Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do zastupitelstva 2/2017 - 28.03.2017

ČísloNázev
01Pozvánka
02Zpráva o činnosti rady kraje
03Informace o činnosti krajského úřadu pro zastupitelstvo kraje
04Jednací řád výborů Zastupitelstva Kraje Vysočina
05Udělení ocenění Cena hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost za rok 2016
06Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - finanční prostředky na spolupráci se Zakarpatskou oblastí Ukrajiny
07Žádosti městyse Havlíčkova Borová a obce Herálec o dotaci na pořízení cisternové automobilové stříkačky - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
08Návrh na poskytnutí dotace SH ČMS - Krajskému sdružení hasičů kraje Vysočina - příspěvek na soutěže, propagaci požární ochrany a preventivně výchovnou činnost v roce 2017 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
09Dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
10Návrh na poskytnutí dotací obcím Kraje Vysočina na výdaje realizované v rámci Programu prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2017 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
11Návrh Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na ochranu obecního nemovitého majetku v Kraji Vysočina v roce 2017
12Návrh na udělení ceny Kraje Vysočina ve formě Záslužné medaile Kraje Vysočina
13Fond Vysočiny: Informační a komunikační technologie 2016 - žádost o změnu v projektu
14Mezistátní spolupráce při zabezpečení obyvatel pohraničního regionu v rámci zásahů záchranné služby
15Smlouva o kontokorentním úvěru pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
16Rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví - projekt Pořízení zdravotnické techniky a vybavení komplexu PCHO Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
17Návrh na provedení rozpočtového opatření - vratka příspěvku od Projektové kanceláře Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
18Rozhodnutí o žádosti Batelova o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně
19Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - prosinec 2016
20Prodej pozemku v k. ú. a obci Rodinov
21Darování pozemku v k. ú. a obci Brzkov
22Darování pozemku v k. ú. a obci Netín
23Darování pozemku v k. ú. Český Herálec a obci Herálec
24Darování pozemku v k. ú. a obci Ostrov nad Oslavou
25Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Pelhřimov
26Smlouva o budoucí darovací smlouvě - převod úseku silnice III/4062 a pozemků tímto úsekem zastavěných
27Návrh na zrušení usnesení 0561/08/2012/ZK
28Darování pozemků v k. ú. a obci Sněžné
29Majetkoprávní příprava stavby II/602 Jihlava - JV obchvat
30Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group - řešení sporné pohledávky
31Darování pozemku v k.ú. a obci Hodice
32Předání nemovitých věcí do hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci, pozemky pod stávajícími silnicemi II. a III. třídy
33Návrh na zrušení usnesení 0109/02/2013/ZK
34Návrh na změnu usnesení 0225/03/2015/ZK
35Návrh na změnu usnesení 0587/07/2015/ZK
36Výmaz předkupního práva v k. ú. Ostrov nad Oslavou
37Majetkoprávní příprava stavby II/353 Velký Beranov - obchvat
38Darování pozemku v k.ú. a obci Ledeč nad Sázavou
39Uzavření Smlouvy o budoucí darovací smlouvě v k.ú. a obci Světnov
40Darování pozemků v k. ú. a obci Dolní Město
41Darování pozemků v k. ú. a obci Nové Město na Moravě
42Darování pozemku v k.ú. a obci Sejřek
43Prodej pozemků v k.ú. a obci Pelhřimov
44Transformace Domova Kamélie Křižanov II - uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na pozemek v k. ú. Zámek Žďár
45Uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o společném postupu při zajištění realizace akce II/360 Velké Meziříčí - JV obchvat
46Smlouva o společnosti veřejných zadavatelů mezi Krajem Vysočina a soukromým investorem Cng Credit, s.r.o., pro společné zadání veřejné zakázky na stavební práce II/602 Jihlava - Dvorce
47Návrh na provedení rozpočtového opatření - zapojení části disponibilního zůstatku Kraje Vysočina z roku 2016 do rozpočtu kraje na rok 2017 na kapitolu Doprava
48Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - dotace v oblasti neprofesionálního umění
49Aktualizace Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení titulu Mistr tradiční rukodělné výroby Kraje Vysočina a návrhy na udělení titulu Mistr tradiční rukodělné výroby Kraje Vysočina
50Dotace na oslavy obcí - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Kultura
51Udělení Ceny Kraje Vysočina za nejkrásnější knihu Vysočiny na 27. Podzimním knižním veletrhu v Havlíčkově Brodě
52Dotace městům s památkami UNESCO v roce 2017 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura
53Poskytnutí dotace na provozování domácí hospicové péče na rok 2017 - návrh na rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci
54Dotační řízení na financování certifikovaných programů specifické primární prevence rizikového chování pro rok 2017 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
55Dodatek č. 2 Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro zařazování do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina
56Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na svoz klientů do denních stacionářů a center denních služeb na rok 2017
57Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací v oblasti dobrovolnictví a neformální pomoci osobám závislým na pomoci jiné osoby v Kraji Vysočina pro rok 2017
58Dotace na realizaci vzdělávacího projektu ALITER - nástroj pro vnitřní transformaci sociálních služeb
59Změna ve zřizovací listině Dětského domova, Senožaty 199
60Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na Rozvojový program na podporu navýšení kapacit ve školských poradenských zařízeních v roce 2017
61Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. O01813.0001 - Organizační, technické a bezpečnostní zajištění Světového poháru v biatlonu 2016
62Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na rozvojový program Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením a pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na obdob
63Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - rozvojový program Podpora vzdělávání cizinců ve školách - Modul C) Zajištění bezplatné přípravy k začlenění do vzdělávání dětí a žáků osob se státní příslušností jiného člen
64Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Rozvojového programu Podpora přípravy sportovních talentů na školách s oborem vzdělání gymnázium se sportovní přípravou
65Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na rozvojový program Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením a pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na obdob
66Návrh na provedení rozpočtového opatření - účelová dotace na realizaci Rozvojového programu na podporu školních psychologů a školních speciálních pedagogů ve školách na období leden - srpen 2017
67Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - účelová dotace na realizaci rozvojového programu Podpora odborného vzdělávání ve školním roce 2016/2017 v období 1. - 8. měsíc roku 2017
68Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na soutěže vyhlašované a spoluvyhlašované MŠMT a změna závazného ukazatele u organizace zřizované krajem
69Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dofinancování soutěží a přehlídek vyhlašovaných a spoluvyhlašovaných MŠMT a změna závazných ukazatelů u organizací zřizovaných krajem
70Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Kraje Vysočina
71Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí dotace na pořádání Mezinárodní sportovní školy 2017
72Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - finanční dar na zajištění Extraligy ČR v házené
73Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - podpora zajištění vzdělávání žáků a žákyň se speciálními vzdělávacími potřebami ve školách zřizovaných obcemi v roce 2017
74Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - podpora zájmových a sportovních aktivit dětí a mládeže v prostorách škol a školských zařízení a na školních sportovištích v roce 2017
75Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Kraji Vysočina za školní rok 2015/2016 a kalendářní rok 2016
76Aktualizace Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na územně plánovací činnost obcí z rozpočtu Kraje Vysočina
77Evropský region Dunaj - Vltava 2017
78Návrh na rozdělení dotací v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny 2017 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
79Žádost o poskytnutí dotace na zajištění koordinace NNO v Kraji Vysočina
80Žádost o poskytnutí dotace na Mimořádnou podporu projektů NNO mimo grantové projekty Kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
81Poskytnutí dotace na realizaci akce Veletrh firem a práce Fortel 2017 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
82Poskytnutí dotací obcím, školám, mikroregionům, MAS, nestátním neziskovým organizacím - Zásady MA21 a Zdraví 2020 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
83Projekty na posílení biodiverzity
84Poskytnutí dotací na infrastrukturu vodovodů a kanalizací z kapitoly Zemědělství a návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
85FOND VYSOČINY - grantový program KLENOTNICE VYSOČINY 2017
86FOND VYSOČINY - grantový program Regionální kultura 2017
87FOND VYSOČINY - grantový program ROZVOJ VESNICE 2017
88FOND VYSOČINY - grantový program INOVAČNÍ VOUCHERY 2017
89FOND VYSOČINY - grantový program INVESTUJME V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH 2017
90Poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury -podání žádosti a rozpis akcí za Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci
91Návrh na udělení ceny soutěže Podnik přátelský rodině 2016
92Schválení podání žádosti o dotaci a registraci akce v ISPROFIN Domov Ždírec - pracoviště Jihlava a zařazení nové akce Domov Ždírec - pracoviště Jihlava do kapitoly Nemovitý majetek, příloha M4
93Poskytnutí dotace pro INTEGRAČNÍ CENTRUM SASOV z. ú. - rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz