Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis zastupitelstva 1/2016

zápis zk
Zápis ze zasedání zastupitelstva kraje č. 1/2016 konaného dne 2. 2. 2016 v sídle Kraje Vysočina, kongresovém sále, Žižkova 57, Jihlava

Přítomni:
- 44 členů Zastupitelstva Kraje Vysočina - viz prezenční listina ze dne 2. 2. 2016;
- zástupci krajského úřadu;
- občanská veřejnost.

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 7/2015
Úvodem hejtman J. Běhounek přivítal všechny přítomné a konstatoval, že dnešní zasedání zastupitelstva je usnášeníschopné, neboť je přítomno 44 členů zastupitelstva kraje.
Ze zasedání zastupitelstva kraje byl omluven V. Kaňkovský.
Byly určeny zapisovatelky: M. Jakoubková, P. Pospíchalová.
Zastupitelstvu kraje byly předloženy návrhy na zařazení následujících bodů programu jednání:
60. Veřejná zakázka na stavební práce II/392 Velké Meziříčí Tasov;
61. Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti k. ú. Havlíčkův Brod;
62. Rozhodnutí o žádosti o poskytnutí dotace na činnost Circle of Life, o. p. s. návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci;
63. Schválení dotací - příspěvků Kraje Vysočina na vyrovnávací platbu pro sociální služby, které kraj nezřizuje.
Zastupitelstvo návrhy akceptovalo a přijalo upravený program jednání:
 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 7/2015
 2. Zpráva o činnosti rady kraje, zpráva o plnění usnesení zastupitelstva kraje za druhé pololetí roku 2015
 3. Informace o činnosti krajského úřadu pro zastupitelstvo kraje
 4. Zpráva o spolupráci Kraje Vysočina se zahraničními partnery v roce 2015
 5. Žádost HZS Kraje Vysočina o poskytnutí dotace na udržení a zvýšení akceschopnosti jednotek HZS Kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
 6. Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím Kraje Vysočina na akceschopnost jednotek požární ochrany obcí v roce 2016
 7. Dotace obcím pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí z programu Dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí .
 8. Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování cestovních a paušálních náhrad členům zastupitelstva
 9. Informace o výsledku provedené kontroly výkonu samostatné působnosti svěřené orgánům Kraje Vysočina
 10. Návrh na schválení projektového záměru Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, v rámci 5. výzvy IROP - Modernizace a obnova přístrojového vybavení onkogynekologické péče
 11. Fond Vysočiny: Informační a komunikační technologie 2015 - žádost o prodloužení realizace projektu
 12. Fond Vysočiny: Informační a komunikační technologie 2014 - žádost o změnu v projektu
 13. Návrh na rozdělení části disponibilního zůstatku kraje z roku 2015
 14. Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a Svazem vodovodů a kanalizací Jihlavsko pro společné zadání veřejné zakázky na stavební práce II/348 Polná - odvodnění komunikace
 15. Návrh na zapojení části disponibilního zůstatku Kraje Vysočina z roku 2015 do rozpočtu kraje na rok 2016, do kapitoly Doprava na zajištění akce Bezpečná Vysočina
 16. Prodej pozemku v k. ú. Olešná u Havlíčkova Brodu
 17. Darování a koupě pozemků v k. ú. Mrzkovice, obec Světlá nad Sázavou
 18. Majetkoprávní vypořádání pozemků po stavbě II/405 Brtnice - Zašovice, změna usnesení 0488/06/2010/ZK ve znění usnesení 0559/07/2011/ZK
 19. Vzájemné darování pozemků v k. ú. Helenín a obci Jihlava
 20. Přijetí daru pozemku v k. ú. Helenín a obci Jihlava - ŘSD ČR
 21. Uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě - k. ú. a obec Hrotovice
 22. Výkup pozemků v k. ú. Volichov a obci Krásná Hora a v k. ú. a obci Lipnice nad Sázavou
 23. Majetkoprávní vypořádání pozemků po dokončení stavby III/34416 Podmoklany most ev. č. 34416-2
 24. Uzavření smluv o zřízení služebnosti pro stavby pořízené v rámci Transformace ÚSPM Těchobuz III.
 25. Majetkoprávní vypořádání pozemku pod stávající silnicí II/388 a předání pozemků v k. ú. Bohdalov do hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
 26. Majetkoprávní příprava akce II/353 Stáj - Zhoř
 27. Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Jamné u Jihlavy v rámci majetkoprávní přípravy akce II/353 Stáj - Zhoř
 28. Darování pozemků v k. ú. Svatoslav u Třebíče a obci Svatoslav
 29. Změna usnesení 0522/06/2015/ZK
 30. Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina
 31. Majetkoprávní vypořádání pozemků zastavěných silnicemi II. a III. třídy - požadavky vlastníků na úpravu smluv
 32. Koupě pozemků v k. ú. Rosice u Cerekvičky a obci Cerekvička-Rosice
 33. Majetkoprávní vypořádání pozemků zastavěných silnicemi II. a III. třídy
 34. Předání majetku k hospodaření Střední odborné škole a Střední odborné učiliště Pelhřimov
 35. Projekt Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina (OP Technická pomoc 2014 - 2020)
 36. Poskytnutí dotace na realizaci projektů Konzervace dřeva z archeologických nálezů a Provenience dekorativního kamene a surovin vápenného pojiva - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
 37. Dotace na územně plánovací činnost obcí z rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2016 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Územní plánování
 38. Podpora neziskového sektoru z kapitoly Školství, mládeže a sportu
 39. Návrh na zapojení části disponibilního zůstatku Kraje Vysočina z roku 2015 do rozpočtu roku 2016, do kapitoly Školství, mládeže a sportu na podporu technického vzdělávání a Rok řemesel 2016 v Kraji Vysočina
 40. Ukončení projektu Vysočina Tourism, příspěvkové organizace Marketingové aktivity Kraje Vysočina v oblasti CR pro období 2014-2015 a návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura v souvislosti s ukončením projektu
 41. Předběžný projektový záměr Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace a Vysočina Tourism, příspěvkové organizace do programu přeshraniční spolupráce Interreg V-A Rakousko-Česká republika
 42. Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací na úseku sociálních věcí
 43. Plán odpadového hospodářství Kraje Vysočina a obecně závazná vyhláška kraje, kterou se vyhlašuje závazná část Plánu odpadového hospodářství Kraje Vysočina
 44. Finanční alokace Fondu Vysočiny pro rok 2016
 45. FOND VYSOČINY - grantový program Informační a komunikační technologie 2016
 46. FOND VYSOČINY - grantový program Infrastruktura ICT 2016
 47. FOND VYSOČINY - grantový program Bezpečná silnice 2016
 48. FOND VYSOČINY - grantový program Památkově chráněná území 2016
 49. FOND VYSOČINY - grantový program Cyklodoprava a cykloturistika 2016
 50. FOND VYSOČINY - grantový program Naše škola 2016
 51. FOND VYSOČINY - grantový program Tábory 2016
 52. FOND VYSOČINY - grantový program Sportujeme 2016
 53. FOND VYSOČINY - grantový program Sportoviště 2016
 54. FOND VYSOČINY - grantový program JEDNORÁZOVÉ AKCE 2016
 55. FOND VYSOČINY - grantový program Čistá voda 2016
 56. Návrh plánu činnosti Výboru pro udělování medailí Kraje Vysočina na rok 2016
 57. Návrh plánu činnosti Legislativního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2016
 58. Návrh plánu činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2016
 59. Zápis o kontrole provedené Kontrolním výborem Zastupitelstva Kraje Vysočina ve 2. pololetí 2015
 60. Veřejná zakázka na stavební práce II/392 Velké Meziříčí Tasov
 61. Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti k. ú. Havlíčkův Brod
 62. Rozhodnutí o žádosti o poskytnutí dotace na činnost Circle of Life, o. p. s. návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
 63. Schválení dotací - příspěvků Kraje Vysočina na vyrovnávací platbu pro sociální služby, které kraj nezřizuje
 64. Rozprava členů zastupitelstva
Usnesení 0001/01/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
upravený program jednání.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje
termín: 2. 2. 2016
Usnesení bylo přijato 44 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Ověřovateli zápisu byli navrženi: MVDr. Pavel Heřman, PhDr. Zdeněk Dobrý.
Zastupitelstvo kraje návrh akceptovalo a přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0002/01/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
volí
MVDr. Pavla Heřmana a PhDr. Zdeňka Dobrého ověřovateli zápisu ze zasedání zastupitelstva kraje č. 1/2016.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje
termín: 2. 2. 2016
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdrželi se 2.
Zápis z minulého zasedání zastupitelstva byl ověřen, nebyly k němu vzneseny žádné námitky.

02. Zpráva o činnosti rady kraje, zpráva o plnění usnesení zastupitelstva kraje za druhé pololetí roku 2015
J. Běhounek předložil zastupitelstvu kraje na vědomí zápisy ze zasedání rady kraje č. 36/2015 až 02/2016 a sdělil bližší podrobnosti k návrhu vzít na vědomí Zprávu o plnění usnesení zastupitelstva kraje za druhé pololetí roku 2015.
M. Vystrčil požádal o doplňující informace k následujícím bodům:
 • Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky Výběr pojišťovacího makléře pro Kraj Vysočina a jím zřizované příspěvkové organizace na období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 (RK-36-2015-35);
 • Ukončení projektu Analýza potenciálů přeshraniční veřejné dopravy návrh na rozpočtové opatření (RK-36-2015-41);
 • Informace o přímém zadání veřejné zakázky na dodání balíčků doplňků stravy pro zaměstnankyně a zaměstnance Kraje Vysočina a uvolněné představitelky a představitele (pojištěnce VZP) (RK-36-2015-49).
J. Fischerová požádala o upřesnění níže uvedených materiálů:
 • Příspěvek partnerům na realizaci projektu „Cooking Together“ (RK-37-2015-24);
 • Návrh na schválení závazku Kraje Vysočina na zabezpečení zdrojů krytí na zpracování Strategie rozvoje cestovního ruchu v Kraji Vysočina na období 2017 2025 (RK-37-2015-53).
K vzneseným dotazům se vyjádřili V. Novotný, L. Joukl, Z. Kadlec, J. Fialová, M. Kružíková.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0003/01/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
 • zprávu o činnosti rady kraje;
 • Zprávu o plnění usnesení zastupitelstva kraje za druhé pololetí roku 2015 dle materiálu ZK-01-2016-02, př. 1;
schvaluje
navrhovaná řešení dle materiálu ZK-01-2016-02, př. 1.
odpovědnost: rada kraje, odbor sekretariátu hejtmana
termín: 2. 2. 2016
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-01-2016-02.doc, ZK-01-2016-02, př. 1, ZK-01-2016-02, př. 2, ZK-01-2016-02, př. 3, ZK-01-2016-02, př. 4, ZK-01-2016-02, př. 5, ZK-01-2016-02, př. 6

03. Informace o činnosti krajského úřadu pro zastupitelstvo kraje
Z. Kadlec, ředitel krajského úřadu, k předloženým písemným podkladům otevřel rozpravu. K předloženému materiálu nebyly vzneseny žádné požadavky na interpelace a zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0004/01/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
informaci o činnosti krajského úřadu.
odpovědnost: ředitel krajského úřadu
termín: 2. 2. 2016
Usnesení bylo přijato 44 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2016-03.doc, ZK-01-2016-03, př. 1, ZK-01-2016-03, př. 2, ZK-01-2016-03, př. 3

04. Zpráva o spolupráci Kraje Vysočina se zahraničními partnery v roce 2015
J. Běhounek předložil zastupitelstvu kraje návrh vzít na vědomí pravidelnou roční zprávu o spolupráci Kraje Vysočina se zahraničními partnery za období předcházejícího roku. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0005/01/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
Zprávu o spolupráci Kraje Vysočina se zahraničními partnery v roce 2015 dle materiálu ZK-01-2016-04, př. 1.
odpovědnost: OSH
termín: 28. 2. 2016
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 1, zdrželi se 2.
Zdrojové materiály: ZK-01-2016-04.doc, ZK-01-2016-04, př. 1

05. Žádost HZS Kraje Vysočina o poskytnutí dotace na udržení a zvýšení akceschopnosti jednotek HZS Kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
J. Běhounek upřesnil zastupitelstvu kraje navrhované rozpočtové opatření na kapitole Požární ochrana a IZS. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0006/01/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • poskytnout z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5511 Požární ochrana - profesionální část dotaci Hasičskému záchrannému sboru Kraje Vysočina, IČ 70885184 ve výši 4 500 000 Kč dle materiálu ZK-01-2016-05, př. 2;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu ZK-01-2016-05, př. 2.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2016-05.doc, ZK-01-2016-05, př. 1, ZK-01-2016-05, př. 2, ZK-01-2016-05, př. 3

06. Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím Kraje Vysočina na akceschopnost jednotek požární ochrany obcí v roce 2016
J. Běhounek seznámil zastupitelstvo kraje s navrhovanými změnami předložených Zásad v roce 2016.
D. Oulehla tlumočil doporučující stanovisko legislativního výboru.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0007/01/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím Kraje Vysočina na akceschopnost jednotek požární ochrany obcí v roce 2016 dle materiálu ZK-01-2016-06, př. 1.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2016-06.doc, ZK-01-2016-06, př. 1, ZK-01-2016-06, př. 2

07. Dotace obcím pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí z programu Dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí
J. Běhounek sdělil zastupitelstvu kraje bližší podrobnosti k předloženému materiálu. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0008/01/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
prohlašuje,
že se Kraj Vysočina zavazuje finančně podpořit obce, které požádají o státní dotaci z programu „Dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí“ vyhlášeného Ministerstvem vnitra generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru ČR a v jednotlivých případech poskytnout obcím dotaci ve výši 2/3 přiznané státní dotace.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2016-07.doc, ZK-01-2016-07, př. 1, ZK-01-2016-07, př. 2

08. Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování cestovních a paušálních náhrad členům zastupitelstva
J. Běhounek upřesnil zastupitelstvu kraje návrh schválit Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování cestovních a paušálních náhrad členům zastupitelstva.
D. Oulehla tlumočil kladné stanovisko legislativního výboru.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0009/01/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování cestovních a paušálních náhrad členům zastupitelstva dle materiálu ZK-01-2016-08, př. 1.
odpovědnost: OSH
termín: 2. 2. 2016
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2016-08.doc, ZK-01-2016-08, př. 1, ZK-01-2016-08, př. 2

09. Informace o výsledku provedené kontroly výkonu samostatné působnosti svěřené orgánům Kraje Vysočina
J. Běhounek podal zastupitelstvu kraje doplňující komentář k předloženému materiálu. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0010/01/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
 • informaci o provedené kontrole výkonu samostatné působnosti svěřené orgánům Kraje Vysočina dle materiálu ZK-01-2016-09, př. 1;
 • informaci o opatřeních přijatých k nápravě kontrolou zjištěných nedostatků dle materiálu ZK-01-2016-09, př. 2.
odpovědnost: OSH
termín: 2. 2. 2016
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2016-09.doc, ZK-01-2016-09, př. 1, ZK-01-2016-09, př. 2

10. Návrh na schválení projektového záměru Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, v rámci 5. výzvy IROP - Modernizace a obnova přístrojového vybavení onkogynekologické péče
J. Běhounek předložil zastupitelstvu kraje návrh schválit shora uvedený projektový záměr Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0011/01/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
souhlasí
s realizací plánovaného projektu Modernizace a obnova přístrojového vybavení onkogynekologické péče Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, předkládaného do Integrovaného regionálního operačního programu;
schvaluje
finanční závazek Kraje Vysočina předfinancovat schválený projekt Modernizace a obnova přístrojového vybavení onkogynekologické péče Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, v souladu s materiálem ZK-01-2016-10, př. 3, předkládaného do Integrovaného regionálního operačního programu v celkové výši 60 000 000 Kč poskytnutím zápůjčky, včetně závazku průběžné úhrady nákladů projektu před obdržením plateb z Integrovaného regionálního operačního programu.
odpovědnost: ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, odbor zdravotnictví, odbor ekonomický
termín: 2. 2. 2016
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2016-10.doc, ZK-01-2016-10, př. 1, ZK-01-2016-10, př. 2, ZK-01-2016-10, př. 3

11. Fond Vysočiny: Informační a komunikační technologie 2015 - žádost o prodloužení realizace projektu
J. Běhounek předložil zastupitelstvu kraje návrh rozhodnout o žádosti o změnu projektu, spočívající v prodloužení termínu realizace projektu do 31. 1. 2016. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0012/01/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-01-2016-11, př. 2.
odpovědnost: odbor informatiky
termín: 28. 2. 2016
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2016-11.doc, ZK-01-2016-11, př. 1, ZK-01-2016-11, př. 2, ZK-01-2016-11, př. 3

12. Fond Vysočiny: Informační a komunikační technologie 2014 - žádost o změnu v projektu
J. Běhounek předložil zastupitelstvu kraje návrh rozhodnout o žádosti o změnu projektu, spočívající v prodloužení termínu realizace projektu do 31. 5. 2016. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0013/01/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-01-2016-12, př. 2.
odpovědnost: odbor informatiky
termín: 28. 2. 2016
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2016-12.doc, ZK-01-2016-12, př. 1, ZK-01-2016-12, př. 2, ZK-01-2016-12, př. 3

13. Návrh na rozdělení části disponibilního zůstatku kraje z roku 2015
V. Novotný sdělil zastupitelstvu kraje doplňující detaily k návrhu schválit rozdělení části disponibilního zůstatku kraje z roku 2015.
M. Plodík tlumočil doporučující stanovisko finančního výboru.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0014/01/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 • zapojení části disponibilního zůstatku Kraje Vysočina za rok 2015 v celkové výši 411 148 420 Kč do rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2016 dle materiálu ZK-01-2016-13, př. 1;
 • zapojení části disponibilního zůstatku Kraje Vysočina za rok 2015 v celkové výši 150 000 000 Kč do rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2016 na splátku kontokorentního úvěru;
 • zvýšení závazného ukazatele Investiční příspěvek u příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina dle materiálu ZK-01-2016-13, př. 1;
 • převod finančních prostředků ve výši 131 800 515,24 Kč do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina;
 • převod finančních prostředků ve výši 3 242 900 Kč z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina do rozpočtu kraje, na kapitolu Zdravotnictví, § 3522 Ostatní nemocnice na poskytnutí zápůjčky pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci na pořízení vybavení zrekonstruovaného oddělení hematologie a transfuziologie včetně pracoviště hemodialýzy interního oddělení;
 • převod finančních prostředků ve výši 6 790 670 Kč z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina do rozpočtu kraje, na kapitolu Zdravotnictví, § 3522 Ostatní nemocnice na poskytnutí zápůjčky pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci na opravu CT přístroje a pořízení nových kogeneračních jednotek;
rozhoduje
poskytnout dar Vysoké škole polytechnické Jihlava, IČO 71226401 ve výši 2 000 000 Kč dle materiálu ZK-01-2016-13, př. 2.
odpovědnost: ekonomický odbor, odbor zdravotnictví, odbor školství, mládeže a sportu
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2016-13.doc, ZK-01-2016-13, př. 1, ZK-01-2016-13, př. 2

14. Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a Svazem vodovodů a kanalizací Jihlavsko pro společné zadání veřejné zakázky na stavební práce II/348 Polná - odvodnění komunikace
L. Joukl podal zastupitelstvu kraje doplňující komentář k předloženému návrhu uzavřít smlouvu o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a Svazem vodovodů a kanalizací Jihlavsko. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0015/01/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a Svazem vodovodů a kanalizací Jihlavsko dle materiálu ZK-01-2016-14, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2016-14.doc, ZK-01-2016-14, př. 1

15. Návrh na zapojení části disponibilního zůstatku Kraje Vysočina z roku 2015 do rozpočtu kraje na rok 2016, do kapitoly Doprava na zajištění akce Bezpečná Vysočina
L. Joukl předložil zastupitelstvu kraje návrh schválit zapojení části disponibilního zůstatku Kraje Vysočina z roku 2015 do rozpočtu kraje na rok 2016.
M. Vystrčil zdůvodnil přítomným zastupitelům předložený protinávrh PK ODS ve znění: „Zastupitelstvo kraje schvaluje zapojení části disponibilního zůstatku Kraje Vysočina za rok 2015 do rozpočtu kraje na rok 2016, do kapitoly Doprava, § 2223 Bezpečnost silničního provozu ve výši 6 000 000 Kč na zajištění nákupu a tvorby materiálů a předmětů s bezpečnostními prvky a tématikou a na organizační a technické zajištění plánovaných aktivit v rámci akce Bezpečná Vysočina dle materiálu ZK-01-2016-15, př. 1 a na zajištění nákupu reflexních prvků pro obyvatele Vysočiny a jejich distribuci prostřednictvím obcí a měst Kraje Vysočina.“
R. Černý, M. Houška, J. Fischerová, R. Necid, ve svém vystoupení vyjádřili svůj názor a podporu k vznesenému protinávrhu.
K materiálu se vyjádřili M. Plodík, J. Slámečka, V. Novotný, R. Chloupek.
L. Joukl ve své odpovědi sdělil důvody neakceptování protinávrhu PK ODS a předsedající vyzval zastupitele, aby o předloženém protinávrhu hlasovali.
Protinávrh nebyl přijat. Pro 15, proti 6, zdrželo se 22.
Závěrem diskuse zastupitelstvo kraje hlasovalo o návrhu usnesení.
Usnesení 0016/01/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
zapojení části disponibilního zůstatku Kraje Vysočina za rok 2015 do rozpočtu kraje na rok 2016, do kapitoly Doprava, § 2223 Bezpečnost silničního provozu ve výši 4 000 000 Kč na zajištění nákupu a tvorby materiálů a předmětů s bezpečnostními prvky a tématikou a na organizační a technické zajištění plánovaných aktivit v rámci akce Bezpečná Vysočina dle materiálu ZK-01-2016-15, př. 1.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 3, zdrželo se 9.
Zdrojové materiály: ZK-01-2016-15.doc, ZK-01-2016-15, př. 1, ZK-01-2016-15, př. 2

60. Veřejná zakázka na stavební práce II/392 Velké Meziříčí Tasov
L. Joukl seznámil zastupitelstvo kraje s návrhem schválit odůvodnění účelnosti uvedené veřejné zakázky. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0017/01/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
„Odůvodnění veřejné zakázky „II/392 Velké Meziříčí - Tasov“ v rozsahu materiálu ZK-01-2016-60, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 44 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2016-60.doc, ZK-01-2016-60, př. 1

Předsedající přednesl návrh na schválení bodů 16 34, v bloku. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

16. Prodej pozemku v k. ú. Olešná u Havlíčkova Brodu
Usnesení 0018/01/2016/ZK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 30. 4. 2016
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2016-16.doc, ZK-01-2016-16, př. 1, ZK-01-2016-16, př. 2, ZK-01-2016-16, př. 2a

17. Darování a koupě pozemků v k. ú. Mrzkovice, obec Světlá nad Sázavou
Usnesení 0019/01/2016/ZK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 31. 5. 2016
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2016-17.doc, ZK-01-2016-17, př. 1, ZK-01-2016-17, př. 2, ZK-01-2016-17, př. 3

18. Majetkoprávní vypořádání pozemků po stavbě II/405 Brtnice - Zašovice , změna usnesení 0488/06/2010/ZK ve znění usnesení 0559/07/2011/ZK
Usnesení 0020/01/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
změnit usnesení 488/06/2010/ZK ve znění usnesení 0559/07/2011/ZK tak, že v materiálu ZK-06-2010-41, př. 2 se v položce 2 nahrazuje nabyvatel pozemků ZD Brtnice nabyvatelem AGRA Brtnice, a.s., Brtnice, Horní Město 460, okres Jihlava, 588 32, IČO: 479 04 968 a kupní cena těchto převáděných pozemků se zvyšuje z 3 Kč/m2 na 8 Kč/m2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2016-18.doc

19. Vzájemné darování pozemků v k. ú. Helenín a obci Jihlava
Usnesení 0021/01/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • převést darem pozemek par. č. 179/4 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 240 m2 v k. ú. Helenín a obci Jihlava z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví statutárního města Jihlava;
 • nabýt darem pozemek par. č. 172/2 ostatní plocha, silnice o výměře 133 m2 v k. ú. Helenín a obci Jihlava z vlastnictví statutárního města Jihlava do vlastnictví Kraje Vysočina;
schvaluje
 • dodatek č. 1394 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-01-2016-19, př. 1;
 • dodatek č. 1395 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-01-2016-19, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 6. 2016
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2016-19.doc, ZK-01-2016-19, př. 1, ZK-01-2016-19, př. 2, ZK-01-2016-19, př. 3

20. Přijetí daru pozemku v k. ú. Helenín a obci Jihlava - ŘSD ČR
Usnesení 0022/01/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
nabýt darem pozemek par. č. 179/3 ostatní plocha, silnice o výměře 1 299 m2 v k. ú. Helenín a obci Jihlava z vlastnictví ČR a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Ředitelství silnic a dálnic ČR do vlastnictví Kraje Vysočina dle smlouvy dle materiálu ZK-01-2016-20, př. 1;
schvaluje
dodatek č. 1396 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-01-2016-20, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2016-20.doc, ZK-01-2016-20, př. 1, ZK-01-2016-20, př. 2, ZK-01-2016-20, př. 3

21. Uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě - k. ú. a obec Hrotovice
Usnesení 0023/01/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně budoucího prodávajícího a společností E.ON Distribuce, a s., se sídlem F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice, IČO: 280 85 400 na straně budoucího kupujícího smlouvu o budoucí kupní smlouvě na převod části pozemku par. č. 929/1 v k. ú. a obci Hrotovice v rozsahu cca 10 m2 za kupní cenu ve výši 200 Kč/m2 plus DPH.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: květen 2016
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2016-21.doc, ZK-01-2016-21, př. 1

22. Výkup pozemků v k. ú. Volichov a obci Krásná Hora a v k. ú. a obci Lipnice nad Sázavou
Usnesení 0024/01/2016/ZK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 30. 6. 2016
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2016-22.doc, ZK-01-2016-22, př. 1, ZK-01-2016-22, př. 2, ZK-01-2016-22, př. 3, ZK-01-2016-22, př. 3a, ZK-01-2016-22, př. 3b, ZK-01-2016-22, př. 3c

23. Majetkoprávní vypořádání pozemků po dokončení stavby III/34416 Podmoklany most ev. č. 34416-2
Usnesení 0025/01/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
nabýt darem do vlastnictví Kraje Vysočina od obce Podmoklany se sídlem Podmoklany 30, Podmoklany, PSČ 582 64, IČ 005 80 023 pozemky v rozsahu materiálu ZK-01-2016-23, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 8. 2016
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2016-23.doc, ZK-01-2016-23, př. 1, ZK-01-2016-23, př. 2

24. Uzavření smluv o zřízení služebnosti pro stavby pořízené v rámci Transformace ÚSPM Těchobuz III.
Usnesení 0026/01/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • uzavřít s městem Pelhřimov, se sídlem Masarykovo náměstí 1, 393 25 Pelhřimov, IČO 002 48 801 na straně povinného ze služebnosti a Krajem Vysočina na straně oprávněného ze služebnosti smlouvu o zřízení služebnosti užívání částí pozemků par. č. 116/10, par. č. 116/37, par. č. 128/3, par. č. 798/1 a par. č. 798/3 v k. ú. Starý Pelhřimov a obci Pelhřimov pro účely uložení, provozu a oprav podzemních inženýrských sítí pro akci „Transformace ÚSPM Těchobuz III. Starý Pelhřimov“, a to bezúplatně;
 • uzavřít s Českým rybářským svazem, místní organizací Humpolec, se sídlem Dvorská 271, 396 01 Humpolec, IČO 472 48 475 na straně povinného ze služebnosti a Krajem Vysočina na straně oprávněného ze služebnosti smlouvu o zřízení služebnosti spočívající ve zřízení služebnosti vypouštění dešťových vod a užívání části pozemku par. č. 1625/1 v k. ú. a obci Humpolec pro akci „Transformace ÚSPM Těchobuz II. Humpolec“, a to úplatně za částku 10 000 Kč;
 • uzavřít s městysem Nový Rychnov, se sídlem Nový Rychnov 87, 394 04 Nový Rychnov, IČO 002 48 738 na straně budoucího povinného z věcného břemene a Krajem Vysočina na straně budoucího oprávněného z věcného břemene smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na části pozemků par. č. 2158/7, par. č. 2158/15 a par. č. 2158/16 v k. ú. a obci Nový Rychnov pro účely uložení, provozu a oprav podzemních inženýrských sítí pro akci „Transformace ÚSPM Těchobuz III. Nový Rychnov“, a to bezúplatně.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 5. 2016
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2016-24.doc, ZK-01-2016-24, př. 1, ZK-01-2016-24, př. 1a, ZK-01-2016-24, př. 1b, ZK-01-2016-24, př. 1c

25. Majetkoprávní vypořádání pozemku pod stávající silnicí II/388 a předání pozemků v k. ú. Bohdalov do hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
Usnesení 0027/01/2016/ZK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 31. 8. 2016
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2016-25.doc, ZK-01-2016-25, př. 1, ZK-01-2016-25, př. 2

26. Majetkoprávní příprava akce II/353 Stáj - Zhoř
Usnesení 0028/01/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
úplatně nabýt pozemek, dle materiálu ZK-01-2016-26, př. 1, za kupní cenu 100 Kč/m2 z vlastnictví fyzické osoby do vlastnictví Kraje Vysočina.
odpovědnost: Odbor majetkový
termín: 30. 6. 2016
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2016-26.doc, ZK-01-2016-26, př. 1, ZK-01-2016-26, př. 2

27. Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Jamné u Jihlavy v rámci majetkoprávní přípravy akce II/353 Stáj - Zhoř
Usnesení 0029/01/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
bezúplatně nabýt pozemky, dle materiálu ZK-01-2016-27, př. 1, z vlastnictví České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina.
odpovědnost: Odbor majetkový
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2016-27.doc, ZK-01-2016-27, př. 1, ZK-01-2016-27, př. 2

28. Darování pozemků v k. ú. Svatoslav u Třebíče a obci Svatoslav
Usnesení 0030/01/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemky dle geometrického plánu č. 326-7147/2015 par. č. 2586/191, ostatní plocha, jiná plocha o výměře 683 m2, par. č. 2586/192 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 265 m2, par. č. 2586/193 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 242 m2, oddělené z pozemku par. č. 2586/11 v k. ú. Svatoslav u Třebíče a obci Svatoslav z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Svatoslav;
schvaluje
Dodatek č. 1399 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-01-2016-28, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 6. 2016
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2016-28.doc, ZK-01-2016-28, př. 1, ZK-01-2016-28, př. 2, ZK-01-2016-28, př. 2a

29. Změna usnesení 0522/06/2015/ZK
Usnesení 0031/01/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
dodatek č. 15 Zřizovací listiny Domova Kamélie Křižanov, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-01-2016-29, př. 1.
odpovědnost: OM
termín: 29. 2. 2016
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2016-29.doc, ZK-01-2016-29, př. 1

30. Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina
Usnesení 0032/01/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
bezúplatně nabýt pozemky dle materiálu ZK-01-2016-30, př. 1 z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2016-30.doc, ZK-01-2016-30, př. 1

31. Majetkoprávní vypořádání pozemků zastavěných silnicemi II. a III. třídy - požadavky vlastníků na úpravu smluv
Usnesení 0033/01/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • nabýt pozemky od vlastníků aktuálně evidovaných v katastru nemovitostí ke dni uzavření kupní smlouvy v rozsahu a za podmínek dle materiálu ZK-01-2016-31, př. 1;
 • nenabýt pozemky od vlastníků aktuálně evidovaných v katastru nemovitostí v rozsahu za podmínek dle materiálu ZK-01-2016-31, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2016-31.doc, ZK-01-2016-31, př. 1, ZK-01-2016-31, př. 2

32. Koupě pozemků v k. ú. Rosice u Cerekvičky a obci Cerekvička-Rosice
Usnesení 0034/01/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
nabýt pozemky dle materiálu ZK-01-2016-32, př. 1 od vlastníků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání kupních smluv do vlastnictví Kraje Vysočina za dohodnutou kupní cenu ve výši 50 Kč/m2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2016-32.doc, ZK-01-2016-32, př. 1, ZK-01-2016-32, př. 2

33. Majetkoprávní vypořádání pozemků zastavěných silnicemi II. a III. třídy
Usnesení 0035/01/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
úplatně nabýt pozemky od vlastníků aktuálně evidovaných v katastru nemovitostí ke dni uzavření kupní smlouvy v rozsahu materiálu ZK-01-2016-33, př. 1 za kupní cenu ve výši 50 Kč/m2.
odpovědnost: Odbor majetkový
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2016-33.doc, ZK-01-2016-33, př. 1

34. Předání majetku k hospodaření Střední odborné škole a Střední odborné učiliště Pelhřimov
Usnesení 0036/01/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
dodatek č. 20 Zřizovací listiny Střední průmyslové školy a Středního odborného učiliště Pelhřimov dle materiálu ZK-01-2016-34, př. 1, kterým se předává do hospodaření organizace nemovitost - nově pořízená stavba parkoviště.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 29. 2. 2016
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2016-34.doc, ZK-01-2016-34, př. 1

61. Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti k. ú. Havlíčkův Brod
L. Joukl seznámil zastupitelstvo kraje s návrhem uzavřít mezi Krajem Vysočina a městem Havlíčkův Brod shora uvedenou smlouvu. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0037/01/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít mezi Krajem Vysočina jako budoucím oprávněným a městem Havlíčkův Brod jako budoucím povinným smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na uložení přeložek vedení elektro VN, NN a VO a reservních chrániček překládaných a budovaných v rámci stavby Domov pro seniory Havlíčkův Brod demolice pavilonu 10 příprava území pro přístavbu do pozemku par. č. 778/85 trvalý travní porost v k. ú. a obci Havlíčkův Brod, a to bezúplatně.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 29. 2. 2016
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2016-61.doc, ZK-01-2016-61, př. 1

35. Projekt Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina (OP Technická pomoc 2014 - 2020)
M. Hyský předložil zastupitelstvu kraje ke schválení návrh realizace a zajištění předfinancování projektu „Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina“ v rámci Výzvy č. 3 Operačního programu Technická pomoc 2014 2020. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0038/01/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů ve výši max. 1 560 000 Kč na zvláštní účet kraje určený k financování projektu „Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina“ s tím, že tyto finanční prostředky budou čerpány průběžně dle aktuálních potřeb projektu.
odpovědnost: ORR
termín: 1. 3. 2016
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2016-35.doc, ZK-01-2016-35, př. 1

36. Poskytnutí dotace na realizaci projektů Konzervace dřeva z archeologických nálezů a Provenience dekorativního kamene a surovin vápenného pojiva - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
M. Hyský informoval zastupitelstvo kraje o návrhu poskytnutí dotace na realizaci výše uvedených projektů. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0039/01/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
si vyhrazuje
rozhodnout o poskytnutí dotace Ústavu teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v.v.i., se sídlem Prosecká 809/76, 190 00 Praha 9 - Prosek, IČO 68378297 dle žádostí uvedených v materiálech ZK-01-2016-36, př. 1 a ZK-01-2016-36, př. 2;
rozhoduje
 • poskytnout dotaci Ústavu teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v.v.i., se sídlem Prosecká 809/76, 190 00 Praha 9 - Prosek, IČO 68378297 na realizaci akce „Konzervace dřeva z archeologických nálezů“ ve výši 90 000 Kč dle materiálu ZK-01-2016-36, př. 1 a na realizaci akce „Provenience dekorativního kamene a surovin vápenného pojiva“ ve výši 120 000 Kč dle materiálu ZK-01-2016-36, př. 2;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy dle materiálů ZK-01-2016-36, př. 3 a ZK-01-2016-36, př. 4;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Regionální rozvoj, § 3329 Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví o částku 210 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 210 000 Kč.
odpovědnost: ORR
termín: 29. 2. 2016
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2016-36.doc, ZK-01-2016-36, př. 1, ZK-01-2016-36, př. 2, ZK-01-2016-36, př. 3, ZK-01-2016-36, př. 4

37. Dotace na územně plánovací činnost obcí z rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2016 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Územní plánování
M. Hyský předložil zastupitelstvu kraje návrh poskytnutí dotací obcím na územně plánovací činnost. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0040/01/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotace obcím z kapitoly Územní plánování, § 3635 Územní plánování v celkové výši 2 369 852 Kč na pomoc při pořizování územního plánu dle materiálu ZK-01-2016-37, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy dle materiálu ZK-01-2016-37, př. 2.
odpovědnost: OÚPSŘ
termín: 10. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2016-37.doc, ZK-01-2016-37, př. 1, ZK-01-2016-37, př. 2

38. Podpora neziskového sektoru z kapitoly Školství, mládeže a sportu
J. Fialová seznámila zastupitelstvo kraje s návrhem poskytnutí dotace na celoroční činnost Rady dětí a mládeže kraje Vysočina v roce 2016. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0041/01/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3421 Využití volného času dětí a mládeže spolku Rada dětí a mládeže kraje Vysočina, IČO 26524783 ve výši 400 000 Kč na jeho činnost;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu ZK-01-2016-38, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: 30. 6. 2016
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2016-38.doc, ZK-01-2016-38, př. 1

39. Návrh na zapojení části disponibilního zůstatku Kraje Vysočina z roku 2015 do rozpočtu roku 2016, do kapitoly Školství, mládeže a sportu na podporu technického vzdělávání a Rok řemesel 2016 v Kraji Vysočina
J. Fialová předložila zastupitelstvu kraje upravený materiál týkající se aktivit Kraje Vysočina na podporu Roku řemesel. Ze zasedání se omluvil F. Bradáč.
M. Plodík tlumočil doporučující stanovisko finančního výboru.
O. Benc se zajímal o úspěšnost a dosavadní výsledky této kampaně.
J. Fialová doplnila předložený materiál o požadované údaje.
Zastupitelstvo kraje přijalo upravený návrh usnesení.
Usnesení 0042/01/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
informaci o aktivitách, které budou uspořádány v rámci vyhlášeného „Roku řemesel“ dle materiálu ZK-01-2016-39, př. 1upr1;
schvaluje
zapojení části disponibilního zůstatku Kraje Vysočina za rok 2015 do rozpočtu kraje na rok 2016, do kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3299  Ostatní záležitosti vzdělávání ve výši 2 450 000 Kč na finanční zajištění projektů na podporu technického vzdělávání a Rok řemesel 2016 dle materiálu ZK-01-2016-39, př. 1upr1.
odpovědnost: OŠMS
termín: 2. 2. 2016
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdrželi se 2.
Zdrojové materiály: ZK-01-2016-39.doc, ZK-01-2016-39, př. 1

40. Ukončení projektu Vysočina Tourism, příspěvkové organizace Marketingové aktivity Kraje Vysočina v oblasti CR pro období 2014-2015 a návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura v souvislosti s ukončením projektu
M. Kružíková informovala zastupitelstvo kraje o ukončení realizace projektu Marketingové aktivity Kraje Vysočina v oblasti cestovního ruchu pro období 2014-2015. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0043/01/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2016 u položky 2451 Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací o částku 2 516 000,00 Kč v souvislosti s vratkou zápůjčky poskytnuté Vysočina Tourism, příspěvkové organizaci na předfinancování projektu „Marketingové aktivity Kraje Vysočina v oblasti cestovního ruchu pro období 20142015“ a převedení této částky do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina (položka 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech).
odpovědnost: OKPPCR, OE, Vysočina Tourism, příspěvková organizace
termín: 30. 6. 2016
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2016-40.doc, ZK-01-2016-40, př. 1, ZK-01-2016-40, př. 2, ZK-01-2016-40, př. 3

41. Předběžný projektový záměr Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace a Vysočina Tourism, příspěvkové organizace do programu přeshraniční spolupráce Interreg V-A Rakousko-Česká republika
M. Kružíková předložila zastupitelstvu kraje na vědomí předběžné projektové záměry shora uvedených příspěvkových organizací. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0044/01/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
informace o projektovém záměru Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-01-2016-41, př. 1 a Vysočina Tourism, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-01-2016-41, př. 2;
schvaluje
závazek kraje na:
 • předfinancování projektu „I-CULT: Mezinárodní kulturní platforma“ Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace, do výše 12 000 000 Kč poskytnutím zápůjčky;
 • předfinancování projektu „I-CULT: Mezinárodní kulturní platforma“ Vysočina Tourism, příspěvkové organizace, do výše 3 000 000 Kč poskytnutím zápůjčky;
 • krytí finančních zdrojů spoluúčasti Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace ve výši 10% z celkových způsobilých výdajů projektu „I-CULT: Mezinárodní kulturní platforma“, tj. max. do výše 1 200 000 Kč z rozpočtu kraje;
 • krytí finančních zdrojů spoluúčasti Vysočina Tourism, příspěvkové organizace ve výši 10% z celkových způsobilých výdajů projektu „I-CULT: Mezinárodní kulturní platforma“, tj. max. do výše 300 000 Kč z rozpočtu kraje.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, odbor ekonomický, ředitel Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace, ředitel Vysočina Tourism, příspěvkové organizace
termín: 30. 6. 2016
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2016-41.doc, ZK-01-2016-41, př. 1, ZK-01-2016-41, př. 2

42. Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací na úseku sociálních věcí
P. Krčál předložil zastupitelstvu kraje ke schválení dodatky zřizovacích listin níže uvedených příspěvkových organizací. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0045/01/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 • Dodatek č. 16 Zřizovací listiny Domova Kamélie Křižanov, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-01-2016-42, př. 1;
 • Dodatek č. 13 Zřizovací listiny Psychocentra manželské a rodinné poradny Kraje Vysočina, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-01-2016-42, př. 2.
odpovědnost: OSV a ředitelky dotčených příspěvkových organizací
termín: 2. 2. 2016
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2016-42.doc, ZK-01-2016-42, př. 1, ZK-01-2016-42, př. 2

62. Rozhodnutí o žádosti o poskytnutí dotace na činnost Circle of Life, o. p. s. návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
P. Krčál seznámil zastupitelstvo kraje s návrhem rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0046/01/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
neposkytnout dotaci organizaci Cirle of Life, o.p.s., IČO 65761758 ve výši 550 000 Kč na financování služby následné péče.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 31. 3. 2016
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-01-2016-62.doc, ZK-01-2016-62, př. 1, ZK-01-2016-62, př. 2

63. Schválení dotací - příspěvků Kraje Vysočina na vyrovnávací platbu pro sociální služby, které kraj nezřizuje
P. Krčál podal zastupitelstvu kraje doplňující informace k předloženému materiálu.
D. Oulehla tlumočil doporučující stanovisko legislativního výboru.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0047/01/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Dodatek č. 1 Zásad zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu v roce 2016 ze dne 23. 6. 2015 č. 07/15 dle materiálu ZK-01-2016-63, př. 1;
vyhrazuje si
rozhodnout poskytnout navržené dotace nestátním neziskovým organizacím, u kterých je výše do částky 200 000 Kč;
rozhoduje
 • poskytnout dotaci pro poskytovatele sociálních služeb ve výši 219 171 000 Kč z rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2016, kapitoly Sociální věci (ÚZ 13305) dle materiálů ZK-01-2016-63, př. 2 a ZK-01-2016-63, př. 3, s tím, že výplata dotace je podmíněna doručením rozhodnutí MPSV o poskytnutí dotace na provoz sociálních služeb v kraji a připsání prostředků dotace na účet kraje;
 • poskytnout dotaci pro poskytovatele sociálních služeb v celkové výši 37 794 000 Kč z rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2016, kapitoly Sociální věci (ÚZ 0053) dle materiálů ZK-01-2016-63, př. 2 a ZK-01-2016-63, př. 3;
 • uzavřít smlouvy o poskytnutí dotace pro jednotlivé poskytovatele sociálních služeb dle materiálu ZK-01-2016-63, př. 4.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 30. 6. 2016
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2016-63.doc, ZK-01-2016-63, př. 1, ZK-01-2016-63, př. 2, ZK-01-2016-63, př. 3, ZK-01-2016-63, př. 4

43. Plán odpadového hospodářství Kraje Vysočina a obecně závazná vyhláška kraje, kterou se vyhlašuje závazná část Plánu odpadového hospodářství Kraje Vysočina
Z. Chlád seznámil zastupitelstvo kraje s Plánem odpadového hospodářství Kraje Vysočina na období 2016-2025.
D. Oulehla tlumočil doporučující stanovisko legislativního výboru.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0048/01/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
si vyhrazuje
dle § 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schválení Plánu odpadového hospodářství Kraje Vysočina, nebo jeho změn;
schvaluje
Plán odpadového hospodářství Kraje Vysočina na období deseti let ve znění materiálů ZK-01-2016-43, př. 1 analytická část, ZK-01-2016-43, př. 2 závazná část a ZK-01-2016-43, př. 3 směrná část;
bere na vědomí
stanovisko Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, k návrhu koncepce Plán odpadového hospodářství Kraje Vysočina pro období 2016 až 2025 ve znění materiálu ZK-01-2016-43, př. 4;
konstatuje,
že požadavky a podmínky vyplývající ze stanoviska Ministerstva životního prostředí ve znění materiálu ZK-01-2016-43, př. 4, jsou ve schválené koncepci Plán odpadového hospodářství Kraje Vysočina zapracovány nebo byly řádně a odůvodněně vypořádány ve znění materiálu ZK-01-2016-43, př. 5;
vydává
obecně závaznou vyhlášku kraje, kterou se vyhlašuje závazná část Plánu odpadového hospodářství Kraje Vysočina, dle materiálu ZK-01-2016-43, př. 6.
odpovědnost: odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení právní a krajského živnostenského úřadu
termín: 29. 2. 2016
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdrželi se 2.
Zdrojové materiály: ZK-01-2016-43.doc, ZK-01-2016-43, př. 1, ZK-01-2016-43, př. 2, ZK-01-2016-43, př. 3, ZK-01-2016-43, př. 4, ZK-01-2016-43, př. 5, ZK-01-2016-43, př. 6

44. Finanční alokace Fondu Vysočiny pro rok 2016
V. Novotný předložil zastupitelstvu kraje ke schválení finanční alokace Fondu Vysočiny pro rok 2016.
M. Plodík tlumočil doporučující stanovisko finančního výboru.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0049/01/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 • poměrné rozdělení prostředků Fondu Vysočiny pro rok 2016 dle materiálu ZK-01-2016-44, př. 2;
 • převod prostředků ve výši 48 000 tis. Kč z disponibilních prostředků z roku 2015 do rozpočtu Fondu Vysočiny na rok 2016.
odpovědnost: V. Novotný, ORR, OE
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdrželi se 2.
Zdrojové materiály: ZK-01-2016-44.doc, ZK-01-2016-44, př. 1abcd, ZK-01-2016-44, př. 2, ZK-01-2016-44, př. 3

Předsedající přednesl návrh na schválení bodů 45 - 49, 51 - 55 v bloku. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny návrhy na jmenování členů řídicích výborů následujících grantových programů ke schválení.

45. FOND VYSOČINY - grantový program Informační a komunikační technologie 2016
Usnesení 0050/01/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje
grantový program „Informační a komunikační technologie 2016“ dle materiálu ZK-01-2016-45, př. 1;
jmenuje
 • řídicí výbor grantového programu „Informační a komunikační technologie 2016“ ve složení:
ODS Dušan Novotný (JI);
KDU-ČSL Štěpán Komárek (TR); Milan Lampera (ZR);
ČSSD Zdeněk Ryšavý (TR); Pavel Blažek (ZR);
KSČM Pavel Kalabus (JI); František Náhončík (HB);
Pro Vysočinu Ondřej Hedbávný (TR); Evžen Zámek (JI);
TOP09 a STAN Michal Šimo (ZR); Miloš Kejklíček (HB);
 • Otu Bence (HB, ODS) předsedou řídicího výboru grantového programu „Informační a komunikační technologie 2016“;
 • garantem grantového programu „Informační a komunikační technologie 2016“ odbor informatiky a zástupce garanta Petra Pavlince s právem hlasovacím a Kláru Jirákovou s právem poradním;
pověřuje
radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: OI
termín: 28. 2. 2016
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2016-45.doc, ZK-01-2016-45, př. 1

46. FOND VYSOČINY - grantový program Infrastruktura ICT 2016
Usnesení 0051/01/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje
grantový program „Infrastruktura ICT 2016“ dle materiálu ZK-01-2016-46, př. 1;
jmenuje
 • řídicí výbor grantového programu „Infrastruktura ICT 2016“ ve složení:
ODS Vojtěch Stodola (ZR); Josef Musil (JI);
KDU-ČSL Tomáš Kučera (ZR); Štěpán Komárek (TR);
ČSSD Miroslav Kružík (JI); Radim Technik (ZR);
KSČM Pavel Kalabus (JI); František Náhončík (HB);
Pro Vysočinu Luboš Plášil (PE);
TOP09 a STAN Jiří Blažek (PE); Martin Sedlák (HB);
 • Dušana Novotného (JI, Pro Vysočinu) předsedou řídicího výboru grantového programu „Infrastruktura ICT 2016“;
 • garantem grantového programu „Infrastruktura ICT 2016“ odbor informatiky a zástupce garanta Petra Pavlince s právem hlasovacím a Kláru Jirákovou s právem poradním;
pověřuje
radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: OI
termín: 28. 2. 2016
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2016-46.doc, ZK-01-2016-46, př. 1

47. FOND VYSOČINY - grantový program Bezpečná silnice 2016
Usnesení 0052/01/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje
grantový program „Bezpečná silnice 2016“ dle materiálu ZK-01-2016-47, př. 1;
jmenuje
 • řídicí výbor grantového programu „Bezpečná silnice 2016“ ve složení:
ODS Radovan Necid (ZR); Stanislav Jirků (JI);
KDU-ČSL Josef Mach (ZR); Josef Homolka (ZR);
ČSSD Jan Hyliš (HB); Luboš Kabátek (JI);
KSČM Marek Nevoral (PE); Jaroslav Jirků (JI);
Pro Vysočinu Ivo Jonák (ZR); Pavel Maslák (JI);
TOP09 a STAN Jiří Vohralík (JI);
 • Libor Honzárek (HB, TOP09 a STAN) předsedou řídicího výboru grantového programu „Bezpečná silnice 2016“;
 • garantem grantového programu „Bezpečná silnice 2016“ odbor dopravy a silničního hospodářství a zástupce garanta Radka Handu s právem hlasovacím a Radku Opatovou s právem poradním;
pověřuje
radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: ODSH
termín: 2. 2. 2016
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2016-47.doc, ZK-01-2016-47, př. 1

48. FOND VYSOČINY - grantový program Památkově chráněná území 2016
Usnesení 0053/01/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje
grantový program „Památkově chráněná území 2016“ dle materiálu ZK-01-2016-48, př. 1;
jmenuje
 • řídicí výbor grantového programu „Památkově chráněná území 2016“ ve složení:
ODS Miloš Šťastný (TR); Petr Adam (HB);
KDU-ČSL Jaroslav Hrubý (TR); Petr Kesl (PE);
ČSSD Alena Šidláková (HB);
KSČM Věra Buchtová (ZR); Lubomír Drápela (JI);
Pro Vysočinu Petr Novoný (TR); Tomáš Kocour (PE);
TOP09 a STAN Lenka Šimo (ZR); Terezie Vohralíková (JI);
 • Antonína Daňka (PE, ČSSD) předsedou řídicího výboru grantového programu „Památkově chráněná území 2016“;
 • garantem grantového programu „Památkově chráněná území 2016“ odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu a zástupce garanta Olgu Čermákovou s právem hlasovacím a Jaroslavu Panáčkovou s právem poradním;
pověřuje
radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2016-48.doc, ZK-01-2016-48, př. 1

49. FOND VYSOČINY - grantový program Cyklodoprava a cykloturistika 2016
Usnesení 0054/01/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje
grantový program „Cyklodoprava a cykloturistika 2016“ dle materiálu ZK-01-2016-49, př. 1;
jmenuje
 • řídicí výbor grantového programu „Cyklodoprava a cykloturistika 2016“ ve složení:
ODS Jaroslav Vymazal (JI); Hana Ilečková (JI);
KDU-ČSL Jana Houšková (PE); Pavel Pešek (ZR);
ČSSD Milan Stránský (HB); Zdeněk Šikula (ZR);
KSČM Lubomír Drápela (JI);
Pro Vysočinu Dagmar Pacalová (TR); Jiří Hodinka (PE);
TOP09 a STAN Miloš Sláma (ZR); Ladislav Bárta (ZR);
 • Věru Buchtovou (ZR, KSČM) předsedkyní řídicího výboru grantového programu „Cyklodoprava a cykloturistika 2016“;
 • garantem grantového programu „Cyklodoprava a cykloturistika 2016“ odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu a zástupce garanta Ing. Zuzanu Vondrákovou s právem hlasovacím a Ing. Petra Stejskala s právem poradním;
pověřuje
radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2016-49.doc, ZK-01-2016-49, př. 1

51. FOND VYSOČINY - grantový program Tábory 2016
Usnesení 0055/01/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje
grantový program „Tábory 2016“ dle materiálu ZK-01-2016-51, př. 1;
jmenuje
 • řídicí výbor grantového programu „Tábory 2016“ ve složení:
ODS Martin Paclík (JI); Rostislav Novák (TR);
KDU-ČSL Pavla Krejzlová (ZR); Pavel Pípal (PE);
ČSSD Magda Fenárová (PE);
KSČM Kateřina Zemanová (PE); Věra Buchtová (ZR);
Pro Vysočinu Jan Burda (TR); Pavlína Zábranská (JI);
TOP09 a STAN Ladislav Jirků (JI); Michael Kubík (ZR);
 • Alenu Jandovou (HB, ČSSD) předsedkyní řídicího výboru grantového programu „Tábory 2016“;
 • garantem grantového programu „Tábory 2016“ odbor školství mládeže a sportu a zástupce garanta Petra Horkého s právem hlasovacím a Ivo Macha s právem poradním;
pověřuje
radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2016-51.doc, ZK-01-2016-51, př. 1

52. FOND VYSOČINY - grantový program Sportujeme 2016
Usnesení 0056/01/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje
grantový program „Sportujeme 2016“ dle materiálu ZK-01-2016-52, př. 1;
jmenuje
 • řídicí výbor grantového programu „Sportujeme 2016“ ve složení:
ODS Pavel Hejtmánek (HB);
KDU-ČSL Josef Herbrych (TR); Josef Dvořák (ZR);
ČSSD Jiří Novotný (HB); Miroslav Jágrik (ZR);
KSČM Jan Zimmermann (HB); Pavel František Daněk (JI);
Pro Vysočinu Ondřej Hedbávný (TR); Radek Vítovský (PE);
TOP09 a STAN Ladislav Bárta (ZR); Miloš Vokoun (ZR);
 • Radovana Necida (ZR, ODS) předsedou řídicího výboru grantového programu „Sportujeme 2016“;
 • garantem grantového programu „Sportujeme 2016“ odbor školství, mládeže a sportu a zástupce garanta Ing. Milana Kastnera s právem hlasovacím a Kateřinu Němcovou s právem poradním;
pověřuje
radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: OŠMS, oddělení mládeže a sportu
termín: 30. 6. 2017
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2016-52.doc, ZK-01-2016-52, př. 1

53. FOND VYSOČINY - grantový program Sportoviště 2016
Usnesení 0057/01/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje
grantový program „Sportoviště 2016“ dle materiálu ZK-01-2016-53, př. 1;
jmenuje
 • řídicí výbor grantového programu „Sportoviště 2016“ ve složení:
ODS Petr Staněk (ZR); Václav Průša (HB);
KDU-ČSL Antonín Bradáč (ZR); Petr Žák (ZR);
ČSSD Petr Piňos (TR); Marie Bohuslavová (HB);
KSČM Kamil Vejvoda (ZR);
Pro Vysočinu Bohumil Nikl (HB); Jindřich Skočdopole (JI);
TOP09 a STAN Ladislav Jirků (JI); Miroslav Fuks (JI);
 • Milana Plodíka (HB, KSČM) předsedou řídicího výboru grantového programu „Sportoviště 2016“;
 • garantem grantového programu „Sportoviště 2016“ odbor školství mládeže a sportu a zástupce garanta Ivo Macha s právem hlasovacím a Petra Horkého s právem poradním;
pověřuje
radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: OŠMS
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2016-53.doc, ZK-01-2016-53, př. 1

54. FOND VYSOČINY - grantový program JEDNORÁZOVÉ AKCE 2016
Usnesení 0058/01/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje
grantový program JEDNORÁZOVÉ AKCE 2016 dle materiálu ZK-01-2016-54, př. 1;
jmenuje
 • řídicí výbor grantového programu JEDNORÁZOVÉ AKCE 2016 ve složení:
ODS Zdeněk Janovský (HB); Roman Křivánek (JI);
KDU-ČSL Jaroslav Hrubý (TR); Pavla Krejzlová (ZR);
ČSSD Bohumil Kovanda (PE); Karel Pačiska (ZR);
KSČM Roman Ondrušek (PE); Hana Trojáková (PE);
Pro Vysočinu - Pavlína Zábranská (JI);
TOP09 a STAN Kryštof Kotbauer (JI); Ladislav Jirků (JI);
 • Jana Burdu (TR, Pro Vysočinu) předsedou řídicího výboru grantového programu „JEDNORÁZOVÉ AKCE 2016“;
 • garantem grantového programu „JEDNORÁZOVÉ AKCE 2016“ odbor školství, mládeže a sportu a zástupce garanta Bc. Janu Albrechtovou s právem hlasovacím a Ing. Milana Kastnera s právem poradním;
pověřuje
radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: OŠMS
termín: 30. 6. 2017
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2016-54.doc, ZK-01-2016-54, př. 1

55. FOND VYSOČINY - grantový program Čistá voda 2016
Usnesení 0059/01/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje
grantový program „Čistá voda 2016“ dle materiálu ZK-01-2016-55, př. 1;
jmenuje
 • řídicí výbor grantového programu „Čistá voda 2016“ ve složení:
ODS Ivo Rohovský (ZR); Josef Nedvěd (JI);
KDU-ČSL Tomáš Kučera (ZR);
ČSSD Josef Matějek (TR); Miloš Uchytil (HB);
KSČM Ladislav Brož (PE); Lubomír Drápela (JI);
Pro Vysočinu Petr Novotný (TR); Pavel Hájek (PE);
TOP09 a STAN Zdeněk Skoumal (TR); Reda Ifrah (ZR);
 • Jana Matějů (PE, KDU-ČSL) předsedou řídicího výboru grantového programu „Čistá voda 2016“;
 • garantem grantového programu „Čistá voda 2016“ odbor životního prostředí a zemědělství a zástupce garanta Radka Zvolánka s právem hlasovacím a Martina Drápelu s právem poradním;
pověřuje
radu kraje, aby v případě rezignace člena řídícího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor životního prostředí a zemědělství
termín: 30. 6. 2016
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2016-55.doc, ZK-01-2016-55, př. 1, ZK-01-2016-55, př. 2

50. FOND VYSOČINY - grantový program Naše škola 2016
M. Hyský předložil zastupitelstvu kraje návrh vyhlášení grantového programu na podporu projektů v oblasti zkvalitňování zázemí pro povinnou školní docházku.
M. Vystrčil a R. Chloupek vyjádřili své názory k účelovosti tohoto grantového programu.
M. Hyský a V. Novotný podali k předloženému materiálu doplňující informace.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0060/01/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje
grantový program „Naše škola 2016“ dle materiálu ZK-01-2016-50, př. 1;
jmenuje
 • řídicí výbor grantového programu „Naše škola 2016“ ve složení:
ODS Alena Kukrechtová (PE); Petra Trnková (HB);
KDU-ČSL Miroslav Vrbka (TR);
ČSSD Alena Vidláková (ZR); Stanislava Prokešová (JI);
KSČM Marek Nevoral (TR); Ladislav Brož (PE);
Pro Vysočinu Eva Požárová (JI); Pavel Maslák (JI);
TOP09 a STAN Ladislav Jirků (JI); Tomáš Augustýn (ZR);
 • Radka Pátka (ZR, KDU-ČSL) předsedou řídicího výboru grantového programu „Naše škola 2016“;
 • garantem grantového programu „Naše škola 2016“ odbor regionálního rozvoje a zástupce garanta Luďka Hrůzu s právem hlasovacím a Mgr. Dušana Vichra s právem poradním;
pověřuje
radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje
termín: 2. 2. 2016
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdrželo se 5.
Zdrojové materiály: ZK-01-2016-50.doc, ZK-01-2016-50, př. 1

56. Návrh plánu činnosti Výboru pro udělování medailí Kraje Vysočina na rok 2016
J. Běhounek předložil zastupitelstvu kraje ke schválení návrh Plánu činnosti Výboru pro udělování medailí Kraje Vysočina na rok 2016. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0061/01/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Plán činnosti Výboru pro udělování medailí Kraje Vysočina na rok 2016 dle materiálu ZK-01-2016-56, př. 1.
odpovědnost: předseda výboru pro udělování medailí
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2016-56.doc, ZK-01-2016-56, př. 1

57. Návrh plánu činnosti Legislativního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2016
D. Oulehla informoval zastupitelstvo kraje o předloženém návrhu Plánu činnosti Legislativního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2016.
M. Černá přednesla usnesení schválené výborem pro regionální rozvoj, jež doporučuje zastupitelstvu kraje uložit LV zabývat se problematikou zpracování konkrétních opatření v otázce snížení směsného komunálního odpadu v odpadových nádobách při mezirezortních připomínkových řízeních Zákona o odpadech a vznesla požadavek na rozšíření Plánu činnosti LV o tuto aktivitu.
D. Oulehla, předseda LV, požadavek M. Černé akceptoval.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0062/01/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Plán činnosti Legislativního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2016 dle materiálu ZK-01-2016-57, př. 1.
odpovědnost: předseda Legislativního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 2, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-01-2016-57.doc, ZK-01-2016-57, př. 1

58. Návrh plánu činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2016
T. Kučera seznámil zastupitelstvo kraje s předloženým návrhem Plánu činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2016. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0063/01/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Plán činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2016 dle materiálu ZK-01-2016-58, př. 1.
odpovědnost: předseda kontrolního výboru
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2016-58.doc, ZK-01-2016-58, př. 1

59. Zápis o kontrole provedené Kontrolním výborem Zastupitelstva Kraje Vysočina ve 2. pololetí 2015
T. Kučera předložil zastupitelstvu kraje na vědomí zápis o provedení kontroly č. 4/2015. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0064/01/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
zápis o provedení kontroly č. 4/2015, předložený Kontrolním výborem Zastupitelstva Kraje Vysočina dle materiálu ZK-01-2016-59, př. 1.
odpovědnost: předseda kontrolního výboru
termín: 2. 2. 2016
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2016-59.doc, ZK-01-2016-59, př. 1

64. Rozprava členů zastupitelstva
V rámci diskuse J. Fischerová požádala o aktuální informace týkající se záměru prodeje nemovitostí areálu bývalého Sanatoria Buchtův kopec.
M. Černá tlumočila názor Výboru pro regionální rozvoj Zastupitelstva Kraje Vysočina na pozitivní dopad zamýšleného projektu Vysokorychlostní tratě na rozvoj veřejné dopravy v Kraji Vysočina.
K vzneseným příspěvkům se vyjádřili J. Běhounek a M. Hyský.

J. Běhounek ukončil zasedání zastupitelstva kraje s tím, že další jednání se bude konat 29. 3. 2016.


MUDr. Jiří Běhounek
hejtman Kraje Vysočina


Ověřovatelé zápisu:MVDr. Pavel Heřman        ……...……………………………………PhDr. Zdeněk Dobrý        …..………………………………….……Přílohou zápisu je záznam o hlasování ze zasedání zastupitelstva kraje č. 1/2016.
Záznam pořízen na zasedání zastupitelstva kraje č. 1/2016 dne 2. 2. 2016.
Zapsaly: M. Jakoubková, P. Pospíchalová dne 8. 2. 2016 (zápis pořízen na základě záznamu).
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz