Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis zastupitelstva 7/2015

zápis zk
Zápis ze zasedání zastupitelstva kraje č. 7/2015 konaného dne 15. 12. 2015 v sídle Kraje Vysočina, kongresovém sále, Žižkova 57, Jihlava

Přítomni:
- 42 členů Zastupitelstva Kraje Vysočina - viz prezenční listina ze dne 15. 12. 2015;
- zástupci krajského úřadu;
- občanská veřejnost.

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 6/2015
Úvodem hejtman J. Běhounek přivítal všechny přítomné a konstatoval, že dnešní zasedání zastupitelstva je usnášeníschopné, neboť je přítomno 42 členů zastupitelstva kraje.
Ze zasedání zastupitelstva kraje byli omluveni: M. Plodík, J. Kasal, L. Jirků.
Byly určeny zapisovatelky: M. Jakoubková, P. Pospíchalová.
Zastupitelstvu kraje byl předložen návrh na zařazení bodů:
82. Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace č. O01313.0001 - Nástavba softbalových kabin TJ Jiskra Havlíčkův Brod
83. Veřejná zakázka Vysokorychlostní kontrolní vážení v Kraji Vysočina
84. Uzavření smluv o budoucích smlouvách o zřízení služebnosti k. ú. Kamenice nad Lipou, k. ú. Horní Bítovčice
85. Změna v hospodaření s nemovitými věcmi v k. ú. Pávov a k. ú. Jihlava
86. Návrh na dofinancování nestátních neziskových organizací poskytujících sociální služby a prorodinné aktivity v Kraji Vysočina pro rok 2015 a návrh na rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci
87. Změna zřizovací listiny Psychocentra - manželské a rodinné poradny Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
88. Návrh Plánu činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2016
Zastupitelstvo návrhy akceptovalo a přijalo upravený program jednání:
 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 6/2015
 2. Zpráva o činnosti rady kraje
 3. Informace o činnosti krajského úřadu pro zastupitelstvo kraje
 4. Program prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2016
 5. Dotace významným kulturním, sportovním a společenským akcím v Kraji Vysočina v první polovině roku 2016 (VIP akce)
 6. Návrh na udělení odměn členům výborů a komisí Kraje Vysočina
 7. Náhrada výdělku
 8. Stanovení důležitých termínů na rok 2016
 9. Rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví - projekt Modernizace a obnova přístrojového vybavení Komplexního onkologického centra III. Nemocnice Jihlava
 10. Odůvodnění významné veřejné zakázky Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
 11. Návrh na provedení rozpočtového opatření - vrácení zápůjčky poskytnuté na dokončení specializačního vzdělávání v oboru všeobecné praktické lékařství
 12. Změna zřizovacích listin příspěvkových organizací v oblasti zdravotnictví
 13. Refinancování projektu energetických úspor Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, dlouhodobým investičním úvěrem
 14. Návrh Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2016
 15. Smlouvy o společném postupu zadavatelů pro realizaci veřejných zakázek na stavební práce
 16. Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městem Velké Meziříčí pro společné zadání veřejné zakázky na stavební práce II/392 Velké Meziříčí - Tasov, II. stavba
 17. Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a obcí Olešná pro společné zadání veřejné zakázky na stavební práce II/602 Olešná - průtah
 18. Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina, městem Havlíčkův brod a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR pro společné zadání veřejné zakázky na stavební práce II/150 Havlíčkův Brod - most ev. č. 150-025
 19. Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městem Třebíč, pro společné zadání veřejné zakázky ll/351 Třebíč, most ev. č. 351-024
 20. Stanovení rozsahu základní dopravní obslužnosti Kraje Vysočina pro rok 2016
 21. Majetkoprávní vypořádání pozemků silnice III/3512 v k. ú. Macourov
 22. Darování pozemku v k. ú. Libice nad Doubravou
 23. Majetkoprávní dořešení pozemků po zaměření skutečné trasy silnice III/15222 v průjezdním úseku v obci Budkov, změna usnesení 0113/02/2013/ZK
 24. Předání pozemků v k. ú. Znětínek a v k. ú. Pavlov do hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
 25. Majetkoprávní vypořádání po stavbě III/3906 Náměšť nad Oslavou - křižovatka se silnicí I/23
 26. Vzdání se předkupního práva v k. ú. Ježená
 27. Darování pozemků v k. ú. a obci Ledeč nad Sázavou
 28. Darování pozemků v k. ú. a obci Okříšky
 29. Darování pozemků v k.ú. a obci Horní Radslavice
 30. Darování pozemků v k. ú. a obci Třebíč
 31. Prodej pozemku v k. ú. a obci Bystřice nad Pernštejnem
 32. Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina
 33. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene v k. ú. a obci Věž
 34. Prodej nemovitých věcí a nabytí nemovité věci v k. ú. Třebíč
 35. Majetkoprávní vypořádání pozemků zastavěných silnicemi II. a III. třídy
 36. Prodej pozemku v k. ú. Dolní Bory a obci Bory
 37. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k.ú. Bezděkov u Třešti a obci Pavlov
 38. Uzavření smlouvy o zřízení služebnosti v k. ú. a obci Počátky pro akci Transformace ÚSPM Těchobuz III. - Počátky 1
 39. Prodej nemovitých věcí v k. ú. a obci Bystřice nad Pernštejnem
 40. Návrh řešení provozních a rozvojových potřeb Krajské knihovny Vysočiny
 41. Majetkoprávní příprava akce II/353 Stáj - Zhoř
 42. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. a obci Pelhřimov po dokončení stavby II/602 Pelhřimov - ul. Slovanského bratrství
 43. Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti v k. ú. Nové Město na Moravě
 44. Předání nabytých nemovitých věcí k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
 45. Zpráva o přípravě na programovací období EU 2014 až 2020
 46. Neposkytnutí dotací v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny 2015
 47. Schválení Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení Ceny SKUTEK ROKU a vyhlášení soutěže SKUTEK ROKU 2015
 48. Zásady pro poskytování dotací - místní Agenda 21 a Zdraví 21
 49. Zapojení Kraje Vysočina do projektu Dolního Rakouska financovaného z programu Evropa pro občany
 50. Žádost o proplacení dotace
 51. Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování účelových dotací z rozpočtu Kraje Vysočina v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny pro rok 2016
 52. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - účelová dotace na realizaci rozvojového programu Zvýšení odměňování pracovníků regionálního školství v roce 2015
 53. Návrh na provedení rozpočtového opatření - splátka poskytnuté zápůjčky od Vysočina Education
 54. Změny ve školském rejstříku
 55. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na přímé výdaje na vzdělávání na rok 2015 - úprava rozpočtu k 16. 11. 2015
 56. Návrh na provedení rozpočtového opatření - dotace na Rozvojový program na podporu organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou na vybraných školách v podzimním zkušebním období roku 2015
 57. Poskytnutí dotace z kapitoly Školství, mládeže a sportu na činnost regionální fotbalové Akademie Kraje Vysočina
 58. Ukončení projektu Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace Živá kulturní spolupráce Vysočina - Dolní Rakousko a návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura v souvislosti s ukončením projektu
 59. Ukončení projektu Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace Modernizace a dokončení expozic muzea v Jihlavě - rozvoj turistických atraktivit krajského města a návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura v souvislosti s ukončením projektu
 60. Ukončení projektu Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace Komplexní propagace Zámku Třebíč a návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura v souvislosti s ukončením projektu
 61. Fond Vysočiny - dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace ID FV01188.0030
 62. Návrh na provedení rozpočtového opatření - přijetí dotace na realizaci projektu Porta culturae Muzeu Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizaci a splátka zápůjčky
 63. Projekt Hrad Roštejn - zpřístupnění nových expozic
 64. Návrh Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení titulu Mistr tradiční rukodělné výroby Kraje Vysočina
 65. Ukončení projektu Vysočina Tourism, příspěvkové organizace Propagace turistické nabídky Kraje Vysočina v ČR v letech 2014-2015 a návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura v souvislosti s ukončením projektu
 66. Ukončení projektu Vysočina Tourism, příspěvkové organizace Zkvalitnění on-line komunikace a zahraniční marketingové aktivity Kraje Vysočina a návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura v souvislosti s ukončením projektu
 67. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci - poskytnutí dotace na provoz Senior Pointu a Family Pointu Žďár nad Sázavou
 68. Vyhlášení dotačního řízení na provozování služeb domácí hospicové péče
 69. FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí podpory v rámci grantového programu Podporujeme prorodinnou a seniorskou politiku obcí 2015
 70. Návrh na provedení rozpočtového opatření - příjem peněz od Domova Ždírec, příspěvkové organizace, splátka zápůjčky určené na realizaci projektu Handicap Fit - zkvalitnění sociálních služeb pro seniory a handicapované
 71. Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací na úseku sociálních služeb
 72. Žádost o převod a změnu položkového čerpání poskytnuté dotace - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Sociální věci
 73. Strategie protidrogové politiky Kraje Vysočina na období 2016 - 2019
 74. Výzva k podávání žádostí o dotace na podporu programů primární prevence rizikového chování ve školách
 75. Aktualizace Strategie integrace sociálně vyloučených lokalit v Kraji Vysočina pro období 2016 až 2020
 76. Komplexní aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina od roku 2015
 77. Návrh nových Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na infrastrukturu vodovodů a kanalizací
 78. Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu Kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
 79. Návrh Dodatku č. 3 Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích pro období 2014 - 2020
 80. Návrh Plánu činnosti Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2016
 81. Návrh plánu činnosti Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2016
 82. Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace č. O01313.0001 - Nástavba softbalových kabin TJ Jiskra Havlíčkův Brod
 83. Veřejná zakázka Vysokorychlostní kontrolní vážení v Kraji Vysočina
 84. Uzavření smluv o budoucích smlouvách o zřízení služebnosti k. ú. Kamenice nad Lipou, k. ú. Horní Bítovčice
 85. Změna v hospodaření s nemovitými věcmi v k. ú. Pávov a k. ú. Jihlava
 86. Návrh na dofinancování nestátních neziskových organizací poskytujících sociální služby a prorodinné aktivity v Kraji Vysočina pro rok 2015 a návrh na rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci
 87. Změna zřizovací listiny Psychocentra - manželské a rodinné poradny Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
 88. Návrh Plánu činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2016
 89. Rozprava členů zastupitelstva
Usnesení 0564/07/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
upravený program jednání.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje
termín: 15. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Ověřovateli zápisu byli navrženi: Bc. Ladislav Bárta, Josef Číž.
Zastupitelstvo kraje návrh akceptovalo a přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0565/07/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
volí
Bc. Ladislava Bártu a Josefa Číže ověřovateli zápisu ze zasedání zastupitelstva kraje č. 7/2015.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje
termín: 15. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Zápis z minulého zasedání zastupitelstva byl ověřen, nebyly k němu vzneseny žádné námitky.

02. Zpráva o činnosti rady kraje
J. Běhounek předložil zastupitelům pravidelnou zprávu o činnosti rady kraje a otevřel rozpravu.
M. Houška vznesl dotaz týkající se materiálu:
 • Jmenování ředitele organizace Projektová kancelář Kraje Vysočina, příspěvková organizace (RK-34-2015-10.doc)
O. Benc se zajímal o doplňující informace k níže uvedeným bodům:
 • Zapojení škol do Místních akčních plánů rozvoje vzdělávání (RK-32-2015-63.doc)
 • Celostátní soutěž o cenu hejtmana Kraje Vysočina Bezpečná nemocnice - hodnotící komise (RK-34-2015-02.doc)
 • Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - průběžná vratka části nedočerpaných prostředků Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy u projektu Přírodní a technické obory - výzva pro budoucnost (RK-34-2015-28.doc)
 • Informace o přímém zadání veřejné zakázky malého rozsahu s předpokládanou hodnotou vyšší než 200 000 Kč (RK-34-2015-36.doc)
 • Možnosti zajištění veřejné železniční dopravy v rámci závazku veřejné služby po roce 2019 (RK-35-2015-41.doc)
 • Podpora technického vzdělávání (RK-35-2015-73.doc)
K tomuto materiálu O. Benc požádal o písemné podklady z OŠMS týkající se pořízených propagačních předmětů.
M. Vystrčil vznesl dotaz k materiálu:
Současně vznesl požadavek na zaslání položkového rozpočtu týkajícího se projektu Zemědělství a lesnictví život Vysočiny.
L. Vlček požádal v souvislosti s níže uvedeným projednaným materiálem o zaslání kritérií rozhodujících při hodnocení ředitelů příspěvkových organizací:
 • Hodnocení ředitelek/ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku školství (RK-35-2015-69.doc)
K vzneseným dotazům se vyjádřili J. Běhounek, J. Fialová, M. Hyský, Z. Chlád a L. Joukl.
J. Běhounek a J. Fialová přislíbili zaslání požadovaných dokumentů.
Závěrem diskuse zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0566/07/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
zprávu o činnosti rady kraje.
odpovědnost: rada kraje
termín: 15. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2015-02.doc, ZK-07-2015-02, př. 1, ZK-07-2015-02, př. 2, ZK-07-2015-02, př. 3, ZK-07-2015-02, př. 4

03. Informace o činnosti krajského úřadu pro zastupitelstvo kraje
Z. Kadlec, ředitel krajského úřadu, předložil zastupitelstvu kraje na vědomí informaci o činnosti krajského úřadu v uplynulém období. Současně zastupitele informoval o jmenování nového vedoucího oddělení hospodaření krajského školství, kterým se stal O. Králík. Poté zastupitele seznámil s informací ohledně ocenění EGOVERNMENT THE BEST pro krajský elektronický kalendář, které krajský úřad získal. Krajský ekalendář byl oceněn stříbrným diplomem a byl zařazen do trojice nejzajímavějších projektů v kategorii projekty krajů v roce 2015.
M. Houška se zajímal o průběh jednání s jindřichohradeckými místními dráhami v souvislosti se zajištěním dopravní obslužnosti v kraji.
M. Vystrčil požádal o bližší informace z průběhu jednání Grémia 2+6 řešící témata možné česko-rakouské spolupráce. Dále se zajímal o využitelnost nové aplikace kraje - Kalendář akcí Kraje Vysočina.
Z. Kadlec zodpověděl vznesené dotazy.
L. Joukl doplnil informace týkající se zajištění dopravní obslužnosti.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0567/07/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
informaci o činnosti krajského úřadu.
odpovědnost: ředitel krajského úřadu
termín: 15. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2015-03.doc, ZK-07-2015-03, př. 1, ZK-07-2015-03, př. 2, ZK-07-2015-03, př. 3

04. Program prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2016
J. Běhounek informoval zastupitelstvo kraje o předloženém návrhu Programu prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2016 a návrhu Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0568/07/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
informace o realizaci Programu prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2015 dle materiálu ZK-07-2015-04, př. 1;
schvaluje
 • Program prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2016 dle materiálu ZK-07-2015-04, př. 2;
 • Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na výdaje realizované v rámci Programu prevence kriminality Kraje Vysočina v roce 2016 dle materiálu ZK-07-2015-04, př. 3;
vyhlašuje
Výzvu k předkládání žádostí o poskytnutí dotací na realizaci projektů v rámci Programu prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2016 dle materiálu ZK-07-2015-04, př. 4.
odpovědnost: OSH
termín: do 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2015-04.doc, ZK-07-2015-04, př. 1, ZK-07-2015-04, př. 2, ZK-07-2015-04, př. 2a, ZK-07-2015-04, př. 3, ZK-07-2015-04, př. 3a, ZK-07-2015-04, př. 3b, ZK-07-2015-04, př. 3c, ZK-07-2015-04, př. 4

05. Dotace významným kulturním, sportovním a společenským akcím v Kraji Vysočina v první polovině roku 2016 (VIP akce)
J. Běhounek předložil zastupitelstvu kraje návrh poskytnutí dotací na VIP akce nad 200 000 Kč a dotací, jejichž příjemcem je obec (město). Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0569/07/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotace z rozpočtu kraje roku 2016, kapitoly Zastupitelstvo kraje, žadatelům na akce a ve výši dle materiálu ZK-07-2015-05, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-07-2015-05, př. 2.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2015-05.doc, ZK-07-2015-05, př. 1, ZK-07-2015-05, př. 2

06. Návrh na udělení odměn členům výborů a komisí Kraje Vysočina
J. Běhounek seznámil zastupitelstvo kraje s návrhem udělení odměn členům výborů a komisí zastupitelstva kraje za uplynulé období. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0570/07/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 • odměny pro předsedy, místopředsedy a členy výborů zastupitelstva kraje za období 1. 6. 2015 - 30. 11. 2015 dle materiálu ZK-07-2015-06, př. 1;
 • odměny pro předsedy, místopředsedy a členy komisí rady kraje za období 1. 6. 2015 - 30. 11. 2015 dle materiálu ZK-07-2015-06, př. 2.
odpovědnost: OSH, oddělení řízení lidských zdrojů
termín: 15. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2015-06.doc, ZK-07-2015-06, př. 1, ZK-07-2015-06, př. 2

07. Náhrada výdělku
J. Běhounek předložil zastupitelstvu kraje návrh stanovení výše paušální částky poskytované z rozpočtu kraje jako náhrada výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněným členům zastupitelstva kraje. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0571/07/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
stanoví
výši paušální částky 200 Kč za 1 hodinu, která bude poskytována jako náhrada výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněným členům zastupitelstva, kteří nejsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru, za podmínek dle materiálu ZK-07-2015-07.
odpovědnost: OSH, OE
termín: 15. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2015-07.doc

08. Stanovení důležitých termínů na rok 2016
J. Běhounek předložil zastupitelstvu kraje na vědomí návrhy termínů důležitých jednání a akcí v roce 2016. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0572/07/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
návrhy termínů jednání dle materiálu ZK-07-2015-08.
odpovědnost: OSH
termín: 15. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2015-08.doc

09. Rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví - projekt Modernizace a obnova přístrojového vybavení Komplexního onkologického centra III. Nemocnice Jihlava
J. Běhounek podal zastupitelstvu kraje doplňující informace k předloženému návrhu rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0573/07/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3522 - Ostatní nemocnice spočívající ve snížení položky 5901 - Nespecifikované rezervy o částku 14 000 000 Kč při současném zvýšení položky 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o stejnou částku 14 000 000 Kč;
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zdravotnictví, § 3522 - Ostatní nemocnice, položky 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 5 307 720 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 5 307 720 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele Investiční příspěvek o 19 307 718 Kč u Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, s určením na zajištění povinné spoluúčasti zřizovatele ve výši 15 % v rámci investičních výdajů projektu Modernizace a obnova přístrojového vybavení Komplexního onkologického centra III. Nemocnice Jihlava.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2015-09.doc, ZK-07-2015-09, př. 1, ZK-07-2015-09, př. 2

10. Odůvodnění významné veřejné zakázky Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
J. Běhounek předložil zastupitelstvu kraje ke schválení odůvodnění významné veřejné zakázky Nemocnice Jihlava. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0574/07/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
odůvodnění významné veřejné zakázky na dodávky s názvem NEMOCNICE JIHLAVA - DODÁVKA PET/CT dle materiálu ZK-07-2015-10, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2015-10.doc, ZK-07-2015-10, př. 1

11. Návrh na provedení rozpočtového opatření - vrácení zápůjčky poskytnuté na dokončení specializačního vzdělávání v oboru všeobecné praktické lékařství
J. Běhounek seznámil zastupitelstvo kraje s výše uvedeným návrhem rozpočtového opatření. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0575/07/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2015 u položky 2460 - Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva o částku 32 000 Kč v souvislosti s vrácením zápůjčky poskytnuté za účelem povinného specializačního vzdělávání v oboru všeobecné praktické lékařství MUDr. Lenky Zachové a převedení této částky do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina, položka 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2015-11.doc

12. Změna zřizovacích listin příspěvkových organizací v oblasti zdravotnictví
J. Běhounek informoval zastupitelstvo kraje o předložených návrzích dodatků zřizovacích listin níže uvedených příspěvkových organizací. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0576/07/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
dodatky zřizovacích listin nemocnic Kraje Vysočina:
 • Dodatek č. 20 Zřizovací listiny Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-07-2015-12, př. 1;
 • Dodatek č. 19 Zřizovací listiny Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-07-2015-12, př. 2;
 • Dodatek č. 23 Zřizovací listiny Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-07-2015-12, př. 3;
 • Dodatek č. 21 Zřizovací listiny Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-07-2015-12, př. 4;
 • Dodatek č. 20 Zřizovací listiny Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-07-2015-12, př. 5.
odpovědnost: odbor zdravotnictví
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2015-12.doc, ZK-07-2015-12, př. 1, ZK-07-2015-12, př. 2, ZK-07-2015-12, př. 3, ZK-07-2015-12, př. 4, ZK-07-2015-12, př. 5

13. Refinancování projektu energetických úspor Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, dlouhodobým investičním úvěrem
J. Běhounek seznámil zastupitelstvo kraje s předloženým návrhem refinancování. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0577/07/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít Dohodu o ručení s Československou obchodní bankou, a. s., dle materiálu ZK-07-2015-13, př. 7.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2015-13.doc, ZK-07-2015-13, př. 1, ZK-07-2015-13, př. 2, ZK-07-2015-13, př. 3, ZK-07-2015-13, př. 4, ZK-07-2015-13, př. 5, ZK-07-2015-13, př. 6, ZK-07-2015-13, př. 7

14. Návrh Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2016
V. Novotný seznámil zastupitelstvo kraje s návrhem Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2016.
O. Benc tlumočil kladné stanovisko finančního výboru k předloženému návrhu rozpočtu kraje.
V. Kodet, M. Vystrčil a R. Černý ocenili ve svých příspěvcích velmi dobrou přípravu rozpočtu kraje. Současně však vyjádřili negativní stanoviska politických klubů KDU-ČSL a ODS k předpokládaným výdajům na platy uvolněných předsedů finančního výboru, legislativního výboru a bezpečnostní komise. Z tohoto důvodu zastupitelé zmíněných klubů nepodpoří návrh rozpočtu kraje na rok 2016.
Na předřečníky reagovali Z. Dobrý a J. Číž s konstatováním, že ač v Havlíčkově Brodu a Třebíči zvítězila ve volbách jiná strana (KSČM), poražení utvořili koalice a radu.
Závěrem diskuse zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0578/07/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 • Rozpočet Kraje Vysočina na rok 2016 v celkové výši a členění dle materiálu ZK-07-2015-14, př. 1 Rozpočet kraje 2016;
 • závazné ukazatele pro příspěvkové organizace kraje, které jsou obsaženy v části Závazné ukazatele rozpisu rozpočtu pro příspěvkové organizace na rok 2016 materiálu ZK-07-2015-14, př. 1 (Rozpočet kraje 2016, část D);
 • zapojení zůstatků zvláštních účtů evropských projektů ve výši bankovních výpisů k 31. 12. 2015 do rozpočtu kraje na rok 2016, kapitoly Evropské projekty;
rozhoduje
poskytnout účelové dotace organizacím, které jsou obsaženy v části Seznam transferů schvalovaných zastupitelstvem kraje materiálu ZK-07-2015-14, př. 1 (Rozpočet kraje 2016, část E);
svěřuje
radě kraje provádění:
 • všech rozpočtových opatření týkajících se účelových dotací ze státního rozpočtu, státních fondů, popř. z prostředků Evropské unie a od mezinárodních a jiných institucí a jejich použití ke stanovenému účelu;
 • rozpočtových opatření týkajících se převodu zůstatků na zvláštních účtech evropských projektů včetně připsaných úroků (po ukončení realizace projektu, případně jeho etap) do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina v souladu s podmínkami jednotlivých projektů a v souladu se Statutem Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina nebo na splátku kontokorentního úvěru;
 • všech rozpočtových opatření souvisejících s výkonem zřizovatelské funkce, kdy dochází:
  1. ke změně rozpočtu kraje na základě uloženého odvodu z fondu investic, popřípadě změny příspěvku na provoz příspěvkovým organizacím a zároveň jsou těmto organizacím z výdajové části rozpočtu kraje poskytnuty finanční prostředky ve stejném objemu formou příspěvku na provoz, popřípadě investičního příspěvku;
  2. ke zvýšení (snížení) příjmové části rozpočtu kraje o:
   • příjmy z prodeje movitého majetku kraje předaného příspěvkové organizaci do správy;
   • příjmy z pronájmu nemovitostí a movitých věcí ve vlastnictví kraje obhospodařovaných příspěvkovou organizací na základě příkazní smlouvy;
   • příjmy z pronájmu nemovitostí a movitých věcí ve vlastnictví kraje pronajatého příspěvkové organizaci na základě smlouvy o nájmu
  3. a zároveň je ve výdajové části rozpočtu kraje ve stejném objemu nebo objemu sníženém o dopad vyplývající ze zákona o dani z přidané hodnoty upraven u této organizace příslušný dotační titul (příspěvek na provoz, investiční příspěvek) na její běžný nebo investiční rozvoj;
  4. ke změně rozpočtu kraje v souvislosti se snížením příspěvku na provoz, resp. s odvodem z fondu investic;
  5. ke změně rozpočtu kraje, kdy
   • dočasný nedostatek finančních zdrojů ke krytí provozních potřeb u příspěvkové organizace je nutné řešit poskytnutím návratné finanční výpomoci z rozpočtu kraje podle § 34 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů;
   • příspěvková organizace vrátí návratnou finanční výpomoc poskytnutou z rozpočtu kraje na účet svého zřizovatele;
 • úprav závazných ukazatelů příspěvkových organizací zřizovaných krajem;
 • všech ostatních rozpočtových opatření do výše 2 000 tis. Kč v jednotlivých případech.
Předmětem svěření nejsou rozpočtová opatření prováděná na položce Nespecifikovaná rezerva v kapitole Rezerva a rozvoj kraje.
odpovědnost: ekonomický odbor
termín: 15. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 30 hlasy, proti 2, zdrželo se 10.
Zdrojové materiály: ZK-07-2015-14.doc, ZK-07-2015-14, př. 1, ZK-07-2015-14, př. 2, ZK-07-2015-14, př. 3

82. Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace č. O01313.0001 - Nástavba softbalových kabin TJ Jiskra Havlíčkův Brod
V. Novotný předložil zastupitelstvu kraje návrh uzavření dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0579/07/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. O01313.0001 dle materiálů ZK-07-2015-82, př. 2 a ZK-07-2015-82, př. 3.
odpovědnost: OŠMS
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2015-82.doc, ZK-07-2015-82, př. 1, ZK-07-2015-82, př. 2, ZK-07-2015-82, př. 3

Předsedající přednesl návrh na schválení bodů 15 17, 19 v bloku. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

15. Smlouvy o společném postupu zadavatelů pro realizaci veřejných zakázek na stavební práce
Usnesení 0580/07/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o společném postupu zadavatelů:
odpovědnost: ODSH
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2015-15.doc, ZK-07-2015-15, př. 1, ZK-07-2015-15, př. 2, ZK-07-2015-15, př. 3, ZK-07-2015-15, př. 4, ZK-07-2015-15, př. 5

16. Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městem Velké Meziříčí pro společné zadání veřejné zakázky na stavební práce II/392 Velké Meziříčí - Tasov, II. stavba
Zastupitelstvo kraje přijalo upravený návrh usnesení.
Usnesení 0581/07/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina, městem Velké Meziříčí a Svazem vodovodů a kanalizací Žďársko dle materiálu ZK-07-2015-16, př. 1upr1.
odpovědnost: ODSH
termín: 31. 3. 2016
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2015-16.doc, ZK-07-2015-16, př. 1

17. Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a obcí Olešná pro společné zadání veřejné zakázky na stavební práce II/602 Olešná - průtah
Usnesení 0582/07/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a obcí Olešná dle materiálu ZK-07-2015-17, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 31. 3. 2016
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2015-17.doc, ZK-07-2015-17, př. 1

19. Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městem Třebíč, pro společné zadání veřejné zakázky ll/351 Třebíč, most ev. č. 351-024
Usnesení 0583/07/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městem Třebíč dle materiálu ZK-07-2015-19, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 30. 6. 2016
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2015-19.doc, ZK-07-2015-19, př. 1

18. Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina, městem Havlíčkův brod a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR pro společné zadání veřejné zakázky na stavební práce II/150 Havlíčkův Brod - most ev. č. 150-025
L. Joukl seznámil zastupitelstvo kraje s předloženým návrhem uzavření smlouvy o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina, městem Havlíčkův Brod a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR
Z. Kopecký požádal o doplňující informace týkající se předloženého materiálu.
Z. Dobrý tlumočil kladné stanovisko zastupitelstva města Havlíčkův Brod.
Závěrem diskuse zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0584/07/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina, městem Havlíčkův Brod a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, dle materiálu ZK-07-2015-18, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 31. 3. 2016
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdrželi se 2.
Zdrojové materiály: ZK-07-2015-18.doc, ZK-07-2015-18, př. 1

20. Stanovení rozsahu základní dopravní obslužnosti Kraje Vysočina pro rok 2016
Ze zasedání se omluvili J. Fischerová, V. Kaňkovský.
L. Joukl předložil zastupitelstvu kraje návrh stanovení rozsahu základní dopravní obslužnosti Kraje Vysočina pro rok 2016. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0585/07/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
stanovuje
rozsah základní dopravní obslužnosti Kraje Vysočina pro rok 2016:
 • ve veřejné linkové osobní dopravě maximálně do 292 903 000 Kč prokazatelných ztrát spojů základní dopravní obslužnosti a maximálně do 16,2 mil. počtu ujetých km;
 • ve veřejné drážní osobní dopravě maximálně do 303 000 000 Kč prokazatelných ztrát spojů základní dopravní obslužnosti hrazených z rozpočtu Kraje Vysočina a maximálně do 4,15 mil. počtu ujetých vlakokilometrů.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2015-20.doc

83. Veřejná zakázka Vysokorychlostní kontrolní vážení v Kraji Vysočina
L. Joukl předložil zastupitelstvu kraje ke schválení Odůvodnění veřejné zakázky na služby Vysokorychlostní kontrolní vážení v Kraji Vysočina.
R. Necid vyjádřil podporu předloženému materiálu.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0586/07/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Odůvodnění veřejné zakázky na služby „Vysokorychlostní kontrolní vážení v Kraji Vysočina“ v rozsahu materiálu ZK-07-2015-83, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2015-83.doc, ZK-07-2015-83, př. 1

Předsedající přednesl návrh na schválení bodů 21 44 v bloku. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

21. Majetkoprávní vypořádání pozemků silnice III/3512 v k. ú. Macourov
Usnesení 0587/07/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
nabýt úplatně pozemky od vlastníků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání kupní smlouvy do vlastnictví Kraje Vysočina v rozsahu dle materiálu ZK-07-2015-21, př. 1 za dohodnutou kupní cenu ve výši 50 Kč/m2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 6. 2016
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2015-21.doc, ZK-07-2015-21, př. 1, ZK-07-2015-21, př. 2, ZK-07-2015-21, př. 2a

22. Darování pozemku v k. ú. Libice nad Doubravou
Usnesení 0588/07/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemek par. č. 959/34 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 59 m2, oddělený GP č. 481-1115/2015 z pozemku par. č. 959/23 v k. ú. a obci Libice nad Doubravou z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Libice nad Doubravou;
schvaluje
dodatek č. 1376 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny dle materiálu ZK-07-2015-22, př. 1.
odpovědnost: OM
termín: 31. března 2016
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2015-22.doc, ZK-07-2015-22, př. 1, ZK-07-2015-22, př. 2

23. Majetkoprávní dořešení pozemků po zaměření skutečné trasy silnice III/15222 v průjezdním úseku v obci Budkov, změna usnesení 0113/02/2013/ZK
Usnesení 0589/07/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
změnit usnesení 0113/02/2013/ZK tak, že text:
Zastupitelstvo kraje rozhoduje
 • převést darem pozemky z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Budkov dle darovací smlouvy dle materiálu ZK-02-2013-21, př. 1;
 • nabýt darem pozemek z vlastnictví obce Budkov do vlastnictví Kraje Vysočina dle darovací smlouvy dle materiálu ZK-02-2013-21, př. 2;
 • nabýt úplatně z vlastnictví fyzické osoby do vlastnictví Kraje Vysočina pozemky v rozsahu a za cenu dle materiálu ZK-02-2013-21, př. 5;
 • nabýt bezúplatně pozemky z vlastnictví České republiky - Státního pozemkového úřadu do vlastnictví Kraje Vysočina v rozsahu dle materiálu ZK-02-2013-21, př. 6;
schvaluje
 • dodatek č. 950 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-02-2013-21, př. 3;
 • dodatek č. 951 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-02-2013-21, př. 4
se nahrazuje textem:
„Zastupitelstvo kraje rozhoduje
 • převést darem pozemky z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Budkov dle darovací smlouvy dle materiálu ZK-02-2013-21, př. 1;
 • nabýt darem pozemek z vlastnictví obce Budkov do vlastnictví Kraje Vysočina dle darovací smlouvy dle materiálu ZK-02-2013-21, př. 2;
 • nabýt úplatně z vlastnictví fyzické osoby do vlastnictví Kraje Vysočina pozemky v rozsahu a za cenu dle materiálu ZK-02-2013-21, př. 5;
 • nabýt bezúplatně pozemky vedené v katastru nemovitostí jako par. č. 2125/37 - ostatní plocha, silnice o výměře 14 m2 a par. č. 311/21 - ostatní plocha, silnice o výměře 47 m2, oba v k. ú. Budkov z vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina;
schvaluje
 • dodatek č. 950 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-02-2013-21, př. 3;
 • dodatek č. 951 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-02-2013-21, př. 4“.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 8. 2016
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2015-23.doc

24. Předání pozemků v k. ú. Znětínek a v k. ú. Pavlov do hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
Usnesení 0590/07/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
dodatek č. 1377 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-07-2015-24, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 1. 2016
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2015-24.doc, ZK-07-2015-24, př. 1

25. Majetkoprávní vypořádání po stavbě III/3906 Náměšť nad Oslavou - křižovatka se silnicí I/23
Usnesení 0591/07/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • převést darem par. č. 1118/6 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 441 m2 a par. č. 1118/7- ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 291 m2 v k. ú. Náměšť nad Oslavou z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Náměšť nad Oslavou;
 • převést darem par. č. 1118/8 - ostatní plocha, zeleň o výměře 30 m2 a par. č. 1118/9 - ostatní plocha, silnice o výměře 118 m2 v k. ú. Náměšť nad Oslavou z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, se sídlem Praha 4, Na Pankráci 56, PSČ: 145 05;
schvaluje
 • dodatek č. 1378 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-07-2015-25, př. 1;
 • dodatek č. 1379 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-07-2015-25, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 3. 2016
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2015-25.doc, ZK-07-2015-25, př. 1, ZK-07-2015-25, př. 2, ZK-07-2015-25, př. 3

26. Vzdání se předkupního práva v k. ú. Ježená
Usnesení 0592/07/2015/ZK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 1. 2016
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2015-26.doc, ZK-07-2015-26, př. 1

27. Darování pozemků v k. ú. a obci Ledeč nad Sázavou
Usnesení 0593/07/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemek par. č. 2215/117 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 35 m2, oddělený dle GP č. 2281-260/2015 z pozemku par. č. 2215/20 a dále pozemky par. č. 2215/118 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 118 m2 a par. č. 2215/119 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 138 m2, oddělené GP č. 2281-260/2015 z pozemku par. č. 2215/53 v k.ú. a obci Ledeč nad Sázavou z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Ledeč nad Sázavou;
schvaluje
dodatek č. 1380 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-07-2015-27, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. března 2016
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2015-27.doc, ZK-07-2015-27, př. 1, ZK-07-2015-27, př. 2

28. Darování pozemků v k. ú. a obci Okříšky
Usnesení 0594/07/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemky par. č. 1430/9 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 337 m2, par. č. 1430/10 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 77 m2 a par. č. 1430/11 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 14 m2, oddělené GP č. 266-81/2015 z pozemku par. č. 1430/5 v k.ú. Nové Petrovice, obec Okříšky a pozemek par. č. 1331/62 - ost. plocha, silnice o výměře 1 m2, oddělený GP č. 1258-16/215 z pozemku par. č. 1331/2 v k. ú. a obci Okříšky z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Okříšky;
schvaluje
dodatek č. 1381 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-07-2015-28, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. března 2016
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2015-28.doc, ZK-07-2015-28, př. 1, ZK-07-2015-28, př. 2

29. Darování pozemků v k.ú. a obci Horní Radslavice
Usnesení 0595/07/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemky par. č. 1667/6 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 290 m2, par. č. 1667/7 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 167 m2 a par. č. 1667/8 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 17 m2, oddělené z pozemku par. č. 1667/2 dle geometrického plánu č. 118-17/2015 v k. ú. a obci Horní Radslavice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Horní Radslavice;
schvaluje
dodatek č. 1382 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-07-2015-29, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 4. 2016
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2015-29.doc, ZK-07-2015-29, př. 1, ZK-07-2015-29, př. 2, ZK-07-2015-29, př. 2a

30. Darování pozemků v k. ú. a obci Třebíč
Usnesení 0596/07/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemky par. č. 1499/7 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 86 m2, par. č. 1499/8 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 95 m2 a par. č. 1499/9 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 542 m2 oddělené GP č. 5915-597/2015 z pozemku par. č. 1499/2 a dále pozemky par. č. 1499/10 - ost. plocha, silnice o výměře 183 m2 a par. č. 1499/11 - ost. plocha, silnice o výměře 129 m2 oddělené GP č. 5940-597/2015 z pozemky par. č. 1499/2 v k. ú. a obci Třebíč z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Třebíč;
schvaluje
dodatek č. 1383 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-07-2015-30, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2015-30.doc, ZK-07-2015-30, př. 1, ZK-07-2015-30, př. 2

31. Prodej pozemku v k. ú. a obci Bystřice nad Pernštejnem
Usnesení 0597/07/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
úplatně převést pozemek par č. 2892/5 ost. plocha, jiná plocha o výměře 28 m2, oddělený GP č. 2328-253/2015 z pozemku par. č. 2892/1 v k. ú. a obci Bystřice nad Pernštejnem z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví Stavební společnosti V & K s.r.o., se sídlem K Ochozi 1406, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem, IČO: 48910961 za dohodnutou kupní cenu ve výši 4 200 Kč s tím, že kupující bude poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí;
schvaluje
dodatek č. 1384 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-07-2015-31, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. dubna 2016
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2015-31.doc, ZK-07-2015-31, př. 1, ZK-07-2015-31, př. 2

32. Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina
Usnesení 0598/07/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
bezúplatně nabýt pozemky dle materiálu ZK-07-2015-32, př. 1 z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2015-32.doc, ZK-07-2015-32, př. 1

33. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene v k. ú. a obci Věž
Usnesení 0599/07/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene chůze a jízdy na pozemku par. č. 1178 v k. ú. a obci Věž a dále na části pozemků par. č. 1160/7 a par. č. 1190 v k. ú. a obci Věž v rozsahu uvedeném v GP č. 376-1262/2013, ve prospěch pozemku par. č. st. 46/1 v k. ú. a obci Věž, jehož součástí je stavba objektu občanské vybavenosti čp. 1 včetně součástí a příslušenství, a to dle materiálu ZK-07-2015-33, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 6. 2016
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2015-33.doc, ZK-07-2015-33, př. 1, ZK-07-2015-33, př. 2

34. Prodej nemovitých věcí a nabytí nemovité věci v k. ú. Třebíč
Usnesení 0600/07/2015/ZK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 1. 2016
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2015-34.doc, ZK-07-2015-34, př. 1, ZK-07-2015-34, př. 2, ZK-07-2015-34, př. 3, ZK-07-2015-34, př. 4, ZK-07-2015-34, př. 5, ZK-07-2015-34, př. 6

35. Majetkoprávní vypořádání pozemků zastavěných silnicemi II. a III. třídy
Usnesení 0601/07/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
nabýt pozemky od vlastníků aktuálně evidovaných v katastru nemovitostí ke dni uzavření kupní smlouvy v rozsahu materiálů ZK-07-2015-35, př. 1, ZK-07-2015-35, př. 2, ZK-07-2015-35, př. 3, ZK-07-2015-35, př. 4 a ZK-07-2015-35, př. 5 do vlastnictví kraje za kupní cenu ve výši 50 Kč/m2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2015-35.doc, ZK-07-2015-35, př. 1, ZK-07-2015-35, př. 2, ZK-07-2015-35, př. 3, ZK-07-2015-35, př. 4, ZK-07-2015-35, př. 5

36. Prodej pozemku v k. ú. Dolní Bory a obci Bory
Usnesení 0602/07/2015/ZK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 6. 2016
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2015-36.doc, ZK-07-2015-36, př. 1, ZK-07-2015-36, př. 2

37. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k.ú. Bezděkov u Třešti a obci Pavlov
Usnesení 0603/07/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • převést darem pozemek par. č. 626/2 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 111 m2, oddělený geometrickým plánem č. 65-74/2015 z pozemku par. č. 626 v k. ú. Bezděkov Třešti a obci Pavlov z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Pavlov;
 • nabýt darem pozemek par. č. 360/10 ostatní plocha, silnice o výměře 1236 m2, oddělený geometrickým plánem č. 65-74/2015 z pozemku par. č. 360/4 v k. ú. Bezděkov u Třešti a obci Pavlov z vlastnictví obce Pavlov do vlastnictví Kraje Vysočina;
schvaluje
 • dodatek č. 1386 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-07-2015-37, př. 1;
 • dodatek č. 1387 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-07-2015-37, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 4. 2016
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2015-37.doc, ZK-07-2015-37, př. 1, ZK-07-2015-37, př. 2, ZK-07-2015-37, př. 3, ZK-07-2015-37, př. 3a

38. Uzavření smlouvy o zřízení služebnosti v k. ú. a obci Počátky pro akci Transformace ÚSPM Těchobuz III. - Počátky 1
Usnesení 0604/07/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít mezi městem Počátky, se sídlem Palackého nám. 1, 394 64 Počátky, IČ: 002 48 843 na straně povinného ze služebnosti a Krajem Vysočina na straně oprávněného ze služebnosti smlouvu o zřízení služebnosti užívání části pozemku par. č. 4474/10 v k. ú. a obci Počátky pro účely uložení, provozu a oprav podzemních inženýrských sítí pro akci Transformace ÚSPM Těchobuz III - Počátky 1, a to bezúplatně.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 6. 2016
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2015-38.doc, ZK-07-2015-38, př. 1, ZK-07-2015-38, př. 1a, ZK-07-2015-38, př. 1b

39. Prodej nemovitých věcí v k. ú. a obci Bystřice nad Pernštejnem
Usnesení 0605/07/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
úplatně převést nemovitosti areálu praktického vzdělávání Vyšší odborné školy a Střední odborné školy zemědělsko - technické Bystřice nad Pernštejnem na ul. Nádražní v k. ú. a obci Bystřice nad Pernštejnem v rozsahu materiálu ZK-07-2015-39, př. 2, včetně součástí a příslušenství, za kupní cenu 2 853 000 Kč z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví společnosti AQUAPLASTIK MORAVA s.r.o., se sídlem Bystřice nad Pernštejnem, Nádražní 663, PSČ 593 01, IČO 26892243;
schvaluje
dodatek č. 28 Zřizovací listiny Vyšší odborné školy a Střední odborné školy zemědělsko - technické Bystřice nad Pernštejnem dle materiálu ZK-07-2015-39, př. 4.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 01. 2016
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2015-39.doc, ZK-07-2015-39, př. 1, ZK-07-2015-39, př. 2, ZK-07-2015-39, př. 3, ZK-07-2015-39, př. 4

40. Návrh řešení provozních a rozvojových potřeb Krajské knihovny Vysočiny
Usnesení 0606/07/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
informaci o návrhu komplexního řešení provozních a rozvojových potřeb Krajské knihovny Vysočiny dle materiálů ZK-07-2015-40, ZK-07-2015-40, př. 1 a ZK-07-2015-40, př. 3;
schvaluje
záměr vybudování sídla Krajské knihovny Vysočiny jako novostavby v lokalitě Ostrov v Havlíčkově Brodě s využitím spolufinancování z externích zdrojů.
odpovědnost: OM,OKPPCR
termín: 15. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2015-40.doc, ZK-07-2015-40, př. 1, ZK-07-2015-40, př. 2, ZK-07-2015-40, př. 3, ZK-07-2015-40, př. 3a, ZK-07-2015-40, př. 4

41. Majetkoprávní příprava akce II/353 Stáj - Zhoř
Usnesení 0607/07/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
úplatně nabýt pozemky, dle materiálu ZK-07-2015-41, př. 1, za kupní cenu 100 Kč/m2 z vlastnictví fyzické osoby do vlastnictví Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 1. 2016
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2015-41.doc, ZK-07-2015-41, př. 1, ZK-07-2015-41, př. 2

42. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. a obci Pelhřimov po dokončení stavby II/602 Pelhřimov - ul. Slovanského bratrství
Usnesení 0608/07/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • převést darem pozemky dle materiálu ZK-07-2015-42, př. 1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Pelhřimov;
 • nabýt darem pozemky dle materiálu ZK-07-2015-42, př. 2 z vlastnictví města Pelhřimov do vlastnictví Kraje Vysočina;
schvaluje
 • dodatek č. 1388 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-07-2015-42, př. 3;
 • dodatek č. 1389 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-07-2015-42, př. 4.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 6. 2016
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2015-42.doc, ZK-07-2015-42, př. 1, ZK-07-2015-42, př. 2, ZK-07-2015-42, př. 3, ZK-07-2015-42, př. 4, ZK-07-2015-42, př. 5

43. Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti v k. ú. Nové Město na Moravě
Usnesení 0609/07/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi Krajem Vysočina jako budoucím oprávněným a městem Nové Město na Moravě jako budoucím povinným ze služebnosti na akci Kiosková trafostanice - podzemní vedení VN na pozemku par. č. 2036/1 v k. ú. a obci Nové Město na Moravě dle materiálu ZK-07-2015-43, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 1. 2016
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2015-43.doc, ZK-07-2015-43, př. 1, ZK-07-2015-43, př. 2

44. Předání nabytých nemovitých věcí k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
Usnesení 0610/07/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
dodatek č. 1390 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-07-2015-44, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 1. 2016
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2015-44.doc, ZK-07-2015-44, př. 1

84. Uzavření smluv o budoucích smlouvách o zřízení služebnosti k. ú. Kamenice nad Lipou, k. ú. Horní Bítovčice
L. Joukl seznámil zastupitelstvo kraje s návrhem uzavření smluv o budoucích smlouvách o zřízení služebnosti. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0611/07/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít mezi Krajem Vysočina, na straně budoucího oprávněného ze služebnosti a Povodím Vltavy, s. p., Holečkova 8, Praha 5, 15024, IČO: 708 89 953 a Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, Hradec Králové, 500 08, IČO: 421 96 451, na straně budoucích povinných ze služebnosti smlouvy o budoucích smlouvách o zřízení služebnosti dle materiálů ZK-07-2015-84, př. 1, ZK-07-2015-84, př. 2.
odpovědnost: OM
termín: 31. března 2016
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2015-84.doc, ZK-07-2015-84, př. 1, ZK-07-2015-84, př. 2

85. Změna v hospodaření s nemovitými věcmi v k. ú. Pávov a k. ú. Jihlava
L. Joukl předložil zastupitelstvu kraje ke schválení návrhy dodatků zřizovacích listin níže uvedených příspěvkových organizací. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0612/07/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 • Dodatek č. 17 Zřizovací listiny Střední školy stavební Jihlava dle materiálu ZK-07-2015-85, př. 4;
 • Dodatek č. 10 Zřizovací listiny Domova ve Zboží, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-07-2015-85, př. 5.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2015-85.doc, ZK-07-2015-85, př. 1, ZK-07-2015-85, př. 2, ZK-07-2015-85, př. 3, ZK-07-2015-85, př. 4, ZK-07-2015-85, př. 5

45. Zpráva o přípravě na programovací období EU 2014 až 2020
M. Hyský předložil zastupitelstvu kraje návrh vzít na vědomí zprávu o přípravě na programovací období EU 2014 - 2020. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0613/07/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
informace týkající se přípravy na Programovací období EU 2014-2020 uvedené v materiálu ZK-07-2015-45, př. 1.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje
termín: 15. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2015-45.doc, ZK-07-2015-45, př. 1

46. Neposkytnutí dotací v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny 2015
M. Hyský podal zastupitelstvu kraje doplňující komentář k návrhu rozhodnout o dotacích obcím v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny 2015. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0614/07/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
neposkytnout dotace obcím, na projekt a ve výši dle materiálu ZK-07-2015-46, př. 1.
odpovědnost: ORR, OE
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2015-46.doc, ZK-07-2015-46, př. 1

Předsedající přednesl návrh na schválení bodů 47, 48, 51, v bloku. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

47. Schválení Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení Ceny SKUTEK ROKU a vyhlášení soutěže SKUTEK ROKU 2015
Usnesení 0615/07/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení Ceny SKUTEK ROKU dle materiálu ZK-07-2015-47, př. 1;
vyhlašuje
soutěž o Cenu Kraje Vysočina s názvem SKUTEK ROKU 2015 dle materiálu ZK-07-2015-47, př. 1.
odpovědnost: ORR
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2015-47.doc, ZK-07-2015-47, př. 1, ZK-07-2015-47, př. 2

48. Zásady pro poskytování dotací - místní Agenda 21 a Zdraví 21
Usnesení 0616/07/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu naplňování a propagace principů místní Agendy 21 a Zdraví 21 v Kraji Vysočina dle materiálu ZK-07-2015-48, př. 1.
odpovědnost: ORR
termín: 15. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2015-48.doc, ZK-07-2015-48, př. 1, ZK-07-2015-48, př. 2

51. Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování účelových dotací z rozpočtu Kraje Vysočina v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny pro rok 2016
D. Oulehla tlumočil doporučující stanovisko legislativního výboru.
Usnesení 0617/07/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování účelových dotací z rozpočtu Kraje Vysočina v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny dle materiálu ZK-07-2015-51, př. 1.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje
termín: 16. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2015-51.doc, ZK-07-2015-51, př. 1, ZK-07-2015-51, př. 1a, ZK-07-2015-51, př. 1b, ZK-07-2015-51, př. 1c, ZK-07-2015-51, př. 1d, ZK-07-2015-51, př. 2

49. Zapojení Kraje Vysočina do projektu Dolního Rakouska financovaného z programu Evropa pro občany
M. Hyský předložil zastupitelstvu kraje návrh schválit zapojení Kraje Vysočina do daného projektu. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0618/07/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
o mezinárodní spolupráci Kraje Vysočina jako nefinančního partnera projektu podaného do programu Evropa pro občany dle materiálu ZK-07-2015-49, př. 1.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje
termín: 15. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-07-2015-49.doc, ZK-07-2015-49, př. 1

50. Žádost o proplacení dotace
M. Hyský seznámil zastupitelstvu kraje s žádostí Obce Vysoké Studnice o přehodnocení rozhodnutí o neposkytnutí dotace na realizaci akce „Vysoké Studnice MA21“.
O. Benc vyjádřil své stanovisko k předloženému materiálu.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0619/07/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
nevyhovuje
žádosti Obce Vysoké Studnice dle materiálu ZK-07-2015-50, př. 2.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje
termín: 15. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 1, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-07-2015-50.doc, ZK-07-2015-50, př. 1, ZK-07-2015-50, př. 2

Předsedající přednesl návrh na schválení bodů 52 57 v bloku. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

52. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - účelová dotace na realizaci rozvojového programu Zvýšení odměňování pracovníků regionálního školství v roce 2015
Usnesení 0620/07/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
přidělení účelových prostředků na realizaci rozvojového programu Zvýšení odměňování pracovníků regionálního školství v roce 2015 právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj dle materiálu ZK-07-2015-52, př. 1 a právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce dle materiálu ZK-07-2015-52, př. 2.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: prosinec 2015
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2015-52.doc, ZK-07-2015-52, př. 1, ZK-07-2015-52, př. 2

53. Návrh na provedení rozpočtového opatření - splátka poskytnuté zápůjčky od Vysočina Education
Usnesení 0621/07/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů rozpočtu kraje (položka 2451 Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací) o částku 1 100 000 Kč a převedení této částky do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina (položka 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech) dle materiálu ZK-07-2015-53.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2015-53.doc

54. Změny ve školském rejstříku
Usnesení 0622/07/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
 • záměry změn ve školském rejstříku u škol a školských zařízení zřizovaných Krajem Vysočina označenými v materiálu ZK-07-2015-54, př. 1 kódy 1A, 1B, 4A, 4E, 4F, 4C, 4D, 4B, 5A, 8A, 10A, 11A, 11B, 13A, 13B, 13C, 13D, 13E, 13F, 13I, 16A, 16B, 16C, 16D, 16E, 17A, 20A, 20B, 20C, 20D;
 • záměr změny ve školském rejstříku u školy zřizované Krajem Vysočina označený v materiálu ZK-07-2015-54, př. 2 kódem 1A.
odpovědnost: OŠMS
termín: do 15. 12. 2015 odeslat příslušnému správnímu orgánu
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2015-54.doc, ZK-07-2015-54, př. 1, ZK-07-2015-54, př. 2, ZK-07-2015-54, př. 3

55. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na přímé výdaje na vzdělávání na rok 2015 - úprava rozpočtu k 16. 11. 2015
Usnesení 0623/07/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
rozpis účelových prostředků na úhradu přímých výdajů na vzdělávání právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj dle materiálu ZK-07-2015-55, př. 1 a právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce dle materiálu ZK-07-2015-55, př. 2.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: prosinec 2015
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2015-55.doc, ZK-07-2015-55, př. 1, ZK-07-2015-55, př. 2, ZK-07-2015-55, př. 3

56. Návrh na provedení rozpočtového opatření - dotace na Rozvojový program na podporu organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou na vybraných školách v podzimním zkušebním období roku 2015
Usnesení 0624/07/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
přidělení účelových prostředků na Rozvojový program na podporu organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou na vybraných školách v podzimním zkušebním období roku 2015 dle materiálu ZK-07-2015-56, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: prosinec 2015
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2015-56.doc, ZK-07-2015-56, př. 1

57. Poskytnutí dotace z kapitoly Školství, mládeže a sportu na činnost regionální fotbalové Akademie Kraje Vysočina
Usnesení 0625/07/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotaci z rozpočtu kraje na rok 2016, z kapitoly Školství, mládeže a sportu ve výši 1 100 000 Kč Nadačnímu fondu regionální fotbalové Akademie Kraje Vysočina se sídlem Mrštíkova 1176/1, 586 01 Jihlava IČO: 04417909;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu ZK-07-2015-57, př. 1.
odpovědnost: OŠMS, OE
termín: 30. 6. 2016
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2015-57.doc, ZK-07-2015-57, př. 1

Předsedající přednesl návrh na schválení bodů 58 62, 65, 66, v bloku. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

58. Ukončení projektu Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace Živá kulturní spolupráce Vysočina - Dolní Rakousko a návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura v souvislosti s ukončením projektu
Usnesení 0626/07/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
rozpočtové opatření, spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2015 u položky 2451 - Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací o částku 3 120 000 Kč v souvislosti se splátkami půjčky poskytnuté Muzeu Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizaci na předfinancování projektu Živá kulturní spolupráce Vysočina - Dolní Rakousko a převedení této částky do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, odbor ekonomický, ředitel Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2015-58.doc, ZK-07-2015-58, př. 1, ZK-07-2015-58, př. 2, ZK-07-2015-58, př. 3

59. Ukončení projektu Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace Modernizace a dokončení expozic muzea v Jihlavě - rozvoj turistických atraktivit krajského města a návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura v souvislosti s ukončením projektu
Usnesení 0627/07/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
rozpočtové opatření, spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2015 u položky 2451 - Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací o částku 3 692 809,79 Kč v souvislosti se splátkami zápůjčky poskytnuté Muzeu Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizaci na předfinancování projektu Modernizace a dokončení expozic muzea v Jihlavě - rozvoj turistických atraktivit krajského města a převedení této částky do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, odbor ekonomický, ředitel Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2015-59.doc, ZK-07-2015-59, př. 1, ZK-07-2015-59, př. 2, ZK-07-2015-59, př. 3

60. Ukončení projektu Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace Komplexní propagace Zámku Třebíč a návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura v souvislosti s ukončením projektu
Usnesení 0628/07/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
rozpočtové opatření, spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2015 u položky 2451 - Splátky zapůjčených prostředků od příspěvkových organizací o částku 1 717 781,40 Kč v souvislosti se splátkami zápůjčky poskytnuté Muzeu Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizaci na předfinancování projektu Komplexní propagace Zámku Třebíč a převedení této částky do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, odbor ekonomický, ředitel Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2015-60.doc, ZK-07-2015-60, př. 1, ZK-07-2015-60, př. 2, ZK-07-2015-60, př. 3

61. Fond Vysočiny - dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace ID FV01188.0030
Usnesení 0629/07/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace FV01188.0030 dle materiálu ZK-07-2015-61, př. 3.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2015-61.doc, ZK-07-2015-61, př. 1, ZK-07-2015-61, př. 2, ZK-07-2015-61, př. 3

62. Návrh na provedení rozpočtového opatření - přijetí dotace na realizaci projektu Porta culturae Muzeu Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizaci a splátka zápůjčky
Usnesení 0630/07/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
rozpočtové opatření, spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2015 u položky 2451 - Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací o částku 185 672,83 Kč v souvislosti se splátkou zápůjčky poskytnuté Muzeu Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizaci na předfinancování projektu Porta culturae a převedení této částky do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina (položka 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech).
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, odbor ekonomický, Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvková organizace
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2015-62.doc

65. Ukončení projektu Vysočina Tourism, příspěvkové organizace Propagace turistické nabídky Kraje Vysočina v ČR v letech 2014-2015 a návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura v souvislosti s ukončením projektu
Usnesení 0631/07/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2015 u položky 2451 - Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací o částku 5 885 050,69 Kč v souvislosti s vratkou zápůjčky poskytnuté Vysočina Tourism, příspěvkové organizaci na předfinancování projektu Propagace turistické nabídky Kraje Vysočina v ČR v letech 2014-2015 a převedení této částky do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina (položka 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech).
odpovědnost: OKPPCR, OE, Vysočina Tourism, příspěvková organizace
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2015-65.doc, ZK-07-2015-65, př. 1, ZK-07-2015-65, př. 2, ZK-07-2015-65, př. 3

66. Ukončení projektu Vysočina Tourism, příspěvkové organizace Zkvalitnění on-line komunikace a zahraniční marketingové aktivity Kraje Vysočina a návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura v souvislosti s ukončením projektu
Usnesení 0632/07/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2015 u položky 2451 - Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací o částku 2 083 131,87 Kč v souvislosti s vratkou zápůjčky poskytnuté Vysočina Tourism, příspěvkové organizaci na předfinancování projektu Zkvalitnění on-line komunikace a zahraniční marketingové aktivity Kraje Vysočina a převedení této částky do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina (položka 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech).
odpovědnost: OKPPCR, OE, Vysočina Tourism, příspěvková organizace
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2015-66.doc, ZK-07-2015-66, př. 1, ZK-07-2015-66, př. 2, ZK-07-2015-66, př. 3

63. Projekt Hrad Roštejn - zpřístupnění nových expozic
M. Kružíková seznámila zastupitelstvo kraje s návrhem schválit projektový záměr „Hrad Roštejn zpřístupnění nových expozic“ připravovaného do Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0633/07/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů ve výši 5 000 000 Kč na zvláštní účet kraje určený na financování projektu Hrad Roštejn - zpřístupnění nových expozic s tím, že tyto finanční prostředky budou čerpány na přípravu projektu dle aktuálních potřeb.
odpovědnost: OKPPCR
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2015-63.doc, ZK-07-2015-63, př. 1

64. Návrh Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení titulu Mistr tradiční rukodělné výroby Kraje Vysočina
M. Kružíková podala zastupitelstvu kraje doplňující komentář k předloženému návrhu Zásad.
M. Vystrčil se vyjádřil k předloženému materiálu a přednesl protinávrh doplnit v příloze návrhu Zásad Čl. 6, odst. 4, slova „...a finančního“ daru.
M. Kružíková si protinávrh neosvojila a předsedající vyzval zastupitele, aby o vzneseném protinávrhu hlasovali.
Protinávrh nebyl přijat 22 hlasy, proti 5, zdrželo se 12.
Zastupitelstvo kraje hlasovalo o předloženém návrhu usnesení.
Usnesení 0634/07/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení titulu Mistr tradiční rukodělné výroby Kraje Vysočina dle materiálu ZK-07-2015-64, př. 1.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdrželi se 2.
Zdrojové materiály: ZK-07-2015-64.doc, ZK-07-2015-64, př. 1

Předsedající přednesl návrh na schválení bodů 67 - 75 v bloku. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

67. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci - poskytnutí dotace na provoz Senior Pointu a Family Pointu Žďár nad Sázavou
Usnesení 0635/07/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotaci z kapitoly Sociální věci, § 4339 - Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství Městu Žďár nad Sázavou ve výši 30 000 Kč na provoz Senior Pointu Žďár nad Sázavou pro rok 2015 dle materiálu ZK-07-2015-67, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu ZK-07-2015-67, př. 1;
 • poskytnout dotaci z kapitoly Sociální věci, § 4339 - Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství Městu Žďár nad Sázavou ve výši 30 000 Kč na provoz Family Pointu Žďár nad Sázavou pro rok 2015 dle materiálu ZK-07-2015-67, př. 2;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu ZK-07-2015-67, př. 2.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-07-2015-67.doc, ZK-07-2015-67, př. 1, ZK-07-2015-67, př. 2

68. Vyhlášení dotačního řízení na provozování služeb domácí hospicové péče
Usnesení 0636/07/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje
Výzvu k podávání žádostí o dotace na provozování domácí hospicové péče na rok 2016 dle materiálu ZK-07-2015-68, př. 1.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 29. 2. 2016
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-07-2015-68.doc, ZK-07-2015-68, př. 1

69. FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí podpory v rámci grantového programu Podporujeme prorodinnou a seniorskou politiku obcí 2015
Usnesení 0637/07/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotaci v rámci grantového programu Podporujeme prorodinnou a seniorskou politiku obcí 2015 městům a obcím, na projekt a ve výši dle materiálu ZK-07-2015-69, př. 1;
 • uzavřít veřejnosprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-07-2015-69, př. 3;
 • neposkytnout dotaci v rámci grantového programu Podporujeme prorodinnou a seniorskou politiku obcí 2015 městům a obcím uvedených v materiálu ZK-07-2015-69, př. 2.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 30. 4. 2016
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-07-2015-69.doc, ZK-07-2015-69, př. 1, ZK-07-2015-69, př. 2, ZK-07-2015-69, př. 3, ZK-07-2015-69, př. 4

70. Návrh na provedení rozpočtového opatření - příjem peněz od Domova Ždírec, příspěvkové organizace, splátka zápůjčky určené na realizaci projektu Handicap Fit - zkvalitnění sociálních služeb pro seniory a handicapované
Usnesení 0638/07/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2015 u položky 2451 - Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací o částku 3 356 822,86 Kč v souvislosti s přijetím splátky zápůjčky od Domova Ždírec, příspěvkové organizace, poskytnuté na předfinancování projektu Handicap Fit - zkvalitnění sociálních služeb pro seniory a handicapované a převedení této částky do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina (položka 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech).
odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-07-2015-70.doc

71. Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací na úseku sociálních služeb
Usnesení 0639/07/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 • Dodatek č. 14 Zřizovací listiny Domova Kamélie Křižanov, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-07-2015-71, př. 1;
 • Dodatek č. 9 Zřizovací listiny Domova důchodců Proseč u Pošné, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-07-2015-71, př. 2.
odpovědnost: OSV a ředitelé dotčených příspěvkových organizací
termín: 15. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-07-2015-71.doc, ZK-07-2015-71, př. 1, ZK-07-2015-71, př. 2

72. Žádost o převod a změnu položkového čerpání poskytnuté dotace - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Sociální věci
Usnesení 0640/07/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 • snížení dotace poskytnuté organizaci Domácí hospic Vysočina, o.p.s., IČO: 70803978 na sociální službu Odborné sociální poradenství Jihlava na částku 133 000 Kč a současně navýšit dotaci na službu Odborné sociální poradenství Nové Město na Moravě na celkovou částku 195 000 Kč dle materiálu ZK-07-2015-72, př. 1;
 • snížení dotace poskytnuté organizaci Diecézní charita Brno, Oblastní charita Jihlava, IČO: 44990260 na sociální službu Následná péče na částku 508 000 Kč a současně navýšit dotaci na službu Terénní programy Sovy na celkovou částku 475 500 Kč dle materiálu ZK-07-2015-72, př. 1;
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci spočívající ve zvýšení § 4378 o částku 50 000 Kč při současném snížení § 4354 o částku 50 000 Kč na pokrytí sociální služby Terénní programy Sovy zajišťované Diecézní charitou Brno;
 • změnu v položkovém čerpání dotace poskytnuté organizaci Centrum multikulturního vzdělávání Jihlava, IČO: 02415178 na službu Sociální rehabilitace dle materiálu ZK-07-2015-72, př. 2.
odpovědnost: OSV,OE
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-07-2015-72.doc, ZK-07-2015-72, př. 1, ZK-07-2015-72, př. 2

73. Strategie protidrogové politiky Kraje Vysočina na období 2016 - 2019
Usnesení 0641/07/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
dokument Strategie protidrogové politiky Kraje Vysočina na období 2016 - 2019 dle materiálu ZK-07-2015-73, př. 1.
odpovědnost: OSV
termín: 31. 12. 2019
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-07-2015-73.doc, ZK-07-2015-73, př. 1

74. Výzva k podávání žádostí o dotace na podporu programů primární prevence rizikového chování ve školách
Usnesení 0642/07/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
dokument Výzva k podávání žádostí o dotace z rozpočtu Kraje Vysočina dle materiálu ZK-07-2015-74, př. 1.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 16. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-07-2015-74.doc, ZK-07-2015-74, př. 1

75. Aktualizace Strategie integrace sociálně vyloučených lokalit v Kraji Vysočina pro období 2016 až 2020
Usnesení 0643/07/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Strategii integrace sociálně vyloučených lokalit v Kraji Vysočina - aktualizaci pro období 2016 - 2020 dle materiálu ZK-07-2015-75, př. 1.
odpovědnost: OSV
termín: 15. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-07-2015-75.doc, ZK-07-2015-75, př. 1

86. Návrh na dofinancování nestátních neziskových organizací poskytujících sociální služby a prorodinné aktivity v Kraji Vysočina pro rok 2015 a návrh na rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci
P. Krčál seznámil zastupitelstvo kraje s návrhem rozhodnout o dotaci z kapitoly Sociální věci pro poskytovatele sociálních služeb na rok 2015. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0644/07/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
si vyhrazuje
rozhodnout poskytnout navržené dotace nestátním neziskovým organizacím, u kterých je výše do částky 200 000 Kč;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Sociální věci o částku 890 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 890 000 Kč dle materiálu ZZK-07-2015-86, př. 1;
rozhoduje
 • poskytnout dotaci z kapitoly Sociální věci v celkové výši 890 000 Kč pro poskytovatele sociálních služeb dle materiálu ZK-07-2015-86, př. 1;
 • uzavřít veřejnosprávní smlouvy dle materiálu ZK-07-2015-86, př. 4.
odpovědnost: OSV,OE
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2015-86.doc, ZK-07-2015-86, př. 1, ZK-07-2015-86, př. 2, ZK-07-2015-86, př. 3, ZK-07-2015-86, př. 4

87. Změna zřizovací listiny Psychocentra - manželské a rodinné poradny Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
P. Krčál předložil zastupitelstvu kraje návrh schválit předložené znění dodatku zřizovací listiny Psychocentra - manželské a rodinné poradny Kraje Vysočina. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0645/07/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Dodatek č. 12 Zřizovací listiny Psychocentra - manželské a rodinné poradny Kraje Vysočina, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-07-2015-87, př. 1.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, ředitelka Psychocentra - manželské a rodinné poradny Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2015-87.doc, ZK-07-2015-87, př. 1, ZK-07-2015-87, př. 2

Předsedající přednesl návrh na schválení bodů 76 79 v bloku. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

76. Komplexní aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina od roku 2015
Usnesení 0646/07/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
komplexní aktualizaci Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina od roku 2015 ve znění materiálu ZK-07-2015-76, př. 1;
bere na vědomí
stanovisko Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů k návrhu koncepce Komplexní aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina od roku 2015 ve znění materiálu ZK-07-2015-76, př. 2;
konstatuje
že požadavky a podmínky vyplývající ze stanoviska Ministerstva životního prostředí ve znění materiálu ZK-07-2015-76, př. 2, jsou ve schválené koncepci Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina od roku 2015 zapracovány nebo byly řádně vysvětleny ve znění materiálu ZK-07-2015-76, př. 3.
odpovědnost: odbor životního prostředí a zemědělství
termín: 30. 1. 2016
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2015-76.doc, ZK-07-2015-76, př. 1, ZK-07-2015-76, př. 2, ZK-07-2015-76, př. 3

77. Návrh nových Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na infrastrukturu vodovodů a kanalizací
Usnesení 0647/07/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na infrastrukturu vodovodů a kanalizací dle materiálu ZK-07-2015-77, př. 1.
odpovědnost: odbor životního prostředí a zemědělství
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2015-77.doc, ZK-07-2015-77, př. 1, ZK-07-2015-77, př. 2

78. Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu Kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
Usnesení 0648/07/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotace z kapitoly Zemědělství v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích pro období 2014 - 2020 ve znění Dodatku č. 1 a 2 dle materiálu ZK-07-2015-78, př. 1;
 • uzavřít smlouvy se žadateli dle materiálu ZK-07-2015-78, př. 2.
odpovědnost: odbor životního prostředí a zemědělství, ekonomický odbor
termín: 30. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2015-78.doc, ZK-07-2015-78, př. 1, ZK-07-2015-78, př. 2

79. Návrh Dodatku č. 3 Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích pro období 2014 - 2020
D. Oulehla sdělil doporučující stanovisko legislativního výboru.
Usnesení 0649/07/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Dodatek č. 3 Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích pro období 2014 - 2020 dle materiálu ZK-07-2015-79, př. 1.
odpovědnost: odbor životního prostředí a zemědělství
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2015-79.doc, ZK-07-2015-79, př. 1, ZK-07-2015-79, př. 2

80. Návrh Plánu činnosti Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2016
M. Černá předložila zastupitelstvu kraje návrh schválit Plán činnosti Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2016. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0650/07/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Plán činnosti Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2016 dle materiálu ZK-07-2015-80, př. 1.
odpovědnost: předsedkyně Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2015-80.doc, ZK-07-2015-80, př. 1

81. Návrh plánu činnosti Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2016
O. Benc předložil zastupitelstvu kraje návrh schválit Plán činnosti Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2016.
R. Černý vyjádřil svůj názor k předloženému materiálu.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0651/07/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Plán činnosti Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2016 dle materiálu ZK-07-2015-81, př. 1.
odpovědnost: předseda finančního výboru
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdrželi se 2.
Zdrojové materiály: ZK-07-2015-81.doc, ZK-07-2015-81, př. 1

88. Návrh Plánu činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2016
J. Běhounek předložil zastupitelstvu kraje návrh schválit Plán činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2016. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0652/07/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Plán činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2016 dle materiálu ZK-07-2015-88, př. 1.
odpovědnost: předseda Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Kraje Vysočina
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2015-88.doc, ZK-07-2015-88, př. 1

89. Rozprava členů zastupitelstva
Bez rozsáhlejší diskuse.

J. Běhounek poděkoval všem přítomným za účast a s přáním příjemného prožití vánočních svátků ukončil zasedání zastupitelstva kraje s tím, že další jednání se bude konat dne 2. 2. 2016.
MUDr. Jiří Běhounek
hejtman Kraje Vysočina

Ověřovatelé zápisu:


Bc. Ladislav Bárta        ……...……………………………………Josef Číž        ……...……………………………………


Přílohou zápisu je záznam o hlasování ze zasedání zastupitelstva kraje č. 7/2015.
Záznam pořízen na zasedání zastupitelstva kraje č. 7/2015 dne 15. 12. 2015.
Zapsaly: P. Pospíchalová, M. Jakoubková dne 22. 12. 2015 (zápis pořízen na základě záznamu).
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz