Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis zastupitelstva 1/2017

zápis zk
Zápis ze zasedání zastupitelstva kraje č. 1/2017 konaného dne 7. 2. 2017 v sídle Kraje Vysočina, kongresovém sále, Žižkova 57, Jihlava

Přítomni:
- 41 členů Zastupitelstva Kraje Vysočina - viz prezenční listina ze dne 7. 2. 2017;
- zástupci krajského úřadu;
- občanská veřejnost.

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 8/2016
Úvodem hejtman J. Běhounek přivítal všechny přítomné a konstatoval, že dnešní zasedání zastupitelstva je usnášeníschopné, neboť je přítomno 41 členů zastupitelstva kraje.
Ze zasedání zastupitelstva kraje byli omluveni: R. Chloupek, V. Kaňkovský, P. Pacal, J. Herbrych.
Byly určeny zapisovatelky: M. Jakoubková, P. Pospíchalová.
Zastupitelstvu kraje byly předloženy návrhy na zařazení následujících bodů programu jednání:
69. Uzavření dohody o řešení duplicitního vlastnictví k. ú. Pozďátky;
70. Poskytnutí dotací pro poskytovatele sociálních služeb, které kraj nezřizuje a zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz pro příspěvkové organizace kraje na financování sociálních služeb - rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci;
71. Dopady vládou schváleného nařízení do prokazatelné ztráty dopravců v linkové osobní dopravě a stanovení rozsahu veřejné linkové osobní dopravy v Kraji Vysočina pro rok 2017- návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava;
72. Návrh plánu činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2017;
73. Návrh plánu činnosti Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2017.
L. Vichrová předložila zastupitelstvu kraje návrh na zařazení bodu 74. Rezignace a volba člena Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina za politický klub ANO do programu jednání.
Zastupitelstvo návrhy akceptovalo a přijalo upravený program jednání:
 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 8/2016
 2. Zpráva o činnosti rady kraje, Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva kraje za druhé pololetí roku 2016
 3. Informace o činnosti krajského úřadu pro zastupitelstvo kraje
 4. Zpráva o spolupráci Kraje Vysočina se zahraničními partnery v roce 2016
 5. Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování cestovních a paušálních náhrad členům zastupitelstva
 6. Vyjádření podpory výstavbě nového jaderného zdroje v elektrárně Dukovany (NJZ EDU - projekt EDU 5, případně EDU 6)
 7. Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím Kraje Vysočina na akceschopnost jednotek požární ochrany obcí v roce 2017
 8. Žádost HZS Kraje Vysočina o poskytnutí dotace na udržení a zvýšení akceschopnosti jednotek HZS Kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
 9. Návrh na poskytnutí dotací na opravy a repase mobilní požární techniky jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí v Kraji Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
 10. Dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS. Dodatky č. 1 ke stávajícím smlouvám - prodloužení termínu
 11. Návrh plánu činnosti Výboru pro udělování medailí Kraje Vysočina na rok 2017
 12. Projektový záměr Kraje Vysočina na čerpání prostředků z IROP - Výstavba výjezdové základny Ledeč nad Sázavou
 13. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - příspěvek a zápůjčka na vybavení zrekonstruované budovy č. 13 Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
 14. Návrh na rozdělení části disponibilního zůstatku kraje z roku 2016
 15. Majetkoprávní vypořádání pozemků zastavěných silnicemi II. a III. třídy
 16. Nevyužití předkupního práva v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
 17. Koupě pozemků v k. ú. a obci Ujčov a v k. ú. Olešnička a obci Štěpánov nad Svratkou
 18. Nabytí pozemků k zajištění majetkoprávní přípravy stavby II/128 Lukavec - obchvat
 19. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. a obci Bohuslavice
 20. Výkup pozemku v k. ú. Klášter u Vilémova
 21. Majetkoprávní příprava akce II/130 Golčův Jeníkov - křižovatka s D1, úsek č. 1, část II.
 22. Koupě pozemku v k. ú. a obci Bořetice
 23. Koupě pozemků v k. ú. a obci Čejov a k. ú. a obci Humpolec
 24. Předání pozemků v k. ú. Hodice a v k. ú. Pavlov do hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
 25. Prodej pozemku par. č. 1315 v k. ú. a obci Šlapanov
 26. Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina
 27. Koupě pozemku v k. ú. Rosice u Cerekvičky a obci Cerekvička-Rosice
 28. Darování pozemků v k. ú. a obci Jimramov
 29. Prodej pozemku v k. ú. a obci Pelhřimov
 30. Prodej pozemků v k. ú. Březí u Osové Bítýšky a obci Březí
 31. Darování pozemku v k. ú. Ústí u Humpolce
 32. Přijetí daru pozemků v k. ú. Plevnice a obci Olešná
 33. Návrh na změnu usnesení 0537/07/2016/ZK
 34. Darování pozemků v k. ú. a obci Batelov
 35. Koupě nemovitostí v k. ú. a obci Havlíčkův Brod pro akci Transformace Domova Háj III.
 36. Koupě nemovitostí v k. ú. a obci Polná pro akci Transformace Domova Kamélie Křižanov I.
 37. Projekt Návrh optimalizace sítě pobytových zařízení v Kraji Vysočina (OP Zaměstnanost 2014 - 2020)
 38. Projekt Učit se společně, růst individuálně (OP Zaměstnanost 2014 - 2020)
 39. Smlouva o společnosti veřejných zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městem Brtnice pro společné zadání veřejné zakázky na stavební práce II/405 Brtnice
 40. Smlouva o společnosti veřejných zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městem Humpolec pro společné zadání veřejné zakázky na stavební práce II/347 Humpolec - ul. Čejovská, okružní křižovatka
 41. Financování projektů z oblasti dopravy s předpokládaným spolufinancováním ze zdrojů EU
 42. Návrh na zapojení části disponibilního zůstatku Kraje Vysočina z roku 2016 do rozpočtu kraje na rok 2017, do kapitoly Doprava
 43. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - účelová dotace na realizaci rozvojového programu Zvýšení platů pracovníků regionálního školství (2. splátka)
 44. Povýšení rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2016 o finanční prostředky přijaté v závěru roku 2016
 45. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí dotace na projekt Výchova talentované mládeže v ledním hokeji - VTM 2017 Kraj Vysočina
 46. Projektové záměry středních škol pro výzvy IROP určené pro investice do středního a vyššího odborného vzdělávání
 47. Projektový záměr střední školy pro výzvu IROP určené pro investice do středního a vyššího odborného vzdělávání
 48. Podpora Krajských center talentované mládeže 2017 z kapitoly Školství, mládeže a sportu - návrh na provedení rozpočtového opatření
 49. Podpora neziskového sektoru z kapitoly Školství, mládeže a sportu
 50. Změny ve zřizovací listině
 51. Změna Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina
 52. Dotace na územně plánovací činnost obcí z rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2017 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Územní plánování
 53. Renominace zástupců Kraje Vysočina do Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina
 54. Finanční alokace Fondu Vysočiny pro rok 2017
 55. Úprava vzoru smlouvy o poskytnutí dotace z Fondu Vysočiny
 56. FOND VYSOČINY - grantový program INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 2017
 57. FOND VYSOČINY - grantový program INFRASTRUKTURA ICT 2017
 58. FOND VYSOČINY - grantový program CYKLODOPRAVA A CYKLOTURISTIKA 2017
 59. FOND VYSOČINY - grantový program PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ 2017
 60. FOND VYSOČINY - grantový program BEZPEČNÁ SILNICE 2017
 61. FOND VYSOČINY - grantový program SPORTOVIŠTĚ 2017
 62. FOND VYSOČINY - grantový program SPORTUJEME 2017
 63. FOND VYSOČINY - grantový program JEDNORÁZOVÉ AKCE 2017
 64. FOND VYSOČINY - grantový program ČISTÁ VODA 2017
 65. FOND VYSOČINY - grantový program ODPADY 2017
 66. FOND VYSOČINY - grantový program NAŠE ŠKOLA 2017
 67. Návrh Plánu činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2017
 68. Návrh Plánu činnosti Výboru regionálního rozvoje, MA 21 Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2017
 69. Uzavření dohody o řešení duplicitního vlastnictví k. ú. Pozďátky
 70. Poskytnutí dotací pro poskytovatele sociálních služeb, které kraj nezřizuje a zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz pro příspěvkové organizace kraje na financování sociálních služeb - rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci
 71. Dopady vládou schváleného nařízení do prokazatelné ztráty dopravců v linkové osobní dopravě a stanovení rozsahu veřejné linkové osobní dopravy v Kraji Vysočina pro rok 2017- návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava
 72. Návrh plánu činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2017
 73. Návrh plánu činnosti Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2017
 74. Rezignace a volba člena Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina za politický klub ANO
 75. Rozprava členů zastupitelstva
Usnesení 0001/01/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
upravený program jednání.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje
termín: 7. 2. 2017
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Ověřovateli zápisu byli navrženi: Ing. Miroslav Houška, Pavel Hodáč.
Zastupitelstvo kraje návrh akceptovalo a přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0002/01/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
volí
Ing. Miroslava Houšku a Pavla Hodáče ověřovateli zápisu ze zasedání zastupitelstva kraje č. 1/2017.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje
termín: 7. 2. 2017
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zápis z minulého zasedání zastupitelstva byl ověřen, nebyly k němu vzneseny žádné námitky.

02. Zpráva o činnosti rady kraje, Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva kraje za druhé pololetí roku 2016
J. Běhounek předložil zastupitelstvu kraje návrh vzít na vědomí zápisy ze zasedání rady kraje č. 40/2016 až 03/2017 a Zprávu o plnění usnesení zastupitelstva kraje za druhé pololetí roku 2016.
M. Houška vznesl dotazy týkající se materiálů:
 • Návrh na odepsání nedobytných pohledávek Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace (RK-40-2016-30);
 • Návrh na vyřazení majetku, škody kraje, pohledávky (RK-41-2016-09);
 • Sanace a rekultivace areálu R1 včetně odvalu stanovisko kraje jako územního samosprávného celku ke zjišťovacímu řízení dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (RK-41-2016-40);
 • Aktualizace Procesního postupu pro zadávání veřejných zakázek zdravotnickými příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina (RK-01-2017-09);
 • Pověření zadavatele k provádění úkonů v zadávacím řízení pro úředníky Krajského úřadu Kraje Vysočina, Odboru majetkového (RK-03-2017-23).
J. Kalina se zajímal o doplňující informace k materiálům:
 • Krajské investiční projektové záměry pro IROP 2.4 Vzdělávání na řešení prostor pro Střední průmyslovou školu Třebíč (RK-40-2016-69);
 • Nedokončení pořizovaného dlouhodobého majetku a odepsání z účetní evidence vynaložené investice projektů dopravní infrastruktury (RK-41-2016-47).
M. Plodík požádal o upřesnění níže uvedených bodů:
 • Nedokončení pořizovaného dlouhodobého majetku a odepsání z účetní evidence vynaložené investice projektů dopravní infrastruktury (RK-41-2016-47);
 • Dar Nadačnímu fondu olympioniků regionu Vysočina (RK-03-2017-32).
J. Zahradníček požádal o poskytnutí bližších informací k materiálu Neposkytnutí dotací žadatelům v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina (RK-01-2017-34).
H. Vrzalová vznesla dotaz k materiálu Veřejná zakázka na stavební práce „Hrad Roštejn zpřístupnění nových expozic“ (RK-41-2016-62).
M. Vystrčil požádal vedení kraje, které je zřizovatelem nemocnic, o stanovisko k záležitosti týkající se ukončení pracovního poměru MUDr. J. Procházky, lékaře Nemocnice Jihlava, z důvodu nadbytečnosti.
V. Novotný sdělil, že o personální změně byl informován vedením příspěvkové organizace a přislíbil M. Vystrčilovi, že mu k vysvětlení tohoto případu zprostředkuje schůzku s ředitelem Nemocnice Jihlava.
K vzneseným dotazům se vyjádřili J. Běhounek, V. Novotný, Z. Kadlec, ředitel krajského úřadu, P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, V. Švarcová, vědoucí odboru sociálních věcí, I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví.
J. Běhounek přislíbil dodatečné zaslání požadovaných písemných podkladů.
Závěrem diskuze zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0003/01/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
 • Zprávu o činnosti rady kraje;
 • Zprávu o plnění usnesení zastupitelstva kraje za druhé pololetí roku 2016 dle materiálu ZK-01-2017-02, př. 1;
schvaluje
navrhovaná řešení dle materiálu ZK-01-2017-02, př. 1.
odpovědnost: rada kraje, odbor sekretariátu hejtmana
termín: 7. 2. 2017
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2017-02.doc, ZK-01-2017-02, př. 1, ZK-01-2017-02, př. 2, ZK-01-2017-02, př. 3, ZK-01-2017-02, př. 4, ZK-01-2017-02, př. 5, ZK-01-2017-02, př. 6, ZK-01-2017-02, př. 7

03. Informace o činnosti krajského úřadu pro zastupitelstvo kraje
Z. Kadlec, ředitel krajského úřadu, předložil zastupitelstvu kraje návrh vzít na vědomí informace o činnosti krajského úřadu a představil zastupitelům Ing. Lubomíra Svobodu, který byl jmenován na pracovní místo vedoucího Odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Kraje Vysočina s účinností od 1. 2. 2017.
K předloženému materiálu nebyly vzneseny žádné požadavky na interpelace a zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0004/01/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
informaci o činnosti krajského úřadu.
odpovědnost: ředitel krajského úřadu
termín: 7. 2. 2017
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2017-03.doc, ZK-01-2017-03, př. 1, ZK-01-2017-03, př. 2, ZK-01-2017-03, př. 3

04. Zpráva o spolupráci Kraje Vysočina se zahraničními partnery v roce 2016
J. Běhounek předložil zastupitelstvu kraje návrh vzít na vědomí Zprávu o spolupráci Kraje Vysočina se zahraničními partnery v roce 2016. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0005/01/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
Zprávu o spolupráci Kraje Vysočina se zahraničními partnery v roce 2016 dle materiálu ZK-01-2017-04, př. 1.
odpovědnost: OSH
termín: 7. 2. 2017
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2017-04.doc, ZK-01-2017-04, př. 1

05. Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování cestovních a paušálních náhrad členům zastupitelstva
J. Běhounek zdůvodnil zastupitelstvu kraje návrh schválit upravené znění zásad zastupitelstva kraje. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0006/01/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování cestovních a paušálních náhrad členům zastupitelstva dle materiálu ZK-01-2017-05, př. 1.
odpovědnost: OSH
termín: 7. 2. 2017
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2017-05.doc, ZK-01-2017-05, př. 1, ZK-01-2017-05, př. 2

06. Vyjádření podpory výstavbě nového jaderného zdroje v elektrárně Dukovany (NJZ EDU - projekt EDU 5, případně EDU 6)
J. Běhounek podal zastupitelstvu kraje doplňující komentář k návrhu podpořit přípravu výstavby nového jaderného zdroje v lokalitě Dukovany.
K předloženému materiálu se vyjádřili J. Zahradníček, F. Bradáč, J. Kalina, M. Vystrčil, V. Malý. H. Blaško.
V rámci diskuse vystoupila paní Mgr. Hana Veronika Konvalinková, občanka Kraje Vysočina, a ve svém příspěvku vyjádřila negativní stanovisko k přijetí předloženého návrhu usnesení. Závěrem diskuse zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0007/01/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
dřívější vyjádření podpory výstavbě nového jaderného zdroje v lokalitě Dukovany (NJZ EDU) zastupitelstvem kraje v minulých volebních obdobích dle materiálů ZK-01-2017-06, ZK-01-2017-06, př. 1 a ZK-01-2017-06, př. 2;
podporuje
přípravu výstavby nového jaderného zdroje v lokalitě Dukovany (projekt EDU 5) v souladu s Národním akčním plánem rozvoje jaderné energetiky v České republice, případně též dalšího bloku (projekt EDU 6);
požaduje
uspíšení přípravné, projektové a schvalovací fáze obou projektů (projekt EDU 5 a EDU 6);
ukládá
 • hejtmanovi kraje, aby jako nestálý člen Stálého výboru pro jadernou energetiku požadoval urgentní splnění všech úkolů a doporučení vyplývajících z Národního akčního plánu rozvoje jaderné energetiky v České republice a prováděl pravidelnou kontrolu jeho naplňování,
 • hejtmanovi kraje dle možností pokračovat v projednávání této problematiky s předsedou vlády, ministrem průmyslu a obchodu, představiteli ČEZ, a. s., a dalšími osobami dle uvážení hejtmana, a to s využitím argumentů uvedených v materiálu ZK-01-2017-06, př. 1.
odpovědnost: hejtman kraje
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2017-06.doc, ZK-01-2017-06, př. 1, ZK-01-2017-06, př. 2

07. Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím Kraje Vysočina na akceschopnost jednotek požární ochrany obcí v roce 2017
J. Běhounek předložil zastupitelstvu kraje návrh schválit Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím Kraje Vysočina na akceschopnost jednotek požární ochrany obcí v roce 2017. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0008/01/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím Kraje Vysočina na akceschopnost jednotek požární ochrany obcí v roce 2017 dle materiálu ZK-01-2017-07, př. 1.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2017-07.doc, ZK-01-2017-07, př. 1

08. Žádost HZS Kraje Vysočina o poskytnutí dotace na udržení a zvýšení akceschopnosti jednotek HZS Kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
J. Běhounek seznámil zastupitelstvo kraje s žádostí Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina Kraje Vysočina o poskytnutí finančního příspěvku na udržení a zvýšení akceschopnosti jednotek HZS.
M. Houška přednesl doporučující stanovisko finančního výboru.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0009/01/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • poskytnout z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5511 Požární ochrana profesionální část dotaci Hasičskému záchrannému sboru Kraje Vysočina, IČ 70885184 ve výši 4 500 000 Kč dle materiálu ZK-01-2017-08, př. 2;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu ZK-01-2017-08, př. 2.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2017-08.doc, ZK-01-2017-08, př. 1, ZK-01-2017-08, př. 2

09. Návrh na poskytnutí dotací na opravy a repase mobilní požární techniky jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí v Kraji Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
J. Běhounek informoval zastupitelstvo kraje o návrhu rozhodnout o předložených žádostech obcí o dotaci na opravy a repase mobilní požární techniky jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí kraje. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0010/01/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
informaci o předložených žádostech obcí o dotaci na opravy a repase mobilní požární techniky jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí v Kraji Vysočina dle materiálu ZK-01-2017-09, př. 1;
rozhoduje
 • poskytnout dotace z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 Požární ochrana dobrovolná část v celkové výši 1 220 000 Kč obcím na opravy a repase mobilní požární techniky jednotek sborů dobrovolných hasičů:
 • Městys Měřín, IČO 00294799                        250 000 Kč;
 • Město Ždírec n. Doubravou, IČO 00268542                220 000 Kč;
 • Městys Nové Veselí, IČO 00294926                        250 000 Kč;
 • Obec Vepřová, IČO 00374440                        250 000 Kč;
 • Obec Třebelovice, IČO 00290602                        250 000 Kč,
dle materiálu ZK-01-2017-09, př. 3;
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2017-09.doc, ZK-01-2017-09, př. 1, ZK-01-2017-09, př. 2, ZK-01-2017-09, př. 3

10. Dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS. Dodatky č. 1 ke stávajícím smlouvám - prodloužení termínu
J. Běhounek předložil zastupitelstvu kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0011/01/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • poskytnout z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 Požární ochrana dobrovolná část dotace obcím v celkové výši 2 400 000 Kč na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany dle materiálu ZK-01-2017-10, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-01-2017-10, př. 2;
 • uzavřít dodatky č. 1 k Veřejnoprávním smlouvám o poskytnutí dotace na pořízení dopravního automobilu dle materiálu ZK-01-2017-10, př. 4.
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 Požární ochrana dobrovolná část o částku 2 400 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 2 400 000 Kč.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2017-10.doc, ZK-01-2017-10, př. 1, ZK-01-2017-10, př. 2, ZK-01-2017-10, př. 3, ZK-01-2017-10, př. 4

11. Návrh plánu činnosti Výboru pro udělování medailí Kraje Vysočina na rok 2017
J. Běhounek předložil zastupitelstvu kraje návrh schválit plán činnosti Výboru pro udělování medailí Kraje Vysočina na rok 2017. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0012/01/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Plán činnosti Výboru pro udělování medailí Kraje Vysočina na rok 2017 dle materiálu ZK-01-2017-11, př. 1.
odpovědnost: předseda výboru pro udělování medailí
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2017-11.doc, ZK-01-2017-11, př. 1

12. Projektový záměr Kraje Vysočina na čerpání prostředků z IROP - Výstavba výjezdové základny Ledeč nad Sázavou
V. Novotný podal zastupitelstvu kraje doplňující komentář k návrhu souhlasit s realizací plánovaného projektu „Výstavba výjezdové základny Ledeč nad Sázavou“. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0013/01/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
uděluje
souhlas s realizací plánovaného projektu „Výstavba výjezdové základny Ledeč nad Sázavou“ dle materiálu ZK-01-2017-12, př. 2;
schvaluje
 • převod finančních prostředků ve výši max. 15 mil. Kč z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet kraje určený na financování projektu „Výstavba výjezdové základny Ledeč nad Sázavou“ s tím, že finanční prostředky budou uvolňovány postupně podle aktuální potřeby projektu,
 • závazek Kraje Vysočina týkající se spolufinancování schváleného projektu „Výstavba výjezdové základny Ledeč nad Sázavou“ z rozpočtu Kraje Vysočina ve výši 10 % celkových způsobilých výdajů projektu.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, odbor majetkový, ředitelka Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
termín: 7. 2. 2017
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-01-2017-12.doc, ZK-01-2017-12, př. 1, ZK-01-2017-12, př. 2

13. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - příspěvek a zápůjčka na vybavení zrekonstruované budovy č. 13 Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
V. Novotný zdůvodnil zastupitelstvu kraje předložený návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0014/01/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít Smlouvu o zápůjčce ke krytí výdajů spojených s pořízením vybavení zrekonstruované budovy č. 13 dle materiálu ZK-01-2017-13, př. 4;
schvaluje
převod finančních prostředků ve výši 2 500 000 Kč z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina do rozpočtu kraje na rok 2017 na kapitolu Zdravotnictví, § 3522 Ostatní nemocnice za účelem poskytnutí zápůjčky v maximální výši 2 500 000 Kč s určením pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, na krytí výdajů spojených s pořízením vybavení rekonstruované budovy č. 13.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
termín: 28. 2. 2019
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2017-13.doc, ZK-01-2017-13, př. 1, ZK-01-2017-13, př. 2, ZK-01-2017-13, př. 3, ZK-01-2017-13, př. 4

14. Návrh na rozdělení části disponibilního zůstatku kraje z roku 2016
J. Pavlík sdělil zastupitelstvu kraje bližší informace k předloženému návrhu schválit zapojení části disponibilního zůstatku Kraje Vysočina za rok 2016 do rozpočtu kraje na rok 2017.
M. Houška přednesl doporučující stanovisko finančního výboru.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0015/01/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 • zapojení části disponibilního zůstatku Kraje Vysočina za rok 2016 v celkové výši 176 359 920 Kč do rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2017 dle materiálu ZK-01-2017-14, př. 1;
 • zvýšení závazných ukazatelů Příspěvek na provoz a Investiční příspěvek u příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina dle materiálu ZK-01-2017-14, př. 1;
 • převod finančních prostředků ve výši 6 790 670 Kč z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina do rozpočtu kraje, na kapitolu Zdravotnictví, § 3522 - Ostatní nemocnice na poskytnutí zápůjčky pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci na pořízení nových kogeneračních jednotek a na opravu CT přístroje;
 • převod finančních prostředků ve výši 2 812 170 Kč z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina do rozpočtu kraje, na kapitolu Zdravotnictví, § 3522 - Ostatní nemocnice na poskytnutí zápůjčky pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci na pořízení vybavení zrekonstruovaného oddělení hematologie a transfuziologie včetně pracoviště hemodialýzy interního oddělení.
odpovědnost: ekonomický odbor, odbor zdravotnictví, odbor dopravy a silničního hospodářství, odbor školství, mládeže a sportu
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2017-14.doc, ZK-01-2017-14, př. 1

Předsedající přednesl návrh na schválení bodů 15 34, 36, v bloku. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

15. Majetkoprávní vypořádání pozemků zastavěných silnicemi II. a III. třídy
Usnesení 0016/01/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
úplatně nabýt pozemky od vlastníků aktuálně evidovaných v katastru nemovitostí ke dni uzavření kupní smlouvy v rozsahu materiálu ZK-01-2017-15, př. 1 do vlastnictví kraje za dohodnutou kupní cenu ve výši 100 Kč/m2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2017-15.doc, ZK-01-2017-15, př. 1, ZK-01-2017-15, př. 2, ZK-01-2017-15, př. 2a, ZK-01-2017-15, př. 2b, ZK-01-2017-15, př. 2c

16. Nevyužití předkupního práva v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
Usnesení 0017/01/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
nevyužít předkupní právo Kraje Vysočina nezapsané v katastru nemovitostí k pozemku par. č. 263/13 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 244 m2 v k. ú. a obci Havlíčkův Brod.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 28. 2. 2017
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2017-16.doc, ZK-01-2017-16, př. 1

17. Koupě pozemků v k. ú. a obci Ujčov a v k. ú. Olešnička a obci Štěpánov nad Svratkou
Usnesení 0018/01/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
nabýt pozemky dle materiálu ZK-01-2017-17, př. 1 od vlastníků vedených v katastru nemovitostí ke dni uzavření kupní smlouvy do vlastnictví Kraje Vysočina za dohodnutou kupní cenu ve výši 100 Kč/m2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 6. 2017
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2017-17.doc, ZK-01-2017-17, př. 1, ZK-01-2017-17, př. 2

18. Nabytí pozemků k zajištění majetkoprávní přípravy stavby II/128 Lukavec - obchvat
Usnesení 0019/01/2017/ZK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 9. 5. 2017
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2017-18.doc, ZK-01-2017-18, př. 1, ZK-01-2017-18, př. 2

19. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. a obci Bohuslavice
Usnesení 0020/01/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • nabýt darem pozemky dle materiálu ZK-01-2017-19, př. 1 z vlastnictví obce Bohuslavice do vlastnictví Kraje Vysočina;
 • převést darem pozemky dle materiálu ZK-01-2017-19, př. 2 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Bohuslavice;
 • úplatně nabýt pozemky dle materiálu ZK-01-2017-19, př. 3 z vlastnictví fyzických osob evidovaných v katastru nemovitostí v době uzavírání kupních smluv do vlastnictví Kraje Vysočina za kupní cenu 100 Kč/m2;
schvaluje
 • Dodatek č. 1520 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-01-2017-19, př. 4;
 • Dodatek č. 1521 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-01-2017-19, př. 5.
odpovědnost: Odbor majetkový
termín: 30. 4. 2017
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2017-19.doc, ZK-01-2017-19, př. 1, ZK-01-2017-19, př. 2, ZK-01-2017-19, př. 3, ZK-01-2017-19, př. 4, ZK-01-2017-19, př. 5, ZK-01-2017-19, př. 6, ZK-01-2017-19, př. 7

20. Výkup pozemku v k. ú. Klášter u Vilémova
Usnesení 0021/01/2017/ZK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 30. 6. 2017
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2017-20.doc, ZK-01-2017-20, př. 1, ZK-01-2017-20, př. 1a, ZK-01-2017-20, př. 2

21. Majetkoprávní příprava akce II/130 Golčův Jeníkov - křižovatka s D1, úsek č. 1, část II.
Usnesení 0022/01/2017/ZK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 30. 6. 2017
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2017-21.doc, ZK-01-2017-21, př. 1, ZK-01-2017-21, př. 2, ZK-01-2017-21, př. 3, ZK-01-2017-21, př. 4, ZK-01-2017-21, př. 4a, ZK-01-2017-21, př. 4b, ZK-01-2017-21, př. 4c, ZK-01-2017-21, př. 5

22. Koupě pozemku v k. ú. a obci Bořetice
Usnesení 0023/01/2017/ZK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 30. 6. 2017
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2017-22.doc, ZK-01-2017-22, př. 1, ZK-01-2017-22, př. 2

23. Koupě pozemků v k. ú. a obci Čejov a k. ú. a obci Humpolec
Usnesení 0024/01/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
nabýt úplatně pozemky a spoluvlastnické podíly od vlastníků v rozsahu a za kupní ceny dle materiálu ZK-01-2017-23, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 6. 2017
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2017-23.doc, ZK-01-2017-23, př. 1, ZK-01-2017-23, př. 2

24. Předání pozemků v k. ú. Hodice a v k. ú. Pavlov do hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
Usnesení 0025/01/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
dodatek č. 1522 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-01-2017-24, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 5. 2017
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2017-24.doc, ZK-01-2017-24, př. 1

25. Prodej pozemku par. č. 1315 v k. ú. a obci Šlapanov
Usnesení 0026/01/2017/ZK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 30. 6. 2017
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2017-25.doc, ZK-01-2017-25, př. 1, ZK-01-2017-25, př. 2, ZK-01-2017-25, př. 3

26. Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina
Usnesení 0027/01/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
bezúplatně nabýt pozemky dle materiálu ZK-01-2017-26, př. 1 z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2018
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2017-26.doc, ZK-01-2017-26, př. 1

27. Koupě pozemku v k. ú. Rosice u Cerekvičky a obci Cerekvička-Rosice
Usnesení 0028/01/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
nabýt pozemek par. č. 688/13 ostatní plocha, silnice o výměře 912 m2 v k. ú. Rosice u Cerekvičky a obci Cerekvička-Rosice z vlastnictví firmy ZVOZD „Horácko“, družstvo, IČO 001 40 023, se sídlem Opatov 300, 675 28 Opatov na Moravě do vlastnictví Kraje Vysočina za dohodnutou kupní cenu ve výši 50 Kč/m2
schvaluje
dodatek č. 1524 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-01-2017-27, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 6. 2017
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2017-27.doc, ZK-01-2017-27, př. 1, ZK-01-2017-27, př. 2

28. Darování pozemků v k. ú. a obci Jimramov
Usnesení 0029/01/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemek par. č. 518/6 o výměře 50 m2 oddělený geometrickým plánem č. 430-303/2014 z pozemku PK st. par. č. 205 v k. ú. a obci Jimramov z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Jimramov;
schvaluje
dodatek č. 1525 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-01-2017-28, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 4. 2017
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2017-28.doc, ZK-01-2017-28, př. 1, ZK-01-2017-28, př. 2, ZK-01-2017-28, př. 2a

29. Prodej pozemku v k. ú. a obci Pelhřimov
Usnesení 0030/01/2017/ZK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 30. 6. 2017
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2017-29.doc, ZK-01-2017-29, př. 1, ZK-01-2017-29, př. 2, ZK-01-2017-29, př. 3

30. Prodej pozemků v k. ú. Březí u Osové Bítýšky a obci Březí
Usnesení 0031/01/2017/ZK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 30. 6. 2017
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2017-30.doc, ZK-01-2017-30, př. 1, ZK-01-2017-30, př. 2, ZK-01-2017-30, př. 2a, ZK-01-2017-30, př. 3

31. Darování pozemku v k. ú. Ústí u Humpolce
Usnesení 0032/01/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemek par. č. 1122/2 ost. plocha, ost. komunikace o výměře 34 m2 oddělený GP č. 286-86/2016 z pozemku par. č. 1122 v k. ú. Ústí u Humpolce z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Ústí;
schvaluje
dodatek č. 1528 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-01-2017-31, př. 1.
odpovědnost: OM
termín: 31. května 2017
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2017-31.doc, ZK-01-2017-31, př. 1, ZK-01-2017-31, př. 2

32. Přijetí daru pozemků v k. ú. Plevnice a obci Olešná
Usnesení 0033/01/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
nabýt darem pozemky par. č. 888/1 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 65 m2, par. č. 888/2 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 601 m2 a par. č. 888/5 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 4 424 m2 v k. ú. Plevnice a obci Olešná z vlastnictví obce Olešná do vlastnictví Kraje Vysočina;
schvaluje
dodatek č. 1529 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-01-2017-32, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 6. 2017
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2017-32.doc, ZK-01-2017-32, př. 1, ZK-01-2017-32, př. 2

33. Návrh na změnu usnesení 0537/07/2016/ZK
Usnesení 0034/01/2017/ZK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.
odpovědnost:
Odbor majetkový
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2017-33.doc, ZK-01-2017-33, př. 1, ZK-01-2017-33, př. 2

34. Darování pozemků v k. ú. a obci Batelov
Usnesení 0035/01/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemky par. č. 2377/6 o výměře 93 m2, par. č. 2377/7 o výměře 127 m2 a par. č. 2377/8 o výměře 59 m2, oddělené geometrickým plánem č. 967-293/2016 z pozemku par. č. 2377/1, pozemky par. č. 2375/4 o výměře 138 m2 a par. č. 2375/5 o výměře 13 m2, oddělené geometrickým plánem  č. 965-293/2016 z pozemku par. č. 2375/1 a pozemek par. č. 2382/2 o výměře 566 m2, oddělený geometrickým plánem č. 966-293/2016 z pozemku par. č. 2382 v k. ú. a obci Batelov z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Batelov;
schvaluje
dodatek č. 1530 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-01-2017-34, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 5. 2017
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2017-34.doc, ZK-01-2017-34, př. 1, ZK-01-2017-34, př. 2, ZK-01-2017-34, př. 2a

36. Koupě nemovitostí v k. ú. a obci Polná pro akci Transformace Domova Kamélie Křižanov I.
Usnesení 0036/01/2017/ZK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 30. 6. 2017
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2017-36.doc, ZK-01-2017-36, př. 1, ZK-01-2017-36, př. 2

35. Koupě nemovitostí v k. ú. a obci Havlíčkův Brod pro akci Transformace Domova Háj III.
J. Pavlík předložil zastupitelstvu kraje návrh úplatně nabýt nemovitosti v k. ú. a obci Havlíčkův Brod za účelem realizace daného projektu.
M. Plodík okomentoval svůj negativní postoj k navrhovanému výkupu nemovitostí a přednesl protinávrh na stažení materiálu.
Protinávrh nebyl přijat. Pro 10, proti 9, zdrželo se 18.
Předsedající navrhl zastupitelům kraje doplnit do návrhu usnesení text: „po vyjasnění územně plánovací dokumentace“.
Zastupitelstvo kraje návrh akceptovalo a přijalo upravený návrh usnesení.
Usnesení 0037/01/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
úplatně nabýt do vlastnictví Kraje Vysočina nemovitosti v rozsahu a za kupní cenu od vlastníků dle materiálu ZK-01-2017-35, př. 1 po vyjasnění územně plánovací dokumentace.
odpovědnost: odbor majetkový, odbor sociálních věcí
termín: 31. 3. 2017
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdrželo se 5.
Zdrojové materiály: ZK-01-2017-35.doc, ZK-01-2017-35, př. 1, ZK-01-2017-35, př. 2, ZK-01-2017-35, př. 2a, ZK-01-2017-35, př. 2b, ZK-01-2017-35, př. 3

69. Uzavření dohody o řešení duplicitního vlastnictví k. ú. Pozďátky
J. Pavlík sdělil zastupitelstvu kraje bližší podrobnosti k návrhu uzavřít mezi Krajem Vysočina a duplicitními vlastníky dohodu o řešení duplicitního zápisu vlastnictví k pozemkům v k. ú. Pozďátky. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0038/01/2017/ZK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.
odpovědnost:
OM
termín: 28. 2. 2017
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2017-69.doc, ZK-01-2017-69, př. 1, ZK-01-2017-69, př. 2

Předsedající přednesl návrh na schválení bodů 37, 38 v bloku. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.
J. Kalina vyjádřil negativní stanovisko klubu KDU-ČSL k předloženým Projektům.

37. Projekt Návrh optimalizace sítě pobytových zařízení v Kraji Vysočina (OP Zaměstnanost 2014 - 2020)
Usnesení 0039/01/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů ve výši 5 000 000 Kč na zvláštní účet kraje určený na přípravu a realizaci projektu s tím, že tyto finanční prostředky budou čerpány průběžně dle aktuálních potřeb projektu.
odpovědnost: OSV
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 30 hlasy, proti 5, zdrželi se 3.
Zdrojové materiály: ZK-01-2017-37.doc, ZK-01-2017-37, př. 1, ZK-01-2017-37, př. 2, ZK-01-2017-37, př. 3

38. Projekt Učit se společně, růst individuálně (OP Zaměstnanost 2014 - 2020)
Usnesení 0040/01/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů ve výši 5 000 000 Kč na zvláštní účet kraje určený na přípravu a realizaci projektu s tím, že tyto finanční prostředky budou čerpány průběžně dle aktuálních potřeb projektu.
odpovědnost: OSV
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 30 hlasy, proti 5, zdrželi se 3.
Zdrojové materiály: ZK-01-2017-38.doc, ZK-01-2017-38, př. 1, ZK-01-2017-38, př. 2, ZK-01-2017-38, př. 3

70. Poskytnutí dotací pro poskytovatele sociálních služeb, které kraj nezřizuje a zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz pro příspěvkové organizace kraje na financování sociálních služeb - rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci
P. Franěk podal zastupitelstvu kraje doplňující informace k předloženému návrhu rozpočtového opatření. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0041/01/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Dodatek č. 1 Zásad zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu v roce 2017 ze dne 21. 6. 2016 č. 04/16 dle materiálu ZK-01-2017-70, př. 3;
vyhrazuje si
rozhodnout poskytnout navržené dotace nestátním neziskovým organizacím, u kterých je výše do částky 200 000 Kč;
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci dle materiálů ZK-01-2017-70, př. 4 a ZK-01-2017-70, př. 5;
rozhoduje
 • poskytnout dotaci pro poskytovatele sociálních služeb v celkové výši 284 949 000 Kč z rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2017, kapitoly Sociální věci dle materiálů ZK-01-2017-70, př. 4 a ZK-01-2017-70, př. 5;
 • uzavřít smlouvy o poskytnutí dotace pro jednotlivé poskytovatele sociálních služeb dle materiálu ZK-01-2017-70, př. 6;
 • uzavřít dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace ze dne 8. 3. 2016 uzavřené s příjemcem dotace Denní centrum Barevný svět, o.p.s., IČO: 29277418 dle materiálu ZK-01-2017-70, př. 7.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 28. 2. 2018
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-01-2017-70.doc, ZK-01-2017-70, př. 1, ZK-01-2017-70, př. 2, ZK-01-2017-70, př. 3, ZK-01-2017-70, př. 4, ZK-01-2017-70, př. 5, ZK-01-2017-70, př. 6, ZK-01-2017-70, př. 7

Předsedající přednesl návrh na schválení bodů 39 42 v bloku. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

39. Smlouva o společnosti veřejných zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městem Brtnice pro společné zadání veřejné zakázky na stavební práce II/405 Brtnice
Usnesení 0042/01/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o společnosti veřejných zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městem Brtnice dle materiálu ZK-01-2017-39, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 1. 4. 2017
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2017-39.doc, ZK-01-2017-39, př. 1

40. Smlouva o společnosti veřejných zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městem Humpolec pro společné zadání veřejné zakázky na stavební práce II/347 Humpolec - ul. Čejovská, okružní křižovatka
Usnesení 0043/01/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o společnosti veřejných zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městem Humpolec dle materiálu ZK-01-2017-40, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 1. 4. 2017
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2017-40.doc, ZK-01-2017-40, př. 1

41. Financování projektů z oblasti dopravy s předpokládaným spolufinancováním ze zdrojů EU
Usnesení 0044/01/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
mění
usnesení č. 0637/08/2016/ZK tak, že materiál ZK-08-2016-72, př. 1 bude nahrazen materiálem ZK-01-2017-41, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 31. 3. 2017
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2017-41.doc, ZK-01-2017-41, př. 1, ZK-01-2017-41, př. 2, ZK-01-2017-41, př. 3

42. Návrh na zapojení části disponibilního zůstatku Kraje Vysočina z roku 2016 do rozpočtu kraje na rok 2017, do kapitoly Doprava
Usnesení 0045/01/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 • zapojení části disponibilního zůstatku Kraje Vysočina z roku 2016 v celkové výši 100 000 000 Kč do rozpočtu kraje na rok 2017, kapitoly Doprava, § 2212 Silnice, na realizaci jmenovitých akcí a na přípravu staveb dle materiálu ZK-01-2017-42, př. 1;
 • zvýšení závazného ukazatele Investiční příspěvek u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace o 82 000 000 Kč na realizací akcí a na přípravu staveb z přílohy D1 dle materiálu ZK-01-2017-42, př. 1.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství, ekonomický odbor
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2017-42.doc, ZK-01-2017-42, př. 1

71. Dopady vládou schváleného nařízení do prokazatelné ztráty dopravců v linkové osobní dopravě a stanovení rozsahu veřejné linkové osobní dopravy v Kraji Vysočina pro rok 2017- návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava
J. Hyliš seznámil zastupitelstvo kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření na kapitole Doprava. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0046/01/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Doprava, § 2292  Dopravní obslužnost (ÚZ 00016) o částku 34 902 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 34 902 000 Kč;
stanoví
rozsah veřejné linkové osobní dopravy v Kraji Vysočina pro rok 2017 ve veřejné linkové osobní dopravě maximálně do 334 612 000 Kč prokazatelných ztrát spojů základní dopravní obslužnosti a maximálně do 16,3 mil. počtu ujetých km.
odpovědnost: ODSH, OE
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-01-2017-71.doc, ZK-01-2017-71, př. 1, ZK-01-2017-71, př. 2

Předsedající přednesl návrh na schválení bodů 43, 44, 46 50 v bloku. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

43. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - účelová dotace na realizaci rozvojového programu Zvýšení platů pracovníků regionálního školství (2. splátka)
Usnesení 0047/01/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
přidělení účelových prostředků na realizaci rozvojového programu Zvýšení platů pracovníků regionálního školství (2. splátka) právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj dle materiálu ZK-01-2017-43, př. 1 a právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce dle materiálu ZK-01-2017-43, př. 2.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: únor 2017
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2017-43.doc, ZK-01-2017-43, př. 1, ZK-01-2017-43, př. 2

44. Povýšení rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2016 o finanční prostředky přijaté v závěru roku 2016
Usnesení 0048/01/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
přidělení účelových prostředků Gymnáziu Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě ve výši 203 250 Kč a Gymnáziu Jihlava ve výši 67 750 Kč na realizaci Rozvojového programu „Podpora přípravy sportovních talentů na školách s oborem vzdělání gymnázium se sportovní přípravou“.
odpovědnost: odbor ekonomický, odbor školství, mládeže a sportu
termín: únor 2017
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2017-44.doc

46. Projektové záměry středních škol pro výzvy IROP určené pro investice do středního a vyššího odborného vzdělávání
Usnesení 0049/01/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 • finanční závazek Kraje Vysočina předfinancovat a spolufinancovat projekt Gymnázia Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě „Maturitu zvládneme“ dle materiálu ZK-01-2017-46, př. 2, do výše 2 793 000 Kč (z toho spolufinancování 180 000 Kč) za podmínky, že poskytovatel dotace projektový záměr schválí;
 • finanční závazek Kraje Vysočina předfinancovat projekt Střední průmyslové školy Třebíč „Zvýšení kvality vzdělávání v elektrotechnických a strojírenských oborech nákupem laserové tiskárny na výrobu plošných spojů a moderních obráběcích CNC strojů“ dle materiálu ZK-01-2017-46, př. 3, do výše 2 036 000 Kč za podmínky, že poskytovatel dotace projektový záměr schválí;
 • finanční závazek Kraje Vysočina předfinancovat projekt Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy Žďár nad Sázavou „Laboratoř elektrotechnických měření“ dle materiálu ZK-01-2017-46, př. 4, do výše 2 748 000 Kč za podmínky, že poskytovatel dotace projektový záměr schválí;
 • finanční závazek Kraje Vysočina předfinancovat projekt Střední odborné školy Nové Město na Moravě „Modernizace technologie truhlářské a tesařské dílny“ dle materiálu ZK-01-2017-46, př. 6, do výše 1 050 000 Kč za podmínky, že poskytovatel dotace projektový záměr schválí;
 • finanční závazek Kraje Vysočina předfinancovat projekt Hotelové školy Světlá a Střední odborné školy řemesel Velké Meziříčí „Zvýšení kompetencí žáků“ dle materiálu ZK-01-2017-46, př. 7, do výše 1 173 000 Kč za podmínky, že poskytovatel dotace projektový záměr schválí;
 • finanční závazek Kraje Vysočina předfinancovat a spolufinancovat projekt Vyšší odborné školy a Střední školy veterinární, zemědělské a zdravotnické Třebíč „Bezbariérový přístup do školy a zvýšení kvality vzdělávání pořízením moderního vybavení“ dle materiálu ZK-01-2017-46, př. 8, do výše 7 352 000 Kč (z toho spolufinancování 639 200 Kč) za podmínky, že poskytovatel dotace projektový záměr schválí;
 • finanční závazek Kraje Vysočina předfinancovat a spolufinancovat projekt Střední školy řemesel a služeb Moravské Budějovice „Modernizace výuky technických oborů“ dle materiálu ZK-01-2017-46, př. 9, do výše 2 200 779 Kč (z toho spolufinancování 109 678 Kč) za podmínky, že poskytovatel dotace projektový záměr schválí.
odpovědnost: OŠMS, OM, OI
termín: 31. 3. 2017
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2017-46.doc, ZK-01-2017-46, př. 1, ZK-01-2017-46, př. 2, ZK-01-2017-46, př. 3, ZK-01-2017-46, př. 4, ZK-01-2017-46, př. 5, ZK-01-2017-46, př. 6, ZK-01-2017-46, př. 7, ZK-01-2017-46, př. 8, ZK-01-2017-46, př. 9, ZK-01-2017-46, př. 10

47. Projektový záměr střední školy pro výzvu IROP určené pro investice do středního a vyššího odborného vzdělávání
Usnesení 0050/01/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
finanční závazek Kraje Vysočina předfinancovat a spolufinancovat projekt Gymnázia Třebíč „Vybudování multimediálních učeben pro jazykové a přírodovědné vzdělávání“ dle materiálu ZK-01-2017-47, př. 2, do výše 2 855 168 Kč (z toho spolufinancování 114 217 Kč) za podmínky, že poskytovatel dotace projektový záměr schválí.
odpovědnost: OŠMS, OM, OI
termín: 31. 3. 2017
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2017-47.doc, ZK-01-2017-47, př. 1, ZK-01-2017-47, př. 2, ZK-01-2017-47, př. 3, ZK-01-2017-47, př. 4

48. Podpora Krajských center talentované mládeže 2017 z kapitoly Školství, mládeže a sportu - návrh na provedení rozpočtového opatření
Usnesení 0051/01/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 Ostatní tělovýchovná činnost těmto organizacím:
 • Fotbalovému klubu mládeže VYSOČINA JIHLAVA, z.s., se sídlem Jiráskova 2603/69, 586 01 Jihlava, IČO 22908951 ve výši 1 500 000 Kč na projekt Krajského centra talentované mládeže ve fotbale;
 • Tělocvičné jednotě Sokol Nové Veselí, se sídlem Žďárská 158, 592 14 Nové Veselí, IČO 75070961 ve výši 470 000 Kč na projekt Krajského centra talentované mládeže v házené;
 • SPORTOVNÍMU KLUBU NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ z.s., se sídlem Vlachovická 1200, 592 31 Nové Město na Moravě, IČO 43378480 ve výši 250 000 Kč na projekt Krajského centra talentované mládeže v lyžování;
 • DUKLE Jihlava mládež, z.s., se sídlem Tolstého 1566/23, 586 01 Jihlava, IČO 70802769 ve výši 1 000 000 Kč na projekt Krajského centra talentované mládeže v ledním hokeji;
 • Krajskému centru talentované mládeže VOLEJBAL VYSOČINA, z.s., se sídlem Pavlovova 2672/14, 586 01 Jihlava, IČO 22729275 ve výši 230 000 Kč na projekt Krajského centra talentované mládeže ve volejbalu;
 • Krajskému centru talentované mládeže, z.s., se sídlem Janáčkovo stromořadí 156, Jejkov, 674 01 Třebíč IČO 05197392 ve výši 600 000 Kč na projekt Krajského centra talentované mládeže v tenisu;
 • Jihlavskému plaveckému klubu AXIS, z.s., se sídlem Evžena Rošického 2684/6, 58601 Jihlava, IČO 63438216 ve výši 230 000 Kč na projekt Krajského sportovního centra mládeže v plavání;
 • Basketbalovému klubu Jihlava z.s., se sídlem Evžena Rošického 2684/6, 586 01 Jihlava, IČO 62797972 ve výši 230 000 Kč na projekt Krajského centra talentované mládeže v basketbalu
a uzavřít veřejnoprávní smlouvy dle materiálu ZK-01-2017-48, př. 2.
odpovědnost: OŠMS, EO
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2017-48.doc, ZK-01-2017-48, př. 1, ZK-01-2017-48, př. 2, ZK-01-2017-48, př. 3

49. Podpora neziskového sektoru z kapitoly Školství, mládeže a sportu
Usnesení 0052/01/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3421 Využití volného času dětí a mládeže spolku Rada dětí a mládeže kraje Vysočina, z. s., IČO 26524783 ve výši 400 000 Kč na jeho činnost;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu ZK-01-2017-49, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: 30. 6. 2017
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2017-49.doc, ZK-01-2017-49, př. 1

50. Změny ve zřizovací listině
Usnesení 0053/01/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Dodatek č. 16 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední škola průmyslová, technická a automobilní Jihlava, dle materiálu ZK-01-2017-50, př. 1.
odpovědnost: OŠMS
termín: do 28. 2. 2017
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2017-50.doc, ZK-01-2017-50, př. 1

45. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí dotace na projekt Výchova talentované mládeže v ledním hokeji - VTM 2017 Kraj Vysočina
J. Fialová informovala zastupitelstvo kraje o předloženém návrhu poskytnutí dotace na výše uvedený projekt.
J. Kalina vyjádřil své stanovisko k poskytované finanční podpoře.
J. Fialová a J. Běhounek doplnili předložený materiál o informace týkající se systémové podpory krajských organizací.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0054/01/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotaci ve výši 300 000 Kč PRO HOCKEY Cz., s.r.o., se sídlem Českomoravská 2420/15, Libeň, 190 00 Praha 9, IČO: 25062689;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu ZK-01-2017-45, př. 1.
odpovědnost: OŠMS, OE
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 2, zdrželi se 2.
Zdrojové materiály: ZK-01-2017-45.doc, ZK-01-2017-45, př. 1

51. Změna Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina
M. Hyský seznámil zastupitelstvo kraje s předloženým návrhem změny Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0055/01/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
změnu Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina dle materiálu ZK-01-2017-51, př. 1.
odpovědnost: odbor životního prostředí a zemědělství
termín: 31. 3. 2017
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2017-51.doc, ZK-01-2017-51, př. 1, ZK-01-2017-51, př. 2

52. Dotace na územně plánovací činnost obcí z rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2017 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Územní plánování
P. Pacal předložil zastupitelstvu kraje návrh poskytnutí dotace na pomoc obcím při pořizování územního plánu na rok 2017. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0056/01/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotace obcím z kapitoly Územní plánování, § 3635 - Územní plánování v celkové výši 1 995 430 Kč na pomoc při pořizování územního plánu dle materiálu ZK-01-2017-52, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy dle materiálu ZK-01-2017-52, př. 2.
odpovědnost: OÚPSŘ
termín: 10. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2017-52.doc, ZK-01-2017-52, př. 1, ZK-01-2017-52, př. 2

53. Renominace zástupců Kraje Vysočina do Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina
P. Pacal požádal zastupitelstvo kraje o renominaci zástupců Kraje Vysočina do Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0057/01/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
ruší
nominaci Ing. Libora Joukla, Josefa Číže, Ing. Miroslava Houšky, RNDr. Miloše Vystrčila jako členů Regionální stále konference pro území Kraje Vysočina za Kraj Vysočina, ruší nominaci Ing. Vladimíra Novotného, Mgr. et Bc. Petra Krčála, Milana Plodíka, Ing. Tomáše Kučery, PaedDr. Ladislava Jirků jako náhradníků členů Regionální stále konference pro území Kraje Vysočina za Kraj Vysočina, ruší nominaci Ing. Bc. Martina Hyského jako zástupce Strategie inteligentní specializace a Ing. Marie Černé jako jeho náhradnice;
nominuje
za Kraj Vysočina:
 • Ing. Vladimíra Novotného náhradníkem MUDr. Jiřího Běhounka;
 • Ing. Miroslava Houšku členem Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina, Ing. Tomáše Kučeru jeho náhradníkem;
 • Ing. Josefa Pavlíka členem Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina, Mgr. Pavla Fraňka jeho náhradníkem;
 • Josefa Číže členem Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina, Milana Plodíka jeho náhradníkem;
 • RNDr. Miloše Vystrčila členem Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina, Ing. Jaroslava Vymazala jeho náhradníkem;
 • Mgr. Pavla Pacala zástupcem Strategie inteligentní specializace, Mgr. Romana Fabeše jeho náhradníkem.
odpovědnost: ORR
termín: 7. 2. 2017
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-01-2017-53.doc, ZK-01-2017-53, př. 1

54. Finanční alokace Fondu Vysočiny pro rok 2017
P. Pacal seznámil zastupitelstvo kraje s předloženým návrhem poměrného rozdělení prostředků Fondu Vysočiny pro rok 2017.
M. Houška přednesl doporučující stanovisko finančního výboru.
L. Vlček doplnil doporučující stanovisko výboru regionálního rozvoje.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0058/01/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 • poměrné rozdělení prostředků Fondu Vysočiny pro rok 2017 dle materiálu ZK-01-2017-54, př. 2;
 • převod prostředků ve výši 54 600 tis. Kč z disponibilních prostředků z roku 2016 do rozpočtu Fondu Vysočiny na rok 2017.
odpovědnost: P. Pacal, ORR, OE
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2017-54.doc, ZK-01-2017-54, př. 1, ZK-01-2017-54, př. 2, ZK-01-2017-54, př. 3

55. Úprava vzoru smlouvy o poskytnutí dotace z Fondu Vysočiny
P. Pacal informoval zastupitelstvo kraje o úpravě vzoru smlouvy o poskytnutí dotace z Fondu Vysočiny. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0059/01/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
upravený vzor smlouvy o poskytnutí dotace z Fondu Vysočiny dle materiálu ZK-01-2017-55, př. 1.
odpovědnost: ORR
termín: 7. 2. 2017
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2017-55.doc, ZK-01-2017-55, př. 1, ZK-01-2017-55, př. 2

Předsedající přednesl návrh na schválení bodů 56 až 66 v bloku. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny návrhy na jmenování členů řídicích výborů následujících grantových programů ke schválení.

56. FOND VYSOČINY - grantový program INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 2017
Usnesení 0060/01/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje
grantový program Informační a komunikační technologie 2017 dle materiálu ZK-01-2017-56, př. 1;
jmenuje
 • řídicí výbor grantového programu Informační a komunikační technologie 2017 ve složení:
ČSSD Pavel Blažek (ZR); Miroslav Kružík (JI);
KDU-ČSL David Jarolímek (JI); Milan Lempera (ZR);
ODS Radek Sedlák (PE);
KSČM Milan Šurnický (ZR); Josef Jordán (JI);
SPV - Evžen Zámek (JI); Ondřej Hedbávný (TR);
ANO 2011 Jaromír Munia (HB); Ladislav Kobrle (PE);
SPD + SPO - Vojtěch Veleba (TR); Bohumil Trávník (ZR);
 • Otu Bence (HB, ODS) předsedou řídicího výboru grantového programu Informační a komunikační technologie 2017;
 • garantem grantového programu Informační a komunikační technologie 2017 odbor informatiky a zástupce garanta Petra Pavlince s právem hlasovacím a Kláru Jirákovou s právem poradním;
pověřuje
radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: OI
termín: 28. 2. 2017
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2017-56.doc, ZK-01-2017-56, př. 1

57. FOND VYSOČINY - grantový program INFRASTRUKTURA ICT 2017
Usnesení 0061/01/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje
grantový program Infrastruktura ICT 2017 dle materiálu ZK-01-2017-57, př. 1;
jmenuje
 • řídicí výbor grantového programu Infrastruktura ICT 2017 ve složení:
ČSSD Miroslav Kružík (JI); Pavel Blažek (ZR);
KDU-ČSL Štěpán Komárek (TR); Jaromír Kalina (JI);
ODS Jiří Šubrt (HB); Josef Musil (JI);
KSČM Milan Šurnický (ZR); Josef Jordán (JI);
SPV - Jiří Hodinka (PE); Pavel Hájek (PE);
ANO 2011 - Milan Novák (ZR);
SPD + SPO - Vojtěch Veleba (TR); Bohumil Trávník (ZR);
 • Jiřího Šinkoru (ZR, ANO 2011) předsedou řídicího výboru grantového programu Infrastruktura ICT 2017;
 • garantem grantového programu Infrastruktura ICT 2017 odbor informatiky a zástupce garanta Petra Pavlince s právem hlasovacím a Kláru Jirákovou s právem poradním;
pověřuje
radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: OI
termín: 28. 2. 2017
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2017-57.doc, ZK-01-2017-57, př. 1

58. FOND VYSOČINY - grantový program CYKLODOPRAVA A CYKLOTURISTIKA 2017
Usnesení 0062/01/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje
grantový program Cyklodoprava a cykloturistika 2017 dle materiálu ZK-01-2017-58, př. 1;
jmenuje
 • řídicí výbor grantového programu Cyklodoprava a cykloturistika 2017 ve složení:
ČSSD Luboš Kabátek (JI); Miroslava Pucandlová (PE);
KDU-ČSL Petr Piáček (JI); Josef Dvořák (ZR);
ODS Zdeněk Hopian (TR); Jaroslav Vymazal (JI);
KSČM Helena Novotná (PE); Jaroslav Jirků (JI);
SPV - Jiří Hodinka (PE); Petr Novotný (TR);
ANO 2011 Zdeněk Kenovský (TR);
SPD + SPO - Michal Suchý (JI); Josef Matula (JI);
 • Martina Kuklu (PE, ANO 2011) předsedou řídicího výboru grantového programu Cyklodoprava a cykloturistika 2017;
 • garantem grantového programu Cyklodoprava a cykloturistika 2017 odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu a zástupce garanta Zuzanu Vondrákovou s právem hlasovacím a Petra Stejskala s právem poradním;
pověřuje
radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
termín: 31. 12. 2018
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2017-58.doc, ZK-01-2017-58, př. 1

59. FOND VYSOČINY - grantový program PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ 2017
Usnesení 0063/01/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje
grantový program Památkově chráněná území 2017 dle materiálu ZK-01-2017-59, př. 1;
jmenuje
 • řídicí výbor grantového programu Památkově chráněná území 2017 ve složení:
ČSSD Marie Kružíková (JI); Jan Hyliš (HB);
KDU-ČSL Vladislav Hynk (JI); Petr Kesl (PE);
ODS Petr Adam (HB); Rostislav Novák (TR);
KSČM Stanislav Šmíd (JI);
SPV - Petr Novotný (TR); Tomáš Kocour (PE);
ANO 2011 Ivana Čepičková (JI); Stanislav Růžička (ZR);
SPD + SPO - Michal Suchý (JI); Josef Matula (JI);
 • Josefa Číže (TR, KSČM) předsedou řídicího výboru grantového programu Památkově chráněná území 2017;
 • garantem grantového programu Památkově chráněná území 2017 odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu a zástupce garanta Olgu Čermákovou s právem hlasovacím a Jaroslavu Panáčkovou s právem poradním;
pověřuje
radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
termín: 31. 12. 2018
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2017-59.doc, ZK-01-2017-59, př. 1

60. FOND VYSOČINY - grantový program BEZPEČNÁ SILNICE 2017
Usnesení 0064/01/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje
grantový program Bezpečná silnice 2017 dle materiálu ZK-01-2017-60, př. 1;
jmenuje
 • řídicí výbor grantového programu Bezpečná silnice 2017 ve složení:
ČSSD Karel Vybíral (JI); Vladimír Malý (TR);
KDU-ČSL Josef Mach (ZR);
ODS Miroslav Nosek (JI); Josef Nedvěd (JI);
KSČM Eva Dlouhá (HB); Rostislav Veselý (TR);
SPV - Karel Štefl (PE); Pavel Hájek (PE);
ANO 2011 Lenka Vytisková (PE); Magdalena Skořepová (JI);
SPD + SPO - Pavel Šabata (TR); Milan Mokrý (ZR);
 • Adama Lukšů (JI, KDU-ČSL) předsedou řídicího výboru grantového programu Bezpečná silnice 2017;
 • garantem grantového programu Bezpečná silnice 2017 odbor dopravy a silničního hospodářství a zástupce garanta Radka Žižku s právem hlasovacím a Markétu Majdičovou s právem poradním;
pověřuje
radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: ODSH
termín: 7. 2. 2017
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2017-60.doc, ZK-01-2017-60, př. 1

61. FOND VYSOČINY - grantový program SPORTOVIŠTĚ 2017
Usnesení 0065/01/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje
grantový program Sportoviště 2017 dle materiálu ZK-01-2017-61, př. 1;
jmenuje
 • řídicí výbor grantového programu Sportoviště 2017 ve složení:
ČSSD Stanislava Prokešová (JI);
KDU-ČSL Josef Herbrych (TR); Pavel Pípal (PE);
ODS Petr Staněk (ZR); Alena Kukrechtová (PE);
KSČM Martin Limon (ZR); Zdeněk Semorád (PE);
SPV - Zdeněk Rajdlík (PE); Bohumír Nikl (HB);
ANO 2011 Radek Popelka (JI); Květoslav Šafránek (ZR);
SPD + SPO - Karel Fink (HB); Ctibor Čepička (JI);
 • Miroslava Jágrika (ZR, ČSSD) předsedou řídicího výboru grantového programu Sportoviště 2017;
 • garantem grantového programu Sportoviště 2017 odbor školství mládeže a sportu a zástupce garanta Ivo Macha s právem hlasovacím a Petra Horkého s právem poradním;
pověřuje
radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: OŠMS
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2017-61.doc, ZK-01-2017-61, př. 1

62. FOND VYSOČINY - grantový program SPORTUJEME 2017
Usnesení 0066/01/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje
grantový program Sportujeme 2017 dle materiálu ZK-01-2017-62, př. 1;
jmenuje
 • řídicí výbor grantového programu Sportujeme 2017 ve složení:
ČSSD Miroslav Jágrik (ZR); Jana Nováková Hotařová (JI);
KDU-ČSL Petr Žák (TR); Ondřej Pavlas (HB);
ODS Pavel Hejtmánek (HB);
KSČM Milan Plodík (HB); Pavel František Daněk (JI);
SPV - Jindřich Skočdopole (JI); Miroslav Stehno (ZR);
ANO 2011 Jiří Hurda (PE); Luboš Bartůněk (ZR);
SPD + SPO - Karel Fink (HB); Ctibor Čepička (JI);
 • Radovana Necida (ZR, ODS) předsedou řídicího výboru grantového programu Sportujeme 2017;
 • garantem grantového programu Sportujeme 2017 odbor školství, mládeže a sportu a zástupce garanta Ing. Milana Kastnera s právem hlasovacím a Kateřinu Němcovou s právem poradním;
pověřuje
radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: OŠMS
termín: 30. 6. 2018
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2017-62.doc, ZK-01-2017-62, př. 1

63. FOND VYSOČINY - grantový program JEDNORÁZOVÉ AKCE 2017
Usnesení 0067/01/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje
grantový program JEDNORÁZOVÉ AKCE 2017 dle materiálu ZK-01-2017-63, př. 1;
jmenuje
 • řídicí výbor grantového programu JEDNORÁZOVÉ AKCE 2017 ve složení:
ČSSD Marie Kružíková (JI); Milan Stránský (HB);
KDU-ČSL Jaroslav Hrubý (TR); Miroslav Vrbka (TR);
ODS Zdeňka Švaříčková (JI); Zdeněk Jirků (PE);
KSČM Kamil Vejvoda (ZR); Josef Vlček (ZR);
SPV - Jan Burda (TR);
ANO 2011 Jaroslav Drahoš (JI); Eva Kořínková (HB);
SPD + SPO - Ctibor Čepička (JI); Karel Fink (HB);
 • Zdenu Markovou (ZR, STAN + SNK ED) předsedkyní řídicího výboru grantového programu JEDNORÁZOVÉ AKCE 2017;
 • garantem grantového programu JEDNORÁZOVÉ AKCE 2017 odbor školství, mládeže a sportu a zástupce garanta Bc. Janu Albrechtovou s právem hlasovacím a Bc. Janu Čermákovou s právem poradním;
pověřuje
radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: OŠMS
termín: 30. 6. 2018
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2017-63.doc, ZK-01-2017-63, př. 1

64. FOND VYSOČINY - grantový program ČISTÁ VODA 2017
Usnesení 0068/01/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje
grantový program Čistá voda 2017 dle materiálu ZK-01-2017-64, př. 1;
jmenuje
 • řídicí výbor grantového programu Čistá voda 2017 ve složení:
ČSSD Tomáš Krejčí (HB);
KDU-ČSL Josef Kalčík (JI); Jana Houšková (PE);
ODS Marie Čermáková (JI); Ivo Rohovský (ZR);
KSČM Hana Trojáková (PE); Jaroslav Fiala (TR);
SPV - Bohumír Nikl (HB); Zdeněk Jirsa (JI);
ANO 2011 - Václav Křivánek (PE); Marek Holoubek (HB);
SPD + SPO - Jan Veleba (ZR); Mária Pilková (JI);
 • Martina Hyského (JI, ČSSD) předsedou řídicího výboru grantového programu Čistá voda 2017;
 • garantem grantového programu Čistá voda 2017 odbor životního prostředí a zemědělství a zástupce garanta Radka Zvolánka s právem hlasovacím a Martina Drápelu s právem poradním;
pověřuje
radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor životního prostředí a zemědělství
termín: 31. 3. 2017
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2017-64.doc, ZK-01-2017-64, př. 1, ZK-01-2017-64, př. 2

65. FOND VYSOČINY - grantový program ODPADY 2017
Usnesení 0069/01/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje
grantový program Odpady 2017 dle materiálu ZK-01-2017-65, př. 1;
jmenuje
 • řídicí výbor grantového programu Odpady 2017 ve složení:
ČSSD Jaroslav Bártl (JI); Zdeněk Ryšavý (TR);
KDU-ČSL Norbert Nejedlý (JI); Antonín Bradáč (ZR);
ODS Bohuslava Jílková (JI); Jiří Holešák (HB);
KSČM Marek Nevoral (JI); Pavel Kalabus (JI);
SPV - Zdeněk Jirsa (JI); Martin Malina (PE);
ANO 2011 Michaela Šinkorová (ZR);
SPD + SPO - Mária Pilková (JI); Jan Veleba (ZR);
 • Ludmilu Řezníčkovou (ZR, ANO 2011) předsedkyní řídicího výboru grantového programu Odpady 2017;
 • garantem grantového programu Odpady 2017 odbor životního prostředí a zemědělství a zástupce garanta Evu Navrátilovou s právem hlasovacím a Milana Křížka s právem poradním;
pověřuje
radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: OŽPZ
termín: 31. 03. 2017
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2017-65.doc, ZK-01-2017-65, př. 1, ZK-01-2017-65, př. 2

66. FOND VYSOČINY - grantový program NAŠE ŠKOLA 2017
Usnesení 0070/01/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje
grantový program Naše škola 2017 dle materiálu ZK-01-2017-66, př. 1;
jmenuje
 • řídicí výbor grantového programu Naše škola 2017 ve složení:
ČSSD Petr Vrána (ZR); Helena Valová (TR);
KDU-ČSL Jan Čepl (HB);
ODS Helena Hinková (JI); Roman Křivánek (JI);
KSČM Petr Stoček (ZR); Helena Novotná (PE);
SPV - Zdena Marková (ZR); Zdeněk Rajdlík (PE);
ANO 2011 Bohumila Kobrlová (PE); Petr Kotting (HB);
SPD + SPO - Miluše Švomová (ZR); Radek Koten (ZR);
 • Radka Pátka (ZR, KDU-ČSL) předsedou řídicího výboru grantového programu Naše škola 2017;
 • garantem grantového programu Naše škola 2017 odbor regionálního rozvoje a zástupce garanta Luďka Hrůzu s právem hlasovacím a Mgr. Dušana Vichra s právem poradním;
pověřuje
radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje
termín: 7. 2. 2017
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2017-66.doc, ZK-01-2017-66, př. 1

67. Návrh Plánu činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2017
B. Kobrlová předložila zastupitelstvu kraje ke schválení Plán činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2017. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0071/01/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Plán činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2017 dle materiálu ZK-01-2017-67, př. 1.
odpovědnost: předsedkyně Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Kraje Vysočina
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2017-67.doc, ZK-01-2017-67, př. 1

68. Návrh Plánu činnosti Výboru regionálního rozvoje, MA 21 Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2017
L. Vlček seznámil zastupitelstvo kraje s předloženým návrhem Plánu činnosti Výboru regionálního rozvoje, MA 21 Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2017. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0072/01/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Plán činnosti Výboru regionálního rozvoje, MA 21 Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2017 dle materiálu ZK-01-2017-68, př. 1.
odpovědnost: předseda Výboru regionálního rozvoje, MA 21 Zastupitelstva Kraje Vysočina
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2017-68.doc, ZK-01-2017-68, př. 1

72. Návrh plánu činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2017
H. Vrzalová informovala zastupitelstvo kraje o předloženém Plánu činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2017. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0073/01/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Plán činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2017 dle materiálu ZK-01-2017-72, př. 1.
odpovědnost: předseda kontrolního výboru
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2017-72.doc, ZK-01-2017-72, př. 1

73. Návrh plánu činnosti Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2017
M. Houška předložil zastupitelstvu kraje ke schválení Plán činnosti Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2017.
M. Plodík vyjádřil stanovisko klubu KSČM k počtu zasedání FV plánovaných na rok 2017.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0074/01/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Plán činnosti Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2017 dle materiálu ZK-01-2017-73, př. 1.
odpovědnost: předseda finančního výboru
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 6.
Zdrojové materiály: ZK-01-2017-73.doc, ZK-01-2017-73, př. 1

74. Rezignace a volba člena Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina za politický klub ANO
L. Vichrová požádala zastupitelstvo kraje o zvolení nového člena Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina z důvodu předložené rezignace. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0075/01/2017/ZK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.
odpovědnost:
OSH
termín: 7. 2. 2017
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2017-74.doc

75. Rozprava členů zastupitelstva
M. Vystrčil vyjádřil stanovisko klubu ODS k uplatnění práva poškozeného, tedy kraje, v případě zakázky na nákup sypačů pro zimní údržbu silnic pro KSUSV realizované v roce 2009.
J. Běhounek s doplněním V. Novotného uvedl, že zmíněné sypače byly pořízeny z prostředků KSUSV a kraji proto škoda nevznikla.
O. Benc vznesl dotaz k další plánované veřejné zakázce na sypače pro krajské silničáře.
J. Běhounek ve své reakci uvedl, že zmíněná soutěž je vypsaná a organizovaná KSUSV, která za ni má veškerou zodpovědnost.
M. Plodík dodal, že politický klub KSČM se v této věci shodl na respektování presumpce neviny až do vynesení konečného rozsudku.
J. Kalina závěrem diskuze vyjádřil své stanovisko k programovému prohlášení Rady Kraje Vysočina.


J. Běhounek ukončil zasedání zastupitelstva kraje s tím, že další jednání se bude konat 28. 3. 2017.
MUDr. Jiří Běhounek
hejtman Kraje Vysočina


Ověřovatelé zápisu:

Ing. Miroslav Houška                ……...……………………………………Pavel Hodáč                        …..………………………………….……


Přílohou zápisu je záznam o hlasování ze zasedání zastupitelstva kraje č. 1/2017.
Záznam pořízen na zasedání zastupitelstva kraje č. 1/2017 dne 7. 2. 2017.
Zapsaly: M. Jakoubková, P. Pospíchalová dne 16. 2. 2017 (zápis pořízen na základě záznamu).
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz