiří Běhounek
hejtman Kraje Vysočina


Ověřovatelé zápisu:

Miloš Hrůza        ……...……………………………………


PaedDr. Ing. Rudolf Chloupek        …..………………………………….……


Přílohou zápisu je záznam o hlasování ze zasedání zastupitelstva kraje č. 2/2017.
Záznam pořízen na zasedání zastupitelstva kraje č. 2/2017 dne 28. 3. 2017.
Zapsaly: P. Pospíchalová, M. Jakoubková dne 6. 4. 2017 (zápis pořízen na základě záznamu).
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz